Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

4.3 Renovasjonsgebyr

Finansiering av husholdningsrenovasjon underligger det såkalte selvkostprinsippet. Utgiftene til renovasjon skal dekkes via gebyr, og regnskapene skal – sett over en fireårsperiode – gå i balanse.

Renovasjonsgebyret for 2022 økes fra 2021 med 15 %.

Fra 2020 til 2021 var økningen i renovasjonsgebyret i Stavanger 17 %. I lengre tid forut for 2021 har prisøkningen vært lav, på nivå med eller lavere enn lønns- og prisstigningen.

Også for 2022 vil det være behov for å øke renovasjonsgebyret i Stavanger betydelig mer enn ordinær lønns- og prisstigning. Årsaken til dette er som i fjor:

 • IVARs prisøkninger over flere år for hhv. restavfall til ESA (ettersorteringsanlegg) og bioavfall (biogassanlegg-Grødaland)
 • Økte avfallsmengder i 2020 og 2021 sammenlignet med foregående år. Relateres til koronapandemien.
 • Økte kostnader til driftsdekning – IVARs gjenvinningsstasjoner.

I forslag til HØP 2022-25 legges til grunn en økning av renovasjonsgebyret fra 2021 til 2022 på 15 %, men deretter en moderat/lav økning for resten av perioden. Dette forutsettes å dekke inn dagens akkumulerte underskudd tilknyttet renovasjon i 2025 samt ha midler sette av på selvkostfond. Renovasjonen i Stavanger har fortsatt som mål å være blant de tre billigste byene i landet når det gjelder standard renovasjonsgebyr (standard vil si 140-liters beholdersystem).

4.3.1 Beregning av gebyrgrunnlag 2022

Renovasjon 2022202320242025
Økt leveringsgebyr og -mengde til IVAR 111 700 118 700 123 700 128 700
Egenregiavtale med Renovasjonen Egenregi AS 96 660 100 160 103 860 107 660
Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester 16 365 16 690 17 250 17 470
Lønnskostnader 6 850 7 030 7 190 7 350
Kalkulerte finanskostnader 5 851 5 880 5 879 5 864
Gebyrgrunnlag 237 426 248 460 257 879 267 044
Inntekter- 237 426 - 255 225 - 271 435 - 296 208
Dekningsgrad100,0 %102,7 %105,3 %110,9 %
Tabell V.23 Beregning av gebyrgrunnlag for Renovasjon 2022
Last ned tabelldata (Excel)

4.3.2 Gebyrstruktur – husholdningsavfall

Renovasjonsgebyrene i Stavanger kommune er splittet opp i et grunngebyr og en volum- avhengig (variabel) del basert på restavfallsbeholderens størrelse.

Gebyrsammensetningen for 2022 blir derved slik for følgende typiske abonnement (e.mva., kronebeløp pr. abonnement):

Gebyrstruktur   2021  2022
AbonnementstypeBeholderFastVariabelSUMFastVariabelSUM
Liten80-l 1 169 1 312 2 481 1 344 1 509 2 853
Standard120/140-l 1 169 1 719 2 888 1 344 1 977 3 321
Dobbel240-l 1 169 2 717 3 886 1 344 3 125 4 469
Storhusholdning660-l 1 169 6 682 7 851 1 344 7 684 9 028
Bruksdel-bunntømt container*5 m3 1 169 1 688 2 857 1 344 1 941 3 285
Tabell V.24 Gebyrsammensetning
Last ned tabelldata (Excel)

*Abonnenter tilknyttet nedgravde eller overflate bunntømte containere der kommunen har investert i anlegget, som Gamle Stavanger og Storhaug-Nord.

I henhold til ovenstående redegjørelse vedtas følgende endring:

 • Satsene for renovasjonsgebyr økes med 15 % fra 2021 til 2022.
 • Renovasjonsgebyrene differensieres i samsvar med gjeldende renovasjonsforskrift slik:
 Pkt.Gebyrdel 80-1 beholder140-1 beholder240-1 beholder660-1 beholder
 AFast gebyrdel pr boenhet  1 344 1 344 1 344 1 344
 BVariabel gebyrdel (restavfall)  1 509 1 977 3 125 7 684
 CFellesabonnementVed fellesabonnement ilegges hver boenhet en fast gebyrdel etter pkt. A, samt variabel gebyrdel i forhold til hver boenhets andel av antall og størrelse på beholdere iht. pkt. B.    
 DHjemmekompostering1) For abonnenter som hjemmekomposterer matavfall gis en gebyrreduksjon på 20% av samlet gebyr (fast og variabel del) i individuelt eller felles abonnement. Brun beholder må da være inndratt.

2) Det gis dessuten et tilskudd på godkjent kompostbeholder, se kommunens hjemmeside for mer informasjon og priser.
    
 EDobbel tømmefrekvensAbonnenter som ønsker dobbel hyppighet for tømming av beholdere som fast ordning, betaler dobbelt beløp for den variable gebyrdelen samt et gebyr på 240,- pr. oppmøte i "mellomukene".     
 FHenteordning for glass-/ metallemballasjeTømming av beholdere for glass-/metallemballasje er gratis og inngår i tilbudene på www.hentavfall.no    
 GTømming av bunntømte containere597,- pr. tømming, uansett avfallsfraksjon, for borettslag og sameier som selv har investert i nedgravd containeranlegg.

I områder der Stavanger kommune har investert i bunntømte containere, betaler husholdningsabonnenten en variabel gebyrdel (bruksdel) på 1 941

Frivillig tilknyttede næringsdrivende betaler en årspris på hhv. 2 912,-, 5 494,- eller 12 164,-, avhengig av bedriftens størrelse.
    
 HBruk av kompaktorHver kompaktor-beholder (600 liter) for restavfall prissettes lik to vanlige restavfallsbeholdere på 660 liter.    
 IBytte av avfallsbeholder240,- pr. byttet beholder. Bytte av ødelagte beholdere er gratis.    
 JKjøp av ekstrasekker og poserStor sekk for papir: 33,- / stk.

Stor sekk for bioavfall: 39,- / stk.

Stor sekk for restavfall: 52,- / stk.,

Rull med matavfallsposer er gratis.
    
 KTrilletjenester for spannFor borettslag og sameier tilbys en tjeneste der abonnenten slipper å sette beholderne fram for tømming ved nærmeste kjørbare vei. Trillingen av spann utføres av renovatørene. Prisene er oppgitt pr. beholder og tømmedag.

Avstand til kjørbar vei i meter: 2,40 pr. meter

Ulempestil¬legg terskel: 2,40 pr. terskel

Ulempestil¬legg ramper: 3,50 pr. meter høydeforskjell

Ulempestil¬legg trapper: 3,50 pr. trinn

Nøkkelservice (låste dører/porter): 17,- pr. dør og tømmedag
    
 LEkstra tømmingerBeholderstørrelse - Pris pr tømming

80 liter - 218,-

140 liter - 250,-

240 liter - 335,-

660 liter - 760,-
    
 MLåsbare spannTillegg på 100,- pr. beholder pr. år. Dette gjelder også brannsikre spann med lås.    
Tabell V.25 Renovasjonsgebyr. Alle beløp eksklusiv mva.
Last ned tabelldata (Excel)

4.3.3 Gebyrstruktur – hytterenovasjon

a) Ordning med hyttecontainer (abonnenten bringer selv avfallet til nærmeste container):

 • 2 060,-

b) Ordning med egen avfallsbeholder (kun for hytter som ligger langs tømmerute for husholdningsavfall):

 • 2 675,- for 140-liters beholder
 • 3 590,- for 240-liters beholder
 • 6 791,- for 660-liters beholder

4.3.4 Kommunale gjenvinningsstasjoner

Judaberg gjenvinningsstasjon – Finnøy:

 • Samme prisstruktur for Judaberg gjenvinningsstasjon som for Forus gjenvinningsstasjon
 • Farlig avfall, EE-avfall (elektrisk/elektronisk) og hageavfall leveres gratis
 • Husholdningsabonnentene har mulighet til gratis tur innom gjenvinningsstasjonen på «grovavfallskvoten»

Hausken gjenvinningsstasjon – Rennesøy:

Hausken gjenvinningsstasjon har i dag kun tilbud om mottak av farlig avfall, EE-avfall (elektrisk/elektronisk) og hageavfall. Dette kan fortsatt leveres gratis.