Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

17 Budsjett-tabeller og simuleringsmodell

Alle tabeller kan lastes ned i Excel-format fra web-versjonen av Handlings- og økonomiplan 2022-2025 til Stavanger kommune. Disse tabellene finnes fortløpende i de ulike kapitlene. Enkelte tabeller er laget for å lastes ned med et lesbart design og lokal utskrift. Disse vises i tabell 17.1.

I tillegg er det laget en enkel modell i Excel hvor forslag til endringer i drift og investering kan legges inn, samtidig som sammenhengen mellom drifts- og investeringsbudsjettet tas hensyn til. Eventuelle budsjettavvik vises inntil alle årene i planperioden er balansert. Modellen kan lastes ned til eget bruk.

Budsjett-tabeller til nedlastning     
Økonomisk oversikt drift (§ 5-6)Tabellen viser hvilke kilder som de løpende inntektene i kommunen planlegges anskaffet fra og hvilke typer utgifter som de skal brukes til i kommende 4-års periode    
Bevilgningsoversikt drift del 1 (§ 5-4, 1. ledd)Tabellen viser frie disponible inntekter, netto finans og netto avsetninger. Disse postene avgjør hva som kan disponeres til øvrige driftsformål i kommende 4-års periode.    
Bevilgningsoversikt drift del 2 (§ 5-4, 2. ledd), nettorammerTabellen viser hvordan midler til øvrige driftsformål planlegges disponert de neste 4 år innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen.    
Drift - kommunedirektørens forslag til endringerTabellen viser hvilke endringer og tiltak kommunedirektøren foreslår å gjøre i driften i kommende 4-års periode, innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen.    
Bevilgningsoversikt investering del 1 (§ 5-5, 1. ledd), brutto rammerTabellen viser utgiftene, inntektene, avsetningene og bruken av avsetninger i økonomiplanens investeringsdel samt fordeling på artene i kommende 4-årsperiode.    
Bevilgningsoversikt investeringer del 2 (§ 5-5, 2. ledd), brutto rammer per investeringsprosjektTabellen viser hvilke investeringsprosjekter kommunedirektøren foreslår i kommende 4-års periode, innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen.    
SimuleringsmodellDenne modellen benyttes til å legge inn de ulike tiltakene i drift og investering som ønskes endret sammenlignet med kommunedirektørens forslag til budsjett. Alle endringer må ha en tilsvarende finansiering i drift eller investering. Renter og avdrag beregnes automatisk på endringer i låneopptak for investeringer. Budsjettendringene må balanseres i alle 4 år.    
Tabell 17.1 Budsjett-tabeller og simuleringsmodell
Last ned tabelldata (Excel)