Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

15 Forslag til vedtak

15 Forslag til vedtak

FORSLAG TIL VEDTAK I HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2022-2025 SAMT ÅRSBUDSJETT 2022

Politisk behandling av handlings- og økonomiplan 2022-2025 samt årsbudsjett 2022 vil bli som følger:

 • Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan legges fram for kommunestyret 29. oktober 2021
 • Utvalg for arbeidsliv og lønn 8. november 2021
 • Formannskapet (AU) 23. november 2021
 • Formannskapet behandler og innstiller til handlings- og økonomiplanen den 25.  november 2021
 • Kommunestyret vedtar handlings- og økonomiplansaken den 13. desember 2021

Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å innstille slik:

Forslag til vedtak

 1. Kommunestyret godkjenner det framlagte forslaget til Handlings- og økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjettet for 2022 for Stavanger kommune med de føringer og premisser for kommunens aktivitet og tjenesteproduksjon som går fram av dokumentet.
 2. De finansielle målene er styrende for den langsiktige styringen av kommunens økonomi og vedtas i tråd med:
 1. Budsjettrammer for 2022 fastsettes i henhold til:

Bevilgningsoversikter (§§ 5-4 og 5-5)

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.
 1. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste tillatte kommunale skattører som Stortinget fastsetter.
 2. Eiendomsskatt i Stavanger kommune skrives i 2022 ut i henhold til eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2 og 3, samt overgangsbestemmelsene i § 13 tredje ledd for sammenslåtte kommuner, som følger:

Overgangsperioden: 2022 er andre og siste år i overgangsperioden for harmonisering av eiendomsskatt i sammenslåingskommunen (esktl. § 13 tredje ledd). I overgangsperioden skal økning i eiendomsskattesatsene være jevn inntil det er lik skattesats i hele kommunen. Stavanger kommune oppnår lik skattesats i 2023 med høyst 2,3 promille for bolig- og fritidseiendom og generell sats på 2,3 promille.

Utskrivingsalternativer: Fast eiendom i hele kommunen (esktl. § 3 a).

Særskilte skattegrunnlag i alle de tidligere kommunene reduseres med fire syvendedeler i 2022 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Særskilt skattegrunnlag blir ikke påvirket av kommunesammenslåingen. Takster og satser fra 2018 blir brukt fram til nedskrivingen er fullført i 2024.

Skattesatser med overgangsperiode i 2 år:

 Generell skattesats2020202120222023
 RennesøyIngen skatt11,652,3
 Finnøy72,32,32,3
 Ombo - tidligere Hjelmeland72,32,32,3
 Stavanger42,32,32,3
Tabell 15.1 Generell skattesats. Tall i promille
Last ned tabelldata (Excel)
 Skattesats for bolig- og fritidseiendommer2020202120222023
 RennesøyIngen skatt11,652,3
 Finnøy52,32,32,3
 Ombo - tidligere Hjelmeland22,12,22,3
 Stavanger32,32,32,3
Tabell 15.2 Skattesats for bolig- og fritidseiendommer. Tall i promille
Last ned tabelldata (Excel)

Bunnfradrag for bolig-/fritidseiendom: Inntil kr 400 000 for hver godkjent boenhet.

Fritak i henhold til eiendomsskatteloven § 7 gis til:

§ 7 a)

  • Fylkeskommunale bygg og eiendommer for skoler, sykehus og vei
  • Foreninger, lag og stiftelser som driver religiøs- / livssynsmessig, humanitær, idrettslig og kulturell ikke-kommersiell virksomhet, kan få fritak fra eiendomsskatt etter søknad.

§ 7 b) Fredede bygninger og anlegg i privat eie gis fullt fritak for eiendomsskatt.

Antall terminer: Eiendomsskatten skal betales over 2 terminer (esktl. § 25) med første terminforfall 20.03.2022, dersom ikke eier har valgt månedlig fakturering av kommunale gebyr.

Takster og utskriving av eiendomsskatt følger nye eiendomsskattevedtekter vedtatt av sakkyndig nemnd.

 1. Kommunestyret godkjenner endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger slik det framgår av kapittel 14.
 2. Kommunestyret godkjenner at kommunale krav kan motregnes tilgodebeløp på skatt og kreves inn etter reglene i skattebetalingsloven (kap. 13).
 3. Kommunestyret godkjenner at det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet i 2022:
  1. a) Startlån fra Husbanken til videre utlån på inntil kr 420 mill./avdragstid 25 år
  2. b) Lån til finansiering av egne investeringer på inntil kr 992,3 mill./avdragstid 30 år
  3. c) Lån for viderelån til Stavanger utvikling KF på inntil kr 84,4 mill./avdragstid 30 år
 1. Kommunestyret godkjenner årsbudsjett 2022 for Stavanger Parkeringsselskap KF og Stavanger utvikling KF i samsvar med kommunedirektørens anførsler. Økonomiplan for perioden 2022-2025 anses som retningsgivende for den videre drift.