Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

11 By- og samfunnsplanlegging

11 By- og samfunnsplanlegging

Tjenesteområdet By- og samfunnsplanlegging har ansvar for kommunens lovpålagte tjenester innenfor plan- og byggesaksbehandling, kart og oppmålingstjenester, folkehelse, samfunnssikkerhet og beredskap. Tjenesteområdet disponerer ca. 115 årsverk. En stor del av tjenestene finansieres av gebyrer og statlige tilskudd.

Sentrale utviklingstrekk i planperioden 2022-2025

Kommunen skal løpende håndtere utfordringer knyttet til demografi, økende ulikheter, boligbehov for alle befolkningsgrupper, klima- og miljøutfordringer, og bidra til en omstilling i samfunnet slik at nye næringer og arbeidsplasser gis gode vilkår.

Stavanger kommune jobber planmessig, systematisk og langsiktig med samfunnsutviklingen, og i det vedtatte arbeidsprogrammet for valgperioden sak 60/20 til kommunestyret september 2021, framgår prioriterte oppgaver som bl.a. skal løses av By- og samfunnsplanlegging. Temaplaner og strategier for områdesatsinger, universell utforming, samfunnssikkerhet m.m., og større, strategiske arealplaner skal utarbeides i perioden. På grunn av pandemien, vil noen av planene komme i gang senere enn først anslått.

Oppfølging av kommuneplanens satsingsområder

Oversikten under viser hvilke mål som er særlig relevante for By- og samfunnsplanlegging i perioden.

Regionmotoren

Mål:

 • Stavanger vil styrke byen som drivkraft for hele regionen

Gode hverdagsliv

Mål:

 • Stavanger vil ha driftige lokalmiljø
 • Stavanger vil ha aktive innbyggere som klarer seg best mulig gjennom hele livet.

Grønn spydspiss

Mål:

 • Stavanger skal være ledende i arbeidet med klima- og miljøvennlig samfunn
 • Stavanger skal ta vare på naturen og sikre naturmangfoldet og kulturlandskapet.

Kommunen og vi

Mål:

 • Vi skal utvikle og gjennomføre oppgavene i sammen med innbyggerne
 • Vi skal utvikle og ta i bruk nyttige, digitale løsninger

Nedenfor følger beskrivelse av hvordan avdelingene i by- og samfunnsplanlegging følger opp satsingsområdene.

11.1 Byutvikling

Avdelingen har ansvar for planlegging og planbehandling etter plan- og bygningsloven, fra overordnet strategisk planlegging til utredninger, analyser og detaljplaner. Gjennom plan- og utviklingsarbeid bidrar avdelingen til regional og lokal utvikling i tråd med vedtatte mål og strategier. Medvirkning og god kommunikasjon med berørte, organisasjoner, private forslagsstillere, regionale myndigheter og andre, er en sentral del av arbeidet. Avdelingen skal avveie ulike interesser, og forberede saker for politisk vedtak og videre oppfølging.

Oppfølging av kommuneplanens satsingsområder

Mål: Stavanger vil styrke byen som drivkraft for hele regionen

Arbeidet med kommuneplanens arealdel pågår, og et planforslag kommer på høring i løpet av 2022. Den vil inneholde en arealstrategi som viser koblingen mellom ønsket samfunnsutvikling og arealbruk, og angir overordnede prinsipper for arealbruk i kommunen.

Oppdaterte arealplaner og strategier som setter rammer for utviklingen i det sentrale byområdet, er avgjørende for å nå målet. Et strategisk planprogram for Holmen og østre havn vil bli fastsatt i 2022. Det skjer planarbeid for utbygging på Nytorget, og i Bjergsted pågår planarbeid for realisering av blant annet landstrømanlegg, ny IPS-kai, hotell og kontorformål. I det utvidede sentrumsområdet er Paradisplanen det største planarbeidet som nå pågår.

Mål: Stavanger vil ha driftige lokalmiljø

Avdelingen har samskapnings- og medvirkningsaktiviteter med aktuelle grunneiere, utbyggere, barn og unge tilpasset den enkelte planoppgave. Pågående områderegulering i Hillevåg vil styrke og tilføre kvaliteter til kommunedelen.

Mål: Stavanger vil ha aktive innbyggere som klarer seg best mulig gjennom hele livet

For å nå målet vil det gjennom arbeidet med kommuneplanen legges rammer for en helhetlig boligpolitikk. Den skal legge til rette for utbygging som bidrar til god arkitektur, gode uteområder og en variasjon av boligtyper som gir en god sosial miks.  Avdelingen jobber med flere reguleringsplaner for gang- og sykkelveier som vil gjøre det lettere og mer trafikksikkert å gå og sykle i hverdagen. Det pågår mange reguleringsplaner med boligformål i form av blokker og rekkehus i kommunedelene som vil kunne gi gode familieboliger, og kunne bidra til å frigjøre eldre eneboliger for nye småbarnsfamilier.

Mål: Stavanger skal være ledende i arbeidet med klima- og miljøvennlig samfunn

Ny arealstrategi for kommunen legger til grunn bærekraftig utvikling. Jordvern inngår i arbeidet med kommuneplanens arealdel og det er foreslått et nytt jordvernmål for Stavanger.

Planlegging og gjennomføring av vedtatte prosjekter i Bymiljøpakken er det viktigste tiltaket for å få ned klimagassutslippene fra transportsektoren. Pågående arbeid med områderegulering for Paradis og Hillevåg vil legge til rette for en utvikling med blandet arealbruk og korte avstander. Her skal det i tillegg være attraktivt å gå og sykle. Det pågår flere reguleringsplaner for transformasjon av sentrumsnære arealer til ny arealbruk, særlig til boligformål.

Mål: Stavanger skal ta vare på naturen og sikre naturmangfoldet og kulturlandskapet

Kommuneplanens arealdel skal, sammen med byutviklingsstrategien, styre arealutviklingen mot et mer klima- og miljøvennlig samfunn. Delprosjektene Grønn plan og Miljøvennlig transport og mobilitetsstrategi inngår i dette.

Planene legger opp til å redusere transportbehovet og sikre jordvern, naturmangfold og friluftsliv. Innenfor kommuneplanens rammer, samt klima og miljøplanen stilles det krav til materialbruk, energiløsninger, anleggsplasser og sirkulærbruk i pågående detaljplaner.

Mål: Vi skal utvikle og gjennomføre oppgavene sammen med innbyggerne

Avdelingen produserer, innhenter og analyserer data som er sentrale for kommunens strategiske beslutninger. Videre tilrettelegges det for gode planprosesser og medvirkning i kommende planer, som kommuneplanen, pågående områdereguleringer og detaljreguleringsplaner.

Mål: Vi skal utvikle og ta i bruk nyttige, digitale løsninger

Nye digitale medvirkningsløsninger er tatt i bruk. Disse nye digitale løsningene gir avdelingene erfaringer, som vil danne grunnlag for evaluering og videreutvikling.

Hovedprioriteringer i planperioden 2022-2025

Basert på utfordringsbildet i Stavanger kommune og målene i kommuneplanen vil avdelingen prioritere oppgavene i henhold til vedtatt arbeidsprogram og planbehov, sak 60/20 til kommunestyret september 2020.

Driftsbudsjett inklusive endringer

 Linjenr 2022202320242025
  Justert budsjett 2021 27 640 27 640 27 640 27 640
  Endringer    
 BSP9Byutvikling, reduksjon felles planprogram Havnefronten -500 -500 -500 -500
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltaket med reduksjon av felles planprogram Havnefronten. Arbeidet med felles planprogram for Havnefronten - strekningen fra og med Holmen til og med Bekhuskaien startet opp i 2020. Planprogrammet er utarbeidet i samarbeid med en rekke aktører. Stavangerregionen Interkommunale havn IKS (SIH) og Stavanger Utvikling KF (SU) har vært sentrale samarbeidspartnere. Ressursbehovet er redusert og kommunedirektøren foreslår redusere budsjettrammen med kr 0,5 mill. i 2022 og ut planperioden.
 BSP10Byutvikling, prosjektmidler områderegulering Paradis 2 000 348 48 48
Byutvikling har behov for ekstra prosjektmidler til utredninger og analyser i forbindelse med områderegulering Paradis, jf. sak 45/21 i utvalg for by- og samfunnsutvikling. Dette er et prioritert prosjekt vedtatt i kommunens arbeidsprogram for perioden. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 2 mill. til dette arbeidet i 2022, kr 0,348 mill. i 2023 og så kr 0,048 mill. videre i perioden.
 BSP11Byutvikling, prosjektmidler områderegulering Hillevåg 800 100 100 0
Byutvikling har behov for ekstra prosjektmidler til prosjektkontor, utredninger og analyser i forbindelse med områderegulering Hillevåg. Dette er et prioritert prosjekt vedtatt i kommunens arbeidsprogram for perioden, jf. sak 68/21 i utvalg for by- og samfunnsutvikling. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,8 mill. til dette arbeidet i 2022 og kr 0,1 mill. i 2023 og 2024.
 BSP12Byutvikling, økt plankapasitet 3 stillinger Byutvikling 3 000 3 000 3 000 3 000
Byutvikling har behov for økt plankapasitet til egne planer for å sikre nødvendig progresjon, Jf. sak 60/20 i Kommunestyret vedtatt arbeidsprogram og planbehov for perioden Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 3 mill. årlig til dette arbeidet per år fra 2022.
  Forslag til budsjettramme 2022-2025 32 940 30 588 30 288 30 188
Tabell 11.1 Byutvikling
Last ned tabelldata (Excel)

11.2 Kart og digitale tjenester

Avdelingen utfører en rekke lovpålagte eller indirekte lovpålagte oppgaver. Disse myndighetsoppgavene reguleres av matrikkelloven, lov om eierseksjoner, plan- og bygningsloven, stedsnavnloven og eiendomsskatteloven. I tillegg er avdelingen kart og digitale tjenester også produsent og leverandør av digitale kartdata for kommunen i henhold til plan- og bygningsloven. Disse dataene ligger i kommunens kartforvaltningssystem og brukes blant annet i tjenesteområdets plan- og byggesaksbehandling, innkreving av eiendomsskatt og kommunale v/a-avgifter. Avdelingen har også kompetanse på illustrasjon og layout.

Oppfølging av kommuneplanens satsingsområder

Mål: Stavanger skal være ledende i arbeidet for et klima- og miljøvennlig samfunn

For å kunne gjøre en grundig jobb med å møte klimautfordringene, er det viktig å ha et godt faktagrunnlag. Tilrettelegging av relevante temakart som viser helning, vegetasjon, analyser for overvann og så videre er viktige bidrag for arbeidet med et klima og miljøvennlig samfunn. Det tilrettelegges kart og analyser i tett samarbeid med fagmiljøene i kommunen som jobber med klima og miljø-utfordringer.

Mål: Vi skal videreutvikle og gjennomføre oppgavene sammen med innbyggerne

Det er viktig å legge til rette for samskaping. Avdelingen jobber tett med byutvikling for å få opp gode digitale løsninger for en fremtidsrettet innbyggerdialog.

Mål: Vi skal utvikle og ta i bruk nyttige digitale løsninger

Det legges til rette digitale kartløsninger og andre løsninger som skal forenkle folks hverdag. Dette gjelder både kart, 3D-modeller, effektivisering av klageprosess på eiendomsskatt, og annen publikumskontakt. Avdelingen skal være tilgjengelige for alle som trenger disse tjenestene, både eksternt og internt.

Hovedprioriteringer i planperioden 2022-2025

Basert på utfordringsbildet i Stavanger kommune og målene i kommuneplanen er følgende satsinger prioritert i perioden:

 • Kontinuerlig digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser
 • Tilrettelegging av kartløsninger for hele kommunen
 • Vurdere skyløsning for både planregister og kartløsninger
 • Rettferdig og ryddig behandling av klager på eiendomsskatten
 • Autorisasjon av alle landmålere som jobber med eiendomsmåling
 • Arbeide med å få på plass sertifisering for å operere droner i henhold til nytt felles-europeisk lovverk

Driftsbudsjett inklusive endringer

 Linjenr 2022202320242025
  Justert budsjett 2021 17 307 17 307 17 307 17 307
  Endringer    
  Ingen endring0000
  Forslag til budsjettramme 2022-2025 17 307 17 307 17 307 17 307
Tabell 11.2 Kart og digitale tjenester
Last ned tabelldata (Excel)

11.3 Byggesak og byantikvar

Byggesak:
Byggesak utøver byggesaksmyndigheten og gjennomfører tilsyn i dele- og byggesaker. Byggesak sikrer etterlevelse av gjeldende regler gjennom saksbehandling, kontroll og tilsyn. Byggesak veileder kundene i regelverket og byggesaksprosessen.

Byantikvaren:
Byantikvaren sin oppgave er å ta vare på, forvalte og gi kunnskap om bygde og menneskeskapte omgivelser (bygninger, anlegg og kulturlandskap). Byantikvaren veileder i regelverket, formidler kunnskap om vern, veileder huseiere, arkitekter og byggmestere i forbindelse med rehabiliteringsarbeid og gir uttalelser til byggesaker. I tillegg utarbeider byantikvaren plangrunnlag/gir innspill i plansaker, driver med formidling og deltar i ulike prosjekter.

Oppfølging av kommuneplanens satsingsområder

Vi bygger fellesskap:

Avdelingen tar en tydelig rolle som samfunnsbygger gjennom samhandling, åpenhet og ansvar. Det utøves myndighet i samsvar med reglene og ved utøvelse av et godt skjønn, samt at det legges til rette for gode politiske vedtak. Fellesskapets interesser settes foran særinteressene.

Regionmotoren:

Avdelingen finner mulighetene for næringslivet innenfor de rammene som lover og planer gir. Avdelingen sørger for god veiledning med oppmerksomhet på en åpen og tydelig kommunikasjon med raske og gode beslutninger.

Gode hverdagsliv:

Avdelingen har oppmerksomhet på menneskene som bor og arbeider i kommunen. Identitet og historie blir ivaretatt gjennom god formidling og saksbehandling. Forvaltningen som utøves gir trygge og fine fysiske omgivelser.

Grønn spydspiss:

Avdelingen er bindeleddet mellom kommunens visjoner og menneskene.  Avdelingen ser til at de grønne intensjonene og reglene i lover og planer blir fulgt gjennom god veiledning og saksbehandling. Avdelingen finner balansen mellom idealisme og realisme, og hjelper til med å finne de beste løsningene.

Kommunen og vi:

Avdelingens avgjørelser bygger på kunnskap. Avdelingen skaper tillit ved å være tilgjengelig, rettferdige og forutsigbar i møtet med kundene sine. Avdelingen er innovativ og våger å løse oppgavene på nye måter for å sikre en god, effektiv og rask saksbehandling.

Hovedprioriteringer i planperioden 2022-2025

Forvaltning av lover, forskrifter og planer

Behandle søknader og gjennomføre tilsyn i bygge- og delesaker. Søknader i samsvar med plan og bygningsloven med forskrifter og kommunens arealplaner skal bli godkjent raskest mulig, og innenfor lovpålagte frister. Det gjennomføres tilsyn på at gjeldene regler blir fulgt. Brudd på reglene blir fulgt opp og krevd rettet.

Veiledning og informasjon

Avdelingen veileder kunder om reglene og saksbehandlingen. Byantikvaren formidler historien og kunnskap til kulturminnene i kommunen.

Tilrettelegge for gode politiske vedtak.

Avdelingen forbereder politiske saker (klagesaker, prinsipielle byggesaker og planer).

Basert på utfordringsbildet i Stavanger kommune og målene i kommuneplanen er også følgende satsinger prioritert i perioden:

 • Digitalisere og automatisere byggesaksprosessen for effektiv dokumentbehandling
 • Etablere arenaer hvor byggesak og byantikvar møter brukerne/bransjen
 • Etablere et aktivt kvalitetssystem som sikrer alle ledd i saksbehandlingen
 • Etablere samhandling og samarbeid på tvers i organisasjonen
 • Utarbeide og gjøre informasjon tilgengelig for brukere av våre tjenester

Driftsbudsjett inklusive endringer

 Linjenr 2022202320242025
  Justert budsjett 2021 3 609 3 609 3 609 3 609
  Endringer    
 BSP7Byantikvar, tilbakeføring av generell innsparing 600 600 600 600
I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det vedtatt en engangsinnsparing på kr 0,6 mill. i 2021 i forbindelse med konsolideringen av de tre budsjettene til Stavanger, Rennesøy og Finnøy. Midlene tilbakeføres fra 2022 og benyttes til en landmålerstilling.
 BSP8Byantikvar, kutt i kommunikasjontiltak kulturminnevern0 -400 -400 -400
Tiltaket «Vernemillionen» ble i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 omdisponert til informasjonstiltak om retningslinjer og veiledning for huseiere i trehusbyen. Midlene ble øremerket én-til-mange-tiltak og informasjonsverktøy. Kommunedirektøren foreslår en reduksjon på kr 0,4 mill. fra og med 2023.
  Forslag til budsjettramme 2022-2025 4 209 3 809 3 809 3 809
Tabell 11.3 Byggesak og byantikvar
Last ned tabelldata (Excel)

11.4 Beredskap og samfunnsutvikling

Avdelingen har ansvar for å innhente, analysere og tilgjengeliggjøre kunnskap innenfor sine fagområder. Dette innebærer lovpålagt og strategisk arbeid med formål om å forebygge heller enn å reparere, og lede arbeidet innenfor områdene samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsforebygging, klimatilpasning og folkehelse. Gjennom plan- og utviklingsarbeid bidrar avdelingen til regional og lokal utvikling i tråd med vedtatte mål og strategier. Medvirkning og god kommunikasjon med nasjonale og regionale myndigheter, forskningsmiljøer, organisasjoner og sivilsamfunn, står sentralt. Avdelingen skal avveie ulike interesser og forberede saker for politisk vedtak og videre oppfølging.

Oppfølging av kommuneplanens satsingsområder

Vi bygger fellesskap

Avdelingen har en aktiv rolle i arbeidet med å utforme mål og strategier for samfunnsutviklingen. Avdelingens kunnskap/kompetanse er sentral for å kunne bygge små og store fellesskap i kommunen.

Regionmotoren

Avdelingen er en faglig pådriver i regionen innenfor klimatilpasning, kriminalitetsforebygging, beredskap, samfunnssikkerhet og folkehelse.

Gode hverdagsliv

Avdelingen planlegger for trygge, driftige og sosialt bærekraftige lokalmiljøer der alle føler seg hjemme.

Grønn spydspiss

Avdelingen kartlegger risiko og sårbarhet i kommunen, og planlegger for en klimavennlig fremtid. Eksisterende klimautfordringer håndteres gjennom beredskapsarbeid.

Kommunen og vi

Sammen med innbyggerne tester avdelingen ut nye metoder i nærmiljøutviklingen.

Hovedprioriteringer i planperioden 2022-2025

Basert på utfordringsbildet i Stavanger kommune og målene i kommuneplanen er følgende satsinger prioritert i perioden:

Folkehelse

Stavanger er en av kommunene i Norge med høyest medianinntekt, men også en av kommunene med størst inntektsulikhet. Store inntektsulikheter i en kommune kan tyde på at også den sosiale ulikheten i helse er stor. I Stavanger er det eksempelvis betydelige forskjeller i forventet levealder mellom de med høy utdanning (videregående skole eller høyere), og de med lav utdanning (kun grunnskole). Eksempelvis er denne forskjellen i Hillevåg på over åtte år for menn. En større andel barn vokser opp i lavinntektsfamilier, og flere unge rapporterer om ensomhet og psykiske plager.

Likestilling er viktig, og kommunen har mye oppmerksomhet på likestilling, mangfold og inkludering. Universell utforming og aldersvennlig samfunn er strategier for økt inkludering og tilgjengelighet for alle, uavhengig av etnisitet, kjønn, funksjonsevne, religion, alder og seksuell orientering. Disse strategiene har oppmerksomhet på innbyggerne, og gjør det mulig å inkludere alle innbyggerne til deltakelse på egne premisser.

Prioriterte oppgaver i planperioden er:

 • Oppfølging av ny strategi for folkehelsearbeidet. Denne strategien beskriver hvordan Stavanger kommune ivaretar det lovpålagte folkehelsearbeidet
 • Deltakelse i prosjektet «Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutvikling»
 • Bidra i arbeidet med og oppfølging av strategi for nærmiljøutvikling og områdeløft i Stavanger
 • Utvikle og gjennomføre tiltak i områdesatsing på Storhaug (2018-2024) i henhold til vedtatte planer
 • Utvikle og gjennomføre handlingsplan for områdeløftet i Hillevåg 2021 – 2023
 • Oppstart av områdeløft i Kvernevik
 • Strategi for likestilling og mangfold – revidering av eksisterende plan
 • Utarbeide temaplan for universell utforming – revidering av eksisterende plan
 • Koordinere arbeidet med et aldersvennlig samfunn

Samfunnssikkerhet og beredskap

Stavanger er en av landets viktigste kommuner innen landbruk, havbruk og reiseliv. Kommunens geografi, med blant annet 37 øyer, flere uten fastlandsforbindelse, stiller krav til samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen sin helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse skal jevnlig revideres i planperioden. Beredskapsplanen skal øves på, både internt i kommunen og sammen med andre etater og organisasjoner.

Dagens samfunn er nærmest utenkelig uten en velfungerende digital infrastruktur. Den digitale utviklingen innebærer en kraftig endring i samfunnets risiko- og sårbarhetsbilde. Nye trusler og sårbarheter har oppstått. Maskiner og infrastruktur kan angripes av anonyme aktører i andre land, og programmeringsfeil i én komponent kan få effekter som slår ut store deler av mobilnettet. Samfunnsfunksjonene er – gjennom digitale verdikjeder – utsatt for hendelser på nye og tidligere ukjente måter. Dette er et område kommunen skal jobbe aktivt med i planperioden.

Prioriterte oppgaver i planperioden er:

 • Utarbeide ny strategi for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Evaluere og sikre læring etter håndtering av covid-19 pandemien
 • Styrke samvirke internt og eksternt
 • Utrede modell for samvirke mellom aktører og organisasjoner som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap i regionen med mål om etablering av Samvirkesenter
 • Ferdigstille prosjektet om informasjonssentre for innbyggerne ved større samfunnskriser
 • Kartlegge digital sårbarhet og trusler, og utarbeide tiltaksplan

Klimatilpasning

Utfordringer knyttet til havstigning, samt mer ekstremvær og store og intense nedbørsmengder, må ivaretas i det lokale klimatilpasningsarbeidet. Klimaendringer kan forandre forutsetningene og rammene for mange av kommunens oppgaver, som hvor det kan bygges, hvordan overvann kan håndteres, hvilke helsetjenester befolkningen vil behøve, hvilke bedrifter og næringsliv kommunen bør legge til rette for, samt forvaltning av naturen. Arealplanlegging er et viktig virkemiddel for å forebygge klimautfordringer.

Prioriterte oppgaver i planperioden og videre framover er:

 • Ha oppmerksomhet på Stavangers sårbarhet overfor klimaendringene, og utvikle kommunens evne til å bli mer klimaresilient
 • Følge opp Flomprosjekt del 1 – Holmen & Østre havn
 • Følge opp tiltak etter skybruddsplanen
 • Styrke samarbeidet med næringslivet og forskning om utvikling av klimasmarte løsninger
 • Utarbeide ny klimatilpasningsstrategi og handlingsplan for klimatilpasning

Kriminalitetsforebygging

Kriminalitetsforebygging på strategisk nivå skal være et satsningsområde i planperioden. I samarbeid med politiet skal kommunens kriminalitetsforebyggende arbeid bli bedre koordinert og målrettet. Satsingsområdene er forankret i Politiråd, og skal være basert på en felles situasjonsforståelse, forventede utfordringer og kunnskap.

Politirådsavtalen
Politirådsavtalen omfatter følgende satsningsområder:

Politirådsavtalen omfatter følgende satsningsområder:
• Forebygge vold og seksuelle overgrep
• Forebygge kriminalitet blant barn og unge
• Sikring av det offentlige rom
• Samarbeid knyttet til oppfølging av innbyggere med rus- og psykiatriutfordringer
• Motvirke økonomisk kriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet

Prioriterte oppgaver i planperioden er:

 • Utarbeide ny strategi for kriminalitetsforebyggende arbeid
 • Lede det regionale nettverket mot radikalisering og voldelig ekstremisme
 • Delta i nordisk samarbeid mot radikalisering og ekstremisme

Driftsbudsjett inklusive endringer

 Linjenr 2022202320242025
  Justert budsjett 2021 16 486 16 486 16 486 16 486
  Endringer    
 BSP1Beredskap og samfunnsutvikling, prosjektmidler områdeløft Hillevåg 3 000 3 000 00
Arbeidet med områdeløft Hillevåg er vedtatt videreført inntil ny temaplan er vedtatt for perioden 2022-2023, jf. sak 46/21 kommunalutvalget. Kommunedirektøren foreslår å styrke prosjektet med kr 3 mill. i 2022 og 2023.
 BSP2Beredskap og samfunnsutvikling, prosjektmidler flomvern sentrum 300 000
Det er igangsatt et utredningsarbeid for flomsikring i Stavanger gjennom et flomvernprosjekt for Holmen og Østre Havn, jf. sak 68/21 i formannskapet. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,3 mill. til dette arbeidet i 2022.
 BSP3Beredskap og samfunnsutvikling, styrking folkehelsemidler 1 000 1 000 1 000 1 000
Formannskapet vedtok i sak 79/21 en ekstra tildeling av midler til helsefremmende og forebyggende arbeid i 2021 vedtatt i tråd med FSK sak 20/21. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 1 mill. tilsvarende vedtakene per år fra og med 2022.
  Forslag til budsjettramme 2022-2025 20 786 20 486 17 486 17 486
Tabell 11.4 Beredskap og samfunnsutvikling
Last ned tabelldata (Excel)