Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

2.3.1 Bevilgningsoversikt investering del 1

 Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første leddRegnskap

2020
Opprinnelig vedtatt budsjett

2021
Justert budsjett

2021
Vedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
1Investeringer i varige driftsmidler 1 003 720 1 448 750 1 620 800 1 820 500 1 817 5001 788 8501 139 000
2Tilskudd til andres investeringer 4 307       
3Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 26 309 26 100 27 750 25 300 27 80030 60033 660
4Utlån av egne midler 75 330 271 400 137 000 100 230 185 000211 700165 000
5Avdrag på lån       
6Sum investeringsutgifter 1 109 666 1 746 250 1 785 550 1 946 030 2 030 3002 031 1501 337 660
7Kompensasjon for merverdiavgift -99 643 -201 728 -211 528 -265 215 -268 080-261 652-164 175
8Tilskudd fra andre -157 174 -28 000 -44 800 -104 800 -117 500-263 500-208 800
9Salg av varige driftsmidler -55 020 -16 600 -21 900 -25 600 -20 000-9 000-208 500
10Salg av finansielle anleggsmidler -220       
11Utdeling fra selskaper       
12Mottatte avdrag på utlån av egne midler -63 525 -78 870 -69 070 -57 663 -62 153-68 764-75 043
13Bruk av lån -521 932 -1 060 994 -1 064 194 -922 168 -1 274 765-1 181 530-523 381
14Sum investeringsinntekter -897 513 -1 386 192 -1 411 492 -1 375 446 -1 742 498-1 784 446-1 179 899
15Videreutlån 424 160 320 000 320 000 420 000 300 000300 000300 000
16Bruk av lån til videreutlån -424 160 -320 000 -320 000 -420 000 -300 000-300 000-300 000
17Avdrag på lån til videreutlån 180 396 129 000 129 000 148 300 158 300168 300178 300
18Mottatte avdrag på videreutlån -180 396 -129 000 -129 000 -148 300 -158 300-168 300-178 300
19Netto utgifter videreutlån0000000
20Overføring fra drift -252 298 -216 114 -230 114 -440 584 -287 802-246 704-157 761
21Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -2 708       
22Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 42 852 -143 944 -143 944 -130 000    
23Dekning av tidligere års udekket beløp       
24Sum overføring fra drift og netto avsetninger -212 153 -360 058 -374 058 -570 584 -287 802-246 704-157 761
         
25Fremført til inndekning (udekket beløp)0000000
Tabell V.9 Bevilgningsoversikt investering del 1 (§ 5-5, 1. ledd1), brutto rammer
Last ned tabelldata (Excel)