Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

2.4 Satsingene fra kommuneplanens samfunnsdel og foreslåtte prioriteringer i handlings- og økonomiplanen

2.4.1 Gode hverdagsliv

Gode hverdagsliv betyr at alle skal ha det bra der de bor, enten de er 4 eller 80 år.

Et av kommunens hovedoppdrag er å gi barn og unge et godt utgangspunkt for å mestre hverdagen og voksenlivet. Sentrale utviklingstrekk i planperioden 2022-2025 er:

 • Nedgang i antall barn
 • Skape inkluderende fellesskap
 • Psykiske helseutfordringer hos barn og unge
 • Samarbeid med barn
 • Barnevernsreformen – en oppvekstreform
 • Sørge for kompetanse der barna er

På dette området er kommunens hovedprioriteringer i planperioden 2022-2025:

 • Sikre barn og unge kompetanser for framtiden
 • Gi barn og unge opplevelse av fellesskap og tilhørighet
 • Ta i bruk barn og unges egne ressurser
 • Arbeide systematisk for å gi alle like muligheter
 • Sikre tidlig og tverrfaglig innsats

Oppvekst og utdanning sitt tjenestekapittel har mer om blant annet sentrale utviklingstrekk i oppfølging av kommuneplanens satsingsområder og hovedprioriteringer i planperioden, når det gjelder å gi barn og unge et godt utgangspunkt for å mestre hverdagen og voksenlivet.

Stavanger vil ha aktive innbyggere som klarer seg selv best mulig gjennom hele livet. Sentrale utviklingstrekk i planperioden 2022-2025 er:

 • Framtidens heldøgnsomsorg
 • Innbyggere med behov for ressurskrevende tjenester
 • Knapphet på arbeidskraft øker behovet for endring

På dette området omfatter kommunens oppfølging av kommuneplanens satsingsområder følgende:

 • Leve HELE LIVET – omstilling, egenmestring og tjenesteforløp
 • Rekruttere og beholde helsepersonell
 • Effektivisering ved hjelp av digitalisering og teknologi
 • Økt takt i forskningsaktiviteter
 • Koronapandemien påvirker fortsatt tjenestene

Tjenestekapitlet til helse og velferd har blant annet mer om sentrale utviklingstrekk i planperioden, oppfølging av kommuneplanens satsingsområder og hovedprioriteringer i planperioden, når det gjelder at innbyggerne skal kunne være aktive og klare seg selv best mulig gjennom hele livet.

Kommunen leverer også tjenester for utvikling av god infrastruktur, møte-, leke- og idrettsplasser, tjenester innen vann, avløp og renovasjon samt tjenester for at omgivelsene skal fremme helse og trygge bomiljø. Sykehjem og kommunale boliger gir mange innbyggere et sted å bo. Bygninger som skoler, barnehager og idrettsanlegg er en del av den grunnleggende infrastrukturen og viktige møteplasser. Tjenestekapitlet til bymiljø og utbygging har blant annet mer om sentrale utviklingstrekk, oppfølging av kommuneplanens satsingsområder og hovedprioriteringer for disse tjenestene i planperioden.

2.4.2 Regionmotoren

Regionmotoren handler om at kommunen skal ha et mangfoldig næringsliv og et sterkt bysentrum.

Innbyggerne er daglig, på forskjellige måter, i dialog med kommunen. Kommunen bygger opp under regionens kultur- og næringsliv, koordinerer frivillighetsarbeidet – og formidler tjenestetilbudet til innbyggerne. Sentrale utviklingstrekk i planperioden er:

 • Klimavennlig omstilling og ny næringsutvikling
 • 900 år og like levende som alltid
 • Gode hverdagsliv og levende fellesskap

Tjenestekapitlet til innbygger og samfunnskontakt har blant annet mer om sentrale utviklingstrekk, og hovedprioriteringer for dette i planperioden.

Kommunen har ansvar for lovpålagte tjenester innenfor plan- og byggesaksbehandling, kart og oppmålingstjenester, folkehelse, samfunnssikkerhet og beredskap. Sentrale utviklingstrekk i planperioden 2022-2025 er at kommunen løpende skal håndtere utfordringer knyttet til demografi, økende ulikheter, boligbehov for alle befolkningsgrupper, klima- og miljøutfordringer, og bidra til en omstilling i samfunnet slik at nye næringer og arbeidsplasser gis gode vilkår. Tjenestekapitlet til by- og samfunnsplanlegging har blant mer om dette.

Kommunen har en sentral, koordinerende rolle i sentrumsutviklingen. Strategiske satsinger i planperioden er:

 • Videreutvikle Stavanger sentrum som tyngdepunkt for tjenester, handel og arbeid​
 • Bidra til tilgjengelige arealer
 • Sikre god og miljøvennlig tilgang til sentrum for hele regionen
 • Gjøre det attraktivt å bo i sentrumsnære områder

Tjenestekapitlet til bymiljø og utbygging har blant annet mer om sentrale utviklingstrekk, oppfølging av kommuneplanens satsingsområder og hovedprioriteringer i planperioden, når det gjelder sentrumsutviklingen.

2.4.3 Grønn spydspiss

Grønn spydspiss handler om å ta vare på naturen, fortsette satsingen og bli mer klima- og miljøvennlig. En miljø- og klimavennlig kommune vil bidra til attraktivitet, trivsel og bedre folkehelse.

Sentrale utviklingstrekk er:

 • Klima: Redusere utslipp og tilpasse kommunen til klimaendringer
 • Natur og miljø: Ta vare på natur, sikre naturmangfold og kulturlandskapet
 • Verdibevaring og -utvikling: Vedlikehold og investering i transport og -kommunikasjonsinfrastruktur, ledningsnett, bygg og uteområder

Arbeidet med å følge opp initiativet om å bli en av Europas 100 klimanøytrale byer innen 2030, er en hovedprioritet denne perioden.

Strategiske satsinger i planperioden:

 • Gjøre samfunnet mer miljø- og klimavennlig, og i stand til å håndtere klimaendringer
 • Støtte omstilling til sirkulær økonomi​
 • Kortreist hverdagsliv
 • Ta vare på natur og sikre naturmangfoldet og kulturlandskapet​
 • Ta vare på og videreutvikle verdiene – bygg, veier, ledningsanlegg, uteområder​
 • Sikre godt og sikkert vann til alle innbyggere​
 • Øke mulighetene for sykling og gange samt sikre trygghet i trafikken

Tjenestekapitlet til bymiljø og utbygging har blant annet mer om sentrale utviklingstrekk, oppfølging av kommuneplanens satsingsområder og hovedprioriteringer, når det gjelder dette i planperioden.