Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

6.6 Virksomhetsstyring og internkontroll

6.6.1 Styringsmodell

Styringsmodell for organisasjonen skal revideres, og det skal utarbeides et styringsdokument som beskriver overordnede styringsprinsipper. Arbeidet er planlagt ferdigstilt 2022. Formålet med modellen er å synliggjøre kommunenes overordnede styring, ledelse og organisering – og sammenhengen mellom disse. Modellen skal også bidra til å skape en felles forståelse i organisasjonen for hvilke rammer og forutsetninger som bidrar til økt kvalitet og effektivitet i oppgaveløsningen.

6.6.2 Risikostyring

Videreutvikling av styringselementet risikostyring er et prioritert område innenfor virksomhetsstyring og internkontroll. Det innbefatter utarbeidelse av styrende dokumentasjon, tydeliggjøring av roller og ansvar, utvikle felles maler og ta i bruk risikomodul som verktøy ved gjennomføring av risikovurderinger. Formålet er å forebygge avvik, uønskede hendelser eller mangler ved tjenestene som kan ha konsekvenser for brukere, innbyggere, ansatte og lokalsamfunnet. God risikostyring gjør kommunen mindre sårbar og sikrer driften.

6.6.3 Digital løsning for virksomhetsstyring, internkontroll

Leders sjekkliste
Leders sjekkliste består av spørsmål innenfor disse internkontroll områdene:
• Styring
• Økonomi
• Medarbeidere
• HMS og arbeidsmiljø
• Informasjonssikkerhet og personvern
• Beredskap og kriseledelse
• Innkjøp
• Arkiv

For å styrke arbeidet med helhetlig internkontroll i Stavanger kommune, videreutvikles Leders sjekkliste i kommunens digitale løsning for virksomhetsstyring (Plattformen). Formålet er å sikre et godt kunnskapsgrunnlag og legge til rette for bedre oppfølgning innenfor områder som informasjonssikkerhet, personvern, arbeidsmiljø og HMS m.m. Det jobbes også med å gjøre styringsinformasjon og rapportering i Plattformen tilgjengelig for alle ledernivåer med personal- og økonomiansvar. Hensikten er å gi ledere tilgang til tall og oversikter over sykefravær, medarbeiderundersøkelser, leders sjekkliste m.m. Plattformen vil etter planen være tilgjengelig for ledere i første tertial 2022.