Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

14.6 Egenbetalingssatser for barns opphold i barnehage

14.6.1 Foreldrebetaling

Foreslått foreldrebetaling per år

Maksimalsatsen for barns opphold i barnehage blir fastsatt i Stortingets budsjettvedtak i desember. Pris per heltidsplass i barnehage var kr 35 530 per år i 2021 og blir fra 1. januar 2022 kr 36 465 per år. Foreldrebetalingen i kommunale barnehager fordeles forskuddsvis over 11 betalingsterminer. August er betalingsfri måned. Ikke-kommunale barnehager fordeler betalingen på 11 eller 12 terminer.

 Plasstype inntil100 %80 %60 %50 %40 %20 % 
  45 timer36 timer27 timer22,5 timer18 timer9 timer 
 Betaling totalt per måned (i elleve måneder)3 3152 6521 9891 6581 326663 
 Betaling per år36 46529 17221 87918 23314 5867 293 
Tabell 14.13 Foreldrebetaling per år
Last ned tabelldata (Excel)

Kost- og turpenger og eventuelt bleiepenger kommer i tillegg.

14.6.2 Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon trekkes fra prisen fra og med barn nummer to i barnehage. Barn nummer to i barnehage får 30 prosent søskenmoderasjon, og det er 50 prosent moderasjon for barn nummer tre. Søskenmoderasjon blir innvilget automatisk, forutsatt at samme person er oppgitt som regningsmottaker.

Det er lovfestet i hvilken rekkefølge de ulike moderasjonsordningene i kommunen beregnes. Søskenmoderasjon beregnes etter at prisen er justert for eventuell inntektsmoderasjon.

 SøskenmoderasjonModerasjon
 Avslag i pris for det eldste barnet0 %
 Avslag i pris for det neste barnet30 %
 Avslag i pris for ytterligere søsken50 %
Tabell 14.14 Søskenmoderasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Moderasjon på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid

Utover makspris per år, har alle familier med samlet årsinntekt under kr 607 750 rett til redusert foreldrebetaling.

Familier med samlet årsinntekt under kr 607 750, vil i tillegg ha rett til gratis kjernetid i barnehage i Stavanger kommune. Ordningen gir betalingsfritak for 22,5 timer per uke for barn i aldersgruppen 0-6 år, noe som tilsvarer halv pris for en barnehageplass. Ingen familier med samlet årsinntekt under kr 607 750, skal betale mer enn 3 % av inntekten for en barnehageplass i Stavanger.

Familier med samlet inntekt under kr 212 798 (2G) har fritak fra foreldrebetaling.

Prosedyre ved søknad om moderasjon

Det er ikke nødvendig å søke om søskenmoderasjon. Denne vil bli innvilget automatisk, forutsatt at samme person er oppgitt som regningsmottaker. Barnehagene informerer foreldre om moderasjonsordningene. Søknader om andre moderasjonsordninger sender foreldrene elektronisk til Oppvekst og utdanning i Stavanger kommune, som behandler disse. Barnehagene informeres om vedtak ved at de er kopimottaker av svarbrev. Foreldre har selv ansvar for å søke om moderasjon. Det må søkes på ny hvert år. Høyeste sats vil bli krevd inntil vedtak om moderasjon foreligger. Reduksjon i betaling med tilbakevirkende kraft innvilges ikke. Dersom lavere foreldrebetaling innvilges, trer vedtaket i kraft fra måneden etter søknad er mottatt.

14.6.3 Refusjonsordning for ikke-kommunale barnehager

Stavanger kommune gjør vedtak om moderasjoner også for barn i ikke-kommunale barnehager. Barnehagene blir orientert om hvilke betalingssatser som er gjeldende for året. Tapt foreldrebetaling vil automatisk bli refundert barnehagene.