Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

4.9 Forslag til investeringsbudsjett 2022-2025

Kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett handler i stor grad om videreføring og ferdigstillelse av prosjekter som er vedtatt igangsatt tidligere. Det foreslås også nye investeringer i tråd med politiske vedtak og endrede behov.

De demografiske endringene som kommunen vil møte fremover innebærer behov for store investeringer i omsorgsbygg som bofellesskap og sykehjem, og nyere boformer som for eksempel omsorg pluss, med påfølgende driftskonsekvenser.

Det økonomiske handlingsrommet som trengs for å realisere framtidens investeringsbehov må skapes i dag blant annet gjennom omstilling og bruk av velferdsteknologi. Investeringer som bidrar til å redusere driftskostnader eller legger til rette for en mer effektiv kapasitetsutnyttelse, bør få høy prioritet. Bygg har lang varighet og god økonomistyring innebærer å gjøre dem mer fleksible, slik at andre brukergrupper kan nyttiggjøre seg byggene når behov endres over tid.

Høyt investeringsnivå

Investeringsnivået i kommende periode er høyt og det samlede forslaget til investeringer i planperioden for konsernet utgjør totalt kr 7,3 mrd., hvor kr 6,5 mrd. er lagt til kommunekassen og kr 0,8 mrd. til kommunale foretak1.

Et samlet investeringsnivå på kr 7,3 mrd. utgjør om lag 15 % av driftsinntektene i planperioden. Det er vesentlig høyere enn målet på rundt 11-12 %.

Økning av gjeld og kapitalutgifter, og ikke minst økning i driftsutgiftene på grunn av utvidet tjenestetilbud, vil redusere det økonomiske handlingsrommet i årene framover. Investeringsnivået stiller større krav til overskudd i den ordinære driften for å få til nødvendige overføringer fra drift til investering.

I 2022 er investeringsnivået på kr 1,8 mrd. i kommunekassen med en tilhørende egenfinansieringsgrad på 46 %. Investeringsnivået er på tilsvarende høyt nivå i 2023 og 2024 før det går ned til kr 1,2 mrd. i 2025. Nivået i 2025 vil øke dersom det vedtas å gå i gang med prosjekter som nå er i planleggingsfase. Gjennomsnittlig egenfinansiering i planperioden er på 51 %.

Planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter

Ny byggeinstruks for byggeprosjekter (prosjektmodellen) som ble vedtatt i sak 68/21 i kommunestyret 31. mai 2021, gir føringer for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Prosjektmodellen skal sikre gode beslutninger og fordeling av roller og ansvar, samt bedre kostnadsestimering og håndtering av usikkerhet.

For større mer komplekse byggeprosjekter vil det først gjennomføres en mulighetsstudie som danner grunnlaget for et konseptvalg. Vedtatt konseptvalg vil lede til et prosjektforslag. Etter politisk godkjenning av prosjektforslaget vil kostnadsrammen fremmes i handlings- og økonomiplanen. Dette innebærer at prosjekter som er i tidlige faser i prosjektmodellen ikke vil ha en endelig ramme før etter prosjektforslag er godkjent.

Investeringsnivået i slutten av perioden er lavere enn måltallet, og ligger på 9 % av driftsinntektene. Det er planlagt arbeid med flere mulighetsstudier, som legevakt, Akropolis-visjonen og nytt sykehjem i planperioden. For å ha økonomisk handlingsrom til å kunne gå i gang med prosjektene etter godkjent prosjektforslag, er det viktig å ikke disponere dette handlingsrommet til andre investeringstiltak.

Ny prosjektmodell
Kommunestyret vedtok 31. mai 2021 ny byggeinstruks for byggeprosjekter i sak 68/21. Målsettingen med den nye byggeinstruksen er å styrke eierskap, styring og kontroll av investeringsmidler, samt kommunens omdømme i utvikling og gjennomføring av byggeprosjekter.

Kommunestyret vedtok 31. mai 2021 ny byggeinstruks for byggeprosjekter i sak 68/21. Målsettingen med den nye byggeinstruksen er å styrke eierskap, styring og kontroll av investeringsmidler, samt kommunens omdømme i utvikling og gjennomføring av byggeprosjekter.

Byggeinstruksen er en modell for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter, og omfatter prosessen fra behov til ferdig bygg på et overordnet og prinsipielt nivå sett fra kommunens byggherreperspektiv. Prosjektmodellen skal sikre gode beslutninger og fordeling av roller og ansvar, samt bedre kostnadsestimering og håndtering av usikkerhet. Prosessen i den nye modellen er delt opp i fire hovedfaser: behov, prosjektutvikling, prosjektgjennomføring og gevinstrealisering og drift. Hovedfasene har underfaser, med beslutningspunkt mellom hver fase, fra B0 ved prosjektstart til B6 ved prosjektets slutt.

Et nytt prosjekt ifølge den nye prosjektmodellen, starter med at behovseiere melder inn et behov til handlings- og økonomiplan med midler til prosjektutvikling (B0). Prosjektmodellen har definert to prosjektkategorier for å gi rom for riktig utvikling og modning for krevende og / eller komplekse prosjekter. Det er behovet for prosjektutvikling som styrer om et prosjekt skal defineres som et prosjekt i kategori 1 eller 2.

Prosjekt i kategori 1 har en kortere og mer forutsigbar utviklingsfase enn prosjekt i kategori 2. I kategori 1 lages et prosjektforslag i utviklingsfasen i henhold til kommunens vedtatte normer, som grunnlag for etablering av en realistisk kostnadsramme, inkludert påslag for usikkerhet.

For prosjekt i kategori 2 gjennomføres det en mulighetsstudie, hvor behovet kartlegges og det utarbeides et eller flere konsepter for byggeprosjektet. Dette danner grunnlaget for et konseptvalg (B1). Etter politisk godkjenning av konseptvalg, utarbeides det et prosjektforslag. En viktig del av prosjektutviklingsfasen er å etablere styringsramme (P50) og kostnadsramme (P85). Styringsrammen danner grunnlaget for basiskostnad og påslag for usikkerhet. Et P50 estimat har 50 % sannsynlighet for overskridelse av kostnadsestimatet. Kostnadsrammen som spilles inn til politisk behandling er et P85 estimat, som tilsier at prosjektet med 85 % sikkerhet vil ferdigstilles innenfor kostnadsrammen. Resterende 15 % utgjør en restusikkerhet. Kostnadsrammen fremmes i handlings- og økonomiplanen og ved politisk godkjenning av prosjektforslaget, kan prosjektet starte (B2).

Kvalitetssikring av B2 gjennomføres i forprosjektet og / eller i kostnadsoppstilling etter anbud.

Prosjektgjennomføringen starter med et forprosjekt og kostnadsoppstilling etter anbud iht. valgt gjennomføringsmodell. Prosjektplan utarbeides, og prosjektering starter (B3). Etter utført detaljprosjektering og vedtatt kostnadsoppstilling, kommer byggestart (B4). Når byggefasen er ferdig, blir bygget overlevert (B5). Gevinstrealisering finner sted, samtidig som driften av bygget starter. Ved prosjektets slutt (B6), lages det en sluttrapport for politisk godkjenning i utvalg for miljø og utbygging.

4.9.1 Hovedprioriteringer investeringer

I kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan prioriteres flere prosjekter som skal bidra til samfunnsdelens hovedsatsingsområder – gode hverdagsliv, regionmotoren og grønn spydspiss – gjennom blant annet Lervigskvartalet, Nytorget og rådhuset. For at Stavanger kommune skal oppnå sine ambisiøse klimamål, vil kommunen velge å investere i prosjekter som har en positiv klimaeffekt.  Antall personer som venter på plass i bofellesskap, viser at det fortsatt er et stort behov for å etablere nye bofellesskap, dette er også prioritert i planperioden.

Skolebygg

Kommunedirektørens forslag til investeringer i skolebygg tar utgangspunkt i plan for skolestruktur og i politiske vedtak. Nye skolebygg utformes etter Stavanger kommunes Arealnormer for nye skolebygg vedtatt i 2014. En ny arealnorm er nå under utarbeidelse.

Antallet elever i grunnskolen ventes å gå ned framover. Befolkningsframskrivingen viser om lag 2000 færre barn i grunnskolealder om ti år, enn i dag. Utviklingen er noe ulik i de ulike plansonene. Storhaug øst er den eneste plansonen der det ventes å være flere barn i grunnskolealder om ti år, sammenlignet med i dag.

På ungdomstrinnet venter vi en økning i elevtallet i kommunen fram mot 2025, før antallet barn i aldersgruppen begynner å gå ned.

Flere av skolebyggene i Stavanger trenger oppgradering. Madlamark skole bygges ny og vil stå ferdig våren 2022. På Storhaug er reguleringsplanen for det nye kvartalet med skole godkjent, og byggingen er i gang. Det skal bygges ny Vaulen skole på eksisterende tomt og Tastaveden skole blir rehabilitert og får et nybygg. I tillegg arbeides det med å utvikle skole- og idrettsområdet i Kvernevik som et helhetlig prosjekt. Prosjektet skal gi et løft for Kvernevik, og endelig kostnadsramme vil bli presentert i neste handlings- og økonomiplan. Jåtten skole skal få erstattet sitt midlertidige modulbygg med et permanent bygg, og det vil i planperioden også bli satt i gang en prosess med å planlegge en ny barneskole på sykehusområdet.

Barnehagebygg

Antall barnehageplasser blir til enhver tid dimensjonert i tråd med forventet antall barn med lovfestet barnehagerett etter barnehagelovens § 16. Behov for utbyggingen av nye barnehageplasser blir vurdert årlig gjennom rullering av barnehagebruksplanen for å fange opp endringer i befolkningsveksten. Befolkningsframskrivingene viser at antallet barn i barnehagealder kommer til å gå ned i årene som kommer. Fødselstallene er lave, og færre unge voksne flytter til kommunen.

Målet er at alle barn skal få plass i barnehage i nærheten av der de bor. Det er særlig de sentrumsnære bydelene som har underskudd på barnehageplasser.

På Storhaug vil det i 2023 bli etablert en ny kommunal barnehage (Strømvik barnehage), og ytterligere en i 2024 (i Lervig-kvartalet), noe som medfører at det mot slutten av planperioden vil være god balanse mellom behov og kapasitet. Åpningen av Teknikken barnehage på Våland i 2023, gjør at det fra da av vil være noe overkapasitet i kommunedelen Eiganes og Våland. Overkapasiteten i dette området vil kunne være med å avhjelpe underkapasiteten på Storhaug.

I tillegg foreslås det å sette av midler til tre mulighetsstudier for å bygge en 6-avdelings barnehage på «Atlanteren» på Hundvåg, en 8-avdelings barnehage ved Mosvangen og en permanent 8-10 avdelings barnehage for Stokkadalen barnehage. Disse barnehagene vil erstatte barnehager i eldre bygg eller bygg med lav bygningsteknisk stand om krever omfattende rehabilitering, og vil ikke medføre en økning i antall plasser.

Som følge av befolkningsutviklingen vil det bli nødvendig å redusere antall plasser i kommunale barnehager i områder med overkapasitet. Forslagene om hvor plassene skal reduseres er nærmere omtalt i barnehagebruksplanen som legges fram mot slutten av året.

Helse og omsorgsbygg

Stavanger kommune fortsetter omstillingsarbeidet innenfor levekårsområdet, blant annet gjennom Leve HELE LIVET-satsingen. Målet er at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg best mulig. Gjennom forebygging, rehabilitering, velferdsteknologi og sosialt nettverk skal den enkelte bruker støttes i å ha et aktivt liv med god livskvalitet framfor å bli passiv mottaker av hjelp og pleie. Omstillingsarbeidet krever en omprioritering fra institusjonstjenester til hjemmebaserte tjenester, og fra hjelpetjenester til rehabilitering og selvhjelp. Kommunen må arbeide systematisk med å utvikle og ta i bruk nye måter å løse oppgavene på, for å kunne ivareta tjenestebehovene til byens innbyggere.

Antallet som venter på plass i bofellesskap viser at det fortsatt er et behov for å etablere nye bofellesskap. I tillegg skal det tilrettelegges for et mer differensiert botilbud som kan bidra til en bedre utnyttelse av plassene i de eksisterende boligene. Velferdsteknologi er et av kommunens viktigste satsingsområder innen helse og velferd. Hovedmålet er at velferdsteknologien skal være en integrert del av kommunens tjenestetilbud, som skal bidra til en tryggere, mer aktiv og selvstendig hverdag for innbyggere i Stavanger med behov for helse- og velferdstjenester. Alle kommunale omsorgsbygg, både nye og gamle, må få trådløst nettverk slik at kommunen kan ta i bruk digitale verktøy og ny velferdsteknologi etter hvert som den blir tilgjengelig.

Store deler av investeringsbudsjettet går til bygging og rehabilitering av skoler, barnehager, omsorgsbygg, bofellesskap, brannstasjoner og administrasjonsbygg. Anskaffelser og utvikling av eiendommer, rehabilitering og oppføring av nye park- og idrettsanlegg er også foreslåtte investeringer i denne planperioden.

Figur 4.6 Brutto investeringer 2022-2025 per formål. Tall i millioner

Diverse bygg og anlegg
Investeringene under kategorien diverse bygg og anlegg utgjør kr 1,5 mrd. og står for 21 % av konsernets totale investeringsbudsjett på kr 7,3 mrd.  Her inngår blant annet videreføring av brannstasjonene i Lervig og Schancheholen, rehabilitering av rådhuset i Stavanger, deler av Lervikskvartalet og byggemodning Madla/Revheim.

Skole
På skoleområdet foreslår kommunedirektøren å videreføre oppføring av ny barneskole i Lervig og fornyelse av skolene Tastaveden, Kvernevik, Madlamark og Vaulen. Samlet foreslår kommunedirektøren en investeringsramme på skoleområdet kr 1,2 mrd. i planperioden som er 16 % av investeringsbudsjettet.

Idrett og utemiljø
Kommunedirektøren foreslår investeringsprosjekter innenfor idrett og utemiljø på kr 1 mrd. i planperioden, det utgjør 14 % av konsernets totale investeringsbudsjett. I denne kategorien inngår små og store prosjekter for veier, gater, gatetun, turveier, sykkelveier, anlegg for sykkelparkering, plasser, torg, friområder, parker, lekeplasser, skolegårder, uteområder ved barnehager, naturvernområder, idrettshaller og nærmiljøanlegg. Flere av tiltakene under idrett og utemiljø har en positiv klimaeffekt, herunder tiltak for økt sykling og gange.

Helse og velferd
Kommunedirektøren foreslår å videreføre bevilgningen for Finnøy helse– og omsorgssenter, utvidelse av Ramsvigtunet sykehjem og bygging av flere bofellesskap. Kommunedirektøren foreslår i neste planperiode et investeringsnivå på totalt kr 994 mill. innenfor tjenesteområdet helse- og velferd.

Alle investeringsprosjektene omtales i tabell 4.13.

Tabell 4.10 viser hvordan de samlede investeringene fordeler seg per år i perioden, både beløpsmessig og etter formål. Oversikten er eksklusive investeringer i interkommunale selskaper, der selskapene selv tar opp lån (Stavanger konserthus IKS, Sørmarka flerbrukshall IKS, Multihallen og Storhallen IKS mv.) Stavanger kommune yter tilskudd til finansiering av låneopptak i IKS-ene via driftsbudsjettet.

Formål2022202320242025Totalt 2022-2025
Diverse bygg, anlegg og felles investeringer 506 700 448 900 309 950 52 100 1 317 650
Skole 206 500 312 900 351 600 297 000 1 168 000
Barnehage 132 100 81 100 37 100 3 000 253 300
Helse og velferd 242 650 312 500 293 900 145 000 994 050
Bolig 110 500 122 500 96 000 60 500 389 500
VAR 191 000 176 800 169 200 175 100 712 100
Idrett og utemiljø 296 250 295 300 269 850 171 500 1 032 900
Kirke 66 400 29 200 56 750 30 300 182 650
Klima og miljø 16 000 8 000 160 000 160 000 344 000
Aksjer og andeler 25 300 27 800 30 600 33 660 117 360
Stavanger utvikling KF 170 000 170 000 170 000 170 000 680 000
Stavanger parkeringsselskap KF 6 000 22 000 50 000 5 000 83 000
Sum brutto investeringer 1 969 400 2 007 000 1 994 950 1 303 160 7 274 510
Tabell 4.10 Brutto investeringer per formål per år. Tall i tusen
Last ned tabelldata (Excel)

4.9.2 Finansiering av investeringer

Utvikling av lånegjeld

Det er budsjettert med et låneopptak til investeringsprosjekter i regi av kommunekassen på kr 992,3 mill. i 2022, kr 1060,9 mill. i 2023, kr 944,0 mill. i 2024 og kr 323,6 mill. i 2025. Det er videre budsjettert med låneopptak i kommunekassen for videre utlån til kommunale foretak på kr 84,4 mill. i 2022, kr 185,0 mill. i 2023, kr 211,7 mill. i 2024 og kr 165,0 mill. i 2025.

Det vises til tabell 4.12 for en oversikt over investeringsnivå og låneopptak knyttet til det enkelte foretak. Dette gir et samlet låneopptak for Stavanger kommune på kr 1076,7 mill. i 2022, kr 1 245,9 mill. i 2023, kr 1155,7 mill. i 2024 og kr 488,6 mill. i 2025. Beregnet brutto lånegjeld (inkl. startlån) per 31. desember 2025 er da på kr 13,8 mrd. En oversikt over utviklingen i ordinære lån i planperioden framkommer av kolonne 3 i tabell 4.11.

Tall i mill. kroner StartlånOrdinære lånSum lånLån med tilskudds-
ordninger fra
Husbanken
Lån VAR-sektorOrdinære lån
minus lån med
tilskudds-ordninger
og VAR-sektor
1 234567
Beregnet lånegjeld 31.12.2021 2 6818 113107944852 1275 501
+ Låneopptak 2022 4201 07714970191886
- Avdrag 2022 -148-390-539-49-86-256
Beregnet lånegjeld 31.12.2022 2 9528 80011 7524352 2336 132
+ Låneopptak 2023 3001 2461 54601771069
- Avdrag 2023 -158-391-550-37-88-266
Beregnet lånegjeld 31.12.2023 3 0949 65412 7483982 3216 935
+ Låneopptak 2024 30011561 4560169986
- Avdrag 2024 -168-422-590-37-90-294
Beregnet lånegjeld 31.12.2024 3 22610 38813 6143602 4007 627
+ Låneopptak 2025 3004897890175313
- Avdrag 2025 -178-438-617-37-92-309
Beregnet lånegjeld 31.12.2025 3 34810 43813 7873232 4837 632
Tabell 4.11 Oversikt over lånetyper med låneopptak og avdragsplan. Tall i mill.
Last ned tabelldata (Excel)
Startlån

Startlån har de siste årene vært et viktig virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Basert på forventet utvikling i etterspørsel etter startlån og forventet nivå på ubrukte lånemidler per 31. desember 2021 foreslår kommunedirektøren en årlig låneramme for startlån på kr 420-300 mill. i kommende planperiode.

Avdrag og renter på startlån betjenes av de respektive låntakerne og påvirker ikke kommunens resultat. Det er imidlertid alltid en risiko knyttet til mislighold.

Figur 4.7 utvikling i lånegjeld fordelt på ulike lånetyper

Tabell 4.12 viser investeringsnivå og låneopptak i planperioden for det enkelte foretak. Det vises til kapittel 4.10.4 for en omtale av investeringsprosjektene. Det legges opp til at det skal foretas låneopptak i kommunekassen for videre utlån til foretakene. Låneopptak knyttet til foretakene vil av den grunn bidra til å øke brutto lånegjeld for kommunekassen.

 Investeringstabell KF2022202320242025
 Stavanger utvikling KF    
 Kjøp og utvikling av eiendommer170 000170 000170 000170 000
Det samlede investeringsnivået på kr 680 mill. er fordelt jevnt i planperioden med et årlig investeringsbudsjett på kr 170 mill.

Investeringsmidler er planlagt disponert til utbygging av overordnet infrastruktur i områdene Hinna Park/Jåttåvågen 2, Atlanteren og Hillevåg, samt gjennomføring av trafikksikkerhetsprosjekt i Hillevåg.
I perioden er det også avsatt midler til utviklingsarbeid ved foretakets eiendommer ved Lagårdsveien og Bekkefaret.
I tillegg er det avsatt midler til strategiske kjøp (Hillevåg), åpen tilbudskonkurranse for Teknikken Sør-tomten og utvikling av Nytorget
 Sum Stavanger utvikling KF170 000170 000170 000170 000
 Låneopptak84 400163 000161 700165 000
 Stavanger parkeringsselskap KF    
 Investeringer6 00022 00050 0005 000
Det er budsjettert med et samlet investeringsnivå på kr 83 mill. i planperioden. Stavanger parkering foreslår å gjennomføre oppgraderinger/vedlikeholdsprosjekter i to av foretakets parkeringshus. I 2023 er det avsatt midler til fornying og oppgradering av anlegget ved Jorenholmen og i 2024 for anlegget P-Posten.
 Sum Stavanger Parkeringsselskap KF6 00022 00050 0005 000
 Låneopptak 2200050000 
 Sum investeringsnivå176 000192 000220 000175 000
 Sum låneopptak84 400185 000211 700165 000
Tabell 4.12 Investeringsbudsjett kommunale foretak 2022-2025
Last ned tabelldata (Excel)

Lån som kommunale selskap tar opp selv er ikke inkludert i tallene, da disse kapitalutgiftene budsjetteres som overføringer til selskapene. Dette gjelder blant annet Folkehallene IKS, Sørmarka flerbrukshall IKSMultihallen og Storhallen IKS og Stavanger konserthus IKS. For 2022 er det budsjettert med et samlet tilskudd på kr 47,6 mill. som skal dekke kommunes andel av kapitalkostnadene til selskapene.

Figur 4.8 viser utviklingen i brutto lånegjeld for Stavanger kommune med og uten startlån i kommende planperiode (inklusive lån for videre utlån til kommunale foretak). Det er lagt til grunn en gjennomsnittsrente for alle nye lån på om lag 2,35 % i 2022. Det er budsjettert med kr 548,3 mill. i netto kapitalutgifter i 2022, med en videre økning til kr 682,7 mill. i 2025.

En økende brutto lånegjeld i kombinasjon med et stigende rentenivå, vil kunne medføre at en stadig større andel av driftsinntektene må anvendes til å betjene kapitalkostnader. Av finansreglementet framgår det at minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente, (rentebinding kortere enn ett år), minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal vurderes ut ifra markedssituasjonen. Andelen av brutto lånegjeld som har flytende rente per 2. tertial 2021 er på om lag 50 %. En relativt høy grad av rentesikring gjør kommunen mindre sårbar for renteøkning de nærmeste årene. Beregnet effekt av en renteøkning på ett prosentpoeng i ett år, er på ca. kr 26 mill. per 2. tertial 2021. Dette omfatter også de deler av låneporteføljen som finansieres av blant annet gebyrinntekter. Dette må videre ses i sammenheng med tilhørende økning i renteinntekter knyttet til for eksempel ansvarlig lån i Lyse AS. Det foretas løpende en vurdering av fordelingen mellom fast og flytende rente basert på markedssituasjonen.

Figur 4.8 Utvikling i brutto lånegjeld 2022-2025. Tall i mill.

Når kommunens lånegjeld sammenlignes med andre ASSS-kommuner, benyttes blant annet begrepet netto lånegjeld. Netto lånegjeld defineres som langsiktig lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån (startlån og ansvarlig lån i Lyse AS) og ubrukte lånemidler. Figur 4.9 viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter for ASSS-kommunene i 2020 (konserntall). Den langsiktige gjelden for Drammen kommune er om lag kr 3,9 mrd. for høy i 2020. Feilen vil bli rettet ved neste publisering. I 2020 hadde Stavanger kommune en netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter som er lavere enn gjennomsnittet på 94,5 % for ASSS-kommunene.

Figur 4.9 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter for ASSS-kommunene (konsern)

4.9.3 Gjeldsgrad

I forslag til Handling- og økonomiplan 2022-2025 legges det til grunn at gjeldsgraden blir på 73 % i 2022, 80 % i 2023, 85 % i 2024 og 85 % i 2025. Det legges videre til grunn et årlig opptak av startlån på kr 420-300 mill. i planperioden. Gjeldsgraden inkludert startlån vil være på 98 % i 2022, 105 % i 2023, 112 % i 2024 og 113 % i 2025. Moderat vekst i driftsinntektene i kombinasjon med en høy netto vekst i gjeldsnivået som følge av høyt låneopptak, medfører at gjeldsgraden stiger til et nivå som ligger vesentlig over det langsiktige målet på 60 %. Gjennomsnittlig gjeldsgrad eksklusive startlån er på 81 % i forslag til Handlings- og økonomiplan 2022-2025.

Gjeldsgrad

Gjeldsgraden er et sentralt nøkkeltall i Stavanger kommunes finansielle strategi. Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (eksklusiv finansinntekter), og gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlingsrom.

En høy gjeldsgrad medfører at en betydelig andel av driftsbudsjettet må avsettes til betaling av renter og avdrag, noe som reduserer det økonomiske handlingsrommet.

Stavanger kommune har som målsetting at gjeldsgraden (ekslusiv startlån) over tid ikke skal ligge høyere enn 60 %.

Figur 4.10 viser utviklingen i gjeldsgraden, med og uten startlån, i kommunedirektørens budsjettforslag for planperioden 2022–2025.

Figur 4.10 Utvikling i gjeldsgraden 2022-2025

4.9.4 Investeringsprosjekter

  Investeringer i varige driftsmidler     
  Diverse bygg, anlegg og felles investeringer Ramme2022202320242025
 1Stavanger rådhus, rehabilitering 399 000 108 000 120 000 118 600  
Stavanger rådhus skal totalrenoveres. Prosjektet omfatter utvikling og rehabilitering for å gjøre bygget tidsmessig, samt å øke byggets kapasitet sammenlignet med i dag. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2024. Forprosjektrapport ble godkjent i formannskapet 28. august 2021 i sak 122/21, med ny ramme på kr 399 mill. Kommunedirektøren foreslår at prosjektet videreføres med ramme på kr 399 mill.
 2Nytt kommunehus Rennesøy, inkl sentrumsutvikling og rekkefølgekrav 40 000    38 000  
Det ble i Økonomiplan 2019-2022 for Rennesøy kommune vedtatt å sette av midler til nytt kommunehus. Kommunedirektøren ønsker å se arbeidet i sammenheng med etablering av innbyggertorg i Rennesøy og har igangsatt et arbeid med en mulighetsstudie. Mulighetsstudien startet høsten 2021 og ferdigstilles før sommeren i 2022. Resultater fra denne vil brukes til å avklare ramme og omfang av prosjektet. Det foreslås å videreføre rammen på kr 40 mill. vedtatt i Handlings – og økonomiplan 2021-2024.  
 3Sunde og Kvernevik bydelshus 12 500 6 600    
Det pågår arbeid med bygging av et kombinert bydels- og helsehus i Kvernevik. Prosjektet gjennomføres som et offentlig privat samarbeid (OPS), der kommunen inngår en langsiktig leieavtale. Byggearbeidene startet i januar 2021 med en forventet ferdigstillelse vinteren 2021/22, med påfølgende start av leieavtalen. Jamfør omtale i 2. tertialrapport 2021, forventes det en kostnadsøkning på kr 5,9 mill. i prosjektet. Årsaken til økningen er knyttet til utvidelse av prosjektet og reberegning av kostnader til infrastruktur grunnet teknologisk utvikling, endring/utvidelse av adgangskontrollanlegg og oppgradering av belysning. Kommunedirektøren foreslår en ny ramme på kr 12,5 mill.  
 4Schancheholen, brannstasjon 187 200 35 600 10 000   
Stavanger og åtte andre eierkommuner vedtok i 2014 ny brannstasjonsstruktur i Sør-Rogaland. Plassering av sentrumsstasjoner i Stavanger kommune ble valgt som beste alternativ ut fra krav til innsatstider. Sentrumsstasjonene plasseres i Schancheholen og Lervig. Kostnadsoppstilling etter anbud for Schancheholen brannstasjon følger av formannskapsskapets sak 17/20. Kommunedirektøren foreslår å videreføre ramme på kr 187,2 mill. vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024. 
 5Lervig Brannstasjon 224 100 100 000 25 000   
Stavanger og åtte andre eierkommuner vedtok i 2014 ny brannstasjonsstruktur i Sør-Rogaland. Plassering av sentrumsstasjoner i Stavanger kommune ble valgt som beste alternativ ut fra krav til innsatstider. Sentrumsstasjonene plasseres i Schancheholen og Lervig. Kostnadsoppstilling etter anbud for Lervig brannstasjon følger av formannskapsskapets sak 17/20. Kostnader knyttet til kai og grønt tak medfører at brannstasjonen i Lervig er dyrere enn brannstasjonen i Schancheholen. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2023. Kommunedirektøren foreslår å videreføre ramme på kr 224,1 mill. vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024. 
 6Lervig, parkering og næring 221 000 40 000 88 000 47 300  
Forprosjekt for Lervigskvartalet ble godkjent i Stavanger formannskap sak 69/21. Sammen med ny skole og idrettshall i Lervig, skal det i samme kvartal bygges parkering, næring, barnehage, kontorer og bydelsfunksjoner. Området utvikles som et prosjekt der parkering skal være ferdig samtidig med skolestart som tidligst er klar 2024. Hele Lervigskvartalet skal være ferdig utbygd i løpet 2024. 

Det pågår evaluering av mottatte anbud, og det vil legges frem en egen sak til utvalg for miljø og utbygging med sluttbehandling i formannskapet 25. november 2021 med oppdatert kostnadsoppstilling etter anbud for Lervigskvartalet.

I Lervigskvartalet inngår bygg som vil seksjoneres, hvorav én seksjon vil overdras til ekstern part. Den aktuelle seksjonen vil oppføres i regi av Lervigskvartalet Butikkeiendom AS som er heleid av Stavanger kommune. Det ble i 2. tertial vedtatt at rammen for Lervigskvartalet justeres ned med kr 6 mill. i kommunekassen, og konverteres til utlån til Lervigskvartalet Butikkeiendom AS. Kommunedirektøren foreslår at det samme gjøres med kr 15 mill. i 2022, jamfør linje 153.  

Ramme vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er på kr 165 mill. Kommunedirektøren foreslår en ny ramme på kr 221 mill. for prosjektet. 
 7Lervig, kontorer 170 000 42 500 68 000 40 300  
Forprosjekt for Lervigskvartalet ble godkjent i Stavanger formannskap sak 69/21. Sammen med ny skole og idrettshall i Lervig, skal det i samme kvartal bygges parkering, næring, barnehage, kontorer og bydelsfunksjoner. Området utvikles som et prosjekt der kontorer i Lervigskvartalet skal være ferdig utbygd i løpet av 2024.

Det pågår evaluering av mottatte anbud, og det vil legges frem en egen sak til utvalg for miljø og utbygging med sluttbehandling i formannskapet 25. november 2021 med oppdatert kostnadsoppstilling etter anbud for Lervigskvartalet.

Ramme vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er på kr 132 mill. Kommunedirektøren foreslår en ny ramme på kr 170 mill. for prosjektet.
 8Lervig, bydelsfunksjoner 70 000 17 500 28 000 16 300  
Forprosjekt for Lervigskvartalet ble godkjent i Stavanger formannskap sak 69/21. Sammen med ny skole i Lervig og idrettshall, skal det i samme kvartal bygges parkering, næring, barnehage, kontorer og bydelsfunksjoner. Området utvikles som et prosjekt der bydelsfunksjoner i Lervigskvartalet skal være ferdig utbygd i løpet av 2024.  

Det pågår evaluering av mottatte anbud, og det vil legges frem en egen sak til utvalg for miljø og utbygging med sluttbehandling i formannskapet 25. november 2021 med oppdatert kostnadsoppstilling etter anbud for Lervigskvartalet.

Ramme vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er på kr 50 mill. Kommunedirektøren foreslår en ny ramme på kr 70 mill. for prosjektet. 
 9Nytorget, bygg tomt BS1 (konseptvalg) 8 000 6 000    
Ungdom og Fritid med Metropolis og Helsestasjonen flyttes til område BS1 på Nytorget. Scenario 5 fra mulighetsstudie utarbeidet for Stavanger utvikling KF utvikles videre for dette formålet til et prosjektforslag og videre forprosjekt i samsvar med revidert byggeinstruks.  

Kostnader for utarbeidelse av prosjektforslag og forprosjekt for bygget på BS1 er til sammen stipulert til kr 8 mill. hvor kr 2 mill. disponeres i 2021 og kr 6 mill. i 2022.  
 10Ny beredskapssentral, OK23 7 500   2 000 5 000  
Ny beredskapssentral har i flere år blitt signalisert som et behov fra beredskapsledelsen i Stavanger kommune. Beredskapsledelsen er i dag plassert i 2. etasje i OK23 og et møterom i 4. etasje blir benyttet som beredskapsrom. Dette rommet er lite egnet til formålet. Rommet er lite, har dårlig nettverksdekning og er lite tilgjengelig for eksterne som deltar på møter. Det er i tillegg behov for store møterom som kan romme flere virksomhetsledere, kommunestyre eller andre større grupper. Det er igangsatt utforming av løsningsforslag som vil bli gjennomgått i løpet av 2021. Resultatet av dette vil danne grunnlaget for en kostnadskalkyle og et forslag til fremdriftsplan.  

Kommunedirektøren foreslår at ramme vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 på kr 7,5 mill. videreføres. 
 11Administrasjonsbygg, utbedring  1 000 1 000 1 000 1 000
Det er fortløpende behov for utbedring, ombygging og tilpassing av kommunale kontor- og administrasjonsbygg. I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslår kommunedirektøren å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 1 mill. i planperioden. 
 12ENØK tiltak på kommunale bygg  20 000 20 000 20 000 0
Kommunedirektøren foreslår at det avsettes midler til ENØK-tiltak på kommunale bygg. Tiltakene vil gi driftsmessige reduksjoner som følge av redusert energi og bidra til reduksjon av negative miljøkonsekvenser. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 20 mill. årlig i årene 2022-2024 som vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024.  
 13Institusjoner, løpende rehabilitering  1 000 1 000 1 000 1 000
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslår kommunedirektøren å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 1 mill. til løpende rehabilitering av omsorgsbyggene. 
 14Levekårsløft Storhaug/Rasmus risas gate 9 000 4 500    
Områdesatsingen på Storhaug har som overordnet mål å bedre de sosiale og miljømessige levekårene på Storhaug, og har flere tiltak og prosjekter for å nå dette.

Et av de største prosjektene som er knyttet til fysisk nærmiljø i områdesatsingen på Storhaug er oppussingen av Rasmus Risas gate 33. Målet er å tilgjengeliggjøre bygget til glede for innbyggerne. Huset vil bli et samlings- og aktivitetssted, hvor bruken koordineres av frivilligsentralen.

Det er bevilget kr 2 mill. til prosjektet gjennom midler fra Levekårsløft Storhaug. Jamfør 2. tertialrapport 2021, ble det bevilget ytterligere kr 2,5 mill. for å ferdigstille 1. etasje i bygget. Kommunedirektøren foreslår å øke prosjektets ramme med kr 4,5 mill. til kr 9 mill. for å renovere hele bygningen.  
 15Urban sjøfront 10 000 1 500 1 500 4 000 3 000
Det området som betegnes som Urban Sjøfront er et tidligere industri- og havneområde som utgjør om lag 620 dekar. I dag er området under transformasjon til bolig, kontor, og det omfattes av tre store planområder. Grunneierne og Stavanger kommune har siden 1980- årene samarbeidet om en ny utvikling av området. Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 10 mill. til formålet i planperioden.  
 16Kjøp og utvikling av prosjekter  5 000 5 000 5 000 5 000
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslår kommunedirektøren å videreføre prosjektet med et årlig budsjett på kr 5 mill. til grunninnløsninger, kjøp og utvikling av prosjekter i prioriterte satsingsområder som eksempelvis i sentrum, samt andre utviklingsprosjekter. 
 17Utstyr, verktøy og maskiner - Eiendom 9 800 2 300 2 400 2 500 2 600
Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 9,8 mill. i planperioden til utstyr, verktøy og maskiner til Eiendom.  
 18Søra Bråde biokull 31 200 28 200    
Etablering av Søra Bråde biokullsentral har en total kostnad på kr 31,2 mill. Finansieringen forutsetter en statlig støtte fra Miljødirektoratet på kr 9,53 mill. (jamfør linje 170.) Netto finansieringsbehov vil derfor bli kr 21,67 mill. Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 31,2 mill. til formålet.
 19Kunst i offentlige rom  7 000 8 000 9 500 6 000
Kommunestyret har vedtatt at det fra 2021 skal årlig avsettes 1 % fra kommunens samlede investeringsbudsjett (eks. avgifts finansierte investeringer) til finansiering av kunst i offentlige rom, jamfør sak 69/20.  Frem til 2021 har midler til kunstnerisk utsmykning blitt innarbeidet i kostnadsoppstillingen til det enkelte prosjekt. Det vil bli en overgangsordning hvor prosjekter som allerede har avsatt midler vil gjennomføres etter gammel ordning, mens for nye prosjekter vil midler tas fra prosjektet som opprettes nå.  Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog vedtar årlig disponering av investeringsmidler i egen sak om godkjenning av årsplan for kunst i offentlig rom.  

Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 30,5 mill. til formålet i planperioden. Beløpet tilsvarer 1 % av investeringsbudsjettet i 2022-2025 sett bort fra investeringer på VAR-området, kjøp av aksjer og andeler og byggeprosjekter som allerede har midler til kunstnerisk utsmykning i prosjektets kostnadsoppstilling (prosjektene Byggemodning Madla/Revheim og Forurenset sjøbunn er også tatt ut av grunnlaget).   
 20Sølvberget - inventar og ombygging 4 000 4 000    
Sølvberget åpnet ny 1. etasje i 2014 som en del av prosjektet Nye Sølvberget. Etter syv år i drift med høye besøkstall er det en del slitasje om gir behov for oppgraderinger. Sølvberget ønsker ytterligere å styrke funksjonen som møteplass. Dette vil være viktig for Sølvberget som regionmotor i Stavanger sentrum og for å få folk tilbake ut i samfunnet etter pandemien. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 4 mill. til prosjektet.  
 21It-utstyr Sølvberget  500 500 500 500
Kommunedirektøren foreslår å videreføre et årlig budsjett på kr 0,5 mill. årlig til IT-utstyr på Sølvberget. 
 22Byggemodning Madla/Revheim  75 500 68 500 950 33 000
I Handlings og økonomiplan 2020-2023 ble utbyggingen på Madla/Revheim vedtatt av kommunestyret fra 2021 for å sikre kapasitet og boligtyper som gjør at kommunen beholder og tiltrekker en større andel av unge i etableringsfasen.  

sak 96/20 behandlet av kommunestyret ble det fattet vedtak som grunnlag for fremforhandling av utbyggingsavtale for Madla/Revheim. 

Forhandlinger pågår, og utbyggerne har parallelt med dette fått godkjent detaljplan for felt B1a, Madla Vest AS, og felt B2, Hafrsby. Madla Vest forbereder nå snarlig igangsettelse av 1. byggetrinn. Hafrsby forbereder oppstart av salg og utbygging av felt B2. Begge feltene bygges ut med en kombinasjon av rekkehus, townhouses og leiligheter. Stavanger utvikling KF har igangsatt prosjektering av hovedanlegg basert på fremdrift feltutbygging og midler avsatt. 

Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 178 mill. i planperioden.  
  Sum Diverse bygg, anlegg og felles investeringer  506 700 448 900 309 950 52 100
        
  Oppvekst og utdanning Ramme2022202320242025
  Skole     
 23Tastaveden skole 231 000 100 000 67 200   
Rehabilitering av Tastaveden skole med nybygg pågår. Planlagt ferdigstillelse er i 2023. Kommunedirektøren foreslår at prosjektet videreføres som vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 med en ramme på kr 231 mill.  
 24Kvernevik skole 250 000 5 000 5 000 95 000 140 000
Skole- og idrettsområdet i Kvernevik skal videreutvikles som et helhetlig prosjekt. Det planlegges for en ny skole med bydelskulturskole, ny dobbel flerbrukshall, klubbhusarealer, idrettsbaner og uteområder. Prosjektet skal gi et løft for hele Kvernevik. Kommunedirektøren foreslår en videreføring av ramme på kr 250 mill. vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024, men endelig kostnadsramme vil bli lagt fram neste år i Handlings- og økonomiplan 2023-2026. 
 25Madlamark skole 303 300 1 000    
Det bygges en ny to-parallellers barneskole på Madlamark med særskilt tilrettelagt opplæringstilbud for elever med ulike funksjonsnedsettelser og store sammensatte lærevansker. Det bygges også ny idrettshall, samt rehabilitering av skolens svømmeanlegg. Kostnader til dette er ikke inkludert i skoleprosjektet, men omtales nærmere under idrettsbygg, i linjene 95 og 98. Skolen skal stå ferdig i 2022. 

Ramme vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er på kr 293,1 mill. Kommunedirektøren foreslår en ny ramme på kr 303,3 mill. for prosjektet. 
 26Lervig skole 351 000 87 500 140 000 84 600  
Befolkningsframskrivingene viser at befolkningsveksten først og fremst vil skje i Storhaug bydel. Det er anskaffet tomt til offentlige formål i samme kvartal som Lervig sykehjem. Reguleringsplan for Lervig skole- og sykehjemskvartal er godkjent. Ny skole kan tidligst stå klar ved skolestart 2024. 

Det pågår evaluering av mottatte anbud, og det vil legges frem en egen sak til utvalg for miljø og utbygging med sluttbehandling i formannskapet 25. november 2021 med oppdatert kostnadsoppstilling etter anbud for Lervigskvartalet.

Ramme vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er på kr 270 mill. Kommunedirektøren foreslår en ny ramme på kr 351 mill. for prosjektet. 
 27Vaulen skole 423 000 5 000 94 700 165 000 150 000
Det er vedtatt at det skal bygges skole på eksisterende tomt på Vaulen, jamfør vedtak i sak 87/20 behandlet i Formannskapet 15. mai 2020. Skolen skal utvides til en full fire-parallellers barneskole for å få tilpasses behovet i området. Skolen skal bygges etter dagens arealnorm med en egen bydelskulturskole. Det arbeides med å detaljregulere tomten og prosjektere den nye skolen.

Kommunedirektøren foreslår en videreføring av ramme vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 på kr 423 mill. 
 28Mulighetsstudie Jåtten skole    2 000  
Jåtten skole har et midlertidig modulbygg som må erstattes med et permanent bygg. Kommunedirektøren foreslår at det settes av midler til en mulighetsstudie som bygger videre på tidligere planer for utbedring av Jåtten skole. 

Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 2 mill. til en mulighetsstudie i 2024. 
 29Mulighetsstudie ny skole sykehusområdet/Våland     2 000
Våland skole har for lite areal blant annet til uteområde, gymsal, grupperom, mediatek og arbeidsrom for lærere. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 2 mill. til en mulighetsstudie for ny skole på sykehusområdet i 2025.  
 30Skoler, inventar og utstyr  2 500 2 500 2 500 2 500
Midlene brukes til universell utforming og nødvendige tilpasninger for funksjonshemmede elever i eksisterende skolebygg og til innkjøp av inventar i forbindelse med ombyggingsprosjekter. I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslår kommunedirektøren å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 2,5 mill. i planperioden. 
 31Skoler, investering i IKT/Smartteknologi 8 000 2 000    
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslår kommunedirektøren å videreføre tiltaket med kr 2 mill. til investering i IKT/smartteknologi til skolene i 2022. 
 32Skoler, løpende rehabilitering  2 500 2 500 2 500 2 500
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslår kommunedirektøren å videreføre prosjektet med et årlig budsjett på kr 2,5 mill. i planperioden til løpende rehabilitering av skoler. Midlene fordeles til mindre rehabiliteringsprosjekter. 
 33Hjertesoner og trafikksikkerhet i grunnskolen, inkludert trafikksikringsplan  1 000 1 000   
Ved behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2020-2023, ble det vedtatt å trappe opp arbeidet for trafikksikkerhet rundt skolene og å arbeide for å innføre såkalte hjertesoner rundt kommunens skoler. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på kr 1 mill. til og med 2023. 
  Sum skole  206 500 312 900 351 600 297 000
        
  Barnehage     
 34Lervig, barnehage 110 000 27 500 44 000 26 100  
Befolkningsprognoser og behovstall i barnehagebruksplanen tilsier at det er behov for nye barnehageplasser i Storhaug bydel i planperioden. Kommunedirektøren er i gang med planleggingen av barnehage i Lervig-kvartalet med om lag 90 plasser som vil ferdigstilles i 2024.

Det pågår evaluering av mottatte anbud, og det vil legges frem en egen sak til utvalg for miljø og utbygging med sluttbehandling i formannskapet 25. november 2021 med oppdatert kostnadsoppstilling etter anbud for Lervigskvartalet.

Ramme vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er på kr 88 mill. Kommunedirektøren foreslår en ny ramme på kr 110 mill. for prosjektet. 
 35Strømvik barnehage 52 000 28 000 12 100   
Barnehagen i Strømvik-området er i gang med utarbeidelse av forprosjekt. Kommunedirektøren foreslår en videreføring av kostnadsramme på kr 52 mill. som vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024.  Barnehagen forventes ferdigstilt i 2023. 
 36Teknikken barnehage 132 000 69 300 7 000   
Det er satt av midler til en barnehage med ti avdelinger på Teknikken-tomta på Våland. Disse plassene vil i hovedsak erstatte plasser i bygg som har midlertidig godkjenning for barnehagedrift, og vil bidra til en økt balanse mellom kapasitet og behov i bydelene. En nærmere omtale av dette er tilgjengelig i Barnehagebruksplan 2021-2025. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2023.

Kommunedirektøren foreslår at ramme vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 på kr 135 mill. reduseres med kr 3 mill. til ny ramme på kr 132 mill.  
 37Eskeland barnehage, rehabilitering 20 000   15 000 5 000  
Prosjektet omfatter rehabilitering av barnehagen og har en kostnadsramme på kr 20 mill. Kommunedirektøren foreslår at ramme vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres.   
 38Hundvåg, Atlanteren - 6 avdeling bhg, mulighetsstudie 2 000 2 000    
Det foreslås å gjennomføre en mulighetsstudie for ny 6 avd. barnehage på Hundvåg - Atlanteren. Atlanteren er et utbyggingsområde hvor det kan forventes at behovet for barnehageplasser kan øke. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 2 mill. til mulighetsstudie i 2022. 
 39Mosvannparken barnehage, 8 avdelinger , mulighetsstudie 2 000 2 000    
Det er behov for å erstatte Hillevåg barnehage med et nytt barnehagebygg. Kommunedirektøren foreslår at det settes av kr 2 mill. til mulighetsstudie i 2022 for en ny barnehage på 8 avdelinger i Mosvannsparken.  
 40Stokkadalen barnehage (8-10 avdelinger), mulighetsstudie 2 000    2 000  
Ut fra befolkningstallene er det ikke behov for å øke antall plasser i dette området, men kommunedirektøren ser behovet for å erstatte de midlertidige modulbyggene med permanent bygg. Kommunedirektøren foreslår at det settes av kr 2 mill. til mulighetsstudie i 2024.  
 41Jåttå barnehage, oppgradering planløsning, mulighetsstudie 1 000    1 000  
Det er identifisert et behov for å oppgradere planløsningen i Jåttå barnehage. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 1 mill. til mulighetsstudie i 2024. 
 42Grovgarderober i barnehager 45 000 300    
Med bakgrunn i merknad fra tilsyn fra helsesjefen i 2015 har det pågått et arbeid med utbedring av grovgarderober 13 barnehager i perioden 2016-2021. Prosjektet har hatt en kostnadsramme på kr 45 mill. Kommunedirektøren foreslår at rammen videreføres og at resterende midler på kr 0,3 mill. avsettes i 2022. Det gjenstår 10 barnehager som har behov for utbedringer.
 43Barnehager, inventar og utstyr  1 000 1 000 1 000 1 000
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslår kommunedirektøren å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 1 mill. i planperioden. Midlene benyttes til utskifting av inventar og annet utstyr i barnehagene.  
 44Barnehager, løpende rehabilitering  2 000 2 000 2 000 2 000
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslår kommunedirektøren å videreføre prosjektet med et årlig budsjett på kr 2 mill. i planperioden til standardheving, samt større nødvendige utskiftinger. 
  Sum barnehage  132 100 81 100 37 100 3 000
  Sum oppvekst og utdanning  338 600 394 000 388 700 300 000
        
  Helse og velferd Ramme2022202320242025
  Helse og velferd sentralt     
 45Plan for omsorgsbygg 2021-2034, mulighetsstudier og prosjekteringer  2 000 2 000 2 000 2 000
Plan for omsorgsbygg 2021-2034 er oppdatert etter kommunesammenslåingen, og behandles i kommunestyret 25. oktober 2021. Planen omfatter bygging av sykehjem, bofellesskap og nye boformer for eldre, i tillegg til boformer for mennesker med fysisk og psykisk funksjonshemning, mennesker med psykiske lidelser og mennesker med rusmiddelavhengighet. I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslår kommunedirektøren å videreføre prosjektet med et årlig budsjett på kr 2 mill. i planperioden. Midlene benyttes til mulighetsstudier og prosjektering av nye omsorgsbygg som oppfølging av planen.  
 46Biler, virksomheter i Helse og velferd  1 500 1 500 1 500 1 500
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslår kommunedirektøren å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 1,5 mill. til utskifting av biler som brukes av virksomhetene i helse og velferd.  
  Helsesjef og samfunnsmedisinsk stab     
 47Mulighetsstudie, ny legevakt (bygg) 2 000 2 000    
I 2021 ble det gjennomført en mulighetsstudie for arealbehov og fremtidig lokalisering av ny legevakt. Det er videre et behov for en mulighetsstudie for selve bygget. 

Stavanger legevakt er for liten og det er stort behov for nye lokaler. Eksisterende legevakt tilfredsstiller verken krav til fysisk arbeidsmiljø, eller effektiv gjennomføring av det pålagte tjenestetilbudet. Stavanger legevakt skal betjene befolkningen i Stavanger, Randaberg og Sola kommuner. Basert på erfaringer fra pandemien det siste året, bør mulighetsstudien finne løsninger som kan gjelde både i normal hverdag og i en pandemi. Ny legevakt bør kunne samle flere akutte tjenester, både ØHD-avdelingen og legevaktstjenestene.  

Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 2 mill. i 2022 til prosjektet. 
 48Stavanger legevakt, medisinsk utstyr 1 000 1 000    
Stavanger legevakt har utrangerte hjertestartere og trenger nytt utstyr. I tillegg er det behov for håndholdte ultralydapparat til rask diagnostisering der pasienten oppholder seg, ett på legevakten og ett i legevaktbilen. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 1 mill. til prosjektet.  
 49Kvernevik legesenter, inventar og utstyr 2 000 2 000    
Kvernevik legesenter (bygget) står ferdig våren 2022. Legesenteret har plass til inntil fire leger. Kommunedirektøren foreslår å legge inn kr 2 mill. til innredning og utstyr. 
  Helse og omsorg     
 50Ramsvigtunet sykehjem, nybygg 165 000 57 000 48 000 34 400  
Prosjekteringen av nybygget på Ramsvigtunet sykehjem er ferdig, og byggingen av første byggetrinn med en utvidelse på 29 plasser vil starte rundt årsskiftet. Det vil bli planlagt eget kjøkken på sykehjemmet ved en ytterligere utvidelse av prosjektet i et andre byggetrinn. Med en full utvidelse av Ramsvigtunet, byggetrinn 1+2, vil sykehjemmet få i alt cirka 100 plasser. Første byggetrinn skal stå ferdig i 2024. 

Kommunedirektøren foreslår at ramme på kr 165 mill. vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres.  
 51Mulighetsstudie, nytt sykehjem -150 plasser (O2 tomt Jåttåvågen)  2 000 2 000   
Kommunestyret har vedtatt å bygge et nytt sykehjem, og kommunen har satt av tomt til sykehjemmet i Jåttåvågen (O2-tomten). Kommunedirektøren foreslår å videreføre vedtatt ramme fra Handlings- og økonomiplan 2021-2024 med kr 2 mill. til prosjektering i 2022 og i 2023. Sykehjemmet skal stå ferdig i 2026. 
 52Prosjektforslag Blidensol sykehjem, riving og nybygg (76 plasser) 5 000 4 650    
For å imøtekomme behovet for flere sykehjemsplasser, er det utarbeidet en mulighetsstudie for kapasiteten for utbygging på Blidensol sykehjem. Tomten er på cirka 10 mål. Mulighetsstudien viser at det er kapasitet til et nybygg på 76 plasser på tomten som kan erstatte de 40 plassene i de gamle byggene fra 1970-tallet. De gamle byggene skal rives. Bygget fra 2005 med 16 plasser kan beholdes. Sykehjemmet får i alt 92 plasser når det står ferdig. I byggeperioden bør driften ved Blidensol sykehjem midlertidig flytte over i nybygget på Ramsvigtunet som er ferdig i 2024. Nybygget ved Blidensol sykehjem kan stå ferdig i 2026. 

Kommunedirektøren foreslår at rammen på kr 2 mill. vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 økes til kr 5 mill.  
 53Finnøy helse- og omsorgssenter, nybygg (20 plasser) 179 000 65 000 55 000 41 000  
Helse- og omsorgssenteret på Judaberg skal utvides med 20 sykehjemsplasser, kafe, nye dagsenterlokaler, sykepleieklinikk, fotpleie, frisør og lokaler for fysioterapi og ergoterapi. Romprogrammet er vedtatt og prosjekteringen har startet. Når nybygget er ferdig, skal først deler av driften i det gamle bygget flytte midlertidig over i nybygget mens den gamle delen utbedres. Når utbedringen er gjort, skal 16 omsorgsboliger som i dag gir heldøgnsomsorg til eldre, omgjøres til ordinære omsorgsboliger med hjemmetjenester. Omsorgsboligene er lite egnet til dagens heldøgns tjenester. Nybygget vil gi netto fire nye heldøgnsplasser. Kommunedirektøren foreslår at investeringsrammen utvides til kr 179 mill., jamfør utvalg for miljø og utbygging sak 113/21. Dette dekker sammenkobling av nybygg og eksisterende sykehjem samt tekniske oppgraderinger av eksisterende sykehjem 

Kommunedirektøren foreslår at rammen på kr 122 mill. vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 økes til kr 179 mill.  
 54Mulighetsstudie omsorg+ Bekkefaret  2 000    
Omsorg+ er et nytt konsept for Stavanger med samlokaliserte omsorgsboliger som har fellesarealer og et døgnbemannet servicetilbud. Servicefunksjonen kan blant annet inneholde kafé, aktiviteter, vaktmestertjeneste og hvilende nattevakt. Beboerne får tildelt boligen som en tjeneste med vedtak fra kommunen, og de får i tillegg hjemmetjenester etter behov på lik linje med andre som bor i egen bolig. I 2021 er det gjort en mulighetsstudie for høyblokken i Bekkefaret som viser at blokken kan rehabiliteres og brukes til omsorg+. Både blokken og beliggenheten er godt egnet. En ny mulighetsstudie vil bygge videre på den studien som foreligger, samt finne en løsning for boliger til de som bor i høyblokken i dag. 

Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 2 mill. til formålet. 
 55Mulighetsstudie St.Petri bofellesskap 2 000 2 000    
Beboere og ansatte ved St. Petri aldershjem flyttet i 2018 over i det nye sykehjemmet i Lervig. Aldershjemmet rives og det er planlagt et bofellesskap for eldre på tomten med 14-16 plasser. Fire til seks av plassene vil bli spesielt tilrettelagt for personer med sterk hørselshemming eller døvhet. Prosjektet har tidligere hatt en estimert kostnadsramme på kr 64 mill. eksklusiv tomtekostnad og er planlagt ferdigstilt i 2024. Kommunedirektøren vil komme tilbake til oppdatert ramme for prosjektet etter gjennomført mulighetsstudie.  

Kommunedirektøren foreslår at ramme på kr 64 mill. vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 endres til kr 2 mill. til mulighetsstudie i 2022.   
 56Bofellesskap Gunnar Wareberg (7 boliger) 35 000 22 000 12 000   
Det vedtatt oppføring av to bofellesskap med i alt 14 boliger (linje 56 og 57). Bofellesskapene oppføres som to atskilte bygg, og hvert av byggene har sju boliger. Det ene bofellesskapet har selveide boliger med en integrert personalbase. Det andre er et ordinært bofellesskap der boenhetene er til leie. Byggingen vil starte på nyåret i 2022, og bofellesskapene skal stå ferdig i 2023. Kostnadsoppstilling etter anbud vil legges frem til politisk behandling i november og vil medføre en kostnadsøkning for prosjektet.  

Kommunedirektøren foreslår at samlet ramme på kr 70 mill. som ble vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 for de to bofellesskapene videreføres og en eventuell kostnadsøkning innarbeides i Handlings- og økonomiplan 2023-2026.  
 57Selveide boliger i bofellesskap Gunnar Wareberg (7 boliger) 35 000 22 000 13 000   
Se tekst over, i linje 56. 
 58Etablererboliger på Tastarustå, inventar og utstyr til personalbase 5 000     5 000
Det er vedtatt utbygging av etablererboliger i Tastarustå B7, der seks boenheter er forbeholdt brukere i Stavanger kommune. I tillegg skal en boenhet være personalbase. Det vil være egne kriterier for disse seks boligene, og brukere blir med i trekningen på disse seks etablererboligene etter samme prinsipp som andre førstegangsetablerere. Når boligene er tildelt, vil det bli gjort tilpasninger i boligene etter den enkelte brukerens behov. Etablererordningen kan la seg kombinere med etablering av et borettslag, jamfør linje 76. 

Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 5 mill. til formålet.  
 59Selveide boliger i bofellesskap på Teknikken sør, personalbase 5 000    5 000  
Det er vedtatt utbygging av et bofellesskap med seks selveide boliger med en integrert personalbase på Teknikken sør. Bofellesskapet skal være en integrert del av utbyggingen på området. Boligene skal organiseres som et borettslag. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2024.  

Kommunedirektøren foreslår å videreføre ramme på kr 5 mill. til prosjektet som vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024.  
 60Bofellesskap i Haugåsveien, 7 boliger 40 000 2 000 31 000 7 000  
Arbeidet med et prosjektforslag for sju boenheter i bofellesskap i Haugåsveien, med en integrert personalbase, starter opp i 2022. Bofellesskapet skal være ferdig i 2025. 

Kommunedirektøren foreslår at rammen på kr 40 mill. som ble vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres.  
 61Prosjektutvikling, bofellesskap i Jåttåvågen (8 boliger) 42 000 2 000 10 000 30 000  
Vedtatt bevilgning til realisering av et bofellesskap med åtte boenheter. Estimert prosjektkostnad (eksklusiv tomtekostnad) er tidligere anslått til kr 42 mill. Prosjektet er planlagt ferdig i 2024. 

Kommunedirektøren foreslår at rammen på kr 42 mill. som ble vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-20204 videreføres.  
 62Bofellesskap for unge fysisk funksjonshemmede (6 boliger) 34 000 4 000 20 000 10 000  
Det er innarbeidet midler til utbygging av et bofellesskap med seks boenheter for unge personer med fysisk funksjonshemning. Her vil det bli vurdert et nytt konsept med integrerte boliger i et større boligprosjekt i henhold til vedtatt Plan for omsorgsbygg 2021-2034. Prosjektet er planlagt ferdig i 2024. Estimert prosjektkostnad ekskl. tomter estimert til kr 34 mill.  

Kommunedirektøren foreslår at rammen på kr 34 mill. som ble vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres.  
 63Bofellesskap, erstatning for Worsegården (8 boliger) 35 000 5 000 20 000 10 000  
Prosjektet omfatter realiseringen av ett bofellesskap til erstatning av Worsegården hvor kommunal tildelingsrett utgår. Estimert prosjektkostnad er satt til kr 35 mill. Planlagt ferdigstillelse er i 2025. 

Kommunedirektøren foreslår at rammen på kr 35 mill. som ble vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-20204 videreføres.  
 64Bofellesskap, Jåttå nord (16 boliger) 56 000   10 000 30 000 16 000
Det er vedtatt realisering av et bofellesskap med 16 boenheter på Jåttå nord. Prosjektet har en estimert kostnad, eksklusiv tomt, på kr 56 mill. Bofellesskapet skal være ferdig i 2025. 

Kommunedirektøren foreslår at rammen på kr 56 mill. som ble vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres.  
 65Mulighetsstudie, bofellesskap, erstatning for Spilderhaug (5 boliger) 2 000 2 000    
Kommunedirektøren melder behov for en mulighetsstudie i 2022 for et bofellesskap som skal erstatte Spilderhaug med 5 plasser.  Spilderhaug bofellesskap er i dårlig forfatning og ble stengt på kort varsel i 2021. Beboerne måtte flytte ut og har midlertidig fått kommunal bolig med ambulant oppfølging.  

Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 2 mill. til formålet. 
 66Oppgraderinger bofellesskap  3 000 3 000 3 000 3 000
Stavanger kommune har per 1. januar 2021 over 800 boenheter i omsorgsboliger/bofellesskap. Deler av boligmassen, inkl. baser, trenger tilpasninger for å optimalisere funksjonalitet, herunder oppgradering av garderober, kontor, etc. til enklere påbygg og etterlevelse av pålegg etter tilsyn.  

Kommunedirektøren foreslår å innarbeide kr 3 mill. årlig til oppgradering av kommunale bofellesskaper. 
 67Prosjektforslag nye lokaler Lagård dag og natt og L47 2 000 2 000    
Lokalene til Lagård dag og natt samt L47 er i dårlig forfatning og lite egnet til dagens bruk. Lagård dag og natt er et kommunalt tilbud om midlertidig bolig til personer med rusproblemer. L47 er samlokaliserte boliger til personer over 18 år som har behov for kartlegging av boevnen og/eller tjenestebehovet før de flytter til egen bolig. Bygget har en god plassering nært sentrum, men det er i svært dårlig forfatning. Det foreslås å avsette midler til prosjektforslag som oppfølging av mulighetsstudien som er gjennomført for L47 i 2021.

Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 2 mill. i 2022 til formålet. 
  Velferd og sosial     
 68Mulighetsstudie, alle avlastningsplasser under samme tak (26 plasser)  2 000    
Mulighetsstudien skal utrede en samlokalisering av alle avlastningsplassene i Dagsenter og avlastning som i dag er fordelt på 6 bygg. Foreldre eller andre pårørende som har omsorg for personer med store hjelpebehov, kan søke om avlastningsdøgn i disse boligene. Personale er til stede hele døgnet og overtar omsorgen mens barnet er i avlastningsboligen. En samlokalisering av avlastningsplassene kan bidra til mer variert tilbud for brukerne, et større fagmiljø for de ansatte og en bedre utnyttelse av de samlede personalressursene. 

Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 2 mill. til formålet. 
 69Prosjektforslag, Mosvangen dagaktivitetssenter 253 000 3 000 50 000 100 000 100 000
I 2021 er det utarbeidet et forenklet skisseprosjekt på Mosvangen for nytt dagaktivitetssenter, inkludert ny sanseavdeling. Skisseprosjektet legges til grunn for den videre prosjektering av bygget. Investeringskostnad for nytt dagaktivitetssenter er stipulert til kr 253 mill. 

Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 253 mill. til prosjektet. 
  E-helse og velferdsteknologi     
 70Pasientvarsling i sykehjemmene (signalanlegg)  7 500 15 000 10 000 7 500
Det er behov for utskifting og oppgradering av gamle signalanlegg i sykehjemmene til moderne trådløse anlegg. Nye anlegg vil øke beboernes trygghet og mulighetene for et aktivt liv. Dette er i tråd med satsingen på velferdsteknologi innenfor helse og velferd.  

I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det vedtatt en årlig avsetning på kr 5 mill. Kommunedirektøren foreslår å øke avsetningen med kr 20 mill. i perioden og avsette kr 40 mill. til oppgraderinger av signalanlegg i planperioden.  
 71Velferdsteknologi 80 000 15 000 10 000 10 000 10 000
Bruk av velferdsteknologi er en del av Leve HELE LIVET-satsingen, som har til hensikt å gjøre kommunen rustet til å møte demografiske endringer og økt antall hjelpetrengende. Flere av tiltakene i handlingsplanen for velferdsteknologi vil kreve økte ressurser til anskaffelse og drift av ny teknologi, og ressurser til implementeringen. Kommunedirektøren foreslår å videreføre vedtatt ramme i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 med kr 80 mill. til prosjektet.  
 72Trådløst nettverk sykehjem og bofelleskap 35 000 10 000 10 000   
Smarthusteknologi og velferdsteknologi vil i stor grad kreve trådløst nettverk. Det er behov for en oppgradering av det trådløse nettverket i sykehjemmene og bofellesskapene, slik at de kan ta i bruk digitale verktøy og ny velferdsteknologi etter hvert som den blir tilgjengelig.  

Prosjektet har i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 en vedtatt ramme på kr 15 mill. Kommunedirektøren foreslår at prosjektets ramme øker til kr 35 mill.  
  Sum Helse og velferd  242 650 312 500 293 900 145 000
        
  Bolig Ramme2022202320242025
 73Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp   50 000 50 000 50 000 50 000
Kommunedirektøren foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 50 mill. til kjøp og bygging av boliger til flyktninger og vanskeligstilte. Midlene vil i noen grad gå til finansiering av tiltak i boligsosial handlingsplan i forbindelse med fortynning, kjøp av kommunale boliger i enkelte bydeler, samt erstatning av familieboliger i utvalgte boligkonsentrasjoner. Dette er tiltak som skal fremme helse, livskvalitet og et aktivt lokalmiljø i tråd med kommunens satsing på gode hverdagsliv. Erstatningsboliger i forbindelse med ombygging til omsorg+ i Bekkefaret, linje 54, vil kreve ekstra midler utover den årlige bevilgningen.  
 74Småhus ROP-boliger, Norce-prosjekt 16 000    6 000 10 000
Stavanger kommune deltar i forskningsprosjektet Utvikling av bolig for vanskeligstilte gjennom brukermedvirkning, der Karmøy kommune er prosjekteier. Målet er å utvikle robuste og fleksible boliger tilpasset ROP-beboere med lav boevne, for økt bostabilitet og livskvalitet med vekt på brukermedvirkning. Stavanger kommune ønsker å bruke erfaringene i prosjektet i byggingen av småhus. Kommunen har behov for større boligvariasjon, for å dekke boligbehovet for denne brukergruppen. 

Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 16 mill. til prosjektet.  
 75Brannsikring risikoutsatte boliger  500 500 500 500
En del av boligmassen imøtekommer ikke alle lov- og forskriftspålagte krav knyttet til brannsikkerhet – etter innspill fra brannvesenet er det behov for utbedringer. 

Kommunedirektøren foreslår å innarbeide kr 0,5 mill. årlig til oppgradering av kommunale bofellesskaper. 
 76Etablererboliger (Tastarustå B7) 199 500 60 000 72 000 39 500  
Prosjektet omfatter utbygging av 56 etablererboliger på Tastarustå, hvorav seks boenheter er forbeholdt tjenestemottakere i Stavanger kommune og en personalbase. Etter ferdigstillelse av prosjektet skal boligene selges til brukergruppen, mens personalbasen leies av kommunen. Forventet ferdigstillelse er i 2024. 

Kommunedirektøren foreslår å videreføre ramme på kr 199,5 mill. som vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024.  
  Sum Bolig  110 500 122 500 96 000 60 500
        
  Vann avløp og renovasjonSum perioden2022202320242025
  Vannverket     
 77Tiltak i Finnøy 25 700 11 200 3 500 5 500 5 500
Tiltaket er først og fremst en videreføring av planlagte investeringer i vannverket fra Finnøy sin hovedplan og siste økonomiplan, med noen justeringer av framdrift. Det største prosjektet vil være etablering av ny sjøledning for vannforsyningen fra Talgje til Nærland, som forsterkning av vannforsyningen i området og tilrettelegging for videre utbygging.  I forbindelse med rullering av hovedplan for vann og avløp vil det bli utarbeidet en ny langsiktig økonomiplan (10 år) der alle tiltak i Stavanger sees under ett. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 25,7 mill. i planperioden til disse tiltakene.  
 78Tiltak i Rennesøy 20 400 4 600 6 000 6 000 3 800
Tiltaket er først og fremst en videreføring av planlagte investeringer i vannverket fra Rennesøy sin hovedplan og siste økonomiplan, med noen justeringer av framdrift. Det største prosjektet vil være etablering av ny vannforsyning fra Østhusvik til Hanasand industriområde, men framdriften i dette prosjektet er ikke avklart. I forbindelse med rullering av hovedplan for vann og avløp vil det bli utarbeidet en ny langsiktig økonomiplan (10 år) der alle tiltak i Stavanger sees under ett. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 20,4 mill. i planperioden til disse tiltakene. 
 79Byomforming 55 000 20 000 15 000 10 000 10 000
I flere områder er det behov for oppgradering av vann- og avløpsnettet i forbindelse med byomforming og byutvikling. Utbygging av bussveien, Jåttåvågen nord og Urban sjøfront er eksempler på aktuelle prosjekter i denne perioden. Framdrift og omfang for disse prosjektene er styrt av eksterne aktører, og det er stor usikkerhet knyttet til årlige kostnader. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 55 mill. i planperioden til disse tiltakene. 
 80Fornyelse 199 400 40 800 46 800 51 800 60 000
I tråd med gjeldende hovedplan for vann og avløp skal den årlige fornyelsen av ledningsnettet økes fra 1 til 1,5 prosent innen 2026. Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det imidlertid vedtatt en gradvis opptrapping, og for 2022 legges 1,1 prosent fornyelse til grunn. Akutte strakstiltak inngår også i denne posten. Størstedelen av dette finansieres gjennom budsjettposten for fornyelse, men noe finansieres over posten byomforming. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 199,4 mill. i planperioden til disse tiltakene. 
 81Forsterkninger 12 000 2 000 4 000 3 000 3 000
For å øke den generelle forsyningssikkerheten, og for å på sikt kunne garantere høyere minste-vanntrykk i kommunen, er det satt av midler til forsterkning av vannledningsnettet. Forsterkninger i Rennesøy og Finnøy inngår under egne tiltak for Rennesøy og Finnøy. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 12 mill. i planperioden til disse tiltakene. 
 82Lekkasjereduksjon 2 800 1 000 600 600 600
Arbeidet med redusert lekkasjetap fra vannledningsnettet medfører behov for investeringer. Dette har i stor grad knyttet seg til sonevannmålere, men kan også være andre investeringer framover som for eksempel trykkreduksjonsventiler. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 2,8 mill. i planperioden til disse tiltakene. 
 83Vannledninger i utbyggingsområder 1 000 1 000    
Stavanger kommune har hatt en ordning der vannledningsmateriell i private utbyggingsområder bekostes av kommunen. I forbindelse med etablering av den nye kommunen ble denne ordningen vedtatt avviklet, men med utbetaling av allerede inngåtte avtaler. Dette innebærer at 2022 er siste året det betales ut tilskudd. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 1 mill. til dette tiltaket. 
 84Kjøretøy og utstyr, vann 1 000 1 000    
Bilpark og utstyr som benyttes til driften av vann‐ og avløpssystemene må fortløpende fornyes. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 1 mill. til kjøp av utslippsfrie kjøretøy i 2022. 
  Avløpsverket     
 85Tiltak Finnøy 2 300 1 000 1 300   
Tiltaket er først og fremst en videreføring av planlagte investeringer i avløpsverket fra Finnøy sin hovedplan og siste økonomiplan, med noen justeringer av framdrift. I forbindelse med rullering av hovedplan for vann og avløp vil det bli utarbeidet en ny langsiktig økonomiplan (10 år) der alle tiltak i Stavanger sees under ett. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 2,3 mill. i planperioden til disse tiltakene.  
 86Tiltak Rennesøy 4 000 1 400 2 600   
Tiltaket er først og fremst en videreføring av planlagte investeringer i avløpsverket fra Rennesøy sin hovedplan og siste økonomiplan, med noen justeringer av framdrift. I forbindelse med rullering av hovedplan for vann og avløp vil det bli utarbeidet en ny langsiktig økonomiplan (10 år) der alle tiltak i Stavanger sees under ett. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 4 mill. i planperioden til disse tiltakene. 
 87Byomforming 97 000 40 000 25 000 16 000 16 000
I flere områder er det behov for betydelig oppgradering av vann- og avløpsnettet i forbindelse med byomforming og byutvikling. Utbygging av bussveien, Jåttåvågen nord og Urban sjøfront er eksempler på aktuelle prosjekter i denne perioden. Framdrift og omfang for disse prosjektene er styrt av eksterne aktører, og det er usikkerhet knyttet til de årlige kostnadene. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 97 mill. i planperioden til disse tiltakene. 
 88Fornyelse 218 800 46 800 52 000 60 000 60 000
I tråd med gjeldende hovedplan for vann og avløp skal den årlige fornyelsen av ledningsnettet økes fra 1 til 1,5 prosent innen 2026. Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det imidlertid vedtatt en gradvis opptrapping, og for 2022 legges 1,1 prosent fornyelse til grunn. Akutte strakstiltak inngår også i denne posten. Størstedelen av fornyelsen finansieres gjennom denne budsjettposten, men noe finansieres over andre tiltak som Fremmedvannsreduksjon og separering og Byomforming. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 218,8 mill. i planperioden til disse tiltakene. 
 89Fremmedvannsreduksjon og separering 47 000 13 000 14 000 10 000 10 000
Mye overvann tilføres fellesavløpssystemet, og mye fremmedvann lekker inn i avløpsnettet. I deler av kommunen er det besluttet å separere avløpssystemet og generelt skal det iverksettes tiltak for å redusere innlekking av fremmedvann i tråd med temaplanen Fremmedvannsreduksjon og separering. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 47 mill. i planperioden til disse tiltakene. 
 90Vannføringsmålere avløp 6 000 1 000 1 000 2 000 2 000
Som et ledd i arbeidet med fremmedvann skal det plasseres ut en rekke vannføringsmålere i avløpsnettet. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 6 mill. til dette formålet. 
 91Kjøretøy og utstyr, avløp 1 200 1 200    
Bilpark og utstyr som benyttes til driften av vann‐ og avløpssystemene må fornyes fortløpende. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 1,2 mill. til kjøp av utslippsfrie kjøretøy i 2022. 
  Renovasjon     
 92Nedgravde containere 9 000 2 500 2 500 2 000 2 000
I sentrumsnære/sentrale boligområder, samt på steder der det er vanskelige atkomstforhold for vanlig beholdertømming, reguleres inn og etableres nedgravde containerløsninger i kommunal regi. Dette inkluderer også overflate-krokcontainere som tømmes med samme system som nedgravde containere. Det er tatt høyde for noe økt innkjøpsvolum for å dekke etterspørsel. Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 9 mill. til dette formålet i planperioden. 
 93Nye avfallsbeholdere, kjøp 9 500 2 500 2 500 2 300 2 200
Ny beholdere kjøpes inn for å erstatte ødelagte spann og for å betjene nye innbyggere. Det er tatt høyde for løpende innføring av henteordning for glassemballasje, hageavfallsordning (prøveprosjekt), samt utskiftning av skadde/ukurante spann. Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 9,5 mill. til dette formålet i planperioden. 
  Sum vann, avløp og renovasjon   191 000 176 800 169 200 175 100
        
  Idrett og utemiljø Ramme2022202320242025
 94Utstyrspakke NIS  10 000 10 000 10 000 10 000
De siste årene da Natur og idrettsservice var et kommunalt foretak, lå de årlige investeringsutgiftene på om lag kr 10 mill. Driftsavdelingen har en stor bil-, maskin- og utstyrspark. Dette inkluderer kostbare traktorer, lastebiler, feiemaskiner og industriflisemaskiner. Enkelte av maskinene kjøres på skift, og alt utsettes for hard bruk, til tross for at flere av bilene er over 20 år gamle. Behovet for utskifting er derfor stort. I tråd med kommunens mål om CO2-reduksjon er det også planer om å erstatte mest mulig av bilene, maskinene og utstyret med fossilfrie alternativer. En stor andel av maskinene og utstyret er spesialutstyr, hvor kostnadene er betydelig høyere enn alternativer som går på fossilt brennstoff.  

Kommunedirektøren foreslår å videreføre tidligere investeringsnivå og avsetter kr 10 mill. årlig i planperioden. 
 95Madlamark, idrettshall 61 500 57 400    
Det er vedtatt at det skal bygges ny flerbrukshall i forbindelse med ny grunnskole på Madlamark. Totalkostnaden for flerbrukshallen er kr 61,5 mill. Ferdigstillelse forventes i løpet av 2022.  

Ramme vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er på kr 56,6 mill. Kommunedirektøren foreslår en ny ramme på kr 61,5 mill. for prosjektet. 
 96Lervig, idrettshall 80 000 20 000 32 000 19 500  
Det er vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 at det skal bygges ny flerbrukshall på Lervig i forbindelse med ny grunnskole på Storhaug. Hallen vil være ferdigstilt i løpet av 2024.

Det pågår evaluering av mottatte anbud, og det vil legges frem en egen sak til utvalg for miljø og utbygging med sluttbehandling i formannskapet 25. november 2021 med oppdatert kostnadsoppstilling etter anbud for Lervigskvartalet.

Ramme vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er på kr 63 mill. Kommunedirektøren foreslår en ny ramme på kr 80 mill. for prosjektet. 
 97Idrettsbygg, løpende rehabilitering  500 500 500 500
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslår kommunedirektøren å videreføre prosjektet med et årlig budsjett på kr 0,5 mill. Bevilgningen benyttes til mindre rehabiliteringsprosjekter.  
 98Madlamark skole , varmtvannsbasseng 17 500 14 500    
Varmtvannsbassenget på Madlamark har behov for en oppgradering av tekniske systemer for å kunne fungere når det skal kobles til den nye skolen som bygges. Bassenget skal være i drift ved ferdigstilling av skolen og idrettshallen i 2022. 

Ramme vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er på kr 16 mill. Kommunedirektøren foreslår en ny ramme på kr 17,5 mill. for prosjektet. 
 99Hinna friidrettsanlegg, fast dekke 12 000    4 000 8 000
Det er behov for en omlegging fra grus til fast dekke på Hinna friidrettsanlegg, for å unngå grus på kunstgressbanen, samt granulatsvinn. Omleggingen er prioritert i Fagplan idrett 2019-2034. Utredningsarbeidet knyttet til kostnader og fremdriftsplan er ennå ikke ferdigstilt, så kostnadsramme og fremdriftsplan er dermed grove estimater. I påvente av kvalitetssikring, foreslår kommunedirektøren å sette av kr 4 mill. i 2024 og kr 8 mill. i 2025, totalt kr 12 mill. til tiltaket. 
 100Nye veianlegg  2 000 2 000 2 000 2 000
Midlene brukes til diverse mindre nyanlegg, rehabiliteringer og omlegginger av byens gater og veier. Universell utforming av bussholdeplasser finansieres også av dette prosjektet. Årlig budsjett vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 var på kr 2,1 mill. Kommunedirektøren foreslår å redusere nivået noe, med en årlig avsetning på kr 2 mill. til formålet.  
 101Vei, rehabilitering   1 500 1 500 1 500 1 500
I forbindelse med arbeid på kommunale veier, er det behov for å bidra til generell oppgradering av fortau, kantstein og sluk. Det vil være store besparelser på vedlikehold og investeringer ved å kunne gjøre oppgraderinger samtidig, og det er viktig å sette av nok midler for å samordne tiltakene. I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslår kommunedirektøren å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 1,5 mill. i planperioden.  
 102Asfaltering  5 000 5 000 5 000 5 000
Stavanger kommune sitt veinett har et etterslep innen rehabilitering og utbedring. I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslår kommunedirektøren å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 5 mill. i planperioden. 
 103Kongsgaten, rehabilitering 30 000 2 500 12 500 3 500 7 300
Det er enighet med fylkets samferdselssjef at hele strekningen for kollektivtraseen Kongsgata, Klubbgata og Verksgata skal ses i sammenheng, og fortrinnsvis opparbeides sammenhengende, slik at det unngås mange forskjellige omlegginger av kollektivsystemet i byggeperioden. Hovedfinansiering vil være via Bymiljøpakken. Det foreslås satt av kr 25,8 mill. i planperioden til finansiering av de deler av opparbeidelsen som tilfaller kommunen. Strekningen utvides til å inkludere Klubbgata. Detaljprosjekteringen og byggeoppdraget for Kongsgaten lyses ut i løpet av 1. kvartal 2022. Prosjekteringsoppdraget for Klubbgata lyses ut innen utgangen av 2021. 

Kommunedirektøren foreslår at ramme vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 på kr 30 mill. videreføres.  
 104Utbedring av natursteinsmur Breivik/Hegreberg 1 250    1 250  
Det er behov for utbedring av mur i Breivik/Hegreberg-området. Muren er veifundament, og er lødd med varierende kvalitet på steinen. Noen steiner har glidd ut, og det er overheng på deler av muren. Kommunedirektøren foreslår at det settes av kr 1,25 mill. til tiltaket i 2024.  
 105LED-lys, utskifting av gatelysarmatur  10 000 10 000   
Utskifting til LED-belysning vil gi betydelige energibesparelser både som følge av mindre strømforbruk og muligheter for dimming. Dersom potensialet som ligger i smartbelysning og styring skal kunne realiseres, må det skiftes til LED.  

Årlig budsjett vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 var på kr 10,25 mill. i årene 2021-2023. Kommunedirektøren foreslår å redusere nivået noe med en årlig avsetning på kr 10 mill. til formålet i årene 2022 og 2023.  
 106Gatelys  10 000 10 000 10 000 10 000
I forbindelse med utbyggings- og veiprosjekter, vil det være behov for å utføre oppgradering av gatebelysning og ledningsnettet. Prosjektet omhandler også belysning på turveier og belysningsprosjekter i sentrum. I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslår kommunedirektøren å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 10 mill. i planperioden.  
 107Bruer/kaier, rehabilitering   10 000 10 000 10 000 10 000
Det er gjennom årlige inspeksjoner avdekket store feil og mangler ved de fleste bruer og kaier i kommunen. Ingen er uten anmerkninger, og flere av kaiene anbefales stengt eller revet. Konsekvenser ved ikke å foreta nødvendige inspeksjoner og tilstandskontroller, vedlikehold og reparasjoner vil være at konstruksjonsdelene svekkes på en slik måte at bruene og kaiene må stenges, i verste fall rives. Dette vil medføre store økonomiske konsekvenser.  

I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det vedtatt avsatt kr 5 mill. årlig til formålet, kommunedirektøren foreslår at avsetningen øker til kr 10 mill. årlig i planperioden til dette formålet.  
 108Nedsenkbare pullerter 6 000   3 000 3 000  
Kommunedirektøren foreslår at det settes av midler til midlertidig sikring av sentrum i forbindelse med store arrangement samt permanente tiltak som skal bidra til sikring mot terror og andre alvorlige tilsiktede hendelser. Kommunedirektøren viderefører tiltaket med et årlig budsjett på kr 3 mill. i 2023 og 2024. Prosjektets fremdrift er utsatt ett år.  
 109Fremkommelighet  3 000 3 000 3 000 3 000
Prosjektets formål er å finne gode løsninger på mindre trafikale utfordringer som hindrer fremkommelighet, i nært samarbeid med staten og fylkeskommunen. I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslår kommunedirektøren å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 3 mill. i perioden. Det vil legges frem en egen sak til kommunalutvalget for miljø og utbygging, samt formannskapet. 
 110Sentrum  6 000 6 000 6 000 6 000
Det er gjennom flere år investert store summer i oppgradering av sentrum. Blant disse tiltakene er Arneageren, Tjensvoll torg og Straen Gamle Stavanger terrassehager. Arbeidet med å gjøre Tusenårsstedet/torget mer brukervennlig delfinansieres også under denne budsjettposten. I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslår kommunedirektøren å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 6 mill. i planperioden. 
 111Trafikksikkerhet  15 000 15 000 15 000 15 000
Prosjektene som blir prioritert gjennomført er valgt med utgangspunkt i trafikksikkerhetsplanen for Stavanger. Prosjektene er viktige tiltak for å øke tryggheten for myke trafikanter, spesielt barn på skolevei. Kommunedirektøren foreslår en årlig bevilgning på kr 15 mill. til formålet.  

Årlig budsjett vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 var på kr 15,925 mill. Kommunedirektøren foreslår å redusere nivået noe med en årlig avsetning på kr 15 mill. 
 112Intensiv belysning fotgjengerfelt  2 000 2 000 2 000 2 000
Midlene går til etablering av intensivbelysning ved gangfelt i tilknytning til skoleveier som oppleves som mørke og utrygge. Arbeidet vil bidra til økt trafikksikkerhet.  

Årlig budsjett vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 var på kr 2,2 mill. Kommunedirektøren foreslår å redusere nivået noe med en årlig avsetning på kr 2 mill. til formålet. 
 113Skoler, uteområder  6 800 9 500 9 500 9 500
Midler til dette prosjektet vil benyttes til utvikling av skolegårder med vektlegging på kvalitet, aktivitet og sosialt samvær. Gode skolegårder er viktig for barna i skoletiden, samtidig er skolene også viktige møteplasser og aktivitetsområder på ettermiddag- og kveldstid. Bevilgningene benyttes til nødvendig opprusting av skolens utearealer (utstyr m/ fallunderlag, asfaltering, beplanting, samt mindre omlegginger).  

I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslår kommunedirektøren å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 9,5 mill. i planperioden. Beløpet er lavere i 2022 som følge av bystyrets vedtak om å forskuttere arbeidene på Våland skole i 2019. 
 114Oppgradering lekeplasser i kommunale felt  500 500 500 500
Tiltaket omfatter utskifting av lekeapparater og andre tiltak på kommunale lekeplasser som følge av økt bruk og slitasje, samt nye sikkerhetskrav.  

I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det vedtatt en årlig avsetning på kr 0,125 mill. årlig til formålet, kommunedirektøren foreslår en økning til kr 0,5 mill. årlig i planperioden.  
 115Kreative lekeplasser  4 000 4 000 4 000 4 000
For å legge til rette for mer utfordrende og spennende lekeplasser, foreslår kommunedirektøren en årlig avsetning på kr 4 mill. i planperioden. Midlene disponeres i årsprogram for idrett og utemiljø.  

I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det vedtatt en årlig avsetning på kr 3 mill. årlig til formålet, kommunedirektøren foreslår en økning til kr 4 mill. årlig i planperioden.  
 116Barnehager, uteområder  6 000 6 000 6 000 6 000
Uteområdene i barnehagene er utsatt for stor slitasje og med et betydelig etterslep, slik at det er behov for rehabilitering og oppgradering. Kommunedirektøren foreslår at det bevilges kr 6 mill. hvert år i planperioden. 

I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det vedtatt en årlig avsetning på kr 5,125 mill. årlig til formålet, kommunedirektøren foreslår en økning til kr 6 mill. årlig i planperioden.  
 117Friområde, økt opparbeidelse  2 000 2 000 2 000 2 000
Midlene disponeres i årsprogram for idrett og utemiljø, og benyttes til nødvendige rehabiliteringstiltak og opparbeidelsestiltak, blant annet for oppgradering av badeplasser og oppfølging av stupeanlegg. I tillegg finansieres skjøtselsarbeid utført av tilrettelagte arbeidsplasser som Attende og Allservice med disse midlene. 

I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslår kommunedirektøren å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 2 mill. til opparbeidelse av friområder. 
 118Parkanlegg/friområder, rehabilitering  700 700 700 700
Midlene vil brukes til rehabilitering av eldre, prioriterte parkanlegg, samt utvikling av aktivitetstilbudet i eksisterende parker og friområder. Midlene disponeres i henhold til årsprogrammene til idrett og utemiljø.

I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslår kommunedirektøren å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 0,7 mill.
 119Friområder, skjøtsel  2 000 2 000 2 000 2 000
Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen i 2019 å styrke innsatsen i kommunens friområder. Begrunnelsen var at skjøtsel av større friområder og naturvernområder må forbedres i perioden. Overordnet skjøtselsplan for Stavanger gir føringer for naturskjøtsel for alle de større kommunale friområdene i Stavanger. Planen gir også en oversikt over nødvendige tiltak for blant annet å styrke eller ivareta naturmangfoldet eller områdenes opplevelseskvaliteter. Planen ble vedtatt av kommunalstyret for miljø og utbygging 27. februar 2018. Midlene disponeres i årsprogram for idrett og utemiljø, og benyttes til oppfølging av tiltak beskrevet i planen. 

I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslår kommunedirektøren å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 2 mill.  
 120Prosjekt friområde  10 000 10 000   
I forbindelse med behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2021 – 2024, vedtok kommunestyret å innstille friområdeprosjektet i sin nåværende form, men forutsatte at planlagte prosjekter skal gjennomføres. Kommunedirektøren la i sak 119/21 behandlet av formannskapet fram forslag til hvordan dette kan gjennomføres.  

En helhetlig og kommuneomfattende friluftslivs- og friområdestrategi skal bygges på ny Grønn plan for kommunen, og skal fastlegges i egen sak etter at Grønn plan er vedtatt. Dersom erverv til friområder skal gjennomføres som tidligere planlagt vil det være behov for ytterligere midler til prosjektet enn det som foreslås avsatt i planperioden.  Kommunedirektøren vil fremme egen sak om helhetlig strategi på dette området, etter at ny Grønn plan er vedtatt.  

I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslås det å avsette kr 10 mill. i årene 2022 og 2023, som vil bli prioritert til planlegging og bygging av turstien langs Gauselstranden.  I tillegg vil det også måtte brukes av disse midlene til nødvendige tiltak for å starte gjennomføring av tursti langs Byfjorden.   
 121Byparken 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Jamfør sak 90/21 i utvalg for miljø og utbygging, vedtatt 16. juni 2021 er det godkjent igangsetting av fremdriftsplan og tilhørende strakstiltaksliste som skal gi et løft for Byparken. Det jobbes med et forprosjekt for tiltakene. Ferdigstillelse av tiltakene forventes i utgangen av 2023. 

Kommunedirektøren foreslår å videreføre prosjektet med en ramme på kr 10 mill. som vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024. 
 122Lervig, park fase 2 48 000 3 000 15 000 28 900  
I vedtaket i sak 174/18 i utvalg for miljø og utbygging fremgår det at opparbeidelse av parken i Lervig må skje så raskt som mulig, og at det skal legges til rette for en suksessiv opparbeidelse frem mot 2023. Det er i løpet av 2021 utarbeidet et forprosjekt for Lervig Park fase 2 som skal behandles i utvalg for miljø og utbygging og formannskapet i november 2021. Endelig opparbeidelse antas å ha en kostnad på om lag kr 48 mill. Anleggsbidrag i tråd med "utbyggerbidragsmodellen" i urban sjøfront er beregnet til kr 27 mill. ekskl. mva. 

Kommunedirektøren foreslår å videreføre prosjektet med en ramme på kr 48 mill. som vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024.  
 123Nytorget 30 000 3 000 9 000 14 500  
Det skal opparbeides park og offentlig møteplass på Nytorget. Kommunestyret vedtok i Handlings- og økonomiplan 2020-2023 at arbeidet med Nytorget prioriteres. Kommunedirektøren foreslår å videreføre prosjektet med en ramme på kr 30 mill. som vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024. Sak om forprosjekt vil legges frem for politisk behandling i slutten av 2021, og en eventuell økning av rammen for prosjektet vil innarbeides i Handlings- og økonomiplan 2023-2026.
 124Uteområdet i Rådhuskvartalet 22 000 2 000 8 000 10 000  
Det ble i 2020 avsatt midler til prosjektering av nytt uteområde i Rådhuskvartalet.  

Kommunedirektøren foreslår å videreføre prosjektet med en ramme på kr 22 mill. som vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024. 
 125Tjensvolltorget 7 500 1 500 2 000 4 000  
Tjensvoll Torg har behov for en omfattende oppgradering. Det ble i 2021 utarbeidet et delprosjekt for opprusting av belysning på torget. Delprosjektet er satt i bestilling hos Lyse. Videre arbeid med Tjensvoll torg fortsetter i 2022. 

Kommunedirektøren foreslår å videreføre prosjektet med en ramme på kr 7,5 mill. som vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024. 
 126Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg  6 000 6 000 6 000 6 000
Prosjektet gjelder bygging av lekeplasser, parker, friområder, nærmiljøanlegg med mer. Midlene disponeres i årsprogram for idrett og utemiljø, og brukes til å imøtekomme behovet for nye anlegg, samt rehabilitering av eksisterende anlegg. 

Årlig budsjett vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 var på kr 6,1 mill. Kommunedirektøren foreslår å redusere nivået noe, med en årlig avsetning på kr 6 mill. 
 127Skatebane Hillevåg, Kvernevik og Hundvåg  1 500 1 500 1 500 1 500
Det generelle investeringsbudsjettet til løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg er ikke tilstrekkelige til å ivareta kostnader knyttet til nye skatebaner på Hillevåg, Kvernevik og Hundvåg. Kommunedirektøren foreslår derfor å sette av en årlig bevilgning på kr 1,5 mill. til skatebane på Hillevåg, Kvernevik og Hundvåg. 
 128Idrettsanlegg  6 000 6 000 6 000 6 000
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslår kommunedirektøren å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 6 mill. i planperioden til opprusting av utendørs idrettsanlegg. Midlene disponeres i henhold til årsprogram for idrett og utemiljø, samt idrett som disponerer kr 2 mill. av midlene årlig til idrettsutstyr. 
 129Kunstgressbaner, rehabilitering   15 000 15 000 15 000 15 000
Kommunedirektøren foreslår å fortsette arbeidet med rehabilitering av kunstgressbaner i hele planperioden. Prioriteringer i Fagplan idrett 2019-2034 vedtatt i Bystyret 17.06.2019 vil bli lagt til grunn. Rammen vil gi anledning til å rehabilitere tre baner årlig.  

I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslår kommunedirektøren å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 15 mill. 
 130Granulatoppsamling kunstgressbaner  3 000 3 000 3 000 3 000
Midlene vil benyttes til oppfølging av pålegg om granulatoppsamling ved rehabilitering av kunstgressbaner, jamfør krav i forurensingsforskriften om plastholdig fyllmateriale i idrettsbaner som trådte i kraft 1. juli 2021.  

I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslår kommunedirektøren å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 3 mill. 
 131Miljø, gatetun, fortau, kantstein, sluk, belysning  10 000 10 000 10 000 10 000
Handlingsplan for planlegging og opparbeiding av gatetun og miljøgater ligger til grunn for prioriteringen av prosjektene innenfor fagfeltet miljø og gatetun. Opparbeidelsen av en gate gir signaler om verdi og bruk, og visuelt forfall vitner om et område med lav status og lite ressurser. Ved å heve standarden øker verdien på gaterommet, og ved bevisst valg av møblering og beplantning kan gaten gis en identitet og bli en estetisk opplevelse for brukerne og beboerne. I tillegg vil fysiske virkemidler styre trafikantenes adferd, gi lavere kjørehastighet og økt trivsel for fotgjengere og syklister. Gatetun og miljøgater utformes etter prinsipp for universell utforming, og gir dermed økt tilgjengelighet for alle. Det er avgjørende å kunne rehabilitere gater hvor avløpsanleggene blir skiftet ut.  

Årlig budsjett vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 var på kr 11 mill. Kommunedirektøren foreslår å redusere nivået noe, med en årlig avsetning på kr 10 mill. 
 132Sykkelstrategi  20 000 20 000 20 000 20 000
Formålet til prosjektet er å etablere gode og trygge løsninger for syklister i alle våre hovedtraseer og så langt det lar seg gjøre separere syklistene fra andre trafikanter. Satsingen følges opp med en egen handlingsplan med konkrete tiltak.

I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslår kommunedirektøren å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 20 mill. i planperioden.
 133Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner  2 000 2 000 2 000 2 000
Midlene benyttes for å heve standarden på sykkelveinettet og bygge nye tilrettelagte traseer. Det vil også være viktig å bygge og tilrettelegge for mer sykkelparkering og servicefunksjoner for sykkel.
Årlig budsjett vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 var på kr 2,25 mill. Kommunedirektøren foreslår å redusere nivået noe, med en årlig avsetning på kr 2 mill.
 134Åmøyveien, gang og sykkelvei 35 000 9 300 10 000   
Utarbeidelse av reguleringsplan er igangsatt og deretter vil detaljprosjektering bli satt i gang. Detaljprosjektering vil gi et mer detaljert kostnadsoverslag for prosjektet.

Kommunedirektøren foreslår å videreføre rammen på kr 35 mill. som vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024.
 135Gang og sykkelvei - Hanasandveien - Østhusvik  2 000    
Prosjektet er overtatt fra tidligere Rennesøy kommune. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 2 mill. til prosjektering av gang og sykkelveien i 2022. Detaljprosjektering vil gi et mer detaljert kostnadsoverslag for prosjektet.
 136Bymiljøpakken, mva   1 000 1 000 1 000 1 000
Investeringsprosjektene i kommunen er bruttofinansiert og momsrefusjonen kommunen mottar, inntektsføres sentralt i investeringsbudsjettet. Ved en inkurie ble kostnadene for bymiljøpakken budsjettert med netto kostnader, dvs. eksklusiv moms, mens momsrefusjonen ble budsjettert sentralt. Dette medfører at prosjektet må få tilført tilsvarende beløp som momsrefusjonen til sin ramme for å være fullfinansiert. I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslår kommunedirektøren å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 1 mill. til formålet.
 137Prosjektering og forarbeider Damsikring Vannassen 5 000 5 000    
Det er behov for prosjektering, prøveboring og akutte sikringstiltak i forbindelse med Damsikring av Vannassen, jamfør sak 53/21 - rehabilitering av Vannassen i Hillevåg kommunedel, behandlet i utvalg for miljø og utbygging 21.04.21. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 5 mill. til dette arbeidet i 2022.
 138Damsikring Vannassen 50 000   25 000 25 000  
Teknisk gjennomgang av Vannassen avdekket omfattende behov for rehabilitering. Demningen er over 100 år gammel, og har store mangler i henhold til dagens regelverk. Gjennomgangen konkluderer med at rehabiliteringen bør iverksettes omgående. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 50 mill. til tiltaket, fordelt på kr 25 mill. i 2023 og kr 25 mill. i 2024.
 139Dagsturhytter, Fogn og Kuneset 1 500 1 500    
I tråd med vedtak i utvalg for miljø og utbygging sak 12/21 og sak 77/21 skal det etableres dagsturhytter på Ørnekulå på Fogn og på Kuneset på Hundvåg. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 1,5 mill. til tiltaket i 2022.
 140Rehabilitering av uteomhusanlegg Tasta bydelshus 2 000   2 000   
Det er et stort behov for rehabilitering av uteomhusanlegget på Tasta bydelshus grunnet slitasje og forfall. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 2 mill. til tiltaket i 2023.
 141Oppgradering stinett Stavanger botaniske hage 700 100 600   
Grunnet store overvannsproblemer, dårlig stidekke og utbedringer knyttet til universal utforming foreslår kommunedirektøren å sette av kr 0,7 mill. til tiltaket, fordelt på kr 0,1 mill. i 2022 og kr 0,6 mill. i 2023.
 142Sansehage og utomhusanlegg Stokka sykehjem 700 700    
I tråd med uteomhusplan for grøntanlegget, er det behov for oppgradering og utskifting av beplantning på sansehage og uteomhusanlegg ved Stokka sykehjem. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 0,7 mill. til tiltaket i 2022.
 143Offentlig toalett Speidermarka 250 250    
Vesterlen speiderkrets har på vegne av Madlaspeiderne søkt Stavanger kommune om å få bygge en naturmøteplass/speiderbase i friområdet Speidermarka ved Store Stokkavatn. I den forbindelse ønskes et offentlig toalett innlemmet i Speiderbasen. Kostnaden er estimert til kr 0,25 mill. inkludert graving og tilkobling. Saken ble behandlet i Stavanger formannskap den 26. august 2021 i sak 120/21, hvor det ble vedtatt at saken skulle bli vurdert i Handlings- og økonomiplanen for 2022-2025. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 0,25 mill. til tiltaket i 2022.
  Sum idrett og utemiljø  296 250 295 300 269 850 171 500
        
  Kirke Ramme2022202320242025
 144Domkirken 2025 332 000 53 000 23 000 46 600 23 100
Stavanger domkirke og Bispekapellet skal i regi av Stavanger kirkelige fellesråd gjennomgå en omfattende restaurering frem mot kirkens og byens 900-års jubileum i 2025. Prosjektet har en ramme på kr 321,6 mill. vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024. Justert prosjektkostnad er beregnet til kr 332 mill.

Kommunedirektøren foreslår at prosjektet videreføres med en ny ramme på kr 332 mill.
 145Ventilasjonsanlegg, utskiftning kirker 8 400 4 200    
Det er behov for utskifting av defekte ventilasjonsanlegg ved Tasta, Sunde, Madlamark og Varden kirker. Med full oppgradering til dagens standard må alle ventilasjonsrørene skiftes. Kommunedirektøren foreslår å videreføre rammen på kr 8,4 mill. vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024.
 146Hesby kyrkje, rehabilitering 13 450 7 500 4 500 1 450  
Hesby kirke er en langkirke i stein fra midten av 1200-tallet. I 1980 ble hele Hesby kirke, både ute og inne, behandlet med en tett og hard sementslemming. I 1990 ble en tett plastmaling påført utenpå sementslemmingen, også på hele utsiden og innsiden av kirken. Undersøkelser viser at behandlingen har vært skadelig for kirken. De tette overflatene medfører at fukt samles opp i de middelalderske murene og fører til forvitring av kalkmørtelen, samt skjemmende biologisk vekst ute. Plastmalingen og sementslemmingen må fjernes for å hindre videre forfall.

Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 13,45 mill. til gjennomføring av prosjektet.
 147Sørbø kirke, rehabilitering 8 300 1 700 1 700 1 700 1 700
Sørbø kirke er en langkirke i stein på Rennesøy fra midt på 1100-tallet. Sørbø kirke har store problemer med saltforvitring innvendig, avskalling av puss utvendig og skifertaket, som er 110 år gammelt har behov for utskifting. Det anbefales at restaureringen strekkes over en periode fra 2021 til 2026 på grunn av behov for overvåking underveis i prosessen.

Kommunedirektøren foreslår at det avsettes en ramme på kr 8,3 mill. for gjennomføring av prosjektet.
 148St. Petri kirke - behandling av fasader og tårn 12 500    7 000 5 500
Det er behov for vask og malingsbehandling av St. Petri kirke. Blir ikke vedlikehold med ny malingsbehandling utført, kan det regnes med uønsket fuktinntrenging og frostskader i mur. Det vil da pågå en gradvis nedbryting av mur-konstruksjon, med fare for enda mer vanninntrenging. Byggets fasade med høye tårn er kostnadsdrivende i forhold til sikring og planlegging av prosjektet. Tilstandsvurdering av innleid konsulent har kostnadsberegnet tiltaket til å koste kr 12,5 mill.

Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 12,5 mill. til prosjektet.
  Sum kirke  66 400 29 200 56 750 30 300
        
  Klima og miljø     
 149Forurenset sjøbunn-prosjekt 346 900 16 000 8 000 160 000 160 000
Tiltaket omfatter gjennomføring av tiltak for å fjerne forurenset sjøbunn, i hovedsak i Galeivågen og rundt Jadarholm, men også i Hillevåg. Arbeidet med forurenset sjøbunn i Stavanger inngår i et nasjonalt program støttet av Miljødirektoratet. Kommunen sin egenandel forventes å bli 25 % av bruttokostnaden. Det vil bli søkt statlig støtte i Miljødirektoratet om å få dekket 75 % av kostnadene. Tiltaket må derfor ses i sammenheng med linje 171. Tiltaksrapport for fjerning av forurenset sjøbunn i Galeivågen/Jadarholm m.m. ble behandlet i sak 55/20 av utvalg for miljø og utbygging.

Kommunedirektøren foreslår at prosjektet videreføres med en ramme på kr 346,9 mill.
  Sum klima og miljø  16 000 8 000 160 000 160 000
        
  Sum investeringer i varige driftsmidler  1 768 100 1 787 200 1 744 350 1 094 500
        
  Tilskudd til andres investeringer     
  Sum tilskudd til andres investeringer 0000
        
  Investeringer i aksjer og andeler i selskaper     
 150Egenkapitaltilskudd KLP  25 300 27 800 30 600 33 660
De årlige egenkapitaltilskuddene i KLP føres som investering. For sykepleierordningen beregnes egenkapitaltilskuddet av pensjonsgrunnlaget per 1. januar i budsjettåret. For fellesordningen beregnes tilskuddet av premiereserven (avsetning til medlemmenes opptjente pensjonsrettigheter) per 1. januar i budsjettåret. Satsene videreføres fra 2021 med hhv. 0,25 % for fellesordningen og 0,55 % for sykepleierordningen. Det er lagt til grunn en årlig vekst på 10 %.
  Sum investeringer i aksjer og andeler i selskaper  25 300 27 800 30 600 33 660
        
  Utlån av egne midler     
 151Stavanger Utvikling KF - låneopptak til investering  84 400 163 000 161 700 165 000
Det legges til grunn et låneopptak på kr 574,1 mill. knyttet til investeringer som gjennomføres av Stavanger Utvikling KF. Omtale av prosjektene finnes i kap 12.2.
 152Stavanger Parkering KF - låneopptak til investering   22 000 50 000  
Det legges til grunn et låneopptak på kr 72 mill. knyttet til investeringer som gjennomføres av Stavanger Parkering KF. Omtale av prosjektene finnes i kap 12.1.
 153Lervigskvartalet Butikkeiendom AS  15 000    
Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 15 mill. til utlån til Lervigskvartalet Butikkeiendom AS, jamfør omtale i linje 6.
 154FK Vidar, forskuttering av spillemidler  830    
I forbindelse med etablering av ny minikunstgressbane for FK Vidar, forskutterer Stavanger kommune kr 0,83 mill. i spillemidler og mva-kompensasjon i form av utlån, slik som beskrevet i sak 55/21 i formannskapet. Det forutsettes at det inngås en låneavtale.  
  Sum utlån av egne midler  100 230 185 000 211 700 165 000
        
  Sum investeringsutgifter  1 893 630 2 000 000 1 986 650 1 293 160
        
  Finansiering 2022202320242025
 155Overføring fra drift  233 636 286 411 228 036 148 074
Deler av driftsinntektene benyttes som egenfinansiering av investeringene for å sikre handlefrihet i form av begrenset gjeldsvekst også i kommende planperioder. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 896 mill. fra drift til investering i perioden 2022-2025 til finansiering av investeringene. For 2022 utgjør dette kr 234 mill.
 156Låneopptak (ubrukte lånemidler og nytt låneopptak)  992 316 1 060 856 943 998 323 568
Investeringer som ikke finansieres av inntekter, må lånefinansieres. Sum lån knyttet til gjennomføring av kommunens investeringsprosjekter i kommunekassen i henhold til kommunedirektøren forslag i perioden 2022-2025 utgjør kr 3,32 mrd., hvor av kr 992 mill. er bruk av lån i 2022. Gjennomsnittlig egenfinansiering av investeringene i planperioden utgjør 51 %.
 157Låneopptak til utlån  84 400 185 000 211 700 165 000
Kommunedirektøren foreslår at det foretas låneopptak i kommunekassen for videre utlån til de kommunale foretakene. Låneopptak knyttet til foretakene vil bidra til å øke brutto lånegjeld for kommunekassen.
 158Bruk av ubundet investeringsfond  130 000    
Som følge av endring i finansiell fremdrift i flere investeringsprosjekter er det tidligere år avsatt ubrukte midler på ubundet investeringsfond. Kommunedirektøren foreslår å disponere kr 130 mill. av disse midlene til delfinansiering av investeringene 2022.
 159Kompensasjon for merverdiavgift  265 215 268 080 261 652 164 175
Forventet momsrefusjon knyttet til investeringsprosjekter utgjør kr 959 mill. i perioden 2022-2025, hvor av kr 265 mill. i 2022.
 160Mottatte avdrag på konserninterne utlån  11 928 16 418 23 029 29 308
Forventet avdrag på konserninterne utlån i planperioden utgjør kr 80,7 mill. Avdragene skal etter gjeldende regnskapsregler føres direkte i investeringsregnskapet.
 161Mottatte avdrag på ansvarlig lån til Lyse AS  45 735 45 735 45 735 45 735
Avdrag ansvarlig lån til Lyse AS skal etter gjeldende regnskapsregler føres direkte i investeringsregnskapet. Avdragstiden på det ansvarlige lånet er 30 år, og er nedbetalt i 2038. Det budsjetteres med kr 45,7 mill. i årlige avdrag.
 162Salgsinntekter  4 000 4 000 4 000 4 000
Det er budsjettert med kr 4 mill. årlig i salgsinntekter knyttet til forventet salg av små areal. Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at faktisk tidspunkt for salg og oppgjør er usikkert og at forskyvninger mellom årene kan forekomme.
 163Salg av selveide boliger i bofellesskap  16 600    
Det er vedtatt utbygging av tolv boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming og behov for heldøgns tjenester som vil ferdigstilles i 2022. Elleve av boligene skal selges til brukerne, mens kommunen vil beholder en bolig som personalbase.
 164Salg etablererboliger   11 000   199 500
Det er lagt til grunn at kommunen vil motta inntekter knyttet til salg av etablererboliger.
 165Salg av boliger  5 000 5 000 5 000 5 000
I planperioden forutsettes det et årlig salg av tungdrevne boliger/leiligheter og uttynning av boligmassen i enkelte bydeler i henhold til boligsosial handlingsplan 2018 – 2023. Det budsjetteres årlig kr 5 mill. til formålet. Salgsboliger vurderes nøye i henholdt til boligstandard, gjenanskaffelseskost, samt driftsbelastning i form av kapitalkostnader ved erstatning av boligmassen.
 166Bidrag fra utbygger, byggemodning Madla/Revheim og Atlantaren   39 000 44 500 44 800
I Handlings og økonomiplan 2020-2023 ble utbyggingen på Madla/Revheim lagt inn av kommunestyret for å sikre kapasitet og boligtyper som gjør at kommunen beholder og tiltrekker en større andel av unge i etableringsfasen. Kommunedirektøren forventer tilbakebetaling av bidrag fra utbyggere på kr 128,3 mill. i planperioden.
 167Spillemidler, kunstgressbaner  2 500 2 500 2 500 2 500
Det legges til grunn at kommunen vil motta spillemidler på kr 2,5 mill. per år som følge av investeringer knyttet til kunstgressbaner.
 168Spillemidler, idrett  22 500 22 500 22 500 22 500
Kommunedirektøren forventer årlige tilskudd/spillemidler på rundt kr 22,5 mill. per år i planperioden som følge av idrettsprosjekter som er realisert og som skal realiseres.
 169Husbanktilskudd  44 000 40 000 60 000 11 000
Det foreslås å budsjettere med kr 155 mill. i husbanktilskudd i planperioden. Det forventes tilskudd knyttet til nytt bofelleskap Gunnar Wareberg (kr 24,6 mill.), Nytt sykehjem Finnøy (kr 40 mill.), bofellesskap Solborg (kr 19,4 mill.), Ramsvigtunet sykehjem (60 mill.) og Tastarustå B7 (kr 11 mill.)
 170Tilskudd fra Miljødirektoratet - Søra Bråde biokull  9 500    
Kommunedirektøren forventer tilskudd på kr 9,53 mill. knyttet til prosjekt Søra Bråde biokull.
 171Tilskudd fra Miljødirektoratet -Forurenset sjøbunn  12 000 6 000 120 000 120 000
Kommunedirektøren forventer tilskudd på kr 258 mill. knyttet til prosjekt Forurenset sjøbunn. Det er knyttet usikkerhet til prosjektets fremdrift og derfor også til forventet tilskudd.
 172Urban sjøfront, refusjon  14 300 7 500 14 000 8 000
Kommunedirektøren forventer en refusjon på kr 43,8 mill. knyttet til Urban Sjøfront-prosjektet.
  Sum finansiering  1 893 630 2 000 000 1 986 650 1 293 160
  Sum udekkket 0000
Tabell 4.13 Investeringstabell 2022-2025, tall i tusen kr
Last ned tabelldata (Excel)