Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

8.5 Bo og aktivitet

8.5.1 Bo og aktivitet psykisk helse

Bofellesskapene i bo og aktivitet psykisk helse skal gi et tilpasset bo- og oppfølgingstilbud til beboere med psykiske lidelser og ROP-lidelser (rus- og psykiske lidelser). Bofellesskapene skal gi helse-, sosial- og omsorgstjenester av god kvalitet, og bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Virksomheten skal også legge til rette for at beboere som er i stand til det, får hjelp til å flytte til en bolig med et lavere omsorgsnivå. Virksomheten skal støtte opp om den enkeltes ressurser til å klare seg selv best mulig, og til å delta i samfunnet gjennom aktiviteter, arbeid og fritidstilbud.

Oppfølging av kommuneplanens satsingsområder

Mennesker med psykiske lidelser skal leve et trygt og verdig liv. Lokalbasert psykisk helsearbeid skal fremme muligheten til at brukerne kan leve mest mulig selvstendig.

Recovery-orientert
Å ha en recovery-orientert praksis tar utgangspunkt i at bedring er en sosial og personlig prosess, hvor målet er at den enkelte kan leve et meningsfylt liv til tross for de begrensingene sykdom kan forårsake.

Å ha en recovery-orientert praksis tar utgangspunkt i at bedring er en sosial og personlig prosess, hvor målet er at den enkelte kan leve et meningsfylt liv til tross for de begrensingene sykdom kan forårsake.
Beboernes ønsker, håp og drømmer skal legge grunnlag for hvordan hjelpen skal gis, de ansatte skal bevege seg bort fra å ta ansvar for brukerne til å samarbeide med utgangspunkt i brukernes egne ønsker.

Stavanger kommune vrir tjenestene til brukerne fra tradisjonell behandling der bruker tar imot råd og tiltak iverksatt av fagpersoner til en recovery-orientert praksis der det er to eksperter, bruker og fagperson, som møtes i en samarbeidsrelasjon. Beboerne i bofellesskapene må ha et bomiljø som legger til rette for og fremmer tilfriskning. Å legge til rette for vekstfaktorene mennesker trenger, kan også øke mulighetene for at beboerne klarer seg med mindre hjelp og kan flytte til botilbud med mindre eller ingen hjelp.

Hovedprioriteringer i planperioden 2022-2025

Styrke kvalitet på tjenestene

Erfaringsmedarbeidere
En erfaringskonsulent eller erfaringsmedarbeider er en person som arbeider i tjenestene på bakgrunn av at han/hun har egenerfaring.

For å styrke kvaliteten på tjenestene er det ansatt to fagledere som skal bistå i oppfølging av beboerne og veiledning av personal. Faglederne skal styrke kompetansen og det faglige arbeidet rundt den enkelte beboer. Bo og aktivitet psykisk helse har i tillegg ansatt to erfaringskonsulenter som skal arbeide med veiledning og rekruttering av erfaringsmedarbeidere i det enkelte bofellesskap. Disse skal også kunne bistå med oppfølging av beboere, spesielt i forhold til aktiviteter. I 2022 skal virksomheten utnytte potensialet som ligger i de nye ressursene, til å heve kvaliteten på tjenestene for brukerne.

Kompetanseheving

I 2022 skal virksomheten fortsette implementeringen av opplæringsprogrammet Møte med aggresjon og vold (MAP). MAP er et helhetlig opplæringsprogram i forståelse, forebygging, håndtering og oppfølging av aggresjon- og voldsproblematikk. Det planlegges også for å innføre traumebevisst omsorg i det enkelte bofellesskap.

Bedre utnyttelse av plassene

Det skal jobbes videre sammen med helse- og velferdskontorene, spesialisthelsetjenesten og boligkontoret for å bidra til at beboere enklere kan flytte ut fra bofellesskapet. Målet er å gi et mer differensiert tilbud, som samtidig bidrar til god utnyttelse og sirkulasjon av plassene i bofellesskapene.

Bo og aktivitet psykisk helse har en tjeneste kalt satellittleiligheter. Det innebærer at beboere som ønsker å flytte ut fra et bofellesskap, men som fremdeles trenger trygghet i form av oppfølging og kontakt med bofellesskapet, skal få tjenester i en nærliggende bolig. Målet er at beboere med potensial for å klare seg i egen bolig skal få en gradvis overgang til et mer selvstendig liv. Boligen kan være kommunal eller privat eid/leid. Når en beboer ikke lenger har behov for hjelp fra bofellesskapet, kan han/hun fortsette å bo i samme bolig uten slik oppfølging.

I løpet av et år er det mange beboere som, på grunn av behov for endret omsorgsnivå, flytter ut av eller til et annet bofellesskap. Det er imidlertid færre som har flyttet til en satellittleilighet enn antatt. Årsakene til dette skal kartlegges nærmere i 2022, med mål om at tjenesten skal bli mer brukt.

Endring av bofellesskap og etablering av nytt bofellesskap

Et ROP-bofellesskap med fem plasser ble lagt ned i juli 2021 grunnet behov for bygningsmessige utbedringer. Som en midlertidig erstatning for disse plassene, skal virksomheten etablere et ambulerende team. Teamet skal gi oppfølging til fem beboere som bor i egne leiligheter. Et nytt bofellesskap med syv plasser er planlagt ferdigstilt i 2025.

Driftsbudsjett inklusive endringer

Se tabell 8.5 under 8.5.2.

8.5.2 Bo og aktivitet nord og sør

Bofellesskapene for mennesker med en utviklingshemning skal gi hver enkelt beboer et tilpasset botilbud, og legge til rette for at beboerne kan leve et aktivt liv og klare seg selv best mulig.
Bofellesskapene skal gi helse-, sosial- og omsorgstjenester av god kvalitet med utgangspunkt i individuelle tjenestevedtak, og bidra til at beboerne får delta på aktiviteter, fritidstilbud, dagtilbud med mer. Hovedmålet er å skape trygghet og gi gode tjenester i tråd med beboernes ønsker og behov. Beboere som er i stand til det, skal få hjelp til å flytte ut til et lavere omsorgsnivå.

Oppfølging av kommuneplanens satsningsområder

Kommunen har hvert år en jevn tilvekst av yngre personer med varige behov for omfattende helse- og velferdstjenester. Blant annet fører medisinske framskritt og nye/bedre behandlingsmuligheter til at flere lever lengre med skader, sykdom og funksjonsnedsettelse. Kommunen må innrette tjenestene for å møte denne veksten. Brukerne skal få støtte til å ha aktive og meningsfulle liv, slik at tjenestene bidrar til gode hverdagsliv. Tilstrekkelige og tilrettelagte arbeids- og aktivitetstilbud har avgjørende betydning for livskvaliteten. Arbeidsmetodene som ansatte bruker, skal være forsknings- og erfaringsbaserte, slik at praksisen blir kunnskapsbasert.

Det er store individuelle variasjoner i hjelpebehovet til mennesker med en funksjonsnedsettelse. Stavanger kommune ønsker å legge til rette for tilstrekkelig antall boliger for alle livsfaser i varierte og trygge bomiljøer. Kommunen vil satse på boligløsninger som kan møte individuelle behov og støtte til å klare seg best mulig selv. Flere bemannede bofellesskap må ferdigstilles framover, dette for å dekke økt behov og bidra til hensiktsmessig utnyttelse og sirkulasjon av plassene.

Hovedprioriteringer i planperioden 2022-2025

Solborg terrasse

Solborg terrasse er det første privateide bofelleskapet for mennesker med en funksjonsnedsettelse.

Bofelleskapet skal stå ferdig i januar 2022, og et tett samarbeid med beboere og pårørende er startet i forkant av innflyttingen. Blant annet påvirker de fremtidige beboerne gjennom bidrag i ansettelsesprosessen, der de har kunnet si noe om hva som er viktig for dem hos ansatte som skal jobbe i deres bolig.

Planlagte bofellesskap

Kommunen skal bygge to bofellesskap i tillegg, et kommunalt og et selveid bofelleskap. Disse skal etter planen stå ferdig i 2023. I tillegg kommer ytterligere et selveid bofelleskap der Stavanger utvikling KF tar initiativ til en åpen konkurranse for å få utviklet et sosialt bærekraftig boligområde på aktuell tomt. Hovedtema for området vil være felleskap. Tomten skal utvikles av en privat utbygger i henhold til kommunens ambisjoner og mål, og et selveid bofellesskap skal være en del av dette fellesskapet. I tillegg skal ytterligere tre bofellesskap til ulike brukergrupper etter planen være ferdige i 2025.

Leve HELE LIVET

Arbeidet med Leve HELE LIVET-satsingen for personer med utviklingshemming/kognitiv funksjonsnedsettelse videreføres i 2022. Målet er at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig, utfra sine egne forutsetninger. Positiv atferdsstøtte (PAS) er en metode som kan brukes for å forebygge og redusere utfordrende atferd, og dermed også redusere bruk av makt og tvang. Tiltakene i PAS bygger på brukerens ressurser og muligheter, og vil inngå som en sentral del av Leve HELE LIVET-satsingen i virksomheten.

I 2022 skal virksomheten fortsette implementeringen av opplæringsprogrammet Møte med aggresjon og vold (MAP). MAP er et helhetlig opplæringsprogram i forståelse, forebygging, håndtering og oppfølging av aggresjon- og voldsproblematikk.

Bofelleskapene skal bruke digital tilgang til større fagkonferanser i regi av NAFO og SOR aktivt som kompetansehevende tiltak. Ved digital tilgang til konferanser og foredrag kan ny og oppdatert kunnskap innen dette fagområdet kommet ut til flere ansatte.

Helsefremmende og forebyggende omgivelser

Søkelyset på ernæring og fysisk aktivitet i bofelleskapene fortsetter. Oppmerksomhet på dette fagfeltet og bedre forståelse gir mulighet for å kunne sette inn nødvendige tiltak for å forhindre uhelse hos beboerne. Veilederen «Gode helse- og omsorgstjenester for mennesker med utviklingshemming» skal brukes aktivt i virksomhetene i videre arbeid med helsefremmende og forebyggende omgivelser.

Organisering av dagaktivitetstilbud

Noen beboere i bofellesskap som tidligere hadde dagsenterplass, vil etter individuell vurdering motta sitt dagaktivitetstilbud organisert fra bofellesskapet fra august 2021. Dette skyldes økt pågang av nye søkere og prioritering av søkere som er hjemmeboende. I tillegg har pandemien vist at det for noen brukere gir en bedre hverdag når aktivitetstilbudene organiseres med utgangspunkt i boligen.

Plan for personer med funksjonsnedsettelse (habilitering og rehabilitering)

I 2022 skal det utarbeides en ny temaplan for personer med funksjonsnedsettelse, både innen habilitering og rehabilitering. Den nye planen skal gi oversikt over kommunens rehabiliterings- og habiliteringsvirksomhet, planlegge nye tiltak og forbedring av eksisterende, og videreutvikle koordinerende enhets roller og oppgave. BOA nord og sør vil være sentrale bidragsytere i planarbeidet.

Tilpasning til økonomiske rammer

Bo og aktivitet nord og sør må tilpasse driften til rammene. I omstillingsarbeidet må virksomhetene se på faglig utvikling, effektiv ressursutnyttelse, justering av driften til økonomiske rammer, samt helhetlig styring og ledelse.

Driftsbudsjett inklusive endringer

 Linjenr 2022202320242025
  Justert budsjett 2021 559 121 559 121 559 121 559 121
  Endringer    
 HV42Bofellesskap, for unge fysisk funksjonshemmede, 6 boliger00 8 000 11 300
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om opprettelse av bofellesskapet for unge personer med fysisk funksjonshemming som er et prosjekt i regi av Stavanger Boligbygg KF. Det er vedtatt å etablere et bofellesskap med åtte boenheter for unge personer med fysisk funksjonshemming som vokser ut av barnebolig. Bofellesskapet ferdigstilles i 2024. Det forventes ikke full drift i 2024 og kommunedirektøren forslår derfor å redusere rammen fra kr 11,3 mill. til kr 8 mill. i 2024. Fra 2025 er det full drift og helårseffekten er beregnet til kr 11,3 mill.
 HV43Bofellesskap, etablering av bofellesskap Jåttåvågen, 8 boliger00 7 000 9 300
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om opprettelsen av bofellesskapet som er et prosjekt i regi av Stavanger Boligbygg KF. Det er vedtatt å etablere et bofellesskap med åtte boenheter. Bofellesskapet ferdigstilles i 2024 med planlagt oppstart i mars. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere vedtatt ramme med kr 2,3 mill. til kr 7 mill. i 2024. Fra 2025 er det full drift og helårseffekten er beregnet til kr 9,3 mill.
 HV44Bofellesskap, psykisk helse - midlertidig stenging av en avdeling -3 000 -4 000 -4 000 -4 000
Forslaget gjelder midlertidig stenging av en avdeling med 6 plasser i bofelleskap med til sammen 14 plasser. Dette foreslås for å kunne endre brukersammensetning i bofellesskapet og etablere en mer rasjonell og kostnadseffektiv driftsform før plassene gjenåpnes i 2022. Den midlertidige stengingen ga ingen økonomisk effekt i 2021, men gir reduserte driftskostnader på kr 3 mill. fra og med 2022.
 HV45Bofellesskap, etablering av bofellesskap Haugåsveien, 7 boliger 000 5 600
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om å etablere et nytt bofellesskap med 7 plasser. Bofellesskapet var planlagt med oppstart ved årsskiftet 2024/2025, men er justert til 2025. Fra 2025 er rammen til bofellesskapet økt med kr 4,1 mill. til kr 5,6 mill.
 HV46Bofellesskap, prosjekt etablererboliger Søra Bråde, 6 boliger og personalbase000 7 600
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om å bygge etablererboliger. Seks boliger skal være for brukere, og en bolig/enhet skal brukes som personalbase. Planlagt oppstart var i 2023. Det var vedtatt driftsbudsjett på kr 3,5 mill. til delårsdrift i 2023, med helårseffekt i 2024 som var beregnet til kr 7 mill. Ny beregning av driftskostnadene viste en økning på kr. 0,4 mill. i 2023, og økt ramme med kr 0,6 mill. fra 2024. Driftsramme blir kr 7,6 mill. fra 2024. Oppstart er forskjøvet til januar 2025 med helsårsdrift fra dette tidspunktet, beregnet til kr 7,6 mill.
 HV47Bofellesskap, selveier boliger Solborg, 11 boliger og personalbase 15 400 15 400 15 400 15 400
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om å etablere et bofellesskap basert på en modell der kommunen bygger boligene, etablerer et borettslag og selger andeler til brukerne i målgruppen. Prosjektet omfatter 11 boliger og 1 personalenhet. Bofellesskapet var planlagt ferdig ved årsskiftet 2021/2022 med en budsjettramme på kr 14,9 mill. fra 2022. Ny beregning av nødvendige driftskostnader gir økt ramme for boligen. Rammen økes med kr 0,5 mill. fra 2022, til kr 15,4 mill.
 HV48Bofellesskap, etablering av bofellesskap Gunnar Wareberg, 7 boliger og personalbase0 11 900 11 900 11 900
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om å etablere et bofellesskap med 7 boenheter og personalbase, selveide boliger. Boligene var planlagt ferdige i 2022 med oppstart til medio 2022, men er forskjøvet til 2023. Dette innebærer en reduksjon i budsjett for 2022 på kr 10,5 mill. Fra 2023 er det behov for driftsmidler på kr 11,9 mill., en økning på kr 1,4 mill. fra gjeldende handlings- og økonomiplan.
 HV49Bofellesskap, etablering av bofellesskap Gunnar Wareberg, 7 boliger0 9 100 9 100 9 100
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om å etablere et nytt bofellesskap med 7 plasser. Boligene var planlagt ferdige ved årsstart 2022, men er forskjøvet til 2023. Dette innebærer en reduksjon i budsjett for 2022 på kr 9 mill. til kr 4,55 mill. Fra 2023 styrkes rammen med kr 0,1 mill. fra vedtatt handlings- og økonomiplan.
 HV50Bofellesskap, fullfinansiering Eltervåg Bofellesskap 4 300 4 300 4 300 4 300
Eltervåg bofelleskap har, slik det er finansiert per i dag, ikke budsjettmidler til den forventede driften av boligen. Per i dag er helårsbudsjett for Eltervåg kr 6,4 mill. Behovet ved full drift er vurdert til å være på kr 10,8 mill. Slik budsjettet ligger nå er det dermed behov for å styrke budsjettet med kr 4,3 mill. Boligen ble planlagt før kommunesammenslåingen, men uten at det ble avsatt driftsbudsjett til full drift av boligen.
 HV51Bofellesskap, fullfinansiere drift av Villa Stokka 6 500 6 500 6 500 6 500
Villa Stokka er et mindre bofellesskap med fire plasser for mennesker med ROP-lidelser. Villa Stokka vil med sitt fokus på blant annet tverrfaglighet, høy kompetanse, faglige oppdatering og veiledning fra Universitetet i Stavanger (UIS) bidra til at beboerne opplever størst mulig grad av stabilitet og livskvalitet i sin hverdag samtidig som at naboskap, ansatte og samfunnet for øvrig blir ivaretatt på en god måte. Villa Stokka er en del av et forskningssamarbeid med UIS og det skal drives følgeforskning på de ulike tiltakene som iverksettes for læring og utvikling i driften av bofellesskapet. Kommunedirektøren foreslår å fullfinansiere drift av Villa Stokka med kr 6,5 mill. hvert år i perioden.
 HV52Bofellesskap, Langemann bofellesskap 2 100 2 100 2 100 2 100
Langemann bofellesskap på Rennesøy har to ledige plasser som kan tildeles beboere med små hjelpebehov. Med tanke på ventelistene til brukergruppene og at flere av de planlagte bofellesskapene blir utsatt i tid, er det ønskelig å utnytte den allerede eksisterende kapasiteten. Det forelå ikke driftsmidler for disse to enhetene i Rennesøy kommune før sammenslåingen. Det foreslås drift fra 2022 med kr 2,1 mill. hvert år.
 HV53Bofellesskap, selveide boliger, Teknikken sør - 6 boliger00 7 500 7 500
Stavanger Utvikling KF har tatt initiativ til en åpen konkurranse for å utvikle et sosialt bærekraftig boligområde på Teknikken sør. Et bofellesskap skal være en del av dette prosjektet og er planlagt ferdigstilt i 2024. Bofelleskapet vil bestå av 6 leiligheter hvor beboerne vil eie leiligheten selv. Bofelleskapet skal være døgnbemannet og alle beboerne vil ha behov for oppfølging gjennom hele døgnet.
 HV54Bofellesskap, etablere dagtilbud i bofellesskap 3 300 3 300 3 300 3 300
På grunn av smittevernrestriksjoner og rehabilitering av Hillevåg arbeidsgård har dagsentertilbudet til beboere i bofellesskap vært sterkt redusert i 2021. Bofellesskapene har hatt betydelig økning i lønnsutgifter for å kunne gi beboerne et forsvarlig tilbud på dagtid. Fra medio september vil dagsentrene igjen åpne for beboere i bofellesskap. Etter gjenåpning av dagsentrene vil noen av beboeren fremdeles få tilbud på dagtid i bofellesskap. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen til bofellesskap med kr 3,3 mill. for å dekke økte kostnader knyttet til endring i dagtilbud.
  Forslag til budsjettramme 2022-2025 587 721 607 721 630 221 649 021
Tabell 8.5 Bo og aktivitet
Last ned tabelldata (Excel)