Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

6.3 Øke arbeidsdeltakelsen

Arbeidsdeltakelsen blant medarbeidere som jobber i kommunen må økes. Dette skal gjøres ved å øke andelen heltidsansatte, redusere sykefraværet og heve avgangsalderen.

6.3.1 Heltidskultur

For å øke arbeidsdeltakelsen og imøtekomme det voksende behovet for arbeidskraft i årene framover, må flere gå fra å jobbe deltid til å jobbe heltid. Deltidsutfordringen er størst i turnusbaserte virksomheter, som sykehjem, bofellesskap og hjemmebaserte tjenester, hvor omtrent bare en tredjedel av de ansatte jobber i full stilling. Konkrete mål for arbeidet med heltidskultur vil framgå i Plan for heltidskultur i Stavanger kommune. Planen skal gjelde fra 2022, og synliggjør at det i årene framover må arbeides med både strukturer, kultur og holdninger blant ansatte for å øke heltidsandelen. Dette vil kreve en omfattende endringsprosess i organisasjonen, med en langsiktig satsing på flere plan. Arbeidet skal organiseres som et prosjekt, og det skal ansettes en egen prosjektleder i løpet av første halvår 2022. Ettersom det er flest deltidsansatte i turnusbaserte virksomheter i helse og velferd, skal arbeidet konsentreres inn mot dette området i første omgang. Erfaringer og tiltak vil kunne overføres til andre relevante områder i kommunen etter hvert.

Det er satt av kr 1 mill. i 2022 til å finansiere prosjektleder for heltidskulturprosjektet. Utover dette forventes det å bli ytterligere kostnader til iverksetting av konkrete tiltak i prosjektet (eksempelvis tilpasning av nye arbeidstidsordninger), men dette må utredes nærmere. Finansiering av arbeidet med heltidskultur vil også bli sett i sammenheng med finansiering til økt grunnbemanning i sykehjem siden mål og mulige virkemidler i stor grad sammenfaller.

6.3.2 Sykefravær

For å lykkes med å øke arbeidsdeltagelsen i kommunen, er det viktig å få ned sykefraværet. Stavanger kommune har et mål om at samlet sykefravær skal være lavere enn 6 prosent, med differensierte mål for tjenesteområdene.  For å lykkes med dette, må ledernes kompetanse om forebygging og oppfølging av sykefravær, styrkes. Rammeverk og metode for dette arbeidet skal ta utgangspunkt i læringspunktene fra sykefraværsprosjektet Sammen for et redusert sykefravær, som siden 2019 har hatt en systematisk innsats rettet mot arbeidssteder med spesielt høyt fravær.

Langtidssykefraværet øker, og det vil bli igangsatt en kartlegging og gjennomført tiltak i de tjenesteområdene hvor dette er mest aktuelt.

For å kunne gi bistand til virksomhetene i systematisk sykefraværsoppfølging, er det satt av kr 3 mill. fra 2022 som skal finansiere tre nye stillinger.

6.3.3 Livsfaseorientert personalpolitikk

Arbeidet med nye retningslinjer for en livsfaseorientert personalpolitikk skal ferdigstilles høsten 2022. Livsfaseorientering innebærer at arbeidsgiver legger til rette for at medarbeidere i alle livsfaser har mulighet til å benytte og utvikle sin kompetanse, og at de skal kunne bidra på best mulig måte uansett hva de ulike livsfasene innebærer. Det vil spesielt være viktig å se på hvordan man kan heve avgangsalderen, slik at man får brukt kompetanse og erfaring fra seniorene i Stavanger kommune så lenge som mulig. Kompetanse og mestring er viktige tema for utarbeidelse av tiltak for de ulike livsfasene.