Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

14 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger

14 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger

14.1 Forslag til endringer 2022

Kommunedirektøren foreslår følgende endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger i 2022:

 1. Vanngebyr foreslås økt med 3 % mens avløpsgebyrene foreslås økt med 2 % 2022. For slamtømming foreslås en økning på 7 %.
 2. Satser for renovasjonsgebyr foreslås økt med 15 %.
 3. Kommunedirektøren foreslår å holde leie av idrettshaller uendret fra 2021 til 2022.
 4. Feieavgiften foreslås økt fra kr 330 per pipeløp til kr 340 per pipeløp i 2022.
 5. Maksimalsatsen for barns opphold i barnehage blir fastsatt i Stortingets budsjettvedtak i desember. Egenbetalingssats for barns opphold i barnehager i 2022 for en 100 % plass er prisjustert til kr 3 315 per måned i tråd med forslag til statsbudsjett 2022.
 6. Betalingssats for skolefritidsordningen foreslås økt med 2,5 % fra høsten 2022. Dette gir en økning på kr 89 per måned til kr 3 277 for 100 % plass og kr 61 per måned til kr 2 255 for 60 % plass fra 1. august 2022.
 7. Elevkontingent for Stavanger Kulturskole foreslås økt med i gjennomsnitt 1,4 % per semester med virkning fra 1. januar 2022.
 8. Maksimal egenandel for langtidsopphold sykehjem foreslås økt med 2,5 % til kr 74 023 per måned.
 9. Maksimal egenandel for aldershjem foreslås økt med 2,5 % til kr 47 086 per måned.
 10. Betaling for korttidsopphold på institusjon er justert fra kr 175 per døgn til kr 180 per døgn i tråd med forslag til statsbudsjett 2022.
 11. Egenandel ved Lagård dag- og nattlosji foreslås økt med 2,5 % til kr 324 per døgn.
 12. Sats for opphold ved dagsenter er justert til kr 100 i tråd med forslag til statsbudsjett for 2022. Betaling for måltider ved dagsenter foreslås økt med 2,5 % sammenlignet med 2021. Samlet pris for opphold inkl. måltider blir kr 156 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og kr 199 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.
 13. Timepris for praktisk bistand i hjemmet foreslås økt med 2,5 % til kr 504.
 14. Abonnementsavgift for trygghetsalarm foreslås økt med 2,5 % for alle trinn over 2G fra 1.1.2022.
 15. Kommunedirektøren foreslår å ikke øke satsene på vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise.
 16. Innføring av egenandel for fysioterapi til innbyggere over 16 år gjelder fra og med 2023.
 17. Egenandel døgnpris K46/MO-ung foreslås økt med 2,5 % til kr 332.
 18. Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven foreslås økt i snitt med 2,5 %.
 19. Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, samt søknader om deling foreslås økt i snitt med 3 %.
 20. Gebyrregulativ for behandling av private reguleringsplaner foreslås økt med 3 %.
 21. Harmonisering av eiendomsskatt foreslås videreført med mål om 2,3 promille for alle eiendommer i kommunen i løpet av overgangsperioden på 2 år og med bakgrunn i kommunale takster fra 2021. Bunnfradrag foreslås videreført med inntil kr 400 000 for hver godkjent boenhet.
 22. Kommunedirektøren foreslår å ikke øke gebyr for behandling av refusjonssak.
 23. Gebyrene ved bibliotekene i Stavanger foreslås uendret fra 2021 til 2022.

14.2 Vann-, avløp- og slamgebyrer

I selvkostbudsjettet for vann og avløp 2022 er det lagt til grunn at gebyrene for vann økes med 3 %. For avløpsgebyrene er det lagt opp til en økning på 2 %. Dekningsgraden i kommunedirektørens forslag for 2022 er for vann 93,2 % og for avløp er den 94,7 %. For hele fireårsperioden er det lagt opp til en gjennomsnittlig dekningsgrad på 94,6 % og 96,0 % for hhv. vann og avløp. For slamtømming er det lagt opp til en dekningsgrad i 2022 på 100,2 %, 100,1 % for hele fireårsperioden.

14.2.1 Generelt om vann- og avløpsgebyrene

Gebyrene i selvkostområdet baseres på at inntektene for henholdsvis vann- og avløpsverket ikke skal overskride gebyrgrunnlaget.

Gebyrgrunnlaget består av utgifter til:

 • Administrasjon
 • Drift og vedlikehold
 • Betjening av investert kapital
 • Betaling til IVAR for vann- og avløpstjenester

Selvkostberegningene gjøres etter reglene i kommunaldepartementets rundskriv om selvkostberegninger i kommunene. For det meste legges det til grunn en avskrivningstid på 40 år på vann- og avløpsanleggene. Avskrivninger er lineær. Rentene på restkapitalen er den samme som 5-årig swap rente + 0,5 %. For budsjettåret 2022 tas det utgangspunkt i en stigende rente. Det budsjetteres med en rente på 3,05 % (2,55 % + 0,5 %).

14.2.2 Gebyrgrunnlag vann og avløp

Vann – ansvar 602

 • Tjeneste 340 – Produksjon av vann, kjøp av vann fra IVAR
 • Tjeneste 345 – Distribusjon av vann, ledningsnett med trykkøkningsstasjoner og høydebasseng

Avløp – ansvar 603

 • Tjeneste 350 – Avløpsrensing
 • Tjeneste 353 – Innsamling av avløpsvann, ledningsnett med pumpestasjoner

Tjeneste 345 og 353 vises med følgende oppdeling: Lønn for VA sin egen administrasjon, drift, vedlikehold samt overføringer til administrasjon og kapitalkostnader.

 Tiltak    
 Vannverket2022202320242025
 Teknologiutvikling 500 500 500 500
 Fastledd, IVAR 26 234 26 534 27 234 32 234
 Mengdevariabelt ledd, IVAR 36 252 36 552 37 252 42 252
 Bemanningsøkning iht. Hovedplan 3 500 3 700 3 900 4 100
 Generell prisstigning.innkjøpte varer og tjenester, lønnsøkn 56 767 57 267 57 817 58 217
 Operasjonell leasing av kjøretøy 460 560 660 660
 Renter restkapital 26 315 27 765 29 110 30 525
 Avskrivninger 30 612 31 745 32 873 34 124
 Gebyrgrunnlag 180 640 184 623 189 346 202 612
 Foreslåtte inntekter 168 383 176 509 183 009 187 844
 Dekningsgrad93,2 %95,6 %96,7 %92,7 %
 Avløpsverket2022202320242025
 Teknologiutvikling 500 500 500 500
 Fastledd, IVAR 39 662 39 862 40 062 40 307
 Mengdevariabelt ledd, IVAR 78 340 78 640 78 940 79 240
 Bemanningsøkning iht. Hovedplan 3 500 3 700 3 900 4 100
 Generell prisstigning.innkjøpte varer og tjenester, lønnsøkn 62 519 63 819 65 119 66 374
 Operasjonell leasing av kjøretøy 1 602 1 602 2 202 2 202
 Renter restkapital 38 808 40 300 41 510 42 573
 Avskrivninger 50 675 51 806 52 711 53 593
 Gebyrgrunnlag 275 606 280 229 284 944 288 889
 Foreslåtte inntekter 261 089 268 708 273 787 281 405
 Dekningsgrad94,7 %95,9 %96,1 %97,4 %
Tabell 14.1 Gebyrgrunnlag for områder som ikke dekkes inn av selvkost vann og avløp
Last ned tabelldata (Excel)

Kommunen er tillagt myndighet for å følge opp saker knyttet til private avløpsanlegg som ligger under Forurensningsforskriften kap. 12 og 13. Myndighetsutøvelse på disse områdene vil i hovedsak være saksbehandling knyttet til utslippstillatelser fra private avløpsanlegg, samt tilsyn og oppfølging av private anlegg som er i drift.

Oppgaver knyttet til slik myndighetsutøvelse faller ikke inn under selvkostreglementet for vann og avløp.

Forurensningsloven § 26 pålegger kommunen å sørge for tømming av private slamavskillere, klaringskummer o.l. iht. Forurensningsloven § 34 skal gebyr for slik tømming betales av den eiendom som omfattes av ordning for tømming av slamavskiller.

Det er i underkant av 3800 private avløpsanlegg i Stavanger kommune pr. i dag.

Beregning av gebyrgrunnlaget for slamtømming

 Slam2022202320242025
 Kostnader slamtømming 3 925 4 000 4 075 4 150
 Gebyrgrunnlag 3 925 4 000 4 075 4 150
 Foreslåtte inntekter 3 932 4 006 4 079 4 153
 Dekningsgrad100,2 %100,2 %100,1 %100,1 %
Tabell 14.2 Beregning av gebyrgrunnlaget for slamtømming
Last ned tabelldata (Excel)

14.2.3 Årsgebyr vann og avløp 2022

Prisene for vann økes med 3 %, mens prisene for avløp økes med 2 %.  Alle priser er eksklusiv MVA.

Vann

a)     Ubebygde eiendommer

Inntil kommunestyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0,- pr. år.

b)     Fastledd

Alle eiendommer skal betale kr 6,47 pr m2 BRA pr. år.

c)     Mengdevariabelt ledd

Prisen er kr 5,03 pr. m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5m3 pr. m2.

Avløp

a)    Ubebygde eiendommer

Inntil kommunestyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0,- pr. år.

b)    Fastledd

Alle eiendommer skal betale kr 10,63 pr m2 BRA pr. år.

c)    Mengdevariabelt ledd

Prisen er kr 8,53 pr. m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 pr. m2 BRA.

14.2.4 Vannmålerleie

Alle abonnenter med vannmåler skal betale en årlig leie. Pris for leie er:

 VannmålerleiePrisHorisontalVertikal
 20 mm (3/4”) vannmåler pr.stk. 240 190 mm105 mm
 25 mm (1”) 290 260 mm150 mm
 40 mm (1 1/2”) 384 300 mm200 mm
 50 mm (2”) 585 200 mm200 mm
 50 mm Woltmannmåler1 250270 mm 
 80 mm1 550300 mm 
 100 mm1 949360 mm 
 150 mm2 185500 mm 
 200 mm3 150350 mm350 mm
Tabell 14.3 Vannmålerleie
Last ned tabelldata (Excel)

14.2.5 Tilknytningsgebyr

Vann

Gebyret for tilknytning er kr 3 765,- + kr 3,50 pr. m2 BRA

Avløp

Ordinær sats

kr 259,00 pr. m2 BRA

 1. Gjelder for eksisterende bebyggelse som ligger i rimelig nærhet til offentlig avløpsledning.
 2. Gjelder for bebyggelse som kan tilknyttes eksisterende offentlig avløp, og som ikke er pålagt refusjon for dette.

Redusert sats

kr 53,00 pr. m2 BRA

Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, allerede har betalt full refusjon for opparbeidelse av hele feltet, vei, vann, avløp samt ledninger til feltet. Redusert sats innvilges også der kostnadene knyttet til etablering av stikkledning overstiger et fastsatt minstebeløp. Minstebeløpet beregnes etter at evt. innvilget tilskudd er fratrukket. Tilknytningsgebyr for økt areal ved påbygg og erstatningsbygg innvilges redusert sats i tilfeller der det tidligere har vært betalt tilknytningsgebyr.

Beløpsgrenser for redusert sats tilknytning avløp

 Beløpsgrenser  
 Kostnadskrevende anlegg, stikkledning avløpPer abonnent 200 000
 Kostnadskrevende anlegg, stikkledning vann & avløpPer abonnent 300 000
Tabell 14.4 Beløpsgrenser for redusert sats tilknytning
Last ned tabelldata (Excel)

Gebyr for midlertidig tilknytning

Ved midlertidig tilknytning, anleggsbrakker mm, skal det betales et depositum som tilbakebetales når midlertidig tilknytning er dokumentert frakoblet og vannmåler innlevert.

 DepositumPris
 Midlertidig tilknytning vann 17 500
 Midlertidig tilknytning avløp 17 500
Tabell 14.5 Gebyr for midlertidig tilknytning
Last ned tabelldata (Excel)

14.2.6 Gebyr private avløpsanlegg 2022

Årsgebyr slamtømming

For slamtømming er det lagt opp til en økning av gebyrene på 7 %.

 Type privat avløpsanleggEnhetPris
 Årlig slamtømmingPr. år 1 177
 Slamtømming hvert 2. årPr. år 1 016
 Slamtømming hvert 4. årPr. år 588
 Slamtømming ved bruk av traktor - tilleggPr. år 750
 Slamtømming ved bruk av båt - tilleggPr. år 1 100
 Tillegg for slamavskiller større enn 4 m3Pr. m3/år 200
 Tillegg for slangeutlegg utover 50 meterPr. m3/år 60
Tabell 14.6 Gebyr slamtømming
Last ned tabelldata (Excel)

14.2.7 Gebyr for saksbehandling og kontroll

Engangsgebyr. Priser inkl. MVA.

 Private avløpsanleggPris
 Behandling av utslippssøknad (utslippstillatelse) 4 000
 Tilsyn og kontroll, pr. anlegg 3 000
Tabell 14.7 Gebyr for saksbehandling, priser inkl. MVA
Last ned tabelldata (Excel)

14.3 Renovasjonsgebyr

Finansiering av husholdningsrenovasjon underligger det såkalte selvkostprinsippet. Utgiftene til renovasjon skal dekkes via gebyr, og regnskapene skal – sett over en fireårsperiode – gå i balanse.

Renovasjonsgebyret for 2022 foreslås økt fra 2021 med 15 %.

Fra 2020 til 2021 var økningen i renovasjonsgebyret i Stavanger 17 %. I lengre tid forut for 2021 har prisøkningen vært lav, på nivå med eller lavere enn lønns- og prisstigningen.

Også for 2022 vil det være behov for å øke renovasjonsgebyret i Stavanger betydelig mer enn ordinær lønns- og prisstigning. Årsaken til dette er som i fjor:

 • IVARs prisøkninger over flere år for hhv. restavfall til ESA (ettersorteringsanlegg) og bioavfall (biogassanlegg-Grødaland)
 • Økte avfallsmengder i 2020 og 2021 sammenlignet med foregående år. Relateres til koronapandemien.
 • Økte kostnader til driftsdekning – IVARs gjenvinningsstasjoner.

I forslag til HØP 2022-25 legges til grunn en økning av renovasjonsgebyret fra 2021 til 2022 på 15 %, men deretter en moderat/lav økning for resten av perioden. Dette forutsettes å dekke inn dagens akkumulerte underskudd tilknyttet renovasjon i 2025 samt ha midler sette av på selvkostfond. Renovasjonen i Stavanger har fortsatt som mål å være blant de tre billigste byene i landet når det gjelder standard renovasjonsgebyr (standard vil si 140-liters beholdersystem).

14.3.1 Beregning av gebyrgrunnlag 2022

Renovasjon 2022202320242025
Økt leveringsgebyr og -mengde til IVAR 111 700 118 700 123 700 128 700
Egenregiavtale med Renovasjonen Egenregi AS 96 660 100 160 103 860 107 660
Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester 16 365 16 690 17 250 17 470
Lønnskostnader 6 850 7 030 7 190 7 350
Kalkulerte finanskostnader 5 851 5 880 5 879 5 864
Gebyrgrunnlag 237 426 248 460 257 879 267 044
Foreslåtte inntekter- 237 426 - 255 225 - 271 435 - 296 208
Dekningsgrad100,0 %102,7 %105,3 %110,9 %
Tabell 14.8 Beregning av gebyrgrunnlag for Renovasjon 2022
Last ned tabelldata (Excel)

14.3.2 Gebyrstruktur – husholdningsavfall

Renovasjonsgebyrene i Stavanger kommune er splittet opp i et grunngebyr og en volum- avhengig (variabel) del basert på restavfallsbeholderens størrelse.

Gebyrsammensetningen for 2022 blir derved slik for følgende typiske abonnement (e.mva., kronebeløp pr. abonnement):

Gebyrstruktur   2021  2022
AbonnementstypeBeholderFastVariabelSUMFastVariabelSUM
Liten80-l 1 169 1 312 2 481 1 344 1 509 2 853
Standard120/140-l 1 169 1 719 2 888 1 344 1 977 3 321
Dobbel240-l 1 169 2 717 3 886 1 344 3 125 4 469
Storhusholdning660-l 1 169 6 682 7 851 1 344 7 684 9 028
Bruksdel-bunntømt container*5 m3 1 169 1 688 2 857 1 344 1 941 3 285
Tabell 14.9 Gebyrsammensetning
Last ned tabelldata (Excel)

*Abonnenter tilknyttet nedgravde eller overflate bunntømte containere der kommunen har investert i anlegget, som Gamle Stavanger og Storhaug-Nord.

I henhold til ovenstående redegjørelse foreslår kommunedirektøren følgende endring:

 • Satsene for renovasjonsgebyr økes med 15 % fra 2021 til 2022.
 • Renovasjonsgebyrene differensieres i samsvar med gjeldende renovasjonsforskrift slik:
 Pkt.Gebyrdel 80-1 beholder140-1 beholder240-1 beholder660-1 beholder
 AFast gebyrdel pr boenhet  1 344 1 344 1 344 1 344
 BVariabel gebyrdel (restavfall)  1 509 1 977 3 125 7 684
 CFellesabonnementVed fellesabonnement ilegges hver boenhet en fast gebyrdel etter pkt. A, samt variabel gebyrdel i forhold til hver boenhets andel av antall og størrelse på beholdere iht. pkt. B.    
 DHjemmekompostering1) For abonnenter som hjemmekomposterer matavfall gis en gebyrreduksjon på 20% av samlet gebyr (fast og variabel del) i individuelt eller felles abonnement. Brun beholder må da være inndratt.

2) Det gis dessuten et tilskudd på godkjent kompostbeholder, se kommunens hjemmeside for mer informasjon og priser.
    
 EDobbel tømmefrekvensAbonnenter som ønsker dobbel hyppighet for tømming av beholdere som fast ordning, betaler dobbelt beløp for den variable gebyrdelen samt et gebyr på 240,- pr. oppmøte i "mellomukene".     
 FHenteordning for glass-/ metallemballasjeTømming av beholdere for glass-/metallemballasje er gratis og inngår i tilbudene på www.hentavfall.no    
 GTømming av bunntømte containere597,- pr. tømming, uansett avfallsfraksjon, for borettslag og sameier som selv har investert i nedgravd containeranlegg.

I områder der Stavanger kommune har investert i bunntømte containere, betaler husholdningsabonnenten en variabel gebyrdel (bruksdel) på 1 941

Frivillig tilknyttede næringsdrivende betaler en årspris på hhv. 2 912,-, 5 494,- eller 12 164,-, avhengig av bedriftens størrelse.
    
 HBruk av kompaktorHver kompaktor-beholder (600 liter) for restavfall prissettes lik to vanlige restavfallsbeholdere på 660 liter.    
 IBytte av avfallsbeholder240,- pr. byttet beholder. Bytte av ødelagte beholdere er gratis.    
 JKjøp av ekstrasekker og poserStor sekk for papir: 33,- / stk.

Stor sekk for bioavfall: 39,- / stk.

Stor sekk for restavfall: 52,- / stk.,

Rull med matavfallsposer er gratis.
    
 KTrilletjenester for spannFor borettslag og sameier tilbys en tjeneste der abonnenten slipper å sette beholderne fram for tømming ved nærmeste kjørbare vei. Trillingen av spann utføres av renovatørene. Prisene er oppgitt pr. beholder og tømmedag.

Avstand til kjørbar vei i meter: 2,40 pr. meter

Ulempestil¬legg terskel: 2,40 pr. terskel

Ulempestil¬legg ramper: 3,50 pr. meter høydeforskjell

Ulempestil¬legg trapper: 3,50 pr. trinn

Nøkkelservice (låste dører/porter): 17,- pr. dør og tømmedag
    
 LEkstra tømmingerBeholderstørrelse - Pris pr tømming

80 liter - 218,-

140 liter - 250,-

240 liter - 335,-

660 liter - 760,-
    
 MLåsbare spannTillegg på 100,- pr. beholder pr. år. Dette gjelder også brannsikre spann med lås.    
Tabell 14.10 Renovasjonsgebyr. Alle beløp eksklusiv mva.
Last ned tabelldata (Excel)

14.3.3 Gebyrstruktur – hytterenovasjon

a) Ordning med hyttecontainer (abonnenten bringer selv avfallet til nærmeste container):

 • 2 060,-

b) Ordning med egen avfallsbeholder (kun for hytter som ligger langs tømmerute for husholdningsavfall):

 • 2 675,- for 140-liters beholder
 • 3 590,- for 240-liters beholder
 • 6 791,- for 660-liters beholder

14.3.4 Kommunale gjenvinningsstasjoner

Judaberg gjenvinningsstasjon – Finnøy:

 • Samme prisstruktur for Judaberg gjenvinningsstasjon som for Forus gjenvinningsstasjon
 • Farlig avfall, EE-avfall (elektrisk/elektronisk) og hageavfall leveres gratis
 • Husholdningsabonnentene har mulighet til gratis tur innom gjenvinningsstasjonen på «grovavfallskvoten»

Hausken gjenvinningsstasjon – Rennesøy:

Hausken gjenvinningsstasjon har i dag kun tilbud om mottak av farlig avfall, EE-avfall (elektrisk/elektronisk) og hageavfall. Dette kan fortsatt leveres gratis.

14.4 Priser i idrettsanlegg og svømmehaller

Grunnskoler og idrettslag i Stavanger kommune

For grunnskoler og idrettslag i Stavanger tilknyttet Norges Idrettsforbund og / eller idrettsrådet i Stavanger er det i ordinær åpningstid gratis å benytte kommunale idrettsanlegg.

Overtid faktureres med kroner 750,- per time.

 Leie kommunale idrettsanlegg utenfor ordinær åpningstid    
 Idrettshall600 pr. time (pr. sal)   
 Sprintstripe200 pr. time   
 Styrkerom350 pr. time   
 Møterom200 pr. time   
 Klatrevegg200 pr. time   
 Svømmehall750 pr. time   
 Uteidrettsanlegg550 pr. time   
 Garderobe250 pr. time   
Tabell 4.11 Leie kommunale idrettsanlegg utenfor ordinær åpningstid
Last ned tabelldata (Excel)

Ved leie av kommunale idrettsanlegg utover ordinær åpningstid, vil det i tillegg til leiepris faktureres 750,- per time for overtid.

Billettpriser svømming:

Billettpriser svømming: 20212022Endring
Enkeltbillett til barn svømmeanlegg  45 45 0
Enkeltbillett til barn skoleanlegg  25 25 0
Enkeltbillett til voksne svømmeanlegg  90 90 0
Enkeltbillett til voksne skolebasseng  50 50 0
Student/Honnør  50 50 0
Klippekort, 10 klipp, til barn  360 360 0
Klippekort, 10 klipp, til voksne  730 730 0
Klippekort, 10 klipp, til student/honnør  400 400 0
Halvårskort til barn  860 860 0
Halvårskort til voksne  1 800 1 800 0
Halvårskort til familie (max. 2 voksne og 3 barn)  2 350 2 350 0
Tabell 14.12 Priser i svømmehaller 2022
Last ned tabelldata (Excel)

14.5 Feieravgift

Feiing og tilsyn tilbys alle eiendommer med bygning(er) med pipe og ildsted og er en lovpålagt og avgiftsbelagt tjeneste. Tjenestens primære funksjon er å forebygge boligbrann.

Det feies etter behov, og tjenesten innebærer besøk av feier for kontroll og eventuell feiing av pipe minimum hvert 4. år. Tilsynet omfatter blant annet kontroll av ildsted og pipe, rådgiving om brannsikkerhet og rømningsveier, samt bruk og vedlikehold av røykvarslere og slukningsmidler. Tilsynet utføres av en feier og tilbys utført hvert 4. år.

Feieravgiften er i 2021 kr 330 per pipeløp. Avgiften foreslås økt til kr 340 per pipeløp i 2022.

Feiertjenesten drives etter selvkost.

14.6 Egenbetalingssatser for barns opphold i barnehage

14.6.1 Foreldrebetaling

Foreslått foreldrebetaling per år

Maksimalsatsen for barns opphold i barnehage blir fastsatt i Stortingets budsjettvedtak i desember. Pris per heltidsplass i barnehage var kr 35 530 per år i 2021 og blir fra 1. januar 2022 kr 36 465 per år. Foreldrebetalingen i kommunale barnehager fordeles forskuddsvis over 11 betalingsterminer. August er betalingsfri måned. Ikke-kommunale barnehager fordeler betalingen på 11 eller 12 terminer.

 Plasstype inntil100 %80 %60 %50 %40 %20 % 
  45 timer36 timer27 timer22,5 timer18 timer9 timer 
 Betaling totalt per måned (i elleve måneder)3 3152 6521 9891 6581 326663 
 Betaling per år36 46529 17221 87918 23314 5867 293 
Tabell 14.13 Foreldrebetaling per år
Last ned tabelldata (Excel)

Kost- og turpenger og eventuelt bleiepenger kommer i tillegg.

14.6.2 Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon trekkes fra prisen fra og med barn nummer to i barnehage. Barn nummer to i barnehage får 30 prosent søskenmoderasjon, og det er 50 prosent moderasjon for barn nummer tre. Søskenmoderasjon blir innvilget automatisk, forutsatt at samme person er oppgitt som regningsmottaker.

Det er lovfestet i hvilken rekkefølge de ulike moderasjonsordningene i kommunen beregnes. Søskenmoderasjon beregnes etter at prisen er justert for eventuell inntektsmoderasjon.

 SøskenmoderasjonModerasjon
 Avslag i pris for det eldste barnet0 %
 Avslag i pris for det neste barnet30 %
 Avslag i pris for ytterligere søsken50 %
Tabell 14.14 Søskenmoderasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Moderasjon på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid

Utover makspris per år, har alle familier med samlet årsinntekt under kr 607 750 rett til redusert foreldrebetaling.

Familier med samlet årsinntekt under kr 607 750, vil i tillegg ha rett til gratis kjernetid i barnehage i Stavanger kommune. Ordningen gir betalingsfritak for 22,5 timer per uke for barn i aldersgruppen 0-6 år, noe som tilsvarer halv pris for en barnehageplass. Ingen familier med samlet årsinntekt under kr 607 750, skal betale mer enn 3 % av inntekten for en barnehageplass i Stavanger.

Familier med samlet inntekt under kr 212 798 (2G) har fritak fra foreldrebetaling.

Prosedyre ved søknad om moderasjon

Det er ikke nødvendig å søke om søskenmoderasjon. Denne vil bli innvilget automatisk, forutsatt at samme person er oppgitt som regningsmottaker. Barnehagene informerer foreldre om moderasjonsordningene. Søknader om andre moderasjonsordninger sender foreldrene elektronisk til Oppvekst og utdanning i Stavanger kommune, som behandler disse. Barnehagene informeres om vedtak ved at de er kopimottaker av svarbrev. Foreldre har selv ansvar for å søke om moderasjon. Det må søkes på ny hvert år. Høyeste sats vil bli krevd inntil vedtak om moderasjon foreligger. Reduksjon i betaling med tilbakevirkende kraft innvilges ikke. Dersom lavere foreldrebetaling innvilges, trer vedtaket i kraft fra måneden etter søknad er mottatt.

14.6.3 Refusjonsordning for ikke-kommunale barnehager

Stavanger kommune gjør vedtak om moderasjoner også for barn i ikke-kommunale barnehager. Barnehagene blir orientert om hvilke betalingssatser som er gjeldende for året. Tapt foreldrebetaling vil automatisk bli refundert barnehagene.

14.7 Egenbetalingssatser for skolefritidsordning og Ungdom og fritid

14.7.1 Skolefritidsordningen (SFO)

Kommunedirektøren foreslår at betalingssatsene i SFO høsten 2021 videreføres våren 2022. Fra høsten 2022 foreslås satsene økt med kr 89 per måned for en 100 % plass og kr 61 per måned for en 60 % plass:

 PlassMånedspris Vår 2022 (01.01-30.06)Månedspris Høst 2022 (01.08-31.12)
 100 % 3 188 3 277
 60 % 2 194 2 255
Tabell 14.15 Betalingssatser SFO vår og høst 2022
Last ned tabelldata (Excel)
 1. Eventuelle matpenger kommer i tillegg.
 2. Kommunedirektøren foreslår å videreføre ordningen med gratis SFO for elever på 1. trinn. Stavanger kommune følger den nasjonale ordningen med friplass til barn med funksjonshemning på 5-7 trinn, samt egen ordning med gratis SFO-plass på 8.-10. trinn som har et skolefritidstilbud knyttet til et særskilt tilrettelagt opplæringstilbud (STOLT).
 3. Stavanger kommune følger den nasjonale moderasjonsordningen for foreldrebetaling. Ordningen innebærer at foreldrebetalingen maksimalt skal utgjøre 6 % av samlet inntekt i husstanden for et barn i SFO.
 4. Kommunedirektøren foreslår at Stavanger kommune viderefører ordningen med 25 % søskenmoderasjon fra og med 2. betalende barn i SFO. Moderasjonsordningen gjelder også mellom SFO og barnehage. Moderasjonen gis av laveste plasstørrelse.

14.7.2 Ungdom og fritid

Fiks Ferigge Ferie

Fiks Ferigge Ferie (FFF) er Stavanger kommunes aktivitetstilbud til barn og unge i skolens sommerferie. Tilbudet består blant annet av ferieklubber med base i kommunens bydelshus og sommerskole på Lundsvågen. Sommerleir på Vier har utgått fra tilbudet.

Kommunedirektøren foreslår at betalingssatsene for Fiks Ferigge Ferie i 2021 videreføres også i 2022.

 Type tilbudPris egenandel 2022
 Ferieklubb750
 Sommerskole på Lundsvågen1 250
Tabell 14.16 Egenandel Fiks Ferigge Ferie
Last ned tabelldata (Excel)

Bydelshus

Lokaler i kommunens bydelshus brukes gebyrfritt av forskjellige frivillige lag og organisasjoner, og leies ut etter gitte satser til arrangementer i privat regi. Kommunedirektøren foreslår i 2022 å øke satsene i snitt 3%.

 Type arrangement/leietaker  Pris 2022
 Private barneselskaper 500 per gang
 Private arrangementHverdager under 3 timer340 per time
 Private arrangementHverdager over 3 timer1 390 per gang
 Private arrangementKveldstid fre- lør- eller søndag1 390 per gang
 Private arrangementHele dagen fre- lør- eller søndag2 030 per dag
 Private arrangementHele helgen4 060 per helg
 Klassefester o.l. regi av FAU/elevråd/skole 0
 Frivillige lag og organisasjoner 0
 Møter kommunale etater i bydelen 0
 Fast lagerplass for brukere av bydelshuset 790 per år
 Frisør / fotpleier 55 per time
 Privat næringsvirksomhetFast kontorplass3 640 per måned 
 OrganisasjonerFast kontorplass2 110 per måned 
 Ungdomsorganisasjoner u/ansattFast kontorplass790 per måned 
 Ungdomsorganisasjoner m/ansattFast kontorplass1 540 per måned 
 Frivillige ungdomsgrupperKontortilgang260 per 6 timer/uke 
 Frivillige ungdomsgrupperKontortilgang158 per 3 timer/uke 
Tabell 14.17 Gebyrer ved leie av lokaler i kommunens bydelshus
Last ned tabelldata (Excel)

14.8 Elevkontingent Stavanger kulturskole

Kommunedirektøren foreslår at kontingentsatsene for Stavanger Kulturskole økes i snitt med 1,4 % til følgende beløp med virkning fra 01.01.2022.

 AktivitetPris 2021Foreslått pris 2022Endring i kr
 Instrumental-/vokalundervisning 3 900 3 950 50
 Musikk fra livets begynnelse 3 400 3 450 50
 Musikklek 3-5 år 3 400 3 450 50
 Kulturkarusellen 1 & 2 klasse (inkl. 100,- i materiell) 3 500 3 550 50
 Kulturskolekor 3 400 3 450 50
 Lørdagsskolen instrument 7 800 7 900 100
 Barnedans (nybegynnere) 3 400 3 450 50
 Dansepartier 3 900 3 950 50
 Talentklasse dans 7 750 7 900 150
 Bilder/visuellt/fotobehandling (inkl. materiell) 4 220 4 270 50
 Drama/teater (inkl. Materiell) 4 220 4 270 50
 Samspill 1 400 1 425 25
Tabell 14.18 Kontingent Stavanger kulturskole
Last ned tabelldata (Excel)

Søskenmoderasjon

Det er 25 % søskenmoderasjon for elever i kulturskolen. Moderasjonen gjelder billigste kontingent og på tvers av tilbudene.

14.9 Egenbetalingssatser for levekår

14.9.1 Betaling for langtidsopphold

Beregning av egenandel er regulert av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i Lov av 24.juli 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp beregnes 75 %, fratrukket et fribeløp på kr 9 100, og 85 % av overskytende inntekt. Fribeløpet før beregning av vederlag, kr 9 100, er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2022.

Maksimal egenandel for langtidsopphold sykehjem foreslås økt med kommunal deflator på 2,5 % til kr 74 023 per måned.

Maksimal egenandel for aldershjem foreslås økt med kommunal deflator på 2,5 % til kr 47 086 per måned.

14.9.2 Betaling for korttidsopphold

Korttidsopphold på institusjon omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er kr 180 per døgn og er justert i tråd med forslag til statsbudsjett 2022. Forskriftene sier videre at hvis en bor mer enn 60 døgn på korttidsopphold i løpet av et år, kan betaling kreves etter reglene for langtidsopphold.

14.9.3 Betaling for opphold på overgangsplass for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten som trenger tjenester fra kommunehelsetjenesten, kan i en periode ha behov for opphold på overgangsplass på sykehjem inntil pasientens behov for kommunalt tjenestetilbud er avklart. Betaling for opphold på overgangsplass er i henhold til døgnsats for korttidsopphold, kr 180 per døgn, uavhengig av oppholdets lengde. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2022.

14.9.4 Betaling for døgnopphold øyeblikkelig hjelp

I henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 1 andre ledd punkt b, kan det ikke kreves egenandel for døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold øyeblikkelig hjelp.

14.9.5 Betaling ved Lagård dag- og nattlosji

Egenandelen foreslås økt med 2,5 % (kommunal deflator) til kr 324 per døgn.

14.9.6 Betaling ved dagsentertilbud

Dagsenter for brukere med reduserte kognitive funksjoner

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 100 i 2022, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2022.

Andre dagsenter

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 100 i 2022, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2022.

Kommunedirektøren foreslår å øke betaling for måltider med 2,5 % til kr 56 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og til kr 99 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.

 NettoinntektPris per opphold 2022
 Under 2G (0 – 212 798) 156
 Over 2G (>212 798)199
Tabell 14.19 Pris per opphold ved dagsenter inkludert måltider
Last ned tabelldata (Excel)

Avtalte dagsenterbesøk må betales hvis fraværet ikke er varslet innen 24 timer på forhånd.

14.9.7 Betaling for praktisk bistand i hjemmet

Dette er betaling i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 11.2 «Vederlag for helse- og omsorgstjeneste» og forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 8 «Kommunens adgang til å fastsette betalingssatser for praktisk bistand og opplæring». Det kreves ikke betaling for pleie.

Kommunedirektøren foreslår å øke timesatsen med kommunal deflator for 2022 på 2,5 %, fra kr 492 til kr 504 fra 1. januar 2022. Dette tilsvarer omtrent kommunens lønnsutgifter til hjemmehjelpen per time tillagt 10 % administrasjon, og er det maksimale som kan kreves i henhold til forskrift.

Egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med samlet inntekt under 2G foreslås å beholdes tilsvarende maksimal betalingssats på kr 215. Satsen er gitt ved forskrift og er i tråd med statsbudsjett for 2022. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 215 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har kommunedirektøren lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler kr 215 per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

Abonnementsordningen for tjenester i hjemmet omfatter praktisk bistand og opplæring i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 punkt 6b.

Abonnementsavgiften avhenger av husstandens nettoinntekt før særfradrag ved siste ligning, og av om noen i husstanden mottar hjelpestønad til hjelp i huset. Det tas også hensyn til utenlandsk pensjon som ikke inngår i nettoinntekten. Eventuelt omsorgslønnsbidrag i nettoinntekten trekkes fra.

Timesats for hjemmehjelp: kr 504. Følgende begrensninger gjelder fra 1.1.2022:

 NettoinntektMaksimal månedssats
 Under 2G (0 – 212 798)                            215
 2G - 3G (212 798 – 319 197)                  887
 3G - 4G (319 197 – 425 596)   1 702
 Over 4G (> 425 596)                            3 403
Tabell 14.20 Betaling for hjemmehjelp
Last ned tabelldata (Excel)

Med G menes grunnbeløp i folketrygden (1G = 106 399 per 1.5.2021). Nettoinntekt er inntektsgrunnlag ved siste ligning. For husstander med inntekt under 2G inngår eventuell trygghetsalarm i satsen på kr 215 per måned.

14.9.8 Abonnementsavgift for trygghetsalarm

Kommunedirektøren forslår å øke abonnementsavgift for trygghetsalarm med kommunal deflator for 2022 på 2,5 % fra 1. januar 2022. Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.12.2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 215 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet.

Etableringsgebyret holdes på kr 400 per trygghetsalarm. Med dette håper vi å unngå oppsigelser av alarm i ferieperioder, samt gjøre beslutningen om å installere trygghetsalarm mer overveid.

 NettoinntektMånedssats
 Under 2G (0 – 212 798) (inkl. ev praktisk bistand)           215
 2G - 3G (212 798 – 319 197)                     358
 Over 3G (over 319 197)                                  674
Tabell 14.21 Abonnementsavgift for tygghetsalarm
Last ned tabelldata (Excel)

14.9.9 Vaksinasjonsgebyr

Kommunedirektøren foreslår å opprettholde gjeldende satser på vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreiser. Disse vil fra 1. januar 2022 bli som følger:

 KonsultasjonPris
 Konsultasjon første gang voksne345 + vaksine
 Oppfølgingskonsultasjon voksne245 + vaksine
 Konsultasjon barn 0 - 16 år245 + vaksine
 Studenter 10 % rabatt på konsultasjonsgebyr
 Familiegruppe på tre

eller flere over 16 år
Hver tredje person betaler andregangs

konsultasjonsgebyr. Dette gjelder ved ny reise.
Tabell 14.22 Vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise
Last ned tabelldata (Excel)

14.9.10 Innføring av egenandel på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter

Kommunen har vedtatt å innføre egenandel når det elektroniske journalsystemet er tilpasset for registrering og rapportering til egenandelsregisteret. Dette har tatt lenger tid enn først antatt og er forespeilet å være på plass medio 2023. Fysio- og ergoterapitjenesten må arbeide for å sikre at nye rutiner blir godt implementert i virksomheten.

14.9.11 Arbeidsreise

Transport «arbeidsreise» er foreslått økt fra kr 27 til kr 28 per tur fra 1. januar 2022.

14.9.12 Hjelpetilbud til unge med rusproblem

K46 skal omgjøres til et Mottak- og oppfølgingssenter for unge (MO-Ung). MO-Ung vil være et tilbud til personer mellom 15-25 år med rusproblemer, med eller uten samtidig psykiske plager, og deres familier. MO-Ung vil bestå av to avdelinger, et poliklinisk mottak/oppfølgingstilbud og et heldøgnstilbud med kapasitet til 6 beboere. Heldøgnstilbud gis i 3-4 måneder for unge voksne mellom 18-25 år i påvente av institusjonsbehandling eller bolig.

Egenandel døgnpris økes med 2,5 % til kr 332.

14.10 Gebyr for startlån

Kommunedirektøren foreslår ingen endring av gebyret for startlån som videreføres på kr 1 500.

14.11 Oppretting av matrikkelenhet

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

Oppretting av matrikkelenhet

 Oppretting av grunneiendom og festegrunn 
 areal fra 0 – 500 m² 25 800
 areal fra 501 – 2000 m² 28 000
 areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 2 350
Tabell 14.23 Oppretting av matrikkelenhet
Last ned tabelldata (Excel)

Ved samtidig oppmåling av tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret

 Reduksjon ved oppretting av matrikkelenhet 
 6 - 10 tomter10 % reduksjon
 11 - 25 tomter15 % reduksjon
 26 og flere20 % reduksjon
Tabell 14.24 Reduksjon ved opprettelse av matrikkelenhet
Last ned tabelldata (Excel)

For store eiendommer (fradelinger) som skal deles opp senere, beregnes 0,5 gebyr.

For punktfester beregnes 0,5 gebyr.

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier Inkl. avisannonse

 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier Inkl. avisannonse 
 areal fra 0 - 150 m² 21 100
 areal fra 151 – 500 m² 25 850
 areal fra 501 – 2000 m² 28 000
 areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 2 350
Tabell 14.25 Matrikulering
Last ned tabelldata (Excel)

Beløpet inkluderer utlysning i avis. Dersom arealet utgår fra eiendom med ukjent eier må det betales dokumentavgift. Dersom arealet utgår fra umatrikulert grunn, skal det ikke betales dokumentavgift.

Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon

 Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon 
 areal fra 0 – 50 m² 12 100
 areal fra 51 – 250 m² 14 750
 areal fra 251 – 2000 m² 17 450
 areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt dag 2 350
Tabell 14.26 Gebyr for tilleggsareal
Last ned tabelldata (Excel)

Dersom det sendes inn beregnede data for eierseksjonene beregnes ½ gebyr etter dette pkt.

Ved samtidig oppmåling av flere uteareal som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret

 Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende uteareal som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:  
 6 – 10 areal 10 % reduksjon
 11 - 25 areal15 % reduksjon
 26 og flere20 % reduksjon
Tabell 14.27 Reduksjon i gebyr
Last ned tabelldata (Excel)

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av anleggseiendom

 Gebyr for oppretting av anleggseiendom 
 areal fra 0 – 2000 m² 36 700
 areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt dag. 2 350
Tabell 14.28 Gebyr ved oppretting av anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til punkt ovenfor. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning – kr 1 950,-

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for berammede saker som blir trukket før fullføring eller som ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes tilvarende 1/3 gebyr av satsene overfor.

Grensejustering

Grunneiendom

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

 Grunneiendom 
 Areal fra 0 - 100 m² 8 400
 Areal fra 101 - 150 m² 10 750
 Areal fra 151 - 250 m² 14 250
 Areal fra 251 - 500 m² 17 900
Tabell 14.29 Grensejustering grunneiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Anleggseiendom

En anleggseiendom kan justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens areal, men den maksimale grensen settes til 1000 m²

 Anleggseiendom 
 Areal fra 0 - 250 m² 19 150
 Areal fra 251 - 1000 m² 23 000
Tabell 14.30 Grensejustering anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Arealoverføring

Grunneiendom

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift

 Grunneiendom 
 Areal fra 0 - 500 m² 18 150
 Areal fra 501 - 1000 m² 22 750
 Arealoverføring per. Nytt påbegynt 1000 m²

medfører en økning av gebyret på
2 350
Tabell 14.31 Arealoverføring grunneiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Heftefrie grunneiendommer

Når eiendommene er heftefrie benyttes følgende satser:

 Heftefrie grunneiendommer 
 Areal fra 0 - 500 m² 14 000
 Areal fra 501 - 1000 m² 15 000
 Arealoverføring pr. nytt påbegynt 1000m²

medfører en økning av gebyret på
2 350
Tabell 14.32 Arealoverføring heftefrie grunneiendommer
Last ned tabelldata (Excel)

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, – ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Arealet kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.

 Anleggseiendom 
 Areal fra 0 - 250 m² 25 650
 Areal fra 251 - 500 m² 30 250
 Arealoverøfring pr. nytt påbegynt 1000 m²

medfører en økning av gebyret på
2 350
Tabell 14.33 Arealoverføring anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Heftefrie grunneiendommer

Når anleggseiendommene er heftefrie benyttes følgende satser:

 Heftefrie grunneiendommer 
 Areal fra 0-500 m² 19 150
 Areal fra 501-1000 m² 23 000
Tabell 14.34 Arealoverføring heftefrie anleggs grunneiendommer
Last ned tabelldata (Excel)

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

 Punkter 
 For inntil 2 punkter3 900 + mva
 For overskytende grensepunkter, pr. punkt500 + mva
Tabell 14.35 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Last ned tabelldata (Excel)

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter

 Punkter 
 For inntil 2 punkter 8 000
 For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 300
 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid 
Tabell 14.36 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
Last ned tabelldata (Excel)

Privat grenseavtale

 Punkter 
 For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 8 100
 For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 1 850
Tabell 14.37 Privat grenseavtale
Last ned tabelldata (Excel)

Billigste alternativ for rekvirent velges. Hvis saken kommer ferdig beregnet/dokumentert med oppmålingsforretning

kr 5 000,-

Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan kommunedirektøren eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Betalingstidspunkt

Kommunen vedtar om gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

Utstedelse av matrikkelbrev

 Matrikkelbrev 
 Matrikkelbrev inntil 10 sider175
 Matrikkelbrev over 10 sider350
Tabell 14.38 Utstedelse av matrikkelbrev
Last ned tabelldata (Excel)

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

Andre tjenester

For arbeider som ikke passer inn i klassene over, vil arbeid bli fakturert slik:

 • Ingeniør/konsulent kr 900,- pr. time

Gebyrer for arbeider etter eierseksjonsloven (§ 15)

Gebyrene får virkning fra 01. januar 2018 når ny eierseksjonslov (LOV-2017-06-16-65), som hjemler kommunens dekning av kostnader ved tjenesten, trer i kraft.

1.1 Alminnelige bestemmelser

1.0.1      Gebyrregulativet gjelder saksbehandling etter reglene i eierseksjonsloven og omfatter ikke tillatelser etter annet regelverk.

1.0.2      Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr eller evt. dokumentavgift.

1.0.3      Gebyrene er unntatt merverdiavgift.

1.0.4      Dersom andre enn søker skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig avtale mellom søker og den som skal ha faktura. Søker er solidarisk ansvarlig.

1.0.5      Klageadgang er gitt i eierseksjonsloven § 16.

1.0.6      Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard gebyrberegning som tar utgangspunkt de pkt. og satser som er angitt i regulativet. Geodatasjefen kan i slike sakstilfeller av eget initiativ fastsette et passende gebyr eller måte å beregne gebyret på.

1.1 Seksjonering og reseksjonering

 Seksjonering og reseksjonering  
 1.1.11 – 8 seksjoner 10 500
 1.1.2Fra 9 – 48 seksjoner, tillegg pr ny seksjon 500
 1.1.3Fra 49 – 88 seksjoner, tillegg pr ny seksjon 250
 1.1.4Fra 89 seksjoner og mer 40 000
Tabell 14.39 Seksjonering og reseksjonering
Last ned tabelldata (Excel)

1.2 Befaring

 Befaring  
 1,2Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr pkt. 1.1, 1.2 og 1.3 2 000
Tabell 14.40 Befaring
Last ned tabelldata (Excel)

1.3 Sletting (oppheving) av seksjonert sameie

 Sletting/oppheving av seksjonerte sameier  
 1,3Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom0
Tabell 14.41 Sletting oppheving av seksjonert sameie
Last ned tabelldata (Excel)

1.4 Saker som ikke blir fullført

 Når saken ikke kan avsluttes, kommunen avslår søknaden eller søker trekke saken 
 1.4.1Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr.
 1.4.2Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er påbegynt:

Lavest gebyr av 1/2 av gebyrsatsene etter 1.1.1 eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats pkt. 1.7).
Tabell 14.42 Saker som ikke blir fullført
Last ned tabelldata (Excel)

1.5 Oppretting av eksklusive uteareal

Krever egen søknad. Denne finnes på kommunens hjemmesider.

 Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon  
 1.5.1areal fra 0 – 50 m² 11 800
 1.5.2areal fra 51 – 250 m²14 400
 1.5.3areal fra 51 – 250 m² 17 000
 1.5.4areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.2 300
Tabell 14.43 Oppretting av eksklusive uteareal
Last ned tabelldata (Excel)

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende uteareal som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:

 • 6 – 10 areal: 10 % reduksjon
 • 11 – 25 areal: 15 % reduksjon
 • 26 og flere: 20 % reduksjon

1.6 Utstedelse av matrikkelbrev

 For å få tilsendt registrerte opplysninger om en matrikkelenhet  
 1.6.1Matrikkelbrev inntil 10 sider175
 1.6.2Matrikkelbrev over 10 sider350
Tabell 14.44 Utstedelse av matrikkelbrev
Last ned tabelldata (Excel)

1.7 Andre tjenester

 Timepris for andre tjenester    
 1,7Landmåler/ingeniør pr time875  
Tabell 14.45 Andre tjenester
Last ned tabelldata (Excel)

14.12 Gebyrregulativ for byggesaksbehandling og eierseksjonering

Alminnelige bestemmelser

Gebyrer foreslått med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1 og med virkning fra 1.januar 2022.

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er basert på NS (Norsk standard) 3457. Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. Gebyret er bygget opp av to elementer, et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. Det kommer gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner.

I spesielle tilfeller kan kommunen også belaste tiltaket med utgifter til nødvendig sakkyndig bistand i forbindelse med tilsyn.

§ 1 Gebyret innbefatter

Saksbehandling, dokumentkontroll, fastsetting av høydeplassering i marken, samt tilsyn av prosjektering, utførelse og kontroll. Gebyret utstedes til tiltakshaver.

Eventuell påvisning av bygget rekvireres av oppmålingsvesenet og betales etter gjeldende regulativ.

§ 2 Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Etter forfall beregnes renter etter Lov om forsinkelsesrenter. Ved purring påløper purregebyr etter gjeldende satser.

§ 3 Gebyrberegningstidspunkt/avregning

Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak, f.eks. rammetillatelse, igangsettingstillatelse eller tillatelse til tiltak.

§ 4 Fakturerings- og betalingstidspunkt

Når vedtak som innebærer godkjenning av søknaden blir gitt, herunder også rammetillatelse, faktureres fullt gebyr.

Dersom tiltakshaver trekker prosjektet etter at rammetillatelse er gitt kan det innen 1 år søkes om å få refundert inntil 50 % av innbetalt gebyr. Etter 2 år kan det søkes om refusjon av 25 % av innbetalt gebyr.

§ 5 Kombinerte bygg

Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter de enkelte delene.

§ 6 Midlertidige bygninger

Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfattes av.

§ 7 Prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser

Ved prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser beregnes gebyret etter byggets samlete tiltaksklasse.

§ 8 Avslag

Ved vedtak som medfører avslag på ramme/igangsettingstillatelse blir tiltakshaver belastet med 25 % i forhold til opprinnelig fullt gebyr. Gebyr under kr 200 faktureres ikke.

§ 8a Gebyr for allerede utført byggearbeid

Allerede utført byggearbeid som det søkes om tillatelse for i ettertid, blir belastet med 100 % høyere gebyr enn normalsatsen for tilsvarende tiltak.

§ 8b Utgifter til bruk av sakkyndig bistand

Dersom kommunen i forbindelse med tilsyn har behov for å innhente sakkyndig bistand i spesielle saker der kommunen selv ikke har nødvendig fagkompetanse for å kunne vurdere tiltaket/dokumentasjonen, kan utgiftene til dette helt eller delvis belastes tiltakshaver.

§ 9 Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader byggesaksavdelingen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan direktøren for By- og samfunnsplanlegging fastsette passende gebyr.

§ 10 Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Direktøren for By- og samfunnsplanlegging avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

Se tabell under for tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på kr 17 per m2 bruksareal. >10.000 m2 halveres arealgebyret til kr 8,50 pr m2.

Gebyrregulativ byggesaksbehandling 2022

 Tiltak som behandles etter søknad  Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
 01.BOLIGER (bygningstyper i parentes)   
 Basisgebyr:   
 a. Enebolig (111) 26 900   
 b. Enebolig med leilighet (112) 32 600   
 c. Tomannsbolig (121 – 124) 33 400   
 d. Andre småhus (136) pr. boenhet 13 000   
 e. Rekkehus, kjedehus, andre småhus (131-133) pr. boenhet 13 000   
 f. Fritidsbolig (161- 163) 25 400   
 g. Tilbygg/påbygg punkt a-f   
 < 50 m2 6 400   
 > 50 m2 9 000   
 i. Ombygging < 50 % av totalt areal 4 200   
 j. Ombygging > 50 % av totalt areal 14 300   
 Ny boenhet 13 000   
 Hovedombygging = nybygg   
 k. Stort boligbygg 2 et. (141-144) pr. boenhet 13 000 15 800 18 100
 l. Stort boligbygg 3 og 4 et. (142-145)  102 700 172 100
 m. Stort boligbygg 5 et. el. mer (143-146)  133 900 200 300
 n. Bygg med bofellesskap (151-159) 52 600 77 900 102 600
 o. Tilbygg/påbygg punkt i-n   
 Ved små til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr 6 000   
 < 1000 m2 27 100 38 700  
 > 1000 m2 38 700 51 200  
 o. Ombygging < 50 % av totalt areal (m, l)  45 300 74 900
 p. Ombygging > 50 % av totalt areal (m, l)  82 400 138 400
 q. Ombygging < 50% av totalt areal (k, n) 21 300 33 600 41 400
 r. Ombygging >50% av totalt areal (k, n) 33 600 59 000 77 200
 Ny boenhet 14 300   
 Hovedombygging = nybygg   
 s. Boligbrakker 9 500 17 800  
 Andre tiltak på boligeiendom   
 Fasadeendring/vinduskift (per fasade) 2 500   
 Støttemur 4 000   
 Innhengning/gjerde/støyskjerm 2 400   
 Brygge 4 000 6 300  
 Graving/fylling/sprenging 2 400   
 Brønn/dam 1 700   
 Basseng 4 600   
 02. ANDRE NYBYGG (Bygningstyper i parentes)   
 a. Garasje og uthus til bolig, naust (181-183) 4 800   
 b. Tilbygg/påbygg a 4 800   
 03. INDUSTRI OG LAGERBYGNING (Bygningstyper i NS 3457 i parentes)   
 a. Industribygg (211-218) 78 000 117 000 154 200
 b. Annet industribygg og lignende (219) 35 800 66 400 104 400
 c. Energiforsyningsbygg (221-229) 79 800 117 000 154 200
 d. Lagerbygg (231-239) 36 000 66 400 104 400
 e. Fiskeri og landbruksbygg (241-249)   
 <1000 m2- det beregnes ikke arealgebyr på driftsbygninger i landbruket 18 100 33 200 52 200
 >1000m2 - det beregnes ikke arealgebyr på driftsbygninger i landbruket 36 000 66 400 104 400
 f. Tilbygg/påbygg a-d ved mindre til/påbygg ombygginger betales et minimumsgebyr 8 200   
 < 1 000 m2 21 300 41 100 79 100
 > 1 000 m2 41 000 79 100 117 000
 h. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a, c) 30 700 58 300 87 600
 i. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a, c) 58 300 79 100 117 000
 j. Ombygging <50% av totalareal (b,d) 15 900 26 400 37 000
 Ombygging <50% av totalareal (e) 8 200 15 900 26 400
 k. Bruksendring uten ombygging kr 8 200   
 l. Ombygging >50% av totalt areal (b, d) 30 700 58 300 79 100
 l. Ombygging >50% av totalt areal (e) 15 900 26 400 37 000
 m. Trafo, pumpestasjon, kjølekontainer (små), renseanlegg, silo, hurtiglader 8 000   
 Hovedombygging = nybygg   
 04 KONTOR- FORRETNING (Bygningstyper i parentes)   
 a. Kontorbygg (311-319) 98 600 158 900 273 000
 b. Varehus og andre butikkbygg (321-330) 98 600 195 400 305 800
 c. Bensinstasjon (323) 40 700 79 100  
 Samferdsel og kommunikasjon   
 d. Ekspedisjonsbygg, terminal, telekommunikasjonsbygg (411-429) 98 600 158 900 273 000
 e. Garasje- og hangarbygg, veg- og trafikktilsynsbygg (431-449) 41 000 79 100 117 000
 f. Tilbygg/påbygg a-e Ved små til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr 8 200   
 < 1 000 m2 41 000 79 100  
 > 1 000 m2 79 100 117 000 138 100
 g. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a, b, d) 41 000 79 100 117 000
 i. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a, b, d) 79 100 117 000 153 500
 j. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (c, e) 15 900 31 800 57 900
 k. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal (c, e) 31 800 57 900 87 600
 k. Bruksendring uten ombygging 8 200   
 Hovedombygging = nybygg   
 05. HOTELL OG RESTAURANTBYGG (Bygningstyper i parentes)   
 Basisgebyr:   
 a. Hotellbygg (511-519) 118 100 193 100 305 800
 b. Bygg for overnatting (521-529) 96 900 145 800 208 700
 c. Restaurantbygg (531-539) 96 900 145 800 208 700
 d. Tilbygg/påbygg a-c Ved mindre til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr 8 200   
 < 1 000 m2   
 > 1 000 m2 79 100 117 100 201 400
 e. Ombygging-/bruksendring < 50 % av bygning 58 000 79 100 117 000
 f. Ombygging-/bruksendring > 50 % av bygning 79 100 117 000 158 300
 g. Bruksendring uten ombygging 8 200   
 06. KULTUR OG FORSKNING (Bygningstyper i parentes)   
 Basisgebyr:   
 a. Lekepark, barnehage (611-612) 36 000 59 100  
 b. Skolebygg (613-619) 94 900 158 300 274 500
 c. Universitets- og høgskolebygg, museums- og biblioteksbygg (621-649)  158 300 274 500
 d. Idrettsbygg (651-659)  117 100 201 400
 e. Kulturhus (661-669) 94 900 158 300 274 500
 f. Bygg for religiøse aktiviteter (671-679)  158 300 274 500
 Helsebygg   
 g. Sykehus, sykehjem (719-729)  201 400 298 400
 h. Primærhelsebygg (731-739) 79 100 117 000 201 400
 Fengsel, beredskapsbygg   
 i. fengselsbygg, beredskapsbygg (819-829) 94 900 158 300 274 400
 j. Tilbygg/påbygg a -i. Ved mindre til/påbygg eller ombygginger betales et minimumsgebyr 8 200   
 < 1 000 m2  40 100 79 100
 > 1 000 m2  79 100 158 300
 k. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal
(unntatt lekepark/barnehage)
  40 100 57 900
 l. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal
(unntatt lekepark/barnehage)
  117 000 201 400
 m. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (lekepark/barnehage) 14 400 26 700  
 n. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal (lekepark/barnehage) 26 700 58 000  
 g. Bruksendring uten ombygging 8 200   
 07. DISPENSASJONSSØKNADER   
 Det skal beregnes gebyr for hver av disse forhold   
 a. Formål 6 700 10 100 13 500
 b. Utnyttelse 6 700 10 100 13 500
 c. Plassering (registrert byggelinje/byggegrense)  6 700 10 100 13 500
 d. Etasjetall 6 700 10 100 13 500
 e. Høyde (gesimshøyde o.l.) 6 700 10 100 13 500
 f. Andre forhold i registrerte best. 6 700 10 100 13 500
 g. Avstandskrav § 29-4 i plan- og bygningsloven 6 700 10 100 13 500
 h. Veiopparbeidelse 6 700 10 100 13 500
 i. Byggeteknisk forskrift 6 700 10 100 13 500
 j. Dispensasjon etter jordlova 2 100   
 08. REVIDERTE TEGNINGER/TILLEGGSSØKNADER (mindre endringer)   
 Ved økt areal beregnes det basisgebyr, samt kr 17 per m2 bruksareal. Ved større endringer beregnes gebyr som ved ombygging. 1 800 2 600  
 09. RIVING Gebyr per bygning   
 < 400 m2 2 600   
 > 400 m2 5 100   
 10. TEKNISKE INSTALLASJONER PBL § 20. f.    
 Installasjon/sikkerhetskontroll av heis. Gebyr per heis 3 700   
 Ventilasjonsanlegg oppføring/endring/reparasjon 5 100   
 VVS-planer nyanlegg/større endringer og reparasjoner/ledningsnett 5 100   
 Kjølemaskiner/Trykkøkingsmaskin 5 100   
 Basestasjon for mobil/kommunikasjon 5 100   
 11. ANDRE TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE   
 Fasadeendring/vinduskift (per fasade) 2 600   
 Skilt/reklame 2 600   
 Større skiltplan 3 700   
 Støttemur 4 100   
 Innhegning/gjerde/støyskjerm 3 700   
 Fylling > 1000 m2 17 400 23 000 28 800
 12. GODKJENNING AV PERSONLIG ANSVARSRETT   
 Personlig ansvarsrett (selvbygger) 800   
 13. UTENDØRSPLANER/ OPPARBEIDELSESPLAN   
 < 5000 m² 5 300   
 > 5000 m² 10 300   
 Ny avkjørsel fra eiendom 2 400   
 14. FRIKJØP PARKERING   
 Beløpet fastsettes etter parkeringsnorm for Stavanger 128 400   
 16. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER PBL§ 20-4   
 Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om   
 a) mindre tiltak på bebygd eiendom. 2 600   
 b) alminnelige driftsbygninger i landbruket 5 200   
 c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i
§ 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år
5 200   
 d) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås
av tiltakshaver
2 600   
 17. DELT IGANGSETTING   
 Det tas et gebyr for igangsetting nr. 2, 3, 4 osv. 4 000   
 18. FERDIGATTEST ELDRE BYGG   
 For bygg over 5 år tas et gebyr 3 300   
 19. UFULLSTENDIGE SØKNADER   
 Innhenting av opplysninger, retur og/eller avslutning ved ufullstendig søknad, jf. PBL. § 20-32 550 (3 % + opprunding til nærmeste 50)  
 20. DELESAKER   
 a) fradeling av ny tomt etter fastsatt plan. Opprettelse og endring av eiendom i tråd med plan. Ved deling av flere tomter i samme søknad der delelinje er påtegnet i plan gis 50% rabatt fra tomt 2 til tomt 10, fra tomt 11 gratis 10 300   
 b) Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever dispensasjon fra plan. 24 500   
 21. REFUSJONER   
 Gebyr for behandling av refusjonssak utgjør 2,5 % av den totale refusjonssummen som blir godkjent i vedtak etter pbl. Min. 71 700  
 § 18-8. Endelig gebyr fastsettes på grunnlag av vedtak om godkjenning av regnskap etter pbl. § 18-9.

Dersom refusjonssummen endres, utlignes gebyret tilsvarende.
   
Tabell 14.46 Tiltak som behandles etter søknad
Last ned tabelldata (Excel)

14.13 Gebyrregulativ for saksbehandling av detaljplaner, mindre endringer og konsekvensutredninger

14.13.1 Reguleringsplaner

Samlet gebyr blir summen av A, B og ev. C. Beregningsgrunnlaget er arealet av planområdet (både over og under terreng) som fremmes til behandling. Gebyret regnes ut fra maks utnyttelse som planen gir mulighet for. Maksimum gebyr skal ikke overstige kr 2 000 000.

A          Arealgebyr etter planområdets areal
1.1         For arealer t.o.m. 2 000 m2: 64 100 kr

1.2         For arealer over 2 000 m2 t.o.m. 5 000 m2: 86 300 kr

1.3         For arealer over 5 000 m2 t.o.m. 10 000 m2: 107 900 kr

1.4         For arealer over 10 000 m2 t.o.m. 20 000 m2: 143 800 kr

1.5         For arealer over 20 000 m2 betales et tillegg for hvert påbegynt arealintervall på 1 000 m2: 820 kr

B          Tilleggsgebyr for bebyggelse

Det skal betales tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Arealet beregnes i tråd med NS 3940 og skal foreligge ved søknad.

For hver påbegynt 100 m2 bruksareal (BRA): 1080 kr

C          Endringsgebyr

Kommunen kan kreve et tilleggsgebyr dersom:

forslagstiller fremmer endringsforslag underveis som krever ny førstegangsbehandling:
30 % av gebyr.

Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart.

D         Konsekvensutredninger:

Ved fastsetting av planprogram skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 30 % av satsen
for selve reguleringsplanen, jf. avsnitt A. 

14.13.2 Mindre endringer

Gebyret dekker også saker der det søkes om fradeling av tomter samtidig med endring av plan. Punkt 2.2 gjelder ved fradeling av første tomt. 2.3 for fradeling av tomter til sammen over 2000 m2 osv. Ny atkomst, eller flytting av eksisterende/regulert atkomst, og andre mindre justeringer av plankart og eller bestemmelser: 7000 kr

 • For arealer t.o.m. 2 000 m2: 24 500 kr
 • For arealer over 2 000 m2 til og med 5 000 m2: 40 800 kr
 • For arealer over 5 000 m2 til og med 10 000 m2: 65 700 kr
 • For arealer over 10 000 m2: 81 300 kr

Tilleggsgebyr

 • For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: 4 200 kr
 • For saker der kommunen må gjennomføre tilleggshøring: 4 200 kr

14.13.3 Annet

Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen v/direktør for By- og samfunnsplanlegging fastsette passende gebyr.

Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrregulativet følges. Direktørens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

For utregning av areal, se Norsk Standard NS 3940.

14.14 Avgifter for gravlundtjenester

Det foreslås ingen endringer i festeavgiften for 2022. De øvrige tjenestene forholdes også uendret. Festeperioden settes til 10 år.

 FormålAvgiftssatser 2021Avgiftssatser 2022
 Festeavgift for urne- og kistegraver250250
 Kremasjonsavgift utenbys rekvirent5 3005 300
 Leie av kapell på gravlund til seremoni, utenbys rekvirent2 5002 500
Tabell 14.47 Avgifter for gravlundstjenester
Last ned tabelldata (Excel)

14.15 Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er nærmere omtalt i kapittel 4.6 Økonomiske rammebetingelser og prioriteringer.

Eiendomsskatt i Stavanger kommune skrives i 2022 ut i henhold til eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2 og 3, samt overgangsbestemmelsene i § 13 tredje ledd for sammenslåtte kommuner, som følger:

Overgangsperioden: 2022 er andre året i overgangsperioden for harmonisering av eiendomsskatt i sammenslåingskommunen (esktl. § 13 tredje ledd).  I overgangsperioden skal økning i eiendomsskattesatsene være jevn inntil det er lik skattesats i hele kommunen. Overgangsperioden med forskjellige skattesatser avsluttes dette året. Stavanger kommune oppnår lik skattesats i 2023 med høyst 2,3 promille for bolig- og fritidseiendom og generell sats på 2,3 promille. Nye kommunale takster ble tatt i bruk fra 01.01.2021. Alle eiendommer har fått ny takst i henhold til vedtekter besluttet av Sakkyndig nemnd eiendomsskatt.

Utskrivingsalternativer: fast eiendom i hele kommunen (esktl. § 3 a).

Særskilte skattegrunnlag i alle de tidligere kommunene reduseres med fire syvendedeler i 2022 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Særskilt skattegrunnlag blir ikke påvirket av kommunesammenslåingen. Takster og satser fra 2018 blir brukt fram til nedskrivingen er fullført i 2024.

Skattesatser med overgangsperiode i 2 år:

 Generell skattesats2020202120222023
 RennesøyIngen skatt11,652,3
 Finnøy72,32,32,3
 Ombo - tidligere Hjelmeland72,32,32,3
 Stavanger42,32,32,3
Tabell 14.48 Generell skattesats. Tall i promille
Last ned tabelldata (Excel)
 Skattesats for bolig- og fritidseiendommer2020202120222023
 RennesøyIngen skatt11,652,3
 Finnøy52,32,32,3
 Ombo - tidligere Hjelmeland22,12,22,3
 Stavanger32,32,32,3
Tabell 14.49 Skattesats for bolig- og fritidseiendommer. Tall i promille
Last ned tabelldata (Excel)

Bunnfradrag for bolig-/fritidseiendom: Inntil kr 400 000 for hver godkjent boenhet.

Fritak i henhold til eiendomsskatteloven § 7 gis til:

§ 7 a)

  • Fylkeskommunale bygg og eiendommer for skoler, sykehus og vei
  • Foreninger, lag og stiftelser som driver religiøs- / livssynsmessig, humanitær, idrettslig og kulturell ikke-kommersiell virksomhet, kan få fritak fra eiendomsskatt etter søknad.

§ 7 b) Fredede bygninger og anlegg i privat eie gis fullt fritak for eiendomsskatt.

Antall terminer: Eiendomsskatten skal betales over 2 terminer (esktl. § 25) med første terminforfall 20.03.2022, dersom ikke eier har valgt månedlig fakturering av kommunale gebyr.

Takster og utskriving av eiendomsskatt følger nye eiendomsskattevedtekter vedtatt av sakkyndig nemnd.

14.16 Piggdekkavgift

Som et virkemiddel for å forbedre den lokale luftkvaliteten i Stavanger kommune ble piggdekkavgiften innført for første gang høsten 2017. Satsene er fastsatt i nasjonal forskrift. Gebyrene foreslås uendret i 2022.

 Piggdekkavgift per bil 2022
 Avgift per sesong1 400
 Månedsavgift450
 Dagsavgift35
 For bil med tillatt totalvekt 3500 kg eller mer er gebyrsatsene doblet. 
Tabell 14.50 Piggdekkavgift
Last ned tabelldata (Excel)

14.17 Gebyr for behandling av refusjonssak

Gebyr for behandling av refusjonssak utgjør 2,5 % av den totale refusjonssummen som blir godkjent i vedtak etter pbl. § 18-8. Endelig gebyr fastsettes på grunnlag av vedtak om godkjenning av regnskap etter pbl. § 18-9. Dersom refusjonssummen endres, utlignes gebyret tilsvarende.

Minstegebyret i refusjonssaker er kr 71 700.

14.18 Gebyrregulativ for kommunal behandling av forurenset grunn

For behandling av saker om graving i forurenset grunn er det et differensiert gebyrsystem:

A) Mindre saker av enkel karakter:   kr 15 000

B) Mellomstore saker:                            kr 30 000

C) Store kompliserte saker:                 kr 45 000

14.19 Bibliotek, gebyrer, lånetid og påminnelser

Gebyrene ved bibliotekene i Stavanger foreslås uendret fra 2021 til 2022. Gebyrene som pålegges ved for sen innlevering eller tap av medier har som primært formål å sikre god tilgjengelighet til og å opprettholde bibliotekets samling.

Vanlig lånetid er 28 dager. Dersom lånte bøker eller annet materiale blir levert for sent, må låntaker betale gebyr. Gebyret registreres automatisk på låntakeren sitt bibliotekkort.

Påminnelser og varsler:

 • Påminnelsesvarsel sendes 3 dager før forfall.
 • Materiale som er bestilt av andre, får påminnelsesvarsel dagen etter forfall, uten gebyr.
 • 1 ukes lån (hurtiglån) får påminnelsesvarsel dagen etter forfall, uten gebyr.

Purreintervall på materiale med 28 dagers lånetid:

 • purring med gebyr sendes 3 dager etter forfall.
 • purring med nytt gebyr sendes 17 dager etter forfall.
 • Ikke levert materiale, vil bli fakturert låntaker tidligst etter 31 dager, se punkt om erstatning.

Purreintervall på materiale med 7 og 14 dagers lånetid:

 • purring med gebyr sendes 3 dager etter forfall.
 • purring med nytt gebyr sendes 10 dager etter forfall.
 • Ikke levert materiale, vil bli fakturert låntaker tidligst etter 17 dager, se punkt om erstatning.

Erstatning av tapt materiale

 • Dersom låntaker ikke leverer materialet etter fristene oppgitt ved , anses materialet for tapt, og låntaker blir fakturert for tapet.
 • Tapt materiale erstattes etter gjeldende pris på materialet hentet fra biblioteksystemet, pluss fakturagebyr. Dersom slik pris mangler, settes kravet på materialet til kr 200.
 Gebyr tilknyttet bibliotektjenesterVoksne:Barn:
 PåminnelsesvarselGratisGratis
 Gebyr 1. purring 60 20
 Gebyr 2. purring 120 40
 Fakturagebyr* 150 150
    
 ANDRE PRISER  
 Bibliotekkort:Gratis 
 Mistet bibliotekkort: 30  
 Fjernlån (fra andre bibliotek):Gratis innenfor Norden 
Tabell 14.51 Gebyr tilknyttet bibliotektjenester
Last ned tabelldata (Excel)

*påløper ved manglende innlevering etter 2. purring. Gebyret kommer i tillegg til øvrige gebyr knyttet til den enkelte sak.