Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

6.1 Ta i bruk, videreutvikle og beholde kompetanse

For å sikre nødvendig kompetanse i årene framover, må kommunen i større grad ta i bruk den kompetansen ansatte allerede har, samtidig med å utvikle kompetansen i tråd med fremtidige behov. Stavanger kommune skal gjøre dette ved å tydeliggjøre oppgaver og ansvar, etablere arenaer for systematisk læring og legge til rette for kunnskapsdeling og refleksjon.

Kommunedirektøren skal de neste årene jobbe systematisk og målrettet for at Stavanger kommune som organisasjon utvikler seg i ønsket retning. Dette skal blant annet gjøres gjennom analyser av organisasjonens nåværende og fremtidige kompetansebehov. På denne måten skal det klargjøres hvilken kompetanse som er nødvendig, og hvor utviklingstiltak bør settes inn for å anskaffe, utvikle eller mobilisere kompetanse. Ut fra kompetanseanalysene skal det defineres satsingsområder og rammer for tiltak.

Systematisk læring og utvikling av ledere og medarbeidere skal sikres gjennom opplæringsplaner tilpasset den ansattes ansvar og rolle.

6.1.1 Lederutvikling

Satsing på lederrollen er nødvendig for å oppnå målene i organisasjonsstrategien, og for å levere gode tjenester. En del av denne satsingen er å etablere et nytt lederutviklingsprogram. Arbeidet starter i 2022, og det vil da besluttes hvilken innretning og omfang programmet skal ha.

6.1.2 Lønnspolitikk

I påvente av ny organisasjonsstrategi ble arbeidet med å lage en ny lokal lønnspolitikk for Stavanger kommune utsatt, og det ble laget en midlertidig lønnspolitikk for 2021. Kommunedirektøren vil i 2022 utarbeide en ny lokal lønnspolitikk i samarbeid med de tillitsvalgte. Lønnspolitikken må ses i sammenheng med de utfordringer som gjelder for kommunen til enhver tid. Støtte opp om målene i organisasjonsstrategien som utvikling av kompetanse og rekruttere og beholde kompetente medarbeidere. Lønnspolitikken skal også brukes aktivt i de årlige lokale lønnsforhandlingene i kommunen. Hovedtariffavtalens lønnssystem forutsetter at den lokale lønnspolitikken er kjent for alle ansatte, slik at det skapes forutsigbarhet og mulighet for den ansatte til å innrette seg i henhold til lønnspolitikken.