Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

2.2.2 Bevilgningsoversikt drift del 1

 Bevilgningsoversikt drift del 1Regnskap

2020
Opprinnelig vedtatt budsjett

2021
Justert budsjett

2021
Vedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
1Rammetilskudd -2 948 128 -2 751 297 -2 751 297 -2 798 859 -2 868 906 -2 870 912-2 876 991
2Inntekts- og formueskatt -5 548 456 -5 857 000 -5 857 000 -6 200 000 -6 225 000 -6 242 000-6 260 000
3Eiendomsskatt -215 890 -297 000 -297 000 -276 500 -288 500 -288 500-288 500
4Andre generelle driftsinntekter -409 252 -264 201 -249 291 -244 552 -234 096 -239 342-237 876
5Sum generelle driftsinntekter -9 121 726 -9 169 498 -9 154 588 -9 519 911 -9 616 502 -9 640 754-9 663 367
6Sum bevilgninger drift, netto 8 513 565 8 741 272 8 691 936 9 111 731 9 131 293 9 129 7499 192 396
7Avskrivninger 530 203 336 144 554 092 554 576 556 853 558 881561 006
8Sum netto driftsutgifter 9 043 769 9 077 416 9 246 028 9 666 307 9 688 146 9 688 6309 753 402
9Brutto driftsresultat -77 957 -92 082 91 440 146 396 71 644 47 87690 035
10Renteinntekter -136 048 -121 238 -105 213 -157 753 -193 156 -208 924-216 855
11Utbytter -277 857 -297 400 -297 400 -299 400 -306 100 -311 800-320 200
12Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -6 744       
13Renteutgifter 231 973 241 879 247 910 279 923 336 073 375 177408 674
14Avdrag på lån 348 950 386 927 386 927 385 131 387 292 418 373436 174
15Netto finansutgifter 160 273 210 168 232 224 207 901 224 109 272 826307 793
16Motpost avskrivninger -530 203 -336 144 -554 092 -554 576 -556 853 -558 881-561 006
17Netto driftsresultat -447 887 -218 058 -230 428 -200 279 -261 100 -238 179-163 178
 Disponering eller dekning av netto driftsresultat:       
18Overføring til investering 252 298 216 114 230 114 440 584 287 802 246 704157 761
19Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 101 378 5 716 4 086 -30 805 -23 667 -21 528-22 231
20Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 262 136 -3 772 -3 772 -209 500 -3 035 13 00327 648
21Dekning av tidligere års merforbruk       
21Bruk av tidligere års mindreforbruk-167 924      
22Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat447 888218 058230 428200 279261 100238 179163 178
23Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).0000000
Tabell V.6 Bevilgningsoversikt drift del 1 (§ 5-4, 1. ledd1)
Last ned tabelldata (Excel)