Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

6.5 Bygge gode arbeidsfellesskap

Arbeidsfellesskap som er godt organiserte og innehar riktig kompetanse, bidrar til god kvalitet på arbeidet og gode tjenester til kommunens innbyggere. Godt arbeidsmiljø er grunnlaget for et godt arbeidsfellesskap. Arbeidsmiljø handler om hvordan ledere og medarbeidere i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Stavanger kommune skal bygge gode arbeidsfellesskap gjennom å skape gjensidig tillit mellom alle ansatte, være en lærende organisasjon og avklare roller og ansvar.

6.5.1 Visjon og verdier

Kommunens visjon (vi bygger fellesskap) og verdiene (nær, åpen og nyskapende) ligger til grunn for ny organisasjonsstrategi. Målet er at disse skal tas i bruk på den enkelte arbeidsplass. For å starte dette arbeidet vil det våren 2022 bli arrangert en kick-off-samling med ledere i Stavanger kommune. Hensikten med samlingen er å skape et eierforhold til visjonen og verdiene hos lederne, slik at de kan jobbe videre med dette i sine virksomheter. Det vil også utarbeides materiale som kan brukes til refleksjon og innarbeiding på arbeidsplassene. Visjonen og verdiene vil også være et av temaene på den årlige arbeidsmiljøuken for alle ansatte.

6.5.2 Arbeidsmiljø og HMS

I løpet av 2022 skal ansatte i kommunen få informasjon om risikofaktorer knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet. Det skal utarbeides verktøy i kommunen som skal være til hjelp i arbeidet med helsefremmende arbeidsplasser og et godt arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass. Som en del av dette arbeidet skal det også utarbeides et risikobasert kartleggingsverktøy som skal utfylle medarbeiderundersøkelsen 10-faktor.

Den årlige arbeidsmiljøuken skal gjennomføres våren 2022. Formålet er å sikre en god retning for arbeidsmiljøarbeidet på den enkelte arbeidsplass. Arbeidsmiljøprisen skal tildeles virksomheter som har skapt et godt arbeidsmiljø, arbeidsglede og samarbeid under pandemien.

Bedriftshelsetjenesten (BHT) opplever økt etterspørsel, og ønsker å tilby organisasjonen et styrket tilbud innenfor arbeidsmiljø og sykefraværsarbeid. Det er ønskelig at innsatsen skal være mer proaktiv. Kommunedirektøren foreslår å styrke BHT med kr 0,7 mill., tilsvarende ett årsverk.

6.5.3 Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor skal gjennomføres 18. januar – 8. februar 2022. Undersøkelsen er et verktøy for å utvikle arbeidsmiljøet og jobbe med medarbeiderskap og lederskap. De ti faktorene som måles i 10-faktor er dokumentert som viktige for å skape gode arbeidsfellesskap og kvalitet på tjenestene. Ansatte, tillitsvalgte og verneombud skal involveres i arbeidet og bidra til å sette inn relevante tiltak og mål for egen arbeidsplass. Resultatene fra 10-faktor skal også brukes på overordnet nivå i kommunen, og ses i sammenheng med viktige satsinger, planer og strategier – eksempelvis organisasjonsstrategien.

6.5.4 Lovpålagt HMS-opplæring

Under koronapandemien har lovpålagt HMS-opplæring for ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og verneombud blitt utsatt på grunn av smittevernhensyn. Som en midlertidig løsning er det lagt til rette for å gjennomføre arbeidsmiljø grunnkurs som e-læring. I november 2021 og mars 2022 vil arbeidsmiljø grunnkurs bli arrangert som fysiske kurs. Stavanger kommune samarbeider med KS og andre storbykommuner i arbeidet med å utvikle arbeidsmiljø grunnkurs som e-læringskurs.
E-læringskurset blir tilpasset spesielt til arbeidsmiljørisiko i kommunal sektor, og blir et viktig element i system for HMS-opplæring i framtiden og e-læringskurset vil bli ferdigstilt ved årsskiftet.

Som del av en obligatorisk grunnopplæring for alle ansatte, utvikler kommunen e-læringskurs i HMS. Kurset skal bidra til å sikre at alle ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i systematisk HMS–arbeid på overordnet nivå. I tillegg vil dagens e-læringskurs i sykefravær for ansatte bli utvidet for å gi mer dybdekompetanse innen HMS.

Kommunen vil i 2022 gjennomgå hele HMS-opplæringen. Behov for tilpasninger i dagens opplæring vil da bli vurdert.

6.5.5 Framtidens arbeidsplass

Arbeidet med framtidens kontorarbeidsplasser er startet opp, og vil pågå i 2022. Under pandemien ble hjemmekontor for grupper av ansatte benyttet som et smitteforebyggende tiltak. Retningslinjer for fremtidig bruk av hjemmekontor skal utarbeides. Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem er under revidering, og eventuell forskriftendring skal også tas inn i arbeidet med fremtidens kontorarbeidsplasser.

Dette arbeidet er en oppfølging av flere av målene i organisasjonsstrategien og vil kunne bidra til at kommunen framstår som en attraktiv arbeidsgiver.

6.5.6 Prøveprosjekt 6 timersdag

Kommunestyret vedtok i sak 111/20 å gjennomføre et toårig prøveprosjekt med 6-timersdag i en av kommunens virksomheter. Forberedelser og oppstart av prøveprosjektet vil etter planen kunne gjennomføres i 2022.