Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

13 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner

13 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner

  Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjonerVedtatt budsjett 2021Søknads-beløp 2022Forslag budsjett 2022
Linjetekster (som skal i nettversjonen)
  Helse og velferd   
  Tilskudd til organisasjoner som får tilskudd til flere formål   
 1A-larm, driftstilskudd 77 000 350 000 187 000
A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 0,350 mill. til fortsatt drift av lavterskeltilbud for rusavhengige og deres pårørende i Stavanger kommune. Tidligere år har A-larm søkt om tilskudd til ulike tiltak. For 2022 søker Alarm om et samlet driftstilskudd som skal brukes til de forskjellige aktivitetene. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,187 mill.
 2A-larm, Kreativt verksted 20 000 0 0
Inngår i driftstilskuddet kommunedirektøren foreslår å innvilge til Alarm.
 3A-larm Rogaland kvinnegruppen Frøya 39 000 0 0
Inngår i driftstilskuddet kommunedirektøren foreslår å innvilge til Alarm.
 4A-larm Rogaland pårørende fellesskap 28 000 0 0
Inngår i driftstilskuddet kommunedirektøren foreslår å innvilge til Alarm.
 5A-larm, styrke mødre sammen 23 000 0 0
Inngår i driftstilskuddet kommunedirektøren foreslår å innvilge til Alarm.
  Sum A-larm 187 000 350 000 187 000
 6Blå Kors Norge, tiltak Steg for Steg Stavanger 0 1 200 000 150 000
Blå Kors Norge, tiltak Steg for Steg Stavanger, søker om kr 1,200 mill. til samskaping med Stavanger kommune. Mål er at innbyggerne skal få tjenester og tilbud som støtter dem til å kunne leve hele livet. Tiltaket vil være forankret i Stavanger kommunes satsing innen helse og velferd, Leve HELE LIVET. Dette er et nytt tiltak. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,150 mill.
 7Blå kors Norge, tiltak Kompasset Sandnes 93 000 500 000 93 000
Blå Kors Norge i Sandnes søker om kr 0,500 mill. i støtte til tiltaket Kompasset-lavterskeltilbud, til tenåringer og unge voksne (13-35 år) som har vokst opp i familier med alkohol/rusproblemer i Sør- Rogaland. Tilbudet er gratis og uten krav til henvisning. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,093 mill.
  Sum Blå kors Norge, totalt 93 000 1 700 000 243 000
 8Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland 150 000 0 150 000
Dyrebeskyttelse Sør - Rogaland mottar kr 0,150 mill. i fast tilskudd fra og med 2013 ifølge formannskapets enstemmige vedtak i sak 110/13 den 13. juni 2013, til utgifter til sterilisering og eventuelt avliving av katter.
 9Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland, Dyrenes hus 0 800 000 150 000
Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland søker om kr 0,800 mill. til driftsstøtte og til rehabilitering av Dyrenes Hus, som har prekært behov for rehabilitering. Dette er et nytt tilskudd. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,150 mill.
  Sum Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland150 000 800 000 300 000
 10Dyrebeskyttelsen Norge, Nord-Jæren0 500 000 0
Dyrebeskyttelsen Norge, Nord-Jæren søker om kr 0,500 mill. til driftstøtte for å gi mulighet til både å drive Hjelpesenteret, behandle hjemløse dyr og finne nye hjem til disse. I 2020 ble 40 % av alle dyr som fikk hjelp tatt inn i Stavanger kommune, hovedsakelig katter og kaniner. Dyrevern berører alle innbyggere i kommunen. Kaninkolonier i Sørmarka og på Rennesøy er fortsatt ikke under kontroll, og ser ut til å vokse. Dette er et nytt tilskudd. Kommunedirektøren foreslår å ikke innvilge denne søknaden.
  Sum Dyrebeskyttelsen totalt150 000 1 300 000 300 000
 11Eksistensia - utlevering av mat - driftstilskudd 70 000 125 000 70 000
Eksistensia søker om kr 0,125 mill. til drift for utlevering av mat til alle målgruppene innen levekårsområdet, med prioritering av grupper som ikke kan ivareta egne interesser. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,070 mill.
 12Eksistens IA - inkluderende arbeid0 150 000 0
Eksistens IA søker om kr 0,150 mill. til prosjektet inkluderende arbeid, for å møte et stadig økende behov for tilgang på gratis mat gjennom tjenester basert på frivillig arbeid og veldedighet. Eksistensia ønsker å være i stand til å utvide tjenestetilbud til så mange av byens trengende som mulig. Målgrupper i denne sammenhengen er beboere i kommunale tilbud, private personer og samarbeidsorganisasjoner. Gjennom dette nye tilskuddet vil organisasjonen kunne øke antall mottakere av mat med 100-200 %. Dette er et nytt tiltak. Kommunedirektøren foreslår å ikke innvilge denne søknaden.
  Sum Eksistensia 70 000 275 000 70 000
 13KIA - Kristent interkulturelt arbeid, driftstilskudd 214 000 628 000 100 000
KIA – Kristent Interkulturelt arbeid søker om kr 0,628 mill. til drift av integreringstiltak for innvandrere i 2022. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,100 mill.
 14KIA Velferd 196 000 955 000 310 000
KIA Velferd søker om kr 0,955 mill. til et språkopplæringstilbud for innvandrerkvinner som ikke har rett til gratis norskopplæring i kommunal regi. Hensikten med tiltaket er å øke minoritetskvinners kompetanse slik at de aktivt kan delta i det norske samfunnet. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,310 mill.
  Sum KIA 410 000 1 583 000 410 000
 15Kirkens bymisjon, Albertine 1 029 000 1 100 000 929 000
Kirkens bymisjon Albertine søker om kr 1,100 mill. til tiltak for ofre for menneskehandel/personer som selger seksuelle tjenester. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,929 mill.
 16Kirkens bymisjon, Jobb 1 941 000 980 000 899 000
Kirkens Bymisjon Jobb 1 søker om kr 0,980 mill. til drift for at rusavhengige mennesker i Stavanger skal ha tilgang på meningsfull aktivitet gjennom arbeid. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,899 mill.
 17Kirkens bymisjon, Gatejurist 274 000 320 000 274 000
Kirkens bymisjon Gatejurist søker om kr 0,320 mill. til å fortsette med rettshjelp av god kvalitet til personer som har eller har hatt en rusavhengighet. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,274 mill.
 18Kirkens bymisjon, Gateprest 108 000 130 000 80 000
Kirkens Bymisjon Gateprest søker om kr 0,130 mill. til oppsøkende arbeid blant rusavhengige og andre vanskeligstilte. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,080 mill.
 19Kirkens bymisjon, Natteravnene 676 000 725 000 626 000
Kirkens Bymisjon Natteravnene søker om kr 0,725 mill. til drift med spesielt fokus på barn og unge under 18 år etter kl. 23:00 i byen, med tanke på økt alkoholbruk blant de yngste. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,626 mill.
 20Kirkens bymisjon, Tillitsperson 150 000 180 000 100 000
Kirkens Bymisjon Tillitsperson søker om kr 0,180 mill. til utvikling av tjenesten. Tillitsperson er en tjeneste som tilbyr brukere med en rushistorie gratis bistand i møte med det offentlige systemet. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,100 mill. til dette formålet.
 21Kirkens bymisjon, Enter fritid Stavanger 97 000 110 000 97 000
Kirkens Bymisjon Enter Fritid, er et etterverntilbud til mennesker som er i gang med å etablere seg i en rusfri hverdag, søker om kr 0,110 mill. til driftstilskudd. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,097 mill.
  Sum Kirkens bymisjon 3 275 000 3 545 000 3 005 000
 22Kreftomsorg i Rogaland (KOR) driftstilskudd 245 000 400 000 245 000
Kreftomsorg Rogaland (KOR) søker om kr 0,400 mill. til drift for å fortsette arbeidet som viktig kompetansesenter i Stavanger som gir psykososial helsehjelp til kreftsyke, pårørende og etterlatte. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,245 mill.
 23Kreftomsorg i Rogaland (KOR) gruppe for etterlatte0 40 000 40 000
Kreftomsorg Rogaland (KOR) søker om kr 0,040 mill. for å kunne videreføre og styrke tilbudet om gruppe for etterlatte voksne som har mistet partner, samboer eller ektefelle i kreft. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,040 mill.
 24Kreftomsorg i Rogaland (KOR) kurs UNG i Vest 98 000 100 000 98 000
Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om kr 0,100 mill. til kurset UNG i Vest, for å kunne videreføre dette viktige tilbudet til ungdom som står i utfordrende livssituasjoner, enten som kreftrammet, pårørende eller etterlatt. Dette er et tilbud til ungdommer i aldersgruppen 13-19 år. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,098 mill.
 25Kreftomsorg i Rogaland (KOR) møteplass for barn som lever med kreft 49 000 50 000 49 000
Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om kr 0,050 mill. til tiltaket møteplass for barn som lever med kreft. Tilbudet gjelder møteplasser for aldersgruppen 3-12 år. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,049 mill.
 26Kreftomsorg i Rogaland (KOR) -yoga for kreftrammede 49 000 60 000 49 000
Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om støtte kr 0,060 mill. for å gjennomføre treningstimer med yoga for kreftrammede. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,049 mill.
  Sum Kreftomsorg i Rogaland (KOR) 441 000 650 000 481 000
 27Norges Døveforbund ( NDF) - Stavanger driftstilskudd 392 000 1 474 000 692 000
Norges Døveforbund (NDF) Stavanger som skal arbeide for å bedre døve og hørselshemmedes situasjon på alle områder i Sør-Rogaland søker om kr 1,474 mill. med bakgrunn i økte i lønns- og driftsutgifter. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,692 mill.
 28Norges Døveforbund ( NDF) - Stavanger- framleie/drift av leid lokale Døves Senter 272 000 705 000 272 000
Norges Døveforbund (NDF) Stavanger søker om kr 0,705 mill. til å dekke kostnader ved framleie/drift av leid lokale i Døves Senter. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,272 mill.
  Sum Norges døveforbund (NDF) 664 000 2 179 000 964 000
Se også tilskudd 121 der kommunedirektøren i tillegg foreslår å innvilge kr 0,190 mill. til Norges døveforbund for å koordinere og gjennomføre tegnspråk og skrivetolking på offentlige møter og arrangementer i Stavanger.
 29Røde Kors Stavanger - besøktjenester for eldre over 60 år 56 000 400 000 56 000
Røde Kors Stavanger besøkstjenesten for eldre over 60 år søker om kr 0,400 mill. til omsorgsaktiviteter for å bedre livskvaliteten for kommunens eldre. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,056 mill.
 30Røde Kors Stavanger - Nettverk etter soning - bedre overgang fra fengsel til samfunn 97 000 750 000 190 000
Røde Kors Stavanger-Nettverk etter soning søker om kr 0,750 mill. for å bidra til at de straffedømte får en bedre overgang fra fengsel til samfunn gjennom fritid, arbeid og nye nettverk. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,190 mill.
 31Røde Kors Stavanger-Fellesverket0 750 000 50 000
Røde Kors Stavanger Fellesverket søker om kr 0,750 mill. til Fellesverket for å styrke innsatsen for unge i sårbare livssituasjoner i sitt lokalmiljø, motvirke marginalisering og utenforskap gjennom å samle sine aktiviteter på et sted. Gjennom Fellesverket skal ungdom som ønsker, få et sted å være på fritiden hvor de kan lære, knytte vennskap og oppleve mestring med støtte fra trygge voksne. Dette er et nytt tiltak. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,05 mill. som startopp til dette prosjektet.
 32Røde Kors Stavanger Systue på Sølvberget0 25 000 0
Røde Kors Stavanger Systue på Sølvberget søker om kr 0,025 mill. til å etablere en møteplass der frivillige og invandrerkvinner sammen kan lære å sy, å reparere og fornye brukte klær. Delmålene er å lære kvinner å bruke symaskin, skape en møteplass, forhindre ensomhet og følelsen av å være utenfor, og det å kunne reparere og fornye brukte klær. Et tilleggsmål er læring av norsk, da all prat på systua vil foregå på norsk. Kommunedirektøren foreslår å ikke innvilge denne søknaden.
 33Røde Kors Stavanger - Våketjenesten 39 000 102 000 89 000
Røde Kors Stavanger - Våketjenesten søker om kr 0,102 mill. for å kunne tilby medmenneskelig nærvær til døende og deres pårørende. Ifølge behovsavklaring ved sykehjem i Stavanger kommune er det flere som ikke har pårørende som kan våke over dem i deres siste fase av livet. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,089 mill.
  Sum Røde Kors Stavanger 192 000 2 027 000 385 000
 34Røde Kors Rogaland Flyktningguide 230 000 260 000 230 000
Røde Kors Flyktningguide søker om kr 0,260 mill. med bakgrunn i økt aktivitet, for å bistå nyankomne flyktninger i integreringsfasen. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,230 mill.
  Sum RØDE KORS TOTALT 422 000 2 287 000 615 000
 35SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger studenthelsestasjon 142 000 200 000 100 000
SIS - Studentsamskipnaden i Stavanger UIS søker om driftsstøtte på kr 0,200 mill. til studenthelsestasjonen. Studenthelsestasjonen er et gratis lavterskeltilbud uten timebestilling. Hovedmålet er å forebygge uønskede svangerskap og abort, samt redusere seksuelt overførbare sykdommer og bedre studentenes seksuelle helse og generelle helse. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,100 mill.
 36SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger psykisk helsetilbud til studenter 298 000 1 850 000 140 000
SiS - Studentsamskipnaden Stavanger UIS søker om støtte på kr 1,850 mill. til psykisk helsetilbud til studenter for forebygging, lavterskeltilbud, kurs og grupper for å styrke eksisterende tilbud med en psykologstilling, inkludert sosiale kostnader og driftskostnader. For 2021 var kr 0,200 mill. en engangsbevilgning, som ikke videreføres for 2022. For 2022 foreslår kommunedirektøren å øke dette tilskuddet til kr 0,140 mill. for å satse på psykisk helsetilbud til studenter.
  Sum SiS 440 000 2 050 000 240 000
 37Skipper Worse eldresenterdrift 3 920 000 4 300 000 3 550 000
Skipper Worse drift søker om kr 4,300 mill. i driftstilskudd til eldresenterdrift. Skipper Worse søker om tilskudd til drift av de tre eldresenterne i byen: Skipper Worse Ledaal, Skipper Worse Madla og Skipper Worse Tasta, som driftes i bydelshus i tilhørende bydeler. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 3,550 mill.
 38Skipper Worse, AKTIV treningstilbud for seniorer 282 000 615 000 200 000
Skipper Worse søker om kr 0,615 mill. til prosjektet AKTIV som er en videreføring av 60+ treningstilbudet. AKTIV skal være sosialt, tilgjengelig og tilrettelagt. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,200 mill.
 39Skipper Worse middagsdistribusjon 578 000 800 000 500 000
Skipper Worse søker om kr 0,800 mill. til middagsdistribusjon til eldre, hjemmeboende i Stavanger kommune. Noen bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne og i rusomsorgen benytter også tilbudet. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,500 mill.
 40Skipper Worse, hverdagsglede - lavterskeltilbud til hjemmeboende med demens og pårørende 1 276 000 2 000 000 2 000 000
Skipper Worse søker om kr 2,000 mill. til prosjekt Hverdagsglede som er lavterskeltilbud for hjemmeboende personer med demens med fokus på trivsel og en aktiv hverdag. Tilbudet drives i lokaler på Ågesentunet, i Hillevåg bydel, og er for ALLE. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 2,000 mill.
  Sum Skipper Worse 6 056 000 7 715 000 6 250 000
 41Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Psyk Opp info 181 000 200 000 181 000
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning søker om kr 0,200 mill. til drift av Psykiatrisk Opplysning Informasjon. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,181 mill.
 42Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Schizofrenidagene 144 000 155 000 144 000
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning – Schizofrenidagene søker om kr 0,155 mill. til gjennomføring av Schizofrenidagene som i 33 år har vært Europas største, faste, tverfaglige psykisk helsekonferanse. Målet for konferanse er å samle fagfolk fra inn- og utland, slik at fagmiljøet kan oppdateres og styrkes på den nyeste kunnskapen og forskningen innen det psykiske helsefelt. I tillegg utveksles erfaringer og kompetanse på tvers av faggruppene. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,144 mill.
  Sum Stiftelsen Psykiatrisk Opp 325 000 355 000 325 000
  Diverse tilskudd   
 43Amathea, veiledning for gravide 63 000 100 000 63 000
Amathea, veiledning for gravide, søker om kr 0,100 mill. til driftsstøtte. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,063 mill.
 44Angstringen Stavanger 25 000 75 000 25 000
Angstringen Stavanger søker om kr 0,075 mill. til drift for å informere, og rektrutere personer som kan legge til rette slik at mennesker med ulike typer angst kan delta i selvhjelpsgrupper. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,025 mill.
 45Crux oppfølgingssenter, Kirkens sosialtjeneste - ettervern og aktivitetstilbud etter rusbehandling og sonong 44 000 100 000 0
Crux oppfølgingssenter i Sandnes, Kirkens Sosialtjeneste, søker om kr 0,100 mill. til tiltak ettervern og aktivitetstilbud for mennesker som kommer ut av rusavhengighet og soning. Stavanger kommune har allerede samme type tilbud fra Røde kors. Kommunedirektøren foreslår å ikke innvilge denne søknaden.
 46Engøyholmen kystkultursenter, driftstilskudd 1 960 000 2 760 000 1 960 000
Stiftelsen Engøyholmen kystkultursenter søker om driftstilskudd på kr 2,760 mill. til alternativt skoletilbud og tiltak innen rus/psykiatri i Stavanger. Søknadsbeløpet er økt for å gi rom for flere års lønns og prisvekst, og fordi tilbudet nå gis til flere brukere enn det i utgangspunktet var dimensjonert for. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 1,960 mill.
 47Fontenehuset 1 600 000 1 900 000 1 560 000
Fontenehuset søker om kr 1,900 mill. for 2022 til driftstilskudd for å gi mennesker med psykiske lidelser / helseutfordringer håp og muligheter til å nå sitt fulle potensial. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 1,560 mill.
 48Frelsesarmeens Rusomsorg Frisk Alternativ Stavanger 430 000 470 000 430 000
Frelsesarmeens Rusomsorg, Frisk alternativ Stavanger søker om kr 0,470 mill. til driftstilskudd for aktivitets- og ettervernstilbud for vanskeligstilte og personer med rusproblemer, personer som trenger motivasjon til å begynne en livsendring, personer som trenger et ettervernstilbud etter behandling, eller etter endt soning i Stavanger. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,430 mill.
 49Frilager - alt til turer 402 000 0 0
Frilager - alt til turer - har ikke søkt om tilskudd for 2022, fordi Stavanger kommune i sak 98/21 til formannskapet har inngått avale med Frilager Nord-Jæren om kr 1,0 mill per år for perioden 2021-2025, til drift av utstyrssenral som er en utlånsportal for friluftsutstyr. Gjnnom avtalen med Frilager Nord-Jæren kan Stavanger kommune samt frivillige lang og organisasjoner leie utstyr gratis.
 50FRI Rogaland - driftsstøtte 83 000 200 000 83 000
FRI Rogaland - foreningen for kjønns og seksualitetsmangfold søker om kr 0,200 mill. til drift av organisasjonen, styredrift, økt informasjonsarbeid, øke aktivitetstilbudet grunnet økt behov fra flere grupper. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,083 mill.
 51Gausel sokn og menighet0 30 000 0
Gausel sokn og menighet søker om kr 0,030 mill. til innkjøp av teknisk utstyr som kan brukes til å aktivisere ungdommer og voksne ved streaming av arrangementer og gudstjenester og filminnspilling. Dette er et nytt tiltak. Kommunedirektøren foreslår å ikke innvilge denne søknaden.
 52HEI VERDEN0 200 000 0
HEI VERDEN søker om kr 0,200 mill. til driftstilskudd til arbeid for å øke den globale forståelsen og det internasjonale engasjementet for elever i Stavangerskolen, i tråd med bærekraftsmålene. Hei Verdens formål er tredelt:
1.Bidra til at skoleelever i Norge får kunnskap om globale forskjeller
2.Bidra til økt engasjement for solidaritetsaksjoner på̊ norske skoler.
Dette er et nytt tiltak. Kommunedirektøren foreslår å ikke innvilge denne søknaden.
 53Hinnasenteret kurs og aktivitetssenter 1 156 000 1 156 000 944 000
Hinna senteret - kurs og aktivitetssenter med daglig aktivitet for trygdede og eldre som ønsker et aktiv liv søker om kr 1,156 mill. til driftsutgifter av senteret. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,944 mill.
 54Kirkens SOS i Rogaland 353 000 420 000 353 000
Kirkens SOS i Rogaland søker om kr 0,420 mill. i støtte til døgnåpen krisetjeneste på telefon og internet. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,353 mill.
 55Kreftforeningen - Distriktskontor Stavanger, omsorgstilbud på Vardesenteret 89 000 0 0
Kreftforeningen - Distriktskontor Stavanger, omsorg tilbud på Vardesenteret har ikke søkt om tilskudd for 2022.
 56LPP Rogaland, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse 10 000 10 000 10 000
LPP – Rogaland, landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, søker om kr 0,010 mill. til drift av foreningen for å fortsette arbeidet med Møteplass for helsefremmende dialog og komme i gang etter korona. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0, 010 mill.
 57Mental helse Stavanger 97 000 100 000 97 000
Mental helse Stavanger søker om kr 0,100 mill. til drift for å støtte arbeid innenfor psykisk helse for et inkluderende og åpent samfunn. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,097 mill.
 58Mental Helse Ungdom Nord-Jæren (tidligere Mental helse Ungdom Stavanger-regionen)39 000 100 000 39 000
Mental Helse Ungdom Nord-Jæren ( tidligere Tidligere Mental Helse Ungdom Stavanger-regionen) søker om kr 0,100 mill. til aktiviteter og drift av lokallag og lokallagets treffsted på Metropolis med satsing på forebygging av psykiske vansker og lavterskeltilbud for ungdom og unge voksne. Kommunedirektøren foreslår.å innvilge kr 0,039 mill.
 59Nok. Sør-Vest (tidligere SMISO Senter mot seksuelle overgrep endret navn til Nok.Sør-Vest) 166 000 432 441 166 000
Nok. Sør-Vest (tidlligere SMISO senter mot incest og seksuelle overgrep) søker om kr 0,432441 mill. til drriftsutgifter. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,166 mill.
 60Open hands for you, sammen for hverandre0 379 148 100 000
Open hands for you, sammen for hverandre søker om kr 0,379148 mill. til å styrke arbeidet rettet mot vanskeligstilte familier i Stavanger, i hovedsak innvandrere og flyktninger som sliter med levekårsproblematik. Dette er et nytt tiltak. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,100 mill.
 61RIO rusmisbrukernes interesseorganisasjon 10 000 0 0
RIO rusmisbrukernes interesseorganisasjon har ikke søkt om tilskudd for 2022.
 62ROS rådgivning om spiseforstyrrelser, senter i Rogaland 152 000 1 340 000 200 000
ROS rådgivning om spiseforstyrrelser, senter i Rogaland søker om kr 1,340 mill. for å opprettholde dagens drift, samt å kunne møte det økende behovet i distriktet. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,200 mill.
 63Rus-Nett Rogaland 140 000 150 000 140 000
Rus-Nett Rogaland søker om kr 0,150 mill. til driftsstøtte for å gi mennesker som får problemer eller blir avhengige av et eller flere rusmidler en mulighet for en ny start i livet. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,140 mill.
 64SELVHJELP for innvandrere og flyktninger ( SEIF), Stavanger 273 000 554 750 273 000
SELVHJELP for innvandrere og flyktninger (SEIF) søker om kr 0,554750 mill. til drift med særlig fokus på å hjelpe ungdom på flukt fra vold eller tvangsekteskap og LHBT personer. Et annet viktig fokus er kvinner som utsettes for vold i hjemmet og unge asylsøkere som risikerer kjønnslemlestelse ved retur, og arbeid med familiegjenforening. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,273 mill.
 65Spillavhengihet Norge0 70 000 35 000
Spillavhengihet Norge søker om kr 0,070 mill. til styrking av hjelpetilbud for spillavhengige og pårørende i Stavanger. Dette er et nytt tiltak. Kommunedirektør foreslå å innvilge kr 0,035 mill.
 66Stiftelsen Pårørendesenteret, Vaisenhusgate 39 1 540 000 2 000 000 1 540 000
Stiftelsen Pårørendesenteret i Stavanger søker om kr 2,0 mill. til driftsstøtte, for å kunne fortsette den daglige driften av lavterskeltilbudet til pårørende. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 1,540 mill.
 67Stiftelsen Ullandhaug Økologiske gård, prosjekt arbeidstrening 705 000 1 325 592 705 000
Stiftelsen Ullandhaug Økologiske gård søker om kr 1,325592 mill. til videreføring arbeidstreningsprosjekt for personer med psykisk uhelse av alvorlig til moderat karakter som får et tilpasset arbeidstilbud (AFT, arbeidsforberedende trening). Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,705 mill.
 68Tjensvoll menighets dagsenter 10 000 0 0
Tjensvoll menighets dagsenter for fysisk og psykisk utviklingshemmede har ikke søkt om tilskudd for 2022.
 69Ville veier AS - arbeidsrettet tiltak 293 000 0 0
Ville veier AS har ikke søkt om tilskudd for 2022. Ville veier AS har fått ny kontrakt med NAV og er ikke berettiget tilskudd fra Stavanger kommune lenger.
  Sum divers tilskudd 9 640 000 13 872 931 8 723 000
  Midler som tildeles gjennom egen søknadsprosess   
 70Sosialt / helsefremmende arbeid 421 000 421 000 421 000
Midlene knyttet til sosialt / helsefremmende arbeid tildeles gjennom egen søknadsprosess. Kommunedirektøren foreslår å innvilge kr 0,421 mill.
  Sum Helse og velferd 22 594 000 38 282 931 22 234 000
      
  Oppvekst og utdanning   
 71Stimuleringsmidler barne-/ungdomsorganisasjoner5 746 0005 746 000 5 978 000
Tilskuddsrammen til barne- og ungdomsorganisasjonene (Ungdom og fritid) er i all hovedsak knyttet til drift til barne- og ungdomsorganisasjoner og tilskudd til ansatte i barne- og ungdomsorganisasjoner og idrettslag. I tillskuddet ligger det midler til feks. stimuleringstilskudd, Barne- og ungdomssekretær samt drift av organisasjoner. Midlene vil tildeles etter egne tildelingskriterier. Kommunedirektøren forelår å innvilge kr 5,978 mill.
      
  Bymiljø og utbygging   
 72Tilskudd til idretten 8 250 000 0 8 250 000
Drift av idrettslag med og uten egne anlegg. Søknadene behandles i kommunalstyret Kultur og Idrett. Kommunedirektøren foreslår å beholde tilskuddet uendret på kr 8,250 mill. for 2022.
 73Stavanger Ishall 3 375 000 0 3 375 000
Kommunestyret vedtok i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 å redusere tilskuddet fra 2020 med kr 1,000 mill. til kr 3,375 mill. i 2021 iht. ny avtale med Stiftelsen Stavanger ishall september 2020. Kommunedirektøren foreslår å holde beløpet uendret på kr 3,375 mill. for 2022, i henhold til avtalen med Stiftelsen Stavanger ishall fra september 2020.
 74Stimuleringstilskudd 682 000 0 682 000
Kommunedirektøren foreslår å opprettholde 2020-nivået på stimuleringstilskuddet som var på kr 0,682 mill.
 75Jæren Friluftsråd 2 166 000 0 2 231 000
Jæren friluftsråd. Bystyret vedtok i 2013 at tilskudd til Jæren friluftsråd skulle indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Det legges til grunn et innbyggertall på 145 164 samt kommunal deflator på 2,5 prosent for 2022. Kommunedirektøren foreslår å øke tilskuddet til kr 2,231 mill. i 2022 med bakgrunn i disse to faktorene.
 76Ryfylke friluftsråd 2 166 000 0 2 231 000
Ryfylke friluftsråd. Bystyret vedtok i 2013 at tilskudd til Ryfylke friluftsråd skulle indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Det legges til grunn et innbyggertall på 145 164 samt kommunal deflator på 2,5 prosent for 2022. Kommunedirektøren foreslår å øke tilskuddet til kr 2,237 mill. i 2022 med bakgrunn i disse to faktorene.
 77Ryfylke friluftsråd - båt 0 2 200 000
Tilskuddet er et bidrag til investering i rehabilitering av eksisterende båt og kjøp av ny båt. Det bes også om tilskudd fra de andre medlemskommunene, Rogaland fylkeskommune samt miljødirektoratet. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide et nytt tilskudd kun for 2022 til Ryfylke friluftsråd på kr 2,2 mill., som et bidrag til rehabilitering av eksisterende båt og kjøp av ny båt.
 78Rogaland Arboret 878 000 0 904 000
Rogaland arboret. Formannskapet har vedtatt å bevilge kr 5 per innbygger i 2014. Tilskuddet indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Det legges til grunn et innbyggertall på 145 164 samt kommunal deflator på 2,5 prosent for 2022. Kommunedirektøren foreslår å øke tilskuddet til kr 0,904 mill. i 2022 med bakgrunn i disse to faktorene.
 79Speidermarka 0 1 200 000
Speidermarka. Kommunedirektøren foreslår, jf. fsk sak 120/21 den 26/8, å sette av nytt tilskudd kun for 2022 på kr 1,2 mill. til Speidermarka.
 80Stavanger Sentrum AS 900 000 0 900 000
Stavanger Sentrum AS. Kommunedirektøren foreslår å opprettholde 2021-nivået på tilskuddet som var på kr 0,900 mill.
 81Stavanger Sentrum AS (CID) 1 500 000 0 1 500 000
Kommunedirektøren foreslår å videreføre CID-tilskuddet til Stavanger Sentrum AS på kr 1,500 mill.
 82Stavanger Sentrum AS (klima- og miljøfondet) 1 000 000 0 1 000 000
Stavanger Sentrum AS (klima- og miljøfondet). Det ble vedtatt i Handlings- og økonomiplanen for perioden 2019-2022 at det skulle utbetales tilskudd til Stavanger sentrum tilsvarende kr 2,000 mill. i 2019 og kr 1,000 mill. i resten av perioden. Kommunedirektøren foreslår på bakgrunn av dette å opprettholde 2021-nivået på tilskuddet, tilsvarende kr 1,000 mill.
 83Kampen Campus 0 6 000 000
Det vises til sak 59/19 i Stavanger bystyre, hvor det legges opp til investering finansiert av bykassen på campus-området tilsvarende kr 6,0 mill. for tiltak som ballbinge, bysykkelstasjon, beachvollyballbane, basketballbane og lignende. Kommunedirektøren foreslår at de kr 6,0 mill. utbetales som tilskudd til Det norske misjonsselskapet, med forbehold om at endelig områderegulering tilsier at Det norske misjonsselskapet skal stå for gjennomføringen av tiltaket.
 84Stavanger turnforening 300 000 0 300 000
I forbindelse med at kommunen overtok Turnhallen, ble Stavanger turnforening gitt et tilskudd til lønnsutgifter for miljøarbeider i 50 % stilling. Kommunedirektøren foreslår å holde nivået på tilskuddet uendret fra 2021 på kr 0,300 mill.
 85Ynglingehallen 1 332 000 0 1 332 000
Kompensasjon for idrettslag sin bruk av Ynglingehallen. Kommunedirektøren foreslår å opprettholde tilskuddet til Ynglingehallen med kr 1,332 mill.
 86Reservekonto idrett 700 000 0 700 000
Kommunedirektøren foreslår å opprettholde 2021-nivået på reservekonto idrett med kr 0,700 mill.
 87Lysefjorden Utvikling AS 400 000 0 400 000
Stavanger formannskap vedtok i sak 161/18 avtalen mellom Stavanger kommune og Lysefjorden utvikling AS. Kommunedirektøren foreslår i henhold til avtalen å holde tilskuddet uendret på kr 0,400 mill.
 88Urban Sjøfront AS 500 000 0 500 000
Formannskapet vedtok i møte 25. oktober 2012 å utbetale et årlig beløp på kr 0,500 mill. til Urban Sjøfront AS. Kommunedirektøren foreslår å videreføre beløpet uendret for 2022.
 89Tour of Norway 750 000 0 0
Tour of Norway - Kommunestyret vedtok i handlings- og økonomiplanen 2021-2024 at kr 0,750 mill. av tilskuddet tidligere utbetalt til HAMMER-serien skulle omdisponeres til Tour of Norway for 2021, og utgå resten av perioden. Dette fordi HAMMER-serien er avsluttet.
  Sum Bymiljø og utbygging 24 899 000 0 33 705 000
      
  Innbygger- og samfunnskontakt   
  Driftstilskudd til kulturinstitusjoner   
  Kulturinstitusjoner med trepartsavtale   
 90MUST - Museum Stavanger 26 161 000 23 521 000 26 819 000
Museum Stavanger søker om kr 23,521 mill. fra Stavanger kommune. Avtalt fordelingsnøkkel for driftstilskudd er Stavanger kommune 32 %, Rogaland fylkeskommune 27 %, staten 41 %. Inkludert i tilskuddsbeløpet er avtalefestet kommunal andel justert iht. statsbudsjettet, i tillegg til ulike tilskudd etter avtale og vedtak. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 26,559 mill.
 91Rogaland Teater, inkl. barne- og ungdomsteateret 19 818 000 20 518 000 20 481 000
Rogaland Teater, inkl. barne- og ungdomsteateret søker om kr 20,518 mill. fra Stavanger kommune. Fordelingsnøkkel for driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er hhv. 70 %, 20 % og 10 %. Driftstilskuddet som bevilges fra kommunen inkluderer kr 1,254 mill. i fast tilskudd til Barne- og ungdomsteateret. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 20,481 mill.
 92Stavanger Symfoniorkester 25 868 000 25 868 000 26 462 000
Stavanger Symfoniorkester søker om kr 25,868 mill. fra Stavanger kommune. Fordelingsnøkkel for driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er hhv. 70 %, 20 % og 10 %. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 26,462 mill.
  Kulturinstitusjoner med avtalefestet driftstilskudd   
 93Tou Scene 7 760 000 7 810 684 8 053 000
Tou Scene. Formannskapets flertallsvedtak i sak 115/20 den 11.6.20. Formannskapet godkjente ny leieavtale og ny tilskuddsavtale med Tou Scene AS 1.7.2020. Avtalene erstatter tidligere tjenestekonsesjonsavtale. Søker om driftstilskudd kr 2,575 mill. for 2022, og kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 2,525 mill. for 2022. I tillegg vises det til inngått husleieavtale, der tjenestebidraget (drift av Tou Atelierhus og Tou Lyd) utgjør kr 2,226 mill. for 2022 og husleiestøtten som utgjør kr 3,302 mill. Dette er avtalefestet og skal indeksreguleres hvert år.
 94Norsk lydinstitutt 2 604 000 3 336 000 2 000 000
Norsk lydinstitutt. Norsk Lydinstitutt søker om i alt kr 3,336 mill. i driftstilskudd. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 2,0 mill. for 2022. Stiftelsen er under avvikling.
 95Opera Rogaland IKS 743 000 800 000 743 000
Opera Rogaland IKS. Stavanger formannskap godkjente i sak 50/14 Opera Rogaland som interkommunalt selskap. Eierne, Sandnes og Stavanger kommune, har gjensidig forpliktet seg til å gi årlig driftstilskudd til selskapet. For 2022 foreslår kommunedirektøren å bevilge kr 0,743 mill.
 96Filmkraft Rogaland 2 681 000 2 350 000 2 350 000
Filmkraft Rogaland. Filmkraft Rogaland søker om kr 2,350 mill. i tilskudd fra Stavanger kommune. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 2,350 mill. for 2022.
  Kulturinstitusjoner med driftstilskudd   
 97Jernaldergården v/Arkeologisk Museum 140 000 200 000 140 000
Jernaldergården v/Arkeologisk Museum. Jernaldergården søker om kr 0,2 mill. fra Stavanger kommune. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,140 mill. for 2022.
 98Norsk Oljemuseeum 2 049 000 2 200 000 2 049 000
Norsk Oljemuseum. Norsk Oljemuseum søker om kr 2,2 mill. i driftstilskudd fra Stavanger kommune. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 2,049 mill. for 2022.
 99Rogaland kunstsenter 872 000 2 677 000 872 000
Rogaland kunstsenter. Rogaland Kunstsenter søker om kr 2,677 mill. i driftstøtte fra Stavanger kommune. Senteret søker også Rogaland fylkeskommune om støtte. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,872 mill. for 2022.
 100Kunstskolen i Rogaland 525 000 619 000 525 000
Kunstskolen i Rogaland. Kunstskolen i Rogaland søker om kr 0,619 mill. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,525 mill. for 2022.
 101Stiftelsen Veteranskipet Rogaland 290 000 350 000 290 000
Stiftelsen Veteranskipet Rogaland. Veteranskipet Rogaland søker om kr 0,350 mill. i tilskudd fra Stavanger kommune. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,290 mill. i 2022.
 102STAR driftstilskudd 695 000 800 000 695 000
STAR driftstilskudd. Star – Stavanger Rock søker om kr 0,800 mill. fra Stavanger kommune. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,695 mill. for 2022.
 103Kunsthall Stavanger 1 144 000 2 000 000 1 144 000
Kunsthall Stavanger. Kunsthall Stavanger søker om kr 2,000 mill. i tilskudd for 2021. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 1,144 mill. for 2022.
 104Frida Hansens hus 221 000 350 000 221 000
Frida Hansens hus. Frida Hansens hus søker om kr 0,350 mill. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,221 mill. for 2022.
 105Tou Trykk Stiftelsen Grafisk Verksted Stavanger 398 000 700 000 548 000
Tou Trykk Stiftelsen Grafisk Verksted Stavanger. Tou Trykk søker om kr 0,700 mill. i tilskudd for 2022. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,548 mill. for 2022.
 106Studentersamfunnet Folken 730 000 1 500 000 730 000
Studentersamfunnet Folken. Studentersamfunnet Folken søker om kr 1,5 mill. i driftstilskudd. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,730 mill. for 2022.
 107Ryfylkemuseet 97 000 100 000 232 000
Ryfylkemuseet. Ryfylkemuseet søker om kr 0,1 mill. i driftstilskudd. (I tillegg søker museet om en 3-årig stilling som folkedanskoordinator). Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,232 mill. for 2022.
  Tilskuddsordninger for kunst- og kultur   
 108Tilskudd til kulturvirksomheter10 000 000 0 10 585 000
Tilskudd til kulturvirksomheter som helårsarrangører, festivaler, musikkensembler, frie scenekunstgrupper/kompanier, øvingsfellesskap, felles produksjonslokaler og organisasjoner for nettverk og bransje innen det frie feltet som ikke mottar kommunalt driftstilskudd. Ordningen er lagt om, jf. sak 82/20 utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 10,585 mill. for 2022.
 109Tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak og rask respons0 0 2 505 000
Tilskudd til profesjonelle kunst - og kulturtiltak og rask respons skal sikre en bred produksjon og formidling av kunst- og kultur. Tilskudd til prosjekt- og produksjonssøtte, støtte til enkeltarrangement og reisestøtte ved deltakelse nasjonalt og internasjonal. Ordningen er lagt om, jf. sak 82/20 Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 2,505 mill. for 2022.
 110Arbeidsstipend og diversestipend for kunstnere og kulturarbeidere 350 000 0 1 850 000
Arbeidsstipend og diversestipend for kunstnere og kulturarbeidere. Ordningen er lagt om, jf. sak 37/21 utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 1,850 mill. for 2022.
 111Kunstmillionen 1 000 000 0 0
Tilskudd til det frie feltet, lokale kunstnere. Tiltak kom inn i HØP 2020-2023, men ble ikke lagt i tilskuddstabell HØP 2021-2024. Midlene blir fra HØP 2022-2025 flyttet til Tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak og rask respons.
 112Tilskudd til kor og korps 562 000 0 562 000
Tilskudd til kor og korps. Administrasjonen tildeler midler etter ett sett med regler fastsatt av kommunalutvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,562 mill. for 2022.
 113Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter 2 302 000 0 412 000
Kommunalutvalgets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter. Deler av tilskuddsposten har blitt flyttet til Tilskudd til kulturvirksomheter, Tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak ogt rask respons og Stavanger kommunes kulturpris/Årets stavangerkunstner for å vise faktisk bruk over flere år. Kommunedirektøren foreslår å bevilge totalt kr 0,412 mill. for 2022.
 114Tilskudd visuell kunst 400 000 0 400 000
Tilskudd visuell kunst. Tilskuddsordningen omfatter støtte til formidling av kunst etter søknad fra kunstinstitusjoner. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,400 mill. for 2022.
 115Tilskudd kulturorganisasjoner 363 000 0 363 000
Tilskudd kulturorganisasjoner. Administrasjonen tildeler midler etter ett sett med regler fastsatt av kommunalutvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,363 mill. for 2022.
 116Stavanger kommunes kulturpris/Årets stavangerkunstner 50 000 0 200 000
Stavanger kommunes kulturpris og Årets stavangerkunstner. Kulturpris og Årets stavangerkunstner vedtas av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,200 mill. for 2022.
 117Tilskudd til gjestekunstordninger 0 0 260 000
Tilskudd til drift av gjestekunstordninger lokalt og internasjonalt. Tilskuddet inngikk tidligere i disponsisjonkontoen. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,260 mill. for 2022.
  Sum Innbygger- og samfunnskontakt 107 823 000 0 111 491 000
      
  Diverse tilksudd   
 118Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) 190 000 200 000 190 000
Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) søker om kr 0,200 mill. til kurs og kompetanseutvikling. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,190 mill. for 2022.
 119Kirkelig dialogsenter 430 000 430 000 430 000
Kirkelig dialogsenter søker om kr 0,430 mill. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,430 mill. for 2022.
 120Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn (STL) 90 000 100 000 90 000
Samarbeidsrådet for Tros og livssynssamfunn (STL) – Stavanger søker om kr 0,100 mill. i driftsstøtte til aktiviteter og lønn til deltidsstilling koordinator. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,090 mill. for 2022.
 121Norges Døveforbund Stavanger 190 000 280 000 190 000
Norges Døveforbund Stavanger - søker om kr 0,280 mill. til å koordinere og gjennomføre tegnspråk – og skrivetolking på offentlige møter og arrangementer i Stavanger. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,190 mill. til dette formålet for 2022. Se også kommunedirektørens forslag til tilskudd 27 og 28 til drift og leie/fremleie av leide lokaler Norges Døveforbund.
 122Muslimsk Fellesråd (MFR) 100 000 100 000 100 000
Muslimsk Fellesråd (MFR) søker om kr 0,100 mill. på lik linje med STL-Stavanger og Kirkelig Dialogsenter. MFR er en paraplyorganisasjon for 7 av 9 moskeer og representerer 8000 muslimer i regionen. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,100 mill. til dette formålet for 2022.
  Sum diverse tilskudd 1 000 000 1 110 000 1 000 000
      
  Medlemsavgift/kontingent   
 123 ASSS-samarbeidet (Samarbeid via KS -Kommunenes sentralforbund) 275 000 0 300 000
ASSS-samarbeidet (Samarbeid via KS - Kommunenes sentralforbund) Deltakeravgift til ASSS-nettverk kontingent knyttet til samarbeidet mellom de ti ASSS-kommunene. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,300 mill. for 2022.
 124Region Stavanger BA 3 015 000 0 3 028 683
Region Stavanger BA. Medlemskontingent kr 21 per innbygger. Justeres i henhold til nye innbyggertall pr. 01.01.2021 - 144 223. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 3,028683 mill. for 2022.
 125Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing 889 000 0 889 000
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) søker om kr 6,15 per innbygger. Fordelingsnøkkelen justeres hvert 5 år, neste justering i 2026. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,889 mill. for 2022.
  Sum medlemsavgift/kontingent 4 179 000 0 4 217 683
      
  Kommunalt råd, komité, TV-aksjon   
 126Eldrerådet 513 000 0 513 000
Eldrerådet. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,513 mill. for 2022.
 127Råd for personer med funksjonsnedsettelse 33 000 0 33 000
Råd for personer med funksjonsnedsettelse. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,033 mill. for 2022.
 128Innvandrerrådet 33 000 0 33 000
Innvandrerrådet. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,033 mill. for 2022.
 12917. mai komité 750 000 0 750 000
17.mai komite. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,750 mill. for 2022.
 130Bidrag TV-aksjonen kr 1 pr.innbygger 144 000 0 144 223
Bidrag TV-aksjonen. Det avsettes kr 1 pr. innbygger til kommunebidraget i 2022 (innbyggertall pr 01.01.2021). Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,144223 mill. til dette formålet for 2022.
 131TV-aksjonen i bydelene kr 0,50 pr.innbygger 72 000 0 72 111
TV-aksjonen bydelene. Det avsettes kr 0,50 pr. innbygger i 2022. (innbyggertall pr 01.01.2021). Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,072111 mill. for 2022.
  Sum kommunalt råd, komité, TV-aksjon 1 545 000 0 1 545 334
      
  Formannskapets reservekonto    
 132Altibox Norway Chess - 2020-2022 600 000 0 600 000
Altibox Norway Chess - 2020-2022. Altibox Norway Chess har søkt om kr 1,1 mill., samt kr 0,5 mill. årlig til Norway Summit. Formannskapet foreslår tilskudd på kr 0,8 mill., kr 0,6 mill. fra ordinær reservekonto og kr 0,2 mill. fra Støtte til næringsutvikling jfr. FSK 13.2.20. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,6 mill. fra formannskapets reservekonto for 2022.
 133Medlemsskap Lyntogforum 100 000 0 100 000
Formannskapet vedtok 24.08.17 at Stavanger kommune tegner medlemskap i Lyntogforum. Medlemskap i Lyntogforum er vedtatt videreført også for 2022. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,100 mill. til dette formålet for 2022.
 134Til disposisjon formannskapets reservekonto 1 053 000 0 1 053 000
Formannskapets reservekonto er på kr 7,200 mill. Den delen av reservekontoen som gjelder næringsformål er flyttet permanent over i budsjettrammen til næringsavdelingen. Det innebærer at formannskapets reservekonto blir kr 6,200 mill. for 2022 og videre i planperioden. Videre har formannskapet vedtatt følgende disponeringer av reservekontoen for 2022: Altibox Norway Chess 2020-2022, Skape 2021-2023 og tilskudd til Gladmatfestivalen. Etter disse disposisjonene som er flyttet til næringsavdelingen, står det kr 2,053 mill. på formannskapets reservekonto. Kommunestyret vedtok 16.12.2019 en reduksjon av reservekontoen på kr 1,000 mill. Etter disse disponeringene står det til fri disposisjon på formannskapets reservekonto kr 1,053. mill. for 2022. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 1,053 mill. for 2022.
 135Disposisjonskonto kommunedirektøren685 5000 668 000
Disposisjonskonto kommunedirektøren. Det kan gis tilskudd på inntil kr 0,100 mill. fra kommunedirektørens disposisjonskonto etter søknad fra humanitære organisasjoner, lokale lag og foreninger, kulturarrangement m.m. Flere og økte medlemsavgifter, kontingenter og tilskudd reduserer kommunedirektørens disposisjonskonto. Kommunedirektøren foreslår disponibel ramme på kr 0,668 mill. for denne kontoen til behandling av løpende søknader for 2022.
  Sum formannskapets reservekonto2 438 5000 2 421 000
      
  Støtte til næringsutvikling   
  Støtte - tildelt fra tidligere vedtak- innarbeidet i Handlings- og økonomiplan 2022   
 136Skape 2020-2023 800 000 0 757 000
Jfr. FNS vedtak 19. juni 2019. Partnerskapsavtalen med Skape om etablerer- veiledning gjelder i perioden 2021-2023. Utgiftene til Skape innarbeides i Handlings- og økonomiplan 2022-2024. Beløpet reguleres årlig i henhold til innbyggertallet per 1. kv 2021 på 144 233. Alle kommunene betaler inn 1,25 kroner per innbygger. I tillegg betaler Bokn, Gjesdal, Haugesund, Hå, Karmøy, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Time og Utsira 4 kroner ekstra per innbygger for bl.a. individuell rådgiving og utarbeidelse av næringsfaglige vurderinger. Det er avsatt kr 0,757 mill. til Skape i 2022.
 137Stavanger Sentrum (STAS) 350 000 0 300 000
FSK vedtak i 2010, godkjent aksjonæravtale og et årlig tilskudd på kr 1,2 mill. Kr 0,900 mill. dekkes av Bymiljø og utbygging, kr 0,300 mill. er avsatt til tilskudd til næringsutvikling i Stavanger sentrum. Det er avsatt kr 0,300 mill. til STAS i 2022.
 138Lysefjorden utvikling 267 000 0 267 000
Jfr. FSK vedtak 12.desember 2019 sak 35/19. Det er avsatt kr 0,267 mill. til avtale om årlig driftstilskudd i 2022.

 139TEAL (Ryfylke Næringshage) tjenesteavtale 20220 0 200 000
Jfr. FSK 27.mai 2021. Avtalen inngås for to år med årlig ramme på kr 200.000. Det er avsatt kr 0,200 mill til TEAL i 2022.
 140Innovation Dock - GrunderLAB0 500 000 500 000
Jfr. FSK vedtak 26.august 2021. GrunderLAB er et tidlig-fase vekstprogram for gründere og oppstartselskaper som har stort potensiale for vekst og etablering av nye arbeidsplasser i regionen. Det er avsatt kr 0,500 mill i 2022.
 141Næringsforeningen i Stavanger-regionen - tre prosjekt0 250 000 250 000
Jfr. FSK vedtak 9.sept 2021. Næringsforeningen i Stavanger-regionen skal gjennomføre tre samarbeidsprosjekter: Treffpunkt Stavanger, Verdens beste vertskapsby for Expats og Pioneer 2021. Det er avsatt kr 0,250 mill i 2022.
  Medlemskap/kontigent   
 142Storby Marin 80 000 0 80 000
Jfr. FSK-vedtak 11.juni 2020 sak 111/20. Medlemsavgift er kr 0,080 mill. i 2022.

 143NFKK - Nettverk for fjord- og kystkommuner 45 000 0 45 000
Jfr. FSK vedtak 11.juni 2020 sak 111/20. Medlemsavgift er kr 0,045 mill. i 2022.

 144Verdens Energibyer (WECP) 80 000 0 80 000
Jfr. Kommunalutvalg vedtak 20. november 2018 sak 95/18. Stavanger kommune er en av stifterne til WECP og har vært medlem siden etablering i 1995. WECP er et unikt nettverk for politisk og administrativ ledelse i verdens energibyer. Medlemskap er kr 0,080 mill. i 2022.

 145Ryfylke Alliansen 100 000 0 100 000
Jfr. Ref. FSK sak 30.jan 2020. Medlemsavgift er kr 0,100 mill. i 2022
 146Delice nettverk 35 000 0 35 000
Europeisk matnettverk som gir tilgang til nettverk og kompetanse ifm utvikling av matregionen. Medlemskap koster EUR 3000. Kommunestyret avsetter kr 0,035 mill. i 2022.

 147New Kaupang 100 000 0 100 000
Jfr. administrativt vedtak 23. september 2019. New Kaupang skal legge til rette for arbeidsplasser og økt aktivitet i medlemskommunene gjennom nyetableringer innen kraftintensive industrier som datasenter, batteriproduksjon, hydrogenproduksjon og fiskeoppdrett på land. Medlemskap er kr 0,100 mill. i 2022.

 148Stiim Aqua Cluster 20 000 0 20 000
Jfr. FSK vedtak 11.juni 2020 sak 111/20. Medlemskap er kr 0,020 mill. i 2022.
 149Smart Care Cluster 29 500 0 30 000
Jfr. Næringsstrategi 2021-2031, Framtidsrettet neæringsliv. Derfor skal vi; styrke innovasjonsmiljøene (klynger og nettverk) som katalysatorer for næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Medlemsavgift er kr 0,030 mill.i 2022.

 150VIA Cluster 15 000 0 15 000
Jfr. Næringsstrategi 2021-2031, Framtidsrettet neæringsliv. Derfor skal vi; styrke innovasjonsmiljøene (klynger og nettverk) som katalysatorer for næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Medlemskap er kr 0,015 mill. i 2022.

 151Norwegian Wind Cluster 10 000 0 10 000
Jfr. FSK 27.august 2020 sak 128/20. Jfr. Næringsstrategi 2021-2031, Framtidsrettet neæringsliv. Derfor skal vi; styrke innovasjonsmiljøene (klynger og nettverk) som katalysatorer for næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Medlemskap er kr 0,010 mill. i 2022.
 152Nordsjøvegen 99 000 0 103 000
Medlemsavgift for Nordsjøveien. Justeres i henhold til kommunal deflator på 2,5 prosent for 2022. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,103 mill. for 2022.
 153Eurocities 45 000 0 45 000
Eurocities, Economic Development Forum (næringslivsforum) – medlemsavgift. Eurocities er det største nettverket for europeiske byer. Næringslivsforumet er et nettverk for kunnskapsutbytte og erfaringsutveksling om lokal næringsutvikling for europeiske byer. Det er avsatt kr 0,045 mill. (EUR 4550) til medlemsskap i 2022 .
  Strategiske satsinger - innarbeidet i Handlings- og økonomiplan 2022   
 154Gladmat festival 2022 2 500 000 2 600 000 2 500 000
Gladmatfestivalen 2022. Gladmat er et av landets største kulturarrangement og en viktig merkevare for matregionen Stavanger. Gladmat gjør viktig arbeid for å fremme interesse for mat, matproduksjon og utvikle hele verdikjeden knyttet til lokalmat. Det er avsatt kr 2,500 mill. til Gladmat i 2022, herunder ordinær driftsstøtte, tekniske gjennomføring og beredskap.
 155Det Norske Måltid, sesong 15, 2022 250 000 0 250 000
Det Norske Måltid (DNM), sesong 15 i 2022. DNM jobber med profilering av matbyen og bidrar til å løfte fram lokale mat- og drikkeprodusenter. Dette er med å styrke primærnæringene og øke antall foredlingsbedrifter innen lokal matproduksjon. Det avsetters kr 0,250 mill. til Det Norske Måltid i 2022.
 156Forskningsdagene i Stavanger 75 000 0 75 000
Forskningsdagene 2022. UiS koordinerer Forskningsdagene i Stavanger. Forskningsdagene bygger opp under Kunnskapsbyarbeidet og synliggjør forskning fra vår region. Det er avsatt kr 0,075 mill. til Forskningsdagene i 2022.
 157E sportsatsing0 0 2 000 000
Jfr. Handlings- og økonomiplan 2021-2024. Det settes av midler for å styrke arbeidet med å gjøre Stavanger til E-sport-hovedstad i Norge.
 158Norway Summit 2022 200 000 0 200 000
Jfr. FSK, vedtak 5 mars 2020 sak 31/20. Konferansen «Norway Summit» som tiltrekker ledende, internasjonale krefter innen finans og forretningsutvikling og innovasjon, pågår samtidig som Altibox Norway Chess. Det er avsatt tilskudd på kr 0,200 mill. i 2022.

 159Støtte til næringsutvikling 4 243 000 0 6 566 000
Støtte til næringsutvikling. Rammen for støtte til næringsutvikling er på kr 14,528 mill. Komunestyret har innarbeidet tidligere vedtak og medlemskap, totalt kr 7,962 mill. Etter disse disposisjonene står det til fri disposisjon på støtte til næringsutvikling kr 6,566 mill. i 2022.
  Sum støtte til næringsutvikling 9 343 500 3 350 000 14 528 000
Tabell 13.1 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner. Tall i kroner.
Last ned tabelldata (Excel)