Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

4.10.11 Endringer i drift, tabell og linjetekster

 NrEndringer i drift    
  Felles inntekter og utgifter2022202320242025
  Frie inntekter    
  Inntekts- og formuesskatt -6 118 000 -6 143 000 -6 160 000 -6 177 000
  Inngående budsjett -5 857 000 -5 857 000 -5 857 000 -5 857 000
 FIU1Skatteinntekter, endret prognose i tråd med forslag til statsbudsjett 2022 -261 000 -286 000 -303 000 -320 000
I Solbergregjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 utgjør anslaget på kommunenes skatteinntekter i 2022 kr 188,3 mrd. Dette er rett i underkant av det nye skatteanslaget for 2021 på kr 188,4 mrd. og gir en nominell nullvekst. Regjeringen har lagt til grunn høye vekstforutsetninger for 2022 gjennom som økt befolkningsvekst, lønnsvekst 3,0 %, sysselsettingsvekst på 1,4 %, samt en oppjustering av skatteanslaget basert på generelt høyere utbytter de siste årene. I tillegg kommer enkelte endringer i skattereglene. Skatteinntektene til kommunesektoren blir dermed utover regelen om at skatteandelen skal holdes på 40 % av kommunenes samlede inntekter. Regjeringen foreslår derfor å redusere det kommunale skattøre med 1,2 prosentpoeng til 10,95 % - en nedjustering på 10 %.

Kommunedirektøren har lagt de samme vekstforutsetningene til grunn, samt nedjustering av skattøre. Effekten av redusert skattøre blir sterkere per innbygger i kommuner med skatt per innbygger over landsgjennomsnittet, slik som for Stavanger. Samtidig antas en noe marginalt høyere vekst med bakgrunn i noe høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet under koronapandemien, herunder effekter av fortsatt høyt investeringsnivå på norsk sokkel og god oljepris. Lokal innbyggervekst antas imidlertid noe lavere for 2021 enn for landet, jf. nedgang i første halvår 2021.

Skatt per innbygger holdes uendret på 121,7 i kommende planperiode. Dette er imidlertid et usikkert anslag på sikt, tatt i betraktning varslet omstilling i vår region i Perspektivmeldingen 2021.

Skatteinngangen fra formues- og inntektsskatten er etter dette budsjettert med kr 6,118 mrd. for Stavanger kommune i 2022. Nivået tilsier en lokal skattenedgang fra 2021 til 2022 på 0,2 % fra oppdatert prognose inneværende år (2021). Fra opprinnelig budsjett 2021 utgjør dette en lokal skattevekst på kr 261 mill. økende utover perioden til kr 320 mill. i 2025 grunnet befolkningsvekst.

Inntekts- og formuesskatt er nærmere omtalt i avsnitt 4.5.
  Rammetilskudd -2 811 012 -2 842 405 -2 843 900 -2 850 835
  Inngående budsjett -2 751 297 -2 751 297 -2 751 297 -2 751 297
 FIU2Rammetilskudd, endret anslag i tråd med forslag til statsbudsjett 2022 -225 800 -260 058 -263 603 -272 538
Rammetilskuddet er endret i tråd med forslag til statsbudsjett for 2022 som ble fremmet 12. oktober 2021. Rammetilskuddet øker med kr 104 mill. fra opprinnelig budsjett 2021 til foreslått nivå for 2022, hovedsakelig med bakgrunn i flere endrede oppgaver og finansieringsansvar, samt effekt av innbyggervekst og lønns- og prisvekst (deflator) på 2,5 % til 2022. Justert for ekstra rammetilskudd til korona i 2021-budsjettet, blir veksten i rammetilskudd kr 226 mill.

Deler av rammetilskuddet er lavere i 2022 med bakgrunn i bortfall av engangsbevilgningen til habiliterings- og avlastningstilbud til barn/unge med nedsatt funksjonsevne som et koronatiltak i 2021, lavere innbyggervekst enn tidligere forutsatt, herav særlig lavere volum barn i barnehagealder. I tillegg taper Stavanger kommune noe på omlegging fra særskilt fordeling til full rammefinansiering av lærernormen.

Samtidig øker rammetilskuddet betydelig i forbindelse med barnevernsreformen. Fra 2022 innlemmes kr 820 mill. til tidligere øremerkede stillinger i kommunalt barnevern og kr 1,3 mrd. til å dekke tidligere statlige oppgaver og finansieringsansvar. Sistnevnte er fordelt 50/50 til kommunene mellom kostnadsnøkkel barnevern og særskilt fordeling etter tabell C – en overgangsordning i to år.

Utover perioden stiger rammetilskuddet noe grunnet innbyggervekst og økte demografikostnader, samt helårseffekt av den lovfestede retten til barnekoordinator og ekstra naturfagtime i grunnskolen.

Se nærmere omtale i avsnitt 4.5.
 FIU3Frie inntekter, rammetilskudd til kompensasjon for koronakostnader, utgår fra 2022 121 900 121 900 121 900 121 900
Opprinnelig budsjett 2021 inneholder økt rammetilskudd fra staten med bakgrunn i den forventede koronasituasjonen i første halvår 2021. Tiltaket var av engangskarakter og utgår fram i tid. Dette gjelder også for tilsvarende budsjetterte merkostnader, se egne tiltakslinjer under fellesutgifter, oppvekst og utdanning, samt helse og velferd.
 FIU4Inntektsutjevning, justert i tråd med nasjonale og lokale skatteanslag 44 185 47 050 49 100 51 100
Inntektsutjevningen (skatteutjevning) øker i 2022 og utover perioden, grunnet økt skattevekst sammenlignet med opprinnelig budsjett 2021. Se tiltak FIU1, samt nærmere omtale i avsnitt 4.5.
  Frie inntekter Totalt -8 929 012 -8 985 405 -9 003 900 -9 027 835
  Sentrale inntekter    
  Eiendomsskatt -308 000 -320 000 -320 000 -320 000
  Inngående budsjett -297 000 -297 000 -297 000 -297 000
 FIU5Eiendomsskatt, opptrapping til 2,3 promille på alt -11 000 -23 000 -23 000 -23 000
Kommunestyret behandlet sak 69/21 om endring av eiendomsskattesatser for 2021 – 2023, basert på gjennomført kommunal taksering i alle kommunedeler. Skattesatsen ble foreslått nedjustert og harmonisert på 2,3 promille for alt når overgangsperioden er over. Dette med bakgrunn i underliggende inntektsgrunnlag.

I gjeldende handlings- og økonomiplan ligger en forventet inntektsøkning på kr 6 mill. til 2022 og kr 13 mill. til 2023 og hvert år framover, basert på en opptrappingsplan til 3 promille. Dette er en høyere inntektsvekst enn hva man vil oppnå gjennom opptrapping av og til en lavere promillesats.
Om lag 500 klager ble mottatt innen klagefristen 25. august 2021. Pågående klagebehandling vil ta tid og kunne pågå fram til neste høst avhengig av kompleksiteten på sakene.

Samtidig anses inntektsgrunnlaget i 2021 å ligge høyere enn opprinnelig forventet, jf. forslag i 2. tertialrapport 2021 om å oppjustere inntektene med kr 5 mill. Det legges til grunn en liten vekst i boligmassen.

Med bakgrunn i utfakturert eiendomsskatt og usikkerheten rundt omfang og utfall på klagene, foreslås inntektsbudsjettet oppjustert med kr 11 mill. i 2022. Videre forutsettes en økning på kr 23 mill. i 2023, jf. ferdig harmonisert nivå. Samme nivå foreslås videreført i planperioden.

Nærmere omtale finnes i kapittel 4.6.1.
  Integreringstilskudd -123 425 -115 211 -110 698 -114 261
  Inngående budsjett -178 621 -178 621 -178 621 -178 621
 FIU6Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige 68 845 72 481 71 855 67 381
Beregning av integreringstilskudd er basert på forventet antall bosatte flyktninger i Stavanger, inkludert enslige mindreårige, i perioden 2022-2025. Grunnet koronasituasjonen og tidvis stengte grenser i mange land, er bosetting av flyktninger markant redusert både i 2020 og i 2021. Færre bosatte flyktninger, inkludert familiegjenforeninger og tilskudd for enslige mindreårige fører til lavere integreringstilskudd. Det forventes at antall bosatte flyktninger vil øke de neste årene. Beregningene viser et samlet tilskudd, inkl. tiltak FIU7, i størrelsesorden kr 123 mill. i 2022, med en gradvis reduksjon til kr 110 mill. i 2024 og deretter økning til kr 114 mill. i 2025.
 FIU7Integreringstilskudd, økte inntekter etter reberegning antall mottakere inkl. oppsporingssaker, og oppdaterte satser -13 649 -9 071 -3 932 -3 021
Stavanger kommune mottok i 2021 tilskudd for oppsporingssaker tilbake i tid. Oppsporingssakene gir grunnlag for økt integreringstilskudd fremover for de flyktningene som fortsatt er bosatt i Stavanger og inngår i målgruppen. I statsbudsjettet for 2022 ble tilskuddssatsene foreslått redusert. Beregnet effekt av økt antall mottakere og reduserte satser gir totalt en økt inntekt på kr 13,6 mill. i 2022 reduserende til kr 3 mill. i 2025.
  Tildeling fra statlig havbruksfond -14 000 -14 000 -14 000 -15 000
  Inngående budsjett -18 000 -18 000 -18 000 -18 000
 FIU8Inntekter fra statlig havbruksfond, økt inntekt -21 000 0 -21 000 -21 000
Ved behandlingen av HØP 2021-2024 vedtok kommunestyret å øke inntektsanslagene vedrørende statlige tildelinger fra havbruksfondet, med henholdsvis kr 4 mill. i 2021 og en ytterligere vekst på kr 21 mill. i 2022 (dvs. en økning på kr 25 mill. fra opprinnelig foreslått nivå), og tilsvarende annet hvert år framover.
 FIU9Inntekter fra statlig havbruksfond, lavere nivå 25 000 4 000 25 000 25 000
Stortinget vedtok i juni 2020 at havbruksnæringen skal betale en produksjonsavgift på kr 0,40 per kg til staten fra og med 2021. Produksjonsavgiften beregnes over hele produksjonssyklusen til fisken, som er mellom 18-24 måneder. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er provenyet anslått til om lag kr 497 mill. justert for kostnadene med å forvalte ordningen. I tillegg skal 40 % av vederlaget fra tildeling av ny kapasitet (det vil si av statens salgsinntekter) tilfalle kommuner og fylkeskommuner. Samtidig varsles det om en mulig justering av produksjonskapasiteten i lakse- og ørretsproduksjonen høsten 2021. Dermed er det usikkerhet på nåværende tidspunkt med hensyn til antall tillatelser som eventuelt blir utlyst og vederlag for disse. Regjeringen tar derfor sikte på å komme tilbake til Stortinget med forslag til bevilgning i forbindelse med RNB 2022. Tildelingene fra både produksjonsavgiften og vederlaget fra kapasitetsjusteringer fordeles gjennom fordelingsnøklene i Havbruksfondet.

Basert på provenyet ut fra produksjonsavgiftene og Stavanger sin samlede andel av lokalitetsbiomassen per 1. september i 2021, anslås inntektene å bli om lag kr 9 mill. i 2022. I tillegg kommer en andel av kapasitetsjusteringene, forutsatt at den økes lokalt. Ut ifra regjeringens signaler foreligger det stor usikkerhet om framtidig kvotesalg som tilfaller Stavanger. Kommunedirektøren foreslår følgelig å nedjustere det årlige inntektsanslaget til kr 15 mill. hvert år framover, samt å sette av kr 5 mill. hvert år framover til disposisjonsfond for å skape en buffer mot svingninger i framtidig inntektsnivå, jf. tiltak FIU21. Det vil være mer krevende og risikofylt å nedjustere inntekts- og driftsnivå sent i budsjettåret, enn framtidig å disponere de ekstra midlene som reelt blir mottatt.
 FIU10Inntekter fra statlig havbruksfond, andel Hjelmeland, utgår fra 2025000 -1 000
Grensejusteringsavtalen mellom Stavanger kommune og Hjelmeland kommune fikk økonomisk effekt fra 2020 og har 5 års varighet. Et anslag på kostnader er lagt inn med kr 1 mill. årlig og utgår fra 2025.
  Komp.ordn.Husbanken -18 900 -20 700 -20 900 -20 400
  Inngående budsjett -15 800 -15 800 -15 800 -15 800
 FIU11Kompensasjonsordninger fra Husbanken -3 100 -4 900 -5 100 -4 600
Staten gir tilskudd til å dekke renter og avdrag i forbindelse med Eldre- og psykiatriplanen, samt tilskudd som skal dekke rentekostnader ved rehabilitering av skole- og kirkebygg. Lånesaldo knyttet til disse investeringene framkommer i tabell 4.11. Kompensasjonsinntekter i 2022 er beregnet til kr 18,9 mill. Satser for investeringstilskudd omtales nærmere under kapittel 4.10.
  Frikraft -17 000 -14 000 -14 000 -14 000
  Inngående budsjett -9 000 -9 000 -9 000 -9 000
 FIU12Lyse AS, disponering av frikraft -8 000 -5 000 -5 000 -5 000
Kommunene Stavanger, Sandnes, Time og Klepp har inngått avtale med Lyse AS om uttak av frikraft. Frikraften disponeres i 1. og 4. kvartal, og vil dermed gi kommunen lavere energikostnader i vinterhalvåret. Refusjon knyttet til disponering av frikraft i 2022 er beregnet til kr 17 mill.
  Sentrale inntekter Totalt -481 325 -483 911 -479 598 -483 661
  Bruk og avsetning til frie fond    
  Bruk og avsetning til frie fond -5 000 -7 300 1 947 5 000
  Inngående budsjett 900 900 900 900
 FIU13Bruk av disposisjonsfond, FoU-midler til ROP, utgår 5 000 5 000 5 000 5 000
Stavanger kommune har over tid hatt stor oppmerksomhet på brukere ned ROP-lidelser, og da spesielt brukere som motsetter seg hjelp. I forbindelse med årsoppgjøret for 2017 ble det avsatt kr 10 mill. på fond til et forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til mennesker med ROP-lidelser. I 2019 ble det igangsatt et forsknings- og utviklingsprosjekt som har til formål å utvikle nye måter å gi tjenester til disse brukerne på. Prosjektet var planlagt over 3 år med bruk av kr 1 mill. i 2019, kr 4 mill. i 2020 og resterende fondsmidler på kr 5 mill. i 2021. Etter opprinnelig plan utgår bruken av midlene i 2022.

Grunnet noe forsinkelse i framdriften på prosjektet, blant annet med bakgrunn i koronasituasjonen de siste to årene, vil kommunedirektøren komme tilbake til videre framdrift i første tertial 2022 og tilhørende behov for midler i 2022.
 FIU14Bruk av disposisjonsfond, digitalisering, trådløst nett sykehjem og bofellesskap, utgår 2022 2 700 2 700 2 700 2 700
Digitaliseringsfondet er vedtatt brukt med kr 5 mill. i hvert av årene 2020 - 2022 til trådløst nett sykehjem og bofellesskap i investeringsbudsjettet. (Bruk av disposisjonsfond til investeringsformål må i henhold til regler inntektsføres i drift og deretter overføres til investeringsregnskapet fra 2020.) Framdriften har vært raskere enn forutsatt og kr 5,0 mill. av planlagte midler i 2022 er framskyndet til 2021 med tilsvarende forskuttering fra digitaliseringsfondet, jf. Tertialrapport per 30.04.21. Beløpet for 2022 er dermed tilsvarende redusert ved rullering av handlings- og økonomiplanen, jf. også lavere overføring fra drift til investering til dette prosjektet.
 FIU15Bruk av disposisjonsfond, digitalisering, DigiBarnevern 900 2 600 2 600 2 600
Digitaliseringsfondet er vedtatt brukt med kr 6,6 mill. til Digi Barnevern over en treårsperiode med kr 2,3 mill. i 2020, kr 2,6 mill. i 2021 og kr 1,7 mill. i 2022. Endringen fra 2021 til 2022 utgjør en reduksjon på kr 0,9 mill.
 FIU16Bruk av disposisjonsfond, digitalisering, gamle møtedokumenter -1 000 000
Digitaliseringsfondet foreslås benyttet til å finansiere prosjektet med å digitalisere og tilgjengeliggjøre gamle møtedokumenter, jf. tiltak IST19, med kr 1 mill. i 2022.
 FIU17Avsetning til disposisjonsfond, havbruksmidler, redusert nivå -8 000 -8 000 -8 000 -8 000
Ny ordning for statlig tildeling av havbruksfondsmidler tilsier lavere inntektsnivå i årene framover og følgelig lavere avsetning til havbruksfond. Avsetning til fond fungerer også som en buffer mot svingninger i inntektsnivå. Nytt avsetningsnivå settes til kr 5 mill. som en buffer mot ev. lavere årlig tildelingsnivå.
 FIU18Bruk av disposisjonsfond, klima og miljø, redusert iht. vedtak i HØP2020-202310001000 1 000 1 000
Kommunestyret vedtok ved behandlingen av HØP 2020-2023 at det skal brukes henholdsvis kr 3,4 mill. i 2020, kr 3,3 mill. i 2021, kr 2,3 mill. i 2022 og utover. Endringen fra 2021 er følgelig kr 1,0 mill.
 FIU19Bruk av disposisjonsfond, klima- og miljøfond, korreksjon jf. 2. tertial 2021, KS-sak 114/21 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Tiltaket er en videreføring av justering foreslått  i 2. tertialrapport 2021. Planlagte miljø- og klimatiltak finansiert av fondet utgjør kr 13,3 mill. i 2021 og kr 12,3 mill. fra 2022. I Handlings- og økonomiplanen for 2021-2024 ble bruken av klima- og miljøfondet redusert uten at dette var tilsiktet. Kommunedirektøren foreslår følgelig å justere bruken slik at fondet kan finansiere kr 12,3 mill. i årene framover til ulike tiltak innen klima og miljø.

Kommunedirektøren presiserer samtidig at andre tiltak fører til at fondet blir tomt i 2024 og følgelig ikke lenger kan finansiere disse tiltakene.
 FIU20Avsetning til disposisjonsfond, klima og miljø, lavere inntekter fra piggdekkavgift reduserer avsetningen gradvis -1 500 -6 500 -6 500 -6 500
Inntektsanslaget fra piggdekkavgift er nedjustert for 2022 med kr 2 mill., jf. tilsvarende for 2021. Samtidig er anslaget for piggdekkpant kr 0,5 mill. lavere enn den tidligere budsjetterte ordningen med pant på gamle vedovner. Netto avsettes dermed kr 1,5 mill. mindre til disposisjonsfondet merket klima og miljø i 2022.

Innkreving av piggdekkavgift utgår etter første termin 2023 i henhold til kommunestyrets behandling av sak 74/21, og følgelig blir det manglende grunnlag for avsetning til og oppbygging av klima- og miljøfond. Effekten er at nåværende budsjetterte avsetning på kr 6,5 mill. bortfaller som avsetning fra og med 2023.

Se også tiltakene BMU64, BMU65 og BMU68
 FIU21Bruk av disposisjonsfond, klima- og miljø, finansiering utgår00924712300
Innkreving av piggdekkavgift utgår etter første termin 2023 i henhold til KS-sak 74/21, og følgelig blir det manglende grunnlag for avsetning til og oppbygging av klima- og miljøfond. Når fondet er tomt, utgår fondsfinansiering av klima- og miljøtiltak.
  Bruk og avsetning til frie fond Totalt -5 000 -7 300 1 947 5 000
  Overføring til investeringsbudsjettet    
  Overføring til investeringsbudsjettet 233 636 286 411 228 036 148 074
  Inngående budsjett 230 114 230 114 230 114 230 114
 FIU22Overføring fra drift til investering, vekstfond, kjøp aksjer, utgår fra 2022 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Formannskapet vedtok i sak 131/20 (august 2020) å benytte midler på vekstfondet til å kjøpe aksjer i Bioenergy Finnøy AS med kr 3 mill. Aksjekjøp er en investering og kommunestyret vedtok midler til dette i 2021. Bruk av disposisjonsfond til investeringsformål må i henhold til reglene inntektsføres i drift og deretter overføres til investeringsregnskapet. Budsjettposten utgår fra 2022.
 FIU23Overføring fra drift til investering, fondsfinansiering av trådløst nettverk sykehjem og bofellesskap, utgår fra 2022 -2 700 -2 700 -2 700 -2 700
Digitaliseringsfondet er vedtatt brukt med kr 5 mill. i hvert av årene 2020 - 2022 til trådløst nett sykehjem og bofellesskap i investeringsbudsjettet. (Bruk av disposisjonsfond til investeringsformål må i henhold til regler inntektsføres i drift og deretter overføres til investeringsregnskapet fra 2020.) Framdriften har vært raskere enn forutsatt og kr 5,0 mill. av planlagte midler i 2022 er framskyndet til 2021 med tilsvarende forskuttering fra digitaliseringsfondet, jf. Tertialrapport per 30.04.21. Beløpet for 2022 er dermed tilsvarende redusert ved rullering av handlings- og økonomiplanen, jf. også lavere overføring fra drift til investering til dette prosjektet.
 FIU24Overføring fra drift til investering, endring 9 222 61 997 3 622 -76 340
Overføring fra drift til investering er et nødvendig bidrag for å finansiere investeringene med egne midler og å unngå full lånefinansiering og dermed eskalerende lånegjeld. Enkelte investeringsformål krever i tillegg egenfinansiering om de skal realiseres. Definisjon av drifts- og investeringstiltak følger av lov- og rammeverket. Tiltaket viser hvilke beløp som overføringen fra drift til investering er justert med hvert år i planperioden for å skape balanse i begge budsjetter. Beløpet øker særlig i 2023 og reduseres kraftig i 2025, siste år i perioden.

Samlet overføring fra drift til investering utgjør kr 233,6 mill. i 2022, 286,4 mill. i 2023, kr 228,0 mill. i 2024 og kr 1148,1 mill. i 2025.
  Overføring til investeringsbudsjettet Totalt 233 636 286 411 228 036 148 074
  Finans    
  Finans 48 029 57 091 94 887 123 133
  Inngående budsjett 92 911 92 911 92 911 92 911
 FIU25Avdragsutgifter (investeringslån) 3 357 4 558 34 779 51 422
Det er budsjettert med netto kapitalutgifter på kr 548,3 mill. i 2022. Netto kapitalutgifter omfatter avdrag på kr 390,3 mill. og rentekostnader knyttet til investeringslån, rentebytteavtaler (renteswap) og startlån på kr 203,3 mill., fratrukket renteinntekter på bankinnskudd og finansforvaltning på kr 45,3 mill. Det er videre budsjettert med netto kapitalutgifter på kr 577,6 mill. i 2023, kr 636,5 mill. i 2024 og kr 682,7 mill. i 2025. Avdragstiden er 30 år. Det vises til kapittel 4.4 for en redegjørelse for renteforutsetningene.
 FIU26Finanskostnader VAR -40 041 -45 276 -49 863 -54 459
Som følge av endringer i investeringer på VAR-området endres også motposten for avskrivningene, mens motposten for kalkulatoriske renter endres på bakgrunn av at det forventes en høyere rente i perioden enn det gjorde ved forrige handlings- og økonomiplan. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide inntekten med en endring på kr 40,0 mill. i 2022, kr 45,3 mill. i 2023, kr 49,9 mill. i 2024 og kr 54, 5 mill. i 2025.
 FIU27Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån -5 900 -8 400 -8 400 -8 700
Renteinntekter fra ansvarlig lån til Lyse AS er beregnet til kr 24,8 mill. i 2022. Det vises til kapittel 4.6 for en nærmere redegjørelse for overføringene fra Lyse AS.
 FIU28Lyse AS, utbytte -9 450 -13 650 -18 850 -27 250
Utbyttet fra Lyse AS forventes å være på kr 297,4 mill. i 2022. Det vises til kapittel 4.6 for en nærmere redegjørelse for overføringene fra Lyse AS.
 FIU29Renteinntekter bank og finansforvaltning -9 175 -17 425 -18 425 -16 325
Se omtale under FIU25
 FIU30Renteinntekter, konserninterne lån -3 000 -7 650 -13 500 -18 250
Kommunekassen mottar renter fra utlån til kommunale foretak. Det vises til tabell 4.12. for en oversikt over låneopptaket til det enkelte foretak i perioden 2022-2025. Renteinntekter fra foretakene i 2022 er beregnet til kr 5,95 mill. Renteinntektene reflekterer tilhørende innlånskostnader for kommunekassen.
 FIU31Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån 827 37 173 66 935 94 384
Se omtale under FIU25
 FIU32Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til kommunekassen 11 500 10 500 5 500 5 500
Stavanger Parkeringsselskap KF har budsjettert med et årsresultat på kr 14,2 mill. i 2022, som øker til 25,8 mill. i 2025. Det vises til kapittel 12 for en omtale av styrets forslag til økonomiplan for perioden 2022-2025, med kommunedirektørens merknader. På bakgrunn av forventet resultatutvikling og foretakets egenkapitalsituasjon legges det til grunn et eieruttak på kr 14 mill. i 2022, kr 15 mill. i 2023 og kr 20 mill. årlig fra og med 2024.
 FIU33Stavanger utvikling KF, overføring til kommunekassen -450 -600 -650 -550
I forbindelse med etableringen av Stavanger utvikling KF i 2016 ble det opprettet et langsiktig mellomværende mellom foretaket og kommunekassen (lån på kr 75 mill.), som reflekterte anleggsmidlene som ble overdratt til foretaket ved etableringen. Basert på oppdatert renteprognose er det lagt til grunn kr 4,8 mill. i renter og avdrag fra det langsiktige mellomværende i 2022. Det vises til kapittel 12 for en nærmere omtale.
 FIU34Stavangerregionen Havn IKS, renter ansvarlig lån 450 450 450 450
Stavanger kommune har en eierandel på 81,88 % i Stavangerregionen Havn IKS. I HØP 2021-2024 ble det lagt til grunn etablering av et ansvarlig lån på kr 60 mill., og budsjettert med renteinntekter på kr 0,45 mill. og avdragsinntekter på kr 12,3 mill. i 2021. Rente- og avdragsinntektene fra ansvarlige lån førers i henholdsvis drifts- og investeringsregnskapet. Pågående prosesser med revidering av selskapsavtalen og skattemessige avklaringer er av betydning for utdelinger fra selskapene. Det tilrås at det ikke budsjetteres med utdelinger fra selskapet før det foreligger nærmere avklaringer i de aktuelle prosessene. Det vises til kapittel 4.6 for en nærmere redegjørelse.
 FIU35ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte0 -2 500 -3 000 -3 000
Stavanger kommune har en eierandel på 33,15 % i ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS. På bakgrunn av resultatutviklingen og egenkapitalsituasjonen for selskapet, legges det til grunn en utbytteforventning på kr 0 i 2022, kr 2,5 mill. i 2023 og kr 3,0 mill. årlig fra og med 2024. Det vises til kapittel 4.6 for en nærmere omtale av utbytteforventningen.
 FIU36Endring, Rogaland Parkering AS, engangsuttak av egenkapital 2 000 2 000 2 000 2 000
Ved behandling av HØP 2021-2024 vedtok kommunestyret et engangsuttak av egenkapital fra Rogaland Parkering AS på kr 2,0 mill. i 2021, som er datterselskap av Stavanger Parkeringsselskap KF. Tiltaket er rullert og budsjettet justeres derfor ned med tilsvarende beløp.
 FIU37Forus Næringspark AS, utbytte 5 000 5 000 5 000 5 000
Stavanger kommune har en eierandel på 49 % i Forus Næringspark AS. I HØP 2021-2024 er det lagt til grunn at Stavanger kommune skal motta et årlig utbytte fra Forus Næringspark AS på kr 5 mill. Det pågår en prosess med de øvrige aksjonærene for å avklare grunnlaget for å åpne opp for utdeling av utbytte i vedtektene og aksjonæravtalen. I påvente av avklaringer tilrås det å ikke budsjettere med utbytte fra Forus Næringspark AS i HØP 2022-2025. Det vises til kapittel 4.6 for en nærmere omtale av utbytteforventningen. 
  Finans Totalt 48 029 57 091 94 887 123 133
  Demokrati    
  Folkevalgte 46 455 45 977 45 977 45 977
  Inngående budsjett 45 977 45 977 45 977 45 977
 FIU38Folkevalgte, besparelser arbeidsutvalg forutsettes videreført - slå i sammen med 04 Besparelser ved arbeidsutvalgene 478 000
Besparelsene ved nedleggelse av arbeidsutvalgene ble innarbeidet i HØP 2020-2023, med intensjon om evaluering etter to år. Kommunestyret legger til grunn at besparelsene knyttet til nedleggelse av arbeidsutvalgene videreføres etter en evaluering i 2022.
  Formannskapets reservekonto 3 700 3 700 3 700 3 700
  Inngående budsjett 3 700 3 700 3 700 3 700
  Valg0 7 160 0 7 160
  Inngående budsjett 7 160 7 160 7 160 7 160
 FIU39Valg -7 160 0 -7 160 0
Det budsjetteres med til sammen (konsolidert budsjett for de tre kommunene) kr 7,160 mill. til gjennomføring av kommune og fylkestingsvalg i 2023 og stortingsvalg i 2025.
  Demokrati Totalt 50 155 56 837 49 677 56 837
  Kontroll og revisjon    
  Revisjon 9 015 9 015 9 015 9 015
  Inngående budsjett 8 284 8 284 8 284 8 284
 FIU40Kontroll og revisjon, økt budsjettramme i tidligere HØP 16 16 16 16
Kommunestyret vedtok en rammejustering på kr 16 000 fra og med budsjettåret 2022 i HØP 2021-2024.
 FIU41Rogaland Revisjon IKS, økt timepris 715 715 715 715
Kontrollutvalget i Stavanger behandlet budsjett 2022 for kontroll og tilsyn i sak 41/21 i sitt møte 6. september 2021 og fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget i Stavanger vedtar et samlet budsjett for kontrollarbeidet i kommunen på kr. 9 015 000,- for 2022. Kontrollutvalget er av den oppfatning at antall timer budsjettert til forvaltningsrevisjon er på et fornuftig nivå. Budsjettforslaget skal følge formannskapets behandling/innstilling til budsjett når det oversendes kommunestyret.

Kontrollutvalget legger følgelig til grunn den økte timeprisen på kr 10,4 som Rogaland Revisjon IKS har foreslått i sitt underlag. Timeantallet er uendret fra 2021.

En økning av budsjettrammen fra kr 8,284 mill. i 2021 til kr 9,015 mill. i 2022 utgjør en vekst på 8,8 %. Kommunal deflator for kommunesektoren er neste år på 2,5 %. Fire kommunale selskap er innlemmet i basisorganisasjonen fra 2021.

Sak
  Kontroll og revisjon Totalt 9 015 9 015 9 015 9 015
  Tilskudd kirker og livssynssamfunn    
  Kirkelig fellesråd 95 913 96 313 96 513 96 513
  Inngående budsjett 94 788 94 788 94 788 94 788
 FIU42Kirkelig fellesråd, økt tilskudd til vedlikehold av kirkebygg og diakonale stillinger 1 125 1 525 1 725 1 725
Fra 01.01.2020 omfatter Stavanger kirkelige fellesråds bygningsmasse alle bygg som frem til 31.12.2019 ble forvaltet av de tre fellesrådene: Finnøy kyrkjelege fellesråd, Rennesøy kirkelige fellesråd og Stavanger kirkelige fellesråd. I budsjettene fra Finnøy og Rennesøy kirkelige fellesråd er det avsatt svært begrensede midler til vedlikehold av 2700 kvadratmeter. Tatt i betraktning at bygningene ligger spredt på forskjellige øyer som kun har fergesamband vil det, være høyere kostnader med å vedlikeholde disse byggene enn lett tilgjengelige bygg i bykjernen.

Stavanger kirkelige fellesråd ser et økende behov for kirkens diakonale innsats i de ulike kommunedelene, samt i sentrum. Kirken i Stavanger har høy kompetanse på og lang tradisjon for å drive utadrettet omsorgsarbeid for å motvirke utenforskap og ensomhet, og å bidra til livsmestring, integrering, åpne fellesskap og god psykisk helse.

Kommunedirektøren foreslår derfor å øke tilskuddet til Stavanger kirkelige fellesråd med kr 1,13 mill. i 2022, kr 1,53 mill. i 2023 og kr 1,73 mill. i 2024 og 2025. I henhold til likebehandlingsprinsippet vil Kirkelig fellesråd også bli kompensert for helårseffekten av lønnsoppgjøret for 2021.
  Tilskudd kirker og livssynssamfunn Totalt 95 913 96 313 96 513 96 513
  Lønn og pensjon sentralt    
  Lønnsreserve 332 061 332 062 332 062 332 062
  Inngående budsjett 175 256 175 256 175 256 175 256
 FIU43Lønnsoppgjør 2021, helårseffekt 221 805 221 806 221 806 221 806
Helårseffekten av lønnsoppgjør 2021 er beregnet til å komme på kr 241,8 mill. Kommunedirektøren vil innarbeide helårseffekt av lønnsoppgjøret 2021 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 FIU44Lønnsoppgjør 2022, delårseffekt -65 000 -65 000 -65 000 -65 000
Det er signalisert 3,2 % lønnsvekst. Kommunedirektøren har innarbeidet en lønnsreserve for oppgjørene i 2022 som er tilstrekkelig til å dekke forventet lønnsvekst i tråd hovedtariffavtalen (HTA).
  Sentral pensjon 164 743 167 753 167 743 167 743
  Inngående budsjett 193 643 193 643 193 643 193 643
 FIU45Pensjon, lavere finansieringsnivå -28 900 -25 890 -25 900 -25 900
Netto pensjonskostnader for kommunen stiger med 3 % fra siste oppdaterte prognose for 2021 til 2022. Pensjon budsjetteres lokalt på virksomhetene når de gjelder de ordinære pensjonspremiene og sentralt når det gjelder reguleringspremier, AFP, bruk av premiefond og premieavvik. Premien for bruttogaranti blir lavere neste år grunnet nye samordningsregler som skaper mer harmoni mellom forsikret alderspensjon og det som faktisk kommer til utbetaling. Dette reduserer behovet for sentrale pensjonsmidler. I tillegg dekkes økt pensjon med bakgrunn i høyere lønn av lønnsreserven, se egne tiltakslinjer for lønnsreserven.

Dagens nye pensjonsavtale i offentlig sektor gjelder fra 01.01.2020 og innebar prinsippendringer, som har ført til at alle opptjente pensjonsrettigheter (pensjonsreserver) hos KLP har blitt beregnet etter nye regler i 2020 og betydelige reserver er frigjort ved årsoppgjøret 2020 i KLP. Regjeringen har forutsatt at kommunene fordeler bruken av de frigjorte midlene over en periode på syv år. Denne forventningen forutsettes å gjelde alle samarbeidsavtaler som kommunen har med private aktører og hvor det offentlige har stått for hovedfinansiering av tjenestene. Dette betyr at når det offentlige har finansiert løpende pensjon over tid gjennom en avtalebasert tjenestefinansiering, og de historiske innbetalingene har vært for høye etter nye vilkår og framtidige forpliktelser, så er det rimelig at dette tilfaller sponsor, i dette tilfellet kommunen, gjennom tilsvarende lavere betalingsforpliktelser framover.

På bakgrunn av disse forhold forventes lavere behov for budsjettmidler på sentral pensjonsreserve i størrelsesorden kr 28,9 mill. i 2022 og kr 25,9 mill. årlig i påfølgende år.

Pensjonsprognosene er alltid noe usikre i forkant av budsjettåret. Se nærmere omtale i kapittel 4.7.
  Lønn og pensjon sentralt Totalt 496 804 499 815 499 805 499 805
  Regionale prosjekter    
  Rogaland brann og redning IKS -9 590 -9 590 -9 590 -9 590
  Inngående budsjett -9 590 -9 590 -9 590 -9 590
  Tilskudd regionale prosjekter 208 124 213 674 221 224 228 124
  Inngående budsjett 198 369 198 369 198 369 198 369
 FIU46Klimaavgift for cruisetrafikken0 -6 000 -6 000 -6 000
I HØP 2021-2024 ble det lagt til grunn inntekter på kr 0 i 2021 og kr 6 mill. de øvrige årene i planperioden, i påvente av avklaringer knyttet til lokal klimaavgift, system for fellesgodefinansiering og en nasjonal turistskatt/besøksbidrag. Kommunedirektøren legger i HØP 2022-2025 til grunn at inntekter først vil være aktuelt fra 2023 og opprettholder forventningen om kr 6 mill. de øvrige årene i planperioden.
 FIU47Folkehallene, kapital- og driftstilskudd 300 100 -100 -200
Folkehallene består av de regionale idrettsanleggene Sørmarka Arena, Sandneshallen, Randaberg Arena og Sola Arena. Folkehallene er eid og driftet av selskapene Sørmarka flerbrukshall IKS, Multihallen og Storhallen IKS og Folkehallene IKS, som igjen er eid av kommunene Stavanger (53,65 %), Sandnes (30,76 %), Sola (10,59 %) og Randaberg (5 %). Folkehallene drifter også Forus Sportssenter med utgangspunkt i en drifts- og leieavtale med Forus Sportssenter AS.

Det foreslås et samlet tilskudd til drift av de fem regionale anleggene på kr 51,2 mill. i 2022, hvorav Stavanger kommunes andel utgjør kr 27,5 mill. Det foreslås videre et samlet tilskudd på kr 50,8 mill. i 2023, kr 50,5 mill. i 2024 og kr 50,2 mill. i 2025. Tilskuddet fordeles på de tre selskapene Folkehallene IKS, Sørmarka flerbrukshall IKS og Multihallen og Storhallen IKS. Tilskuddet skal dekke drifts- og kapitalkostnader knyttet til Sørmarka Arena, Sandneshallen, Randaberg Arena og Sola Arena. Tilskuddet skal også istandsette Folkehallene IKS til å drifte Forus Sportssenter, gjennom å finansiere drifts- og leiekostnader. Flere av anleggene er om lag 10 år gamle, og det vil være behov for å foreta investeringer i anleggene. I tilskuddet er det innarbeidet økte kapitalkostnader knyttet til nye investeringer. Det vil være behov for å foreta en nærmere vurdering av investeringsnivået fra 2023 ved rullering av handlings- og økonomiplanen.
 FIU48Rogaland brann og redning IKS, driftstilskudd 6 255 16 305 23 755 31 255
Stavanger kommune har en eierandel i Rogaland brann- og redning IKS på 43,7 %. Fra og med 2022 vil eierbrøken være basert på faktisk folketall i eierkommunene (etter en overgangsordning på 5 år). Tilskuddet til Rogaland brann- og redning IKS blir i all hovedsak fordelt etter eierbrøken. Eierkommunene vedtok i 2020 å videreføre tilskuddsnivået på kr 291 mill. også i 2021. Det ble i den forbindelse lagt til grunn at selskapet og kommunedirektørene skulle se nærmere på mulighetene for effektivisering og realiseringen av stordriftsfordeler. Dette arbeidet er gjennomført i 2021 og det forventes at kostnadsnivået i deler av virksomheten kan reduseres. Innfasingen av ny brannstasjonsstruktur bidrar samtidig til en vesentlig økning i leie- og driftskostnadene i kommende planperiode. Det forventes blant annet at stasjonene på Schancheholen og Lervig tas i bruk henholdsvis januar 2022 og mars 2023. Økning i leiekostnadene er estimert til kr 12,7 mill. i 2022, med videre økning i planperioden.

Styret i Rogaland brann og redning IKS foreslår en økning i samlet tilskudd på ca. kr 24 mill. (8,29 %), fra 2021 til 2022. Tilskuddsnivået vil med dette utgjøre kr 315,5 mill. i 2022. Eierkommunene har lagt til grunn at effektivisering og realisering av stordriftsfordeler skal bidra til en moderat vekst i tilskuddsnivået. Det foreslås at tilskuddet fra eierkommunene økes med kr 16,8 mill. fra 2021 til 2022, hvorav kr 12,7 mill. medgår til å finansiere økte leiekostnader. Dette gir et samlet tilskudd til selskapet på i overkant av kr 308 mill. Det legges da til grunn at øvrige behov håndteres gjennom omstilling og eventuell bruk av opptjente midler i en overgangsperiode. Stavanger kommune delfinansierer også drift og vedlikehold av luftmålestasjoner og sivilforsvaret. Samlet tilskudd for Stavanger kommune utgjør kr 136,9 mill. i 2022.
 FIU49Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) 3 200 4 900 5 200 4 700
Stavanger kommune yter i 2021 et tilskudd på kr 41,4 mill. til Stavanger konserthus IKS, hvorav kr 9,5 mill. i driftstilskudd og kr 31,9 mill. som skal dekke kapitalkostnader knyttet til nytt konserthus. Stavanger konserthus IKS har vært hardt rammet av arrangementforbud og kapasitetsbegrensninger knyttet til koronapandemien. Selskapet har valgt å møte situasjonen offensivt og arbeidet aktivt for å opprettholde størst mulig aktivitet, basert på statlige stimuleringsordninger. Selskapets prognoser indikerer et positivt årsresultat i 2021.

Av samlede driftsinntekter i et normalår utgjør egeninntjeningen i form av husleie, billettinntekter og sponsorinntekter mv. 87 %. I selskapets budsjett for kommende planperiode er det lagt opp til fortsatt årlig vekst i disse inntektene på 4 %. Dette forutsetter at kulturlivet gjennombygges og at konsertmarkedet ikke svekkes langvarig som følge av koronapandemien. I kommende planperiode forventer selskapet relativt høye sponsorinntekter. Det er imidlertid en tendens at tidshorisont og nivå vil reduseres ved fornyelse av avtaler. Det er av den grunn forventet at sponsorinntektene reduseres med kr 1 mill. fra 2023. Det er videre 10 år siden konserthuset ble tatt i bruk i 2022, og det er av den grunn ikke lengre behov for å opprettholde avsatte midler til mulig etterbetalingskrav knyttet til merverdiavgift. Stavanger kommune har tidligere lagt til grunn at minkingsbeløpet skal anvendes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld og nødvendige investeringer i konserthuset. Det er i 2022 behov for å anvende resterende avsatte midler til utbedringer av fasaden på konserthuset. Dette vil gi en reduksjon i renteinntekter for selskapet som er estimert til kr 0,9 mill. i 2022 og økende til kr 1,5 mill. øvrige år i planperioden.

Stavanger konserthus IKS har arbeidet langsiktig og systematisk med effektiviseringstiltak. I kommende planperiode har selskapet et effektiviseringsmål med helårsvirkning på kr 1,5 mill. fra 2023. Selskapet anser det likevel som nødvendig å anmode om en økning i driftstilskuddet på kr 0,9 mill. i 2022 og kr 1,5 mill. hvert år i perioden 2023-2025, basert på det forannevnte inntektsbortfallet. Kommunedirektøren tilrår at driftstilskuddet økes med kr 0,5 mill. i 2022, og at det foretas en ny vurdering av tilskuddsbehovet ved neste rullering av handlings- og økonomiplanen. I forslag til Handlings- og økonomiplan 2022-2025 er det av den grunn lagt til grunn et samlet tilskudd på kr 44,6 mill. i 2022. Dette omfatter et driftstilskudd på kr 10 mill. og en oppdatert prognose for kapitalkostnader på kr 34,6 mill. Det foreslås videre et samlet tilskudd på kr 46,3 mill. i 2023, kr 46,6 mill. i 2024 og kr 46,1 mill. i 2025.
  Regionale prosjekter Totalt 198 534 204 084 211 634 218 534
  Sentrale utgifter    
  Fellesutgifter 74 730 79 630 84 630 89 630
  Inngående budsjett 104 846 104 846 104 846 104 846
 FIU50Administrative områder, reduksjon og gevinstrealisering 100 100 100 100
Som en konsekvens av statsbudsjettet for 2019 vedtok kommunestyret kommunedirektørens tilleggsinnstilling hvor det fremkom et behov for å nedjustere noe av innsatsen på de administrative/sentrale områdene. Tiltaket foreslås videreført med en ytterliggere reduksjon av opptrappingen på kr 0,1 mill. til totalt kr 1,9 mill. fra og med 2022.
 FIU51Reduksjon i ekstern konsulentbruk -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Kommunestyret forventer en reduksjon i ekstern konsulentbruk i perioden, og kommunedirektøren viderefører tiltaket fra HØP 2021-2024 med en reduksjon på kr 5 mill. fra og med 2022.
 FIU52Eksterne husleiekontrakter5000 5 000 5 000 5 000
Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 5 mill. fra og med 2022 for å ta høyde for indeksregulering av eksterne husleiekontrakter.
 FIU53Lederutvikling 300 300 300 300
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om lederutvikling. Ledelse er sentralt for å sikre gode tjenester, godt arbeidsmiljø med lavt sykefravær, heltidskultur, forbedring og tilpasning til nye rammer. Kommunestyret vedtok å sette av kr 1,0 mill. i 2021 økende til kr 1,3 mill. i årene fra og med 2022 til utvikling og gjennomføring, av et lederutviklingsprogram for virksomhetsledere i Stavanger kommune, etter modell av lederutviklingsprogrammet for direktører, kommunalsjefer og avdelingssjefer som ble gjennomført i 2019-2020.
 FIU54Fellesutgifter, mindreinntekter / merutgifter korona utgår fra 2022 -41 916 -41 916 -41 916 -41 916
Opprinnelig budsjett 2021 inneholder økt rammetilskudd fra staten med bakgrunn i den forventede koronasituasjonen i første halvår 2021. Tiltaket var av engangskarakter og utgår fram i tid. Tilsvarende gjelder for budsjetterte merkostnader, blant annet under fellesutgifter med kr 41,916 mill.
 FIU55Lyntog-forum0 -100 -100 -100
Kommunestyret vedtok ved behandling av HØP 2021-2024 å opprettholde medlemskapet til og med 2022, og bevilget kr 0,1 mill. til formålet.
 FIU56Ny satsing på forskning og utvikling 10 000 15 000 20 000 25 000
Kommunesektoren står foran store utfordringer innenfor sine ansvarsområder, som helsetjenester, oppvekst og klima. Oppgavene blir flere og ansvaret stadig utvidet, uten at det nødvendigvis følger økte ressurser med. Skal vi lykkes med å opprettholde et velferdssamfunn i årene som kommer, må kommunen utvikle ny kunnskap og ny kompetanse. I dag mangler tilstrekkelig grad av kunnskap til å løse de store utfordringene vi møter. Denne kunnskapen må utvikles. Kommunedirektøren mener at kommunene selv må gå foran om det skal bli endringer i hvordan forskningsmidlene anvendes. Her må de store regionkommunene ta lederskap. Kommunedirektøren foreslår at forskningsinnsatsen økes betydelig, både i egen regi og sammen med andre. I kommende planperiode foreslås det avsatt til sammen kr 70 mill. til dette. Det er også et mål å styrke den interne forskerkompetansen. På denne måten blir kommunen i større grad premissleverandør, med tanke på å definere behovet for ny kunnskap, og kan ta større eierskap til forskningsaktiviteten i egen kommune. Kommunedirektøren forslår å innarbeide kr 10,0 mill. i 2022, kr 15,0 mill. i 2023, kr 20,0 mill. i 2024 og kr 25,0 mill. i 2025.
 FIU57Pasientskadeerstatning - økning i kostnader grunnet pandemien 1 400 1 400 1 400 1 400
Utbetaling av pasientskadeerstatning i offentlig helsetjeneste skal dekkes av de regionale helseforetakene, fylkeskommunene og kommunene. Driftsutgiftene blir dekket over statsbudsjettet. De fakturerte beløpene beregnes ut fra Norsk Pasientskadeerstatning sin prognose for erstatningsutbetalinger fordelt på de ulike forvaltningsnivåene. Avviket mellom innbetalt tilskudd og faktisk utbetalt erstatning ved en avregning året etter.

Som en konsekvens av pandemien, erfarer kommunen en økning i kostnader knyttet til pasientskadeerstatning. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke rammen med kr 1,4 mill.
  Hovedtillitsvalgte 14 350 14 350 14 350 14 350
  Inngående budsjett 14 350 14 350 14 350 14 350
  Sentrale områder 15 15 15 15
  Inngående budsjett 15 15 15 15
  Sentrale utgifter Totalt 89 095 93 995 98 995 103 995
  Felles inntekter og utgifter Totalt -8 194 156 -8 173 055 -8 192 989 -8 250 590
  Kommunedirektør og kommuneadvokat2022202320242025
  Kommuneadvokat 7 281 7 281 7 281 7 281
  Inngående budsjett 7 281 7 281 7 281 7 281
  Kommunedirektør 6 591 6 591 6 591 6 591
  Inngående budsjett 5 091 5 091 5 091 5 091
 KD1Styrking av budsjettramme -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
I tråd med HØP 2021-2024 foreslår kommunedirektøren å redusere bevilgingen som ble satt av som et engangsbeløp for å ivareta strategiske beslutninger, omstillinger og økte aktiviteter på kr 2 mill. fra og med 2022.
 KD2Traineestillinger -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Stavanger kommune har deltatt i Trainee Sørvest som er et tverrfaglig traineeprogram og samarbeid mellom Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Universitetet i Stavanger. Samarbeidet skal sikre riktig kompetanse til regionens næringsliv. Stavanger har hatt 2 traineestillinger i dette programmet. Kommunedirektøren foreslår at programmet ikke videreføres og reduserer rammen med kr 1,5 mill. årlig fra og med 2022.
 KD3Omstilling 2025 5 000 5 000 5 000 5 000
I tråd med HØP 2021-2024 har kommunedirektøren satt i gang «Omstilling 2025». Dette programmet krevet målrettet prioritering over tid – både av folkevalgte, ledere og medarbeidere. Skal en lykkes med dette kreves det systematisk og kunnskapsbasert omstillingsarbeid i alle sektorer og på alle nivå og ikke minst et stødig, modig og godt lederskap. For gjennomføring av programmet omstilling 2025 foreslår kommunedirektøren kr 5 mill. årlig fra og med 2022.
  Digi Rogaland0000
  Inngående budsjett0000
  Kommuneadministrasjon Totalt 13 872 13 872 13 872 13 872
  Kommunedirektør og kommuneadvokat Totalt 13 872 13 872 13 872 13 872
  Oppvekst og utdanning2022202320242025
  Barn, unge og familie    
  Barneverntjenesten 315 725 310 875 307 725 301 425
  Inngående budsjett 261 625 261 625 261 625 261 625
 OU1Barnevern, nedtrapping tildelte bosettingsmidler -1 800 -1 800 -1 800 -1 800
Bystyret vedtok i Handlings- og økonomiplan 2017-2020 å avsette kr 166 mill. av tildelt integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. Rammen til barnevernet justeres ned i samsvar med vedtatt nedtrappingsplan.
 OU2Barnevern, stillinger i barnevernet 1 300 1 300 1 300 1 300
Ved behandlingen av HØP 2020-2023 vedtok kommunestyret å styrke barnevernet årlig. Kommunedirektøren foreslår å videreføre vedtaket og styrker budsjettrammen med kr 1,3 mill. årlig i perioden.
 OU3Barnevern, utvikling og innføring av DigiBarnevern -900 -2 600 -2 600 -2 600
Siden 2020 har Stavanger kommune deltatt i prosjekt Digibarnevern. Sju storbyer og KS samarbeider om å utvikle og innføre et digitalt fagsystem og innbyggertjenester i barnevernet. Stavangers bidrag i prosjektet finansieres av midler avsatt til digitalisering i kommunens disposisjonsfond. Bevilgningen utgår fra 2023, og budsjettrammen reduseres med kr 0,9 mill. i 2022 og kr 2,6 mill. fra og med 2023.
 OU4Barnevern, Barnevernformen: økning i kommunale egenandeler ved kjøp av statlige tiltak 39 000 35 850 32 700 26 400
Staten har besluttet å øke kommunens egenandeler ved kjøp av statlige barnevernstiltak. Midler til å dekke de økte egenandelene er lagt inn i rammetilskuddet til kommunene, og kommunedirektøren foreslår å legge midlene inn i rammen til barnevernet. Endringen er et ledd i barnevernreformen og skal stimulere kommunene til å jobbe forebyggende med barnevern. Barneverntjenesten skal arbeide mer og bedre med hjelpetiltak, med sikte på å redusere antall plasseringer. Kommunedirektøren legger til grunn at dette på sikt vil føre til reduserte utgifter, og foreslår derfor å redusere bevilgningen i perioden. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 39 mill. i 2022, kr 35,85 mill. i 2023, kr 32,7 mill. i 2024 og kr 26,4 mill. i 2025.
 OU5Barnevern, Barnevernreformen: Tilskudd til stillinger i det kommunale barnevernet innlemmes i rammetilskuddet 15 100 15 100 15 100 15 100
Fra 2022 blir statens øremerkete tilskudd til stillinger i det kommunale barnevernet innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Kommunedirektøren foreslår at midlene legges inn i budsjettrammen til barnevernet. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettrammen med kr 15,1 mill. årlig.
 OU6Barnevern, kompetansekrav oppvekstreform 1 400 1 400 1 400 1 400
Regjeringen foreslår gjennom statsbudsjettet 2022 å innføre kompetansekrav i barnevernet. Fra 1.1.2022 innføres det krav om at ansatte med visse kjerneoppgaver i barnevernet skal ha relevant masterutdanning. Det er lagd en overgangsordning for nåværende ansatte. Overgangsordningen gir mulighet for at en kombinasjon av arbeidserfaring og etterutdanning kan kompensere for mastergrad for ansatte med relevant bachelorgrad. Overgangsordningen gjelder frem til 2031. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 1,4 mill. årlig i perioden.
  Embo 26 047 23 947 23 947 23 947
  Inngående budsjett 37 047 37 047 37 047 37 047
 OU7EMbo, nedleggelse av Basen0 -2 100 -2 100 -2 100
Ved behandlingen av HØP 2021-2024, ble det vedtatt å legge ned basen med virkning fra 2023. Kommunedirektøren vurderer nå hvordan kommunen på en best mulig måte kan gi de få ungdommene som fortsatt bor i EMbo, et godt og inkluderende fritidstilbud. Kommunedirektøren foreslår å redusere rammen med kr 2,1 mill. fra og med 2023.
 OU8EMbo, nedtrapping av antall enslige mindreårige flyktninger -11 000 -11 000 -11 000 -11 000
Antallet mindreårige flyktninger til Stavanger fortsetter å gå ned, og flere av ungdommene som i dag bor i botilbudet for enslige mindreårige er på vei til å flytte ut. Tilbudet er redusert over flere år, og kommunedirektøren foreslår å tilpasse driften ytterligere ved å avvikle en institusjon i 2022. Kommunedirektøren foreslår å redusere rammen med kr 11 mill. fra og med 2022.
  Helsestasjon og skolehelsetjenesten 100 091 101 291 101 291 101 291
  Inngående budsjett 97 591 97 591 97 591 97 591
 OU9Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, reduksjon i tilskudd fra Helsedirektoratet 2 500 3 700 3 700 3 700
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten mottar årlig tilskudd fra Helsedirektoratet for å styrke og utvikle tjenesten. Helsedirektoratet varsler at tilskuddet vil bli redusert til 80 % i 2022 og 70 % i 2023. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettrammen til helsestasjons- og skolehelsetjenesten for å kompensere for denne reduksjonen.
  Ungdom og fritid 67 350 66 350 66 350 66 350
  Inngående budsjett 64 800 64 800 64 800 64 800
 OU10Ungdom og fritid, ungdomsundersøkelsen i 2022 500 000
I HØP 2019-2022 ble det bevilget kr 0,5 mill. til å gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2019. Det ble videre innarbeidet kr 0,5 mill. til å gjennomføre undersøkelsen på ny i 2022. De øvrige årene i planperioden reduseres budsjettet tilsvarende.
 OU11Ungdom og fritid, Barnas sommer - tilbud til barn og unge under koronapandemien -7 000 -7 000 -7 000 -7 000
Ved behandlingen av HØP 2021-2024 bevilget kommunestyret kr 7 mill. i 2021 til gratis sommeraktiviteter for barn og unge. Barnas sommer var et midlertidig tiltak for å gi barn og unge et større innhold i sommerhverdagen under koronapandemien. Midlene utgår fra 2022.
 OU12Ungdom og fritid, fritidsklubb Finnøy 1 050 1 050 1 050 1 050
Kommunedirektøren foreslår at det etableres en fritidsklubb for barn og unge på Finnøy. Det settes av kr 1,05 mill. til tiltaket i planperioden.
 OU13Ungdom og fritid, fritidsmentor 3 500 3 500 3 500 3 500
Kommunedirektøren foreslår å etablere en ny ordning med fritidsmentor. Fritidsmentor er et frivillig forebyggende tilbud for barn i alderen 8 – 13 år som ikke deltar på fritidsaktiviteter. Hensikten er å fange opp barn og unge som av ulike grunner faller utenfor fritidstilbudene i kommunen. Kommunedirektøren foreslår at det bevilges kr 3,5 mill. årlig til en slik ordning.
 OU14Ungdom og fritid, nytt bydelshus i Kvernevik - leiekostnader og flytting 4 500 4 000 4 000 4 000
Ungdom og fritid flytter inn i nytt bydelshus i Kvernevik i april 2022. Bydelshuset er et offentlig-privat samarbeid, og kommunen er leietaker i det nye bygget. Selve flytteprosessen er anslått å koste kr 0,5 mill. I tillegg kommer netto økte leiekostnader på anslagsvis kr 4 mill. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 4,5 mill. i 2022 og kr 4 mill. videre i perioden.
  Barn, unge og familie Totalt 509 213 502 463 499 313 493 013
  Barnehage    
  Barnehage 1 182 955 1 153 055 1 135 055 1 135 055
  Inngående budsjett 1 215 855 1 215 855 1 215 855 1 215 855
 OU15Barnehage, antall barn i barnehagen - nedgang -23 000 -52 000 -70 000 -70 000
Antall barn i barnehagealder fortsetter å gå ned. Prognosene tyder på at antallet vil falle ytterligere utover i planperioden. Kommunedirektøren foreslår på bakgrunn av dette, å redusere barnehagerammen med kr 23 mill. i 2022, kr 52 mill. i 2023 og kr 70 mill. i 2024 og 2025.
 OU16Barnehage, spesielt tilrettelagte avdelinger (STA) - endret organisering -500 -500 -500 -500
I HØP 2020-2023, ble det vedtatt å endre organiseringen i de spesielt tilrettelagte avdelingene som har færrest barn. De to største avdelingene, Auglend og Stokkatunet, beholdes som i dag, mens de øvrige avdelingene integreres i det ordinære tilbudet i barnehagen. Tiltaket gir en årlig besparelse på kr 0,5 mill.
 OU17Barnehage, ressurssenter for styrket barnehagetilbud – ny organisering -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
I HØP 2020-2023 ble det vedtatt å endre organiseringen og finansieringen av det spesialpedagogiske barnehagetilbudet. Endringen trådte i kraft høsten 2021. Ressurssenteret er avviklet og den spesialpedagogiske kompetansen inkluderes sterkere i barnehagenes ordinære drift. Det er beregnet at omorganiseringen vil gi innsparing i administrasjonskostnader på kr 2 mill. årlig. Nye beregninger viser at også antallet vedtakstimer kan ventes å gå ned. Fra 2022 er dette ventet å gi ytterligere kr 4 mill. i reduserte kostnader per år, og kommunedirektøren har lagt inn en budsjettreduksjon på kr 6 mill. årlig fra og med 2022.
 OU18Barnehage, økte inntekter fra foreldrebetaling -6 300 -6 300 -6 300 -6 300
I statsbudsjettet er det fastsatt at prisen for en heltidsplass i barnehage skal være maks kr 3 315 per måned i 2022. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Prisøkningen vil gi kommunen kr 6,3 mill. i økte årlige inntekter.
 OU19Barnehage, justering av tilskuddet til private barnehager 11 000 11 000 11 000 11 000
Kommunen skal yte tilskudd til driften av alle godkjente barnehager i kommunen. Finansieringen av de private barnehagene skal være likeverdig med de kommunale. Tilskuddssatsen justeres årlig med bakgrunn i regnskapene for de kommunale barnehagene to år tilbake i tid, korrigert for lønn- og prisvekst. Årets justering i tilskuddet vil gi kommunen en merutgift på kr 11 mill.
 OU20Barnehage, oppstart av Strømvig barnehage - inventar og utstyr 300 000
Nye Strømvig barnehage skal etter planen åpne i desember 2022. Det settes av kr 0,3 mill. til å kjøpe inn inventar og utstyr i 2022.
 OU21Barnehage, oppstart av Teknikken barnehage - inventar og utstyr 600 000
Nye Teknikken barnehage skal etter planen åpne i desember 2022. Det settes av kr 0,6 mill. til å kjøpe inn inventar og utstyr i 2022.
 OU22Barnehage, ekstra barnehageopptak -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
Ved behandlingen av HØP 2021-2024, ble det vedtatt å gjennomføre et ekstra barnehageopptak for å øke fleksibiliteten for tilflyttere. Kostnadene til tiltaket viste seg å være lavere enn antatt. Kommunedirektøren foreslår derfor at tiltaket finansieres innenfor gjeldende rammer, og at bevilgningen utgår fra 2022.
 OU23Barnehage, flere barnehagelærere 1 000 1 000 1 000 1 000
Regjeringen foreslår gjennom statsbudsjettet 2022 et mål på 50 % barnehagelærere innen 2025. Kommunene skal legge til rette for flere barnehagelærere i grunnbemanningen. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 1 mill. årlig i perioden.
  Ressurssenter for styrket barnehagetilbud0000
  Inngående budsjett0000
  Barnehage Totalt 1 182 955 1 153 055 1 135 055 1 135 055
  Oppvekst og utdanning sentralt    
  Stab oppvekst og utdanning 60 321 71 271 70 271 70 271
  Inngående budsjett 43 071 43 071 43 071 43 071
 OU24Stab oppvekst og utdanning, reduksjon internpost 500 500 -500 -500
Høsten 2019 tok Stavanger kommune i bruk Public Oppvekst, et saks- og arkivsystem for skole og barnehage. All post, inkludert internpost, skal nå gå digitalt, og internpost skole og barnehage kan avvikles. I HØP 2021-2024 ble det lagt inn en innsparing på kr 0,5 mill. i 2021 og ytterligere kr 0,5 mill. fra og med 2022 knyttet til nedbemanning i internposten. Nedbemanningen må utsettes to år, og midlene legges derfor tilbake i budsjettet og tas først ut igjen i 2024.
 OU25Stab oppvekst og utdanning, organisering foreldreveiledning -1 750 -3 500 -3 500 -3 500
Ved behandlingen av HØP 2021-2024, vedtok kommunestyret å samle flere av tjenestetilbudene som i dag driver med foreldreveiledning. Dette skal gi bedre samordning og gjøre det lettere for brukerne å orientere seg i tjenestetilbudet. Tiltaket er beregnet å gi en innsparing på kr 1,75 mill. i 2022 og kr 3,5 mill. fra 2023.
 OU26Stab oppvekst og utdanning, KADÅITTEPÅ, tiltakspakke psykisk helse barn og unge 18 600 18 600 18 600 18 600
For å motvirke de negative konsekvenser av pandemien for barn og unge, har kommunestyret vedtatt en tiltakspakke med navnet KADÅITTEPÅ. Deler av tiltakspakken er allerede finansiert innenfor eksisterende budsjettrammer. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med ytterligere kr 18,6 mill. i planperioden for å fullfinansiere tiltakene i KADÅITTEPÅ: Miljøveiledere på skolene, et nytt ambulerende innsatsteam for barn i alderen 12- 18 år, flere stillinger i PPT, uteseksjonen og skolehelsetjenesten, prosjektet Ungjobb og spørretjenesten Foreldre spør.
 OU27Stab oppvekst og utdanning, barneverns-/ oppvekstreform, tidlig innsats organiseres ved ny enhet 6 300 12 600 12 600 12 600
Fra 2022 får kommunene større ansvar og flere oppgaver på barnevernområdet gjennom barnevernreformen. Et av målene med reformen er at kommunene skal styrke tidlig innsats og forebygging i hele oppvekstsektoren. Barnevernsreformen kalles derfor også en oppvekstreform. Kommunedirektøren foreslår å opprette en ny virksomhet som skal tilby foreldreveiledning og forebyggende tjenester knyttet til barn og unges psykiske helse. Dette vil styrke de universelle, forebyggende tjenestene for barn og unge vesentlig, noe som er hovedintensjonen i oppvekstreformen. Tilbudene i den nye virksomheten skal bidra til å gi familiene hjelp tidligere og vil dermed også kunne redusere behovet for barneverntjenester. Det planlegges å opprette virksomheten fra høsten 2022 og kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 6,3 mill. i 2022 og kr 12,6 mill. videre i perioden.
 OU28Stab oppvekst og utdanning, tilskudd sårbare barn -6 400 000
Solbergregjerningen foreslår i statsbudsjettet 2022 å bevilge midler til tiltak for å støtte barn og unge som følge av konsekvenser av koronapandemien i skole og barnehage. Midlene kan blant annet brukes til tiltak for å støtte den faglige og sosiale utviklingen til barn og unge og til bedre oppfølging av sårbare barn. Bevilgningen er ettårig. Kommunedirektøren vil bruke disse midlene til finansiering av lokale tiltak, og tilskuddet utgjør kr 6,4 mill. i 2022.
  Oppvekst og utdanning sentralt Totalt 60 321 71 271 70 271 70 271
  Skole    
  Grunnskole 1 628 221 1 625 591 1 627 091 1 627 091
  Inngående budsjett 1 607 991 1 607 991 1 607 991 1 607 991
 OU29Grunnskole, redusert bosetting av flyktninger - nedtrapping av midler til språkopplæring -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
I 2017 ble skolerammen styrket med kr 3 mill. for å dekke økte utgifter til språkopplæring i skolene som følge av økt bosetting av flyktninger. Bevilgningen skulle trappes ned i perioden, og midlene utgår fra 2022.
 OU30Grunnskole, anskaffe nytt barnehage- og skoleadministrativt system -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Budsjettet for 2021 ble styrket med kr 1 mill. for å anskaffe nytt barnehage- og skoleadministrativt system. Systemet er nå kjøpt inn, og bevilgningen utgår fra 2022.
 OU31Grunnskole, avvikle lokal ordning med lavinntektsmoderasjon i SFO -4 300 -4 300 -4 300 -4 300
I statsbudsjettet for 2020 ble det vedtatt en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO. På denne bakgrunn er kommunens egen ordning med lavinntektsmoderasjon avviklet og kommunedirektøren foreslår å redusere rammene med kr 4,3 mill. årlig.
 OU32Grunnskole, prøveprosjekt skolemat 6 000 6 000 6 000 6 000
Ved behandlingen av HØP 2020-2023 ble det vedtatt å innføre en prøveordning med gratis skolemat. Ordningen prøves ut på utvalgte ungdomsskoler i levekårsutsatte områder og kommunedirektøren foreslår å videreføre prosjektet med kr 6 mill. årlig i perioden.
 OU33Grunnskole, ny nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 900 900 900 900
Ved behandlingen av HØP 2021-2024, ble det vedtatt å øke grunnskolerammen for å finansiere den nye nasjonale ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO. Fra høsten 2021 skal ingen betale mer enn 6 % av samlet inntekt i husstanden for et barn i heltid i SFO. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med 0,9 mill. årlig for å dekke opp for mindreinntekten.
 OU34Oppvekst og utdanning, ekstrabevilgning knyttet til koronapandemien utgår -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
I 2021 ble budsjettrammen til oppvekst og utdanning styrket med kr 10 mill. Formålet var å kunne ivareta og opprettholde god drift i virksomhetene under koronapandemien. Midlene utgår fra 2022.
 OU35Grunnskole, redusert finansiering av Newton-rommet på Oljemuseet -300 -300 -300 -300
Ved behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det, av budsjettmessige hensyn, vedtatt å redusere finansieringen av Newton-rommet.
 OU36Grunnskole, redusert tilskuddssats i særskilt tilrettelagte opplæringstilbud -500 -500 -500 -500
Ved behandlingen av HØP 2021-2024 ble det vedtatt å redusere tilskuddssatsen i STOLT noe ned. Budsjetteffekten av endringen er kr 0,5 mill. årlig fra 2022.
 OU37Grunnskole, omstilling Lenden0 -6 000 -6 000 -6 000
Ved behandlingen av HØP 2021-2024 ble det vedtatt å igangsette et arbeid for å redusere bruken av alternative skoletilbud, samordne tilbud om foreldreveiledning og styrke inkluderingen av elevene på egen nærskole. En sak om samarbeid og arbeidsfordeling mellom skolene, Lenden og PPT er under utarbeiding og vil bli lagt fram våren 2022. Endringen vil gi reduserte driftsutgifter på Lenden på kr 6 mill. fra 2023.
 OU38Grunnskole, elevtallsendring 11 000 11 000 11 000 11 000
Framskrivingen av folkemengden for 2022 viser at Stavanger kommune kan vente at antallet barn i grunnskolealder vil gå opp med 181 fra 1. januar 2021 til 1. januar 2022. Elevtallet på barnetrinnet ventes å gå ned med 6 elever, mens elevtallet på ungdomstrinnet ventes å øke med 187 elever. På denne bakgrunn foreslår kommunedirektøren å øke skolerammen med kr 11 mill.
 OU39Grunnskole, reduserte foreldrebetalinger i skolefritidsordning 10 000 10 000 10 000 10 000
Da ordningen med gratis SFO ble innført, ble det budsjettert med et inntektstap på kr 30 mill. årlig. Regnskapstallene tyder på at det reelle inntektstapet knyttet til ordningen med gratis SFO på 1. trinn er en del høyere enn budsjettert. I tillegg til at om lag 1500 førsteklassinger har fått betalingsfri som følge av ordningen med gratis SFO på 1. trinn, gikk antallet elever som benytter SFO på 2.-4. trinn ned skoleåret 2020-2021. For å sikre finansieringen av SFO-tilbudet, må det bevilges ytterligere kr 10 mill. årlig i planperioden.
 OU40Grunnskole, foreldrebetaling, skolefritidsordning, prisjustering -1 770 -2 700 -2 700 -2 700
Kommunedirektøren foreslår å justere opp prisene i skolefritidsordningen tilsvarende kommunal deflator, med 2,8 %, fra 1. august 2022. Prisen blir etter dette kr 3 277 kroner for en 100 % plass og kr 2 255 for en 60 % plass i SFO. Nasjonal moderasjonsordning gjelder, og ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten for en heltids plass i SFO.
 OU41Grunnskole, lisenskostnad nytt skole- og barnehageadministrativt system 2 500 2 500 2 500 2 500
Det er anskaffet et nytt skole- og barnehageadministrativt system. Systemet skal ivareta barnehageopptaket på en bedre måte enn i dag, forenkle og forbedre arbeidsprosesser og brukeropplevelser og ivareta behovet for kommunikasjon mellom skole, hjem og barnehage. Årlig lisenskostnad er kr 2,5 mill. og kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med 2,5 mill. årlig.
 OU42Grunnskole, Newtonrommet -fullfinansiering 300 300 300 300
I HØP 2021-2024 foreslo kommunedirektøren å si opp avtalen med Oljemuseet om Newtonrommet. Tiltaket ville gitt en innsparing på kr 0,8 mill. Ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen, vedtok kommunestyret å videreføre avtalen om Newton-rommet. Kommunestyret bevilget kr 500 000 til tiltaket. For å kunne videreføre avtalen, må tiltaket fullfinansieres og kommunedirektøren foreslår å styrke tiltaket med kr 0,3 mill. årlig.
 OU43Grunnskole, rektorskole korrigering opsjon utløses ikke -2 300 -2 300 -2 300 -2 300
Ved innlegging av tiltak til HØP 2021-2024 ble det lagt inn feil tall utover 2021. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere budsjettrammen med kr 2,3 mill. årlig i perioden.
 OU44Grunnskole, skoleskyss utgiftsøkning 4 000 4 000 4 000 4 000
Ved kommunesammenslåingen ble det i konsolidert budsjett lagt inn kr 2,4 mill. til skoleskyss i Rennesøy og Finnøy kommune. Utgiftene til skyss i kommunedelene er langt høyere enn dette. I tillegg har også skyssutgiftene generelt i kommunen økt de senere årene. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen til skoleskyss med kr 4 mill. årlig i perioden.
 OU45Grunnskole, økte utgifter til spesialundervisning og særskilt språkopplæring i friskoler 4 000 4 000 4 000 4 000
Antallet barn i Stavanger som går i friskoler har økt. Dette gir også en økning i behovet for spesialundervisning og særskilt språkopplæring i friskoler. Elevens hjemkommune har etter friskoleloven § 3-6 plikt til å dekke utgiftene til spesialundervisning i friskoler på lik linje med offentlige skoler. § 3-5 i samme lov fastsetter at hjemkommunen skal dekke utgiftene til særskilt språkopplæring. Antallet vedtak om spesialundervisning i friskoler har økt fra om lag 65 i 2018 til om lag 120 i 2021. Antallet vedtak om særskilt språkopplæring i friskoler har økt fra 2 i 2018 til om lag 20 i 2021. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 4 mill. årlig i perioden.
 OU46Grunnskole, SvømStavanger utrulling 500 1 000 2 500 2 500
I SvømStavanger samarbeider Stavanger kommune med Norsk svømmeforbund og alle svømmeklubbene i Stavanger om svømmeopplæring for 4. klassinger og vanntilvenning for 2. klassinger. Stavanger har prøvd ut denne typen svømmeopplæring på utvalgte skoler og resultatene og tilbakemeldingene fra elever og lærere er svært gode. I 2021 er tiltaket delvis finansiert gjennom folkehelsemidler. Fra 2022 vil prosjektet utvides til å gjelde alle skolene i Stavanger, og fra 2024 vil tiltaket gå inn i ordinær drift og kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med kr 0,5 mill. i 2022 og kr 1 mill. i 2023 og kr 2,5 mill. i 2024 og 2025.
 OU47Grunnskole, utvide timetallet i grunnskolen i naturfag 2 700 6 500 6 500 6 500
Solbergregjeringen foreslår i Statsbudsjettet 2022 å utvide timetallet i grunnskolen i naturfag fra og med skoleåret 2022/23. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet til skolerammen med kr 2,7 mill. i 2022 og kr 6,5 mill. i resten av planperioden.
  Johannes læringssenter 90 089 90 089 90 089 90 089
  Inngående budsjett 100 289 100 289 100 289 100 289
 OU48Johannes læringssenter, base flerspråklige assistenter, avvikling -3 500 -3 500 -3 500 -3 500
Ved behandlingen av HØP 2021-2024, ble det vedtatt å avvikle basen for flerspråklige assistenter ved Johannes læringssenter. Assistentene er nå tilsatt i barnehagene, og arbeidet med å styrke inkluderingen av flerspråklige barn i barnehagene, koordineres av veilederkorpset. Tiltaket ga en innsparing på kr 3,5 mill. i 2021. Innsparingen øker med ytterligere kr 3,5 mill. fra 2022.
 OU49Johannes læringssenter, bosetting av flyktninger, nedtrapping -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Ved behandlingen av HØP 2017-2020 vedtok bystyret å avsette kr 166 mill. av tildelt integreringstilskudd i 2017 for å håndtere økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en nedtrapping i planperioden. Av disse midlene ble budsjettrammen til Johannes læringssenter styrket med i alt kr 33 mill. Kommunedirektøren foreslo i HØP 2020-2023 en nedtrapping med kr 3 mill. i 2020, økende til kr 6 mill. i 2021 og kr 9 mill. i 2022. Kommunedirektøren foreslår at nedtrappingsplanen forlenges ut planperioden i tråd med forventet nedgang i antall flyktninger.
 OU50Johannes læringssenter, innføringsskolen, neddimensjonering -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
Ved behandlingen av HØP 2021-2024 vedtok kommunestyret å endre innføringstilbudet ved Johannes læringssenter. Fra høsten 2021 kortes oppholdet på innføringsskolen ned for et flertall av elevene, og elevene på første trinn begynner direkte på nærskolen. Elever med særskilte språklige utfordringer får innføringstilbud av samme omfang som før. Endringene er nærmere beskrevet i sak 48/21 til utvalg for oppvekst og utdanning. I 2021 ga tiltaket en innsparing på kr 2,5 mill. på Johannes læringssenter. Fra 2022 øker den årlige innsparingen til kr 5 mill. Det vil si at budsjettet reduseres med ytterligere kr 2,5 mill.
 OU51Johannes læringssenter, systemrettet arbeid i innføringsbarnehagen -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
Ved behandlingen av HØP 2021-2024 vedtok kommunestyret en innsparing som oppnås ved å bruke ressursene i innføringsbarnehagen på en mer effektiv måte. I perioder av året med lavere belegg i innføringsbarnehagen, kan ansatte gjøre systemrettet arbeid i veilederkorpset mv. Stavanger kommune får dermed også brukt mer statlige øremerkede midler til norskspråklig utvikling for minoritetsspråklige barn. Endringen ga en innsparing på kr 0,8 mill. på budsjettet til Johannes læringssenter i 2021. Fra 2022 øker innsparingen med ytterligere kr 1,2 mill. til totalt kr 2 mill. årlig.
  Pedagogisk-psykologisk tjeneste 65 805 65 805 65 805 65 805
  Inngående budsjett 66 805 66 805 66 805 66 805
 OU52PPT, nedjustere all tildeling av bosettingsmidler -500 -500 -500 -500
I HØP 2017 – 2020 ble det vedtatt å avsette kr 166 mill. av tildelt integreringstilskudd i 2017 for å kunne håndtere økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. Budsjettrammen til PPT ble styrket med til sammen kr 3,7 mill. av avsatte midler. Kommunedirektøren foreslo i HØP 2019-2022 en nedtrapping med kr 0,5 mill. i 2020, økende til kr 1 mill. fra og med 2022 i tråd med forventet nedgang i antall flyktninger. Kommunedirektøren foreslår ingen endringer i tidligere vedtatt nedtrappingsplan.
 OU53PPT, bosetting av flyktninger, nedtrapping -500 -500 -500 -500
I HØP 2017 – 2020 ble det vedtatt å avsette kr 166 mill. av tildelt integreringstilskudd i 2017 for å kunne håndtere økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. I tråd med vedtatt nedtrappingsplan foreslår kommunedirektøren å fullføre tiltaket med en nedtrapping på kr 0,5 mill. fra og med 2022.
  Stavanger kulturskole 44 532 44 532 44 532 44 532
  Inngående budsjett 44 532 44 532 44 532 44 532
  Skole Totalt 1 828 647 1 826 017 1 827 517 1 827 517
  Oppvekst og utdanning Totalt 3 581 136 3 552 806 3 532 156 3 525 856
  Helse og velferd2022202320242025
  Helse og omsorg    
  Alders- og sykehjem 897 101 886 201 895 151 903 701
  Inngående budsjett 869 001 869 001 869 001 869 001
 HV1Alders- og sykehjem, oppsigelse driftsavtale Frue aldershjem0 -8 500 -8 500 -8 500
Driftsavtalen med Frue aldershjem er sagt opp og 20 aldershjemsplasser ved Frue aldershjem avvikles fra 2023. Bygget er ikke egnet for dagens drift. Beboerne har felles toalett og bad på gangen og bygget har ikke heis. Det har på grunn av bygningsmessige begrensninger vært tiltakende vanskelig å tildele plassene de senere årene. Kommunedirektøren foreslå å avvikle aldershjemmet med en reduksjon på kr 8,5 mill. fra og med 2023.
 HV2Alders- og sykehjem, redusert dekningsgrad sykehjem -6 500 -6 500 -6 500 -6 500
Vedtaket fra HØP 2021-2024 innebar en reduksjon i dekningsgrad med 1 prosentpoeng som tilsvarer kr 13 mill. i 2022. Kommunedirektøren viderefører det vedtatte tiltaket. Dette må ses sammen med tiltak HV7.
 HV3Alders- og sykehjem, prøveprosjekt, flere ansatte på sykehjem0 -3 000 -3 000 -3 000
På grunn av koronapandemien har det ikke vært mulig å høste tilstrekkelige erfaringer med dette prosjektet. Kommunedirektøren foreslår derfor å videreføre det foreløpig ut 2022.
 HV4Alders- og sykehjem, prøveprosjekt, redusert sykefravær 3 000 3 000 3 000 3 000
I HØP 2019-2022 ble det vedtatt et prøveprosjekt om reduksjon i sykefraværet i sykehjem. Prosjektet baserer seg på økt bemanning i sykehjem, og vil gi en effekt i redusert sykefravær. Dette prosjektet kom ikke i gang før september 2019 og varte ut 2020. Effekten av redusert sykefravær i 2021 er derfor justert i henhold til gjennomføring av prosjektet.
 HV5Alders- og sykehjem, styrking av sykehjemsrammen 1 500 1 500 1 500 1 500
Prisøkning på blant annet sondemat og kreftmedisiner krever en økning av budsjettrammen til sykehjemsområdet. Kommunedirektøren foreslår derfor å innarbeide kr 1,5 mill. årlig fra 2022.
 HV6Alders- og sykehjem, prisjustering private ideelle sykehjem iht. driftsavtale 1 700 1 700 1 700 1 700
I henhold til gjeldende driftsavtaler med de fire ideelle sykehjemmene, prisjusteres enkelte satser knyttet til utgifter i en egen avtale. Dette gjelder også leieavtalen inngått mellom utleier/stiftelsen og kommunen. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide kr 1,7 mill. årlig fra 2022.
 HV7Alders- og sykehjem, reversere redusert dekningsgrad for sykehjem 13 000 13 000 13 000 13 000
Vedtaket fra HØP 2021-2024 innebar redusert dekningsgrad på sykehjem. Dette vedtaket er senere reversert politisk (jf. vedtak i FSK 15.04.21), og krever dermed finansiering på kr 13 mill. fra 2022.
 HV8Alders- og sykehjem, drift og vedlikehold pasientvarsling 400 1 000 1 000 600
Flere av kommunens sykesignalanlegg må byttes ut. Nye pasientvarslingsanlegg er ikke en fast installasjon i bygget, og vil ikke forvaltes som en del av bygget. For å sikre anleggene er det nødvendig med finansiering av flere drifts- og vedlikeholdsavtaler. Rammeavtalen for pasientvarsling lyses ut i 2021, og priser for drifts- og vedlikeholdsavtaler er estimert med utgangspunkt i antall anlegg som skal byttes ut og prisen på sammenlignbare drifts- og vedlikeholdsavtaler. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med kr 0,4 mill. i 2022, økende til kr 1 mill. i 2023 og 2024 og kr 0,6 mill i 2025.
 HV9Alders- og sykehjem, nybygg på Ramsvigtunet sykehjem00 8 950 17 900
Nybygget på Ramsvigtunet sykehjem blir ferdig første halvdel av 2024. Halvårseffekt på drift av 29 nye plasser i 2024. Helårseffekt på drift av 29 plasser fra 2025. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med kr 8,95 mill. i 2024 med helårseffekt på kr 17,9 mill. i 2025.
 HV10Alders- og sykehjem, økt grunnbemanning sykehjem 15 000 15 000 15 000 15 000
Budsjettet økes etter en årlig tilleggsbevilgning på kr 15 mill. Denne satsningen skal sikre økt grunnbemanning, fortrinnsvis ved at flere ansatte kan erstatte deltidsstillinger med heltidsstillinger.
  Fysio- og ergoterapitjenesten 71 697 71 447 71 197 71 197
  Inngående budsjett 71 447 71 447 71 447 71 447
 HV11Fysioterapitjenesten, utsatt innføring av egenandel 250 0 -250 -250
På bakgrunn av Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2017 fattet Stavanger bystyre vedtak i Handlings- og økonomiplan 2017–2020, om å kreve egenandeler på fysioterapi. I handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble det lagt inn et inntektspotensial på kr 0,5 mill. Det har tatt lengre tid å utvikle et system for registrering og innrapportering av egenandeler enn forutsatt, og det forventes nå at dette kommer i gang medio 2023. For 2022 fjernes forventet inntekt på kr 0,5 mill. og i 2023 halveres derfor inntektspotensialet til kr 0,25 mill.
  Helse- og omsorgssenter 86 817 87 817 89 017 90 217
  Inngående budsjett 84 417 84 417 84 417 84 417
 HV12Pleie og omsorgssenter Finnøy, nye omsorgsboliger 0 1 000 1 000 1 000
I HØP 2021-2024 ble det vedtatt kr 1 mill. til drift av nye omsorgsboliger med hjemmetjenester. Helse- og omsorgssenteret på Judaberg skal utvides med 20 institusjonsplasser. Når nybygget er ferdig, skal 16 omsorgsboliger som i dag gir heldøgnsomsorg til eldre, omgjøres til ordinære omsorgsboliger med hjemmetjenester. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 1 mill. fra og med 2023.
 HV13Helse og omsorgssenter, Finnøy, nye sykehjemsplasser00 1 200 2 400
I 2024 skal det stå ferdig et nytt sykehjem på Finnøy med 20 plasser. Når nybygget er ferdig, skal deler av driften i det gamle bygget (16 plasser) midlertidig flytte over i nybygget mens den gamle delen utbedres. Når utbedringen er ferdig, skal de 16 omsorgsboligene som i dag gir heldøgnsomsorg til eldre, omgjøres til ordinære omsorgsboliger med hjemmetjenester. Beboerne får tilbud om å flytte inn i nybygget. Nybygget vil gi netto fire nye sykehjemsplasser fra sommeren 2024. Kommunestyret har tidligere vedtatt en styrking på kr 2,1 mill. fra og med 2023. Da innflytting i de nye sykehjemsplassene ikke vil finne sted før andre halvdel av 2024, er det i tiltaket lagt inn finansiering for halvt års drift i 2024. Helårsdrift (fra 2025) er også beregnet til kr 2,4 mill., dette innebærer en økning på kr 0,3 mill. fra 2025.
 HV14Helse og omsorgssenter, Rennesøy, gjenopprette dobbeltrom 2 400 2 400 2 400 2 400
Vedtaket fra HØP 2021-2024 om å avvikle dobbeltrommene på Rennesøy helse og omsorgssenter reverseres. Kr 2,4 mill. er derfor innarbeidet årlig fra 2022.
  Helsehuset i Stavanger 20 072 20 072 20 072 20 072
  Inngående budsjett 20 072 20 072 20 072 20 072
  Hjemmebaserte tjenester 409 127 409 127 409 127 420 827
  Inngående budsjett 407 427 407 427 407 427 407 427
 HV15Hjemmebaserte tjenester, nytt bofellesskap eldre ved tidligere St. Petri aldershjem0000
Driften ved St. Petri aldershjem er flyttet til Lervig sykehjem, og aldershjemmet skal derfor rives og erstattes av nytt bofellesskap for eldre med 16 plasser. I 2023 vil det bli foretatt en mulighetsstudie. Forventet oppstart antas å være i midten av 2024. Driftskonsekvensen blir beregnet og finansiert når mulighetsstudiet er ferdig.
 HV16Hjemmebaserte tjenester, bofellesskap eldre Jåttå nord, 16 boliger000 11 700
Driftskonsekvenser knyttet til etablering av nytt bofellesskap for eldre estimeres til kr 11,7 mill. i 2025.
 HV17Hjemmebaserte tjenester, døves nattevakt - hvilende nattevakt 1 000 1 000 1 000 1 000
Døves bofellesskap har behov for nattevakt. Denne tjenesten er allerede igangsatt, men er ikke finansiert. Kommunedirektøren forslår en styrkning på kr 1 mill.
 HV18Hjemmebaserte tjenester, kulturaktiviteten økning i bemanning 700 700 700 700
Etterspørselen til tilbudet har de senere årene økt betydelig, og det er behov for å øke bemanningen på kulturaktiviteten med ett årsverk. Kommunedirektøren foreslår en styrking på kr 0,7 mill.
  Tekniske hjemmetjenester 9 521 9 521 9 521 9 521
  Inngående budsjett 7 821 7 821 7 821 7 821
 HV19Tekniske hjemmetjenester, e-låser, drift utgifter 1 700 1 700 1 700 1 700
I 2022 anskaffes det elektroniske dørlåser. Dette er et anbefalt tiltak i første gevinstrealiseringsrapport fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. E-låser for tjenestemottakere i hjemmetjenesten vil effektivisere nøkkelhåndtering og bedre sikkerhet. Det forventes gevinster knyttet til at behov for å erstatte universalnøkler forsvinner, spart tid og økt kvalitet i tjenestene. De installerte E-låsene som erstatter nøkkelbokser hos brukere av kommunens hjemmetjenester, krever vedlikehold og bytte av batterier med faste intervaller. Kommunedirektøren forslår å styrke rammen med kr 1,7 mill. fra og med 2022.
  Helse og omsorg Totalt 1 494 335 1 484 185 1 494 085 1 515 535
  Helse og velferd sentralt    
  Sentrale midler levekår -127 118 -132 118 -132 118 -132 118
  Inngående budsjett -111 409 -111 409 -111 409 -111 409
 HV20Sentrale midler levekår, bosetting av flyktninger - reduserte tolkeutgifter -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltak om redusert tolkeutgift. Bystyret vedtok i HØP 2017–2020 å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. I tråd med vedtatt nedtrappingsplan foreslår kommunedirektøren å redusere avsetningen med kr 2 mill. fra og med 2022.
 HV21Sentrale midler levekår, dagtilbud demens 2 800 2 800 2 800 2 800
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltaket om å sette av midler til dagtilbud for mennesker med demens etter at det søknadsbaserte tilskuddet i 2020 ble innlemmet i rammetilskuddet til kommunen. I tillegg til å videreføre to eksisterende tiltak (Sunde aktivitetssenter og Ågesentunet), er det behov for å innrette nye tilbud til denne brukergruppen, jf. nye lovkrav gjeldende fra 1.1.2020. Kommunedirektøren foreslår en styrking på kr 2,8 mill. fra og med 2022.
 HV22Sentrale midler levekår, prosjektkoordinator "Friere faglighet, mindre byråkrati" -500 -500 -500 -500
I HØP 2021-2024 ble tiltak om prosjektkoordinator "Friere faglighet, mindre byråkrati" vedtatt. For å sikre gjennomføringen av prosjektet «Friere faglighet og mindre byråkrati i hjemmebaserte tjenester i Stavanger kommune» vedtatt i kommunalstyret for levekår, interpellasjon nr. 1/16, ble det i 2019 innarbeidet midler til en prosjektstilling. Prosjektet avsluttes i 2021, økningen foreslås derfor ikke videreført.
 HV23Sentrale midler levekår, utgifter relatert til korona -40 000 -40 000 -40 000 -40 000
I forbindelse med koronapandemien vedtok kommunestyret i HØP 2021-2024 å bevilge kr 40 mill. som en ettårig tildeling i 2021 til særskilte TISK-tiltak som koronasenter, luftveislegekontor, smittevernkontor, smittesporing og testing. En forutsetning for tildelingen var statlig finansiering og dekking av kommunens koronautgifter. Samfunnet har gradvis åpnet opp og TISK-tiltak bygges ned, men det er forventet at kommunene fortsatt vil ha noe TISK-tiltak og økt beredskap. Kommunene er i statsbudsjettet for 2022 lovet fortsatt finansiering av koronakostnader gjennom vinteren 2022. Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet med kr 40 mill. tilsvarende tildelingen i 2021.
 HV24Sentrale midler levekår, økte utgifter ressurskrevende brukere -17 000 -17 000 -17 000 -17 000
I HØP 2021-2024 ble det vedtatt å sette av kr 17 mill. som en ettårig tildeling til bruk på nye brukere med behov for ressurskrevende tjenester. Dette var midler som skulle gå til de virksomhetene hvor behovet skulle oppstå. Innslagspunktet for statlig refusjon av kommunens kostnader heves årlig og det er ikke mulig å forutsi hvor mange nye brukere med behov for ressurskrevende tjenester kommunen vil få ansvar for i løpet av et år, og hvilke tjenester de vil ha behov for. Antall brukere med ressurskrevende tjenester har i 2020 og 2021 hatt lavere vekst enn tidligere år. Kommunedirektøren foreslår å reduseres rammen med kr 17 mill. i 2022.
 HV25Sentrale midler levekår, Kirkens bymisjon - tillitsperson -150 -150 -150 -150
I HØP 2021-2024 ble det vedtatt tilskudd til Kirkens bymisjon, tillitsperson, for året 2021. Kommunedirektøren viderefører vedtaket og reduserer budsjettet med kr 0,150 mill. fra og med 2022.
 HV26Sentrale midler levekår, SIS Helse - psykisk helsetilbud til studenter -200 -200 -200 -200
I HØP 2021-2024 ble det vedtatt tilskudd til SIS Helse, psykisk helsetilbud til studenter, for året 2021. Kommunedirektøren viderefører vedtaket og reduserer budsjettet med kr 0,200 mill. fra og med 2022.
 HV27Sentrale midler levekår, RIO - Rusmisbrukernes tillitsperson -10 -10 -10 -10
I HØP 2021-2024 ble det vedtatt tilskudd til RIO, rusmisbrukernes tillitsperson, for året 2021. Kommunedirektøren viderefører vedtaket og reduserer budsjettet med kr 0,010 mill. fra og med 2022.
 HV28Sentrale midler levekår, reduksjon i antall virksomheter i Helse og velferd, omorganisering0 -5 000 -5 000 -5 000
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltak om reduksjon i antall virksomheter i helse og velferd. Nødvendig prioritering av oppgaver knyttet til korona har utsatt dette omstillingsarbeidet. Arbeidet var planlagt ferdigstilt med full effekt fra 2022, men forskyves og iverksettes fra 2023 med helårseffekt dette året.
 HV29Sentrale midler levekår, reduksjon i forventet tilskudd fra ressurskrevende brukere 35 000 35 000 35 000 35 000
Det er foretatt en analyse av forventet tilskudd i 2021, hvor det er tatt hensyn til forventet lønnsvekst, endring i pensjon, økning i egenandel, samt de brukerne som nå er over 67 år. Dette gjør at forventet tilskudd reduseres med kr 35 mill. Kommunedirektøren legger inn forventet mindreinntekt på kr 35 mill. årlig fra og med 2022.
 HV30Sentrale midler levekår, varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning 2 751 2 751 2 751 2 751
Kommunen finansierer i dag 190 VTA-plasser (Varig tilrettelagt arbeid), inkludert 12 nye fra 2021. Gradvis volumøkning og generell satsjustering over tid som ikke er kompensert for, har medført et budsjettmessig etterslep i forhold til kostnadsnivået. I tillegg økes antall plasser med ytterligere 7 fra 2022. Kommunen finansierer 25 % av VTA-plassene. På bakgrunn av dette foreslår kommunedirektøren en styrking på kr 2,751 mill. fra 2022.
 HV31Sentrale midler levekår, bruk av disposisjonsfond FoU-midler til ROP -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Stavanger kommune har de siste 10 årene hatt stor oppmerksomhet på brukere med ROP-lidelser, og da spesielt brukere som motsetter seg hjelp. Kommunedirektøren igangsatte i 2019 et forsknings- og utviklingsprosjekt som har til formål å utvikle nye måter å gi tjenester til disse brukerne på. Prosjektet har strukket seg over flere år. Kommunen har inngått et forskningssamarbeid med universitetet. Kommunedirektøren foreslår å bruke resterende midler i 2022.
 HV32Sentrale midler levekår, nasjonale e-helse løsninger 8 600 8 600 8 600 8 600
I Statsbudsjettet for 2022 foreslås det at kommunene får en plikt til å betale for kostnadene til forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helseID, kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Kommunene kompenseres for eksisterende kostnader til forvaltning og drift av løsningene, men må bidra til å dekke kostnadsveksten fra 2021 til 2022. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke rammene med kr 8,6 mill. årlig i perioden.
  Stab helse og velferd 42 398 42 398 42 398 42 398
  Inngående budsjett 41 398 41 398 41 398 41 398
 HV33Direktørstab helse og velferd, økt lønnsbudsjett 1 000 1 000 1 000 1 000
I forbindelse med kommunesammenslåing i 2020 ble stabens budsjett redusert, samtidig som det fulgte utvidet ansvar, oppgaver og overføring av ansatte med to nye kommunedeler. Dette har medført at staben mangler midler til sine faste stillinger. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke budsjettet med kr 1 mill.
  Helse og velferd sentralt Totalt -84 720 -89 720 -89 720 -89 720
  Samfunnsmedisin    
  Sentrale midler legetjeneste 148 259 147 459 146 459 146 459
  Inngående budsjett 129 909 129 909 129 909 129 909
 HV34Sentrale midler legetjenester, opprettelse av legesenter på Lervig sykehjem 1 000 2 200 2 200 2 200
I tråd med handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltak om kommunalt legesenter på Lervig sykehjem. I forhold til gjeldende handlings- og økonomiplan er det fra 2023 behov for en ytterligere styrking på kr 1,2 mill. Totalt foreslås det kr 4 mill. til formålet i 2022 økende til kr 5,2 mill. fra og med 2023.
 HV35Sentrale midler legetjenester, økt basistilskudd privatpraktiserende fastleger 4 000 4 000 5 000 5 000
I HØP 2021-2024 ble det vedtatt å styrke budsjettet for privatpraktiserende fastleger for å dekke årlige økninger i basistilskuddet samt tidligere underfinansiering. Beløpene var kr 11 mill. i 2021, økende til kr 13,5 mill. i 2022, kr 15 mill. i 2023 og kr 17,5 mill. fra og med 2024. Kommunedirektøren foreslår en justering av opptrappingsplanen slik at formålet styrkes med følgende beløp: økning til kr 15 mill. i 2022 og kr 16 mill. fra og med 2024. For å imøtekomme dette styrkes budsjettet med kr 4 mill. fra og med 2022, økende til kr 5 mill. fra og med 2024.
 HV36Sentrale midler legetjenester, Kvernervik legekontor 1 000 1 000 1 000 1 000
Nytt legekontor ved Kvernevik bydelshus ferdigstilles våren 2022. Legekontoret skal etableres i løpet av 2022. Det legges opp til næringsdrift med midlertidig oppstartstilskudd fra kommunen. Kommunedirektøren foreslår at budsjettet styrkes med kr 1 mill. fra og med 2022 til dette formålet.
 HV37Sentrale midler legetjenester, sykehjemslegetjenesten 5 000 5 000 5 000 5 000
Ansvaret for sykehjemslegene er flyttet fra sykehjemmene til sentralt ansvar. I forbindelse med organisasjonsendringen har kommunedirektøren hatt en gjennomgang av sykehjemslegetjenesten som helhet. Dette er økonomiske tilpasninger for å imøtekomme gjeldende norm for legetjenester til pasienter på sykehjem, samt midler til nyopprettet seksjonssjefstilling for sykehjemslegene. Kommunedirektøren foreslår å styre budsjettrammen med kr 5 mill. årlig fra og med 2022.
 HV38Sentrale midler legetjenester, rekruttere og stabilisere fastlegetjenesten 7 000 5 000 3 000 3 000
Fastlegeordningen nasjonalt og lokalt i Stavanger har store utfordringer med rekruttering og frafall. Tjenesten er et lovpålagt ansvar for kommunen, som vil være utfordrende å dekke de neste årene. Staten lanserte i 2020 handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 som vil dekke opp for noe, men det er også nødvendig med kommunale tiltak og bidrag. Tiltak kan være rekrutteringstilskudd, utdanningsstøtte, tilbakekjøpsgaranti, innløsing av hjemmel, at hjemler i oppstart kan være midlertidig kommunal ansettelse, eller økning i basistilskudd. Målet er å prøve ut ulike finansieringsmodeller for legekontor, og å trygge fastlegetjenesten i Stavanger i en situasjon hvor utviklingen krever rask omstilling. Noen tiltak vil være varige endringer, mens andre forventes som midlertidige tiltak i 2022 og 2023. Det vises til sak 30/21 i utvalg for helse og velferd for nærmere omtale, og saken vil bli fulgt tett i det videre arbeidet med handlings- og økonomiplanen. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 7 mill. i 2022, kr 5 mill. i 2023 og kr 3 mill. videre i perioden.
 HV39Sentrale midler legetjenester,endringer i veilederhonorar 350 350 350 350
Ny avtale om veilederlønn som imøtekommer forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger, samt kommunens plikt som utdanningsvirksomhet. Statlig tilskudd økes fra 4 timer per måned til 5,5 timer per måned. Stillingsstørrelse for veiledere øker fra 2,46 % tilsvarende 4 timer per måned, til 4,92 % tilsvarende 8 timer per måned. Tiltak er nødvendig for å reflektere reelt brukt tid og med det rekruttere spesialister til å veilede kandidater. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,35 mill. årlig i perioden.
  Stavanger legevakt 57 956 57 956 57 956 58 356
  Inngående budsjett 57 956 57 956 57 956 57 956
 HV40Stavanger legevakt, overgrepsmottak omorganisering000 400
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket knyttet til overgrepsmottaket. I planperioden vil utvidelse av voldtektsmottaket til et fullverdig overgrepsmottak bli vurdert. Det vil i så fall innebære at både seksualisert vold og overgrepsvold blir håndtert i et og samme mottak. I HØP 2022-2025 foreslår kommunedirektøren å skyve oppstart av planleggingsarbeidet et år, til 2025, og opprettholder kr 0,4 mill. til formålet.
  Samfunnsmedisin Totalt 206 215 205 415 204 415 204 815
  Velferd og sosial    
  Arbeidstreningssenteret 16 667 16 667 16 667 16 667
  Inngående budsjett 16 007 16 007 16 007 16 007
 HV41Arbeidstreningssenteret, varig tilrettelagt arbeid (VTA) 660 660 660 660
Kommunen har mottatt midler tilsvarende 9 VTA-plasser i kommunalt forsøk med VTA (Varig tilrettelagt arbeid). Forsøksperioden ble forlenget ut 2021. Arbeids- og velferdsetaten v/NAV har fått i oppdrag å sikre arbeidstakerne overgang til VTA-plass som vil finansiere deler av utgiften. For å sikre den sosialfaglige oppfølgingen av deltakerne, foreslår kommunedirektøren å finansiere stillingen hos arbeidstreningssenteret med kr 0,66 mill. fra 2022 etter forsøksperioden.
  Bofellesskap 587 721 607 721 630 221 649 021
  Inngående budsjett 559 121 559 121 559 121 559 121
 HV42Bofellesskap, for unge fysisk funksjonshemmede, 6 boliger00 8 000 11 300
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om opprettelse av bofellesskapet for unge personer med fysisk funksjonshemming som er et prosjekt i regi av Stavanger Boligbygg KF. Det er vedtatt å etablere et bofellesskap med åtte boenheter for unge personer med fysisk funksjonshemming som vokser ut av barnebolig. Bofellesskapet ferdigstilles i 2024. Det forventes ikke full drift i 2024 og kommunedirektøren forslår derfor å redusere rammen fra kr 11,3 mill. til kr 8 mill. i 2024. Fra 2025 er det full drift og helårseffekten er beregnet til kr 11,3 mill.
 HV43Bofellesskap, etablering av bofellesskap Jåttåvågen, 8 boliger00 7 000 9 300
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om opprettelsen av bofellesskapet som er et prosjekt i regi av Stavanger Boligbygg KF. Det er vedtatt å etablere et bofellesskap med åtte boenheter. Bofellesskapet ferdigstilles i 2024 med planlagt oppstart i mars. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere vedtatt ramme med kr 2,3 mill. til kr 7 mill. i 2024. Fra 2025 er det full drift og helårseffekten er beregnet til kr 9,3 mill.
 HV44Bofellesskap, psykisk helse - midlertidig stenging av en avdeling -3 000 -4 000 -4 000 -4 000
Forslaget gjelder midlertidig stenging av en avdeling med 6 plasser i bofelleskap med til sammen 14 plasser. Dette foreslås for å kunne endre brukersammensetning i bofellesskapet og etablere en mer rasjonell og kostnadseffektiv driftsform før plassene gjenåpnes i 2022. Den midlertidige stengingen ga ingen økonomisk effekt i 2021, men gir reduserte driftskostnader på kr 3 mill. fra og med 2022.
 HV45Bofellesskap, etablering av bofellesskap Haugåsveien, 7 boliger 000 5 600
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om å etablere et nytt bofellesskap med 7 plasser. Bofellesskapet var planlagt med oppstart ved årsskiftet 2024/2025, men er justert til 2025. Fra 2025 er rammen til bofellesskapet økt med kr 4,1 mill. til kr 5,6 mill.
 HV46Bofellesskap, prosjekt etablererboliger Søra Bråde, 6 boliger og personalbase000 7 600
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om å bygge etablererboliger. Seks boliger skal være for brukere, og en bolig/enhet skal brukes som personalbase. Planlagt oppstart var i 2023. Det var vedtatt driftsbudsjett på kr 3,5 mill. til delårsdrift i 2023, med helårseffekt i 2024 som var beregnet til kr 7 mill. Ny beregning av driftskostnadene viste en økning på kr. 0,4 mill. i 2023, og økt ramme med kr 0,6 mill. fra 2024. Driftsramme blir kr 7,6 mill. fra 2024. Oppstart er forskjøvet til januar 2025 med helsårsdrift fra dette tidspunktet, beregnet til kr 7,6 mill.
 HV47Bofellesskap, selveier boliger Solborg, 11 boliger og personalbase 15 400 15 400 15 400 15 400
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om å etablere et bofellesskap basert på en modell der kommunen bygger boligene, etablerer et borettslag og selger andeler til brukerne i målgruppen. Prosjektet omfatter 11 boliger og 1 personalenhet. Bofellesskapet var planlagt ferdig ved årsskiftet 2021/2022 med en budsjettramme på kr 14,9 mill. fra 2022. Ny beregning av nødvendige driftskostnader gir økt ramme for boligen. Rammen økes med kr 0,5 mill. fra 2022, til kr 15,4 mill.
 HV48Bofellesskap, etablering av bofellesskap Gunnar Wareberg, 7 boliger og personalbase0 11 900 11 900 11 900
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om å etablere et bofellesskap med 7 boenheter og personalbase, selveide boliger. Boligene var planlagt ferdige i 2022 med oppstart til medio 2022, men er forskjøvet til 2023. Dette innebærer en reduksjon i budsjett for 2022 på kr 10,5 mill. Fra 2023 er det behov for driftsmidler på kr 11,9 mill., en økning på kr 1,4 mill. fra gjeldende handlings- og økonomiplan.
 HV49Bofellesskap, etablering av bofellesskap Gunnar Wareberg, 7 boliger0 9 100 9 100 9 100
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om å etablere et nytt bofellesskap med 7 plasser. Boligene var planlagt ferdige ved årsstart 2022, men er forskjøvet til 2023. Dette innebærer en reduksjon i budsjett for 2022 på kr 9 mill. til kr 4,55 mill. Fra 2023 styrkes rammen med kr 0,1 mill. fra vedtatt handlings- og økonomiplan.
 HV50Bofellesskap, fullfinansiering Eltervåg Bofellesskap 4 300 4 300 4 300 4 300
Eltervåg bofelleskap har, slik det er finansiert per i dag, ikke budsjettmidler til den forventede driften av boligen. Per i dag er helårsbudsjett for Eltervåg kr 6,4 mill. Behovet ved full drift er vurdert til å være på kr 10,8 mill. Slik budsjettet ligger nå er det dermed behov for å styrke budsjettet med kr 4,3 mill. Boligen ble planlagt før kommunesammenslåingen, men uten at det ble avsatt driftsbudsjett til full drift av boligen.
 HV51Bofellesskap, fullfinansiere drift av Villa Stokka 6 500 6 500 6 500 6 500
Villa Stokka er et mindre bofellesskap med fire plasser for mennesker med ROP-lidelser. Villa Stokka vil med sitt fokus på blant annet tverrfaglighet, høy kompetanse, faglige oppdatering og veiledning fra Universitetet i Stavanger (UIS) bidra til at beboerne opplever størst mulig grad av stabilitet og livskvalitet i sin hverdag samtidig som at naboskap, ansatte og samfunnet for øvrig blir ivaretatt på en god måte. Villa Stokka er en del av et forskningssamarbeid med UIS og det skal drives følgeforskning på de ulike tiltakene som iverksettes for læring og utvikling i driften av bofellesskapet. Kommunedirektøren foreslår å fullfinansiere drift av Villa Stokka med kr 6,5 mill. hvert år i perioden.
 HV52Bofellesskap, Langemann bofellesskap 2 100 2 100 2 100 2 100
Langemann bofellesskap på Rennesøy har to ledige plasser som kan tildeles beboere med små hjelpebehov. Med tanke på ventelistene til brukergruppene og at flere av de planlagte bofellesskapene blir utsatt i tid, er det ønskelig å utnytte den allerede eksisterende kapasiteten. Det forelå ikke driftsmidler for disse to enhetene i Rennesøy kommune før sammenslåingen. Det foreslås drift fra 2022 med kr 2,1 mill. hvert år.
 HV53Bofellesskap, selveide boliger, Teknikken sør - 6 boliger00 7 500 7 500
Stavanger Utvikling KF har tatt initiativ til en åpen konkurranse for å utvikle et sosialt bærekraftig boligområde på Teknikken sør. Et bofellesskap skal være en del av dette prosjektet og er planlagt ferdigstilt i 2024. Bofelleskapet vil bestå av 6 leiligheter hvor beboerne vil eie leiligheten selv. Bofelleskapet skal være døgnbemannet og alle beboerne vil ha behov for oppfølging gjennom hele døgnet.
 HV54Bofellesskap, etablere dagtilbud i bofellesskap 3 300 3 300 3 300 3 300
På grunn av smittevernrestriksjoner og rehabilitering av Hillevåg arbeidsgård har dagsentertilbudet til beboere i bofellesskap vært sterkt redusert i 2021. Bofellesskapene har hatt betydelig økning i lønnsutgifter for å kunne gi beboerne et forsvarlig tilbud på dagtid. Fra medio september vil dagsentrene igjen åpne for beboere i bofellesskap. Etter gjenåpning av dagsentrene vil noen av beboeren fremdeles få tilbud på dagtid i bofellesskap. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen til bofellesskap med kr 3,3 mill. for å dekke økte kostnader knyttet til endring i dagtilbud.
  Boligkontoret 22 481 22 481 22 481 22 481
  Inngående budsjett 22 081 22 081 22 081 22 081
 HV55Boligkontoret, økt lønnsbudsjett 400 400 400 400
Lønnsbudsjettet må styrkes da det over tid ikke har dekket de reelle stillingene ved kontoret. Saksbehandlingsmengden ved boligkontoret har økt markant de siste årene. Fra 2019 til 2020 økte saksbehandlingsmengden med 35 %, dvs. det ble behandlet 300 flere saker. Per september 2021 har boligkontoret behandlet 1158 saker, dvs. et høyere antall enn for hele 2020 samlet (1145 saker), etter at startlånrammen ble økt i 2021. Kommunedirektøren foreslår en styrking på kr 0,4 mill. fra 2022.
  Dagsenter og avlastning 195 547 193 147 188 147 183 147
  Inngående budsjett 198 817 198 817 198 817 198 817
 HV56Dagsenter og avlastning, Avlastning barn og unge -1 670 -1 670 -1 670 -1 670
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket. Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2021 å øke rammetilskuddet til kommunene med kr 100 mill. som et engangsbeløp for å håndtere økt belastning for barn og unge med nedsatt funksjonsevne i forbindelse med korona. Stavanger kommune sin andel var kr 2,67 mill. og ble delt mellom helse og velferd og oppvekst og utdanning. Seksjon avlastning fikk styrket budsjettet med kr 1,6 mill. som en ettårig tildeling. Fra år 2022 vil ikke Stavanger kommune motta samme beløp og budsjettet reduseres derfor med kr 1,67 mill.
 HV57Dagsenter og avlastning, Seksjon avlastning samles i ett bygg00 -5 000 -10 000
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om samlokalisering av avlastningstjenesten. Kommunen gir i dag avlastning fra 6 forskjellige hus med til sammen 25 plasser (inkludert 4 plasser i en privatdrevet avlastningsbolig). Ved å samle alle avlastningsplassene i ett hus som også utstyres med velferdsteknologi og moderne pasientvarslingsanlegg vil bemanningen kunne reduseres med 9 årsverk tilknyttet nattevakter og 3 årsverk til avdelingsledere. I tillegg vil muligheten for full kapasitetsutnyttelse kunne bli vesentlig bedre. Det ble i HØP 2021-2024 foreslått en samlokalisering fra 2023, men dette skyves til 2024. Det er forventet å redusere med kr 5 mill. i 2024 økende til kr 10 mill. med helårseffekt fra 2025.
 HV58Dagsenter og avlastning, ekstern leiekostnad administrasjon 1 400 000
Administrasjonen i dagsenter og avlastning flyttet i januar 2020 inn i nye lokaler i Tastasenteret. Flyttingen har medført økte eksterne leiekostnader årlig på kr 1,6 mill. Leieavtalen utgår oktober 2022. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 1,4 mill. i 2022.
 HV59Dagsenter og avlastning, Omstrukturering av avlastningsplasser -3 000 -4 000 -4 000 -4 000
Kommunen gir i dag avlastning fra 6 forskjellige hus med til sammen 25 faste plasser. Noen av avlastningsboligene har ledige plasser forbeholdt akutte, midlertidige behov for avlastning. Det foreslås å flytte de to eksisterende avlastningsplassene på hus 44 til andre avlastningsboliger som har ledige plasser. Den totale kapasiteten vil fremdeles være 25 faste plasser etter overflytting. Omstruktureringen vil gi bedre kapasitetsutnyttelse og reduksjon i bemanning- og driftskostnader. Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet med kr 3 mill. i 2022 økende til kr 4 mill. fra 2023.
  Flyktningtjenesten 78 162 78 162 78 162 78 162
  Inngående budsjett 97 162 97 162 97 162 97 162
 HV60Flyktningtjenesten, bosetting av flyktninger, nedtrapping -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om nedtrapping. Det ble i HØP 2017-2020 vedtatt å avsette kr 166 mill. av tildelt integreringstilskudd i 2017 for å kunne tilpasse oppfølgings- og integreringsarbeidet for flyktningene. Det ble samtidig vedtatt en nedtrapping i planperioden med kr 4,8 mill. i 2020, kr 6 mill. i 2021 og kr 8 mill. i 2022. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tidligere vedtatte nedtrappingsplan.
 HV61Flyktningtjenesten, redusert utbetaling av introduksjonsstønad -17 000 -17 000 -17 000 -17 000
Det er i gjeldende handlings- og økonomiplan innarbeidet konsekvenser av redusert mottak av flyktninger, og det ligger til grunn reduserte utbetalinger av introduksjonsstønad. De siste 2 årene har antall deltakere i introduksjonsprogrammet blitt halvert. Dette henger sammen med tilbakeføring til et lavere antall bosettinger fra 2019 og fremover, sett i forhold til toppårene 2016 -2018. Fra januar 2022 vil dette snu og antall deltakere som kommer inn i programmet vil være høyere enn antallet som går ut av programmet. På bakgrunn av dette foreslår kommunedirektøren å redusere tilhørende budsjett med kr 17 mill. fra 2022 i samsvar med forventet antall mottakere i programmet.
  Helse og velferdskontor 305 157 306 783 311 283 315 783
  Inngående budsjett 270 309 270 309 270 309 270 309
 HV62Helse og velferdskontor, habilitering og avlastning til barn og unge med nedsatt funksjonsevne -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Regjeringen foreslo i statsbudsjettet 2020 å øke rammetilskuddet til kommunene med kr 100 mill. som et engangsbeløp for å håndtere økt belastning for barn og unge med nedsatt funksjonsevne i forbindelse med korona. Helse og velferdskontor budsjettet ble styrket med kr 1 mill., som nå tas ut igjen.
 HV63Helse og velferdskontor, økt rammen for kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester0 -5 000 -5 000 -5 000
I HØP 2020-2023 ble det grunnet utsatt oppstart og ferdigstillelse av flere nye bofellesskap bevilget kr 10 mill. Dette for å dekke et økende behov for avlastning og kjøp av heldøgns omsorgsplasser frem til bofellesskapene står klare, med en reduksjon til kr 5 mill. fra når nye botiltak ferdigstilles.
 HV64Helse og velferdskontor, omsorgslønn, trenings- og støttekontakt og hjemmeavlastning 6 000 6 000 6 000 6 000
Helse og velferdskontorene har et forventet merforbruk på omsorgslønn og støttekontakter i 2021 på om lag kr 10 mill. over budsjett. Omstillingstiltak 2021 skal redusere utgiftene på disse tjenestene, men det forventes gap mellom kommunens faktiske utgifter og vedtatt budsjett for disse tjenestene. Både omsorgslønn og støttekontakt er tjenester som kan demme opp for behov for andre dyrere tjenester som kommunen er pliktige til å gi. I tillegg mangler Byfjord HVK kr 1 mill. i budsjett til dekking av økt betaling for hjemmeavlastning. Dette er tjenester som utføres på Rennesøy og det er manglende budsjett for disse tjenestene etter kommunesammenslåingen. Kommunedirektøren forslår en styrkning på kr 6 mill.
 HV65Helse og velferdskontor, kjøp av heldøgnstjenester 20 000 20 000 20 000 20 000
Helse og velferdskontorene kjøper bolig med kjøpte heldøgnstjenester av private leverandører som ligger ca kr 30 mill. over budsjett i 2021. Kommunedirektøren foreslår en styrkning på kr 20 mill.
 HV66Helse og velferdskontor, prisjustering inngåtte avtaler om kjøpte tjenester 4 500 9 000 13 500 18 000
Det er vanlig å inngå avtaler med private leverandører av tjenester som prisjusteres etter gitte indekser. Denne justeringen vil i løpet av avtalens lengde føre til økte utgifter for kommunen. Kommunedirektøren foreslår en styrkning av rammen med kr 4,5 mill. i 2022, økende med kr 4,5 mill. hvert år i perioden.
 HV67Helse og velferdskontor, lovfestet rett til barnekoordinator 2 674 4 800 4 800 4 800
Regjeringen foreslår gjennom Statsbudsjett 2022 at den lovfestede retten til barnekoordinator trer i kraft fra 1. august 2022. Som en del av likeverdsreformen vil regjeringen sikre at familier som har eller venter barn med behov for sammensatte tjenester får en barnekoordinator. Mange familier med barn med behov for et sammensatt tjenestetilbud opplever manglende koordinering og et tjenestetilbud som ikke henger sammen. Regjeringens mål er at barna og deres familier skal motta gode og sammenhengende tjenester, og at de skal oppleve sømløse oppgaver. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 2,674 mill. i 2022 og kr 4,8 mill. fra og med 2023.
 HV68Helse og velferdskontor, rådgivende enhet for russaker i kommunene 2 674 2 674 2 674 2 674
Regjeringen foreslår gjennom Statsbudsjett 2022 å etablere rådgivende enhet for russaker i kommunene. Det skal gis kunnskapsbasert informasjon om risiko og skadevirkninger ved bruk av narkotika, utredning av behov for tjenester og videre oppfølging og behandling. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 2,674 mill. årlig i perioden.
  Krisesenteret i Stavanger 13 746 13 746 13 746 13 746
  Inngående budsjett 13 746 13 746 13 746 13 746
  NAV 335 551 335 551 335 551 335 551
  Inngående budsjett 332 851 332 851 332 851 332 851
 HV69NAV, økte kostnader sosialhjelp grunnet økt barnetrygd - Statsbudsjett 700 700 700 700
Ved behandling av HØP 2021-2024 vedtok kommunestyret å styrke budsjettet for sosialhjelp som følge av økt barnetrygd og tilhørende økte kostnader til sosialhjelp. Ved beregning av sosialhjelp går som hovedregel all form for inntekt, herunder barnetrygd, til fradrag før stønadsbeløpet fastsettes. I Stavanger har kommunestyret vedtatt at barnetrygden skal holdes utenfor inntekstgrunnlaget ved beregning av sosialhjelp til langtidsmottakere med forsørgeransvar. I statsbudsjettet for 2021 ble det foreslått at barnetrygden for barn 0-5 år økes med kr 300 per barn fra 01. september 2020 og ytterligere kr 300 fra 01. september 2021. Satsen for barnetillegg i de statlig veiledende retningslinjene for sosialhjelp økes med tilsvarende beløp. Det medfører en tilsvarende økning i sosialhjelpsutbetalingene. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tiltaket med en styrking på kr 0,7 mill. fra 2022.
 HV70NAV, økt deltakelse i kvalifiseringsprogrammet (KVP) 8 000 8 000 8 000 8 000
Fra 2019 har det vært en jevn økning i deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP). Kvalifiseringsprogrammet er en rettighet for personer som fyller vilkårene etter sosialtjenesteloven § 29 og det er lovpålagt at kommunen sikrer at de som fyller vilkårene får tilbud om program. Langtidsmottakere av sosialhjelp, herunder unge og familieforsørgere er prioritert for deltakelse. Det er satt et mål om overgang til arbeid eller utdanning på 60 prosent. Deltakelse i KVP vil på sikt gi en innsparing på sosialhjelpsutgiftene. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 8 mill. fra 2022.
 HV71NAV, økte kostnader sosialhjelp -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
Økningen i sosialhjelpsutgiftene som følge av koronapandemien har stoppet opp, og per september er det en liten reduksjon i utgifter og antall personer som mottar økonomisk stønad sammenlignet med året før. Arbeidsledigheten er per september på samme nivå som før koronautbruddet. Det er likevel høyere utgifter til økonomisk stønad enn i samme periode 2019 og utgiftene er forventet å fortsatt være på et høyt nivå inn i 2022. Særregler som ble iverksatt under pandemien avvikles høsten 2021, noe som kan gi utslag i økt behov for stønad. Budsjettet for sosialhjelp ble økt med kr 26 mill. fra 2021. Kommunedirektøren foreslår på bakgrunn av utviklingen å redusere sosialhjelpbudsjettet med kr 6 mill. fra 2022.
  OBS-teamet 4 894 4 894 4 894 4 894
  Inngående budsjett 4 894 4 894 4 894 4 894
  Rehabiliteringsseksjonen 61 192 59 692 59 692 59 692
  Inngående budsjett 58 492 58 492 58 492 58 492
 HV72Rehabiliteringsseksjonen, K46, nye lokaler 2 700 1 200 1 200 1 200
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om å omgjøre K46 til et av mottaks- og oppfølgingssenter for ungdom (MO-Ung). Flytting og etablering var planlagt i løpet av 2021, men vil skje først i starten av 2022. Nye beregninger viser at det er behov for ytterligere kr 1,2 mill. til leie- og felleskostnader, samt estimerte kostnader til strøm, renhold, drift og vedlikehold. I tillegg er det behov for midler til flytting- og etablering i 2022 estimert til kr 1,5 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 2,7 mill. fra 2022, med reduksjon på kr 1,5 mill. for flytting og etablering fra 2023.
  Velferd og sosial Totalt 1 621 118 1 638 844 1 660 844 1 679 144
  Helse og velferd Totalt 3 236 948 3 238 724 3 269 624 3 309 774
  Bymiljø og utbygging2022202320242025
  Eiendom 279 964 285 769 291 792 305 956
  Inngående budsjett 249 515 249 515 249 515 249 515
 BMU1Eiendom, nye bygg - vedlikehold- og renholdsutgifter 990 1 811 3 627 5 637
Som følge av at kommunen tar i bruk nybygg, foreslår kommunedirektøren å styrke budsjettet til FDV med kr 2,95 mill. i 2022, kr 6,03 mill. i 2023, kr 18,02 mill. i 2024 og kr 29,24 mill. i 2025. Styrkingen av budsjettet er splittet mellom to tiltak. Resterende del av budsjettmidlene finnes under tiltak BMU14. Det benyttes Holte-middelsats til beregninger av FDV-kostnadene.
 BMU2Eiendom, økte driftsutgifter på bolig 1 000 2 000 3 000 4 000
Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 1,0 mill. i 2022 med en videre økning på kr 1,0 mill. hvert år i perioden som følge av økte driftsutgifter på boliger.
 BMU3Eiendom, vedlikehold på boliger 1 600 1 700 1 000 1 000
Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 1,6 mill. i 2022, kr 1,7 mill. i 2023 og kr 1,0 mill. i 2024 og 2025, som følge av et behov for økt vedlikehold ved kommunens boliger.
 BMU4Eiendom, fremtidig økt vedlikehold - bolig 20 900 21 000 21 000 21 000
Kommunedirektøren foreslår at det settes av midler til fremtidig vedlikehold på flere boliger. Det foreslås kr 20,9 mill. i 2022, og 21,0 mill. hvert år i resten av perioden. I 2021 planlegges de kr 20,9 mill. brukt på 17 leiligheter i Musegaten, 4 leiligheter på Lensmannstunet, 20 leiligheter i Berggyltveien, 40 leiligheter på Haukåstunet, 8 leiligheter ved Midjord, Squeren: Eiganenshusene, Fåfeltet på Finnøy, Nedre Fåfelt på Finnøy og i Vikevågsveien.
 BMU5Eiendom, leieinntekter - boliger -1 000 -2 000 -3 000 -3 000
Kommunedirektøren foreslår å innarbeide et økt inntektskrav med kr 1,0 mill. i 2022, kr 2,0 mill. i 2023, og kr 3,0 mill. i 2023 og 2024 knyttet til kommunens boliger.
 BMU6Eiendom, drift/prosjekt - kjøp av verktøy, maskiner og materialer 1 300 1 200 1 200 1 200
Grunnet økte kostnader i forbindelse med anskaffelse av verktøy, maskiner og materialer foreslår kommunedirektøren å styrke budsjettet med kr 1,3 mill. i 2022, og kr 1,2 mill. fra 2023.
 BMU7Eiendom, drift/prosjekt - servicebiler 450 400 00
Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med kr 0,45 mill. i 2022 og kr 0,40 mill. 2023 som følge av et behov for økning i servicebiler.
 BMU8Eiendom, renhold - verktøy og større maskiner 100 000
Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med kr 0,1 mill. i 2022 som følge av at enkelte maskiner må fornyes.
 BMU9Eiendom, renhold - vaskemaskiner/vaskeri000 3 000
Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 3,0 mill. i 2025 til vaskemaskiner og vaskeri som følge av at det planlegges å utvide vaskeriet og samle alt ett sted.
 BMU10Eiendom, felles utstyr kurs og utvikling 850 0 200 0
Kommunedirektøren ser et behov for å styrke budsjettrammen til lovpålagt kurs, felles utstyr, verktøy og lederutvikling. Det foreslås å styrke budsjettet med kr 0,85 mill. i 2022 og kr 0,2 mill. i 2024.
 BMU11Eiendom, forvaltningsutgifter bygg - reduksjon -41 -81 -126 -126
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltaket om reduksjon i forvaltningsutgifter på bygg. Reduksjonen videreføres med kr 0,04 mill. i 2022, kr 0,08 mill. i 2023, kr 0,13 mill. i 2024 og 2025. Innsparingstiltaket er i hovedsak basert på redusert vedlikehold, samt driftsoptimalisering og optimalisering av rammeavtaler på kjøpte varer og tjenester slik at det verdibevarende vedlikeholdet i størst mulig grad skjermes.
 BMU12Eiendom, bygg - økte forsikringsutgifter 201 401 401 401
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltaket om økte forsikringsutgifter. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,2 mill. i 2022 og kr 0,4 mill. i resten av perioden til økte forsikringskostnader for kommunens bygg.
 BMU13Eiendom nye bygg - energiutgifter 701 4 767 2 840 4 491
Som følge av at det investeres i flere nye bygg foreslår kommunedirektøren å styrke budsjettet på energi med kr 0,701 mill. i 2022, kr 4,767 mill. i 2023, kr 2,84 mill. i 2024 og kr 4,49 mill. i 2025.
 BMU14Eiendom, nye bygg - vedlikehold- og renholdsutgifter 1 960 4 218 14 397 23 600
Som følge av at kommunen tar i bruk nybygg, foreslår kommunedirektøren å styrke budsjettet til FDV med kr 2,95 mill. i 2022, kr 6,03 mill. i 2023, kr 18,02 mill. i 2024 og kr 29,24 mill. i 2025. Styrkingen av budsjettet er splittet mellom to tiltak. Resterende del av budsjettmidlene finnes under tiltak BMU14. Det benyttes Holte-middelsats til beregninger av FDV-kostnadene.
 BMU15Eiendom, overtagelse av bygg, Blidensol, Tennishallen, Tasta skatepark, FDV-kostnader -250 -250 -250 -250
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltaket om overtagelse av bygg. Det ble vedtatt å øke budsjettrammene til Stavanger eiendom på grunn av overtagelse av Tennishallen, Blidensol sykehjem og Tasta skatepark med en nedtrapping fra 2022. Kommunedirektøren har innarbeidet den vedtatte nedtrappingen med kr 0,250 mill. fra 2022 og ut planperioden.
 BMU16Eiendom, overtagelse av vedlikehold på nedlagte vann- og avløpskonstruksjoner 113 113 113 113
Som følge av at Vålandsbassengene, Buøy vanntårn, Pumpestasjonen i Egenes kolonihage, Høydebassenget ved Tastaveden og Silhuset i Mosvannet ikke lengre er i bruk, skal heller ikke vedlikeholdsarbeidet belastes selvkostområdet. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med kr 0,11 mill. fra og med 2022.
 BMU17Eiendom, ombruk av møbler 3 000 3 000 3 000 3 000
Ombruk av møbler og byggematerialer er viktig i overgangen til en sirkulær økonomi, og aksepten og interessen for å bruke brukt er økende. Administrasjonen vil jobbe aktivt videre for å få på plass en driftsmodell og dedikert personell for ombrukssatsingen. Ombruk av møbler og byggevarer gir reduserte avfallsmengder, reduserte klimagassutslipp og økt ressursutnyttelse, og er et viktig bidrag i kommunens satsing på miljø og mer sirkulære bygg. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med kr 3 mill. hvert år i perioden.
 BMU18Eiendom, optimalisere eiendomsforvaltningen00 -2 500 -5 000
Det satses på vedlikehold av kommunale boliger i kommende periode. Kommunedirektøren forventer på sikt en optimalisering av eiendomsforvaltningen og har lagt inn reduksjoner på kr 2,5 mill. i 2024 økende til kr 5 mill. i 2025.
 BMU19Eiendom, besparelser ved tilbakeføring av kommunale foretak -1 425 -2 025 -2 625 -2 625
I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det innarbeidet besparelser knyttet til tilbakeføring av kommunale foretak på kr 2,5 mill. i 2021, økende til kr 5 mill. i 2022, kr 6 mill. i 2023 og kr 7 mill. i 2024. Innsparingskravet fordeles nå på tjenesteområdene bymiljø og utbygging og innbygger og samfunnskontakt i henhold til bruttorammene for tjenesteområdene. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide en besparelse hos eiendom på kr 1,43 mill. i 2022, kr 2,03 mill. i 2023, og kr 2,63 mill. i 2024 og 2025 som følge av at foretak tilbakeføres til Stavanger kommune.
  Eiendom Totalt 279 964 285 769 291 792 305 956
  Idrett og utemiljø    
  Idrett og utemiljø 267 420 258 154 259 869 261 708
  Inngående budsjett 255 063 255 063 255 063 255 063
 BMU20Idrett og utemiljø, HAMMER-serie utgår -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
HAMMER-Serien ble avsluttet i 2020, men kommunestyret vedtok i behandlingen av HØP 2021-2024 å omdisponere midlene til andre idrettsformål i 2021. Det ble samtidig vedtatt å ta bort bevilgningen fra og med 2022. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere budsjettet til HAMMAR-serien med kr 1,5 mill. fra og med 2022.
 BMU21Idrett og utemiljø, drift av Hinna garderobebygg 500 300 300 300
Kommunedirektøren foreslår å reversere deler av omstillingstiltaket i HØP 2021-2024 knyttet til å fjerne driftsmidler til Hinna garderobebygg, og setter av kr 0,5 mill. i 2022 og kr 0,3 mill. fra og med 2023 til drift av Hinna garderobebygg.
 BMU22Idrett og utemiljø, KPI-justering av leieavtaler med Stiftelsen Stavanger Ishall 150 300 450 600
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om KPI-justering av leieavtaler. For å dekke inn kostnaden tilknyttet indeksregulering foreslår kommunedirektøren å styrke budsjettet med kr 0,15 mill. i 2022 økende til kr 0,3 mill. i 2023, kr 0,45 mill. i 2024 og kr 0,6 mill. i 2025. 
 BMU23Idrett og utemiljø - Oilers Invest AS - indeksregulering 100 200 300 400
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om indeksregulering. For å dekke kostnader knyttet til indeksregulering av avtalen med Oilers Invest AS, foreslår kommunedirektøren å videreføre økningen av budsjettet til idrett med kr 0,1 mill. i 2022, kr 0,2 mill. i 2023, kr 0,3 mill. i 2024 og kr 0,4 mill. i 2025.
 BMU24Idrett og utemiljø, ONS - leieinntekter i 2022 og 2024 -1 200 0 -1 200 0
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om leieinntekter fra ONS. Stavanger kommune får ekstraordinære inntekter hvert annet år fra Offshore Northern Seas (ONS). Inntektene utgjør kr 1,2 mill. i 2022 og 2024. Kommunedirektøren foreslår å hensynta inntekten i disse årene.
 BMU25Idrett og utemiljø, OTD - bortfall av leieinntekter i 2022 og 2024 700 0 700 0
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om bortfall av leieinntekter fra OTD. Stavanger kommune får ekstraordinære leieinntekter hvert annet år fra Offshore Technology Days (OTD). I 2022 og i 2024 arrangeres ikke OTD og inntektsbortfallet utgjør kr 0,7 mill. i disse årene. Kommunedirektøren foreslår å hensynta inntektsbortfallet i disse årene.
 BMU26Idrett og utemiljø, opprettholde idrett+ / Åpen hall og tilskudd til idrettsrådet0000
I HØP 2021-2024, vedtok kommunestyret å redusere budsjettet til tilskudd til idrettsrådet med 0,5 mill. fra og med 2022. Inkludert i denne summen var kr 0,4 mill. til idrett+ / Åpen hall. Som et tilleggsforslag vedtok kommunestyret å tilbakeføre kr 0,4 mill. til idrett + / Åpen hall fra og med 2022. Kommunedirektøren foreslår å videreføre kommunestyrets tilleggsforslag med å avvikle innsparingen på kr 0,4 mill. til idrett+ / Åpen hall, i tillegg til at det foreslås også å avvikle gjenstående innsparing til idrettsrådet med kr 0,1 mill. Det vil ikke kreve ytterligere finansiering.
 BMU27Idrett og utemiljø, leieutgifter til Hjertelagshallen 650 650 650 650
For å dekke inn kostnaden knyttet til leie av Hjertelagshallen, forslår kommunedirektøren å styrke budsjettet til ekstern leie av hallkapasitet med kr 0,65 mill. alle år i perioden.
 BMU28Idrett og utemiljø, leieutgifter i Paradis i påvente av ny skatehall Kvaleberg 750 750 00
I påvente av at ny skatehall på Kvaleberg skal stå ferdig i 2024, leies et lagerbygg fra BaneNor for kr 0,75 mill. per år. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet til leieutgifter i Paradis med kr 0,75 mill. i 2022 og 2023.
 BMU29Idrett og utemiljø, drift av Lervig idrettshall00 600 600
I HØP 2021-2024 ble det vedtatt driftsmidler på kr 0,3 mill. til Lervig idrettshall fra 2024. Kommunedirektøren foreslår å videreføre beløpet samt styrke budsjettet ytterligere med kr 0,3 mill. fra 2024, dvs. totalt kr 0,6 mill. fra 2024.
 BMU30Idrett og utemiljø, drift av Madlamark idrettshall 300 500 500 500
Kommunedirektøren foreslår å reversere  deler av omstillingstiltak som ble vedtatt i HØP 2021-2024 knyttet til å fjerne driftsmidler til Madlamark idrettshall. Det foreslås å sette av kr 0,3 mill. i 2022, med en økning til kr 0,5 mill. i resten av planperioden.
 BMU31Idrett og utemiljø, drift skatehall Hillevåg00 1 000 1 000
Som følge av bystyrets behandling av Handlings- og økonomiplan 2019-2022, ble det vedtatt at ny skatehall i Stavanger skal bygges sentralt i Hillevåg som en del av en omforent satsing på barn og unge. Den nye skatehallen vil ha et bruksareal på 3000m2. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 1,0 mill. årlig til drift av ny skatehall i Hillevåg fra og med 2024.
 BMU32Idrett og utemiljø, innsparing i drift av idrettsanlegg -531 -1 062 -1 646 -1 646
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltaket om innsparing i drift. I fjor vedtok kommunestyret å redusere budsjettet til drift av idrettsanlegg med kr 1,772 mill. i 2021, med en opptrapping i planperioden. Tiltaket inkluderte samdrift av flere anlegg, reduksjon av vikarbruk på Gamlingen og redusert bemanning hos uteidretten. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den vedtatte opptrappingsplanen, og redusere budsjettet til drift av idrettsanlegg med kr 0,531 mill. i 2022, kr 1,062 mill. i 2023 og kr 1,646 mill. i 2024 og 2025.
 BMU33Idrett og utemiljø, nye anlegg 400 800 1 200 1 600
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltaket om nye anlegg. Det er bygd, og bygges mange nye store anlegg som idrett og utemiljø overtar drift og vedlikeholdsansvaret for. I løpet av de neste årene skal det overtas spesielt store, kostnadskrevende anlegg som Jåttåvågen, Hillevåg torg, Lervigparken, Tou Scene, nye kunstgressbaner og natur/kulturlandskapsområder. Dette medfører behov for ressursøkning til drift og vedlikehold. I fjorårets HØP bevilget kommunestyret kr 0,4 mill. til dette tiltaket, med en opptrapping hvert år i planperioden. Kommunedirektøren ønsker å videreføre denne opptrappingsplanen og foreslår å øke budsjettet til drift og vedlikehold av nye anlegg med kr 0,4 mill. i 2022, med en opptrapping på kr 0,4 mill. hvert år i planperioden. 
 BMU34Idrett og utemiljø, park, friområder og aktivitetsanlegg - vedlikehold 200 400 600 800
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltaket om vedlikehold av park, friområder og aktivitetsanlegg. I fjorårets handlings- og økonomiplan ble det bevilget kr 0,2 mill. til vedlikehold av park, friområder og aktivitetsanlegg grunnet areal økning, samt en fortsatt økning på kr 0,2 mill. pr år i planperioden. Kommunedirektøren foreslår å videreføre denne opptrappingsplanen og øker budsjettet til vedlikehold av park, friområder og aktivitetsanlegg med kr 0,2 mill. i 2022, med en opptrapping på kr 0,2 mill. hvert år i planperioden.
 BMU35Idrett og utemiljø, plasser, vei og torg 200 400 600 800
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltaket om vedlikehold av plasser, veier og torg. Det er investert betydelige summer i vedlikeholdskrevende sentrale torg og parker som Stavanger Forum, Hillevåg torg, Tou Scene park, Konserthuset og Tivoliparken i sentrum. For å ivareta disse investeringene foreslår kommunedirektøren å videreføre bevilgningen fra fjorårets handlings- og økonomiplan, og øke budsjettet til vedlikehold av plasser, vei og torg med 0,2 mill. i 2022, med en opptrapping på kr 0,2 mill. hvert år i planperioden.
 BMU36Idrett og utemiljø, miljøvennlig drift - ugressbekjempelse i sentrumsområder 1 000 1 000 1 000 1 000
I sin tid som kommunalt foretak, gikk Stavanger natur- og idrettsservice til innkjøp av en maskin til ugressbekjempelse ved bruk av kokende vann (termisk ugressbekjempelse). Det er også høye årlige driftskostnader på maskinen. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet til miljøvennlig ugressbekjempelse i sentrumsområder med kr 1,0 mill. alle år i planperioden, da dagens budsjett til tiltaket ikke vil være tilstrekkelig til å ivareta ønsket standard.
 BMU37Idrett og utemiljø, flagging 1 100 1 100 1 100 1 100
Oppgaven med flagging på flaggdager har tidligere blitt ivaretatt av Rogaland brann og redning IKS. Dette arbeidet inkluderer oppbevaring og vedlikehold av flagg, samt innkjøp av nye flagg ved behov. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet knyttet til flagging med kr 1,1 mill. årlig i planperioden.
 BMU38Idrett og utemiljø, dobbel idrettshall Kvernevik00 900 900
Kommunedirektøren foreslår å reversere deler av omstillingstiltaket i HØP 2021-2024 knyttet til å fjerne driftsmidler til dobbel idrettshall på Kvernevik, og dette innebærer å tilbakeføre kr 0,9 mill. av omstillingstiltaket fra og med år 2024.
 BMU39Idrett og utemiljø, miljøkulvert - grøntanlegg 1 650 1 650 1 650 1 650
Kulvert som binder Mosvatnet og Vålandskogen sammen er et viktig bidrag til folkehelse og grønnstrukturen i Stavanger. Anlegget på kulverten defineres i stor grad som «park B», som vil si at det skal utføres skjøtsel etter høy standard. Anlegget inkluderer blant annet flere større og mindre buskfelt, trær, staudebed, blomsterenger, plener, benker, grusveier og dam med staudebeplanting. Stavanger kommune overtar anlegget tidlig vår 2022, slik at drift og skjøtsel for kommunens del vil beløpe seg til nærmest helårseffekt allerede i 2022. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet til drift av grøntanlegg på miljøkulverten med kr 1,65 mill. hvert år i planperioden.
 BMU40Idrett og utemiljø, permanente grillsteder ved parkarealer for å redusere engangsgrill (klima- og miljøfond) -300 -300 -300 -300
I HØP 2021-2024 ble det vedtatt å bruke kr 0,3 mill. for å etablere permanente grillsteder i parkområder i kommunen. Formålet var å redusere bruk av engangsgriller, som både forsøpler og utgjør brannfare. Tiltaket er ferdigstilt, og kommunedirektøren foreslår derfor å redusere budsjettet med kr 0,3 mill. fra og med 2022. Tiltaket var finansiert av klima- og miljøfondet.
 BMU41Idrett og utemiljø, reduksjon asfaltering -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om reduksjon i asfaltering. I fjor vedtok kommunestyret en reduksjon i budsjettet til asfaltering med kr 1,0 mill. fra og med 2022. Kommunedirektøren foreslår å videreføre reduksjonen.
 BMU42Idrett og utemiljø, Attende, Arboreet og friluftsområdene, økt tilskudd, jf. Avtaler 157 265 347 436
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltaket om tilskudd, jf. avtaler. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tidligere budsjettvedtak i forhold til inngåtte avtaler med en opptrapping på kr 0,157 mill. i 2022, kr 0,256 mill. i 2023, kr 0,347 mill. i 2024 og kr 0,436 mill. i 2025.
 BMU43Idrett og utemiljø, framkommelighet 400 800 1 200 1 600
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om fremkommelighet. Med bakgrunn i økt volum fra utbyggingsområder og nye veianlegg ble det i fjorårets handlings- og økonomiplan vedtatt å bevilge kr 0,4 mill. til å bedre fremkommeligheten på veinettet, med en årlig økning på kr 0,4 mill. i planperioden. Kommunedirektøren foreslår å videreføre denne opptrappingsplanen og øker budsjettet for å bedre fremkommeligheten på veinettet med kr 0,4 mill. i 2022, samt en opptrapping på kr 0,4 mill. hvert år i planperioden.
 BMU44Idrett og utemiljø, grønn plan -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Kommunestyret vedtok i HØP 2021-2024 å bruke kr 1,0 mill. hvert år i 2021 og 2022 for å kartlegge biologisk mangfold og naturtyper både på land og i sjø. Kartleggingen skulle brukes som grunnlag for videre oppfølging av Grønn plan. Arbeidet er nå ferdigstilt, og kommunedirektøren foreslår derfor å redusere budsjettet med tilsvarende beløp fra og med 2022 som følge av at tiltaket utgår.
 BMU45Idrett og utemiljø, Lyse - drifts- og vedlikeholdsavtale 100 200 300 400
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltaket om drift- og vedlikeholdsavtale. Stavanger kommune har en avtale med Lyse om drift, vedlikehold og investering av gatebelysning. Prisjusteringen beløper seg til ca. kr 0,1 mill. per år. Kommunedirektøren foreslår å kompensere for den årlige prisjusteringen, og styrke budsjettet med kr 0,1 mill. i 2022, samt en opptrapping på kr 0,1 mill. hvert år i planperioden.
 BMU46Idrett og utemiljø, reduserte strømutgifter pga bytte til LED-lys -766 -1 659 -2 642 -2 642
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om reduserte strømutgifter som følge av LED-lys. Som en konsekvens av reduserte strømutgifter i forbindelse med bytting til LED-lys, foreslår kommunedirektøren å redusere strømbudsjettet til gatelys med kr 0,766 mill. i 2022, kr 1,659 mill. i 2023 og kr 2,642 mill. i 2024 og 2025.
 BMU47Idrett og utemiljø, rehabilitering av lekeplasser -128 -128 -128 -128
I HØP 2021-2024 vedtok kommunestyret en reduksjon i rehabilitering av lekeplasser som et innsparingstiltak på kr 0,372 mill. i 2021 med en økning til kr 0,5 mill. fra og med 2022. Kommunedirektøren foreslår å videreføre fjorårets vedtak i kommunestyret og dermed redusere budsjettet til rehabilitering av lekeplasser med kr 0,128 mill. hvert år i planperioden.
 BMU48Idrett og utemiljø, investere i offentlige drikkeplasser/fontener og lekepark (klima og miljøfond) -700 -700 -700 -700
I HØP 2021-2024 vedtok kommunestyret å sette av kr 0,7 mill. i 2020 og i 2021 til opparbeidelse av drikkeplasser/fontener og lekepark. Tiltaket er nå gjennomført, og kommunedirektøren foreslår derfor å redusere budsjettet med kr 0,7 mill. fra og med 2022 som følge av at tiltaket utgår.
 BMU49Idrett og utemiljø, trafikksikkerhet og miljø 300 300 300 300
I HØP 2021-2024 bevilget kommunestyret kr 0,3 mill. til trafikksikkerhetstiltak grunnet nye investeringer innen sykkel, trafikksikkerhet, miljø og gatetun, med en årlig opptrapping i planperioden. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tidligere vedtatte opptrappingsplaner, og øker budsjettet med kr 0,3 mill. for perioden 2022-2025.
 BMU50Idrett og utemiljø, vertskommune under festival - økt bidrag0 -300 0 -300
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltaket om vertskommune under festival. Kommunestyret har bevilget midler til å ivareta et større vertskommuneansvar ved prioriterte festivaler. I år uten ONS reduseres bidraget, med unntak av 2021 grunnet utsatt vertskommuneansvar ved Luci konferansen. Kommunedirektøren foreslår å redusere tilskuddet på kr 0,3 mill. i 2023 og 2025.
 BMU51Idrett og utemiljø, leieinntekter for kommunens areal tilknyttet uteservering -2 600 -2 600 -2 600 -2 600
I HØP 2021-2024 vedtok kommunestyret å frafalle leieinntekter for kommunens areal tilknyttet uteserveringssteder frem til 1. halvår 2021, og økte i den forbindelse budsjettet med kr 2,6 mill. Kommunedirektøren foreslår å tilbakeføre kommunens inntektskrav på disse leieinntektene, og dermed øke budsjettet med kr 2,6 mill.
 BMU52Idrett og utemiljø, vintervedlikehold og feiing av veinett 600 000
Budsjettet til vintervedlikehold/ feiing av veinettet ble i fjorårets handlings- og økonomiplan redusert med kr 1,1 mill., da planen var at deler av veinettet i 2021 skulle bli omklassifisert til fylkesveier. Dette tiltaket ble utsatt til rundt mai 2022. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet til feiing av veinettet med kr 0,6 mill. for perioden hvor disse veiene er et kommunalt ansvar.
 BMU53Idrett og utemiljø, Lyse - økt nettleie 500 1 000 1 300 1 300
Grunnet endringer i forskriftene fra myndighetene, ved Norges vassdrags- og energidirektorat gjør at Lyse Elnett må endre sin praksis for prising av veilys. Forskriftskravet kom i 2015 og ifølge denne skal alt strømbruk måles, også veilys. Det innebærer at alle nye veilysanlegg må bygges med tilknytning til strømmålere. Lyse Elnett har tidligere varslet at dette ville innebære en økning i nettleie for veilys med gradvis opptrapping. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet til nettleie Lyse med kr 0,5 mill. i 2022, kr 1,0 mill. i 2023 og kr 1,3 mill. 2024 og 2025.
 BMU54Idrett og utemiljø, drenering av turveier med mer 1 500 1 500 1 500 1 500
Økte nedbørsmengder over tid har skapt et behov for å øke innsatsen med å drenere turveier i Stavanger. Det er behov for omfattende grøfterens. Det er også et behov for større grad av universell utforming og økt bruk av naturbaserte løsninger. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet til drenering av turveier mv. med kr 1,5 mill. hvert år i planperioden.
 BMU55Idrett og utemiljø, drift av badeplasser 800 800 800 800
Gjennomgang av nye sikkerhetskrav og erfaringer viser økt behov for sikring av badeplasser, flytting av stupebrett, skilting med mer. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet for drift av badeplasser med kr 0,8 mill. i hele planperioden.
 BMU56Idrett og utemiljø, økt vedlikehold av parkutstyr 500 500 500 500
Befolkningsvekst, klimaendringer og økt bruk av parkutstyr medfører stor slitasje på kommunens parkutstyr. Mange benker og bord i parker og i sentrum bærer preg av slitasje og behov for vedlikehold, deriblant grønskebehandling. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet til vedlikehold av parkutstyr med kr 0,5 mill. årlig i planperioden.
 BMU57Idrett og utemiljø, tilskudd til Kampen Campus 6 000 000
Saken om Kampen Campus ble først behandlet i Stavanger bystyre i forbindelse med 1. tertial 2019 den 17.06.19, sak 59/19, med tilleggsvedtak (se bystyrets flertallsvedtak pkt 10 f). Ifølge vedtaket skulle Stavanger kommune bidra med tilskudd tilsvarende kr 6 mill. for tiltak som ballbinge, bysykkelstasjon, beachvolleyballbane med mer på Kampen Campus, og Campus skal også fungere som et nærmiljøanlegg for denne delen av byen. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 6,0 mill. i tilskudd til Kampen Campus i 2022.
 BMU58Idrett, og utemiljø, tilskudd båt Ryfylke friluftsråd 2 200 000
Ryfylke friluftsråd har bestilt 2 båter på hhv. kr 4,0 mill. og kr 12,0 mill., i tillegg til at de skal rehabilitere eksisterende arbeidsbåt med en kostnad på ca kr 2,5 mill. Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand, Kvitsøy, Randaberg og Rogaland fylkeskommune har allerede bidratt med finansiering til båtprosjektet, i tillegg til tilskudd fra Staten og SR-bank. Kommunedirektøren foreslår å bidra med et tilskudd til Ryfylke friluftsråd på kr 2,2 mill. i 2022 for å delfinansiere båtprosjektet.
 BMU59Idrett og utemiljø, miljøkulvert - driftsavtale med Statens veivesen 600 600 600 600
Stavanger kommune har inngått avtale med Statens vegvesen om nødvendig drift og inspeksjon av miljøkulverten ved Mosvatnet. Driftsavtalen inkluderer inspeksjoner, graffiti-fjerning, påføring av antigrafitti-middel, drift av sandfang og dreneringsanlegg, tunnel-vask m.m. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet til driftsavtale med Statens vegvesen med kr 0,6 mill. hvert år i planperioden.
 BMU60Idrett og utemiljø, tilskudd til speidermarka 1 200 000
Vesterlen speiderkrets har på vegne av Madlaspeiderne søkt Stavanger kommune om å få bygge en naturmøteplass/speiderbase i friområdet Speidermarka ved Store Stokkavatn. Speiderbasen koster kr 3,6 mill. Speiderne finansierer selv kr 1,2 mill. av byggekostnadene, og søker om at Stavanger kommune bidrar med et tilskudd på kr 1,2 mill., samt forskutterer spillemidler tilsvarende kr 1,2 mill. Kommunedirektøren foreslår å innvilge et tilskudd på kr 1,2 mill. til speiderbasen i friområdet Speidermarka ved Store Stokkavatn, samt at kommunen forskutterer spillemidler tilsvarende kr 1,2 mill.
 BMU61Idrett og utemiljø, besparelser ved tilbakeføring av kommunale foretak -475 -675 -875 -875
I HØP 2021-2024 ble det innarbeidet besparelser knyttet til tilbakeføring av kommunale foretak på kr 2,5 mill. i 2021, økende til kr 5 mill. i 2022, kr 6 mill. i 2023 og kr 7 mill. i 2024. Innsparingskravet fordeles nå på tjenesteområdene bymiljø og utbygging og innbygger og samfunnskontakt i henhold til bruttorammene for tjenesteområdene. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide en besparelse hos idrett og utemiljø på kr 0,48 mill. i 2022, kr 0,68 mill. i 2023, kr 0,88 mill. i 2023 og 2024 som følge av at foretak tilbakeføres til basisorganisasjonen.
  Idrett og utemiljø Totalt 267 420 258 154 259 869 261 708
  Juridisk    
  Juridisk 13 800 13 800 13 800 13 800
  Inngående budsjett 13 700 13 700 13 700 13 700
 BMU62Juridisk, økte lønnsmidler 100 100 100 100
Kommunedirektøren ser et behov for å styrke lønnsbudsjettet til Juridisk med kr 0,1 mill. fra og med år 2022 som følge av at de i flere år har vært underbudsjettert med hensyn på lønn.
  Juridisk Totalt 13 800 13 800 13 800 13 800
  Klima og miljø    
  Klima og miljø 13 509 25 009 26 509 26 509
  Inngående budsjett 8 449 8 449 8 449 8 449
 BMU63Klima og miljø, Ullandhaug økologiske gård -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det vedtatt et tilskudd til Ullandhaug økologiske gård på kr 4 mill. i 2021. Tilskuddet utgår fra 2022 og kommunedirektøren foreslår derfor å redusere budsjettet med tilsvarende beløp.
 BMU64Klima og miljø, pant på gamle vedovner utgår -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Det foreslås at pant på gamle vedovner utgår i tråd med vedtaket 40/21 i utvalget for miljø og utbygging. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide dette i budsjettet ved å redusere budsjettet med kr 1,5 mill. fra og med 2022. Pant på piggdekk er innført fra høsten 2021 og erstatter ordningen med pant på gamle vedovner som ble avsluttet våren 2021.
 BMU65Klima og miljø, pant på piggdekk skal erstatte pant gamle vedovner 1 000 500 00
Panteordning for piggdekk erstatter ordning med pant på gamle vedovner. Pant på piggdekk gis ved kjøp av piggfrie vinterdekk som erstatter piggdekk. Kommunen gir kr 300 i støtte per innleverte piggdekk (inntil 4 dekk per bil), jf. sak til UMU 10.03.2021. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide endringen og styrke budsjettet med kr 1 mill. i 2022 og 0,5 mill. i 2023, før ordningen avvikles første termin 2023.
 BMU66Klima og miljø, rådgivere tidligere finansiert av Klima- og miljøfondet 2 560 2 560 2 560 2 560
Tre faste rådgiverstillinger rekruttert i 2019, med oppstart i 2020, har vært finansiert av klima- og miljøfondet. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 2,56 mill. i perioden, slik at rådgiverne ikke lengre lønnes med fondsmidler.
 BMU67Klima og miljø, økt satsing på klima og miljø 5 000 10 000 10 000 10 000
Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 5 mill. i 2022 og kr 10 mill. de påfølgende årene for å øke satsingen på klima og miljø i tråd med vedtatte målsettinger om reduserte utslipp av klimagasser med 80 % innen 2030. Det vises til tiltak i vedtatt i klima- og miljøhandlingsplan sak 104/18 i bystyret.
 BMU68Klima og miljø, piggdekkavgift - redusert inntektsnivå 2 000 9 000 11 000 11 000
I henhold til kommunestyrevedtak 74/21 avvikles ordningen med piggdekkgebyr første termin 2023. Kommunedirektøren foreslår å redusere de budsjetterte inntektene med kr 2,0 mill. i 2022, kr 9,0 mill. i 2023 i tråd med at det forventes en større piggfriandel og reduserte inntekter, før inntektskravet tas ut i 2024 og 2025.
  Klima og miljø Totalt 13 509 25 009 26 509 26 509
  Stab BMU    
  Stab BMU 8 575 8 565 8 553 8 553
  Inngående budsjett 9 386 9 386 9 386 9 386
 BMU69Stab BMU, midler til gjennomføring av tilbakeføring av kommunale foretak -676 -676 -676 -676
I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det vedtatt at kr 0,676 mill. i 2021 skulle benyttes i forbindelse med tilbakeføringen med kommunale foretak for å oppnå bedre helhetlig styring, styrket evne til omstilling og reduserte kostnader i omstillingsarbeidet. Beløpet blir ikke videreført fra og med år 2022. Budsjettet reduseres derfor med tilsvarende beløp alle årene i perioden.
 BMU70Stab BMU, redusert lønnsbudsjett -135 -145 -157 -157
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltaket om redusert lønnsbudsjett. Det stilles krav til omstilling. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet og foreslår å videreføre reduksjonen av lønnsmidler med kr 0,135 mill. i 2022, kr 0,145 mill. i 2023 og kr 0,157 mill. i 2024 og 2025.
  Stab BMU Totalt 8 575 8 565 8 553 8 553
  Utbygging    
  Utbygging 4 236 4 212 4 186 4 186
  Inngående budsjett 4 259 4 259 4 259 4 259
 BMU71Byggeprosjekter, innsparingstiltak -23 -47 -73 -73
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres innsparingstiltaket. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide videreføringen med kr 0,02 mill. i 2022, kr 0,05 mill. i 2023, kr 0,07 mill. i 2024 og 2025.
  Utbygging Totalt 4 236 4 212 4 186 4 186
  Vann, avløp, slam og renovasjon    
  Avløpsverket0000
  Inngående budsjett0000
 BMU72Avløp, gebyrinntekter -5 079 -12 698 -17 777 -25 395
Kommunedirektøren foreslår å øke gebyrinntektene med kr 5,1 mill. i 2022, kr 12,7 mill. i 2023, kr 17,8 mill. i 2024, kr 25,4 mill. i 2025 for avløp.
 BMU73Avløp, avskrivninger 2 087 3 218 4 123 5 005
Kommunedirektøren foreslår å øke posten for avskrivninger som følge av økte investeringer. Endringen utgjør kr 2,1 mill. i 2022, kr 3,2 mill. i 2023, kr 4,1 mill. i 2024 og kr 5,0 mill. i 2025.
 BMU74Avløp, bemanningsøkning iht. hovedplan 200 400 600 800
Bemanningsøkning er i tråd med Hovedplan og harmoniseringsplanen for Stavanger. Det er lagt opp til en liten bemanningsøkning i planperioden for å sikre kapasitet til å gjennomføre vedtatte tiltak. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettposten med kr 0,2 mill. hvert år i perioden.
 BMU75Avløp, bruk/avsetning til selvkostfond -19 476 -16 480 -16 116 -12 443
Per 1.1.2021 er det kr 37,8 mill. på selvkostfondet til avløp. Kommunedirektøren foreslår en økt bruk av fondsmidler i perioden, som medfører en endring i avsetting/bruk på kr 19,5 mill. i 2022, kr 16,5 mill. i 2023, kr 16,1 mill. i 2023 og kr 12,4 mill. i 2025
 BMU76Avløp, driftsutgifter, generell prisstigning 1 300 2 600 3 900 5 155
For å ivareta en 2 % økning pr år på lønnskostnader og kostnader til drift og vedlikehold, foreslår kommunedirektøren å styrke budsjettet med kr 1,3 mill. i 2022, kr 2,6 mill. i 2023 kr 3,9 mill. i 2024 og kr 5,155 mill. i 2025.
 BMU77Avløp, fastledd - IVAR0 200 400 645
Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,2 mill. i 2023, kr 0,4 mill. i 2023 og kr 0,645 mill. i 2025 for å ivareta IVAR sine forventede endringer i enhetspriser (fastledd knyttet til antall innbyggere).
 BMU78Avløp, mengdevariabelt ledd - IVAR0 300 600 900
Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,3 mill. i 2023, kr 0,6 mill. i 2024 og kr 0,9 mill. i 2025 for å ivareta IVAR sine forventede endringer i enhetspriser (variabelt ledd knyttet til mengde). Budsjettet baseres på normal nedbørsmengde, og avvik fra dette vil påvirke regnskapet.
 BMU79Avløp, renter restkapital 20 818 22 310 23 520 24 583
For selvkostområdet benyttes årets gjennomsnittlige 5-årige swap-rente med et tillegg på 0,5 prosentpoeng. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide en forventning om økt rentenivå i perioden. Det foreslås å øke posten med kr 20,8 mill. i 2022, kr 22,3 mill. i 2023, kr 23,5 mill. i 2024 og kr 24,6 mill. i 2025.
 BMU80Slam, gebyrinntekter -257 -331 -404 -478
Kommunedirektøren foreslår å øke gebyrinntektene med kr 0,26 mill. i 2022, kr 0,33 mill. i 2023, kr 0,40 mill. i 2024 og kr 0,48 mill. i 2025 for slam.
 BMU81Avløp, operasjonell leasing av kjøretøy 150 150 750 750
Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 0,15 mill. i 2022 og 2023 og kr 0,75 mill. i 2024 og 2025 til leasing av kjøretøy. Det ønskes primært å kjøpe kjøretøy, men avhenger av tilgang på utslippsfrie/fossilfrie kjøretøy med tilstrekkelig kapasitet og rekkevidde.
 BMU82Slam, generell prisstigning 75 150 225 300
For å ivareta en 2 % økning pr år på lønnskostnader og kostnader til drift og vedlikehold, foreslår kommunedirektøren å styrke budsjettet med kr 0,75 mill. i 2022 med en tilsvarende økning hvert år i perioden.
 BMU83Slam, bruk/avsetning til selvkostfond 182 181 179 178
Per 1.1.2021 er det et akkumulert merforbruk på kr 0,23 mill. på slam. Kommunedirektøren foreslår en endring i avsetting til fond for slam 0,18 mill. hvert år i perioden.
  Renovasjon 131 131 131 131
  Inngående budsjett 131 131 131 131
 BMU84Renovasjon, bruk/avsetning til selvkostfond000 4 016
Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 4,02 mill. på selvkostfond i 2025 etter at det akkumulerte merforbruket er dekket inn.
 BMU85Renovasjon, økt leveringsgebyr og mengde - IVAR 24 000 31 000 36 000 41 000
Avfallsmengden per innbygger har i 2020 økt betydelig fra 2018-2019, så langt i 2021 forsetter mengdene å øke. Dette skyldes trolig koronapandemien, men det forventes en utflating nå når samfunnet åpnes opp. Det vises til IVARs økonomiplan for detaljopplysninger om prisøkninger for de ulike behandlingsløsninger for ulike typer avfall, og særskilt til behandling av restavfall (Forus ettersorteringsanlegg, inkl. plastbehandlingsanlegg), behandling av våtorganisk avfall (biogassanlegg-Grødaland) og for underskuddsdekning ved IVARs gjenvinningsstasjoner. Kommunedirektøren foreslår derfor en økning i budsjettet på kr 24 mill. i 2022, kr 31 mill. i 2023, kr 36 mill. i 2024 og kr 41 mill. i 2025.
 BMU86Renovasjon, kjøp av varer og tjenester - generell prisstigning -150 355 1 075 1 455
Kommunedirektøren foreslår å ta høyde for en generell prisjustering med kr -0,15 mill., i 2022 til kr 0,35 mill. i 2023, kr 1,075 mill. i 2024 og kr 1,455 mill. i 2025.
 BMU87Renovasjon, kalkulatoriske renter og avskrivninger 1 126 1 155 1 154 1 139
For selvkostområdet benyttes årets gjennomsnittlige 5-årige swaprente med et tillegg på 0,5 prosentpoeng. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide en forventning om økt rentenivå i perioden i tillegg til økning i avskrivninger. Det foreslås å øke posten med kr 1,13 mill. i 2022, kr 1,16 mill. i 2023 og 2024 samt kr 1,14 mill. i 2025.
 BMU88Renovasjon, økte gebyr inntekter -33 798 -51 597 -67 807 -92 580
Gebyrøkning innenfor renovasjon i Stavanger kommune har i flere år vært for lave. For å kompensere for IVAR IKS sin høye prisøkning over flere år på mottak og behandling av husholdningsavfall til ettersorteringsanlegg og biogassanlegg, foreslås å øke renovasjonsavgiften med 15 % fra 2021 til 2022. Betydelig økte avfallsmengder i 2020 og 2021 som følge av koronapandemien, har i tillegg økt kostnadene til IVARs behandling av avfall. Det foreslår inntektsøkninger på kr 33,8 mill. i 2022, kr 51,6 mill. i 2023, kr 67,8 mill. i 2024 og kr 92,6 mill. i 2025.
 BMU89Renovasjon, Renovasjonen IKS - volumøkning 9 400 12 900 16 600 20 400
Posten omfatter samlede kostnader ifm. innsamlet husholdningsavfall og hytteavfall. All innsamling av husholdnings- og hytteavfall foretas av Renovasjonen IKS. Det er lagt inn en forventet økning i antall nye abonnenter, samt moderat økning i lønn, drivstoff og andre driftskostnader hos renovasjonsselskapet. Det foreslås derfor en økning i budsjettet på kr 9,4 mill. i 2022, kr 12,9 mill. i 2023, kr 16,6 mill. i 2024 og kr 20,4 mill. i 2025.
 BMU90Renovasjon, skadedyrbekjempelse 500 500 500 500
Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen til renovasjon med kr 0,5 mill. til skadedyrbekjempelse hvert år i perioden.
 BMU91Renovasjon, avsetning til disposisjonsfond, inndekning av tidligere underskudd -1 078 5 687 12 478 24 070
Renovasjon har et akkumulert merforbruk på kr 32,7 mill. per 1.1.2021, samt oppdatert prognose for 2021 tilsier ytterligere kr 12,7 mill. i underfinansiering i 2021. Kommunedirektøren foreslår en endring i avsetning til ubundne fond på kr -1,08 mill., kr 5,69 mill., kr 12,48 mill., og kr 24,07 mill. henholdsvis i årene 2022, 2023, 2024 og 2025 for å betale ned det akkumulerte merforbruket. I 2022 forutsettes et ""null-år"", og overskudd fra 2023 på selvkostområdet. Midlene dekker først opparbeidede underskudd før de i 2025 delvis kan settes av til eget selvkostfond.
  Vannverket0000
  Inngående budsjett0000
 BMU92Vann, avskrivninger -1 844 -711 417 1 668
Kommunedirektøren foreslår å innarbeide endringer i avskrivninger som følge av et endret investeringsnivå. Endringen medfører en mindre avsetting i 2022 og 2023, henholdsvis kr 1,8 mill. og kr 0,7 mill. I 2024 og 2025 økes avskrivningene med henholdsvis kr 0,42 mill. og kr 1,67 mill.
 BMU93Vann, bruk/avsetning til selvkostfond -16 585 -12 442 -10 665 -19 056
Per 1.1.2021 er det kr 34, 8 mill. på selvkostfondet til vann. Kommunedirektøren foreslår en økt bruk av fondsmidler i perioden, som medfører en endring i avsetting/bruk på kr 16,6 mill. i 2022, kr 12,4 mill. i 2023, kr 10,7 mill. i 2023 og kr 19,1 mill. i 2025.
 BMU94Vann, driftsutgifter, generell prisstigning 1 200 1 700 2 250 2 650
For å ivareta en 2 % økning pr år på innen lønnskostnader og kostnader til drift og vedlikehold, foreslår kommunedirektøren å styrke budsjettet med kr 1,2 mill. i 2022, kr 1,7 mill. i 2023 kr 2,3 mill. i 2024 og kr 2,7 mill. i 2025.
 BMU95Vann, fastledd - IVAR0 300 1 000 6 000
Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,30 mill. i 2023, kr 1,0 mill. i 2024 og kr 6,0 mill. i 2025 for å ivareta IVAR sine forventede endringer i enhetspriser (fastledd knyttet til antall innbyggere).
 BMU96Vann, bemanningsøkning iht. hovedplan 200 400 600 800
Bemanningsøkning er i tråd med Hovedplan og harmoniseringsplanen for Nye Stavanger. Det er lagt opp til en liten bemanningsøkning i planperioden for å sikre kapasitet til å gjennomføre vedtatte tiltak. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettposten med kr 0,2 mill. hvert år i perioden.
 BMU97Vann, mengdevariabelt ledd - IVAR0 300 1 000 6 000
Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,30 mill. i 2023 kr 1,0 mill. i 2024 og kr 6,0 mill. i 2025 for å ivareta IVAR sine forventede endringer i enhetspriser (variabelt ledd knyttet til mengde). Budsjettet baseres på normal nedbørsmengde, og avvik fra dette vil påvirke regnskapet.
 BMU98Vann, renter restkapital 17 854 19 304 20 649 22 064
For selvkostområdet benyttes årets gjennomsnittlige 5-årige swap-rente med et tillegg på 0,5 prosentpoeng. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide en forventning om økt rentenivå i perioden. Det foreslås å øke posten med kr 17,9 mill. i 2022, kr 19,3 mill. i 2023, kr 20,6 mill. i 2024 og kr 22,1 mill. i 2025.
 BMU99Vann, gebyrinntekter -1 175 -9 301 -15 801 -20 676
Kommunedirektøren foreslår å øke gebyrinntektene med kr 1,2 mill. i 2022, kr 9,3 mill. i 2023, kr 15,8 mill. i 2024 og kr 20,7 mill. i 2025 for vann.
 BMU100Vann, operasjonell leasing av kjøretøy 350 450 550 550
Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 0,35 mill. i 2022, kr 0,45 mill. i 2023, kr 0,55 mill. i 2024 og 2025 til leasing av kjøretøy. Det ønskes primært å kjøpe kjøretøy, men avhenger av tilgang på utslippsfrie/fossilfrie kjøretøy med tilstrekkelig kapasitet og rekkevidde.
  Vann, avløp, slam og renovasjon Totalt 131 131 131 131
  Bymiljø og utbygging Totalt 587 635 595 640 604 840 620 843
  By- og samfunnsplanlegging2022202320242025
  Beredskap og samfunnsutvikling    
  Beredskap 20 786 20 486 17 486 17 486
  Inngående budsjett 16 486 16 486 16 486 16 486
 BSP1Beredskap og samfunnsutvikling, prosjektmidler områdeløft Hillevåg 3 000 3 000 00
Arbeidet med områdeløft Hillevåg er vedtatt videreført inntil ny temaplan er vedtatt for perioden 2022-2023, jf. sak 46/21 kommunalutvalget. Kommunedirektøren foreslår å styrke prosjektet med kr 3 mill. i 2022 og 2023.
 BSP2Beredskap og samfunnsutvikling, prosjektmidler flomvern sentrum 300 000
Det er igangsatt et utredningsarbeid for flomsikring i Stavanger gjennom et flomvernprosjekt for Holmen og Østre Havn, jf. sak 68/21 i formannskapet. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,3 mill. til dette arbeidet i 2022.
 BSP3Beredskap og samfunnsutvikling, styrking folkehelsemidler 1 000 1 000 1 000 1 000
Formannskapet vedtok i sak 79/21 en ekstra tildeling av midler til helsefremmende og forebyggende arbeid i 2021 vedtatt i tråd med FSK sak 20/21. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 1 mill. tilsvarende vedtakene per år fra og med 2022.
  Beredskap og samfunnsutvikling 1 628 1 628 1 628 1 628
  Inngående budsjett 1 628 1 628 1 628 1 628
  Beredskap og samfunnsutvikling Totalt 22 414 22 114 19 114 19 114
  By- og samfunnsplanlegging sentralt    
  Stab Samfunnsutvikling 5 474 5 474 5 474 5 474
  Inngående budsjett 6 874 6 874 6 874 6 874
 BSP4Stab by- og samfunnsplanlegging, tilbakeført innsparing i kurs og reiser 600 600 600 600
I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det vedtatt en reduksjon på kr 0,6 mill. som følge av besparelse på reise- og kursvirksomhet ifm. koronapandemien. Kommunedirektøren foreslår å tilbakeføre vedtaket om en reduksjon på kr 0,6 mill. i 2022 som følge av økt behov for kompetanseheving mv.
 BSP5Stab by- og samfunnsplanlegging, Reduksjon i prosjekt digitalisering byggesaksarkiv -500 -500 -500 -500
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres reduksjonen i tiltaket prosjekt digitalisering byggesaksarkiv. Kommunedirektøren foreslår at gjenstående budsjettramme kan reduseres med kr 0,5 mill. i 2022 og resten av planperioden.
 BSP6Stab by- og samfunnsplanleging, planleggingsbidrag, dobbeltspor Jærbanen. -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Kommunestyret vedtok i Handlings- og økonomiplan 2020-2023 å avsette kr 3,0 mill. til planleggingsbidrag av dobbeltspor på Jærbanen. Første del av planleggingsbidraget ble utbetalt i 2020, og de resterende kr 1,5 mill. i 2021. Kommunaldirektøren foreslår å redusere med kr 1,5 mill. fra og med 2022.
  By- og samfunnsplanlegging sentralt Totalt 5 474 5 474 5 474 5 474
  Byggesak og byantikvar    
  Byggesak og byantikvar 4 209 3 809 3 809 3 809
  Inngående budsjett 3 609 3 609 3 609 3 609
 BSP7Byantikvar, tilbakeføring av generell innsparing 600 600 600 600
I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det vedtatt en engangsinnsparing på kr 0,6 mill. i 2021 i forbindelse med konsolideringen av de tre budsjettene til Stavanger, Rennesøy og Finnøy. Midlene tilbakeføres fra 2022 og benyttes til en landmålerstilling.
 BSP8Byantikvar, kutt i kommunikasjontiltak kulturminnevern0 -400 -400 -400
Tiltaket «Vernemillionen» ble i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 omdisponert til informasjonstiltak om retningslinjer og veiledning for huseiere i trehusbyen. Midlene ble øremerket én-til-mange-tiltak og informasjonsverktøy. Kommunedirektøren foreslår en reduksjon på kr 0,4 mill. fra og med 2023.
  Byggesak og byantikvar Totalt 4 209 3 809 3 809 3 809
  Byutvikling    
  Planavdelinger - Byutvikling 32 940 30 588 30 288 30 188
  Inngående budsjett 27 640 27 640 27 640 27 640
 BSP9Byutvikling, reduksjon felles planprogram Havnefronten -500 -500 -500 -500
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltaket med reduksjon av felles planprogram Havnefronten. Arbeidet med felles planprogram for Havnefronten - strekningen fra og med Holmen til og med Bekhuskaien startet opp i 2020. Planprogrammet er utarbeidet i samarbeid med en rekke aktører. Stavangerregionen Interkommunale havn IKS (SIH) og Stavanger Utvikling KF (SU) har vært sentrale samarbeidspartnere. Ressursbehovet er redusert og kommunedirektøren foreslår redusere budsjettrammen med kr 0,5 mill. i 2022 og ut planperioden.
 BSP10Byutvikling, prosjektmidler områderegulering Paradis 2 000 348 48 48
Byutvikling har behov for ekstra prosjektmidler til utredninger og analyser i forbindelse med områderegulering Paradis, jf. sak 45/21 i utvalg for by- og samfunnsutvikling. Dette er et prioritert prosjekt vedtatt i kommunens arbeidsprogram for perioden. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 2 mill. til dette arbeidet i 2022, kr 0,348 mill. i 2023 og så kr 0,048 mill. videre i perioden.
 BSP11Byutvikling, prosjektmidler områderegulering Hillevåg 800 100 100 0
Byutvikling har behov for ekstra prosjektmidler til prosjektkontor, utredninger og analyser i forbindelse med områderegulering Hillevåg. Dette er et prioritert prosjekt vedtatt i kommunens arbeidsprogram for perioden, jf. sak 68/21 i utvalg for by- og samfunnsutvikling. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,8 mill. til dette arbeidet i 2022 og kr 0,1 mill. i 2023 og 2024.
 BSP12Byutvikling, økt plankapasitet 3 stillinger Byutvikling 3 000 3 000 3 000 3 000
Byutvikling har behov for økt plankapasitet til egne planer for å sikre nødvendig progresjon, Jf. sak 60/20 i Kommunestyret vedtatt arbeidsprogram og planbehov for perioden Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 3 mill. årlig til dette arbeidet per år fra 2022.
  Byutvikling Totalt 32 940 30 588 30 288 30 188
  Kart og digitale tjenester    
  Planavdelinger - Kart og digitale tjenester 17 307 17 307 17 307 17 307
  Inngående budsjett 17 307 17 307 17 307 17 307
  Kart og digitale tjenester Totalt 17 307 17 307 17 307 17 307
  By- og samfunnsplanlegging Totalt 82 344 79 292 75 992 75 892
  Innbygger- og samfunnskontakt2022202320242025
  Innbygger- og samfunnskontakt sentralt 12 877 17 677 20 477 29 977
  Inngående budsjett 4 677 4 677 4 677 4 677
 ISK1Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, besparelser ved tilbakeføring av kommunale foretak -600 -800 -1 000 -1 000
I HØP 2021-2024 er det innarbeidet besparelser knyttet til tilbakeføringen av de aktuelle foretakene på kr 2,5 mill. i 2021, kr 5 mill. i 2022, kr 6 mill. i 2023 og kr 7 mill. i 2024. Innsparingskravet fordeles på tjenesteområdene bymiljø og utbygging og innbygger og samfunnskontakt i henhold til bruttorammene for tjenesteområdene. Kommunedirektøren foreslår å videreføre innbygger- og samfunnskontakt sin andel på kr 0,6 mill. i 2022, kr 0,8 mill. i 2023 og kr 1 mill. videre i perioden.
 ISK2Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, helhetlig forvaltning av tilskuddsordningen00 -2 000 -2 000
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket som er i samsvar med strategiske satsinger i kommunedirektørens forslag til "Planbehov og arbeidsprogram for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 2020-2024, jf sak 46/20". Det er etablert et tverrfaglig prosjekt for videreutvikling av tilskuddsforvaltning i Stavanger kommune. Målet er økt brukertilfredshet og mer effektiv saksbehandling. Kommunen forvalter tilskudd for om lag 170 millioner kroner per år. Forvaltningsrevisjon peker på behov for å bedre rettferdigheten av tilskuddsordningene og standardisering av søknads- og rapporteringsprosess (bystyresak 68/19). Eksempelvis vil reduksjon i saksbehandlingstid med 1 time per søknad utgjøre 400 timer per år innen tilskudd til kunst og kultur. Tilsvarende vil et søknadssystem tilpasset brukerne redusere ressursbruk for søker. Kommunedirektøren foreslår å videreføre vedtaket og tar ut en effektiviseringsgevinst på kr 2,0 mill. fra og med 2024 og ut planperioden.
 ISK3Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, Stavanger 2025, byens 900-årsjubileum 5 000 10 000 15 000 25 000
Stavanger kommune er hovedarrangør for Stavanger 2025, byen og kirkens 900-årsjubileum, og skal realisere en rekke små og store jubileumstiltak i perioden 2022 - 2025 i samarbeid med samfunnsaktører i regionen. I 2022 starter for alvor nedtellingen mot jubileumsåret 2025.

Innholdet i jubileet skal bygges rundt tre satsingsområder som er vesentlige for Stavangers attraktivitet og innbyggernes trivsel: sentrumskjernen vår, naturen i og rundt Stavanger, og omstillingsevnen i næringslivet, kulturlivet og i kunnskapsmiljøene. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 5 mill. i 2022, kr 10 mill. i 2023, kr 15 mill. i 2024 og kr 25 mill. i 2025.
 ISK4Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, Know-how Edtech 300 300 300 300
Know-how Edtech er en viktig og populær arena for å styrke den digitale kompetansen for lærerne og bidra til at elever får styrket sin kompetanse. KnowHow EdTech er en internasjonal konferanse om læringsteknologi, som er organisert av NETTOP-UiS, avdeling for utvikling av digitale læringsressurser ved UiS. Det er UiS som leverer hele Nordic Edge Expo's konferanseprogram om læringsteknologi. Universitetet i Stavanger er for øvrig medlem Nordic Edge-klyngen. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,3 mill. til denne konferansen fra 2022 og ut planperioden.
 ISK5Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, Pådriv - oppstartsstøtte 500 500 500 0
Pådriv Stavanger er et partnerskap for bærekraftig og klimavennlig utvikling av Hillevåg. Hillevåg har en lang og rik industrihistorie. Her har det alltid vært fabrikker, produksjon og handel, samtidig som folk har bodd og levd her. Stavanger kommune har mål om at Hillevåg, og særlig området rundt Kvaleberg, skal ha gode bo- og nærmiljøer, og være et sted der folk føler tilhørighet og har innflytelse over nabolaget sitt. Barn og unge skal ha trygge oppvekstforhold. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,5 mill. fra 2022 til og med 2024.
 ISK6Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, støtte til Nordic Edge 3 000 3 000 3 000 3 000
Smartbyklyngen Nordic Edge har gjennom utvikling av smartby-løsninger utviklet seg til en ledende aktør innen dette segmentet. Næringsutvikling sammen med en årlig stor konferanse/kongress viser vei til et voksende marked for nye og bærekraftige løsninger for samfunnsutvikling. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 3 mill. per år fra 2022.
  Innbyggerdialog 29 287 29 287 29 287 29 287
  Inngående budsjett 28 187 28 187 28 187 28 187
 ISK7Innbyggerdialog, Finnøy kommunedelsutvalg, økt budsjettramme 350 350 350 350
Stavanger kommune deler ut tilskuddsmidler for å stimulere lag og organisasjoner til å gjennomføre aktiviteter og arrangementer i nærmiljøet (fsk 26/20). Det er kommunedelsutvalgene som behandler søknader og tildeler midlene. Dette er en ny ordning for Finnøy og Rennesøy kommunedeler, og det må sikres like muligheter for tilskudd til initiativer fra befolkningen i disse kommunedelene. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,35 mill. fra og med 2022.
 ISK8Innbyggerdialog, besøksregistreringssystem administrasjonsbygg Stavanger kommune 250 250 250 250
Alle administrasjonsbygg i rådhuskvartalet har besøksregistreringssystem som et alternativ til bemannet publikumsmottak. Lisens- og driftskostnader knyttet til Veni besøksregistreingssystem fordeles på berørte tjenesteområder. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,25 mill. fra og med 2022.
 ISK9Innbyggerdialog, driftsstøtte Frilager 500 500 500 500
Stavanger kommune har inngått en samarbeidsavtale med Frilager, jf. FSK 98/21. Avtalen gjelder fra 02.06.2021 til 31.12.2025. Dette er en avtale om tilskudd som regulerer at kommunale avdelinger og frivillige organisasjoner kan leie gratis utstyr. Tiltak treffer direkte i arbeidet med å realisere kommuneplanens samfunnsdel gjennom grønn spydspiss og gode hverdagsliv. Frilager tar utgangspunkt i deling og gjenbruk, legger til rette for opplevelser og utjevner forskjeller ved å tilgjengeliggjøre utstyr uten kostnad. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,5 mill. til dette formålet fra 2022 og hele planperioden.
  Kommunikasjon 11 910 11 830 11 830 11 830
  Inngående budsjett 10 480 10 480 10 480 10 480
 ISK10Kommunikasjon, reduksjon kurs i klarspråk -150 -150 -150 -150
I tråd med HØP 2021-2024 reduseres tiltaket der en kartlegging av kommunens beslutningstekster ble gjennomført høsten 2018 som avdekket behov for å styrke skrivekompetansen hos ansatte generelt, og hos enkeltgrupper som f.eks. saksbehandlere spesielt. Kommunestyret styrket formålet i 2020 og 2021. Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettrammen igjen med kr 0,15 mill. fra og med 2022.
 ISK11Kommunikasjon, drift av nynorskrobot 250 250 250 250
Nynorskroboten er en viktig bidragsyter til at kommunen når sine målformmål, herunder å styrke nynorsken. Robotens arbeid vil bidra til at ansette får raskt og effektiv hjelp til oversettelse av tekster. Det er behov for lisenser, vedlikehold og utvikling av nynorskroboten. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,25 mill. fra 2022 og hele planperioden.
 ISK12Kommunikasjon, språkarbeid 430 350 350 350
Ny språklov innebar forpliktelser til klarspråk, styrket nynorsk og norsk som arbeidsspråk. Det er avholdt skrivekurs for saksbehandlere, HØP- skribenter, folkevalgte, generelle klarspråk-kurs, nynorsk- kurs. Det er behov å styrke norsk som arbeidsspråk, og oppfølging av bedre kvalitet på kommunens stillingsannonser. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettrammen med kr 0,43 mill. i 2022 og kr 0,35 mill. videre i perioden.
 ISK13Kommunikasjon, økt behov etter kommunesammenslåingen 900 900 900 900
Etter kommunesammenslåingen har kommunikasjonsavdelingen fått flere oppdrag, og det er behov for flere årsverk. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,9 mill. per år fra 2022.
  Kultur 124 605 123 305 123 305 122 835
  Inngående budsjett 121 020 121 020 121 020 121 020
 ISK14Kultur, Rikssamlingsjubileum Hafrsfjord 2022 250 -250 -250 -250
Formannskapet vedtok i sak 98/20 endelig organisering og revidert finansieringsmodell, totalt kr 1 mill. i perioden 2020-2022. Det er gjort likelydende vedtak om deltakelse og økonomisk bidrag fra Rogaland fylkeskommune og kommunene Haugesund, Karmøy og Sola. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med kr 0,25 mill. i 2022 og redusere rammen med kr 0,25 mill. fra 2023 og ut planperioden
 ISK15Kultur, reduksjon katalogisere kunstsamlingen til Stavanger kommune -150 -150 -150 -150
I tråd med HØP 2021-2024 reduseres tiltaket der kommunestyret vedtok at det skulle foretas en opprydding i kunstkjelleren i Olav Kyrres 23. Dette settes i sammenheng med en generell kartlegging av kommunens kunstsamling. Kommunedirektøren foreslår å redusere rammen med kr 0,15 mill. fra og med 2022.
 ISK16Kultur, økt driftstilskudd til Rogaland Teater, Stavanger Symfoniorkester og Museum Stavanger 1 700 1 700 1 700 1 700
Rogaland Teater, Stavanger Symfoniorkester og Museum Stavanger har fordelingsnøkkel knyttet til Statens tilskudd. Denne fordelingsnøkkelen er basert på tilskudd fra Statsbudsjettet. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 1,7 mill. per år fra og med 2022.
 ISK17Kultur, Norsk lydinstitutt - reduksjon i driftstilskudd -654 -654 -654 -654
Det vises til sak 207/20 hvor formannskapet fattet vedtak om å si opp avtalen med Norsk lydinstitutt (NLS) i 2022. Driftstilskuddet for 2021 utgjorde kr 2,6 mill. I tråd med vedtakets pkt. 3 settes det av kr 0,75 mill. som et årlig beløp for å ivareta samlingen. I tillegg til transaksjonskostnader settes det også av lønnskostnader for å kunne ivareta de ansatte på en god måte i en overgangsfase. Resterende beløp på kr 0,654 mill. foreslås omdisponert til det frie kulturfeltet under Tilskudd til kulturvirksomheter. Ved fremtidig reduksjon av nevnte transaksjonskostnader vil det fremmes ny sak for UKIS med forslag til omdisponering.
 ISK18Kultur, økt tilskudd til kulturvirksomheter 446 551 446 446
Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog vedtok i sak 65/21 Retningslinjer for tilskuddsordningen Tilskudd til kulturvirksomheter. Tilskuddsordningen erstatter Tilskudd til produksjon og formidling av kunst og kultur, arrangement og festivaler, inkl. internasjonal kulturformidling og vennskapsbysamarbeid, samt ensemblestøtte og annen støtte til kulturvirksomheter over utvalgets disposisjonskonto. Det vises til vekst i aktivitet de seneste årene, og særlig etablering av virksomheter innen scenekunst. Prioritering er forankret i kulturplanens mål om at aktører skal ha forutsigbare vilkår i den kunstneriske og kulturelle produksjonen og samfunnsdelens strategi om å legge til rette for kunst, kultur og opplevelser. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,446 mill. i 2022, økende til kr 0,551 mill. i 2023 og så kr 0,446 fra og med 2024.
 ISK19Kultur, Filmkraft Rogaland - reduksjon i driftstilskudd -331 -331 -331 -331
Det vises til sak 71/21 der formannskapet vedtok å redusere eierandelen i Filmkraft Rogaland til 25 %. I tråd med revidert aksjonæravtale innebærer dette en reduksjon i årlig driftstilskudd til selskapet på kr 0,331 mill.
 ISK20Kultur, Tou trykk - økt driftstilskudd 150 150 150 150
En gjennomgang av økonomien til Tou Trykk viser behov for å øke driftstilskuddet til økt kursvirksomhet. Det forventes at dette vil gi økt egeninntjening. Tou trykk - grafisk verksted er viktig for det visuelle feltet, både i form av spisskompetanse og produksjonsfasiliteter. Økt støtte er i tråd med kulturplanens hovedmål 2: Aktører og institusjoner skal ha forutsigbare vilkår som sikrer utvikling, bredde og kvalitet i den kunstneriske og kulturelle produksjonen. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,15 mill. per år fra 2022.
 ISK21Kultur, Ryfylkemuseet - økt driftstilskudd til Folkedanskoordinator 135 135 135 0
Treårig prosjektstilling som folkedanskonsulent ved Ryfylkemuseet. Prosjektet er i regi av kulturdepartementet, og forutsetter kommunal og regional medfinansiering. Tiltaket er i tråd med museumsmeldingens satsing på immateriell kulturarv. Tilskudd kan være med på å styrke og løfte fram denne delen kulturarven på Finnøy, også i lys av et kommende Byjubileum. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,135 mill. i tre år fra 2022 til og med 2024.
 ISK22Kultur, Kulturpris - økning av prisen 50 50 50 50
Tilskuddet som tildeles til årets kulturprisvinner har stått uendret over lengre tid. Basert på tildeling av årets kulturpris for 2021, foreslås det å evaluere ordningen før tildeling for 2022. Det vil også være hensiktsmessig å øke tilskuddet som tildeles til totalt kr 0,100 mill. for å markere anerkjennelsen som ligger i prisen. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,05 mill. per år fra 2022.
 ISK23Kultur, Rogaland kunstsenter - økt driftstilskudd0 600 1 200 1 200
Det vises til formannskapets vedtak sak 161/20. Kommunen har dialog med Rogaland Kunstsenter for å sikre kunstsenteret egne lokaler. I UKIS sak 36/21 gjøres det rede for at økte husleiekostnader for RKS må søkes kompensert i økt driftstilskudd fra Stavanger kommune. Beløp tar utgangspunkt i Stavanger utviklings kostnadsberegning for økte husleieutgifter. Kommunedirektøren foreslår å styrke driftsbudsjettet til RKS med kr 0,6 mill. i 2023 for å støtte opp om utviklingen av RKS. Det foreslås en opptrapping til kr 1,2 mill. fram mot innflytting i nye lokaler mot slutten av kommunestyreperioden.
 ISK24Kultur, minnesmerke for krigsseilerne 1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Tiltaket er Stavanger kommunes bidrag til finansiering av et minnesmerke som skal hedre norske sjøfolk som gjorde en stor innsats og ofret livet under 2. verdenskrig. Formannskapet har vedtatt at det skal oppføres et minnesmerke kombinert med ny opparbeidelse av Helmich Gabrielsens plass ved Stavanger maritime museum. Minnesmerket og plassen skal være til glede for hele byen. Konkurranse om utformingen gjennomføres høsten 2021 og utgiftene kommer i 2022. Prosjektet finansieres med en betydelig andel ekstern finansiering i tillegg til Stavanger kommunes innsats. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tildelingen på kr 1 mill. til 2022.
 ISK25Kultur, tilskudd til Regionalt Pilegrimssenter Avaldsnes 200 200 200 0
I tråd med formannskapets vedtak i sak 66/21, går Stavanger kommune inn med finansiering av det regionale pilegrimssenteret på Avaldsnes fram til 2025 og deres arbeid med å promotere kystpilgrimsleia. Stavanger domkirke og Utstein kloster er definert som nøkkelsteder langs kystpilegrimsleia. Driftstilskudd til senteret innebærer en viktig satsing på reiseliv og opplevelser i regionen, der både innbyggere og tilreisende får innblikk i historie og kultur langs leden i Rogaland. Tiltaket har betydning både for lokalt næringsliv, reiseliv, formidling av kulturarv og folkehelse i Stavanger. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,2 mill. i perioden 2022-2024.
 ISK26Kultur, Gards- og ættesoga for Madla og Hetland 135 630 135 0
UiS v/ fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora og Rogaland historielag har søkt Stavanger kommune om et samarbeid om utgivelse av Gards- og ættesoga for Madla og tidligere Hetland kommunedeler. Disse utgivelsene utgjør sentrale lokalhistoriske verk. Det er kun disse kommunedelene i fylket, med unntak av Egersund, som mangler slike oppslagsverk. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,135 mill. i 2022 og 0,630 mill. i 2023 og videre kr 0,135 mill. i 2024 igjen.
 ISK27Kultur, omdisponering av redusert tilskudd til Norsk lydinstitutt til tilskudd til kulturvirksomheter 654 654 654 654
Det vises til sak 207/20 hvor formannskapet fattet vedtak om å si opp avtalen med Norsk lydinstitutt (NLS) i 2022. Driftstilskuddet for 2021 utgjorde kr 2,6 mill. I tråd med vedtakets pkt. 3 settes det av kr 0,75 mill. som et årlig beløp for å ivareta samlingen. I tillegg til transaksjonskostnader settes det også av lønnskostnader for å kunne ivareta de ansatte på en god måte i en overgangsfase. Resterende beløp på kr 0,654 mill. foreslås omdisponert til det frie kulturfeltet under Tilskudd til kulturvirksomheter. Ved fremtidig reduksjon av nevnte transaksjonskostnader vil det fremmes ny sak for UKIS med forslag til omdisponering.
  Næring 41 424 39 524 39 624 39 424
  Inngående budsjett 34 224 34 224 34 224 34 224
 ISK28Næring, regional næringsutvikling - prosjektmidler 100 200 300 400
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om at næringsutviklingsarbeidet tas inn i kommunen hvor det fortsatt må arbeides ut ifra en regional kontekst. Stavanger er regionhovedstad og regions motor og det blir viktig å avsette ressurser for også å ivareta regionale satsinger innen næringsutvikling. For å lykkes lokalt må det samarbeides regionalt. Eksempler på dette kan være energi, havbruk, reiseliv og teknologi/industrisatsing. En målrettet satsing vil gi gevinst som måles i økt skattetilgang, flere arbeidsplasser, verdiskaping og bedriftsetableringer. Gevinsten vil ha et langt perspektiv. Kommunedirektøren viderefører å styrke næringsavdelingen med kr 0,1 mill. i 2022, kr 0,2 mill. i 2023, kr 0,3 i 2024 og kr 0,4 mill. i 2025.
 ISK29Næring, E-sport-satsing0 -2 000 -2 000 -2 000
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket for å styrke arbeidet med å gjøre Stavanger til E-sport-hovedstad i Norge. Kommunedirektøren viderefører bevilgningen på kr 2 mill. i 2022, men foreslår å ta budsjettbevilgningen ut igjen fra og med 2023.
 ISK30Næring, planlagt bruk av vekstfond 3 750 5 750 5 750 5 750
Kommunestyret har planlagt tildeling av midler fra vekstfondet med kr 5,75 mill. i 2021 og kr 2 mill. i 2022, jf. gjeldende handlings- og økonomiplan. Følgelig framkommer endringen med kr 3,75 mill. i 2022 og kr 5,75 mill. påfølgende år.

I løpet av 2021 er vekstfondet tilført kr 2 mill. i første tertialrapport og kr 2,8 mill. er foreslått avsatt i forbindelse med andre tertialrapport, jf. tildeling til energi-omstillingsprosjekter med en utlysning i desember 2021 og utbetaling neste år.

Framtidige tildelinger og bruk av vekstfondet vil kommunedirektøren komme tilbake til.
 ISK31Næring, planlagte tilskudd fra vekstfondet i perioden -750 -2 750 -2 750 -2 750
Kommunestyret har planlagt tildeling av midler fra vekstfondet med kr 5,75 mill. i 2021 og kr 2 mill. i 2022, jf. gjeldende handlings- og økonomiplan. Følgelig framkommer endringen med kr 3,75 mill. i 2022 og kr 5,75 mill. påfølgende år.

I løpet av 2021 er vekstfondet tilført kr 2 mill. i første tertialrapport og kr 2,8 mill. er foreslått avsatt i forbindelse med andre tertialrapport, jf. tildeling til energi-omstillingsprosjekter med en utlysning i desember 2021 og utbetaling neste år.

Framtidige tildelinger og bruk av vekstfondet vil kommunedirektøren komme tilbake til.
 ISK32Næring, regionalt sjøareal prosjekt 300 300 300 0
Rogaland fylkeskommune har invitert kommuner til å bli med i et regionalt sjørarealprosjekt. Deltakelse i prosjektet er politisk vedtatt, jf. FSK 46/20 men det har ikke vært satt av midler til prosjektet ut prosjektperioden. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,3 mill. til dette per år fra 2022 og fram til 2024.
 ISK33Næring, vinterlandbruksskulen Jæren og Ryfylke, Frivillige tiltak i landbruket og prosjektmidler 600 600 600 600
Etter sammenslåing av de tre kommunene har det blitt opprettet et landbruks og havbrukskontor. Det er i løpet av 2020 oppdaget underdekning på poster fra Finnøy og Rennesøy i forbindelse med kommunesammenslåingen. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,6 mill. per år fra og med 2022.
 ISK34Næring, prosjektmidler Handlingsplan 1 000 1 000 1 000 1 000
Handlingsplan for Næringsstrategien ferdigstilles i 2021 og for å kunne iverksette tiltak må det avsettes midler til realisering av handlingsplan for test og gjennomføring av prosjekter Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 1 mill. til dette arbeidet per år fra og med 2022.
 ISK35Næring, Stavanger-regionens Europakontoret - medlemsavgift for Stavanger kommune 800 800 800 800
Medlemskap i Stavanger-regionens Europakontor er administrert gjennom sekretariat i Rogaland fylkeskommune. Medlemskapet gikk tidligere gjennom Greater Stavanger. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,8 mill. til dette medlemskapet per år fra og med 2022.
 ISK36Næring, eksponeringsmidler - synlighet Stavangerregionen 500 500 500 500
Stavanger-regionen er i konkurranse med andre regioner og må derfor i større grad være synlig på ulike arena og viser fram hva regionen har å by på. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,5 mill. til dette arbeidet per år fra og med 2022.
 ISK37Næring, ny rådgiverstilling næringsutvikling landbruksavdelingen 900 900 900 900
Kommunen skal bistå landbruks- og havbruksnæringen i arbeidet med å innfri bærekraftsmålene. Landbruks- og havbrukskontoret skal være tett på næringsdrivende innen landbruk, veksthus og havbruk. I planperioden vil seksjonen bidra med finansiering av fellesaktiviteter i bransjen og støtte til ny teknologiutvikling. Kommunedirektøren foreslår en ny stilling næringsutvikling i landbruk- og havbruk og forslår å øke rammen med kr 0,9 mill. fra og med 2022.
  Politisk sekretariat 15 131 15 131 14 631 14 631
  Inngående budsjett 15 531 15 531 15 531 15 531
 ISK38Politisk sekretariat, prøveprosjekt økt innbyggerinvolvering, nærmiljøtilskudd00 -500 -500
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket der kommunestyret innførte et prøveprosjekt med økt innbyggerinvolvering i Madla og Kvernevik kommunedel. Det ble gitt kr 0,5 mill. i budsjettstyrking fram til 2023. Kommunedirektøren foreslår en reduksjon på kr 0,5 mill. fra og med 2024.
 ISK39Politisk sekretariat, reduksjon driftsmidler -400 -400 -400 -400
Kommunedirektøren foreslår å redusere driftsrammen til politisk sekretariat med kr 0,4 mill. i hele planperioden.
  Smartby 13 777 13 777 13 777 13 777
  Inngående budsjett 13 777 13 777 13 777 13 777
  Sølvberget 56 423 56 423 56 423 56 423
  Inngående budsjett 56 423 56 423 56 423 56 423
  Innbygger- og samfunnskontakt Totalt 305 434 306 954 309 354 318 184
  Innovasjon og støttetjenester2022202320242025
  Innovasjon og digitalisering 29 947 30 847 30 847 30 847
  Inngående budsjett 29 947 29 947 29 947 29 947
 IST1Innovasjon og støttetjenester, styrket kapasitet FoU0 900 900 900
Kommunedirektøren har et mål om å øke FoU-innsatsen, både i egenregi og delta i andres initiativer. Et av tiltakene vil være å etablere brobyggerstilling i samarbeid med en nærliggende akademisk institusjon. En brobyggerstilling er en stilling som er delt mellom akademia og praksisfeltet (kommunen) og som skaper forståelse og kontakt mellom partene. Effekten av satsingen skal bidra til kunnskapsløft i kommunen, kunnskapsoverføring og kunnskapsutveksling knyttet både mot forsknings- og utdanningssiden og styrke samarbeidet mellom praksisfeltet og akademia.

Frem til 2022 finansieres klyngesamarbeidet i Sør-Rogaland (et kunnskapsløft innen helse- og omsorgstjenestene) av Stavanger kommune, som region motor, og med innovasjonsmidler fra Statsforvalteren. For å sikre nødvendig fremdrift og drift av et klyngesamarbeid innen FoU er det nødvendige å avsette ressurser til koordinering og sekretariatsfunksjon for å lykkes med arbeidet. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammene med kr 0,9 mill. fra og med 2023.
  Innovasjon og støttetjenester sentralt 20 222 20 222 20 222 20 222
  Inngående budsjett 18 222 18 222 18 222 18 222
 IST2Innovasjon og støttetjenester, satsing digitalisering 2 000 2 000 2 000 2 000
Økt satsing på innovasjon være avgjørende for å kunne møte samfunnsutfordringene framover. Det å ha tilstrekkelig kapasitet og riktig kompetanse til å bidra til denne transformasjonen må være til stede. Kompetanse innen prosjektledelse, prosessledelse, endringsledelse, innovasjon, tjenestedesign, virksomhetsarkitektur og teknologi er eksempler på behov. Digital teknologi må skje gjennom planlagte og koordinerte prosesser slik at kommunens innbyggere fortsatt får gode og trygge tjenester. I tråd med vedtatt HØP 2021-2024 viderefører kommunedirektøren kommunestyrets vedtak med en årlig styrking på kr 2 mill. fra og med 2022.
  IT 114 201 115 501 118 501 118 501
  Inngående budsjett 105 251 105 251 105 251 105 251
 IST3Innovasjon og støttetjenester, styrke kodekompetanse 1 800 1 800 1 800 1 800
For å møte behovet og få større fart på digitaliseringsarbeidet i kommunen er det nødvendig å rekruttere ytterligere to kodere. Tjenesteområdene som mottar slik bistand vil kunne få gevinster i form av økt kvalitet, bedre arbeidsprosesser, effektivisering mm. Kommunedirektøren foreslår en årlig styrking på kr 1,8 mill. fra og med 2022.
 IST4Innovasjon og støttetjenester, styrke vedlikeholdskostnader IT-systemer 3 500 3 500 3 500 3 500
Som følge av at tjenesteområdene har tatt i bruk nye IT-systemer, kjøpt flere moduler i IT-systemer og at det blir flere brukere av IT-systemer øker vedlikeholdskostnadene. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 3,5 mill. årlig fra og med 2022.
 IST5Innovasjon og støttetjenester, vedlikehold trådløst nett 3 000 5 000 8 000 8 000
Det er nødvendig med årlig fornyelse av gammelt nettverksutstyr som basestasjoner og switcher. Uten jevnlig fornyelse risikerer kommunens ansatte/brukere av IT-verktøy/velferdsteknologi ikke kan benyttes på grunn av utilgjengelig trådløst nettverk. Ansatte får en mer effektiv hverdag og innbyggerne bedre kommunale tjenester. Kommunedirektør foreslår å styrke vedlikehold trådløst nett med kr 3 mill. i 2022 med økning til kr 5 mill. i 2023 og kr 8 mill. fra og med 2024.
 IST6Innovasjon og støttetjenester, Configuration manager 750 750 750 750
Kommunedirektøren foreslår å styrke kommunens sikkerhetsarbeid. Ressursen vil blant annet styre innføring og drift av en ny ITIL-prosess i kommunen (beste praksis innen IT-drift). Rollen skal sørge for en velfungerende prosess som sikrer kontroll og oversikt over alle elementer og sammenhengen mellom elementene i IT-driften. Rollen skal påse at operativsystem, programvare, enheter og utstyr i nettverket er oppdatert - noe som også er viktig for sikkerheten i kommunen. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,75 mill. årlig fra og med 2022.
 IST7Innovasjon og støttetjenester, forbedringsarbeid og tilpasninger i lønns- og personalsystemet 1 800 1 100 1 100 1 100
Det er behov for endringer/forbedringer i integrasjoner, forberedelser til skyløsning og tilrettelegging for bruk av apper og forenkling av enkelte arbeidsoppgaver i lønn- og personalsystemet. I tillegg skal flere prosesser bli digitaliserte eksempelvis registrering av timelister. Andre aktuelle forbedringer er å anskaffe samtalestøtte i kompetansemodulen, intervju-booking og innstillingsmodul i rekrutteringsmodulen. Kommunen vil få gevinster i form av tidsbesparelse i flere ledd, en bedre prosess for innfasing av nytilsatte, mindre administrasjon, større fleksibilitet og støtte i hverdagen. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 1,8 mill. i 2022 og kr 1,1 mill. årlig fra 2023
 IST8Innovasjon og støttetjenester, løsning for klientsikkerhet 800 800 800 800
Stavanger kommune trenger en applikasjon som beskytter og gir en tryggere sikkerhet på endepunktene for Stavanger kommune. Sikkerhetsmekanismer som kan stoppe siter som er markert som dårlige og kan blokkere web sider basert på kategorisering. Kommunedirektøren foreslår en årlig budsjettstyrking på kr 0,8 mill. fra og med 2022 for forbedret klientsikkerhet.
 IST9Innovasjon og støttetjenester, microsoft brukerlisenser, optimalisering av lisenser -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Kommunedirektøren vil foreta nødvendige gjennomganger av brukermassen og foreta lisenstilpasninger basert på at kommunens ansatte har ulike behov. Det foreslås en reduksjon i budsjettene på kr 2 mill. fra og med 2022 basert på optimaliseringen.
 IST10Innovasjon og støttetjenester, økte inntekter fra Aktiv kommune -700 -700 -700 -700
Stavanger kommune samarbeider med andre kommuner om verktøyet Aktiv kommune. Dette samarbeidet fører til merinntekter. Kommunedirektøren foreslår å øke inntektsbudsjettet med kr 0,7 mill. årlig fra og med 2022.
  Regnskap og lønn 42 296 42 296 42 296 42 296
  Inngående budsjett 40 735 40 735 40 735 40 735
 IST11Innovasjon og støttetjenester, digitalisering og automatisering av økonomiprosesser 1 000 1 000 1 000 1 000
Det er viktig at Stavanger kommune utnytter det fulle potensialet i våre systemer. Manuelt arbeid må elimineres, og tilrettelegge for økt automatisering. Dette også i samsvar med målsetningen i kommuneplanens samfunnsdel om å utvikle og ta i bruk nyttige, digitale løsninger, og digitalisere arbeidsprosesser. Det må i større grad legge til rette for at kunden selv kan velge betalingsfrekvens og betalingsmåte. Samtidig skal regnskapsføring av inntektene gjøres så enkelt som mulig. For å kunne møte denne utfordringen må vi ta i bruk flere av funksjonalitetene som finner i våre eksisterende system. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 1 mill. årlig for digitalisering og automatisering av økonomiprosesser.
 IST12Innovasjon og støttetjenester, økt behov egenbetalingskontoret 561 561 561 561
I forbindelse med at kemnerfunksjonen ble overført til Staten, ble egenbetalingskontoret overført til avdelingen regnskap og lønn. I denne overføringen ble ikke egenbetalingskontoret fullfinansiert. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med 0,561 mill. årlig fra og med 2022.
  Stab innovasjon og støttetjenester 42 260 41 240 41 240 41 258
  Inngående budsjett 40 232 40 232 40 232 40 232
 IST13Innovasjon og støttetjenester, gjennomgang av driftsmodell kurssenteret0 -1 020 -1 020 -1 020
Stavanger kommune driver et kurssenter i Sandvigå. Kurssenteret brukes i forbindelse med ulike kurs og møtevirksomhet. I tråd med HØP 2021-2024 viderefører kommunedirektøren kommunestyrets vedtak om å utrede ulike muligheter for driftsmodell i 2022 og forventer en innsparingseffekt fra og med 2023 på kr 1,020 mill.
 IST14Innovasjon og støttetjenester, styrket innsats informasjonssikkerhet på organisatorisk sikkerhetsnivå 900 900 900 900
Kommunedirektøren besluttet i 2019 å revitalisere arbeidet med informasjonssikkerhet, herunder å reetablere kommunens overordnede styringssystem for informasjonssikkerhet. Samfunnet har de siste årene opplevd en signifikant økning i sikkerhetstrusler, som det er helt avgjørende at kommunen har et høyt fokus på, både teknisk og organisatorisk. PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet peker på at digitale trusler er av de mest alvorlige for det norske samfunnet. Videre er trygg håndtering av informasjonsverdier helt avgjørende for kommunens videre satsning på digitalisering, og er derfor i tråd med FNs bærekraft mål nr. 9. Kommunedirektøren foreslår å styrke arbeidet på dette området med 0,9 mill. årlig fra og med 2022.
 IST15Innovasjon og støttetjenester, styrke kapasitet Bedriftshelsetjenesten 700 700 700 700
Bedriftshelsetjenesten (BHT) opplever økt etterspørsel, og ønsker å tilby organisasjonen et styrket tilbud innenfor tjenestespekteret. Å innrettet innsatsen mot en innsats i proaktivt arbeid vil være hensiktsmessig. Det er for øvrig ventet et betydelig etterarbeid etter koronapandemien som bør følges opp. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,7 mill. årlig fra og med 2022.
 IST16Innovasjon og støttetjenester, økt leiekostnad Bedriftshelsetjenesten 428 428 428 446
Bedriftshelsetjenesten (BHT) har flyttet inn i nye lokaler, og vil ha behov for å finansiere de økte kostnadene. Kommunedirektøren foreslår å øke driftsbudsjett med kr 0,428 mill. årlig fra og med 2022.
  Stavanger byarkiv 40 644 38 644 38 444 38 444
  Inngående budsjett 38 894 38 894 38 894 38 894
 IST17Innovasjon og støttetjenester, gjennomgang av organisering og arbeidsprosesser0 -1 000 -1 000 -1 000
I tråd med HØP 2021-2024 har kommunestyret vedtatt en gjennomgang av organisering og arbeidsprosesser hos Stavanger byarkiv. Stavanger byarkiv må ha tilstrekkelig med ressurser i 2022 for å sikre at arbeidet og konsekvensene av kommunesammenslåingen fremdeles blir ivaretatt på en god og forsvarlig måte – i tråd med lover og regler. Effekten av arbeidet med gjennomgangen av organisering og prosesser vil ført kunne hentes ut fra og med 2023. Kommunedirektøren foreslår å effektivisere driften med kr 1 mill. årlig fra og med 2023.
 IST18Innovasjon og støttetjenester, lisensutgifter eInnsyn 250 250 250 250
Kommunedirektøren foreslår å øke lisensutgifter elnnsyn-nasjonal fellesløsning for innsyn offentlig journal og politiske møtedokumenter med kr 0,25 mill. årlig fra og med 2022. Utgifter til løsningen gir en helhetlig og samlet innsynsløsning som omfatter politiske møtedokument.
 IST19Innovasjon og støttetjenester, digitalisering og tilgjengeliggjøring av historiske møtedokumenter 1 000 000
Stavanger byarkiv skal digitalisere historiske møtedokument og tilgjengeliggjøre disse i den nasjonale fellesløsningen eInnsyn. Estimerte sideantall på møtedokumenter; Stavanger: 159.900, Madla: 3.900, Hetland: 11.900, Rennesøy og Mosterøy: 18.000, og Finnøy og Sjernarøy: 20.500. Totalt ca. 214.000 sider. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen i 2022 med k 1 mill.
 IST20Innovasjon og støttetjenester, videreutvikling Public Oppvekst 500 500 300 300
Public Oppvekst ønsker å videreføre utviklingsarbeidet med Public Oppvekst. Utviklingsarbeidet vil føre til økt brukervennlighet samt bedre dokumentfangst hos Stavanger Byarkiv. I tillegg vil nytt skoleadministrasjonssystem og nytt fagsystem PPT medføre tilpasninger i Public oppvekst. Kommunedirektøren foreslår å øke utgifter med kr 0,5 mill. i 2022 og 2023 samt videreføre en økning på kr 0,3 mill. i 2024 og 2025.
  Innovasjon og støttetjenester Totalt 289 570 288 750 291 550 291 568
  Økonomi og organisasjon2022202320242025
  Anskaffelser 11 082 11 082 11 082 11 082
  Inngående budsjett 11 082 11 082 11 082 11 082
  Internkontroll og kvalitet 7 280 7 280 7 280 7 280
  Inngående budsjett 7 280 7 280 7 280 7 280
  Organisasjon og forhandling 40 539 40 539 38 539 37 539
  Inngående budsjett 38 139 38 139 38 139 38 139
 ØE1Økonomi og organisasjon, gjennomgang av stipendordningen -200 -200 -200 -200
Ansatte i Stavanger kommune kan søke på stipend for etter- og videreutdanning. Kommunedirektøren ønsker en gjennomgang av stipendordningen for å sikre at midlene brukes på riktig måte. Kommunedirektøren foreslår en reduksjon på kr 0,20 mill. fra og med 2022.
 ØE2Økonomi og organisasjon, gjennomgang av rutiner -400 -400 -400 -400
Stavanger kommune har utgifter knyttet til omstillinger, personalsaker mv. på tvers av organisasjonen. Kommunedirektøren vil gjennomgå ordningen, øke oppfølgingen fra HR i denne type prosesser og legger til grunn at bevilgningen kan reduseres ytterligere med kr 0,4 mill. fra og med 2022.
 ØE3Organisasjon og forhandling, økt arbeidsdeltagelse 3 000 3 000 1 000 0
En systematisk tilnærming og oppfølging av virksomheter med høyt sykefravær gir god effekt. Gjennom prosjekt "Sammen for et redusert sykefravær" kan man se at målrettet bistand til virksomheter med høyt sykefravær gir redusert sykefravær, raskere avklaring og bidrar til forebygging av sykefravær. Kommunedirektøren foreslår at innsatsen videreføres når prosjektet legges ned, og at læringspunkter fra prosjektet innarbeides som en metode for bistand til virksomhetene. For å sikre robusthet i støtten til virksomhetene foreslås det å opprette 3 faste stillinger som skal det styrke det systematiske sykefraværsarbeidet og bidra til mål om økt arbeidsdeltagelse.

For å lykkes med å etablere en heltidskultur må det jobbes målrettet over tid mot både ledere, ansatte og tillitsvalgte. Høy andel deltidsansatte er en av de største utfordringene norske kommuner har som arbeidsgiver. Å bygge heltidskultur innebærer å tenke nytt rundt hvordan tjenestene og arbeidstiden organiseres. Det foreslås derfor å etablere et heltidsprosjekt med en prosjektleder som vil ha som oppgave, sammen med ledere tillitsvalgte og ansatte, å prøve ut nye former for organisering av tjenestene og arbeidstidsordninger. Prosjektet vil ha spesielt fokus på tjenesteområdet helse og velferd. Kommunedirektøren forutsetter økte gevinster i slutten av perioden og styrker rammene med kr 3 mill. i 2022 og 2023 og kr 1 mill. i 2024.
  Økonomi og eierskap 27 797 27 797 27 797 27 797
  Inngående budsjett 25 797 25 797 25 797 25 797
 ØE4Innføre nye budsjetteringsverktøy og metodikker 2 000 2 000 2 000 2 000
Det er behov for å vurdere innføring nytt budsjetteringsverktøy. Det er ønskelig med et verktøy som både kan brukes til tallbudsjettering samt fremvisning av handlings- og økonomiplanen. Det settes også av midler til å gjennomføre vurderinger av dagens budsjetteringsmetodikk og eventuelt innføre nye prosesser og rutiner. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettrammen årlig med kr 2 mill.
  Økonomi og organisasjon sentralt 10 519 10 319 10 903 10 903
  Inngående budsjett 8 553 8 553 8 553 8 553
 ØE5Økonomi og organisasjon, reduksjon -784 -984 -400 -400
På grunn av pandemien og økt fokus på digitale hjelpemidler er utgiftene til reise- og kursvirksomhet redusert i 2020 og 2021. Kommunedirektøren foreslår å øke tidligere reduksjon med kr 0,4 mill. fra og med 2022.
 ØE6Økonomi og organisasjon, lisenser til ulike programvare 2 000 2 000 2 000 2 000
Stabsområdet økonomi og organisasjon har ansvar for flere av Stavanger kommunes felles programvare. Eksempler på dette er Si ifra, virksomhetsstyringssystemet, brukerundersøkelser, Power BI / Kuben mm. Lisensene på flere av disse programvarene er ikke budsjettert og kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med kr 2 mill. årlig fra og med 2022.
 ØE7Økonomi og organisasjon stab, styrke kapasiteten 750 750 750 750
Kommunedirektøren foreslår å styrke kapasiteten vedrørende saksbehandling av flere sentrale oppgaver samt diverse administrasjonsoppgaver. Det foreslås å øke budsjettrammen årlig med kr 0,75 mill.
  Økonomi og organisasjon Totalt 97 217 97 017 95 601 94 601
  Budsjettbalanse0000
Tabell 4.17 Drift - kommunedirektørens forslag til endringer
Last ned tabelldata (Excel)