Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

2 Økonomiske oversikter og rammer

2.1 Finansielle måltall

Finansielle målRegnskap

2020
Opprinnelig
vedtatt budsjett

2021
Justert budsjett

2021
Vedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
Snitt

2022-2025
Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene3,8 %1,9 %2,0 %1,7 %2,1 %1,9 %1,3 %1,8 %>2 %
Investeringsnivå i prosent av driftsinntektene9,0 %13 %15 %15 %15 %15 %10 %14 %<11-12 %
Investeringer, andel egenfinansiering57 %46 %44 %55 %41 %47 %69 %53 %>50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene65 %72 %70 %71 %78 %84 %84 %79 %<60 %
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene9,0 %7,1 %9,5 %8,9 %8,8 %8,9 %9,1 %8,9 %>6 %
Tabell V.4 Finansielle måltall
Last ned tabelldata (Excel)

2.2 Driftsbudsjett

2.2.1 Økonomisk oversikt drift

 Økonomisk oversikt etter art - drift

(§ 5-6)
Regnskap

2020
Opprinnelig vedtatt budsjett

2021
Justert budsjett

2021
Vedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
 Driftsinntekter       
1Rammetilskudd -2 948 128 -2 751 297 -2 751 297 -2 798 859 -2 868 906 -2 870 912 -2 876 991
2Inntekts- og formueskatt -5 548 456 -5 857 000 -5 857 000 -6 200 000 -6 225 000 -6 242 000 -6 260 000
3Eiendomsskatt -215 890 -297 000 -297 000 -276 500 -288 500 -288 500 -288 500
4Andre skatteinntekter       
5Andre overføringer og tilskudd fra staten -369 902 -219 643 -219 661 -175 565 -162 151 -164 838 -160 901
6Overføringer og tilskudd fra andre -1 361 737 -910 561 -925 434 -882 127 -867 937 -873 127 -876 009
7Brukerbetalinger -442 139 -507 970 -498 965 -505 703 -497 883 -498 133 -498 133
8Salgs- og leieinntekter -876 796 -850 383 -1 224 479 -1 267 438 -1 306 346 -1 333 518 -1 367 458
9Sum driftsinntekter -11 763 048 -11 393 854 -11 773 836 -12 106 192 -12 216 723 -12 271 028 -12 327 992
 Driftsutgifter       
10Lønnsutgifter 5 373 497 5 291 168 5 644 007 5 864 374 5 871 698 5 870 739 5 906 795
11Sosiale utgifter 1 276 222 1 395 454 1 513 578 1 509 855 1 511 894 1 513 847 1 518 481
12Kjøp av varer og tjenester 3 479 650 3 477 323 3 397 335 3 570 871 3 610 787 3 639 670 3 697 409
13Overføringer og tilskudd til andre 1 025 198 801 728 756 264 752 912 737 135 735 767 734 336
14Avskrivninger 530 203 336 144 554 092 554 576 556 853 558 881 561 006
15Sum driftsutgifter 11 684 770 11 301 817 11 865 276 12 252 588 12 288 367 12 318 904 12 418 027
16Brutto driftsresultat -78 278 -92 037 91 440 146 396 71 644 47 876 90 035
 Finansinntekter/-utgifter       
17Renteinntekter -136 100 -121 283 -105 213 -157 753 -193 156 -208 924 -216 855
18Utbytter -277 857 -297 400 -297 400 -299 400 -306 100 -311 800 -320 200
19Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -6 744       
20Renteutgifter 232 345 241 879 247 910 279 923 336 073 375 177 408 674
21Avdrag på lån 348 950 386 927 386 927 385 131 387 292 418 373 436 174
22Netto finansutgifter 160 594 210 123 232 224 207 901 224 109 272 826 307 793
23Motpost avskrivninger -530 203 -336 144 -554 092 -554 576 -556 853 -558 881 -561 006
24Netto driftsresultat -424 235 -194 358 -230 428 -200 279 -261 100 -238 179 -163 178
 Netto driftsresultat i % av driftsinntektene3,6 %1,7 %2,0 %1,7 %2,1 %1,9 %1,3 %
 Disponering eller dekning av netto driftsresultat:       
25Overføring til investering 252 298 216 114 230 114 440 584 287 802 246 704 157 761
26Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 101 378 5 716 4 086 -30 805 -23 667 -21 528 -22 231
27Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 262 136 -3 772 -3 772 -209 500 -3 035 13 003 27 648
28Dekning av tidligere års merforbruk       
28Bruk av tidligere års mindreforbruk -167 924       
29Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 447 888 218 058 230 428 200 279 261 100 238 179 163 178
30Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)  00000
Tabell V.5 Økonomisk oversikt drift (§ 5-6)
Last ned tabelldata (Excel)

2.2.2 Bevilgningsoversikt drift del 1

 Bevilgningsoversikt drift del 1Regnskap

2020
Opprinnelig vedtatt budsjett

2021
Justert budsjett

2021
Vedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
1Rammetilskudd -2 948 128 -2 751 297 -2 751 297 -2 798 859 -2 868 906 -2 870 912-2 876 991
2Inntekts- og formueskatt -5 548 456 -5 857 000 -5 857 000 -6 200 000 -6 225 000 -6 242 000-6 260 000
3Eiendomsskatt -215 890 -297 000 -297 000 -276 500 -288 500 -288 500-288 500
4Andre generelle driftsinntekter -409 252 -264 201 -249 291 -244 552 -234 096 -239 342-237 876
5Sum generelle driftsinntekter -9 121 726 -9 169 498 -9 154 588 -9 519 911 -9 616 502 -9 640 754-9 663 367
6Sum bevilgninger drift, netto 8 513 565 8 741 272 8 691 936 9 111 731 9 131 293 9 129 7499 192 396
7Avskrivninger 530 203 336 144 554 092 554 576 556 853 558 881561 006
8Sum netto driftsutgifter 9 043 769 9 077 416 9 246 028 9 666 307 9 688 146 9 688 6309 753 402
9Brutto driftsresultat -77 957 -92 082 91 440 146 396 71 644 47 87690 035
10Renteinntekter -136 048 -121 238 -105 213 -157 753 -193 156 -208 924-216 855
11Utbytter -277 857 -297 400 -297 400 -299 400 -306 100 -311 800-320 200
12Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -6 744       
13Renteutgifter 231 973 241 879 247 910 279 923 336 073 375 177408 674
14Avdrag på lån 348 950 386 927 386 927 385 131 387 292 418 373436 174
15Netto finansutgifter 160 273 210 168 232 224 207 901 224 109 272 826307 793
16Motpost avskrivninger -530 203 -336 144 -554 092 -554 576 -556 853 -558 881-561 006
17Netto driftsresultat -447 887 -218 058 -230 428 -200 279 -261 100 -238 179-163 178
 Disponering eller dekning av netto driftsresultat:       
18Overføring til investering 252 298 216 114 230 114 440 584 287 802 246 704157 761
19Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 101 378 5 716 4 086 -30 805 -23 667 -21 528-22 231
20Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 262 136 -3 772 -3 772 -209 500 -3 035 13 00327 648
21Dekning av tidligere års merforbruk       
21Bruk av tidligere års mindreforbruk-167 924      
22Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat447 888218 058230 428200 279261 100238 179163 178
23Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).0000000
Tabell V.6 Bevilgningsoversikt drift del 1 (§ 5-4, 1. ledd1)
Last ned tabelldata (Excel)

2.2.3 Bevilgningsoversikt drift del 2

Bevilgningsoversikt drift del 2Regnskap

2020
Opprinnelig vedtatt budsjett

2021
Justert budsjett

2021
Vedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
Oppvekst og utdanning       
Stab oppvekst og utdanning 36 077 37 179 36 899 62 071 74 771 73 771 73 771
Barnehage 1 182 931 1 151 630 1 153 677 1 182 155 1 167 155 1 149 055 1 149 055
Barneverntjenesten 264 305 260 089 260 251 315725310875307725301425
EMbo 44 731 36 959 37 047 26 047 23 947 23 947 23 947
Grunnskole 1 593 680 1 608 415 1 612 491 1 656 021 1 665 591 1 667 091 1 667 091
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 97 309 86 492 93 491 100 115 101 315 101 315 101 315
Johannes læringssenter 112 785 98 822 99 224 90 089 90 089 90 089 90 089
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 49 655 48 433 48 683 65 805 65 805 65 805 65 805
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 104 451 86 097 86 415 0000
Stavanger kulturskole 43 613 44 394 44 532 44 532 44 532 44 532 44 532
Ungdom og fritid 63 563 74 802 64 800 74 350 73 350 73 350 73 350
Sum Oppvekst og utdanning 3 593 100 3 533 312 3 537 510 3 616 910 3 617 430 3 596 680 3 590 380
Helse og velferd       
Stab helse og velferd 63 679 39 137 39 220 42 898 42 898 42 898 42 898
Alders- og sykehjem 868 555 864 025 869 001 907 101 904 701 905 151 913 701
Arbeidstreningsseksjonen 14 610 15 697 15 710 16 667 16 667 16 667 16 667
Bofellesskap 528 982 548 550 549 895 587 721 607 721 630 221 649 021
Boligkontoret 8 304 7 954 7 970 22 481 22 481 22 481 22 481
Dagsenter og avlastning 209 728 186 603 187 057 195 547 193 147 188 147 183 147
Flyktningtjenesten 102 348 97 020 97 102 78 162 78 162 78 162 78 162
Fysio- og ergoterapitjenesten 77 390 69 969 70 362 71 697 71 447 71 197 71 197
Helse- og omsorgssenter 89 938 87 247 85 194 86 817 87 817 89 017 90 217
Helse og velferdskontor 322 166 318 674 319 162 305 157 306 783 311 283 315 783
Helsehuset i Stavanger 23 734 22 262 22 294 22 572 22 572 22 572 22 572
Hjemmebaserte tjenester 455 216 373 741 374 776 409 127 409 127 409 127 420 827
Krisesenteret i Stavanger 12 991 13 157 13 147 13 746 13 746 13 746 13 746
Nav 348 946 332 659 332 851 337 051 337 051 336 551 336 551
OBS-teamet 5 616 4 856 4 873 4 894 4 894 4 894 4 894
Rehabiliteringsseksjonen 58 988 58 358 58 492 61 192 59 692 59 692 59 692
Sentrale midler legetjeneste 131 031 122 845 131 267 148 259 147 459 146 459 146 459
Sentrale midler levekår -176 204 -109 234 -96 920 -132 268 -138 418 -138 418 -138 418
Stavanger legevakt 76 202 66 221 57 956 57 956 57 956 57 956 58 356
Tekniske hjemmetjenester 7 135 7 251 7 278 9 521 9 521 9 521 9 521
Sum Helse og velferd 3 229 353 3 126 992 3 146 687 3 246 298 3 255 424 3 277 324 3 317 474
By- og samfunnsplanlegging       
Stab Samfunnsutvikling 11 819 7 648 7 188 5 474 5 474 5 474 5 474
Beredskap 11 726 16 990 15 459 22 786 22 486 17 486 17 486
Beredskap og samfunnsutvikling   1 628 1 628 1 628 1 628 1 628
Byggesak og byantikvar 3 936 4 660 3 609 4 209 3 809 3 809 3 809
Planavdelinger - Byutvikling 27 698 25 255 26 378 32 940 30 588 30 288 30 188
Planavdelinger - Kart og digitale tjenester 17 401 17 301 17 307 17 307 17 307 17 307 17 307
Sum By- og samfunnsplanlegging 72 581 71 854 71 569 84 344 81 292 75 992 75 892
Bymiljø og utbygging       
Stab BMU 7 654 11 310 9 386 8 575 8 565 8 553 8 553
Eiendom 296 942 302 211 249 515 279 964 285 769 291 792 305 956
Idrett og utemiljø 295 325 268 859 256 207 270 920 261 654 263 369 265 208
Juridisk 386 11 040 13 700 13 800 13 800 13 800 13 800
Klima og miljø 1 298 8 387 8 449 13 509 25 009 26 509 26 509
Utbygging 8 661 4 249 4 259 4 236 4 212 4 186 4 186
Vann, avløp, slam og renovasjon 28 693 131 131 131 131 131 131
Sum Bymiljø og utbygging 638 958 606 187 541 647 591 135 599 140 608 340 624 343
Innbygger- og samfunnskontakt       
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt 4 327 4 285 4 513 13 127 17 677 20 477 29 977
Innbyggerdialog 29 202 27 736 27 785 29 287 29 287 29 287 29 287
Kommunikasjon 10 995 10 550 10 480 11 910 11 830 11 830 11 830
Kultur 192 339 188 269 120 834 125 655 124 105 124 105 123 635
Næring 34 381 34 510 34 474 41 424 39 524 39 624 39 424
Politisk sekretariat 10 892 15 487 15 531 15 131 15 131 14 631 14 631
Smartby 11 842 13 838 13 777 13 777 13 777 13 777 13 777
Sølvberget00 56 423 56 423 56 423 56 423 56 423
Sum Innbygger- og samfunnskontakt 293 977 294 675 283 817 306 734 307 754 310 154 318 984
Innovasjon og støttetjenester       
Sum Innovasjon og støttetjenester 268 505 261 138 272 731 292 420 291 600 294 400 294 418
Økonomi og organisasjon       
Sum Økonomi og organisasjon 68 609 89 726 91 682 97 217 97 017 95 601 94 601
Kommunedirektør og kommuneadvokat       
Sum Kommunedirektør og kommuneadvokat 20 607 11 089 11 126 13 872 13 872 13 872 13 872
Sum totalt 8 185 691 7 994 973 7 956 769 8 248 930 8 263 529 8 272 363 8 329 964
Felles kostnader 375 193 747 721 734 959 830 449 851 315 849 867 865 802
Sum bevilgninger drift, netto 8 560 884 8 742 694 8 691 728 9 079 379 9 114 844 9 122 230 9 195 766
        
Herav korrigert for       
Avskrivninger 530 203 336 144 554 092 554 576 556 853 558 881 561 006
Motpost avskrivninger -530 203 -336 144 -554 092 -554 576 -556 853 -558 881 -561 006
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 53 918 6 094 4 464 -30 352 -23 214 -21 075 -21 778
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -6 600 -4 672 -4 672 -2 000 6 765 13 556 25 148
Korrigert sum bevilgninger drift, netto 8 513 565 8 741 272 8 691 936 9 111 731 9 131 293 9 129 749 9 192 396
Tabell V.7 Bevilgningsoversikt drift del 2 (§ 5-4, 2. ledd1)
Last ned tabelldata (Excel)

2.2.4 Vedtatte endringer i drift

 NrEndringer i drift    
  Felles inntekter og utgifterVedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
  Frie inntekter    
  Inntekts- og formuesskatt -6 200 000 -6 225 000 -6 242 000 -6 260 000
  Inngående budsjett -5 857 000 -5 857 000 -5 857 000 -5 857 000
 FIU1Skatteinntekter, endret prognose i tråd med forslag til statsbudsjett 2022 -261 000 -286 000 -303 000 -320 000
I Solbergregjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 utgjør anslaget på kommunenes skatteinntekter i 2022 kr 188,3 mrd. Dette er rett i underkant av det nye skatteanslaget for 2021 på kr 188,4 mrd. og gir en nominell nullvekst. Regjeringen har lagt til grunn høye vekstforutsetninger for 2022 gjennom som økt befolkningsvekst, lønnsvekst 3,0 %, sysselsettingsvekst på 1,4 %, samt en oppjustering av skatteanslaget basert på generelt høyere utbytter de siste årene. I tillegg kommer enkelte endringer i skattereglene. Skatteinntektene til kommunesektoren blir dermed utover regelen om at skatteandelen skal holdes på 40 % av kommunenes samlede inntekter. Regjeringen foreslår derfor å redusere det kommunale skattøre med 1,2 prosentpoeng til 10,95 % - en nedjustering på 10 %.

Kommunedirektøren har lagt de samme vekstforutsetningene til grunn, samt nedjustering av skattøre. Effekten av redusert skattøre blir sterkere per innbygger i kommuner med skatt per innbygger over landsgjennomsnittet, slik som for Stavanger. Samtidig antas en noe marginalt høyere vekst med bakgrunn i noe høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet under koronapandemien, herunder effekter av fortsatt høyt investeringsnivå på norsk sokkel og god oljepris. Lokal innbyggervekst antas imidlertid noe lavere for 2021 enn for landet, jf. nedgang i første halvår 2021.

Skatt per innbygger holdes uendret på 121,7 i kommende planperiode. Dette er imidlertid et usikkert anslag på sikt, tatt i betraktning varslet omstilling i vår region i Perspektivmeldingen 2021.

Skatteinngangen fra formues- og inntektsskatten er etter dette budsjettert med kr 6,118 mrd. for Stavanger kommune i 2022. Nivået tilsier en lokal skattenedgang fra 2021 til 2022 på 0,2 % fra oppdatert prognose inneværende år (2021). Fra opprinnelig budsjett 2021 utgjør dette en lokal skattevekst på kr 261 mill. økende utover perioden til kr 320 mill. i 2025 grunnet befolkningsvekst.

Inntekts- og formuesskatt er nærmere omtalt i avsnitt 4.5.
 Tillegg 1Frie inntekter, økt skatteanslag, jf. regjeringens tilleggsproposisjon -82 000 -82 000 -82 000 -83 000
I tilleggsproposisjonen fra regjeringen Støre (av 8. november 2021) foreslås det å legge om på skatte- og avgiftssystemet slik at høytlønnede og skattytere med større formuer blir hardere beskattet enn lavtlønnede. Dette vil gi økt skatteinntekter også til kommunene, anslagsvis kr 2,5 mrd. Stavanger har innbyggere i begge kategorier, samt høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet de siste årene. Kommunedirektøren anslår at Stavanger vil få tilsvarende endring som samlet for kommunene, og foreslår å øke skatteanslaget med kr 82 mill. årlig i 2022-2024 og med kr 83 mill. i 2025.
  Rammetilskudd -2 800 302 -2 870 349 -2 872 355 -2 878 434
  Inngående budsjett -2 751 297 -2 751 297 -2 751 297 -2 751 297
 FIU2Rammetilskudd, endret anslag i tråd med forslag til statsbudsjett 2022 -225 800 -260 058 -263 603 -272 538
Rammetilskuddet er endret i tråd med forslag til statsbudsjett for 2022 som ble fremmet 12. oktober 2021. Rammetilskuddet øker med kr 104 mill. fra opprinnelig budsjett 2021 til foreslått nivå for 2022, hovedsakelig med bakgrunn i flere endrede oppgaver og finansieringsansvar, samt effekt av innbyggervekst og lønns- og prisvekst (deflator) på 2,5 % til 2022. Justert for ekstra rammetilskudd til korona i 2021-budsjettet, blir veksten i rammetilskudd kr 226 mill.

Deler av rammetilskuddet er lavere i 2022 med bakgrunn i bortfall av engangsbevilgningen til habiliterings- og avlastningstilbud til barn/unge med nedsatt funksjonsevne som et koronatiltak i 2021, lavere innbyggervekst enn tidligere forutsatt, herav særlig lavere volum barn i barnehagealder. I tillegg taper Stavanger kommune noe på omlegging fra særskilt fordeling til full rammefinansiering av lærernormen.

Samtidig øker rammetilskuddet betydelig i forbindelse med barnevernsreformen. Fra 2022 innlemmes kr 820 mill. til tidligere øremerkede stillinger i kommunalt barnevern og kr 1,3 mrd. til å dekke tidligere statlige oppgaver og finansieringsansvar. Sistnevnte er fordelt 50/50 til kommunene mellom kostnadsnøkkel barnevern og særskilt fordeling etter tabell C – en overgangsordning i to år.

Utover perioden stiger rammetilskuddet noe grunnet innbyggervekst og økte demografikostnader, samt helårseffekt av den lovfestede retten til barnekoordinator og ekstra naturfagtime i grunnskolen.

Se nærmere omtale i avsnitt 4.5.
 FIU3Frie inntekter, rammetilskudd til kompensasjon for koronakostnader, utgår fra 2022 121 900 121 900 121 900 121 900
Opprinnelig budsjett 2021 inneholder økt rammetilskudd fra staten med bakgrunn i den forventede koronasituasjonen i første halvår 2021. Tiltaket var av engangskarakter og utgår fram i tid. Dette gjelder også for tilsvarende budsjetterte merkostnader, se egne tiltakslinjer under fellesutgifter, oppvekst og utdanning, samt helse og velferd.
 FIU4Inntektsutjevning, justert i tråd med nasjonale og lokale skatteanslag 44 185 47 050 49 100 51 100
Inntektsutjevningen (skatteutjevning) øker i 2022 og utover perioden, grunnet økt skattevekst sammenlignet med opprinnelig budsjett 2021. Se tiltak FIU1, samt nærmere omtale i avsnitt 4.5.
 Tillegg 2Frie inntekter, økt inntektsutjevning, jf. regjeringens tilleggsproposisjon 9 640 9 564 9 532 10 112
I tilleggsproposisjonen fra regjeringen Støre (av 8. november 2021) foreslås det å legge om på skatte- og avgiftssystemet. Dette vil gi økt skatteinntekter også til kommunene og tilsvarende for Stavanger kommune. Skatteinntekt per innbygger i Stavanger i prosent av landsgjennomsnittet opprettholdes som i kommunedirektørens opprinnelige forslag. Utjevningen av skatteinntektene øker dermed med kr 9,6 mill. i 2022 og 2023, med kr 9,5 mill. i 2024 og med kr 10,1 mill. i 2025. Endringen mellom årene skyldes forskjeller i befolkningsvekst mellom Stavanger og landet.
 Tillegg 3Frie inntekter, redusert rammetilskudd, jf. regjeringens tilleggsproposisjon 23 770 16 492 16 013 16 289
I tilleggsproposisjonen fra regjeringen Støre (av 8. november 2021) foreslås det å øke rammetilskuddet med kr 2 mill. i realvekst. I tillegg foreslås det at rammetilskuddet trekkes ned med kr 2,5 mrd., tilsvarende skatteøkningen til kommunene. Dette for at det skal være nøytralt for kommunene. Samtidig foreslås enkelte andre endringer i kommunenes ansvar og oppgaver, som finansieres over rammetilskuddet. Se nærmere omtale i tilleggsinnstillingen, kapittel 2. Samlet trekkes rammetilskuddet til Stavanger kommune ned med om lag kr 24 mill. i 2022. Trekket reduseres til om lag kr 16 mill. i de påfølgende årene.
 EndringFrie inntekter, økt rammetilskudd i tråd med budsjettenigheten av 29.11.21 mellom regjeringspartiene og SV -22 700 -54 000 -54 000 -54 000
Som følge av regjeringsskiftet har kommunens økonomiske handlingsrom økt betydelig – hele kr 56,5 mill. årlig. Dette er allerede innarbeidet i tilleggsforslaget. Videre har budsjettavtalen mellom Ap, Sp, og SV ført til en ytterligere styrking av kommunens inntekter, på kr 22,7 mill. (halvårseffekt for 2022), økende til kr 54 mill. årlig i resten av perioden.
  Frie inntekter Totalt -9 000 302 -9 095 349 -9 114 355 -9 138 434
  Sentrale inntekter    
  Eiendomsskatt -276 500 -288 500 -288 500 -288 500
  Inngående budsjett -297 000 -297 000 -297 000 -297 000
 FIU5Eiendomsskatt, opptrapping til 2,3 promille på alt -11 000 -23 000 -23 000 -23 000
Kommunestyret behandlet sak 69/21 om endring av eiendomsskattesatser for 2021 – 2023, basert på gjennomført kommunal taksering i alle kommunedeler. Skattesatsen ble foreslått nedjustert og harmonisert på 2,3 promille for alt når overgangsperioden er over. Dette med bakgrunn i underliggende inntektsgrunnlag.

I gjeldende handlings- og økonomiplan ligger en forventet inntektsøkning på kr 6 mill. til 2022 og kr 13 mill. til 2023 og hvert år framover, basert på en opptrappingsplan til 3 promille. Dette er en høyere inntektsvekst enn hva man vil oppnå gjennom opptrapping av og til en lavere promillesats.
Om lag 500 klager ble mottatt innen klagefristen 25. august 2021. Pågående klagebehandling vil ta tid og kunne pågå fram til neste høst avhengig av kompleksiteten på sakene.

Samtidig anses inntektsgrunnlaget i 2021 å ligge høyere enn opprinnelig forventet, jf. forslag i 2. tertialrapport 2021 om å oppjustere inntektene med kr 5 mill. Det legges til grunn en liten vekst i boligmassen.

Med bakgrunn i utfakturert eiendomsskatt og usikkerheten rundt omfang og utfall på klagene, foreslås inntektsbudsjettet oppjustert med kr 11 mill. i 2022. Videre forutsettes en økning på kr 23 mill. i 2023, jf. ferdig harmonisert nivå. Samme nivå er vedtatt videreført i planperioden.

Nærmere omtale finnes i kapittel 4.6.1.
 EndringEiendomsskatt, bolig, økt bunnfradrag til kr 625 000 31 500 31 500 31 500 31 500
Kommunestyrets vedtak i Handlings- og økonomiplan 2022-2025 innebærer at bunnfradraget øker fra kr 400 000 til kr 625 000 per godkjent boenhet når det gjelder eiendomsskatt for boliger / fritidsboliger.
  Integreringstilskudd -123 425 -115 211 -110 698 -114 261
  Inngående budsjett -178 621 -178 621 -178 621 -178 621
 FIU6Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige 68 845 72 481 71 855 67 381
Beregning av integreringstilskudd er basert på forventet antall bosatte flyktninger i Stavanger, inkludert enslige mindreårige, i perioden 2022-2025. Grunnet koronasituasjonen og tidvis stengte grenser i mange land, er bosetting av flyktninger markant redusert både i 2020 og i 2021. Færre bosatte flyktninger, inkludert familiegjenforeninger og tilskudd for enslige mindreårige fører til lavere integreringstilskudd. Det forventes at antall bosatte flyktninger vil øke de neste årene. Beregningene viser et samlet tilskudd, inkl. tiltak FIU7, i størrelsesorden kr 123 mill. i 2022, med en gradvis reduksjon til kr 110 mill. i 2024 og deretter økning til kr 114 mill. i 2025.
 FIU7Integreringstilskudd, økte inntekter etter reberegning antall mottakere inkl. oppsporingssaker, og oppdaterte satser -13 649 -9 071 -3 932 -3 021
Stavanger kommune mottok i 2021 tilskudd for oppsporingssaker tilbake i tid. Oppsporingssakene gir grunnlag for økt integreringstilskudd fremover for de flyktningene som fortsatt er bosatt i Stavanger og inngår i målgruppen. I statsbudsjettet for 2022 ble tilskuddssatsene foreslått redusert. Beregnet effekt av økt antall mottakere og reduserte satser gir totalt en økt inntekt på kr 13,6 mill. i 2022 reduserende til kr 3 mill. i 2025.
  Tildeling fra statlig havbruksfond -26 000 -19 000 -26 000 -20 000
  Inngående budsjett -18 000 -18 000 -18 000 -18 000
 FIU8Inntekter fra statlig havbruksfond, økt inntekt -21 000 0 -21 000 -21 000
Ved behandlingen av HØP 2021-2024 vedtok kommunestyret å øke inntektsanslagene vedrørende statlige tildelinger fra havbruksfondet, med henholdsvis kr 4 mill. i 2021 og en ytterligere vekst på kr 21 mill. i 2022 (dvs. en økning på kr 25 mill. fra opprinnelig foreslått nivå), og tilsvarende annet hvert år framover.
 FIU9Inntekter fra statlig havbruksfond, lavere nivå 25 000 4 000 25 000 25 000
Stortinget vedtok i juni 2020 at havbruksnæringen skal betale en produksjonsavgift på kr 0,40 per kg til staten fra og med 2021. Produksjonsavgiften beregnes over hele produksjonssyklusen til fisken, som er mellom 18-24 måneder. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er provenyet anslått til om lag kr 497 mill. justert for kostnadene med å forvalte ordningen. I tillegg skal 40 % av vederlaget fra tildeling av ny kapasitet (det vil si av statens salgsinntekter) tilfalle kommuner og fylkeskommuner. Samtidig varsles det om en mulig justering av produksjonskapasiteten i lakse- og ørretsproduksjonen høsten 2021. Dermed er det usikkerhet på nåværende tidspunkt med hensyn til antall tillatelser som eventuelt blir utlyst og vederlag for disse. Regjeringen tar derfor sikte på å komme tilbake til Stortinget med forslag til bevilgning i forbindelse med RNB 2022. Tildelingene fra både produksjonsavgiften og vederlaget fra kapasitetsjusteringer fordeles gjennom fordelingsnøklene i Havbruksfondet.

Basert på provenyet ut fra produksjonsavgiftene og Stavanger sin samlede andel av lokalitetsbiomassen per 1. september i 2021, anslås inntektene å bli om lag kr 9 mill. i 2022. I tillegg kommer en andel av kapasitetsjusteringene, forutsatt at den økes lokalt. Ut ifra regjeringens signaler foreligger det stor usikkerhet om framtidig kvotesalg som tilfaller Stavanger. Kommunestyret har vedtatt følgelig å nedjustere det årlige inntektsanslaget til kr 15 mill. hvert år framover, samt å sette av kr 5 mill. hvert år framover til disposisjonsfond for å skape en buffer mot svingninger i framtidig inntektsnivå, jf. tiltak FIU21. Det vil være mer krevende og risikofylt å nedjustere inntekts- og driftsnivå sent i budsjettåret, enn framtidig å disponere de ekstra midlene som reelt blir mottatt.
 FIU10Inntekter fra statlig havbruksfond, andel Hjelmeland, utgår fra 2025000 -1 000
Grensejusteringsavtalen mellom Stavanger kommune og Hjelmeland kommune fikk økonomisk effekt fra 2020 og har 5 års varighet. Et anslag på kostnader er lagt inn med kr 1 mill. årlig og utgår fra 2025.
 EndringTildeling fra statlig havbruksfond, forventet høyere utbetaling -12 000 -5 000 -12 000 -5 000
Kommunestyret legger til grunn en høyere utbetaling fra havbruksfondet til Stavanger kommune i perioden.
  Komp.ordn.Husbanken -18 900 -20 700 -20 900 -20 400
  Inngående budsjett -15 800 -15 800 -15 800 -15 800
 FIU11Kompensasjonsordninger fra Husbanken -3 100 -4 900 -5 100 -4 600
Staten gir tilskudd til å dekke renter og avdrag i forbindelse med Eldre- og psykiatriplanen, samt tilskudd som skal dekke rentekostnader ved rehabilitering av skole- og kirkebygg. Lånesaldo knyttet til disse investeringene framkommer i tabell 4.11. Kompensasjonsinntekter i 2022 er beregnet til kr 18,9 mill. Satser for investeringstilskudd omtales nærmere under kapittel 4.10.
  Frikraft -17 000 -14 000 -14 000 -14 000
  Inngående budsjett -9 000 -9 000 -9 000 -9 000
 FIU12Lyse AS, disponering av frikraft -8 000 -5 000 -5 000 -5 000
Kommunene Stavanger, Sandnes, Time og Klepp har inngått avtale med Lyse AS om uttak av frikraft. Frikraften disponeres i 1. og 4. kvartal, og vil dermed gi kommunen lavere energikostnader i vinterhalvåret. Refusjon knyttet til disponering av frikraft i 2022 er beregnet til kr 17 mill.
  Sentrale inntekter Totalt -461 825 -457 411 -460 098 -457 161
  Bruk og avsetning til frie fond    
  Bruk og avsetning til frie fond -207 500 -9 800 -553 2 500
  Inngående budsjett 900 900 900 900
 FIU13Bruk av disposisjonsfond, FoU-midler til ROP, utgår 5 000 5 000 5 000 5 000
Stavanger kommune har over tid hatt stor oppmerksomhet på brukere ned ROP-lidelser, og da spesielt brukere som motsetter seg hjelp. I forbindelse med årsoppgjøret for 2017 ble det avsatt kr 10 mill. på fond til et forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til mennesker med ROP-lidelser. I 2019 ble det igangsatt et forsknings- og utviklingsprosjekt som har til formål å utvikle nye måter å gi tjenester til disse brukerne på. Prosjektet var planlagt over 3 år med bruk av kr 1 mill. i 2019, kr 4 mill. i 2020 og resterende fondsmidler på kr 5 mill. i 2021. Etter opprinnelig plan utgår bruken av midlene i 2022.

Grunnet noe forsinkelse i framdriften på prosjektet, blant annet med bakgrunn i koronasituasjonen de siste to årene, vil kommunedirektøren komme tilbake til videre framdrift i første tertial 2022 og tilhørende behov for midler i 2022.
 FIU14Bruk av disposisjonsfond, digitalisering, trådløst nett sykehjem og bofellesskap, utgår 2022 2 700 2 700 2 700 2 700
Digitaliseringsfondet er vedtatt brukt med kr 5 mill. i hvert av årene 2020 - 2022 til trådløst nett sykehjem og bofellesskap i investeringsbudsjettet. (Bruk av disposisjonsfond til investeringsformål må i henhold til regler inntektsføres i drift og deretter overføres til investeringsregnskapet fra 2020.) Framdriften har vært raskere enn forutsatt og kr 5,0 mill. av planlagte midler i 2022 er framskyndet til 2021 med tilsvarende forskuttering fra digitaliseringsfondet, jf. Tertialrapport per 30.04.21. Beløpet for 2022 er dermed tilsvarende redusert ved rullering av handlings- og økonomiplanen, jf. også lavere overføring fra drift til investering til dette prosjektet.
 FIU15Bruk av disposisjonsfond, digitalisering, DigiBarnevern 900 2 600 2 600 2 600
Digitaliseringsfondet er vedtatt brukt med kr 6,6 mill. til Digi Barnevern over en treårsperiode med kr 2,3 mill. i 2020, kr 2,6 mill. i 2021 og kr 1,7 mill. i 2022. Endringen fra 2021 til 2022 utgjør en reduksjon på kr 0,9 mill.
 FIU16Bruk av disposisjonsfond, digitalisering, gamle møtedokumenter -1 000 000
Digitaliseringsfondet er vedtatt benyttet til å finansiere prosjektet med å digitalisere og tilgjengeliggjøre gamle møtedokumenter, jf. tiltak IST19, med kr 1 mill. i 2022.
 FIU17Avsetning til disposisjonsfond, havbruksmidler, redusert nivå -8 000 -8 000 -8 000 -8 000
Ny ordning for statlig tildeling av havbruksfondsmidler tilsier lavere inntektsnivå i årene framover og følgelig lavere avsetning til havbruksfond. Avsetning til fond fungerer også som en buffer mot svingninger i inntektsnivå. Nytt avsetningsnivå settes til kr 5 mill. som en buffer mot ev. lavere årlig tildelingsnivå.
 FIU18Bruk av disposisjonsfond, klima og miljø, redusert iht. vedtak i HØP2020-202310001000 1 000 1 000
Kommunestyret vedtok ved behandlingen av HØP 2020-2023 at det skal brukes henholdsvis kr 3,4 mill. i 2020, kr 3,3 mill. i 2021, kr 2,3 mill. i 2022 og utover. Endringen fra 2021 er følgelig kr 1,0 mill.
 FIU19Bruk av disposisjonsfond, klima- og miljøfond, korreksjon jf. 2. tertial 2021, KS-sak 114/21 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Tiltaket er en videreføring av justering foreslått  i 2. tertialrapport 2021. Planlagte miljø- og klimatiltak finansiert av fondet utgjør kr 13,3 mill. i 2021 og kr 12,3 mill. fra 2022. I Handlings- og økonomiplanen for 2021-2024 ble bruken av klima- og miljøfondet redusert uten at dette var tilsiktet. Kommunestyret har vedtatt følgelig å justere bruken slik at fondet kan finansiere kr 12,3 mill. i årene framover til ulike tiltak innen klima og miljø.

Kommunedirektøren presiserer samtidig at andre tiltak fører til at fondet blir tomt i 2024 og følgelig ikke lenger kan finansiere disse tiltakene.
 FIU20Avsetning til disposisjonsfond, klima og miljø, lavere inntekter fra piggdekkavgift reduserer avsetningen gradvis -1 500 -6 500 -6 500 -6 500
Inntektsanslaget fra piggdekkavgift er nedjustert for 2022 med kr 2 mill., jf. tilsvarende for 2021. Samtidig er anslaget for piggdekkpant kr 0,5 mill. lavere enn den tidligere budsjetterte ordningen med pant på gamle vedovner. Netto avsettes dermed kr 1,5 mill. mindre til disposisjonsfondet merket klima og miljø i 2022.

Innkreving av piggdekkavgift utgår etter første termin 2023 i henhold til kommunestyrets behandling av sak 74/21, og følgelig blir det manglende grunnlag for avsetning til og oppbygging av klima- og miljøfond. Effekten er at nåværende budsjetterte avsetning på kr 6,5 mill. bortfaller som avsetning fra og med 2023.

Se også tiltakene BMU64, BMU65 og BMU68
 FIU21Bruk av disposisjonsfond, klima- og miljø, finansiering utgår00924712300
Innkreving av piggdekkavgift utgår etter første termin 2023 i henhold til KS-sak 74/21, og følgelig blir det manglende grunnlag for avsetning til og oppbygging av klima- og miljøfond. Når fondet er tomt, utgår fondsfinansiering av klima- og miljøtiltak.
 EndringBruk av disposisjonsfond, klima og miljøfond -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
Kommunestyret vedtok i Handlings- og økonomiplan 2022-2025 midler til tiltak i Grønn Plan på kr 2,5 mill. årlig, jf. endringstiltak under bymiljø og utbygging. Midlene finansieres av klima- og miljøfondet.
 EndringBruk av disposisjonsfond, til ekstraordinær nedbetaling lån i 2022 -200 000 000
Kommunestyret vedtok i Handlings- og økonomiplan 2022-2025 å ta ut kr 200 mill. av disposisjonsfondet til nedbetaling av gjeld, for å redusere gjeldsgrad, samt å bedre fremtidig driftsresultat gjennom lavere rentekostnad for betjening av gjeld. Tiltaket utgjør en tilsvarende økt overføring fra drift til investering og redusert låneopptak i 2022.
  Bruk og avsetning til frie fond Totalt -207 500 -9 800 -553 2 500
  Overføring til investeringsbudsjettet    
  Overføring til investeringsbudsjettet 440 584 287 802 246 704 157 761
  Inngående budsjett 230 114 230 114 230 114 230 114
 FIU22Overføring fra drift til investering, vekstfond, kjøp aksjer, utgår fra 2022 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Formannskapet vedtok i sak 131/20 (august 2020) å benytte midler på vekstfondet til å kjøpe aksjer i Bioenergy Finnøy AS med kr 3 mill. Aksjekjøp er en investering og kommunestyret vedtok midler til dette i 2021. Bruk av disposisjonsfond til investeringsformål må i henhold til reglene inntektsføres i drift og deretter overføres til investeringsregnskapet. Budsjettposten utgår fra 2022.
 FIU23Overføring fra drift til investering, fondsfinansiering av trådløst nettverk sykehjem og bofellesskap, utgår fra 2022 -2 700 -2 700 -2 700 -2 700
Digitaliseringsfondet er vedtatt brukt med kr 5 mill. i hvert av årene 2020 - 2022 til trådløst nett sykehjem og bofellesskap i investeringsbudsjettet. (Bruk av disposisjonsfond til investeringsformål må i henhold til regler inntektsføres i drift og deretter overføres til investeringsregnskapet fra 2020.) Framdriften har vært raskere enn forutsatt og kr 5,0 mill. av planlagte midler i 2022 er framskyndet til 2021 med tilsvarende forskuttering fra digitaliseringsfondet, jf. Tertialrapport per 30.04.21. Beløpet for 2022 er dermed tilsvarende redusert ved rullering av handlings- og økonomiplanen, jf. også lavere overføring fra drift til investering til dette prosjektet.
 FIU24Overføring fra drift til investering, endring 9 222 61 997 3 622 -76 340
Overføring fra drift til investering er et nødvendig bidrag for å finansiere investeringene med egne midler og å unngå full lånefinansiering og dermed eskalerende lånegjeld. Enkelte investeringsformål krever i tillegg egenfinansiering om de skal realiseres. Definisjon av drifts- og investeringstiltak følger av lov- og rammeverket. Tiltaket viser hvilke beløp som overføringen fra drift til investering er justert med hvert år i planperioden for å skape balanse i begge budsjetter. Beløpet øker særlig i 2023 og reduseres kraftig i 2025, siste år i perioden.

Samlet overføring fra drift til investering utgjør kr 233,6 mill. i 2022, 286,4 mill. i 2023, kr 228,0 mill. i 2024 og kr 1148,1 mill. i 2025.
 Tillegg 12Overføring fra drift til investering, økt 62 264 62 359 67 154 71 501
Realveksten og flere av satsingene som ligger i tilleggsforslaget fra regjeringen er allerede forskuttert av Stavanger kommune. Investeringsnivået er høyt. Økt overføring av midler fra drift kan redusere gjeldstrykket og den framtidige driftsbelastningen gjennom lavere låneavdrag og gjeldsrenter. Kommunestyret har vedtatt å bruke økt netto driftsresultat til å øke egenfinansieringen av investeringer med kr 62,26 mill. i 2022 og økende utover i perioden til kr 71,5 mill. i 2025. Samlet økt overføring utgjør kr 263,3 mill. i kommende planperiode. Dette bidrar til en forbedret langsiktig økonomisk utvikling enn i tidligere framlagte forslag.
 EndringOverføring fra drift til investering 144 684 -60 968 -48 486 -61 814
I Handlings- og økonomiplan 2022-2025 vedtok kommunestyret å overføre kr 200 mill. fra disposisjonsfondet i 2022 til å redusere årets låneopptak til egne investeringer tilsvarende. Effekten er lavere renter og avdrag. Samtidig vedtok kommunestyret økninger i drifts- og investeringsbudsjettet. Tiltakene reduserer fondsoverføringen tilsvarende. Samlet utgjør endringene at overføringen mellom drift og investering utgjør kr 144,684 mill. i 2022. I årene framover reduseres overføringen med kr 60,968 mill. i 2023, kr 48,486 mill. i 2024 og med kr 64,814 mill. i 2025.
  Overføring til investeringsbudsjettet Totalt 440 584 287 802 246 704 157 761
  Finans    
  Finans 40 097 50 070 89 200 119 571
  Inngående budsjett 92 911 92 911 92 911 92 911
 FIU25Avdragsutgifter (investeringslån) 3 357 4 558 34 779 51 422
Det er budsjettert med netto kapitalutgifter på kr 548,3 mill. i 2022. Netto kapitalutgifter omfatter avdrag på kr 390,3 mill. og rentekostnader knyttet til investeringslån, rentebytteavtaler (renteswap) og startlån på kr 203,3 mill., fratrukket renteinntekter på bankinnskudd og finansforvaltning på kr 45,3 mill. Det er videre budsjettert med netto kapitalutgifter på kr 577,6 mill. i 2023, kr 636,5 mill. i 2024 og kr 682,7 mill. i 2025. Avdragstiden er 30 år. Det vises til kapittel 4.4 for en redegjørelse for renteforutsetningene.
 FIU26Finanskostnader VAR -40 041 -45 276 -49 863 -54 459
Som følge av endringer i investeringer på VAR-området endres også motposten for avskrivningene, mens motposten for kalkulatoriske renter endres på bakgrunn av at det forventes en høyere rente i perioden enn det gjorde ved forrige handlings- og økonomiplan. Kommunestyret har vedtatt å innarbeide inntekten med en endring på kr 40,0 mill. i 2022, kr 45,3 mill. i 2023, kr 49,9 mill. i 2024 og kr 54, 5 mill. i 2025.
 FIU27Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån -5 900 -8 400 -8 400 -8 700
Renteinntekter fra ansvarlig lån til Lyse AS er beregnet til kr 24,8 mill. i 2022. Det vises til kapittel 4.6 for en nærmere redegjørelse for overføringene fra Lyse AS.
 FIU28Lyse AS, utbytte -9 450 -13 650 -18 850 -27 250
Utbyttet fra Lyse AS forventes å være på kr 297,4 mill. i 2022. Det vises til kapittel 4.6 for en nærmere redegjørelse for overføringene fra Lyse AS.
 FIU29Renteinntekter bank og finansforvaltning -9 175 -17 425 -18 425 -16 325
Se omtale under FIU25
 FIU30Renteinntekter, konserninterne lån -3 000 -7 650 -13 500 -18 250
Kommunekassen mottar renter fra utlån til kommunale foretak. Det vises til tabell 4.12. for en oversikt over låneopptaket til det enkelte foretak i perioden 2022-2025. Renteinntekter fra foretakene i 2022 er beregnet til kr 5,95 mill. Renteinntektene reflekterer tilhørende innlånskostnader for kommunekassen.
 FIU31Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån 827 37 173 66 935 94 384
Se omtale under FIU25
 FIU32Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til kommunekassen 11 500 10 500 5 500 5 500
Stavanger Parkeringsselskap KF har budsjettert med et årsresultat på kr 14,2 mill. i 2022, som øker til 25,8 mill. i 2025. Det vises til kapittel 12 for en omtale av styrets forslag til økonomiplan for perioden 2022-2025, med kommunedirektørens merknader. På bakgrunn av forventet resultatutvikling og foretakets egenkapitalsituasjon legges det til grunn et eieruttak på kr 14 mill. i 2022, kr 15 mill. i 2023 og kr 20 mill. årlig fra og med 2024.
 FIU33Stavanger utvikling KF, overføring til kommunekassen -450 -600 -650 -550
I forbindelse med etableringen av Stavanger utvikling KF i 2016 ble det opprettet et langsiktig mellomværende mellom foretaket og kommunekassen (lån på kr 75 mill.), som reflekterte anleggsmidlene som ble overdratt til foretaket ved etableringen. Basert på oppdatert renteprognose er det lagt til grunn kr 4,8 mill. i renter og avdrag fra det langsiktige mellomværende i 2022. Det vises til kapittel 12 for en nærmere omtale.
 FIU34Stavangerregionen Havn IKS, renter ansvarlig lån 450 450 450 450
Stavanger kommune har en eierandel på 81,88 % i Stavangerregionen Havn IKS. I HØP 2021-2024 ble det lagt til grunn etablering av et ansvarlig lån på kr 60 mill., og budsjettert med renteinntekter på kr 0,45 mill. og avdragsinntekter på kr 12,3 mill. i 2021. Rente- og avdragsinntektene fra ansvarlige lån førers i henholdsvis drifts- og investeringsregnskapet. Pågående prosesser med revidering av selskapsavtalen og skattemessige avklaringer er av betydning for utdelinger fra selskapene. Det tilrås at det ikke budsjetteres med utdelinger fra selskapet før det foreligger nærmere avklaringer i de aktuelle prosessene. Det vises til kapittel 4.6 for en nærmere redegjørelse.
 FIU35ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte0 -2 500 -3 000 -3 000
Stavanger kommune har en eierandel på 33,15 % i ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS. På bakgrunn av resultatutviklingen og egenkapitalsituasjonen for selskapet, legges det til grunn en utbytteforventning på kr 0 i 2022, kr 2,5 mill. i 2023 og kr 3,0 mill. årlig fra og med 2024. Det vises til kapittel 4.6 for en nærmere omtale av utbytteforventningen.
 FIU36Endring, Rogaland Parkering AS, engangsuttak av egenkapital 2 000 2 000 2 000 2 000
Ved behandling av HØP 2021-2024 vedtok kommunestyret et engangsuttak av egenkapital fra Rogaland Parkering AS på kr 2,0 mill. i 2021, som er datterselskap av Stavanger Parkeringsselskap KF. Tiltaket er rullert og budsjettet justeres derfor ned med tilsvarende beløp.
 FIU37Forus Næringspark AS, utbytte 5 000 5 000 5 000 5 000
Stavanger kommune har en eierandel på 49 % i Forus Næringspark AS. I HØP 2021-2024 er det lagt til grunn at Stavanger kommune skal motta et årlig utbytte fra Forus Næringspark AS på kr 5 mill. Det pågår en prosess med de øvrige aksjonærene for å avklare grunnlaget for å åpne opp for utdeling av utbytte i vedtektene og aksjonæravtalen. I påvente av avklaringer tilrås det å ikke budsjettere med utbytte fra Forus Næringspark AS i HØP 2022-2025. Det vises til kapittel 4.6 for en nærmere omtale av utbytteforventningen. 
 Tillegg 10Rentekostnader gjeldslån, redusert -1 121 -2 880 -4 824 -6 642
Rentekostnadene vil reduseres som følge av den foreslåtte økte egenfinansieringen av investeringene. Dette reduserer finansutgifter med kr 1,12 mill. i 2022 og ytterligere reduksjoner utover perioden. Effekten i 2025 er anslått å utgjøre kr 6,64 mill. Samlet utgjør dette kr 15,5 mill. i reduserte rentekostnader over kommende planperiode.
 Tillegg 11Avdrag langsiktige lån, redusert -2 077 -4 159 -6 399 -8 784
Avdragsutgiftene vil reduseres som følge av den foreslåtte økningen av egenfinansiering av investeringene. Dette reduserer finansutgiftene med kr 2 mill. i 2022 og ytterligere utover perioden.
 EndringFinans, endring i avdrag på investeringslån -3 076 -34 3 066 6 609
Kommunestyret vedtak i Handlings- og økonomiplan 2022-2025 fører til lavere avdrag i 2022, tilnærmet uendret avdrag i 2023 og økende avdrag utover perioden.
 EndringFinanskostnader, endring i rentekostnad -1 658 52 2 470 5 255
Kommunestyret vedtak i Handlings- og økonomiplan 2022-2025 fører til lavere renteutgifter i 2022, tilnærmet uendret i 2023 og økende renteutgifter utover perioden.
  Finans Totalt 40 097 50 070 89 200 119 571
  Demokrati    
  Folkevalgte 46 955 46 977 46 977 46 977
  Inngående budsjett 45 977 45 977 45 977 45 977
 FIU38Folkevalgte, besparelser arbeidsutvalg forutsettes videreført - slå i sammen med 04 Besparelser ved arbeidsutvalgene 478 000
Besparelsene ved nedleggelse av arbeidsutvalgene ble innarbeidet i HØP 2020-2023, med intensjon om evaluering etter to år. Kommunestyret legger til grunn at besparelsene knyttet til nedleggelse av arbeidsutvalgene videreføres etter en evaluering i 2022.
 EndringPolitisk, rådgiver strategisk næringsarbeid nasjonale myndigheter 500 1 000 1 000 1 000
Det strategiske arbeidet for Stavanger og regionen vår må styrkes, og det trengs et intensivert arbeid opp mot nasjonale myndigheter når det gjelder prioriteringer som kan påvirke Stavanger og kommunens posisjon som energihovedstad. Dette arbeidet foreslås lagt til ordførerens kontor, for å sikre tett kobling mellom politisk ledelse og arbeidet opp mot nasjonale myndigheter.
  Formannskapets reservekonto 3 700 3 700 3 700 3 700
  Inngående budsjett 3 700 3 700 3 700 3 700
  Valg0 7 160 0 7 160
  Inngående budsjett 7 160 7 160 7 160 7 160
 FIU39Valg -7 160 0 -7 160 0
Det budsjetteres med til sammen (konsolidert budsjett for de tre kommunene) kr 7,160 mill. til gjennomføring av kommune og fylkestingsvalg i 2023 og stortingsvalg i 2025.
  Demokrati Totalt 50 655 57 837 50 677 57 837
  Kontroll og revisjon    
  Revisjon 9 015 9 015 9 015 9 015
  Inngående budsjett 8 284 8 284 8 284 8 284
 FIU40Kontroll og revisjon, økt budsjettramme i tidligere HØP 16 16 16 16
Kommunestyret vedtok en rammejustering på kr 16 000 fra og med budsjettåret 2022 i HØP 2021-2024.
 FIU41Rogaland Revisjon IKS, økt timepris 715 715 715 715
Kontrollutvalget i Stavanger behandlet budsjett 2022 for kontroll og tilsyn i sak 41/21 i sitt møte 6. september 2021 og fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget i Stavanger vedtar et samlet budsjett for kontrollarbeidet i kommunen på kr. 9 015 000,- for 2022. Kontrollutvalget er av den oppfatning at antall timer budsjettert til forvaltningsrevisjon er på et fornuftig nivå. Budsjettforslaget skal følge formannskapets behandling/innstilling til budsjett når det oversendes kommunestyret.

Kontrollutvalget legger følgelig til grunn den økte timeprisen på 10,4 % som Rogaland Revisjon IKS har foreslått i sitt underlag. Timeantallet er uendret fra 2021.

En økning av budsjettrammen fra kr 8,284 mill. i 2021 til kr 9,015 mill. i 2022 utgjør en vekst på 8,8 %. Kommunal deflator for kommunesektoren er neste år på 2,5 %. Fire kommunale selskap er innlemmet i basisorganisasjonen fra 2021.

Sak
  Kontroll og revisjon Totalt 9 015 9 015 9 015 9 015
  Tilskudd kirker og livssynssamfunn    
  Kirkelig fellesråd 95 913 96 313 96 513 96 513
  Inngående budsjett 94 788 94 788 94 788 94 788
 FIU42Kirkelig fellesråd, økt tilskudd til vedlikehold av kirkebygg og diakonale stillinger 1 125 1 525 1 725 1 725
Fra 01.01.2020 omfatter Stavanger kirkelige fellesråds bygningsmasse alle bygg som frem til 31.12.2019 ble forvaltet av de tre fellesrådene: Finnøy kyrkjelege fellesråd, Rennesøy kirkelige fellesråd og Stavanger kirkelige fellesråd. I budsjettene fra Finnøy og Rennesøy kirkelige fellesråd er det avsatt svært begrensede midler til vedlikehold av 2700 kvadratmeter. Tatt i betraktning at bygningene ligger spredt på forskjellige øyer som kun har fergesamband vil det, være høyere kostnader med å vedlikeholde disse byggene enn lett tilgjengelige bygg i bykjernen.

Stavanger kirkelige fellesråd ser et økende behov for kirkens diakonale innsats i de ulike kommunedelene, samt i sentrum. Kirken i Stavanger har høy kompetanse på og lang tradisjon for å drive utadrettet omsorgsarbeid for å motvirke utenforskap og ensomhet, og å bidra til livsmestring, integrering, åpne fellesskap og god psykisk helse.

Kommunestyret har vedtatt derfor å øke tilskuddet til Stavanger kirkelige fellesråd med kr 1,13 mill. i 2022, kr 1,53 mill. i 2023 og kr 1,73 mill. i 2024 og 2025. I henhold til likebehandlingsprinsippet vil Kirkelig fellesråd også bli kompensert for helårseffekten av lønnsoppgjøret for 2021.
  Tilskudd kirker og livssynssamfunn Totalt 95 913 96 313 96 513 96 513
  Lønn og pensjon sentralt    
  Lønnsreserve 332 061 332 062 332 062 332 062
  Inngående budsjett 175 256 175 256 175 256 175 256
 FIU43Lønnsoppgjør 2021, helårseffekt 221 805 221 806 221 806 221 806
Helårseffekten av lønnsoppgjør 2021 er beregnet til å komme på kr 241,8 mill. Kommunedirektøren vil innarbeide helårseffekt av lønnsoppgjøret 2021 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 FIU44Lønnsoppgjør 2022, delårseffekt -65 000 -65 000 -65 000 -65 000
Det er signalisert 3,2 % lønnsvekst. Kommunedirektøren har innarbeidet en lønnsreserve for oppgjørene i 2022 som er tilstrekkelig til å dekke forventet lønnsvekst i tråd hovedtariffavtalen (HTA).
  Sentral pensjon 164 743 167 753 167 743 167 743
  Inngående budsjett 193 643 193 643 193 643 193 643
 FIU45Pensjon, lavere finansieringsnivå -28 900 -25 890 -25 900 -25 900
Netto pensjonskostnader for kommunen stiger med 3 % fra siste oppdaterte prognose for 2021 til 2022. Pensjon budsjetteres lokalt på virksomhetene når de gjelder de ordinære pensjonspremiene og sentralt når det gjelder reguleringspremier, AFP, bruk av premiefond og premieavvik. Premien for bruttogaranti blir lavere neste år grunnet nye samordningsregler som skaper mer harmoni mellom forsikret alderspensjon og det som faktisk kommer til utbetaling. Dette reduserer behovet for sentrale pensjonsmidler. I tillegg dekkes økt pensjon med bakgrunn i høyere lønn av lønnsreserven, se egne tiltakslinjer for lønnsreserven.

Dagens nye pensjonsavtale i offentlig sektor gjelder fra 01.01.2020 og innebar prinsippendringer, som har ført til at alle opptjente pensjonsrettigheter (pensjonsreserver) hos KLP har blitt beregnet etter nye regler i 2020 og betydelige reserver er frigjort ved årsoppgjøret 2020 i KLP. Regjeringen har forutsatt at kommunene fordeler bruken av de frigjorte midlene over en periode på syv år. Denne forventningen forutsettes å gjelde alle samarbeidsavtaler som kommunen har med private aktører og hvor det offentlige har stått for hovedfinansiering av tjenestene. Dette betyr at når det offentlige har finansiert løpende pensjon over tid gjennom en avtalebasert tjenestefinansiering, og de historiske innbetalingene har vært for høye etter nye vilkår og framtidige forpliktelser, så er det rimelig at dette tilfaller sponsor, i dette tilfellet kommunen, gjennom tilsvarende lavere betalingsforpliktelser framover.

På bakgrunn av disse forhold forventes lavere behov for budsjettmidler på sentral pensjonsreserve i størrelsesorden kr 28,9 mill. i 2022 og kr 25,9 mill. årlig i påfølgende år.

Pensjonsprognosene er alltid noe usikre i forkant av budsjettåret. Se nærmere omtale i kapittel 4.7.
  Lønn og pensjon sentralt Totalt 496 804 499 815 499 805 499 805
  Regionale prosjekter    
  Rogaland brann og redning IKS -9 590 -9 590 -9 590 -9 590
  Inngående budsjett -9 590 -9 590 -9 590 -9 590
  Tilskudd regionale prosjekter 208 124 213 674 221 224 228 124
  Inngående budsjett 198 369 198 369 198 369 198 369
 FIU46Klimaavgift for cruisetrafikken0 -6 000 -6 000 -6 000
I HØP 2021-2024 ble det lagt til grunn inntekter på kr 0 i 2021 og kr 6 mill. de øvrige årene i planperioden, i påvente av avklaringer knyttet til lokal klimaavgift, system for fellesgodefinansiering og en nasjonal turistskatt/besøksbidrag. Kommunedirektøren legger i HØP 2022-2025 til grunn at inntekter først vil være aktuelt fra 2023 og opprettholder forventningen om kr 6 mill. de øvrige årene i planperioden.
 FIU47Folkehallene, kapital- og driftstilskudd 300 100 -100 -200
Folkehallene består av de regionale idrettsanleggene Sørmarka Arena, Sandneshallen, Randaberg Arena og Sola Arena. Folkehallene er eid og driftet av selskapene Sørmarka flerbrukshall IKS, Multihallen og Storhallen IKS og Folkehallene IKS, som igjen er eid av kommunene Stavanger (53,65 %), Sandnes (30,76 %), Sola (10,59 %) og Randaberg (5 %). Folkehallene drifter også Forus Sportssenter med utgangspunkt i en drifts- og leieavtale med Forus Sportssenter AS.

Det er vedtatt et samlet tilskudd til drift av de fem regionale anleggene på kr 51,2 mill. i 2022, hvorav Stavanger kommunes andel utgjør kr 27,5 mill. Kommunestyret har vedtatt videre et samlet tilskudd på kr 50,8 mill. i 2023, kr 50,5 mill. i 2024 og kr 50,2 mill. i 2025. Tilskuddet fordeles på de tre selskapene Folkehallene IKS, Sørmarka flerbrukshall IKS og Multihallen og Storhallen IKS. Tilskuddet skal dekke drifts- og kapitalkostnader knyttet til Sørmarka Arena, Sandneshallen, Randaberg Arena og Sola Arena. Tilskuddet skal også istandsette Folkehallene IKS til å drifte Forus Sportssenter, gjennom å finansiere drifts- og leiekostnader. Flere av anleggene er om lag 10 år gamle, og det vil være behov for å foreta investeringer i anleggene. I tilskuddet er det innarbeidet økte kapitalkostnader knyttet til nye investeringer. Det vil være behov for å foreta en nærmere vurdering av investeringsnivået fra 2023 ved rullering av handlings- og økonomiplanen.
 FIU48Rogaland brann og redning IKS, driftstilskudd 6 255 16 305 23 755 31 255
Stavanger kommune har en eierandel i Rogaland brann- og redning IKS på 43,7 %. Fra og med 2022 vil eierbrøken være basert på faktisk folketall i eierkommunene (etter en overgangsordning på 5 år). Tilskuddet til Rogaland brann- og redning IKS blir i all hovedsak fordelt etter eierbrøken. Eierkommunene vedtok i 2020 å videreføre tilskuddsnivået på kr 291 mill. også i 2021. Det ble i den forbindelse lagt til grunn at selskapet og kommunedirektørene skulle se nærmere på mulighetene for effektivisering og realiseringen av stordriftsfordeler. Dette arbeidet er gjennomført i 2021 og det forventes at kostnadsnivået i deler av virksomheten kan reduseres. Innfasingen av ny brannstasjonsstruktur bidrar samtidig til en vesentlig økning i leie- og driftskostnadene i kommende planperiode. Det forventes blant annet at stasjonene på Schancheholen og Lervig tas i bruk henholdsvis januar 2022 og mars 2023. Økning i leiekostnadene er estimert til kr 12,7 mill. i 2022, med videre økning i planperioden.

Styret i Rogaland brann og redning IKS har vedtatt en økning i samlet tilskudd på ca. kr 24 mill. (8,29 %), fra 2021 til 2022. Tilskuddsnivået vil med dette utgjøre kr 315,5 mill. i 2022. Eierkommunene har lagt til grunn at effektivisering og realisering av stordriftsfordeler skal bidra til en moderat vekst i tilskuddsnivået. Kommunestyret har vedtatt at tilskuddet fra eierkommunene økes med kr 16,8 mill. fra 2021 til 2022, hvorav kr 12,7 mill. medgår til å finansiere økte leiekostnader. Dette gir et samlet tilskudd til selskapet på i overkant av kr 308 mill. Det legges da til grunn at øvrige behov håndteres gjennom omstilling og eventuell bruk av opptjente midler i en overgangsperiode. Stavanger kommune delfinansierer også drift og vedlikehold av luftmålestasjoner og sivilforsvaret. Samlet tilskudd for Stavanger kommune utgjør kr 136,9 mill. i 2022.
 FIU49Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) 3 200 4 900 5 200 4 700
Stavanger kommune yter i 2021 et tilskudd på kr 41,4 mill. til Stavanger konserthus IKS, hvorav kr 9,5 mill. i driftstilskudd og kr 31,9 mill. som skal dekke kapitalkostnader knyttet til nytt konserthus. Stavanger konserthus IKS har vært hardt rammet av arrangementforbud og kapasitetsbegrensninger knyttet til koronapandemien. Selskapet har valgt å møte situasjonen offensivt og arbeidet aktivt for å opprettholde størst mulig aktivitet, basert på statlige stimuleringsordninger. Selskapets prognoser indikerer et positivt årsresultat i 2021.

Av samlede driftsinntekter i et normalår utgjør egeninntjeningen i form av husleie, billettinntekter og sponsorinntekter mv. 87 %. I selskapets budsjett for kommende planperiode er det lagt opp til fortsatt årlig vekst i disse inntektene på 4 %. Dette forutsetter at kulturlivet gjennombygges og at konsertmarkedet ikke svekkes langvarig som følge av koronapandemien. I kommende planperiode forventer selskapet relativt høye sponsorinntekter. Det er imidlertid en tendens at tidshorisont og nivå vil reduseres ved fornyelse av avtaler. Det er av den grunn forventet at sponsorinntektene reduseres med kr 1 mill. fra 2023. Det er videre 10 år siden konserthuset ble tatt i bruk i 2022, og det er av den grunn ikke lengre behov for å opprettholde avsatte midler til mulig etterbetalingskrav knyttet til merverdiavgift. Stavanger kommune har tidligere lagt til grunn at minkingsbeløpet skal anvendes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld og nødvendige investeringer i konserthuset. Det er i 2022 behov for å anvende resterende avsatte midler til utbedringer av fasaden på konserthuset. Dette vil gi en reduksjon i renteinntekter for selskapet som er estimert til kr 0,9 mill. i 2022 og økende til kr 1,5 mill. øvrige år i planperioden.

Stavanger konserthus IKS har arbeidet langsiktig og systematisk med effektiviseringstiltak. I kommende planperiode har selskapet et effektiviseringsmål med helårsvirkning på kr 1,5 mill. fra 2023. Selskapet anser det likevel som nødvendig å anmode om en økning i driftstilskuddet på kr 0,9 mill. i 2022 og kr 1,5 mill. hvert år i perioden 2023-2025, basert på det forannevnte inntektsbortfallet. Kommunedirektøren tilrår at driftstilskuddet økes med kr 0,5 mill. i 2022, og at det foretas en ny vurdering av tilskuddsbehovet ved neste rullering av handlings- og økonomiplanen. I forslag til Handlings- og økonomiplan 2022-2025 er det av den grunn lagt til grunn et samlet tilskudd på kr 44,6 mill. i 2022. Dette omfatter et driftstilskudd på kr 10 mill. og en oppdatert prognose for kapitalkostnader på kr 34,6 mill. Det er vedtatt videre et samlet tilskudd på kr 46,3 mill. i 2023, kr 46,6 mill. i 2024 og kr 46,1 mill. i 2025.
  Regionale prosjekter Totalt 198 534 204 084 211 634 218 534
  Sentrale utgifter    
  Fellesutgifter 74 730 79 730 84 730 89 730
  Inngående budsjett 104 846 104 846 104 846 104 846
 FIU50Administrative områder, reduksjon og gevinstrealisering 100 100 100 100
Som en konsekvens av statsbudsjettet for 2019 vedtok kommunestyret kommunedirektørens tilleggsinnstilling hvor det fremkom et behov for å nedjustere noe av innsatsen på de administrative/sentrale områdene. Tiltaket er vedtatt videreført med en ytterliggere reduksjon av opptrappingen på kr 0,1 mill. til totalt kr 1,9 mill. fra og med 2022.
 FIU51Reduksjon i ekstern konsulentbruk -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Kommunestyret forventer en reduksjon i ekstern konsulentbruk i perioden, og kommunedirektøren viderefører tiltaket fra HØP 2021-2024 med en reduksjon på kr 5 mill. fra og med 2022.
 FIU52Eksterne husleiekontrakter5000 5 000 5 000 5 000
Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 5 mill. fra og med 2022 for å ta høyde for indeksregulering av eksterne husleiekontrakter.
 FIU53Lederutvikling 300 300 300 300
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om lederutvikling. Ledelse er sentralt for å sikre gode tjenester, godt arbeidsmiljø med lavt sykefravær, heltidskultur, forbedring og tilpasning til nye rammer. Kommunestyret vedtok å sette av kr 1,0 mill. i 2021 økende til kr 1,3 mill. i årene fra og med 2022 til utvikling og gjennomføring, av et lederutviklingsprogram for virksomhetsledere i Stavanger kommune, etter modell av lederutviklingsprogrammet for direktører, kommunalsjefer og avdelingssjefer som ble gjennomført i 2019-2020.
 FIU54Fellesutgifter, mindreinntekter / merutgifter korona utgår fra 2022 -41 916 -41 916 -41 916 -41 916
Opprinnelig budsjett 2021 inneholder økt rammetilskudd fra staten med bakgrunn i den forventede koronasituasjonen i første halvår 2021. Tiltaket var av engangskarakter og utgår fram i tid. Tilsvarende gjelder for budsjetterte merkostnader, blant annet under fellesutgifter med kr 41,916 mill.
 FIU55Lyntog-forum0 -100 -100 -100
Kommunestyret vedtok ved behandling av HØP 2021-2024 å opprettholde medlemskapet til og med 2022, og bevilget kr 0,1 mill. til formålet.
 FIU56Ny satsing på forskning og utvikling 10 000 15 000 20 000 25 000
Kommunesektoren står foran store utfordringer innenfor sine ansvarsområder, som helsetjenester, oppvekst og klima. Oppgavene blir flere og ansvaret stadig utvidet, uten at det nødvendigvis følger økte ressurser med. Skal vi lykkes med å opprettholde et velferdssamfunn i årene som kommer, må kommunen utvikle ny kunnskap og ny kompetanse. I dag mangler tilstrekkelig grad av kunnskap til å løse de store utfordringene vi møter. Denne kunnskapen må utvikles. Kommunedirektøren mener at kommunene selv må gå foran om det skal bli endringer i hvordan forskningsmidlene anvendes. Her må de store regionkommunene ta lederskap. Kommunestyret har vedtatt at forskningsinnsatsen økes betydelig, både i egen regi og sammen med andre. I kommende planperiode foreslås det avsatt til sammen kr 70 mill. til dette. Det er også et mål å styrke den interne forskerkompetansen. På denne måten blir kommunen i større grad premissleverandør, med tanke på å definere behovet for ny kunnskap, og kan ta større eierskap til forskningsaktiviteten i egen kommune. Kommunestyret har vedtatt å innarbeide kr 10,0 mill. i 2022, kr 15,0 mill. i 2023, kr 20,0 mill. i 2024 og kr 25,0 mill. i 2025.
 FIU57Pasientskadeerstatning - økning i kostnader grunnet pandemien 1 400 1 400 1 400 1 400
Utbetaling av pasientskadeerstatning i offentlig helsetjeneste skal dekkes av de regionale helseforetakene, fylkeskommunene og kommunene. Driftsutgiftene blir dekket over statsbudsjettet. De fakturerte beløpene beregnes ut fra Norsk Pasientskadeerstatning sin prognose for erstatningsutbetalinger fordelt på de ulike forvaltningsnivåene. Avviket mellom innbetalt tilskudd og faktisk utbetalt erstatning ved en avregning året etter.

Som en konsekvens av pandemien, erfarer kommunen en økning i kostnader knyttet til pasientskadeerstatning. Kommunestyret har vedtatt derfor å styrke rammen med kr 1,4 mill.
 EndringSentrale utgifter, Lyntogforum0 100 100 100
Medlemskap i Lyntogforum videreføres. Sammen med flere kommuner i Rogaland og på Vestlandet gjøres det et viktig arbeid for å arbeide for Vestlandsbanen over Haukeli.
  Hovedtillitsvalgte 14 350 14 350 14 350 14 350
  Inngående budsjett 14 350 14 350 14 350 14 350
  Sentrale områder 15 15 15 15
  Inngående budsjett 15 15 15 15
  Sentrale utgifter Totalt 89 095 94 095 99 095 104 095
  Felles inntekter og utgifter Totalt -8 248 930 -8 263 529 -8 272 363 -8 329 964
  Kommunedirektør og kommuneadvokatVedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
  Kommuneadvokat 7 281 7 281 7 281 7 281
  Inngående budsjett 7 281 7 281 7 281 7 281
  Kommunedirektør 6 591 6 591 6 591 6 591
  Inngående budsjett 5 091 5 091 5 091 5 091
 KD1Styrking av budsjettramme -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
I tråd med HØP 2021-2024 foreslår kommunedirektøren å redusere bevilgingen som ble satt av som et engangsbeløp for å ivareta strategiske beslutninger, omstillinger og økte aktiviteter på kr 2 mill. fra og med 2022.
 KD2Traineestillinger -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Stavanger kommune har deltatt i Trainee Sørvest som er et tverrfaglig traineeprogram og samarbeid mellom Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Universitetet i Stavanger. Samarbeidet skal sikre riktig kompetanse til regionens næringsliv. Stavanger har hatt 2 traineestillinger i dette programmet. Kommunestyret har vedtatt at programmet ikke videreføres og reduserer rammen med kr 1,5 mill. årlig fra og med 2022.
 KD3Omstilling 2025 5 000 5 000 5 000 5 000
I tråd med HØP 2021-2024 har kommunedirektøren satt i gang «Omstilling 2025». Dette programmet krevet målrettet prioritering over tid – både av folkevalgte, ledere og medarbeidere. Skal en lykkes med dette kreves det systematisk og kunnskapsbasert omstillingsarbeid i alle sektorer og på alle nivå og ikke minst et stødig, modig og godt lederskap. For gjennomføring av programmet omstilling 2025 foreslår kommunedirektøren kr 5 mill. årlig fra og med 2022.
  Digi Rogaland0000
  Inngående budsjett0000
  Kommuneadministrasjon Totalt 13 872 13 872 13 872 13 872
  Kommunedirektør og kommuneadvokat Totalt 13 872 13 872 13 872 13 872
  Oppvekst og utdanningVedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
  Barn, unge og familie    
  Barneverntjenesten 315 725 310 875 307 725 301 425
  Inngående budsjett 261 625 261 625 261 625 261 625
 OU1Barnevern, nedtrapping tildelte bosettingsmidler -1 800 -1 800 -1 800 -1 800
Bystyret vedtok i Handlings- og økonomiplan 2017-2020 å avsette kr 166 mill. av tildelt integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. Rammen til barnevernet justeres ned i samsvar med vedtatt nedtrappingsplan.
 OU2Barnevern, stillinger i barnevernet 1 300 1 300 1 300 1 300
Ved behandlingen av HØP 2020-2023 vedtok kommunestyret å styrke barnevernet årlig. Kommunestyret har vedtatt å videreføre vedtaket og styrker budsjettrammen med kr 1,3 mill. årlig i perioden.
 OU3Barnevern, utvikling og innføring av DigiBarnevern -900 -2 600 -2 600 -2 600
Siden 2020 har Stavanger kommune deltatt i prosjekt Digibarnevern. Sju storbyer og KS samarbeider om å utvikle og innføre et digitalt fagsystem og innbyggertjenester i barnevernet. Stavangers bidrag i prosjektet finansieres av midler avsatt til digitalisering i kommunens disposisjonsfond. Bevilgningen utgår fra 2023, og budsjettrammen reduseres med kr 0,9 mill. i 2022 og kr 2,6 mill. fra og med 2023.
 OU4Barnevern, Barnevernformen: økning i kommunale egenandeler ved kjøp av statlige tiltak 39 000 35 850 32 700 26 400
Staten har besluttet å øke kommunens egenandeler ved kjøp av statlige barnevernstiltak. Midler til å dekke de økte egenandelene er lagt inn i rammetilskuddet til kommunene, og Kommunestyret har vedtatt å legge midlene inn i rammen til barnevernet. Endringen er et ledd i barnevernreformen og skal stimulere kommunene til å jobbe forebyggende med barnevern. Barneverntjenesten skal arbeide mer og bedre med hjelpetiltak, med sikte på å redusere antall plasseringer. Kommunedirektøren legger til grunn at dette på sikt vil føre til reduserte utgifter, og foreslår derfor å redusere bevilgningen i perioden. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettrammen med kr 39 mill. i 2022, kr 35,85 mill. i 2023, kr 32,7 mill. i 2024 og kr 26,4 mill. i 2025.
 OU5Barnevern, Barnevernreformen: Tilskudd til stillinger i det kommunale barnevernet innlemmes i rammetilskuddet 15 100 15 100 15 100 15 100
Fra 2022 blir statens øremerkete tilskudd til stillinger i det kommunale barnevernet innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Kommunestyret har vedtatt at midlene legges inn i budsjettrammen til barnevernet. Kommunestyret har vedtatt å øke budsjettrammen med kr 15,1 mill. årlig.
 OU6Barnevern, kompetansekrav oppvekstreform 1 400 1 400 1 400 1 400
Regjeringen foreslår gjennom statsbudsjettet 2022 å innføre kompetansekrav i barnevernet. Fra 1.1.2022 innføres det krav om at ansatte med visse kjerneoppgaver i barnevernet skal ha relevant masterutdanning. Det er lagd en overgangsordning for nåværende ansatte. Overgangsordningen gir mulighet for at en kombinasjon av arbeidserfaring og etterutdanning kan kompensere for mastergrad for ansatte med relevant bachelorgrad. Overgangsordningen gjelder frem til 2031. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettrammen med kr 1,4 mill. årlig i perioden.
  Embo 26 047 23 947 23 947 23 947
  Inngående budsjett 37 047 37 047 37 047 37 047
 OU7EMbo, nedleggelse av Basen0 -2 100 -2 100 -2 100
Ved behandlingen av HØP 2021-2024, ble det vedtatt å legge ned basen med virkning fra 2023. Kommunedirektøren vurderer nå hvordan kommunen på en best mulig måte kan gi de få ungdommene som fortsatt bor i EMbo, et godt og inkluderende fritidstilbud. Kommunestyret har vedtatt å redusere rammen med kr 2,1 mill. fra og med 2023.
 OU8EMbo, nedtrapping av antall enslige mindreårige flyktninger -11 000 -11 000 -11 000 -11 000
Antallet mindreårige flyktninger til Stavanger fortsetter å gå ned, og flere av ungdommene som i dag bor i botilbudet for enslige mindreårige er på vei til å flytte ut. Tilbudet er redusert over flere år, og Kommunestyret har vedtatt å tilpasse driften ytterligere ved å avvikle en institusjon i 2022. Kommunestyret har vedtatt å redusere rammen med kr 11 mill. fra og med 2022.
  Helsestasjon og skolehelsetjenesten 100 115 101 315 101 315 101 315
  Inngående budsjett 97 591 97 591 97 591 97 591
 OU9Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, reduksjon i tilskudd fra Helsedirektoratet 2 500 3 700 3 700 3 700
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten mottar årlig tilskudd fra Helsedirektoratet for å styrke og utvikle tjenesten. Helsedirektoratet varsler at tilskuddet vil bli redusert til 80 % i 2022 og 70 % i 2023. Kommunestyret har vedtatt å øke budsjettrammen til helsestasjons- og skolehelsetjenesten for å kompensere for denne reduksjonen.
 Tillegg 8Helsestasjon og skolehelsetjenesten, arbeidsinndeling innen svangerskapsomsorgen 24 24 24 24
I forbindelse med en endring i arbeidsinndelingen innen svangerskapsomsorgen, flyttes oppgaven fra spesialhelsetjenesten til fastlegene og jordmødrene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Regjeringen foreslår å sette av kr 1 mill. til kommunene, som for Stavanger kommune utgjør kr 24 000 per år.
  Ungdom og fritid 74 350 73 350 73 350 73 350
  Inngående budsjett 64 800 64 800 64 800 64 800
 OU10Ungdom og fritid, ungdomsundersøkelsen i 2022 500 000
I HØP 2019-2022 ble det bevilget kr 0,5 mill. til å gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2019. Det ble videre innarbeidet kr 0,5 mill. til å gjennomføre undersøkelsen på ny i 2022. De øvrige årene i planperioden reduseres budsjettet tilsvarende.
 OU11Ungdom og fritid, Barnas sommer - tilbud til barn og unge under koronapandemien -7 000 -7 000 -7 000 -7 000
Ved behandlingen av HØP 2021-2024 bevilget kommunestyret kr 7 mill. i 2021 til gratis sommeraktiviteter for barn og unge. Barnas sommer var et midlertidig tiltak for å gi barn og unge et større innhold i sommerhverdagen under koronapandemien. Midlene utgår fra 2022.
 OU12Ungdom og fritid, fritidsklubb Finnøy 1 050 1 050 1 050 1 050
Kommunestyret har vedtatt at det etableres en fritidsklubb for barn og unge på Finnøy. Det settes av kr 1,05 mill. til tiltaket i planperioden.
 OU13Ungdom og fritid, fritidsmentor 3 500 3 500 3 500 3 500
Kommunestyret har vedtatt å etablere en ny ordning med fritidsmentor. Fritidsmentor er et frivillig forebyggende tilbud for barn i alderen 8 – 13 år som ikke deltar på fritidsaktiviteter. Hensikten er å fange opp barn og unge som av ulike grunner faller utenfor fritidstilbudene i kommunen. Kommunestyret har vedtatt at det bevilges kr 3,5 mill. årlig til en slik ordning.
 OU14Ungdom og fritid, nytt bydelshus i Kvernevik - leiekostnader og flytting 4 500 4 000 4 000 4 000
Ungdom og fritid flytter inn i nytt bydelshus i Kvernevik i april 2022. Bydelshuset er et offentlig-privat samarbeid, og kommunen er leietaker i det nye bygget. Selve flytteprosessen er anslått å koste kr 0,5 mill. I tillegg kommer netto økte leiekostnader på anslagsvis kr 4 mill. Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 4,5 mill. i 2022 og kr 4 mill. videre i perioden.
 EndringUngdom og fritid, Barnas sommer, videreføres 7 000 7 000 7 000 7 000
Sommertilbudet «Barnas Sommer» har gitt gratisaktiviteter til alle byens barn i regi av idrettslag, organisasjoner og andre aktivitører sommeren 2020 og 2021. Samarbeidspartiene ønsker å gjøre «Barnas Sommer» til en permanent ordning. Sak om organisering av «Barnas Sommer» 2022 legges fram for Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog i løpet av de tre første månedene i 2022.
  Barn, unge og familie Totalt 516 237 509 487 506 337 500 037
  Barnehage    
  Barnehage 1 182 155 1 167 155 1 149 055 1 149 055
  Inngående budsjett 1 215 855 1 215 855 1 215 855 1 215 855
 OU15Barnehage, antall barn i barnehagen - nedgang -23 000 -52 000 -70 000 -70 000
Antall barn i barnehagealder fortsetter å gå ned. Prognosene tyder på at antallet vil falle ytterligere utover i planperioden. Kommunestyret har vedtatt på bakgrunn av dette, å redusere barnehagerammen med kr 23 mill. i 2022, kr 52 mill. i 2023 og kr 70 mill. i 2024 og 2025.
 OU16Barnehage, spesielt tilrettelagte avdelinger (STA) - endret organisering -500 -500 -500 -500
I HØP 2020-2023, ble det vedtatt å endre organiseringen i de spesielt tilrettelagte avdelingene som har færrest barn. De to største avdelingene, Auglend og Stokkatunet, beholdes som i dag, mens de øvrige avdelingene integreres i det ordinære tilbudet i barnehagen. Tiltaket gir en årlig besparelse på kr 0,5 mill.
 OU17Barnehage, ressurssenter for styrket barnehagetilbud – ny organisering -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
I HØP 2020-2023 ble det vedtatt å endre organiseringen og finansieringen av det spesialpedagogiske barnehagetilbudet. Endringen trådte i kraft høsten 2021. Ressurssenteret er avviklet og den spesialpedagogiske kompetansen inkluderes sterkere i barnehagenes ordinære drift. Det er beregnet at omorganiseringen vil gi innsparing i administrasjonskostnader på kr 2 mill. årlig. Nye beregninger viser at også antallet vedtakstimer kan ventes å gå ned. Fra 2022 er dette ventet å gi ytterligere kr 4 mill. i reduserte kostnader per år, og kommunedirektøren har lagt inn en budsjettreduksjon på kr 6 mill. årlig fra og med 2022.
 OU18Barnehage, økte inntekter fra foreldrebetaling -6 300 -6 300 -6 300 -6 300
I statsbudsjettet er det fastsatt at prisen for en heltidsplass i barnehage skal være maks kr 3 315 per måned i 2022. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Prisøkningen vil gi kommunen kr 6,3 mill. i økte årlige inntekter.
 OU19Barnehage, justering av tilskuddet til private barnehager 11 000 11 000 11 000 11 000
Kommunen skal yte tilskudd til driften av alle godkjente barnehager i kommunen. Finansieringen av de private barnehagene skal være likeverdig med de kommunale. Tilskuddssatsen justeres årlig med bakgrunn i regnskapene for de kommunale barnehagene to år tilbake i tid, korrigert for lønn- og prisvekst. Årets justering i tilskuddet vil gi kommunen en merutgift på kr 11 mill.
 OU20Barnehage, oppstart av Strømvig barnehage - inventar og utstyr 300 000
Nye Strømvig barnehage skal etter planen åpne i desember 2022. Det settes av kr 0,3 mill. til å kjøpe inn inventar og utstyr i 2022.
 OU21Barnehage, oppstart av Teknikken barnehage - inventar og utstyr 600 000
Nye Teknikken barnehage skal etter planen åpne i desember 2022. Det settes av kr 0,6 mill. til å kjøpe inn inventar og utstyr i 2022.
 OU22Barnehage, ekstra barnehageopptak -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
Ved behandlingen av HØP 2021-2024, ble det vedtatt å gjennomføre et ekstra barnehageopptak for å øke fleksibiliteten for tilflyttere. Kostnadene til tiltaket viste seg å være lavere enn antatt. Kommunestyret har vedtatt derfor at tiltaket finansieres innenfor gjeldende rammer, og at bevilgningen utgår fra 2022.
 OU23Barnehage, flere barnehagelærere 1 000 1 000 1 000 1 000
Regjeringen foreslår gjennom statsbudsjettet 2022 et mål på 50 % barnehagelærere innen 2025. Kommunene skal legge til rette for flere barnehagelærere i grunnbemanningen. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet med kr 1 mill. årlig i perioden.
 Tillegg 4Barnehage, makspris kommunale bhg 2 000 11 000 11 000 11 000
Maksimalprisen i barnehage reduseres til kr 3 050 fra 1. august 2022 (kr 33 550 per år). Prisen reduseres dermed med kr 265 per måned sammenlignet med forslaget om maksimalpris fra 1. januar 2022. Dette er også en reduksjon på kr 180 i forhold til budsjettåret 2021. Formålet er å øke deltakelsen i barnehage. Effekten for de kommunale barnehagene anslås til kr 2 mill. for høsthalvåret 2022 og kr 11 mill. i helårseffekt påfølgende år.
 Tillegg 5Barnehage, makspris private bhg 1 000 7 000 7 000 7 000
Maksimalprisen i barnehage reduseres til kr 3 050 fra 1. august 2022 (kr 33 550 per år). Prisen reduseres dermed med kr 265 per måned sammenlignet med forslaget om maksimalpris fra 1. januar 2022. Dette er også en reduksjon på kr 180 i forhold til budsjettåret 2021. Formålet er å øke deltakelsen i barnehage. Effekten for kommunens private barnehager anslås til kr 1 mill. for høsthalvåret 2022 og kr 7 mill. i helårseffekt påfølgende år.
 Tillegg 6Barnehage, private, endring i pensjonspåslaget, lavere tilskudd -4 300 -4 400 -4 500 -4 500
Regjeringen foreslår å redusere pensjonspåslaget for private barnehager, fra 13 % til 10 %, med virkning fra 1. januar 2022. Justeringen påvirker ikke pensjonen til de ansatte i private barnehager, men innebærer at pensjonstilskuddet samsvarer bedre med de faktiske pensjonsutgiftene private barnehager har. Enkeltstående barnehager får noe bedre tid til å tilpasse seg ved at endringen fases inn over tre år. Anslagsvis utgjør dette om lag kr 4,3 – 4,5 mill. for Stavanger kommune. Barnehagerammen er vedtatt nedjustert tilsvarende, med en gradvis effekt de første årene.
 EndringBarnehage, spesielt tilrettelagte avdelinger (STA), dagens avdelinger beholdes 500 500 500 500
Kommunestyret vedtar å styrke barnehagerammen med kr 0,5 mill. hvert år i perioden. Samarbeidspartiene vil sikre at STA-avdelingene beholdes, for å ivareta tryggheten og tilbudet til barn med spesielle behov. Tiltaket må sees i sammenheng med opprinnelig omstillingstiltak knyttet til STA.
 EndringBarnehage, kommunalt bemanningssenter barnehage, teknisk justering A -8 000 -8 000 -8 000 -8 000
Kommunestyret vedtar å sette av kr 8 mill. årlig, til å ansette faste vikarer i faste stillinger, i en offentlig vikarordning. Midlene sees i sammenheng med vedtak i sak 26/21 i Utvalg for arbeidsliv og lønn.
 EndringBarnehage, kommunalt bemanningssenter barnehage, teknisk justering B 8 000 8 000 8 000 8 000
Kommunestyret vedtar å sette av midler til å ansette faste vikarer i faste stillinger, i en offentlig vikarordning. Etableringen av kommunalt bemanningssenter finansieres ved reduksjon i bruk av private bemanningsbyrå på kr 8 mill. årlig. Midlene sees i sammenheng med vedtak i sak 26/21 i Utvalg for arbeidsliv og lønn.
  Ressurssenter for styrket barnehagetilbud0000
  Inngående budsjett0000
  Barnehage Totalt 1 182 155 1 167 155 1 149 055 1 149 055
  Oppvekst og utdanning sentralt    
  Stab oppvekst og utdanning 62 071 74 771 73 771 73 771
  Inngående budsjett 43 071 43 071 43 071 43 071
 OU24Stab oppvekst og utdanning, reduksjon internpost 500 500 -500 -500
Høsten 2019 tok Stavanger kommune i bruk Public Oppvekst, et saks- og arkivsystem for skole og barnehage. All post, inkludert internpost, skal nå gå digitalt, og internpost skole og barnehage kan avvikles. I HØP 2021-2024 ble det lagt inn en innsparing på kr 0,5 mill. i 2021 og ytterligere kr 0,5 mill. fra og med 2022 knyttet til nedbemanning i internposten. Nedbemanningen må utsettes to år, og midlene legges derfor tilbake i budsjettet og tas først ut igjen i 2024.
 OU25Stab oppvekst og utdanning, organisering foreldreveiledning -1 750 -3 500 -3 500 -3 500
Ved behandlingen av HØP 2021-2024, vedtok kommunestyret å samle flere av tjenestetilbudene som i dag driver med foreldreveiledning. Dette skal gi bedre samordning og gjøre det lettere for brukerne å orientere seg i tjenestetilbudet. Tiltaket er beregnet å gi en innsparing på kr 1,75 mill. i 2022 og kr 3,5 mill. fra 2023.
 OU26Stab oppvekst og utdanning, KADÅITTEPÅ, tiltakspakke psykisk helse barn og unge 18 600 18 600 18 600 18 600
For å motvirke de negative konsekvenser av pandemien for barn og unge, har kommunestyret vedtatt en tiltakspakke med navnet KADÅITTEPÅ. Deler av tiltakspakken er allerede finansiert innenfor eksisterende budsjettrammer. Kommunestyret har vedtatt å øke budsjettet med ytterligere kr 18,6 mill. i planperioden for å fullfinansiere tiltakene i KADÅITTEPÅ: Miljøveiledere på skolene, et nytt ambulerende innsatsteam for barn i alderen 12- 18 år, flere stillinger i PPT, uteseksjonen og skolehelsetjenesten, prosjektet Ungjobb og spørretjenesten Foreldre spør.
 OU27Stab oppvekst og utdanning, barneverns-/ oppvekstreform, tidlig innsats organiseres ved ny enhet 6 300 12 600 12 600 12 600
Fra 2022 får kommunene større ansvar og flere oppgaver på barnevernområdet gjennom barnevernreformen. Et av målene med reformen er at kommunene skal styrke tidlig innsats og forebygging i hele oppvekstsektoren. Barnevernsreformen kalles derfor også en oppvekstreform. Kommunestyret har vedtatt å opprette en ny virksomhet som skal tilby foreldreveiledning og forebyggende tjenester knyttet til barn og unges psykiske helse. Dette vil styrke de universelle, forebyggende tjenestene for barn og unge vesentlig, noe som er hovedintensjonen i oppvekstreformen. Tilbudene i den nye virksomheten skal bidra til å gi familiene hjelp tidligere og vil dermed også kunne redusere behovet for barneverntjenester. Det planlegges å opprette virksomheten fra høsten 2022 og Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettrammen med kr 6,3 mill. i 2022 og kr 12,6 mill. videre i perioden.
 OU28Stab oppvekst og utdanning, tilskudd sårbare barn -6 400 000
Solbergregjerningen foreslår i statsbudsjettet 2022 å bevilge midler til tiltak for å støtte barn og unge som følge av konsekvenser av koronapandemien i skole og barnehage. Midlene kan blant annet brukes til tiltak for å støtte den faglige og sosiale utviklingen til barn og unge og til bedre oppfølging av sårbare barn. Bevilgningen er ettårig. Kommunedirektøren vil bruke disse midlene til finansiering av lokale tiltak, og tilskuddet utgjør kr 6,4 mill. i 2022.
 EndringStab Oppvekst og utdanning, styrking av foreldreveiledning 1 750 3 500 3 500 3 500
Stavanger kommunestyre vedtok i forbindelse med HØP 2021 - 20224 et tiltak knyttet til å etablere en ny organisering av foreldreveiledning. dette skulle gi en innsparende effekt. Dette tiltaket ble foreslått korrigert i HØP 2022 - 2025, og korrigers tilbake av Formannskapet.
  Oppvekst og utdanning sentralt Totalt 62 071 74 771 73 771 73 771
  Skole    
  Grunnskole 1 656 021 1 665 591 1 667 091 1 667 091
  Inngående budsjett 1 607 991 1 607 991 1 607 991 1 607 991
 OU29Grunnskole, redusert bosetting av flyktninger - nedtrapping av midler til språkopplæring -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
I 2017 ble skolerammen styrket med kr 3 mill. for å dekke økte utgifter til språkopplæring i skolene som følge av økt bosetting av flyktninger. Bevilgningen skulle trappes ned i perioden, og midlene utgår fra 2022.
 OU30Grunnskole, anskaffe nytt barnehage- og skoleadministrativt system -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Budsjettet for 2021 ble styrket med kr 1 mill. for å anskaffe nytt barnehage- og skoleadministrativt system. Systemet er nå kjøpt inn, og bevilgningen utgår fra 2022.
 OU31Grunnskole, avvikle lokal ordning med lavinntektsmoderasjon i SFO -4 300 -4 300 -4 300 -4 300
I statsbudsjettet for 2020 ble det vedtatt en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO. På denne bakgrunn er kommunens egen ordning med lavinntektsmoderasjon avviklet og Kommunestyret har vedtatt å redusere rammene med kr 4,3 mill. årlig.
 OU32Grunnskole, prøveprosjekt skolemat 6 000 6 000 6 000 6 000
Ved behandlingen av HØP 2020-2023 ble det vedtatt å innføre en prøveordning med gratis skolemat. Ordningen prøves ut på utvalgte ungdomsskoler i levekårsutsatte områder og Kommunestyret har vedtatt å videreføre prosjektet med kr 6 mill. årlig i perioden.
 OU33Grunnskole, ny nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 900 900 900 900
Ved behandlingen av HØP 2021-2024, ble det vedtatt å øke grunnskolerammen for å finansiere den nye nasjonale ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO. Fra høsten 2021 skal ingen betale mer enn 6 % av samlet inntekt i husstanden for et barn i heltid i SFO. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettrammen med 0,9 mill. årlig for å dekke opp for mindreinntekten.
 OU34Oppvekst og utdanning, ekstrabevilgning knyttet til koronapandemien utgår -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
I 2021 ble budsjettrammen til oppvekst og utdanning styrket med kr 10 mill. Formålet var å kunne ivareta og opprettholde god drift i virksomhetene under koronapandemien. Midlene utgår fra 2022.
 OU35Grunnskole, redusert finansiering av Newton-rommet på Oljemuseet -300 -300 -300 -300
Ved behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det, av budsjettmessige hensyn, vedtatt å redusere finansieringen av Newton-rommet.
 OU36Grunnskole, redusert tilskuddssats i særskilt tilrettelagte opplæringstilbud -500 -500 -500 -500
Ved behandlingen av HØP 2021-2024 ble det vedtatt å redusere tilskuddssatsen i STOLT noe ned. Budsjetteffekten av endringen er kr 0,5 mill. årlig fra 2022.
 OU37Grunnskole, omstilling Lenden0 -6 000 -6 000 -6 000
Ved behandlingen av HØP 2021-2024 ble det vedtatt å igangsette et arbeid for å redusere bruken av alternative skoletilbud, samordne tilbud om foreldreveiledning og styrke inkluderingen av elevene på egen nærskole. En sak om samarbeid og arbeidsfordeling mellom skolene, Lenden og PPT er under utarbeiding og vil bli lagt fram våren 2022. Endringen vil gi reduserte driftsutgifter på Lenden på kr 6 mill. fra 2023.
 OU38Grunnskole, elevtallsendring 11 000 11 000 11 000 11 000
Framskrivingen av folkemengden for 2022 viser at Stavanger kommune kan vente at antallet barn i grunnskolealder vil gå opp med 181 fra 1. januar 2021 til 1. januar 2022. Elevtallet på barnetrinnet ventes å gå ned med 6 elever, mens elevtallet på ungdomstrinnet ventes å øke med 187 elever. På denne bakgrunn foreslår kommunedirektøren å øke skolerammen med kr 11 mill.
 OU39Grunnskole, reduserte foreldrebetalinger i skolefritidsordning 10 000 10 000 10 000 10 000
Da ordningen med gratis SFO ble innført, ble det budsjettert med et inntektstap på kr 30 mill. årlig. Regnskapstallene tyder på at det reelle inntektstapet knyttet til ordningen med gratis SFO på 1. trinn er en del høyere enn budsjettert. I tillegg til at om lag 1500 førsteklassinger har fått betalingsfri som følge av ordningen med gratis SFO på 1. trinn, gikk antallet elever som benytter SFO på 2.-4. trinn ned skoleåret 2020-2021. For å sikre finansieringen av SFO-tilbudet, må det bevilges ytterligere kr 10 mill. årlig i planperioden.
 OU40Grunnskole, foreldrebetaling, skolefritidsordning, prisjustering -1 770 -2 700 -2 700 -2 700
Kommunestyret har vedtatt å justere opp prisene i skolefritidsordningen tilsvarende kommunal deflator, med 2,8 %, fra 1. august 2022. Prisen blir etter dette kr 3 277 kroner for en 100 % plass og kr 2 255 for en 60 % plass i SFO. Nasjonal moderasjonsordning gjelder, og ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten for en heltids plass i SFO.
 OU41Grunnskole, lisenskostnad nytt skole- og barnehageadministrativt system 2 500 2 500 2 500 2 500
Det er anskaffet et nytt skole- og barnehageadministrativt system. Systemet skal ivareta barnehageopptaket på en bedre måte enn i dag, forenkle og forbedre arbeidsprosesser og brukeropplevelser og ivareta behovet for kommunikasjon mellom skole, hjem og barnehage. Årlig lisenskostnad er kr 2,5 mill. og Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettrammen med 2,5 mill. årlig.
 OU42Grunnskole, Newtonrommet -fullfinansiering 300 300 300 300
I HØP 2021-2024 foreslo kommunedirektøren å si opp avtalen med Oljemuseet om Newtonrommet. Tiltaket ville gitt en innsparing på kr 0,8 mill. Ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen, vedtok kommunestyret å videreføre avtalen om Newton-rommet. Kommunestyret bevilget kr 500 000 til tiltaket. For å kunne videreføre avtalen, må tiltaket fullfinansieres og Kommunestyret har vedtatt å styrke tiltaket med kr 0,3 mill. årlig.
 OU43Grunnskole, rektorskole korrigering opsjon utløses ikke -2 300 -2 300 -2 300 -2 300
Ved innlegging av tiltak til HØP 2021-2024 ble det lagt inn feil tall utover 2021. Kommunestyret har vedtatt derfor å redusere budsjettrammen med kr 2,3 mill. årlig i perioden.
 OU44Grunnskole, skoleskyss utgiftsøkning 4 000 4 000 4 000 4 000
Ved kommunesammenslåingen ble det i konsolidert budsjett lagt inn kr 2,4 mill. til skoleskyss i Rennesøy og Finnøy kommune. Utgiftene til skyss i kommunedelene er langt høyere enn dette. I tillegg har også skyssutgiftene generelt i kommunen økt de senere årene. Kommunestyret har vedtatt å styrke rammen til skoleskyss med kr 4 mill. årlig i perioden.
 OU45Grunnskole, økte utgifter til spesialundervisning og særskilt språkopplæring i friskoler 4 000 4 000 4 000 4 000
Antallet barn i Stavanger som går i friskoler har økt. Dette gir også en økning i behovet for spesialundervisning og særskilt språkopplæring i friskoler. Elevens hjemkommune har etter friskoleloven § 3-6 plikt til å dekke utgiftene til spesialundervisning i friskoler på lik linje med offentlige skoler. § 3-5 i samme lov fastsetter at hjemkommunen skal dekke utgiftene til særskilt språkopplæring. Antallet vedtak om spesialundervisning i friskoler har økt fra om lag 65 i 2018 til om lag 120 i 2021. Antallet vedtak om særskilt språkopplæring i friskoler har økt fra 2 i 2018 til om lag 20 i 2021. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettrammen med kr 4 mill. årlig i perioden.
 OU46Grunnskole, SvømStavanger utrulling 500 1 000 2 500 2 500
I SvømStavanger samarbeider Stavanger kommune med Norsk svømmeforbund og alle svømmeklubbene i Stavanger om svømmeopplæring for 4. klassinger og vanntilvenning for 2. klassinger. Stavanger har prøvd ut denne typen svømmeopplæring på utvalgte skoler og resultatene og tilbakemeldingene fra elever og lærere er svært gode. I 2021 er tiltaket delvis finansiert gjennom folkehelsemidler. Fra 2022 vil prosjektet utvides til å gjelde alle skolene i Stavanger, og fra 2024 vil tiltaket gå inn i ordinær drift og Kommunestyret har vedtatt å styrke rammen med kr 0,5 mill. i 2022 og kr 1 mill. i 2023 og kr 2,5 mill. i 2024 og 2025.
 OU47Grunnskole, utvide timetallet i grunnskolen i naturfag 2 700 6 500 6 500 6 500
Solbergregjeringen foreslår i Statsbudsjettet 2022 å utvide timetallet i grunnskolen i naturfag fra og med skoleåret 2022/23. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet til skolerammen med kr 2,7 mill. i 2022 og kr 6,5 mill. i resten av planperioden.
 Tillegg 7Grunnskoler, utvidelsen av timeantall naturfag reverseres -2 700 -6 500 -6 500 -6 500
Støre-regjeringen foreslår å reversere forslaget som Solberg-regjeringen la fram om å utvide timeantallet i grunnskolen i naturfag. Siden rammetilskuddet reduseres tilsvarende, foreslår kommunedirektøren å reversere det innlagte tiltaket med 1 time ekstra naturfag i grunnskolen. Følgelig har kommunestyret vedtatt kr 2,7 mill. i redusert budsjettramme til grunnskolen høsten 2022 og kr 6,5 mill. årlig fra 2023.
 EndringGrunnskole, prøveprosjekt skolemat, utvidelse, halvårseffekt 2022 1 500 3 000 3 000 3 000
Forsøksordningen med skolemat har vært en suksess. Prosjektet utvides med minst tre nye skoler fra og med skoleåret 2022/23. Prosjektet ses på som et folkehelsetilbud og ønskes primært utvidet i i levekårssoner med utfordringer. Samtidig inkluderes også skolen som blir forsøksskole for utvidet skoledag fra høsten 2022 i prosjektet. Sak om hvilke skoler som skal inkluderes i ordningen legges fram for Utvalg for oppvekst og utdanning.
 EndringGrunnskole, økt skolerammen, styrket innsats mot ungdomskolen 20 000 20 000 20 000 20 000
Samarbeidspartiene satser på barn og unge, og en ytterliggere styrking av skolerammen vil være et godt bidrag særlig etter pandemien. Utdanningsforbundet har påpekt i sitt innspill at Stavanger kommune bruker mindre på grunnskole enn gjennomsnittet av norske kommuner. Vi vil derfor styrke skolerammen med 20 millioner kroner (i tillegg til styrkingen på 40 millioner fra 2021), og denne budsjettøkningen bes særlig rettes mot ungdomstrinnet. Utfordringen med motivasjonsfall på ungdomsskolen vil vi motvirke, og derfor trengs det et økonomisk løft for ungdomsskolen. Sak om forslag til disponering av utvidet skoleramme legges fram for Utvalg for oppvekst og utdanning.
 EndringGrunnskole, redusert tilskuddssats i særskilt tilrettelagte opplæringstilbud, reversering av kutt 500 500 500 500
Reversering av kutt
 EndringGrunnskole, omstilling Lenden, prinsippsak 2022 må avklares først0 6 000 6 000 6 000
 EndringGrunnskole, redusert foreldrebetalinger SFO 2. -4. trinn 8 500 17 000 17 000 17 000
Skolefritidsordningen er en svært viktig sosial- og læringsarena for våre barn. Samarbeidspartiene setter av årlig 17 millioner (med halvårseffekt for 2022) for å redusere SFOprisene med kr 500 månedlig for alle elever på 2.-4-trinn. Dette grepet vil gjøre at Stavanger vil gå fra å ha en av de høyeste SFO-prisene i landet (p.t. kr 3 188,-) til en av de laveste, sammenlignet med andre storbyer. Dette kommer i tillegg til samarbeidspartienes tidligere vedtatte satsinger på søskenrabatt mellom SFO-barnehage og på gratis SFO for 1. trinn. Sak fremmes til Utvalg for oppvekst og utdanning
  Johannes læringssenter 90 089 90 089 90 089 90 089
  Inngående budsjett 100 289 100 289 100 289 100 289
 OU48Johannes læringssenter, base flerspråklige assistenter, avvikling -3 500 -3 500 -3 500 -3 500
Ved behandlingen av HØP 2021-2024, ble det vedtatt å avvikle basen for flerspråklige assistenter ved Johannes læringssenter. Assistentene er nå tilsatt i barnehagene, og arbeidet med å styrke inkluderingen av flerspråklige barn i barnehagene, koordineres av veilederkorpset. Tiltaket ga en innsparing på kr 3,5 mill. i 2021. Innsparingen øker med ytterligere kr 3,5 mill. fra 2022.
 OU49Johannes læringssenter, bosetting av flyktninger, nedtrapping -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Ved behandlingen av HØP 2017-2020 vedtok bystyret å avsette kr 166 mill. av tildelt integreringstilskudd i 2017 for å håndtere økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en nedtrapping i planperioden. Av disse midlene ble budsjettrammen til Johannes læringssenter styrket med i alt kr 33 mill. Kommunedirektøren foreslo i HØP 2020-2023 en nedtrapping med kr 3 mill. i 2020, økende til kr 6 mill. i 2021 og kr 9 mill. i 2022. Kommunestyret har vedtatt at nedtrappingsplanen forlenges ut planperioden i tråd med forventet nedgang i antall flyktninger.
 OU50Johannes læringssenter, innføringsskolen, neddimensjonering -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
Ved behandlingen av HØP 2021-2024 vedtok kommunestyret å endre innføringstilbudet ved Johannes læringssenter. Fra høsten 2021 kortes oppholdet på innføringsskolen ned for et flertall av elevene, og elevene på første trinn begynner direkte på nærskolen. Elever med særskilte språklige utfordringer får innføringstilbud av samme omfang som før. Endringene er nærmere beskrevet i sak 48/21 til utvalg for oppvekst og utdanning. I 2021 ga tiltaket en innsparing på kr 2,5 mill. på Johannes læringssenter. Fra 2022 øker den årlige innsparingen til kr 5 mill. Det vil si at budsjettet reduseres med ytterligere kr 2,5 mill.
 OU51Johannes læringssenter, systemrettet arbeid i innføringsbarnehagen -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
Ved behandlingen av HØP 2021-2024 vedtok kommunestyret en innsparing som oppnås ved å bruke ressursene i innføringsbarnehagen på en mer effektiv måte. I perioder av året med lavere belegg i innføringsbarnehagen, kan ansatte gjøre systemrettet arbeid i veilederkorpset mv. Stavanger kommune får dermed også brukt mer statlige øremerkede midler til norskspråklig utvikling for minoritetsspråklige barn. Endringen ga en innsparing på kr 0,8 mill. på budsjettet til Johannes læringssenter i 2021. Fra 2022 øker innsparingen med ytterligere kr 1,2 mill. til totalt kr 2 mill. årlig.
  Pedagogisk-psykologisk tjeneste 65 805 65 805 65 805 65 805
  Inngående budsjett 66 805 66 805 66 805 66 805
 OU52PPT, nedjustere all tildeling av bosettingsmidler -500 -500 -500 -500
I HØP 2017 – 2020 ble det vedtatt å avsette kr 166 mill. av tildelt integreringstilskudd i 2017 for å kunne håndtere økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. Budsjettrammen til PPT ble styrket med til sammen kr 3,7 mill. av avsatte midler. Kommunedirektøren foreslo i HØP 2019-2022 en nedtrapping med kr 0,5 mill. i 2020, økende til kr 1 mill. fra og med 2022 i tråd med forventet nedgang i antall flyktninger. Kommunestyret har vedtatt ingen endringer i tidligere vedtatt nedtrappingsplan.
 OU53PPT, bosetting av flyktninger, nedtrapping -500 -500 -500 -500
I HØP 2017 – 2020 ble det vedtatt å avsette kr 166 mill. av tildelt integreringstilskudd i 2017 for å kunne håndtere økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. I tråd med vedtatt nedtrappingsplan foreslår kommunedirektøren å fullføre tiltaket med en nedtrapping på kr 0,5 mill. fra og med 2022.
  Stavanger kulturskole 44 532 44 532 44 532 44 532
  Inngående budsjett 44 532 44 532 44 532 44 532
  Skole Totalt 1 856 447 1 866 017 1 867 517 1 867 517
  Oppvekst og utdanning Totalt 3 616 910 3 617 430 3 596 680 3 590 380
  Helse og velferdVedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
  Helse og omsorg    
  Alders- og sykehjem 907 101 904 701 905 151 913 701
  Inngående budsjett 869 001 869 001 869 001 869 001
 HV1Alders- og sykehjem, oppsigelse driftsavtale Frue aldershjem0 -8 500 -8 500 -8 500
Driftsavtalen med Frue aldershjem er sagt opp og 20 aldershjemsplasser ved Frue aldershjem avvikles fra 2023. Bygget er ikke egnet for dagens drift. Beboerne har felles toalett og bad på gangen og bygget har ikke heis. Det har på grunn av bygningsmessige begrensninger vært tiltakende vanskelig å tildele plassene de senere årene. Kommunedirektøren foreslå å avvikle aldershjemmet med en reduksjon på kr 8,5 mill. fra og med 2023.
 HV2Alders- og sykehjem, redusert dekningsgrad sykehjem -6 500 -6 500 -6 500 -6 500
Vedtaket fra HØP 2021-2024 innebar en reduksjon i dekningsgrad med 1 prosentpoeng som tilsvarer kr 13 mill. i 2022. Kommunedirektøren viderefører det vedtatte tiltaket. Dette må ses sammen med tiltak HV7.
 HV3Alders- og sykehjem, prøveprosjekt, flere ansatte på sykehjem0 -3 000 -3 000 -3 000
På grunn av koronapandemien har det ikke vært mulig å høste tilstrekkelige erfaringer med dette prosjektet. Kommunestyret har vedtatt derfor å videreføre det foreløpig ut 2022.
 HV4Alders- og sykehjem, prøveprosjekt, redusert sykefravær 3 000 3 000 3 000 3 000
I HØP 2019-2022 ble det vedtatt et prøveprosjekt om reduksjon i sykefraværet i sykehjem. Prosjektet baserer seg på økt bemanning i sykehjem, og vil gi en effekt i redusert sykefravær. Dette prosjektet kom ikke i gang før september 2019 og varte ut 2020. Effekten av redusert sykefravær i 2021 er derfor justert i henhold til gjennomføring av prosjektet.
 HV5Alders- og sykehjem, styrking av sykehjemsrammen 1 500 1 500 1 500 1 500
Prisøkning på blant annet sondemat og kreftmedisiner krever en økning av budsjettrammen til sykehjemsområdet. Kommunestyret har vedtatt derfor å innarbeide kr 1,5 mill. årlig fra 2022.
 HV6Alders- og sykehjem, prisjustering private ideelle sykehjem iht. driftsavtale 1 700 1 700 1 700 1 700
I henhold til gjeldende driftsavtaler med de fire ideelle sykehjemmene, prisjusteres enkelte satser knyttet til utgifter i en egen avtale. Dette gjelder også leieavtalen inngått mellom utleier/stiftelsen og kommunen. Kommunestyret har vedtatt å innarbeide kr 1,7 mill. årlig fra 2022.
 HV7Alders- og sykehjem, reversere redusert dekningsgrad for sykehjem 13 000 13 000 13 000 13 000
Vedtaket fra HØP 2021-2024 innebar redusert dekningsgrad på sykehjem. Dette vedtaket er senere reversert politisk (jf. vedtak i FSK 15.04.21), og krever dermed finansiering på kr 13 mill. fra 2022.
 HV8Alders- og sykehjem, drift og vedlikehold pasientvarsling 400 1 000 1 000 600
Flere av kommunens sykesignalanlegg må byttes ut. Nye pasientvarslingsanlegg er ikke en fast installasjon i bygget, og vil ikke forvaltes som en del av bygget. For å sikre anleggene er det nødvendig med finansiering av flere drifts- og vedlikeholdsavtaler. Rammeavtalen for pasientvarsling lyses ut i 2021, og priser for drifts- og vedlikeholdsavtaler er estimert med utgangspunkt i antall anlegg som skal byttes ut og prisen på sammenlignbare drifts- og vedlikeholdsavtaler. Kommunestyret har vedtatt å styrke rammen med kr 0,4 mill. i 2022, økende til kr 1 mill. i 2023 og 2024 og kr 0,6 mill i 2025.
 HV9Alders- og sykehjem, nybygg på Ramsvigtunet sykehjem00 8 950 17 900
Nybygget på Ramsvigtunet sykehjem blir ferdig første halvdel av 2024. Halvårseffekt på drift av 29 nye plasser i 2024. Helårseffekt på drift av 29 plasser fra 2025. Kommunestyret har vedtatt å styrke rammen med kr 8,95 mill. i 2024 med helårseffekt på kr 17,9 mill. i 2025.
 HV10Alders- og sykehjem, økt grunnbemanning sykehjem 15 000 15 000 15 000 15 000
Budsjettet økes etter en årlig tilleggsbevilgning på kr 15 mill. Denne satsningen skal sikre økt grunnbemanning, fortrinnsvis ved at flere ansatte kan erstatte deltidsstillinger med heltidsstillinger.
 EndringAlders- og sykehjem, økt grunnbemanning sykehjem 10 000 10 000 10 000 10 000
For å kunne gi god nok omsorg til beboerne på sykehjem, er kommunen avhengig av motiverte og friske ansatte som har tid nok til den enkelte beboer. Derfor er det viktig for Stavanger kommune å tilby heltidsstillinger i større grad til de som i dag er ufrivillig deltidsansatte, og på den måten også forsøke å redusere sykefraværet.
 EndringAlders- og sykehjem, Frue Aldershjem - utsettes 1 år grunnet helhetlig plan etterbruk0 8 500 00
Driftsavtalen med Frue aldershjem er sagt opp, og aldershjemmet skal avvikles, da bygget ikke er egnet for dagens drift. Samarbeidspartiene er opptatt av god ivaretakelse av beboere og personal i avviklingsprosessen. Avviklingen av Frue ses i sammenheng med utvidelse av Ramsvigtunet sykehjem hvorpå første byggetrinn står klar i 2024. Kommunedirektøren bes gå i dialog med styret med mål om forlengelse av driftsavtale, og å kartlegge mulighetene for i avviklingsperioden å benytte ledig kapasitet til et dagtilbud eller korttidstilbud til eldre. Kommunedirektøren bes videre kartlegge mulighetene for videre samarbeid om etterbruk av området.
  Fysio- og ergoterapitjenesten 71 697 71 447 71 197 71 197
  Inngående budsjett 71 447 71 447 71 447 71 447
 HV11Fysioterapitjenesten, utsatt innføring av egenandel 250 0 -250 -250
På bakgrunn av Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2017 fattet Stavanger bystyre vedtak i Handlings- og økonomiplan 2017–2020, om å kreve egenandeler på fysioterapi. I handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble det lagt inn et inntektspotensial på kr 0,5 mill. Det har tatt lengre tid å utvikle et system for registrering og innrapportering av egenandeler enn forutsatt, og det forventes nå at dette kommer i gang medio 2023. For 2022 fjernes forventet inntekt på kr 0,5 mill. og i 2023 halveres derfor inntektspotensialet til kr 0,25 mill.
  Helse- og omsorgssenter 86 817 87 817 89 017 90 217
  Inngående budsjett 84 417 84 417 84 417 84 417
 HV12Pleie og omsorgssenter Finnøy, nye omsorgsboliger 0 1 000 1 000 1 000
I HØP 2021-2024 ble det vedtatt kr 1 mill. til drift av nye omsorgsboliger med hjemmetjenester. Helse- og omsorgssenteret på Judaberg skal utvides med 20 institusjonsplasser. Når nybygget er ferdig, skal 16 omsorgsboliger som i dag gir heldøgnsomsorg til eldre, omgjøres til ordinære omsorgsboliger med hjemmetjenester. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet med kr 1 mill. fra og med 2023.
 HV13Helse og omsorgssenter, Finnøy, nye sykehjemsplasser00 1 200 2 400
I 2024 skal det stå ferdig et nytt sykehjem på Finnøy med 20 plasser. Når nybygget er ferdig, skal deler av driften i det gamle bygget (16 plasser) midlertidig flytte over i nybygget mens den gamle delen utbedres. Når utbedringen er ferdig, skal de 16 omsorgsboligene som i dag gir heldøgnsomsorg til eldre, omgjøres til ordinære omsorgsboliger med hjemmetjenester. Beboerne får tilbud om å flytte inn i nybygget. Nybygget vil gi netto fire nye sykehjemsplasser fra sommeren 2024. Kommunestyret har tidligere vedtatt en styrking på kr 2,1 mill. fra og med 2023. Da innflytting i de nye sykehjemsplassene ikke vil finne sted før andre halvdel av 2024, er det i tiltaket lagt inn finansiering for halvt års drift i 2024. Helårsdrift (fra 2025) er også beregnet til kr 2,4 mill., dette innebærer en økning på kr 0,3 mill. fra 2025.
 HV14Helse og omsorgssenter, Rennesøy, gjenopprette dobbeltrom 2 400 2 400 2 400 2 400
Vedtaket fra HØP 2021-2024 om å avvikle dobbeltrommene på Rennesøy helse og omsorgssenter reverseres. Kr 2,4 mill. er derfor innarbeidet årlig fra 2022.
  Helsehuset i Stavanger 22 572 22 572 22 572 22 572
  Inngående budsjett 20 072 20 072 20 072 20 072
 EndringHelsehuset, styrket ramme forebygging, rask psykisk helsehjelp og ernæring 2 500 2 500 2 500 2 500
Samarbeidspartiene ønsker å styrke det forebyggende arbeidet ved Helsehuset i Stavanger, og øker driftsrammen i planperioden. Midlene bør fortrinnsvis benyttes til å styrke Rask Psykisk Helsehjelp ved avdeling for helsefremming og mestring, og det forebyggende og helsefremmende arbeidet innen ernæring. Kommunedirektøren bes videre vurdere hvorvidt deler av dagens tjenester kan tilbys også i kommunedelene, for eksempel som treningstilbud i samarbeid med frivillighetssentralene.
  Hjemmebaserte tjenester 409 127 409 127 409 127 420 827
  Inngående budsjett 407 427 407 427 407 427 407 427
 HV15Hjemmebaserte tjenester, nytt bofellesskap eldre ved tidligere St. Petri aldershjem0000
Driften ved St. Petri aldershjem er flyttet til Lervig sykehjem, og aldershjemmet skal derfor rives og erstattes av nytt bofellesskap for eldre med 16 plasser. I 2023 vil det bli foretatt en mulighetsstudie. Forventet oppstart antas å være i midten av 2024. Driftskonsekvensen blir beregnet og finansiert når mulighetsstudiet er ferdig.
 HV16Hjemmebaserte tjenester, bofellesskap eldre Jåttå nord, 16 boliger000 11 700
Driftskonsekvenser knyttet til etablering av nytt bofellesskap for eldre estimeres til kr 11,7 mill. i 2025.
 HV17Hjemmebaserte tjenester, døves nattevakt - hvilende nattevakt 1 000 1 000 1 000 1 000
Døves bofellesskap har behov for nattevakt. Denne tjenesten er allerede igangsatt, men er ikke finansiert. Kommunestyret har vedtatt en styrkning på kr 1 mill.
 HV18Hjemmebaserte tjenester, kulturaktiviteten økning i bemanning 700 700 700 700
Etterspørselen til tilbudet har de senere årene økt betydelig, og det er behov for å øke bemanningen på kulturaktiviteten med ett årsverk. Kommunestyret har vedtatt en styrking på kr 0,7 mill.
  Tekniske hjemmetjenester 9 521 9 521 9 521 9 521
  Inngående budsjett 7 821 7 821 7 821 7 821
 HV19Tekniske hjemmetjenester, e-låser, drift utgifter 1 700 1 700 1 700 1 700
I 2022 anskaffes det elektroniske dørlåser. Dette er et anbefalt tiltak i første gevinstrealiseringsrapport fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. E-låser for tjenestemottakere i hjemmetjenesten vil effektivisere nøkkelhåndtering og bedre sikkerhet. Det forventes gevinster knyttet til at behov for å erstatte universalnøkler forsvinner, spart tid og økt kvalitet i tjenestene. De installerte E-låsene som erstatter nøkkelbokser hos brukere av kommunens hjemmetjenester, krever vedlikehold og bytte av batterier med faste intervaller. Kommunestyret har vedtatt å styrke rammen med kr 1,7 mill. fra og med 2022.
  Helse og omsorg Totalt 1 506 835 1 505 185 1 506 585 1 528 035
  Helse og velferd sentralt    
  Sentrale midler levekår -132 268 -138 418 -138 418 -138 418
  Inngående budsjett -111 409 -111 409 -111 409 -111 409
 HV20Sentrale midler levekår, bosetting av flyktninger - reduserte tolkeutgifter -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltak om redusert tolkeutgift. Bystyret vedtok i HØP 2017–2020 å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. I tråd med vedtatt nedtrappingsplan foreslår kommunedirektøren å redusere avsetningen med kr 2 mill. fra og med 2022.
 HV21Sentrale midler levekår, dagtilbud demens 2 800 2 800 2 800 2 800
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltaket om å sette av midler til dagtilbud for mennesker med demens etter at det søknadsbaserte tilskuddet i 2020 ble innlemmet i rammetilskuddet til kommunen. I tillegg til å videreføre to eksisterende tiltak (Sunde aktivitetssenter og Ågesentunet), er det behov for å innrette nye tilbud til denne brukergruppen, jf. nye lovkrav gjeldende fra 1.1.2020. Kommunestyret har vedtatt en styrking på kr 2,8 mill. fra og med 2022.
 HV22Sentrale midler levekår, prosjektkoordinator "Friere faglighet, mindre byråkrati" -500 -500 -500 -500
I HØP 2021-2024 ble tiltak om prosjektkoordinator "Friere faglighet, mindre byråkrati" vedtatt. For å sikre gjennomføringen av prosjektet «Friere faglighet og mindre byråkrati i hjemmebaserte tjenester i Stavanger kommune» vedtatt i kommunalstyret for levekår, interpellasjon nr. 1/16, ble det i 2019 innarbeidet midler til en prosjektstilling. Prosjektet avsluttes i 2021, økningen er vedtatt ikke videreført.
 HV23Sentrale midler levekår, utgifter relatert til korona -40 000 -40 000 -40 000 -40 000
I forbindelse med koronapandemien vedtok kommunestyret i HØP 2021-2024 å bevilge kr 40 mill. som en ettårig tildeling i 2021 til særskilte TISK-tiltak som koronasenter, luftveislegekontor, smittevernkontor, smittesporing og testing. En forutsetning for tildelingen var statlig finansiering og dekking av kommunens koronautgifter. Samfunnet har gradvis åpnet opp og TISK-tiltak bygges ned, men det er forventet at kommunene fortsatt vil ha noe TISK-tiltak og økt beredskap. Kommunene er i statsbudsjettet for 2022 lovet fortsatt finansiering av koronakostnader gjennom vinteren 2022. Kommunestyret har vedtatt å redusere budsjettet med kr 40 mill. tilsvarende tildelingen i 2021.
 HV24Sentrale midler levekår, økte utgifter ressurskrevende brukere -17 000 -17 000 -17 000 -17 000
I HØP 2021-2024 ble det vedtatt å sette av kr 17 mill. som en ettårig tildeling til bruk på nye brukere med behov for ressurskrevende tjenester. Dette var midler som skulle gå til de virksomhetene hvor behovet skulle oppstå. Innslagspunktet for statlig refusjon av kommunens kostnader heves årlig og det er ikke mulig å forutsi hvor mange nye brukere med behov for ressurskrevende tjenester kommunen vil få ansvar for i løpet av et år, og hvilke tjenester de vil ha behov for. Antall brukere med ressurskrevende tjenester har i 2020 og 2021 hatt lavere vekst enn tidligere år. Kommunestyret har vedtatt å reduseres rammen med kr 17 mill. i 2022.
 HV25Sentrale midler levekår, Kirkens bymisjon - tillitsperson -150 -150 -150 -150
I HØP 2021-2024 ble det vedtatt tilskudd til Kirkens bymisjon, tillitsperson, for året 2021. Kommunedirektøren viderefører vedtaket og reduserer budsjettet med kr 0,150 mill. fra og med 2022.
 HV26Sentrale midler levekår, SIS Helse - psykisk helsetilbud til studenter -200 -200 -200 -200
I HØP 2021-2024 ble det vedtatt tilskudd til SIS Helse, psykisk helsetilbud til studenter, for året 2021. Kommunedirektøren viderefører vedtaket og reduserer budsjettet med kr 0,200 mill. fra og med 2022.
 HV27Sentrale midler levekår, RIO - Rusmisbrukernes tillitsperson -10 -10 -10 -10
I HØP 2021-2024 ble det vedtatt tilskudd til RIO, rusmisbrukernes tillitsperson, for året 2021. Kommunedirektøren viderefører vedtaket og reduserer budsjettet med kr 0,010 mill. fra og med 2022.
 HV28Sentrale midler levekår, reduksjon i antall virksomheter i Helse og velferd, omorganisering0 -5 000 -5 000 -5 000
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltak om reduksjon i antall virksomheter i helse og velferd. Nødvendig prioritering av oppgaver knyttet til korona har utsatt dette omstillingsarbeidet. Arbeidet var planlagt ferdigstilt med full effekt fra 2022, men forskyves og iverksettes fra 2023 med helårseffekt dette året.
 HV29Sentrale midler levekår, reduksjon i forventet tilskudd fra ressurskrevende brukere 35 000 35 000 35 000 35 000
Det er foretatt en analyse av forventet tilskudd i 2021, hvor det er tatt hensyn til forventet lønnsvekst, endring i pensjon, økning i egenandel, samt de brukerne som nå er over 67 år. Dette gjør at forventet tilskudd reduseres med kr 35 mill. Kommunedirektøren legger inn forventet mindreinntekt på kr 35 mill. årlig fra og med 2022.
 HV30Sentrale midler levekår, varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning 2 751 2 751 2 751 2 751
Kommunen finansierer i dag 190 VTA-plasser (Varig tilrettelagt arbeid), inkludert 12 nye fra 2021. Gradvis volumøkning og generell satsjustering over tid som ikke er kompensert for, har medført et budsjettmessig etterslep i forhold til kostnadsnivået. I tillegg økes antall plasser med ytterligere 7 fra 2022. Kommunen finansierer 25 % av VTA-plassene. På bakgrunn av dette foreslår kommunedirektøren en styrking på kr 2,751 mill. fra 2022.
 HV31Sentrale midler levekår, bruk av disposisjonsfond FoU-midler til ROP -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Stavanger kommune har de siste 10 årene hatt stor oppmerksomhet på brukere med ROP-lidelser, og da spesielt brukere som motsetter seg hjelp. Kommunedirektøren igangsatte i 2019 et forsknings- og utviklingsprosjekt som har til formål å utvikle nye måter å gi tjenester til disse brukerne på. Prosjektet har strukket seg over flere år. Kommunen har inngått et forskningssamarbeid med universitetet. Kommunestyret har vedtatt å bruke resterende midler i 2022.
 HV32Sentrale midler levekår, nasjonale e-helse løsninger 8 600 8 600 8 600 8 600
I Statsbudsjettet for 2022 foreslås det at kommunene får en plikt til å betale for kostnadene til forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helseID, kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Kommunene kompenseres for eksisterende kostnader til forvaltning og drift av løsningene, men må bidra til å dekke kostnadsveksten fra 2021 til 2022. Kommunestyret har vedtatt derfor å styrke rammene med kr 8,6 mill. årlig i perioden.
 Tillegg 9Sentrale midler levekår, egenandel ressurskrevende brukere reduseres -6 500 -6 500 -6 500 -6 500
Kommunene mottar toppfinansieringstilskudd for ressurskrevende brukere. Regjeringens endringsforslag om å kun øke innslagspunktet med anslått lønnsvekst i kommunene 2021 utgjør om lag kr 6,5 mill. i økt statlig kompensasjonstilskudd til ressurskrevende tjenester i Stavanger kommune.
 EndringSentrale midler levekår, Skipper Worse, styrking 400 000
Samarbeidspartiene er positive til kommunedirektørens forslag om å styrke Skipper Worses eldresenterdrift med kr 0, 240 mill. og tilbakeføre kutt til hverdagsglede - lavterskeltilbud til hjemmeboende med demens og pårørende -Aktiv treningstilbud for seniorer kr 0, 082 mill. og ønsker å tilbakeføre kutt på kr 0,078 mill. til middagsdistribusjon. Totalt styrkes Skipper Worse eldresenterdrift med kr 0, 400 mill.
 EndringSentrale midler levekår, Kirkens bymisjon, styrking 270 000
 Samarbeidspartiene anerkjenner og verdsetter den brede jobben Kirkens bymisjon gjør, og tilfører kr 0,270 mill. for å opprettholde driftstilskuddet på dagens nivå.
 EndringSentrale midler levekår, Hei Verden, driftstilskudd 200 000
 Hei Verden gjør en god og viktig jobb på mange Stavanger-skoler, og har gjort det gjennom mange år. De er en av få bistandsorganisasjoner som har sitt hovedkontor utenfor Oslo. Gjennom 61 pandemien har de opplevd inntektsfall, og dette har påvirket driften. Samarbeidspartiene vil innvilge Hei Verdens søknad om driftstilskudd og bevilger kr 0, 2 mill. kr til dette formålet.
 EndringSentrale midler levekår, Eksistensia, styrking 130 000
Eksistensia driver et frivillig arbeid som formidler mat til personer som har behov for dette, enten til hverdags eller til større anledninger. Samarbeidspartiene mener dette er et godt arbeid som vi ønsker å styrke. Derfor bevilges 130.000 kr til dette formålet.
 EndringSentrale midler levekår, Dyrebeskyttelsen Norge, Nord-Jæren, driftstilskudd 150 000
Dyrebeskyttelsen Norge, Nord-Jæren gjør en viktig jobb for å bedre dyrs vilkår i Stavanger. Det er en viktig jobb, og vi vil gi driftstilskudd til også denne dyrevernsorganisasjonen. Det innvilges kr 0,150 mill. kr til dette formålet.
 EndringSentrale midler levekår, SIS helse, psykisk helsetilbud til studenter, styrking 200 200 200 200
Samarbeidspartiene øker tilskuddet til psykisk helsetilbud for studenter. Det er også bedt om en egen sak som vurderer samarbeidsavtale mellom SiS og Stavanger kommune.
  Stab helse og velferd 42 898 42 898 42 898 42 898
  Inngående budsjett 41 398 41 398 41 398 41 398
 HV33Direktørstab helse og velferd, økt lønnsbudsjett 1 000 1 000 1 000 1 000
I forbindelse med kommunesammenslåing i 2020 ble stabens budsjett redusert, samtidig som det fulgte utvidet ansvar, oppgaver og overføring av ansatte med to nye kommunedeler. Dette har medført at staben mangler midler til sine faste stillinger. Kommunestyret har vedtatt derfor å styrke budsjettet med kr 1 mill.
 EndringStab helse og velferd, Plan for heltidskultur, ekstra finansiering for tjenesteområde helse og velferd 500 500 500 500
Det avsettes ytterligere midler for å finansiere ressurs for heltidskulturprosjektet i helse og velferd, jf. vedtak i 186/21 - Plan for heltidskultur 2022-2030 behandlet i formannskapet 9.12.2021.
  Helse og velferd sentralt Totalt -89 370 -95 520 -95 520 -95 520
  Samfunnsmedisin    
  Sentrale midler legetjeneste 148 259 147 459 146 459 146 459
  Inngående budsjett 129 909 129 909 129 909 129 909
 HV34Sentrale midler legetjenester, opprettelse av legesenter på Lervig sykehjem 1 000 2 200 2 200 2 200
I tråd med handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltak om kommunalt legesenter på Lervig sykehjem. I forhold til gjeldende handlings- og økonomiplan er det fra 2023 behov for en ytterligere styrking på kr 1,2 mill. Totalt har kommunestyret vedtatt kr 4 mill. til formålet i 2022 økende til kr 5,2 mill. fra og med 2023.
 HV35Sentrale midler legetjenester, økt basistilskudd privatpraktiserende fastleger 4 000 4 000 5 000 5 000
I HØP 2021-2024 ble det vedtatt å styrke budsjettet for privatpraktiserende fastleger for å dekke årlige økninger i basistilskuddet samt tidligere underfinansiering. Beløpene var kr 11 mill. i 2021, økende til kr 13,5 mill. i 2022, kr 15 mill. i 2023 og kr 17,5 mill. fra og med 2024. Kommunestyret har vedtatt en justering av opptrappingsplanen slik at formålet styrkes med følgende beløp: økning til kr 15 mill. i 2022 og kr 16 mill. fra og med 2024. For å imøtekomme dette styrkes budsjettet med kr 4 mill. fra og med 2022, økende til kr 5 mill. fra og med 2024.
 HV36Sentrale midler legetjenester, Kvernervik legekontor 1 000 1 000 1 000 1 000
Nytt legekontor ved Kvernevik bydelshus ferdigstilles våren 2022. Legekontoret skal etableres i løpet av 2022. Det legges opp til næringsdrift med midlertidig oppstartstilskudd fra kommunen. Kommunestyret har vedtatt at budsjettet styrkes med kr 1 mill. fra og med 2022 til dette formålet.
 HV37Sentrale midler legetjenester, sykehjemslegetjenesten 5 000 5 000 5 000 5 000
Ansvaret for sykehjemslegene er flyttet fra sykehjemmene til sentralt ansvar. I forbindelse med organisasjonsendringen har kommunedirektøren hatt en gjennomgang av sykehjemslegetjenesten som helhet. Dette er økonomiske tilpasninger for å imøtekomme gjeldende norm for legetjenester til pasienter på sykehjem, samt midler til nyopprettet seksjonssjefstilling for sykehjemslegene. Kommunestyret har vedtatt å styre budsjettrammen med kr 5 mill. årlig fra og med 2022.
 HV38Sentrale midler legetjenester, rekruttere og stabilisere fastlegetjenesten 7 000 5 000 3 000 3 000
Fastlegeordningen nasjonalt og lokalt i Stavanger har store utfordringer med rekruttering og frafall. Tjenesten er et lovpålagt ansvar for kommunen, som vil være utfordrende å dekke de neste årene. Staten lanserte i 2020 handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 som vil dekke opp for noe, men det er også nødvendig med kommunale tiltak og bidrag. Tiltak kan være rekrutteringstilskudd, utdanningsstøtte, tilbakekjøpsgaranti, innløsing av hjemmel, at hjemler i oppstart kan være midlertidig kommunal ansettelse, eller økning i basistilskudd. Målet er å prøve ut ulike finansieringsmodeller for legekontor, og å trygge fastlegetjenesten i Stavanger i en situasjon hvor utviklingen krever rask omstilling. Noen tiltak vil være varige endringer, mens andre forventes som midlertidige tiltak i 2022 og 2023. Det vises til sak 30/21 i utvalg for helse og velferd for nærmere omtale, og saken vil bli fulgt tett i det videre arbeidet med handlings- og økonomiplanen. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettrammen med kr 7 mill. i 2022, kr 5 mill. i 2023 og kr 3 mill. videre i perioden.
 HV39Sentrale midler legetjenester,endringer i veilederhonorar 350 350 350 350
Ny avtale om veilederlønn som imøtekommer forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger, samt kommunens plikt som utdanningsvirksomhet. Statlig tilskudd økes fra 4 timer per måned til 5,5 timer per måned. Stillingsstørrelse for veiledere øker fra 2,46 % tilsvarende 4 timer per måned, til 4,92 % tilsvarende 8 timer per måned. Tiltak er nødvendig for å reflektere reelt brukt tid og med det rekruttere spesialister til å veilede kandidater. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettrammen med kr 0,35 mill. årlig i perioden.
  Stavanger legevakt 57 956 57 956 57 956 58 356
  Inngående budsjett 57 956 57 956 57 956 57 956
 HV40Stavanger legevakt, overgrepsmottak omorganisering000 400
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket knyttet til overgrepsmottaket. I planperioden vil utvidelse av voldtektsmottaket til et fullverdig overgrepsmottak bli vurdert. Det vil i så fall innebære at både seksualisert vold og overgrepsvold blir håndtert i et og samme mottak. I HØP 2022-2025 foreslår kommunedirektøren å skyve oppstart av planleggingsarbeidet et år, til 2025, og opprettholder kr 0,4 mill. til formålet.
  Samfunnsmedisin Totalt 206 215 205 415 204 415 204 815
  Velferd og sosial    
  Arbeidstreningssenteret 16 667 16 667 16 667 16 667
  Inngående budsjett 16 007 16 007 16 007 16 007
 HV41Arbeidstreningssenteret, varig tilrettelagt arbeid (VTA) 660 660 660 660
Kommunen har mottatt midler tilsvarende 9 VTA-plasser i kommunalt forsøk med VTA (Varig tilrettelagt arbeid). Forsøksperioden ble forlenget ut 2021. Arbeids- og velferdsetaten v/NAV har fått i oppdrag å sikre arbeidstakerne overgang til VTA-plass som vil finansiere deler av utgiften. For å sikre den sosialfaglige oppfølgingen av deltakerne, foreslår kommunedirektøren å finansiere stillingen hos arbeidstreningssenteret med kr 0,66 mill. fra 2022 etter forsøksperioden.
  Bofellesskap 587 721 607 721 630 221 649 021
  Inngående budsjett 559 121 559 121 559 121 559 121
 HV42Bofellesskap, for unge fysisk funksjonshemmede, 6 boliger00 8 000 11 300
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om opprettelse av bofellesskapet for unge personer med fysisk funksjonshemming som er et prosjekt i regi av Stavanger Boligbygg KF. Det er vedtatt å etablere et bofellesskap med åtte boenheter for unge personer med fysisk funksjonshemming som vokser ut av barnebolig. Bofellesskapet ferdigstilles i 2024. Det forventes ikke full drift i 2024 og Kommunestyret har vedtatt derfor å redusere rammen fra kr 11,3 mill. til kr 8 mill. i 2024. Fra 2025 er det full drift og helårseffekten er beregnet til kr 11,3 mill.
 HV43Bofellesskap, etablering av bofellesskap Jåttåvågen, 8 boliger00 7 000 9 300
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om opprettelsen av bofellesskapet som er et prosjekt i regi av Stavanger Boligbygg KF. Det er vedtatt å etablere et bofellesskap med åtte boenheter. Bofellesskapet ferdigstilles i 2024 med planlagt oppstart i mars. Kommunestyret har vedtatt derfor å redusere vedtatt ramme med kr 2,3 mill. til kr 7 mill. i 2024. Fra 2025 er det full drift og helårseffekten er beregnet til kr 9,3 mill.
 HV44Bofellesskap, psykisk helse - midlertidig stenging av en avdeling -3 000 -4 000 -4 000 -4 000
Forslaget gjelder midlertidig stenging av en avdeling med 6 plasser i bofelleskap med til sammen 14 plasser. Dette foreslås for å kunne endre brukersammensetning i bofellesskapet og etablere en mer rasjonell og kostnadseffektiv driftsform før plassene gjenåpnes i 2022. Den midlertidige stengingen ga ingen økonomisk effekt i 2021, men gir reduserte driftskostnader på kr 3 mill. fra og med 2022.
 HV45Bofellesskap, etablering av bofellesskap Haugåsveien, 7 boliger 000 5 600
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om å etablere et nytt bofellesskap med 7 plasser. Bofellesskapet var planlagt med oppstart ved årsskiftet 2024/2025, men er justert til 2025. Fra 2025 er rammen til bofellesskapet økt med kr 4,1 mill. til kr 5,6 mill.
 HV46Bofellesskap, prosjekt etablererboliger Søra Bråde, 6 boliger og personalbase000 7 600
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om å bygge etablererboliger. Seks boliger skal være for brukere, og en bolig/enhet skal brukes som personalbase. Planlagt oppstart var i 2023. Det var vedtatt driftsbudsjett på kr 3,5 mill. til delårsdrift i 2023, med helårseffekt i 2024 som var beregnet til kr 7 mill. Ny beregning av driftskostnadene viste en økning på kr. 0,4 mill. i 2023, og økt ramme med kr 0,6 mill. fra 2024. Driftsramme blir kr 7,6 mill. fra 2024. Oppstart er forskjøvet til januar 2025 med helsårsdrift fra dette tidspunktet, beregnet til kr 7,6 mill.
 HV47Bofellesskap, selveier boliger Solborg, 11 boliger og personalbase 15 400 15 400 15 400 15 400
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om å etablere et bofellesskap basert på en modell der kommunen bygger boligene, etablerer et borettslag og selger andeler til brukerne i målgruppen. Prosjektet omfatter 11 boliger og 1 personalenhet. Bofellesskapet var planlagt ferdig ved årsskiftet 2021/2022 med en budsjettramme på kr 14,9 mill. fra 2022. Ny beregning av nødvendige driftskostnader gir økt ramme for boligen. Rammen økes med kr 0,5 mill. fra 2022, til kr 15,4 mill.
 HV48Bofellesskap, etablering av bofellesskap Gunnar Wareberg, 7 boliger og personalbase0 11 900 11 900 11 900
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om å etablere et bofellesskap med 7 boenheter og personalbase, selveide boliger. Boligene var planlagt ferdige i 2022 med oppstart til medio 2022, men er forskjøvet til 2023. Dette innebærer en reduksjon i budsjett for 2022 på kr 10,5 mill. Fra 2023 er det behov for driftsmidler på kr 11,9 mill., en økning på kr 1,4 mill. fra gjeldende handlings- og økonomiplan.
 HV49Bofellesskap, etablering av bofellesskap Gunnar Wareberg, 7 boliger0 9 100 9 100 9 100
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om å etablere et nytt bofellesskap med 7 plasser. Boligene var planlagt ferdige ved årsstart 2022, men er forskjøvet til 2023. Dette innebærer en reduksjon i budsjett for 2022 på kr 9 mill. til kr 4,55 mill. Fra 2023 styrkes rammen med kr 0,1 mill. fra vedtatt handlings- og økonomiplan.
 HV50Bofellesskap, fullfinansiering Eltervåg Bofellesskap 4 300 4 300 4 300 4 300
Eltervåg bofelleskap har, slik det er finansiert per i dag, ikke budsjettmidler til den forventede driften av boligen. Per i dag er helårsbudsjett for Eltervåg kr 6,4 mill. Behovet ved full drift er vurdert til å være på kr 10,8 mill. Slik budsjettet ligger nå er det dermed behov for å styrke budsjettet med kr 4,3 mill. Boligen ble planlagt før kommunesammenslåingen, men uten at det ble avsatt driftsbudsjett til full drift av boligen.
 HV51Bofellesskap, fullfinansiere drift av Villa Stokka 6 500 6 500 6 500 6 500
Villa Stokka er et mindre bofellesskap med fire plasser for mennesker med ROP-lidelser. Villa Stokka vil med sitt fokus på blant annet tverrfaglighet, høy kompetanse, faglige oppdatering og veiledning fra Universitetet i Stavanger (UIS) bidra til at beboerne opplever størst mulig grad av stabilitet og livskvalitet i sin hverdag samtidig som at naboskap, ansatte og samfunnet for øvrig blir ivaretatt på en god måte. Villa Stokka er en del av et forskningssamarbeid med UIS og det skal drives følgeforskning på de ulike tiltakene som iverksettes for læring og utvikling i driften av bofellesskapet. Kommunestyret har vedtatt å fullfinansiere drift av Villa Stokka med kr 6,5 mill. hvert år i perioden.
 HV52Bofellesskap, Langemann bofellesskap 2 100 2 100 2 100 2 100
Langemann bofellesskap på Rennesøy har to ledige plasser som kan tildeles beboere med små hjelpebehov. Med tanke på ventelistene til brukergruppene og at flere av de planlagte bofellesskapene blir utsatt i tid, er det ønskelig å utnytte den allerede eksisterende kapasiteten. Det forelå ikke driftsmidler for disse to enhetene i Rennesøy kommune før sammenslåingen. Det er vedtatt drift fra 2022 med kr 2,1 mill. hvert år.
 HV53Bofellesskap, selveide boliger, Teknikken sør - 6 boliger00 7 500 7 500
Stavanger Utvikling KF har tatt initiativ til en åpen konkurranse for å utvikle et sosialt bærekraftig boligområde på Teknikken sør. Et bofellesskap skal være en del av dette prosjektet og er planlagt ferdigstilt i 2024. Bofelleskapet vil bestå av 6 leiligheter hvor beboerne vil eie leiligheten selv. Bofelleskapet skal være døgnbemannet og alle beboerne vil ha behov for oppfølging gjennom hele døgnet.
 HV54Bofellesskap, etablere dagtilbud i bofellesskap 3 300 3 300 3 300 3 300
På grunn av smittevernrestriksjoner og rehabilitering av Hillevåg arbeidsgård har dagsentertilbudet til beboere i bofellesskap vært sterkt redusert i 2021. Bofellesskapene har hatt betydelig økning i lønnsutgifter for å kunne gi beboerne et forsvarlig tilbud på dagtid. Fra medio september vil dagsentrene igjen åpne for beboere i bofellesskap. Etter gjenåpning av dagsentrene vil noen av beboeren fremdeles få tilbud på dagtid i bofellesskap. Kommunestyret har vedtatt å styrke rammen til bofellesskap med kr 3,3 mill. for å dekke økte kostnader knyttet til endring i dagtilbud.
  Boligkontoret 22 481 22 481 22 481 22 481
  Inngående budsjett 22 081 22 081 22 081 22 081
 HV55Boligkontoret, økt lønnsbudsjett 400 400 400 400
Lønnsbudsjettet må styrkes da det over tid ikke har dekket de reelle stillingene ved kontoret. Saksbehandlingsmengden ved boligkontoret har økt markant de siste årene. Fra 2019 til 2020 økte saksbehandlingsmengden med 35 %, dvs. det ble behandlet 300 flere saker. Per september 2021 har boligkontoret behandlet 1158 saker, dvs. et høyere antall enn for hele 2020 samlet (1145 saker), etter at startlånrammen ble økt i 2021. Kommunestyret har vedtatt en styrking på kr 0,4 mill. fra 2022.
  Dagsenter og avlastning 195 547 193 147 188 147 183 147
  Inngående budsjett 198 817 198 817 198 817 198 817
 HV56Dagsenter og avlastning, Avlastning barn og unge -1 670 -1 670 -1 670 -1 670
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket. Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2021 å øke rammetilskuddet til kommunene med kr 100 mill. som et engangsbeløp for å håndtere økt belastning for barn og unge med nedsatt funksjonsevne i forbindelse med korona. Stavanger kommune sin andel var kr 2,67 mill. og ble delt mellom helse og velferd og oppvekst og utdanning. Seksjon avlastning fikk styrket budsjettet med kr 1,6 mill. som en ettårig tildeling. Fra år 2022 vil ikke Stavanger kommune motta samme beløp og budsjettet reduseres derfor med kr 1,67 mill.
 HV57Dagsenter og avlastning, Seksjon avlastning samles i ett bygg00 -5 000 -10 000
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om samlokalisering av avlastningstjenesten. Kommunen gir i dag avlastning fra 6 forskjellige hus med til sammen 25 plasser (inkludert 4 plasser i en privatdrevet avlastningsbolig). Ved å samle alle avlastningsplassene i ett hus som også utstyres med velferdsteknologi og moderne pasientvarslingsanlegg vil bemanningen kunne reduseres med 9 årsverk tilknyttet nattevakter og 3 årsverk til avdelingsledere. I tillegg vil muligheten for full kapasitetsutnyttelse kunne bli vesentlig bedre. Det ble i HØP 2021-2024 foreslått en samlokalisering fra 2023, men dette skyves til 2024. Det er forventet å redusere med kr 5 mill. i 2024 økende til kr 10 mill. med helårseffekt fra 2025.
 HV58Dagsenter og avlastning, ekstern leiekostnad administrasjon 1 400 000
Administrasjonen i dagsenter og avlastning flyttet i januar 2020 inn i nye lokaler i Tastasenteret. Flyttingen har medført økte eksterne leiekostnader årlig på kr 1,6 mill. Leieavtalen utgår oktober 2022. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet med kr 1,4 mill. i 2022.
 HV59Dagsenter og avlastning, Omstrukturering av avlastningsplasser -3 000 -4 000 -4 000 -4 000
Kommunen gir i dag avlastning fra 6 forskjellige hus med til sammen 25 faste plasser. Noen av avlastningsboligene har ledige plasser forbeholdt akutte, midlertidige behov for avlastning. Kommunestyret har vedtatt å flytte de to eksisterende avlastningsplassene på hus 44 til andre avlastningsboliger som har ledige plasser. Den totale kapasiteten vil fremdeles være 25 faste plasser etter overflytting. Omstruktureringen vil gi bedre kapasitetsutnyttelse og reduksjon i bemanning- og driftskostnader. Kommunestyret har vedtatt å redusere budsjettet med kr 3 mill. i 2022 økende til kr 4 mill. fra 2023.
  Flyktningtjenesten 78 162 78 162 78 162 78 162
  Inngående budsjett 97 162 97 162 97 162 97 162
 HV60Flyktningtjenesten, bosetting av flyktninger, nedtrapping -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om nedtrapping. Det ble i HØP 2017-2020 vedtatt å avsette kr 166 mill. av tildelt integreringstilskudd i 2017 for å kunne tilpasse oppfølgings- og integreringsarbeidet for flyktningene. Det ble samtidig vedtatt en nedtrapping i planperioden med kr 4,8 mill. i 2020, kr 6 mill. i 2021 og kr 8 mill. i 2022. Kommunestyret har vedtatt å videreføre tidligere vedtatte nedtrappingsplan.
 HV61Flyktningtjenesten, redusert utbetaling av introduksjonsstønad -17 000 -17 000 -17 000 -17 000
Det er i gjeldende handlings- og økonomiplan innarbeidet konsekvenser av redusert mottak av flyktninger, og det ligger til grunn reduserte utbetalinger av introduksjonsstønad. De siste 2 årene har antall deltakere i introduksjonsprogrammet blitt halvert. Dette henger sammen med tilbakeføring til et lavere antall bosettinger fra 2019 og fremover, sett i forhold til toppårene 2016 -2018. Fra januar 2022 vil dette snu og antall deltakere som kommer inn i programmet vil være høyere enn antallet som går ut av programmet. På bakgrunn av dette foreslår kommunedirektøren å redusere tilhørende budsjett med kr 17 mill. fra 2022 i samsvar med forventet antall mottakere i programmet.
  Helse og velferdskontor 305 157 306 783 311 283 315 783
  Inngående budsjett 270 309 270 309 270 309 270 309
 HV62Helse og velferdskontor, habilitering og avlastning til barn og unge med nedsatt funksjonsevne -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Regjeringen foreslo i statsbudsjettet 2020 å øke rammetilskuddet til kommunene med kr 100 mill. som et engangsbeløp for å håndtere økt belastning for barn og unge med nedsatt funksjonsevne i forbindelse med korona. Helse og velferdskontor budsjettet ble styrket med kr 1 mill., som nå tas ut igjen.
 HV63Helse og velferdskontor, økt rammen for kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester0 -5 000 -5 000 -5 000
I HØP 2020-2023 ble det grunnet utsatt oppstart og ferdigstillelse av flere nye bofellesskap bevilget kr 10 mill. Dette for å dekke et økende behov for avlastning og kjøp av heldøgns omsorgsplasser frem til bofellesskapene står klare, med en reduksjon til kr 5 mill. fra når nye botiltak ferdigstilles.
 HV64Helse og velferdskontor, omsorgslønn, trenings- og støttekontakt og hjemmeavlastning 6 000 6 000 6 000 6 000
Helse og velferdskontorene har et forventet merforbruk på omsorgslønn og støttekontakter i 2021 på om lag kr 10 mill. over budsjett. Omstillingstiltak 2021 skal redusere utgiftene på disse tjenestene, men det forventes gap mellom kommunens faktiske utgifter og vedtatt budsjett for disse tjenestene. Både omsorgslønn og støttekontakt er tjenester som kan demme opp for behov for andre dyrere tjenester som kommunen er pliktige til å gi. I tillegg mangler Byfjord HVK kr 1 mill. i budsjett til dekking av økt betaling for hjemmeavlastning. Dette er tjenester som utføres på Rennesøy og det er manglende budsjett for disse tjenestene etter kommunesammenslåingen. Kommunestyret har vedtatt en styrkning på kr 6 mill.
 HV65Helse og velferdskontor, kjøp av heldøgnstjenester 20 000 20 000 20 000 20 000
Helse og velferdskontorene kjøper bolig med kjøpte heldøgnstjenester av private leverandører som ligger ca kr 30 mill. over budsjett i 2021. Kommunestyret har vedtatt en styrkning på kr 20 mill.
 HV66Helse og velferdskontor, prisjustering inngåtte avtaler om kjøpte tjenester 4 500 9 000 13 500 18 000
Det er vanlig å inngå avtaler med private leverandører av tjenester som prisjusteres etter gitte indekser. Denne justeringen vil i løpet av avtalens lengde føre til økte utgifter for kommunen. Kommunestyret har vedtatt en styrkning av rammen med kr 4,5 mill. i 2022, økende med kr 4,5 mill. hvert år i perioden.
 HV67Helse og velferdskontor, lovfestet rett til barnekoordinator 2 674 4 800 4 800 4 800
Regjeringen foreslår gjennom Statsbudsjett 2022 at den lovfestede retten til barnekoordinator trer i kraft fra 1. august 2022. Som en del av likeverdsreformen vil regjeringen sikre at familier som har eller venter barn med behov for sammensatte tjenester får en barnekoordinator. Mange familier med barn med behov for et sammensatt tjenestetilbud opplever manglende koordinering og et tjenestetilbud som ikke henger sammen. Regjeringens mål er at barna og deres familier skal motta gode og sammenhengende tjenester, og at de skal oppleve sømløse oppgaver. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet med kr 2,674 mill. i 2022 og kr 4,8 mill. fra og med 2023.
 HV68Helse og velferdskontor, rådgivende enhet for russaker i kommunene 2 674 2 674 2 674 2 674
Regjeringen foreslår gjennom Statsbudsjett 2022 å etablere rådgivende enhet for russaker i kommunene. Det skal gis kunnskapsbasert informasjon om risiko og skadevirkninger ved bruk av narkotika, utredning av behov for tjenester og videre oppfølging og behandling. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet med kr 2,674 mill. årlig i perioden.
  Krisesenteret i Stavanger 13 746 13 746 13 746 13 746
  Inngående budsjett 13 746 13 746 13 746 13 746
  NAV 337 051 337 051 336 551 336 551
  Inngående budsjett 332 851 332 851 332 851 332 851
 HV69NAV, økte kostnader sosialhjelp grunnet økt barnetrygd - Statsbudsjett 700 700 700 700
Ved behandling av HØP 2021-2024 vedtok kommunestyret å styrke budsjettet for sosialhjelp som følge av økt barnetrygd og tilhørende økte kostnader til sosialhjelp. Ved beregning av sosialhjelp går som hovedregel all form for inntekt, herunder barnetrygd, til fradrag før stønadsbeløpet fastsettes. I Stavanger har kommunestyret vedtatt at barnetrygden skal holdes utenfor inntekstgrunnlaget ved beregning av sosialhjelp til langtidsmottakere med forsørgeransvar. I statsbudsjettet for 2021 ble det foreslått at barnetrygden for barn 0-5 år økes med kr 300 per barn fra 01. september 2020 og ytterligere kr 300 fra 01. september 2021. Satsen for barnetillegg i de statlig veiledende retningslinjene for sosialhjelp økes med tilsvarende beløp. Det medfører en tilsvarende økning i sosialhjelpsutbetalingene. Kommunestyret har vedtatt å videreføre tiltaket med en styrking på kr 0,7 mill. fra 2022.
 HV70NAV, økt deltakelse i kvalifiseringsprogrammet (KVP) 8 000 8 000 8 000 8 000
Fra 2019 har det vært en jevn økning i deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP). Kvalifiseringsprogrammet er en rettighet for personer som fyller vilkårene etter sosialtjenesteloven § 29 og det er lovpålagt at kommunen sikrer at de som fyller vilkårene får tilbud om program. Langtidsmottakere av sosialhjelp, herunder unge og familieforsørgere er prioritert for deltakelse. Det er satt et mål om overgang til arbeid eller utdanning på 60 prosent. Deltakelse i KVP vil på sikt gi en innsparing på sosialhjelpsutgiftene. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet med kr 8 mill. fra 2022.
 HV71NAV, økte kostnader sosialhjelp -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
Økningen i sosialhjelpsutgiftene som følge av koronapandemien har stoppet opp, og per september er det en liten reduksjon i utgifter og antall personer som mottar økonomisk stønad sammenlignet med året før. Arbeidsledigheten er per september på samme nivå som før koronautbruddet. Det er likevel høyere utgifter til økonomisk stønad enn i samme periode 2019 og utgiftene er forventet å fortsatt være på et høyt nivå inn i 2022. Særregler som ble iverksatt under pandemien avvikles høsten 2021, noe som kan gi utslag i økt behov for stønad. Budsjettet for sosialhjelp ble økt med kr 26 mill. fra 2021. Kommunestyret har vedtatt på bakgrunn av utviklingen å redusere sosialhjelpbudsjettet med kr 6 mill. fra 2022.
 EndringNAV, barnetrygden utenfor beregningsgrunnlag sosialhjelp for korttidsmottakere 1 000 1 000 1 000 1 000
I 2020 ble det vedtatt at hele barnetrygden holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp. Det var samarbeidspartienes målsetting at dette skulle gjelde alle, men har til nå kun vært for langtidsmottakere. Nå utvides dette til å gjelde også korttidsmottakere. Kommunestyret vedtar å styrke budsjettrammen med kr 1 mill. hvert år i perioden.
 EndringNAV, ekstra juleutbetaling sosialhjelpsmottakere 500 500 00
Fra julen 2022 vil samarbeidspartiene at det skal tildeles et søknadsfritt ekstratilskudd til sosialhjelpsmottakere med barn. Beløpet skal være 500 kr. pr. barn og utbetales enten i november eller desember. Denne ekstrastøtten skal ikke påvirke øvrig støtte eller sosialhjelp. Kommunestyret vedtar å styrke budsjettet med kr 0,5 mill. i 2022 og 2023.
  OBS-teamet 4 894 4 894 4 894 4 894
  Inngående budsjett 4 894 4 894 4 894 4 894
  Rehabiliteringsseksjonen 61 192 59 692 59 692 59 692
  Inngående budsjett 58 492 58 492 58 492 58 492
 HV72Rehabiliteringsseksjonen, K46, nye lokaler 2 700 1 200 1 200 1 200
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om å omgjøre K46 til et av mottaks- og oppfølgingssenter for ungdom (MO-Ung). Flytting og etablering var planlagt i løpet av 2021, men vil skje først i starten av 2022. Nye beregninger viser at det er behov for ytterligere kr 1,2 mill. til leie- og felleskostnader, samt estimerte kostnader til strøm, renhold, drift og vedlikehold. I tillegg er det behov for midler til flytting- og etablering i 2022 estimert til kr 1,5 mill. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet med kr 2,7 mill. fra 2022, med reduksjon på kr 1,5 mill. for flytting og etablering fra 2023.
  Velferd og sosial Totalt 1 622 618 1 640 344 1 661 844 1 680 144
  Helse og velferd Totalt 3 246 298 3 255 424 3 277 324 3 317 474
  Bymiljø og utbyggingVedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
  Eiendom 279 964 285 769 291 792 305 956
  Inngående budsjett 249 515 249 515 249 515 249 515
 BMU1Eiendom, nye bygg - vedlikehold- og renholdsutgifter 990 1 811 3 627 5 637
Som følge av at kommunen tar i bruk nybygg, foreslår kommunedirektøren å styrke budsjettet til FDV med kr 2,95 mill. i 2022, kr 6,03 mill. i 2023, kr 18,02 mill. i 2024 og kr 29,24 mill. i 2025. Styrkingen av budsjettet er splittet mellom to tiltak. Resterende del av budsjettmidlene finnes under tiltak BMU14. Det benyttes Holte-middelsats til beregninger av FDV-kostnadene.
 BMU2Eiendom, økte driftsutgifter på bolig 1 000 2 000 3 000 4 000
Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet med kr 1,0 mill. i 2022 med en videre økning på kr 1,0 mill. hvert år i perioden som følge av økte driftsutgifter på boliger.
 BMU3Eiendom, vedlikehold på boliger 1 600 1 700 1 000 1 000
Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet med kr 1,6 mill. i 2022, kr 1,7 mill. i 2023 og kr 1,0 mill. i 2024 og 2025, som følge av et behov for økt vedlikehold ved kommunens boliger.
 BMU4Eiendom, fremtidig økt vedlikehold - bolig 20 900 21 000 21 000 21 000
Kommunestyret har vedtatt at det settes av midler til fremtidig vedlikehold på flere boliger. Det er vedtatt kr 20,9 mill. i 2022, og 21,0 mill. hvert år i resten av perioden. I 2021 planlegges de kr 20,9 mill. brukt på 17 leiligheter i Musegaten, 4 leiligheter på Lensmannstunet, 20 leiligheter i Berggyltveien, 40 leiligheter på Haukåstunet, 8 leiligheter ved Midjord, Squeren: Eiganenshusene, Fåfeltet på Finnøy, Nedre Fåfelt på Finnøy og i Vikevågsveien.
 BMU5Eiendom, leieinntekter - boliger -1 000 -2 000 -3 000 -3 000
Kommunestyret har vedtatt å innarbeide et økt inntektskrav med kr 1,0 mill. i 2022, kr 2,0 mill. i 2023, og kr 3,0 mill. i 2023 og 2024 knyttet til kommunens boliger.
 BMU6Eiendom, drift/prosjekt - kjøp av verktøy, maskiner og materialer 1 300 1 200 1 200 1 200
Grunnet økte kostnader i forbindelse med anskaffelse av verktøy, maskiner og materialer foreslår kommunedirektøren å styrke budsjettet med kr 1,3 mill. i 2022, og kr 1,2 mill. fra 2023.
 BMU7Eiendom, drift/prosjekt - servicebiler 450 400 00
Kommunestyret har vedtatt å styrke rammen med kr 0,45 mill. i 2022 og kr 0,40 mill. 2023 som følge av et behov for økning i servicebiler.
 BMU8Eiendom, renhold - verktøy og større maskiner 100 000
Kommunestyret har vedtatt å styrke rammen med kr 0,1 mill. i 2022 som følge av at enkelte maskiner må fornyes.
 BMU9Eiendom, renhold - vaskemaskiner/vaskeri000 3 000
Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet med kr 3,0 mill. i 2025 til vaskemaskiner og vaskeri som følge av at det planlegges å utvide vaskeriet og samle alt ett sted.
 BMU10Eiendom, felles utstyr kurs og utvikling 850 0 200 0
Kommunedirektøren ser et behov for å styrke budsjettrammen til lovpålagt kurs, felles utstyr, verktøy og lederutvikling. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet med kr 0,85 mill. i 2022 og kr 0,2 mill. i 2024.
 BMU11Eiendom, forvaltningsutgifter bygg - reduksjon -41 -81 -126 -126
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltaket om reduksjon i forvaltningsutgifter på bygg. Reduksjonen videreføres med kr 0,04 mill. i 2022, kr 0,08 mill. i 2023, kr 0,13 mill. i 2024 og 2025. Innsparingstiltaket er i hovedsak basert på redusert vedlikehold, samt driftsoptimalisering og optimalisering av rammeavtaler på kjøpte varer og tjenester slik at det verdibevarende vedlikeholdet i størst mulig grad skjermes.
 BMU12Eiendom, bygg - økte forsikringsutgifter 201 401 401 401
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltaket om økte forsikringsutgifter. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet med kr 0,2 mill. i 2022 og kr 0,4 mill. i resten av perioden til økte forsikringskostnader for kommunens bygg.
 BMU13Eiendom nye bygg - energiutgifter 701 4 767 2 840 4 491
Som følge av at det investeres i flere nye bygg foreslår kommunedirektøren å styrke budsjettet på energi med kr 0,701 mill. i 2022, kr 4,767 mill. i 2023, kr 2,84 mill. i 2024 og kr 4,49 mill. i 2025.
 BMU14Eiendom, nye bygg - vedlikehold- og renholdsutgifter 1 960 4 218 14 397 23 600
Som følge av at kommunen tar i bruk nybygg, foreslår kommunedirektøren å styrke budsjettet til FDV med kr 2,95 mill. i 2022, kr 6,03 mill. i 2023, kr 18,02 mill. i 2024 og kr 29,24 mill. i 2025. Styrkingen av budsjettet er splittet mellom to tiltak. Resterende del av budsjettmidlene finnes under tiltak BMU14. Det benyttes Holte-middelsats til beregninger av FDV-kostnadene.
 BMU15Eiendom, overtagelse av bygg, Blidensol, Tennishallen, Tasta skatepark, FDV-kostnader -250 -250 -250 -250
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltaket om overtagelse av bygg. Det ble vedtatt å øke budsjettrammene til Stavanger eiendom på grunn av overtagelse av Tennishallen, Blidensol sykehjem og Tasta skatepark med en nedtrapping fra 2022. Kommunedirektøren har innarbeidet den vedtatte nedtrappingen med kr 0,250 mill. fra 2022 og ut planperioden.
 BMU16Eiendom, overtagelse av vedlikehold på nedlagte vann- og avløpskonstruksjoner 113 113 113 113
Som følge av at Vålandsbassengene, Buøy vanntårn, Pumpestasjonen i Egenes kolonihage, Høydebassenget ved Tastaveden og Silhuset i Mosvannet ikke lengre er i bruk, skal heller ikke vedlikeholdsarbeidet belastes selvkostområdet. Kommunestyret har vedtatt å styrke rammen med kr 0,11 mill. fra og med 2022.
 BMU17Eiendom, ombruk av møbler 3 000 3 000 3 000 3 000
Ombruk av møbler og byggematerialer er viktig i overgangen til en sirkulær økonomi, og aksepten og interessen for å bruke brukt er økende. Administrasjonen vil jobbe aktivt videre for å få på plass en driftsmodell og dedikert personell for ombrukssatsingen. Ombruk av møbler og byggevarer gir reduserte avfallsmengder, reduserte klimagassutslipp og økt ressursutnyttelse, og er et viktig bidrag i kommunens satsing på miljø og mer sirkulære bygg. Kommunestyret har vedtatt å styrke rammen med kr 3 mill. hvert år i perioden.
 BMU18Eiendom, optimalisere eiendomsforvaltningen00 -2 500 -5 000
Det satses på vedlikehold av kommunale boliger i kommende periode. Kommunedirektøren forventer på sikt en optimalisering av eiendomsforvaltningen og har lagt inn reduksjoner på kr 2,5 mill. i 2024 økende til kr 5 mill. i 2025.
 BMU19Eiendom, besparelser ved tilbakeføring av kommunale foretak -1 425 -2 025 -2 625 -2 625
I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det innarbeidet besparelser knyttet til tilbakeføring av kommunale foretak på kr 2,5 mill. i 2021, økende til kr 5 mill. i 2022, kr 6 mill. i 2023 og kr 7 mill. i 2024. Innsparingskravet fordeles nå på tjenesteområdene bymiljø og utbygging og innbygger og samfunnskontakt i henhold til bruttorammene for tjenesteområdene. Kommunestyret har vedtatt å innarbeide en besparelse hos eiendom på kr 1,43 mill. i 2022, kr 2,03 mill. i 2023, og kr 2,63 mill. i 2024 og 2025 som følge av at foretak tilbakeføres til Stavanger kommune.
  Eiendom Totalt 279 964 285 769 291 792 305 956
  Idrett og utemiljø    
  Idrett og utemiljø 270 920 261 654 263 369 265 208
  Inngående budsjett 255 063 255 063 255 063 255 063
 BMU20Idrett og utemiljø, HAMMER-serie utgår -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
HAMMER-Serien ble avsluttet i 2020, men kommunestyret vedtok i behandlingen av HØP 2021-2024 å omdisponere midlene til andre idrettsformål i 2021. Det ble samtidig vedtatt å ta bort bevilgningen fra og med 2022. Kommunestyret har vedtatt derfor å redusere budsjettet til HAMMAR-serien med kr 1,5 mill. fra og med 2022.
 BMU21Idrett og utemiljø, drift av Hinna garderobebygg 500 300 300 300
Kommunestyret har vedtatt å reversere deler av omstillingstiltaket i HØP 2021-2024 knyttet til å fjerne driftsmidler til Hinna garderobebygg, og setter av kr 0,5 mill. i 2022 og kr 0,3 mill. fra og med 2023 til drift av Hinna garderobebygg.
 BMU22Idrett og utemiljø, KPI-justering av leieavtaler med Stiftelsen Stavanger Ishall 150 300 450 600
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om KPI-justering av leieavtaler. For å dekke inn kostnaden tilknyttet indeksregulering foreslår kommunedirektøren å styrke budsjettet med kr 0,15 mill. i 2022 økende til kr 0,3 mill. i 2023, kr 0,45 mill. i 2024 og kr 0,6 mill. i 2025. 
 BMU23Idrett og utemiljø - Oilers Invest AS - indeksregulering 100 200 300 400
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om indeksregulering. For å dekke kostnader knyttet til indeksregulering av avtalen med Oilers Invest AS, foreslår kommunedirektøren å videreføre økningen av budsjettet til idrett med kr 0,1 mill. i 2022, kr 0,2 mill. i 2023, kr 0,3 mill. i 2024 og kr 0,4 mill. i 2025.
 BMU24Idrett og utemiljø, ONS - leieinntekter i 2022 og 2024 -1 200 0 -1 200 0
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om leieinntekter fra ONS. Stavanger kommune får ekstraordinære inntekter hvert annet år fra Offshore Northern Seas (ONS). Inntektene utgjør kr 1,2 mill. i 2022 og 2024. Kommunestyret har vedtatt å hensynta inntekten i disse årene.
 BMU25Idrett og utemiljø, OTD - bortfall av leieinntekter i 2022 og 2024 700 0 700 0
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om bortfall av leieinntekter fra OTD. Stavanger kommune får ekstraordinære leieinntekter hvert annet år fra Offshore Technology Days (OTD). I 2022 og i 2024 arrangeres ikke OTD og inntektsbortfallet utgjør kr 0,7 mill. i disse årene. Kommunestyret har vedtatt å hensynta inntektsbortfallet i disse årene.
 BMU26Idrett og utemiljø, opprettholde idrett+ / Åpen hall og tilskudd til idrettsrådet0000
I HØP 2021-2024, vedtok kommunestyret å redusere budsjettet til tilskudd til idrettsrådet med 0,5 mill. fra og med 2022. Inkludert i denne summen var kr 0,4 mill. til idrett+ / Åpen hall. Som et tilleggsforslag vedtok kommunestyret å tilbakeføre kr 0,4 mill. til idrett + / Åpen hall fra og med 2022. Kommunestyret har vedtatt å videreføre kommunestyrets tilleggsforslag med å avvikle innsparingen på kr 0,4 mill. til idrett+ / Åpen hall, i tillegg til at det er vedtatt også å avvikle gjenstående innsparing til idrettsrådet med kr 0,1 mill. Det vil ikke kreve ytterligere finansiering.
 BMU27Idrett og utemiljø, leieutgifter til Hjertelagshallen 650 650 650 650
For å dekke inn kostnaden knyttet til leie av Hjertelagshallen, forslår kommunedirektøren å styrke budsjettet til ekstern leie av hallkapasitet med kr 0,65 mill. alle år i perioden.
 BMU28Idrett og utemiljø, leieutgifter i Paradis i påvente av ny skatehall Kvaleberg 750 750 00
I påvente av at ny skatehall på Kvaleberg skal stå ferdig i 2024, leies et lagerbygg fra BaneNor for kr 0,75 mill. per år. Kommunestyret har vedtatt å øke budsjettet til leieutgifter i Paradis med kr 0,75 mill. i 2022 og 2023.
 BMU29Idrett og utemiljø, drift av Lervig idrettshall00 600 600
I HØP 2021-2024 ble det vedtatt driftsmidler på kr 0,3 mill. til Lervig idrettshall fra 2024. Kommunestyret har vedtatt å videreføre beløpet samt styrke budsjettet ytterligere med kr 0,3 mill. fra 2024, dvs. totalt kr 0,6 mill. fra 2024.
 BMU30Idrett og utemiljø, drift av Madlamark idrettshall 300 500 500 500
Kommunestyret har vedtatt å reversere  deler av omstillingstiltak som ble vedtatt i HØP 2021-2024 knyttet til å fjerne driftsmidler til Madlamark idrettshall. Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 0,3 mill. i 2022, med en økning til kr 0,5 mill. i resten av planperioden.
 BMU31Idrett og utemiljø, drift skatehall Hillevåg00 1 000 1 000
Som følge av bystyrets behandling av Handlings- og økonomiplan 2019-2022, ble det vedtatt at ny skatehall i Stavanger skal bygges sentralt i Hillevåg som en del av en omforent satsing på barn og unge. Den nye skatehallen vil ha et bruksareal på 3000m2. Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 1,0 mill. årlig til drift av ny skatehall i Hillevåg fra og med 2024.
 BMU32Idrett og utemiljø, innsparing i drift av idrettsanlegg -531 -1 062 -1 646 -1 646
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltaket om innsparing i drift. I fjor vedtok kommunestyret å redusere budsjettet til drift av idrettsanlegg med kr 1,772 mill. i 2021, med en opptrapping i planperioden. Tiltaket inkluderte samdrift av flere anlegg, reduksjon av vikarbruk på Gamlingen og redusert bemanning hos uteidretten. Kommunestyret har vedtatt å videreføre den vedtatte opptrappingsplanen, og redusere budsjettet til drift av idrettsanlegg med kr 0,531 mill. i 2022, kr 1,062 mill. i 2023 og kr 1,646 mill. i 2024 og 2025.
 BMU33Idrett og utemiljø, nye anlegg 400 800 1 200 1 600
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltaket om nye anlegg. Det er bygd, og bygges mange nye store anlegg som idrett og utemiljø overtar drift og vedlikeholdsansvaret for. I løpet av de neste årene skal det overtas spesielt store, kostnadskrevende anlegg som Jåttåvågen, Hillevåg torg, Lervigparken, Tou Scene, nye kunstgressbaner og natur/kulturlandskapsområder. Dette medfører behov for ressursøkning til drift og vedlikehold. I fjorårets HØP bevilget kommunestyret kr 0,4 mill. til dette tiltaket, med en opptrapping hvert år i planperioden. Kommunedirektøren ønsker å videreføre denne opptrappingsplanen og foreslår å øke budsjettet til drift og vedlikehold av nye anlegg med kr 0,4 mill. i 2022, med en opptrapping på kr 0,4 mill. hvert år i planperioden. 
 BMU34Idrett og utemiljø, park, friområder og aktivitetsanlegg - vedlikehold 200 400 600 800
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltaket om vedlikehold av park, friområder og aktivitetsanlegg. I fjorårets handlings- og økonomiplan ble det bevilget kr 0,2 mill. til vedlikehold av park, friområder og aktivitetsanlegg grunnet areal økning, samt en fortsatt økning på kr 0,2 mill. pr år i planperioden. Kommunestyret har vedtatt å videreføre denne opptrappingsplanen og øker budsjettet til vedlikehold av park, friområder og aktivitetsanlegg med kr 0,2 mill. i 2022, med en opptrapping på kr 0,2 mill. hvert år i planperioden.
 BMU35Idrett og utemiljø, plasser, vei og torg 200 400 600 800
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltaket om vedlikehold av plasser, veier og torg. Det er investert betydelige summer i vedlikeholdskrevende sentrale torg og parker som Stavanger Forum, Hillevåg torg, Tou Scene park, Konserthuset og Tivoliparken i sentrum. For å ivareta disse investeringene foreslår kommunedirektøren å videreføre bevilgningen fra fjorårets handlings- og økonomiplan, og øke budsjettet til vedlikehold av plasser, vei og torg med 0,2 mill. i 2022, med en opptrapping på kr 0,2 mill. hvert år i planperioden.
 BMU36Idrett og utemiljø, miljøvennlig drift - ugressbekjempelse i sentrumsområder 1 000 1 000 1 000 1 000
I sin tid som kommunalt foretak, gikk Stavanger natur- og idrettsservice til innkjøp av en maskin til ugressbekjempelse ved bruk av kokende vann (termisk ugressbekjempelse). Det er også høye årlige driftskostnader på maskinen. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet til miljøvennlig ugressbekjempelse i sentrumsområder med kr 1,0 mill. alle år i planperioden, da dagens budsjett til tiltaket ikke vil være tilstrekkelig til å ivareta ønsket standard.
 BMU37Idrett og utemiljø, flagging 1 100 1 100 1 100 1 100
Oppgaven med flagging på flaggdager har tidligere blitt ivaretatt av Rogaland brann og redning IKS. Dette arbeidet inkluderer oppbevaring og vedlikehold av flagg, samt innkjøp av nye flagg ved behov. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet knyttet til flagging med kr 1,1 mill. årlig i planperioden.
 BMU38Idrett og utemiljø, dobbel idrettshall Kvernevik00 900 900
Kommunestyret har vedtatt å reversere deler av omstillingstiltaket i HØP 2021-2024 knyttet til å fjerne driftsmidler til dobbel idrettshall på Kvernevik, og dette innebærer å tilbakeføre kr 0,9 mill. av omstillingstiltaket fra og med år 2024.
 BMU39Idrett og utemiljø, miljøkulvert - grøntanlegg 1 650 1 650 1 650 1 650
Kulvert som binder Mosvatnet og Vålandskogen sammen er et viktig bidrag til folkehelse og grønnstrukturen i Stavanger. Anlegget på kulverten defineres i stor grad som «park B», som vil si at det skal utføres skjøtsel etter høy standard. Anlegget inkluderer blant annet flere større og mindre buskfelt, trær, staudebed, blomsterenger, plener, benker, grusveier og dam med staudebeplanting. Stavanger kommune overtar anlegget tidlig vår 2022, slik at drift og skjøtsel for kommunens del vil beløpe seg til nærmest helårseffekt allerede i 2022. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet til drift av grøntanlegg på miljøkulverten med kr 1,65 mill. hvert år i planperioden.
 BMU40Idrett og utemiljø, permanente grillsteder ved parkarealer for å redusere engangsgrill (klima- og miljøfond) -300 -300 -300 -300
I HØP 2021-2024 ble det vedtatt å bruke kr 0,3 mill. for å etablere permanente grillsteder i parkområder i kommunen. Formålet var å redusere bruk av engangsgriller, som både forsøpler og utgjør brannfare. Tiltaket er ferdigstilt, og Kommunestyret har vedtatt derfor å redusere budsjettet med kr 0,3 mill. fra og med 2022. Tiltaket var finansiert av klima- og miljøfondet.
 BMU41Idrett og utemiljø, reduksjon asfaltering -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om reduksjon i asfaltering. I fjor vedtok kommunestyret en reduksjon i budsjettet til asfaltering med kr 1,0 mill. fra og med 2022. Kommunestyret har vedtatt å videreføre reduksjonen.
 BMU42Idrett og utemiljø, Attende, Arboreet og friluftsområdene, økt tilskudd, jf. Avtaler 157 265 347 436
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltaket om tilskudd, jf. avtaler. Kommunestyret har vedtatt å videreføre tidligere budsjettvedtak i forhold til inngåtte avtaler med en opptrapping på kr 0,157 mill. i 2022, kr 0,256 mill. i 2023, kr 0,347 mill. i 2024 og kr 0,436 mill. i 2025.
 BMU43Idrett og utemiljø, framkommelighet 400 800 1 200 1 600
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om fremkommelighet. Med bakgrunn i økt volum fra utbyggingsområder og nye veianlegg ble det i fjorårets handlings- og økonomiplan vedtatt å bevilge kr 0,4 mill. til å bedre fremkommeligheten på veinettet, med en årlig økning på kr 0,4 mill. i planperioden. Kommunestyret har vedtatt å videreføre denne opptrappingsplanen og øker budsjettet for å bedre fremkommeligheten på veinettet med kr 0,4 mill. i 2022, samt en opptrapping på kr 0,4 mill. hvert år i planperioden.
 BMU44Idrett og utemiljø, grønn plan -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Kommunestyret vedtok i HØP 2021-2024 å bruke kr 1,0 mill. hvert år i 2021 og 2022 for å kartlegge biologisk mangfold og naturtyper både på land og i sjø. Kartleggingen skulle brukes som grunnlag for videre oppfølging av Grønn plan. Arbeidet er nå ferdigstilt, og Kommunestyret har vedtatt derfor å redusere budsjettet med tilsvarende beløp fra og med 2022 som følge av at tiltaket utgår.
 BMU45Idrett og utemiljø, Lyse - drifts- og vedlikeholdsavtale 100 200 300 400
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltaket om drift- og vedlikeholdsavtale. Stavanger kommune har en avtale med Lyse om drift, vedlikehold og investering av gatebelysning. Prisjusteringen beløper seg til ca. kr 0,1 mill. per år. Kommunestyret har vedtatt å kompensere for den årlige prisjusteringen, og styrke budsjettet med kr 0,1 mill. i 2022, samt en opptrapping på kr 0,1 mill. hvert år i planperioden.
 BMU46Idrett og utemiljø, reduserte strømutgifter pga bytte til LED-lys -766 -1 659 -2 642 -2 642
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om reduserte strømutgifter som følge av LED-lys. Som en konsekvens av reduserte strømutgifter i forbindelse med bytting til LED-lys, foreslår kommunedirektøren å redusere strømbudsjettet til gatelys med kr 0,766 mill. i 2022, kr 1,659 mill. i 2023 og kr 2,642 mill. i 2024 og 2025.
 BMU47Idrett og utemiljø, rehabilitering av lekeplasser -128 -128 -128 -128
I HØP 2021-2024 vedtok kommunestyret en reduksjon i rehabilitering av lekeplasser som et innsparingstiltak på kr 0,372 mill. i 2021 med en økning til kr 0,5 mill. fra og med 2022. Kommunestyret har vedtatt å videreføre fjorårets vedtak i kommunestyret og dermed redusere budsjettet til rehabilitering av lekeplasser med kr 0,128 mill. hvert år i planperioden.
 BMU48Idrett og utemiljø, investere i offentlige drikkeplasser/fontener og lekepark (klima og miljøfond) -700 -700 -700 -700
I HØP 2021-2024 vedtok kommunestyret å sette av kr 0,7 mill. i 2020 og i 2021 til opparbeidelse av drikkeplasser/fontener og lekepark. Tiltaket er nå gjennomført, og Kommunestyret har vedtatt derfor å redusere budsjettet med kr 0,7 mill. fra og med 2022 som følge av at tiltaket utgår.
 BMU49Idrett og utemiljø, trafikksikkerhet og miljø 300 300 300 300
I HØP 2021-2024 bevilget kommunestyret kr 0,3 mill. til trafikksikkerhetstiltak grunnet nye investeringer innen sykkel, trafikksikkerhet, miljø og gatetun, med en årlig opptrapping i planperioden. Kommunestyret har vedtatt å videreføre tidligere vedtatte opptrappingsplaner, og øker budsjettet med kr 0,3 mill. for perioden 2022-2025.
 BMU50Idrett og utemiljø, vertskommune under festival - økt bidrag0 -300 0 -300
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltaket om vertskommune under festival. Kommunestyret har bevilget midler til å ivareta et større vertskommuneansvar ved prioriterte festivaler. I år uten ONS reduseres bidraget, med unntak av 2021 grunnet utsatt vertskommuneansvar ved Luci konferansen. Kommunestyret har vedtatt å redusere tilskuddet på kr 0,3 mill. i 2023 og 2025.
 BMU51Idrett og utemiljø, leieinntekter for kommunens areal tilknyttet uteservering -2 600 -2 600 -2 600 -2 600
I HØP 2021-2024 vedtok kommunestyret å frafalle leieinntekter for kommunens areal tilknyttet uteserveringssteder frem til 1. halvår 2021, og økte i den forbindelse budsjettet med kr 2,6 mill. Kommunestyret har vedtatt å tilbakeføre kommunens inntektskrav på disse leieinntektene, og dermed øke budsjettet med kr 2,6 mill.
 BMU52Idrett og utemiljø, vintervedlikehold og feiing av veinett 600 000
Budsjettet til vintervedlikehold/ feiing av veinettet ble i fjorårets handlings- og økonomiplan redusert med kr 1,1 mill., da planen var at deler av veinettet i 2021 skulle bli omklassifisert til fylkesveier. Dette tiltaket ble utsatt til rundt mai 2022. Kommunestyret har vedtatt å øke budsjettet til feiing av veinettet med kr 0,6 mill. for perioden hvor disse veiene er et kommunalt ansvar.
 BMU53Idrett og utemiljø, Lyse - økt nettleie 500 1 000 1 300 1 300
Grunnet endringer i forskriftene fra myndighetene, ved Norges vassdrags- og energidirektorat gjør at Lyse Elnett må endre sin praksis for prising av veilys. Forskriftskravet kom i 2015 og ifølge denne skal alt strømbruk måles, også veilys. Det innebærer at alle nye veilysanlegg må bygges med tilknytning til strømmålere. Lyse Elnett har tidligere varslet at dette ville innebære en økning i nettleie for veilys med gradvis opptrapping. Kommunestyret har vedtatt å øke budsjettet til nettleie Lyse med kr 0,5 mill. i 2022, kr 1,0 mill. i 2023 og kr 1,3 mill. 2024 og 2025.
 BMU54Idrett og utemiljø, drenering av turveier med mer 1 500 1 500 1 500 1 500
Økte nedbørsmengder over tid har skapt et behov for å øke innsatsen med å drenere turveier i Stavanger. Det er behov for omfattende grøfterens. Det er også et behov for større grad av universell utforming og økt bruk av naturbaserte løsninger. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet til drenering av turveier mv. med kr 1,5 mill. hvert år i planperioden.
 BMU55Idrett og utemiljø, drift av badeplasser 800 800 800 800
Gjennomgang av nye sikkerhetskrav og erfaringer viser økt behov for sikring av badeplasser, flytting av stupebrett, skilting med mer. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet for drift av badeplasser med kr 0,8 mill. i hele planperioden.
 BMU56Idrett og utemiljø, økt vedlikehold av parkutstyr 500 500 500 500
Befolkningsvekst, klimaendringer og økt bruk av parkutstyr medfører stor slitasje på kommunens parkutstyr. Mange benker og bord i parker og i sentrum bærer preg av slitasje og behov for vedlikehold, deriblant grønskebehandling. Kommunestyret har vedtatt å øke budsjettet til vedlikehold av parkutstyr med kr 0,5 mill. årlig i planperioden.
 BMU57Idrett og utemiljø, tilskudd til Kampen Campus 6 000 000
Saken om Kampen Campus ble først behandlet i Stavanger bystyre i forbindelse med 1. tertial 2019 den 17.06.19, sak 59/19, med tilleggsvedtak (se bystyrets flertallsvedtak pkt 10 f). Ifølge vedtaket skulle Stavanger kommune bidra med tilskudd tilsvarende kr 6 mill. for tiltak som ballbinge, bysykkelstasjon, beachvolleyballbane med mer på Kampen Campus, og Campus skal også fungere som et nærmiljøanlegg for denne delen av byen. Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 6,0 mill. i tilskudd til Kampen Campus i 2022.
 BMU58Idrett, og utemiljø, tilskudd båt Ryfylke friluftsråd 2 200 000
Ryfylke friluftsråd har bestilt 2 båter på hhv. kr 4,0 mill. og kr 12,0 mill., i tillegg til at de skal rehabilitere eksisterende arbeidsbåt med en kostnad på ca kr 2,5 mill. Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand, Kvitsøy, Randaberg og Rogaland fylkeskommune har allerede bidratt med finansiering til båtprosjektet, i tillegg til tilskudd fra Staten og SR-bank. Kommunestyret har vedtatt å bidra med et tilskudd til Ryfylke friluftsråd på kr 2,2 mill. i 2022 for å delfinansiere båtprosjektet.
 BMU59Idrett og utemiljø, miljøkulvert - driftsavtale med Statens veivesen 600 600 600 600
Stavanger kommune har inngått avtale med Statens vegvesen om nødvendig drift og inspeksjon av miljøkulverten ved Mosvatnet. Driftsavtalen inkluderer inspeksjoner, graffiti-fjerning, påføring av antigrafitti-middel, drift av sandfang og dreneringsanlegg, tunnel-vask m.m. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet til driftsavtale med Statens vegvesen med kr 0,6 mill. hvert år i planperioden.
 BMU60Idrett og utemiljø, tilskudd til speidermarka 1 200 000
Vesterlen speiderkrets har på vegne av Madlaspeiderne søkt Stavanger kommune om å få bygge en naturmøteplass/speiderbase i friområdet Speidermarka ved Store Stokkavatn. Speiderbasen koster kr 3,6 mill. Speiderne finansierer selv kr 1,2 mill. av byggekostnadene, og søker om at Stavanger kommune bidrar med et tilskudd på kr 1,2 mill., samt forskutterer spillemidler tilsvarende kr 1,2 mill. Kommunestyret har vedtatt å innvilge et tilskudd på kr 1,2 mill. til speiderbasen i friområdet Speidermarka ved Store Stokkavatn, samt at kommunen forskutterer spillemidler tilsvarende kr 1,2 mill.
 BMU61Idrett og utemiljø, besparelser ved tilbakeføring av kommunale foretak -475 -675 -875 -875
I HØP 2021-2024 ble det innarbeidet besparelser knyttet til tilbakeføring av kommunale foretak på kr 2,5 mill. i 2021, økende til kr 5 mill. i 2022, kr 6 mill. i 2023 og kr 7 mill. i 2024. Innsparingskravet fordeles nå på tjenesteområdene bymiljø og utbygging og innbygger og samfunnskontakt i henhold til bruttorammene for tjenesteområdene. Kommunestyret har vedtatt å innarbeide en besparelse hos idrett og utemiljø på kr 0,48 mill. i 2022, kr 0,68 mill. i 2023, kr 0,88 mill. i 2023 og 2024 som følge av at foretak tilbakeføres til basisorganisasjonen.
 EndringIdrett og utemiljø, midler til tiltak i Grønn Plan (klima og miljøfond) 2 500 2 500 2 500 2 500
Kommunestyret vedtar og styrke rammen med kr 2,5 mill. hvert år i perioden. Styrkingen finansieres av klima og miljøfondet og skal brukes på Grønn Plan.
 EndringIdrett og utemiljø, økt tilskudd idrett 1 000 1 000 1 000 1 000
Kommunestyret vedtar å styrke tilskuddet til idretten med kr 1,0 mill. hvert år i perioden. Kr 0,85 mill. går direkte til driftsstøtte, mens kr 0,15 mill. går til pott for anleggstilskudd.
  Idrett og utemiljø Totalt 270 920 261 654 263 369 265 208
  Juridisk    
  Juridisk 13 800 13 800 13 800 13 800
  Inngående budsjett 13 700 13 700 13 700 13 700
 BMU62Juridisk, økte lønnsmidler 100 100 100 100
Kommunedirektøren ser et behov for å styrke lønnsbudsjettet til Juridisk med kr 0,1 mill. fra og med år 2022 som følge av at de i flere år har vært underbudsjettert med hensyn på lønn.
  Juridisk Totalt 13 800 13 800 13 800 13 800
  Klima og miljø    
  Klima og miljø 13 509 25 009 26 509 26 509
  Inngående budsjett 8 449 8 449 8 449 8 449
 BMU63Klima og miljø, Ullandhaug økologiske gård -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det vedtatt et tilskudd til Ullandhaug økologiske gård på kr 4 mill. i 2021. Tilskuddet utgår fra 2022 og Kommunestyret har vedtatt derfor å redusere budsjettet med tilsvarende beløp.
 BMU64Klima og miljø, pant på gamle vedovner utgår -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Kommunestyret har vedtatt at pant på gamle vedovner utgår i tråd med vedtaket 40/21 i utvalget for miljø og utbygging. Kommunestyret har vedtatt å innarbeide dette i budsjettet ved å redusere budsjettet med kr 1,5 mill. fra og med 2022. Pant på piggdekk er innført fra høsten 2021 og erstatter ordningen med pant på gamle vedovner som ble avsluttet våren 2021.
 BMU65Klima og miljø, pant på piggdekk skal erstatte pant gamle vedovner 1 000 500 00
Panteordning for piggdekk erstatter ordning med pant på gamle vedovner. Pant på piggdekk gis ved kjøp av piggfrie vinterdekk som erstatter piggdekk. Kommunen gir kr 300 i støtte per innleverte piggdekk (inntil 4 dekk per bil), jf. sak til UMU 10.03.2021. Kommunestyret har vedtatt å innarbeide endringen og styrke budsjettet med kr 1 mill. i 2022 og 0,5 mill. i 2023, før ordningen avvikles første termin 2023.
 BMU66Klima og miljø, rådgivere tidligere finansiert av Klima- og miljøfondet 2 560 2 560 2 560 2 560
Tre faste rådgiverstillinger rekruttert i 2019, med oppstart i 2020, har vært finansiert av klima- og miljøfondet. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet med kr 2,56 mill. i perioden, slik at rådgiverne ikke lengre lønnes med fondsmidler.
 BMU67Klima og miljø, økt satsing på klima og miljø 5 000 10 000 10 000 10 000
Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet med kr 5 mill. i 2022 og kr 10 mill. de påfølgende årene for å øke satsingen på klima og miljø i tråd med vedtatte målsettinger om reduserte utslipp av klimagasser med 80 % innen 2030. Det vises til tiltak i vedtatt i klima- og miljøhandlingsplan sak 104/18 i bystyret.
 BMU68Klima og miljø, piggdekkavgift - redusert inntektsnivå 2 000 9 000 11 000 11 000
I henhold til kommunestyrevedtak 74/21 avvikles ordningen med piggdekkgebyr første termin 2023. Kommunestyret har vedtatt å redusere de budsjetterte inntektene med kr 2,0 mill. i 2022, kr 9,0 mill. i 2023 i tråd med at det forventes en større piggfriandel og reduserte inntekter, før inntektskravet tas ut i 2024 og 2025.
  Klima og miljø Totalt 13 509 25 009 26 509 26 509
  Stab BMU    
  Stab BMU 8 575 8 565 8 553 8 553
  Inngående budsjett 9 386 9 386 9 386 9 386
 BMU69Stab BMU, midler til gjennomføring av tilbakeføring av kommunale foretak -676 -676 -676 -676
I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det vedtatt at kr 0,676 mill. i 2021 skulle benyttes i forbindelse med tilbakeføringen med kommunale foretak for å oppnå bedre helhetlig styring, styrket evne til omstilling og reduserte kostnader i omstillingsarbeidet. Beløpet blir ikke videreført fra og med år 2022. Budsjettet reduseres derfor med tilsvarende beløp alle årene i perioden.
 BMU70Stab BMU, redusert lønnsbudsjett -135 -145 -157 -157
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltaket om redusert lønnsbudsjett. Det stilles krav til omstilling. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet og foreslår å videreføre reduksjonen av lønnsmidler med kr 0,135 mill. i 2022, kr 0,145 mill. i 2023 og kr 0,157 mill. i 2024 og 2025.
  Stab BMU Totalt 8 575 8 565 8 553 8 553
  Utbygging    
  Utbygging 4 236 4 212 4 186 4 186
  Inngående budsjett 4 259 4 259 4 259 4 259
 BMU71Byggeprosjekter, innsparingstiltak -23 -47 -73 -73
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres innsparingstiltaket. Kommunestyret har vedtatt å innarbeide videreføringen med kr 0,02 mill. i 2022, kr 0,05 mill. i 2023, kr 0,07 mill. i 2024 og 2025.
  Utbygging Totalt 4 236 4 212 4 186 4 186
  Vann, avløp, slam og renovasjon    
  Avløpsverket0000
  Inngående budsjett0000
 BMU72Avløp, gebyrinntekter -5 079 -12 698 -17 777 -25 395
Kommunestyret har vedtatt å øke gebyrinntektene med kr 5,1 mill. i 2022, kr 12,7 mill. i 2023, kr 17,8 mill. i 2024, kr 25,4 mill. i 2025 for avløp.
 BMU73Avløp, avskrivninger 2 087 3 218 4 123 5 005
Kommunestyret har vedtatt å øke posten for avskrivninger som følge av økte investeringer. Endringen utgjør kr 2,1 mill. i 2022, kr 3,2 mill. i 2023, kr 4,1 mill. i 2024 og kr 5,0 mill. i 2025.
 BMU74Avløp, bemanningsøkning iht. hovedplan 200 400 600 800
Bemanningsøkning er i tråd med Hovedplan og harmoniseringsplanen for Stavanger. Det er lagt opp til en liten bemanningsøkning i planperioden for å sikre kapasitet til å gjennomføre vedtatte tiltak. Kommunestyret har vedtatt å øke budsjettposten med kr 0,2 mill. hvert år i perioden.
 BMU75Avløp, bruk/avsetning til selvkostfond -19 476 -16 480 -16 116 -12 443
Per 1.1.2021 er det kr 37,8 mill. på selvkostfondet til avløp. Kommunestyret har vedtatt en økt bruk av fondsmidler i perioden, som medfører en endring i avsetting/bruk på kr 19,5 mill. i 2022, kr 16,5 mill. i 2023, kr 16,1 mill. i 2023 og kr 12,4 mill. i 2025
 BMU76Avløp, driftsutgifter, generell prisstigning 1 300 2 600 3 900 5 155
For å ivareta en 2 % økning pr år på lønnskostnader og kostnader til drift og vedlikehold, foreslår kommunedirektøren å styrke budsjettet med kr 1,3 mill. i 2022, kr 2,6 mill. i 2023 kr 3,9 mill. i 2024 og kr 5,155 mill. i 2025.
 BMU77Avløp, fastledd - IVAR0 200 400 645
Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet med kr 0,2 mill. i 2023, kr 0,4 mill. i 2023 og kr 0,645 mill. i 2025 for å ivareta IVAR sine forventede endringer i enhetspriser (fastledd knyttet til antall innbyggere).
 BMU78Avløp, mengdevariabelt ledd - IVAR0 300 600 900
Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet med kr 0,3 mill. i 2023, kr 0,6 mill. i 2024 og kr 0,9 mill. i 2025 for å ivareta IVAR sine forventede endringer i enhetspriser (variabelt ledd knyttet til mengde). Budsjettet baseres på normal nedbørsmengde, og avvik fra dette vil påvirke regnskapet.
 BMU79Avløp, renter restkapital 20 818 22 310 23 520 24 583
For selvkostområdet benyttes årets gjennomsnittlige 5-årige swap-rente med et tillegg på 0,5 prosentpoeng. Kommunestyret har vedtatt å innarbeide en forventning om økt rentenivå i perioden. Kommunestyret har vedtatt å øke posten med kr 20,8 mill. i 2022, kr 22,3 mill. i 2023, kr 23,5 mill. i 2024 og kr 24,6 mill. i 2025.
 BMU80Slam, gebyrinntekter -257 -331 -404 -478
Kommunestyret har vedtatt å øke gebyrinntektene med kr 0,26 mill. i 2022, kr 0,33 mill. i 2023, kr 0,40 mill. i 2024 og kr 0,48 mill. i 2025 for slam.
 BMU81Avløp, operasjonell leasing av kjøretøy 150 150 750 750
Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 0,15 mill. i 2022 og 2023 og kr 0,75 mill. i 2024 og 2025 til leasing av kjøretøy. Det ønskes primært å kjøpe kjøretøy, men avhenger av tilgang på utslippsfrie/fossilfrie kjøretøy med tilstrekkelig kapasitet og rekkevidde.
 BMU82Slam, generell prisstigning 75 150 225 300
For å ivareta en 2 % økning pr år på lønnskostnader og kostnader til drift og vedlikehold, foreslår kommunedirektøren å styrke budsjettet med kr 0,75 mill. i 2022 med en tilsvarende økning hvert år i perioden.
 BMU83Slam, bruk/avsetning til selvkostfond 182 181 179 178
Per 1.1.2021 er det et akkumulert merforbruk på kr 0,23 mill. på slam. Kommunestyret har vedtatt en endring i avsetting til fond for slam 0,18 mill. hvert år i perioden.
  Renovasjon 131 131 131 131
  Inngående budsjett 131 131 131 131
 BMU84Renovasjon, bruk/avsetning til selvkostfond000 4 016
Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 4,02 mill. på selvkostfond i 2025 etter at det akkumulerte merforbruket er dekket inn.
 BMU85Renovasjon, økt leveringsgebyr og mengde - IVAR 24 000 31 000 36 000 41 000
Avfallsmengden per innbygger har i 2020 økt betydelig fra 2018-2019, så langt i 2021 forsetter mengdene å øke. Dette skyldes trolig koronapandemien, men det forventes en utflating nå når samfunnet åpnes opp. Det vises til IVARs økonomiplan for detaljopplysninger om prisøkninger for de ulike behandlingsløsninger for ulike typer avfall, og særskilt til behandling av restavfall (Forus ettersorteringsanlegg, inkl. plastbehandlingsanlegg), behandling av våtorganisk avfall (biogassanlegg-Grødaland) og for underskuddsdekning ved IVARs gjenvinningsstasjoner. Kommunestyret har vedtatt derfor en økning i budsjettet på kr 24 mill. i 2022, kr 31 mill. i 2023, kr 36 mill. i 2024 og kr 41 mill. i 2025.
 BMU86Renovasjon, kjøp av varer og tjenester - generell prisstigning -150 355 1 075 1 455
Kommunestyret har vedtatt å ta høyde for en generell prisjustering med kr -0,15 mill., i 2022 til kr 0,35 mill. i 2023, kr 1,075 mill. i 2024 og kr 1,455 mill. i 2025.
 BMU87Renovasjon, kalkulatoriske renter og avskrivninger 1 126 1 155 1 154 1 139
For selvkostområdet benyttes årets gjennomsnittlige 5-årige swaprente med et tillegg på 0,5 prosentpoeng. Kommunestyret har vedtatt å innarbeide en forventning om økt rentenivå i perioden i tillegg til økning i avskrivninger. Kommunestyret har vedtatt å øke posten med kr 1,13 mill. i 2022, kr 1,16 mill. i 2023 og 2024 samt kr 1,14 mill. i 2025.
 BMU88Renovasjon, økte gebyr inntekter -33 798 -51 597 -67 807 -92 580
Gebyrøkning innenfor renovasjon i Stavanger kommune har i flere år vært for lave. For å kompensere for IVAR IKS sin høye prisøkning over flere år på mottak og behandling av husholdningsavfall til ettersorteringsanlegg og biogassanlegg, foreslås å øke renovasjonsavgiften med 15 % fra 2021 til 2022. Betydelig økte avfallsmengder i 2020 og 2021 som følge av koronapandemien, har i tillegg økt kostnadene til IVARs behandling av avfall. Kommunestyret vedtar inntektsøkninger på kr 33,8 mill. i 2022, kr 51,6 mill. i 2023, kr 67,8 mill. i 2024 og kr 92,6 mill. i 2025.
 BMU89Renovasjon, Renovasjonen IKS - volumøkning 9 400 12 900 16 600 20 400
Posten omfatter samlede kostnader ifm. innsamlet husholdningsavfall og hytteavfall. All innsamling av husholdnings- og hytteavfall foretas av Renovasjonen IKS. Det er lagt inn en forventet økning i antall nye abonnenter, samt moderat økning i lønn, drivstoff og andre driftskostnader hos renovasjonsselskapet. Kommunestyret har vedtatt derfor en økning i budsjettet på kr 9,4 mill. i 2022, kr 12,9 mill. i 2023, kr 16,6 mill. i 2024 og kr 20,4 mill. i 2025.
 BMU90Renovasjon, skadedyrbekjempelse 500 500 500 500
Kommunestyret har vedtatt å styrke rammen til renovasjon med kr 0,5 mill. til skadedyrbekjempelse hvert år i perioden.
 BMU91Renovasjon, avsetning til disposisjonsfond, inndekning av tidligere underskudd -1 078 5 687 12 478 24 070
Renovasjon har et akkumulert merforbruk på kr 32,7 mill. per 1.1.2021, samt oppdatert prognose for 2021 tilsier ytterligere kr 12,7 mill. i underfinansiering i 2021. Kommunestyret har vedtatt en endring i avsetning til ubundne fond på kr -1,08 mill., kr 5,69 mill., kr 12,48 mill., og kr 24,07 mill. henholdsvis i årene 2022, 2023, 2024 og 2025 for å betale ned det akkumulerte merforbruket. I 2022 forutsettes et ""null-år"", og overskudd fra 2023 på selvkostområdet. Midlene dekker først opparbeidede underskudd før de i 2025 delvis kan settes av til eget selvkostfond.
  Vannverket0000
  Inngående budsjett0000
 BMU92Vann, avskrivninger -1 844 -711 417 1 668
Kommunestyret har vedtatt å innarbeide endringer i avskrivninger som følge av et endret investeringsnivå. Endringen medfører en mindre avsetting i 2022 og 2023, henholdsvis kr 1,8 mill. og kr 0,7 mill. I 2024 og 2025 økes avskrivningene med henholdsvis kr 0,42 mill. og kr 1,67 mill.
 BMU93Vann, bruk/avsetning til selvkostfond -16 585 -12 442 -10 665 -19 056
Per 1.1.2021 er det kr 34, 8 mill. på selvkostfondet til vann. Kommunestyret har vedtatt en økt bruk av fondsmidler i perioden, som medfører en endring i avsetting/bruk på kr 16,6 mill. i 2022, kr 12,4 mill. i 2023, kr 10,7 mill. i 2023 og kr 19,1 mill. i 2025.
 BMU94Vann, driftsutgifter, generell prisstigning 1 200 1 700 2 250 2 650
For å ivareta en 2 % økning pr år på innen lønnskostnader og kostnader til drift og vedlikehold, foreslår kommunedirektøren å styrke budsjettet med kr 1,2 mill. i 2022, kr 1,7 mill. i 2023 kr 2,3 mill. i 2024 og kr 2,7 mill. i 2025.
 BMU95Vann, fastledd - IVAR0 300 1 000 6 000
Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet med kr 0,30 mill. i 2023, kr 1,0 mill. i 2024 og kr 6,0 mill. i 2025 for å ivareta IVAR sine forventede endringer i enhetspriser (fastledd knyttet til antall innbyggere).
 BMU96Vann, bemanningsøkning iht. hovedplan 200 400 600 800
Bemanningsøkning er i tråd med Hovedplan og harmoniseringsplanen for Nye Stavanger. Det er lagt opp til en liten bemanningsøkning i planperioden for å sikre kapasitet til å gjennomføre vedtatte tiltak. Kommunestyret har vedtatt å øke budsjettposten med kr 0,2 mill. hvert år i perioden.
 BMU97Vann, mengdevariabelt ledd - IVAR0 300 1 000 6 000
Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet med kr 0,30 mill. i 2023 kr 1,0 mill. i 2024 og kr 6,0 mill. i 2025 for å ivareta IVAR sine forventede endringer i enhetspriser (variabelt ledd knyttet til mengde). Budsjettet baseres på normal nedbørsmengde, og avvik fra dette vil påvirke regnskapet.
 BMU98Vann, renter restkapital 17 854 19 304 20 649 22 064
For selvkostområdet benyttes årets gjennomsnittlige 5-årige swap-rente med et tillegg på 0,5 prosentpoeng. Kommunestyret har vedtatt å innarbeide en forventning om økt rentenivå i perioden. Kommunestyret har vedtatt å øke posten med kr 17,9 mill. i 2022, kr 19,3 mill. i 2023, kr 20,6 mill. i 2024 og kr 22,1 mill. i 2025.
 BMU99Vann, gebyrinntekter -1 175 -9 301 -15 801 -20 676
Kommunestyret har vedtatt å øke gebyrinntektene med kr 1,2 mill. i 2022, kr 9,3 mill. i 2023, kr 15,8 mill. i 2024 og kr 20,7 mill. i 2025 for vann.
 BMU100Vann, operasjonell leasing av kjøretøy 350 450 550 550
Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 0,35 mill. i 2022, kr 0,45 mill. i 2023, kr 0,55 mill. i 2024 og 2025 til leasing av kjøretøy. Det ønskes primært å kjøpe kjøretøy, men avhenger av tilgang på utslippsfrie/fossilfrie kjøretøy med tilstrekkelig kapasitet og rekkevidde.
  Vann, avløp, slam og renovasjon Totalt 131 131 131 131
  Bymiljø og utbygging Totalt 591 135 599 140 608 340 624 343
  By- og samfunnsplanleggingVedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
  Beredskap og samfunnsutvikling    
  Beredskap 22 786 22 486 17 486 17 486
  Inngående budsjett 16 486 16 486 16 486 16 486
 BSP1Beredskap og samfunnsutvikling, prosjektmidler områdeløft Hillevåg 3 000 3 000 00
Arbeidet med områdeløft Hillevåg er vedtatt videreført inntil ny temaplan er vedtatt for perioden 2022-2023, jf. sak 46/21 kommunalutvalget. Kommunestyret har vedtatt å styrke prosjektet med kr 3 mill. i 2022 og 2023.
 BSP2Beredskap og samfunnsutvikling, prosjektmidler flomvern sentrum 300 000
Det er igangsatt et utredningsarbeid for flomsikring i Stavanger gjennom et flomvernprosjekt for Holmen og Østre Havn, jf. sak 68/21 i formannskapet. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,3 mill. til dette arbeidet i 2022.
 BSP3Beredskap og samfunnsutvikling, styrking folkehelsemidler 1 000 1 000 1 000 1 000
Formannskapet vedtok i sak 79/21 en ekstra tildeling av midler til helsefremmende og forebyggende arbeid i 2021 vedtatt i tråd med FSK sak 20/21. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettrammen med kr 1 mill. tilsvarende vedtakene per år fra og med 2022.
 EndringBeredskap og samfunnsutvikling, Prosjektmidler områdeløft styrking til koordinering Hillevåg - Kvernevik 2 000 2 000 00
Samarbeidspartiene er opptatt av å styrke levekårsløftene i Hillevåg og Kvernevik, og avsetter ytterligere totalt kr 4 mill. med henholdsvis kr 2 mill. i 2022 og kr 2 mill. i 2023 i prosjektmidler rettet særlig mot kompetanse- og erfaringsutveksling mellom bydelene.
  Beredskap og samfunnsutvikling 1 628 1 628 1 628 1 628
  Inngående budsjett 1 628 1 628 1 628 1 628
  Beredskap og samfunnsutvikling Totalt 24 414 24 114 19 114 19 114
  By- og samfunnsplanlegging sentralt    
  Stab Samfunnsutvikling 5 474 5 474 5 474 5 474
  Inngående budsjett 6 874 6 874 6 874 6 874
 BSP4Stab by- og samfunnsplanlegging, tilbakeført innsparing i kurs og reiser 600 600 600 600
I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det vedtatt en reduksjon på kr 0,6 mill. som følge av besparelse på reise- og kursvirksomhet ifm. koronapandemien. Kommunestyret har vedtatt å tilbakeføre vedtaket om en reduksjon på kr 0,6 mill. i 2022 som følge av økt behov for kompetanseheving mv.
 BSP5Stab by- og samfunnsplanlegging, Reduksjon i prosjekt digitalisering byggesaksarkiv -500 -500 -500 -500
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres reduksjonen i tiltaket prosjekt digitalisering byggesaksarkiv. Kommunestyret har vedtatt at gjenstående budsjettramme kan reduseres med kr 0,5 mill. i 2022 og resten av planperioden.
 BSP6Stab by- og samfunnsplanleging, planleggingsbidrag, dobbeltspor Jærbanen. -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Kommunestyret vedtok i Handlings- og økonomiplan 2020-2023 å avsette kr 3,0 mill. til planleggingsbidrag av dobbeltspor på Jærbanen. Første del av planleggingsbidraget ble utbetalt i 2020, og de resterende kr 1,5 mill. i 2021. Kommunaldirektøren foreslår å redusere med kr 1,5 mill. fra og med 2022.
  By- og samfunnsplanlegging sentralt Totalt 5 474 5 474 5 474 5 474
  Byggesak og byantikvar    
  Byggesak og byantikvar 4 209 3 809 3 809 3 809
  Inngående budsjett 3 609 3 609 3 609 3 609
 BSP7Byantikvar, tilbakeføring av generell innsparing 600 600 600 600
I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det vedtatt en engangsinnsparing på kr 0,6 mill. i 2021 i forbindelse med konsolideringen av de tre budsjettene til Stavanger, Rennesøy og Finnøy. Midlene tilbakeføres fra 2022 og benyttes til en landmålerstilling.
 BSP8Byantikvar, kutt i kommunikasjontiltak kulturminnevern0 -400 -400 -400
Tiltaket «Vernemillionen» ble i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 omdisponert til informasjonstiltak om retningslinjer og veiledning for huseiere i trehusbyen. Midlene ble øremerket én-til-mange-tiltak og informasjonsverktøy. Kommunestyret har vedtatt en reduksjon på kr 0,4 mill. fra og med 2023.
  Byggesak og byantikvar Totalt 4 209 3 809 3 809 3 809
  Byutvikling    
  Planavdelinger - Byutvikling 32 940 30 588 30 288 30 188
  Inngående budsjett 27 640 27 640 27 640 27 640
 BSP9Byutvikling, reduksjon felles planprogram Havnefronten -500 -500 -500 -500
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres tiltaket med reduksjon av felles planprogram Havnefronten. Arbeidet med felles planprogram for Havnefronten - strekningen fra og med Holmen til og med Bekhuskaien startet opp i 2020. Planprogrammet er utarbeidet i samarbeid med en rekke aktører. Stavangerregionen Interkommunale havn IKS (SIH) og Stavanger Utvikling KF (SU) har vært sentrale samarbeidspartnere. Ressursbehovet er redusert og Kommunestyret har vedtatt redusere budsjettrammen med kr 0,5 mill. i 2022 og ut planperioden.
 BSP10Byutvikling, prosjektmidler områderegulering Paradis 2 000 348 48 48
Byutvikling har behov for ekstra prosjektmidler til utredninger og analyser i forbindelse med områderegulering Paradis, jf. sak 45/21 i utvalg for by- og samfunnsutvikling. Dette er et prioritert prosjekt vedtatt i kommunens arbeidsprogram for perioden. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettrammen med kr 2 mill. til dette arbeidet i 2022, kr 0,348 mill. i 2023 og så kr 0,048 mill. videre i perioden.
 BSP11Byutvikling, prosjektmidler områderegulering Hillevåg 800 100 100 0
Byutvikling har behov for ekstra prosjektmidler til prosjektkontor, utredninger og analyser i forbindelse med områderegulering Hillevåg. Dette er et prioritert prosjekt vedtatt i kommunens arbeidsprogram for perioden, jf. sak 68/21 i utvalg for by- og samfunnsutvikling. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettrammen med kr 0,8 mill. til dette arbeidet i 2022 og kr 0,1 mill. i 2023 og 2024.
 BSP12Byutvikling, økt plankapasitet 3 stillinger Byutvikling 3 000 3 000 3 000 3 000
Byutvikling har behov for økt plankapasitet til egne planer for å sikre nødvendig progresjon, Jf. sak 60/20 i Kommunestyret vedtatt arbeidsprogram og planbehov for perioden Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 3 mill. årlig til dette arbeidet per år fra 2022.
  Byutvikling Totalt 32 940 30 588 30 288 30 188
  Kart og digitale tjenester    
  Planavdelinger - Kart og digitale tjenester 17 307 17 307 17 307 17 307
  Inngående budsjett 17 307 17 307 17 307 17 307
  Kart og digitale tjenester Totalt 17 307 17 307 17 307 17 307
  By- og samfunnsplanlegging Totalt 84 344 81 292 75 992 75 892
  Innbygger- og samfunnskontaktVedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
  Innbygger- og samfunnskontakt sentralt 13 127 17 677 20 477 29 977
  Inngående budsjett 4 677 4 677 4 677 4 677
 ISK1Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, besparelser ved tilbakeføring av kommunale foretak -600 -800 -1 000 -1 000
I HØP 2021-2024 er det innarbeidet besparelser knyttet til tilbakeføringen av de aktuelle foretakene på kr 2,5 mill. i 2021, kr 5 mill. i 2022, kr 6 mill. i 2023 og kr 7 mill. i 2024. Innsparingskravet fordeles på tjenesteområdene bymiljø og utbygging og innbygger og samfunnskontakt i henhold til bruttorammene for tjenesteområdene. Kommunestyret har vedtatt å videreføre innbygger- og samfunnskontakt sin andel på kr 0,6 mill. i 2022, kr 0,8 mill. i 2023 og kr 1 mill. videre i perioden.
 ISK2Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, helhetlig forvaltning av tilskuddsordningen00 -2 000 -2 000
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket som er i samsvar med strategiske satsinger i kommunedirektørens forslag til "Planbehov og arbeidsprogram for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 2020-2024, jf sak 46/20". Det er etablert et tverrfaglig prosjekt for videreutvikling av tilskuddsforvaltning i Stavanger kommune. Målet er økt brukertilfredshet og mer effektiv saksbehandling. Kommunen forvalter tilskudd for om lag 170 millioner kroner per år. Forvaltningsrevisjon peker på behov for å bedre rettferdigheten av tilskuddsordningene og standardisering av søknads- og rapporteringsprosess (bystyresak 68/19). Eksempelvis vil reduksjon i saksbehandlingstid med 1 time per søknad utgjøre 400 timer per år innen tilskudd til kunst og kultur. Tilsvarende vil et søknadssystem tilpasset brukerne redusere ressursbruk for søker. Kommunestyret har vedtatt å videreføre vedtaket og tar ut en effektiviseringsgevinst på kr 2,0 mill. fra og med 2024 og ut planperioden.
 ISK3Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, Stavanger 2025, byens 900-årsjubileum 5 000 10 000 15 000 25 000
Stavanger kommune er hovedarrangør for Stavanger 2025, byen og kirkens 900-årsjubileum, og skal realisere en rekke små og store jubileumstiltak i perioden 2022 - 2025 i samarbeid med samfunnsaktører i regionen. I 2022 starter for alvor nedtellingen mot jubileumsåret 2025.

Innholdet i jubileet skal bygges rundt tre satsingsområder som er vesentlige for Stavangers attraktivitet og innbyggernes trivsel: sentrumskjernen vår, naturen i og rundt Stavanger, og omstillingsevnen i næringslivet, kulturlivet og i kunnskapsmiljøene. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettrammen med kr 5 mill. i 2022, kr 10 mill. i 2023, kr 15 mill. i 2024 og kr 25 mill. i 2025.
 ISK4Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, Know-how Edtech 300 300 300 300
Know-how Edtech er en viktig og populær arena for å styrke den digitale kompetansen for lærerne og bidra til at elever får styrket sin kompetanse. KnowHow EdTech er en internasjonal konferanse om læringsteknologi, som er organisert av NETTOP-UiS, avdeling for utvikling av digitale læringsressurser ved UiS. Det er UiS som leverer hele Nordic Edge Expo's konferanseprogram om læringsteknologi. Universitetet i Stavanger er for øvrig medlem Nordic Edge-klyngen. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,3 mill. til denne konferansen fra 2022 og ut planperioden.
 ISK5Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, Pådriv - oppstartsstøtte 500 500 500 0
Pådriv Stavanger er et partnerskap for bærekraftig og klimavennlig utvikling av Hillevåg. Hillevåg har en lang og rik industrihistorie. Her har det alltid vært fabrikker, produksjon og handel, samtidig som folk har bodd og levd her. Stavanger kommune har mål om at Hillevåg, og særlig området rundt Kvaleberg, skal ha gode bo- og nærmiljøer, og være et sted der folk føler tilhørighet og har innflytelse over nabolaget sitt. Barn og unge skal ha trygge oppvekstforhold. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet med kr 0,5 mill. fra 2022 til og med 2024.
 ISK6Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, støtte til Nordic Edge 3 000 3 000 3 000 3 000
Smartbyklyngen Nordic Edge har gjennom utvikling av smartby-løsninger utviklet seg til en ledende aktør innen dette segmentet. Næringsutvikling sammen med en årlig stor konferanse/kongress viser vei til et voksende marked for nye og bærekraftige løsninger for samfunnsutvikling. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettrammen med kr 3 mill. per år fra 2022.
 EndringInnbygger- og samfunnskontakt sentralt, gratis svømming innføres for elever 6. og 7. trinn i utvalgte svømmehaller 250 000
I dag får barn på 1-5 trinn gratis svømming i utvalgte svømmehaller i Stavanger.
Samarbeidspartiene ønsker å utvide dette tilbudet til også å omfatte 6. og 7. trinn. Midler legges inn for 2022 i påvente av politisk sak om tiltaket.
  Innbyggerdialog 29 287 29 287 29 287 29 287
  Inngående budsjett 28 187 28 187 28 187 28 187
 ISK7Innbyggerdialog, Finnøy kommunedelsutvalg, økt budsjettramme 350 350 350 350
Stavanger kommune deler ut tilskuddsmidler for å stimulere lag og organisasjoner til å gjennomføre aktiviteter og arrangementer i nærmiljøet (fsk 26/20). Det er kommunedelsutvalgene som behandler søknader og tildeler midlene. Dette er en ny ordning for Finnøy og Rennesøy kommunedeler, og det må sikres like muligheter for tilskudd til initiativer fra befolkningen i disse kommunedelene. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettrammen med kr 0,35 mill. fra og med 2022.
 ISK8Innbyggerdialog, besøksregistreringssystem administrasjonsbygg Stavanger kommune 250 250 250 250
Alle administrasjonsbygg i rådhuskvartalet har besøksregistreringssystem som et alternativ til bemannet publikumsmottak. Lisens- og driftskostnader knyttet til Veni besøksregistreingssystem fordeles på berørte tjenesteområder. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettrammen med kr 0,25 mill. fra og med 2022.
 ISK9Innbyggerdialog, driftsstøtte Frilager 500 500 500 500
Stavanger kommune har inngått en samarbeidsavtale med Frilager, jf. FSK 98/21. Avtalen gjelder fra 02.06.2021 til 31.12.2025. Dette er en avtale om tilskudd som regulerer at kommunale avdelinger og frivillige organisasjoner kan leie gratis utstyr. Tiltak treffer direkte i arbeidet med å realisere kommuneplanens samfunnsdel gjennom grønn spydspiss og gode hverdagsliv. Frilager tar utgangspunkt i deling og gjenbruk, legger til rette for opplevelser og utjevner forskjeller ved å tilgjengeliggjøre utstyr uten kostnad. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettrammen med kr 0,5 mill. til dette formålet fra 2022 og hele planperioden.
  Kommunikasjon 11 910 11 830 11 830 11 830
  Inngående budsjett 10 480 10 480 10 480 10 480
 ISK10Kommunikasjon, reduksjon kurs i klarspråk -150 -150 -150 -150
I tråd med HØP 2021-2024 reduseres tiltaket der en kartlegging av kommunens beslutningstekster ble gjennomført høsten 2018 som avdekket behov for å styrke skrivekompetansen hos ansatte generelt, og hos enkeltgrupper som f.eks. saksbehandlere spesielt. Kommunestyret styrket formålet i 2020 og 2021. Kommunestyret har vedtatt å redusere budsjettrammen igjen med kr 0,15 mill. fra og med 2022.
 ISK11Kommunikasjon, drift av nynorskrobot 250 250 250 250
Nynorskroboten er en viktig bidragsyter til at kommunen når sine målformmål, herunder å styrke nynorsken. Robotens arbeid vil bidra til at ansette får raskt og effektiv hjelp til oversettelse av tekster. Det er behov for lisenser, vedlikehold og utvikling av nynorskroboten. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettrammen med kr 0,25 mill. fra 2022 og hele planperioden.
 ISK12Kommunikasjon, språkarbeid 430 350 350 350
Ny språklov innebar forpliktelser til klarspråk, styrket nynorsk og norsk som arbeidsspråk. Det er avholdt skrivekurs for saksbehandlere, HØP- skribenter, folkevalgte, generelle klarspråk-kurs, nynorsk- kurs. Det er behov å styrke norsk som arbeidsspråk, og oppfølging av bedre kvalitet på kommunens stillingsannonser. Kommunestyret har vedtatt å øke budsjettrammen med kr 0,43 mill. i 2022 og kr 0,35 mill. videre i perioden.
 ISK13Kommunikasjon, økt behov etter kommunesammenslåingen 900 900 900 900
Etter kommunesammenslåingen har kommunikasjonsavdelingen fått flere oppdrag, og det er behov for flere årsverk. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettrammen med kr 0,9 mill. per år fra 2022.
  Kultur 125 655 124 105 124 105 123 635
  Inngående budsjett 121 020 121 020 121 020 121 020
 ISK14Kultur, Rikssamlingsjubileum Hafrsfjord 2022 250 -250 -250 -250
Formannskapet vedtok i sak 98/20 endelig organisering og revidert finansieringsmodell, totalt kr 1 mill. i perioden 2020-2022. Det er gjort likelydende vedtak om deltakelse og økonomisk bidrag fra Rogaland fylkeskommune og kommunene Haugesund, Karmøy og Sola. Kommunestyret har vedtatt å styrke rammen med kr 0,25 mill. i 2022 og redusere rammen med kr 0,25 mill. fra 2023 og ut planperioden
 ISK15Kultur, reduksjon katalogisere kunstsamlingen til Stavanger kommune -150 -150 -150 -150
I tråd med HØP 2021-2024 reduseres tiltaket der kommunestyret vedtok at det skulle foretas en opprydding i kunstkjelleren i Olav Kyrres 23. Dette settes i sammenheng med en generell kartlegging av kommunens kunstsamling. Kommunestyret har vedtatt å redusere rammen med kr 0,15 mill. fra og med 2022.
 ISK16Kultur, økt driftstilskudd til Rogaland Teater, Stavanger Symfoniorkester og Museum Stavanger 1 700 1 700 1 700 1 700
Rogaland Teater, Stavanger Symfoniorkester og Museum Stavanger har fordelingsnøkkel knyttet til Statens tilskudd. Denne fordelingsnøkkelen er basert på tilskudd fra Statsbudsjettet. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet med kr 1,7 mill. per år fra og med 2022.
 ISK17Kultur, Norsk lydinstitutt - reduksjon i driftstilskudd -654 -654 -654 -654
Det vises til sak 207/20 hvor formannskapet fattet vedtak om å si opp avtalen med Norsk lydinstitutt (NLS) i 2022. Driftstilskuddet for 2021 utgjorde kr 2,6 mill. I tråd med vedtakets pkt. 3 settes det av kr 0,75 mill. som et årlig beløp for å ivareta samlingen. I tillegg til transaksjonskostnader settes det også av lønnskostnader for å kunne ivareta de ansatte på en god måte i en overgangsfase. Resterende beløp på kr 0,654 mill. foreslås omdisponert til det frie kulturfeltet under Tilskudd til kulturvirksomheter. Ved fremtidig reduksjon av nevnte transaksjonskostnader vil det fremmes ny sak for UKIS med forslag til omdisponering.
 ISK18Kultur, økt tilskudd til kulturvirksomheter 446 551 446 446
Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog vedtok i sak 65/21 Retningslinjer for tilskuddsordningen Tilskudd til kulturvirksomheter. Tilskuddsordningen erstatter Tilskudd til produksjon og formidling av kunst og kultur, arrangement og festivaler, inkl. internasjonal kulturformidling og vennskapsbysamarbeid, samt ensemblestøtte og annen støtte til kulturvirksomheter over utvalgets disposisjonskonto. Det vises til vekst i aktivitet de seneste årene, og særlig etablering av virksomheter innen scenekunst. Prioritering er forankret i kulturplanens mål om at aktører skal ha forutsigbare vilkår i den kunstneriske og kulturelle produksjonen og samfunnsdelens strategi om å legge til rette for kunst, kultur og opplevelser. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet med kr 0,446 mill. i 2022, økende til kr 0,551 mill. i 2023 og så kr 0,446 fra og med 2024.
 ISK19Kultur, Filmkraft Rogaland - reduksjon i driftstilskudd -331 -331 -331 -331
Det vises til sak 71/21 der formannskapet vedtok å redusere eierandelen i Filmkraft Rogaland til 25 %. I tråd med revidert aksjonæravtale innebærer dette en reduksjon i årlig driftstilskudd til selskapet på kr 0,331 mill.
 ISK20Kultur, Tou trykk - økt driftstilskudd 150 150 150 150
En gjennomgang av økonomien til Tou Trykk viser behov for å øke driftstilskuddet til økt kursvirksomhet. Det forventes at dette vil gi økt egeninntjening. Tou trykk - grafisk verksted er viktig for det visuelle feltet, både i form av spisskompetanse og produksjonsfasiliteter. Økt støtte er i tråd med kulturplanens hovedmål 2: Aktører og institusjoner skal ha forutsigbare vilkår som sikrer utvikling, bredde og kvalitet i den kunstneriske og kulturelle produksjonen. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet med kr 0,15 mill. per år fra 2022.
 ISK21Kultur, Ryfylkemuseet - økt driftstilskudd til Folkedanskoordinator 135 135 135 0
Treårig prosjektstilling som folkedanskonsulent ved Ryfylkemuseet. Prosjektet er i regi av kulturdepartementet, og forutsetter kommunal og regional medfinansiering. Tiltaket er i tråd med museumsmeldingens satsing på immateriell kulturarv. Tilskudd kan være med på å styrke og løfte fram denne delen kulturarven på Finnøy, også i lys av et kommende Byjubileum. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet med kr 0,135 mill. i tre år fra 2022 til og med 2024.
 ISK22Kultur, Kulturpris - økning av prisen 50 50 50 50
Tilskuddet som tildeles til årets kulturprisvinner har stått uendret over lengre tid. Basert på tildeling av årets kulturpris for 2021, foreslås det å evaluere ordningen før tildeling for 2022. Det vil også være hensiktsmessig å øke tilskuddet som tildeles til totalt kr 0,100 mill. for å markere anerkjennelsen som ligger i prisen. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet med kr 0,05 mill. per år fra 2022.
 ISK23Kultur, Rogaland kunstsenter - økt driftstilskudd0 600 1 200 1 200
Det vises til formannskapets vedtak sak 161/20. Kommunen har dialog med Rogaland Kunstsenter for å sikre kunstsenteret egne lokaler. I UKIS sak 36/21 gjøres det rede for at økte husleiekostnader for RKS må søkes kompensert i økt driftstilskudd fra Stavanger kommune. Beløp tar utgangspunkt i Stavanger utviklings kostnadsberegning for økte husleieutgifter. Kommunestyret har vedtatt å styrke driftsbudsjettet til RKS med kr 0,6 mill. i 2023 for å støtte opp om utviklingen av RKS. Kommunestyret har vedtatt en opptrapping til kr 1,2 mill. fram mot innflytting i nye lokaler mot slutten av kommunestyreperioden.
 ISK24Kultur, minnesmerke for krigsseilerne 1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Tiltaket er Stavanger kommunes bidrag til finansiering av et minnesmerke som skal hedre norske sjøfolk som gjorde en stor innsats og ofret livet under 2. verdenskrig. Formannskapet har vedtatt at det skal oppføres et minnesmerke kombinert med ny opparbeidelse av Helmich Gabrielsens plass ved Stavanger maritime museum. Minnesmerket og plassen skal være til glede for hele byen. Konkurranse om utformingen gjennomføres høsten 2021 og utgiftene kommer i 2022. Prosjektet finansieres med en betydelig andel ekstern finansiering i tillegg til Stavanger kommunes innsats. Kommunestyret har vedtatt å videreføre tildelingen på kr 1 mill. til 2022.
 ISK25Kultur, tilskudd til Regionalt Pilegrimssenter Avaldsnes 200 200 200 0
I tråd med formannskapets vedtak i sak 66/21, går Stavanger kommune inn med finansiering av det regionale pilegrimssenteret på Avaldsnes fram til 2025 og deres arbeid med å promotere kystpilgrimsleia. Stavanger domkirke og Utstein kloster er definert som nøkkelsteder langs kystpilegrimsleia. Driftstilskudd til senteret innebærer en viktig satsing på reiseliv og opplevelser i regionen, der både innbyggere og tilreisende får innblikk i historie og kultur langs leden i Rogaland. Tiltaket har betydning både for lokalt næringsliv, reiseliv, formidling av kulturarv og folkehelse i Stavanger. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettrammen med kr 0,2 mill. i perioden 2022-2024.
 ISK26Kultur, Gards- og ættesoga for Madla og Hetland 135 630 135 0
UiS v/ fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora og Rogaland historielag har søkt Stavanger kommune om et samarbeid om utgivelse av Gards- og ættesoga for Madla og tidligere Hetland kommunedeler. Disse utgivelsene utgjør sentrale lokalhistoriske verk. Det er kun disse kommunedelene i fylket, med unntak av Egersund, som mangler slike oppslagsverk. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettet med kr 0,135 mill. i 2022 og 0,630 mill. i 2023 og videre kr 0,135 mill. i 2024 igjen.
 ISK27Kultur, omdisponering av redusert tilskudd til Norsk lydinstitutt til tilskudd til kulturvirksomheter 654 654 654 654
Det vises til sak 207/20 hvor formannskapet fattet vedtak om å si opp avtalen med Norsk lydinstitutt (NLS) i 2022. Driftstilskuddet for 2021 utgjorde kr 2,6 mill. I tråd med vedtakets pkt. 3 settes det av kr 0,75 mill. som et årlig beløp for å ivareta samlingen. I tillegg til transaksjonskostnader settes det også av lønnskostnader for å kunne ivareta de ansatte på en god måte i en overgangsfase. Resterende beløp på kr 0,654 mill. er vedtatt omdisponert til det frie kulturfeltet under Tilskudd til kulturvirksomheter. Ved fremtidig reduksjon av nevnte transaksjonskostnader vil det fremmes ny sak for UKIS med forslag til omdisponering.
 EndringKultur, økt støtte til kor og korps 400 400 400 400
Samarbeidspartiene ønsker å øke potten for tildeling av støtte til korps og kor i kommunen.
 EndringKultur, Kunstskolen i Stavanger, støtte til utvikling kunstby/bachelorstudie 200 200 200 200
Samarbeidspartiene gir Kunstskolen i Stavanger kr 0,2 mill. i økt støtte som tilskudd til utvikling kunstby/bachelorstudie.
 EndringKultur, støtte til søknad Hafrsfjord 2025 dokumentar - Vinterfilm 250 000
Det ble i Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025 forankret å gjennomføre et jubileum for rikssamlingen og slaget i Hafrsfjord 1150 år i 2022, i samarbeid med Sola kommune, Rogaland fylkeskommune og andre aktører i regionen. Samarbeidspartiene ønsker å støtte opp om initiativ som formidler den rike vikinghistorien i området, som også har et stort og uforløst potensial for kulturturisme, og bevilger kr 250 000 i støtte til Vinterfilms kommende dokumentar om Hafrsfjord 2025.
 EndringKultur, Rogaland kunstsenter, støtte til utvikling kunstby/bachelorstudie 200 200 200 200
Rogaland kunstsenter, støtte til utvikling kunstby/bachelorstudie I HØP2022 er det satt av midler til husleiestøtte for RKS. I tillegg gis det ytterliggere 200 000 i økte driftsmidler for RKS.
  Næring 41 424 39 524 39 624 39 424
  Inngående budsjett 34 224 34 224 34 224 34 224
 ISK28Næring, regional næringsutvikling - prosjektmidler 100 200 300 400
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om at næringsutviklingsarbeidet tas inn i kommunen hvor det fortsatt må arbeides ut ifra en regional kontekst. Stavanger er regionhovedstad og regions motor og det blir viktig å avsette ressurser for også å ivareta regionale satsinger innen næringsutvikling. For å lykkes lokalt må det samarbeides regionalt. Eksempler på dette kan være energi, havbruk, reiseliv og teknologi/industrisatsing. En målrettet satsing vil gi gevinst som måles i økt skattetilgang, flere arbeidsplasser, verdiskaping og bedriftsetableringer. Gevinsten vil ha et langt perspektiv. Kommunedirektøren viderefører å styrke næringsavdelingen med kr 0,1 mill. i 2022, kr 0,2 mill. i 2023, kr 0,3 i 2024 og kr 0,4 mill. i 2025.
 ISK29Næring, E-sport-satsing0 -2 000 -2 000 -2 000
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket for å styrke arbeidet med å gjøre Stavanger til E-sport-hovedstad i Norge. Kommunedirektøren viderefører bevilgningen på kr 2 mill. i 2022, men foreslår å ta budsjettbevilgningen ut igjen fra og med 2023.
 ISK30Næring, planlagt bruk av vekstfond 3 750 5 750 5 750 5 750
Kommunestyret har planlagt tildeling av midler fra vekstfondet med kr 5,75 mill. i 2021 og kr 2 mill. i 2022, jf. gjeldende handlings- og økonomiplan. Følgelig framkommer endringen med kr 3,75 mill. i 2022 og kr 5,75 mill. påfølgende år.

I løpet av 2021 er vekstfondet tilført kr 2 mill. i første tertialrapport og kr 2,8 mill. er foreslått avsatt i forbindelse med andre tertialrapport, jf. tildeling til energi-omstillingsprosjekter med en utlysning i desember 2021 og utbetaling neste år.

Framtidige tildelinger og bruk av vekstfondet vil kommunedirektøren komme tilbake til.
 ISK31Næring, planlagte tilskudd fra vekstfondet i perioden -750 -2 750 -2 750 -2 750
Kommunestyret har planlagt tildeling av midler fra vekstfondet med kr 5,75 mill. i 2021 og kr 2 mill. i 2022, jf. gjeldende handlings- og økonomiplan. Følgelig framkommer endringen med kr 3,75 mill. i 2022 og kr 5,75 mill. påfølgende år.

I løpet av 2021 er vekstfondet tilført kr 2 mill. i første tertialrapport og kr 2,8 mill. er foreslått avsatt i forbindelse med andre tertialrapport, jf. tildeling til energi-omstillingsprosjekter med en utlysning i desember 2021 og utbetaling neste år.

Framtidige tildelinger og bruk av vekstfondet vil kommunedirektøren komme tilbake til.
 ISK32Næring, regionalt sjøareal prosjekt 300 300 300 0
Rogaland fylkeskommune har invitert kommuner til å bli med i et regionalt sjørarealprosjekt. Deltakelse i prosjektet er politisk vedtatt, jf. FSK 46/20 men det har ikke vært satt av midler til prosjektet ut prosjektperioden. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,3 mill. til dette per år fra 2022 og fram til 2024.
 ISK33Næring, vinterlandbruksskulen Jæren og Ryfylke, Frivillige tiltak i landbruket og prosjektmidler 600 600 600 600
Etter sammenslåing av de tre kommunene har det blitt opprettet et landbruks og havbrukskontor. Det er i løpet av 2020 oppdaget underdekning på poster fra Finnøy og Rennesøy i forbindelse med kommunesammenslåingen. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettrammen med kr 0,6 mill. per år fra og med 2022.
 ISK34Næring, prosjektmidler Handlingsplan 1 000 1 000 1 000 1 000
Handlingsplan for Næringsstrategien ferdigstilles i 2021 og for å kunne iverksette tiltak må det avsettes midler til realisering av handlingsplan for test og gjennomføring av prosjekter Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 1 mill. til dette arbeidet per år fra og med 2022.
 ISK35Næring, Stavanger-regionens Europakontoret - medlemsavgift for Stavanger kommune 800 800 800 800
Medlemskap i Stavanger-regionens Europakontor er administrert gjennom sekretariat i Rogaland fylkeskommune. Medlemskapet gikk tidligere gjennom Greater Stavanger. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,8 mill. til dette medlemskapet per år fra og med 2022.
 ISK36Næring, eksponeringsmidler - synlighet Stavangerregionen 500 500 500 500
Stavanger-regionen er i konkurranse med andre regioner og må derfor i større grad være synlig på ulike arena og viser fram hva regionen har å by på. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,5 mill. til dette arbeidet per år fra og med 2022.
 ISK37Næring, ny rådgiverstilling næringsutvikling landbruksavdelingen 900 900 900 900
Kommunen skal bistå landbruks- og havbruksnæringen i arbeidet med å innfri bærekraftsmålene. Landbruks- og havbrukskontoret skal være tett på næringsdrivende innen landbruk, veksthus og havbruk. I planperioden vil seksjonen bidra med finansiering av fellesaktiviteter i bransjen og støtte til ny teknologiutvikling. Kommunestyret har vedtatt en ny stilling næringsutvikling i landbruk- og havbruk og forslår å øke rammen med kr 0,9 mill. fra og med 2022.
  Politisk sekretariat 15 131 15 131 14 631 14 631
  Inngående budsjett 15 531 15 531 15 531 15 531
 ISK38Politisk sekretariat, prøveprosjekt økt innbyggerinvolvering, nærmiljøtilskudd00 -500 -500
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket der kommunestyret innførte et prøveprosjekt med økt innbyggerinvolvering i Madla og Kvernevik kommunedel. Det ble gitt kr 0,5 mill. i budsjettstyrking fram til 2023. Kommunestyret har vedtatt en reduksjon på kr 0,5 mill. fra og med 2024.
 ISK39Politisk sekretariat, reduksjon driftsmidler -400 -400 -400 -400
Kommunestyret har vedtatt å redusere driftsrammen til politisk sekretariat med kr 0,4 mill. i hele planperioden.
  Smartby 13 777 13 777 13 777 13 777
  Inngående budsjett 13 777 13 777 13 777 13 777
  Sølvberget 56 423 56 423 56 423 56 423
  Inngående budsjett 56 423 56 423 56 423 56 423
  Innbygger- og samfunnskontakt Totalt 306 734 307 754 310 154 318 984
  Innovasjon og støttetjenesterVedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
  Innovasjon og digitalisering 29 947 30 847 30 847 30 847
  Inngående budsjett 29 947 29 947 29 947 29 947
 IST1Innovasjon og støttetjenester, styrket kapasitet FoU0 900 900 900
Kommunedirektøren har et mål om å øke FoU-innsatsen, både i egenregi og delta i andres initiativer. Et av tiltakene vil være å etablere brobyggerstilling i samarbeid med en nærliggende akademisk institusjon. En brobyggerstilling er en stilling som er delt mellom akademia og praksisfeltet (kommunen) og som skaper forståelse og kontakt mellom partene. Effekten av satsingen skal bidra til kunnskapsløft i kommunen, kunnskapsoverføring og kunnskapsutveksling knyttet både mot forsknings- og utdanningssiden og styrke samarbeidet mellom praksisfeltet og akademia.

Frem til 2022 finansieres klyngesamarbeidet i Sør-Rogaland (et kunnskapsløft innen helse- og omsorgstjenestene) av Stavanger kommune, som region motor, og med innovasjonsmidler fra Statsforvalteren. For å sikre nødvendig fremdrift og drift av et klyngesamarbeid innen FoU er det nødvendige å avsette ressurser til koordinering og sekretariatsfunksjon for å lykkes med arbeidet. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettrammene med kr 0,9 mill. fra og med 2023.
  Innovasjon og støttetjenester sentralt 20 222 20 222 20 222 20 222
  Inngående budsjett 18 222 18 222 18 222 18 222
 IST2Innovasjon og støttetjenester, satsing digitalisering 2 000 2 000 2 000 2 000
Økt satsing på innovasjon være avgjørende for å kunne møte samfunnsutfordringene framover. Det å ha tilstrekkelig kapasitet og riktig kompetanse til å bidra til denne transformasjonen må være til stede. Kompetanse innen prosjektledelse, prosessledelse, endringsledelse, innovasjon, tjenestedesign, virksomhetsarkitektur og teknologi er eksempler på behov. Digital teknologi må skje gjennom planlagte og koordinerte prosesser slik at kommunens innbyggere fortsatt får gode og trygge tjenester. I tråd med vedtatt HØP 2021-2024 viderefører kommunedirektøren kommunestyrets vedtak med en årlig styrking på kr 2 mill. fra og med 2022.
  IT 114 201 115 501 118 501 118 501
  Inngående budsjett 105 251 105 251 105 251 105 251
 IST3Innovasjon og støttetjenester, styrke kodekompetanse 1 800 1 800 1 800 1 800
For å møte behovet og få større fart på digitaliseringsarbeidet i kommunen er det nødvendig å rekruttere ytterligere to kodere. Tjenesteområdene som mottar slik bistand vil kunne få gevinster i form av økt kvalitet, bedre arbeidsprosesser, effektivisering mm. Kommunestyret har vedtatt en årlig styrking på kr 1,8 mill. fra og med 2022.
 IST4Innovasjon og støttetjenester, styrke vedlikeholdskostnader IT-systemer 3 500 3 500 3 500 3 500
Som følge av at tjenesteområdene har tatt i bruk nye IT-systemer, kjøpt flere moduler i IT-systemer og at det blir flere brukere av IT-systemer øker vedlikeholdskostnadene. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettrammen med kr 3,5 mill. årlig fra og med 2022.
 IST5Innovasjon og støttetjenester, vedlikehold trådløst nett 3 000 5 000 8 000 8 000
Det er nødvendig med årlig fornyelse av gammelt nettverksutstyr som basestasjoner og switcher. Uten jevnlig fornyelse risikerer kommunens ansatte/brukere av IT-verktøy/velferdsteknologi ikke kan benyttes på grunn av utilgjengelig trådløst nettverk. Ansatte får en mer effektiv hverdag og innbyggerne bedre kommunale tjenester. Kommunedirektør foreslår å styrke vedlikehold trådløst nett med kr 3 mill. i 2022 med økning til kr 5 mill. i 2023 og kr 8 mill. fra og med 2024.
 IST6Innovasjon og støttetjenester, Configuration manager 750 750 750 750
Kommunestyret har vedtatt å styrke kommunens sikkerhetsarbeid. Ressursen vil blant annet styre innføring og drift av en ny ITIL-prosess i kommunen (beste praksis innen IT-drift). Rollen skal sørge for en velfungerende prosess som sikrer kontroll og oversikt over alle elementer og sammenhengen mellom elementene i IT-driften. Rollen skal påse at operativsystem, programvare, enheter og utstyr i nettverket er oppdatert - noe som også er viktig for sikkerheten i kommunen. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettrammen med kr 0,75 mill. årlig fra og med 2022.
 IST7Innovasjon og støttetjenester, forbedringsarbeid og tilpasninger i lønns- og personalsystemet 1 800 1 100 1 100 1 100
Det er behov for endringer/forbedringer i integrasjoner, forberedelser til skyløsning og tilrettelegging for bruk av apper og forenkling av enkelte arbeidsoppgaver i lønn- og personalsystemet. I tillegg skal flere prosesser bli digitaliserte eksempelvis registrering av timelister. Andre aktuelle forbedringer er å anskaffe samtalestøtte i kompetansemodulen, intervju-booking og innstillingsmodul i rekrutteringsmodulen. Kommunen vil få gevinster i form av tidsbesparelse i flere ledd, en bedre prosess for innfasing av nytilsatte, mindre administrasjon, større fleksibilitet og støtte i hverdagen. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettrammen med kr 1,8 mill. i 2022 og kr 1,1 mill. årlig fra 2023
 IST8Innovasjon og støttetjenester, løsning for klientsikkerhet 800 800 800 800
Stavanger kommune trenger en applikasjon som beskytter og gir en tryggere sikkerhet på endepunktene for Stavanger kommune. Sikkerhetsmekanismer som kan stoppe siter som er markert som dårlige og kan blokkere web sider basert på kategorisering. Kommunestyret har vedtatt en årlig budsjettstyrking på kr 0,8 mill. fra og med 2022 for forbedret klientsikkerhet.
 IST9Innovasjon og støttetjenester, microsoft brukerlisenser, optimalisering av lisenser -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Kommunedirektøren vil foreta nødvendige gjennomganger av brukermassen og foreta lisenstilpasninger basert på at kommunens ansatte har ulike behov. Kommunestyret har vedtatt en reduksjon i budsjettene på kr 2 mill. fra og med 2022 basert på optimaliseringen.
 IST10Innovasjon og støttetjenester, økte inntekter fra Aktiv kommune -700 -700 -700 -700
Stavanger kommune samarbeider med andre kommuner om verktøyet Aktiv kommune. Dette samarbeidet fører til merinntekter. Kommunestyret har vedtatt å øke inntektsbudsjettet med kr 0,7 mill. årlig fra og med 2022.
  Regnskap og lønn 42 296 42 296 42 296 42 296
  Inngående budsjett 40 735 40 735 40 735 40 735
 IST11Innovasjon og støttetjenester, digitalisering og automatisering av økonomiprosesser 1 000 1 000 1 000 1 000
Det er viktig at Stavanger kommune utnytter det fulle potensialet i våre systemer. Manuelt arbeid må elimineres, og tilrettelegge for økt automatisering. Dette også i samsvar med målsetningen i kommuneplanens samfunnsdel om å utvikle og ta i bruk nyttige, digitale løsninger, og digitalisere arbeidsprosesser. Det må i større grad legge til rette for at kunden selv kan velge betalingsfrekvens og betalingsmåte. Samtidig skal regnskapsføring av inntektene gjøres så enkelt som mulig. For å kunne møte denne utfordringen må vi ta i bruk flere av funksjonalitetene som finner i våre eksisterende system. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettrammen med kr 1 mill. årlig for digitalisering og automatisering av økonomiprosesser.
 IST12Innovasjon og støttetjenester, økt behov egenbetalingskontoret 561 561 561 561
I forbindelse med at kemnerfunksjonen ble overført til Staten, ble egenbetalingskontoret overført til avdelingen regnskap og lønn. I denne overføringen ble ikke egenbetalingskontoret fullfinansiert. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettrammen med 0,561 mill. årlig fra og med 2022.
  Stab innovasjon og støttetjenester 45 110 44 090 44 090 44 108
  Inngående budsjett 40 232 40 232 40 232 40 232
 IST13Innovasjon og støttetjenester, gjennomgang av driftsmodell kurssenteret0 -1 020 -1 020 -1 020
Stavanger kommune driver et kurssenter i Sandvigå. Kurssenteret brukes i forbindelse med ulike kurs og møtevirksomhet. I tråd med HØP 2021-2024 viderefører kommunedirektøren kommunestyrets vedtak om å utrede ulike muligheter for driftsmodell i 2022 og forventer en innsparingseffekt fra og med 2023 på kr 1,020 mill.
 IST14Innovasjon og støttetjenester, styrket innsats informasjonssikkerhet på organisatorisk sikkerhetsnivå 900 900 900 900
Kommunedirektøren besluttet i 2019 å revitalisere arbeidet med informasjonssikkerhet, herunder å reetablere kommunens overordnede styringssystem for informasjonssikkerhet. Samfunnet har de siste årene opplevd en signifikant økning i sikkerhetstrusler, som det er helt avgjørende at kommunen har et høyt fokus på, både teknisk og organisatorisk. PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet peker på at digitale trusler er av de mest alvorlige for det norske samfunnet. Videre er trygg håndtering av informasjonsverdier helt avgjørende for kommunens videre satsning på digitalisering, og er derfor i tråd med FNs bærekraft mål nr. 9. Kommunestyret har vedtatt å styrke arbeidet på dette området med 0,9 mill. årlig fra og med 2022.
 IST15Innovasjon og støttetjenester, styrke kapasitet Bedriftshelsetjenesten 700 700 700 700
Bedriftshelsetjenesten (BHT) opplever økt etterspørsel, og ønsker å tilby organisasjonen et styrket tilbud innenfor tjenestespekteret. Å innrettet innsatsen mot en innsats i proaktivt arbeid vil være hensiktsmessig. Det er for øvrig ventet et betydelig etterarbeid etter koronapandemien som bør følges opp. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettrammen med kr 0,7 mill. årlig fra og med 2022.
 IST16Innovasjon og støttetjenester, økt leiekostnad Bedriftshelsetjenesten 428 428 428 446
Bedriftshelsetjenesten (BHT) har flyttet inn i nye lokaler, og vil ha behov for å finansiere de økte kostnadene. Kommunestyret har vedtatt å øke driftsbudsjett med kr 0,428 mill. årlig fra og med 2022.
 EndringStyrking av opplæringskontoret 2 850 2 850 2 850 2 850
Samarbeidspartiene ønsker å styrke innovasjon og støttetjenester, opplæringskontor. Fagbrev i praksis - styrking av opplæringskontoret og frikjøp til utdanning og kompetanseheving I dag har Stavanger kommune flere ufaglærte fast ansatte i et utdanningsløp med mål om å gi dem fagbrev. Dette gode arbeidet ønsker samarbeidspartiene å inkludere i oppbyggingen av et kommunalt bemanningssenter. Kr 0,850 mill. settes av til styrking av opplæringskontoret for oppfølging og særskilt ansvar for bemanningssenteret, og kr 2,00 mill. til frikjøp av kandidatenes arbeidstid til kompetanseheving og undervisning.
  Stavanger byarkiv 40 644 38 644 38 444 38 444
  Inngående budsjett 38 894 38 894 38 894 38 894
 IST17Innovasjon og støttetjenester, gjennomgang av organisering og arbeidsprosesser0 -1 000 -1 000 -1 000
I tråd med HØP 2021-2024 har kommunestyret vedtatt en gjennomgang av organisering og arbeidsprosesser hos Stavanger byarkiv. Stavanger byarkiv må ha tilstrekkelig med ressurser i 2022 for å sikre at arbeidet og konsekvensene av kommunesammenslåingen fremdeles blir ivaretatt på en god og forsvarlig måte – i tråd med lover og regler. Effekten av arbeidet med gjennomgangen av organisering og prosesser vil ført kunne hentes ut fra og med 2023. Kommunestyret har vedtatt å effektivisere driften med kr 1 mill. årlig fra og med 2023.
 IST18Innovasjon og støttetjenester, lisensutgifter eInnsyn 250 250 250 250
Kommunestyret har vedtatt å øke lisensutgifter elnnsyn-nasjonal fellesløsning for innsyn offentlig journal og politiske møtedokumenter med kr 0,25 mill. årlig fra og med 2022. Utgifter til løsningen gir en helhetlig og samlet innsynsløsning som omfatter politiske møtedokument.
 IST19Innovasjon og støttetjenester, digitalisering og tilgjengeliggjøring av historiske møtedokumenter 1 000 000
Stavanger byarkiv skal digitalisere historiske møtedokument og tilgjengeliggjøre disse i den nasjonale fellesløsningen eInnsyn. Estimerte sideantall på møtedokumenter; Stavanger: 159.900, Madla: 3.900, Hetland: 11.900, Rennesøy og Mosterøy: 18.000, og Finnøy og Sjernarøy: 20.500. Totalt ca. 214.000 sider. Kommunestyret har vedtatt å styrke budsjettrammen i 2022 med k 1 mill.
 IST20Innovasjon og støttetjenester, videreutvikling Public Oppvekst 500 500 300 300
Public Oppvekst ønsker å videreføre utviklingsarbeidet med Public Oppvekst. Utviklingsarbeidet vil føre til økt brukervennlighet samt bedre dokumentfangst hos Stavanger Byarkiv. I tillegg vil nytt skoleadministrasjonssystem og nytt fagsystem PPT medføre tilpasninger i Public oppvekst. Kommunestyret har vedtatt å øke utgifter med kr 0,5 mill. i 2022 og 2023 samt videreføre en økning på kr 0,3 mill. i 2024 og 2025.
  Innovasjon og støttetjenester Totalt 292 420 291 600 294 400 294 418
  Økonomi og organisasjonVedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
  Anskaffelser 11 082 11 082 11 082 11 082
  Inngående budsjett 11 082 11 082 11 082 11 082
  Internkontroll og kvalitet 7 280 7 280 7 280 7 280
  Inngående budsjett 7 280 7 280 7 280 7 280
  Organisasjon og forhandling 40 539 40 539 38 539 37 539
  Inngående budsjett 38 139 38 139 38 139 38 139
 ØE1Økonomi og organisasjon, gjennomgang av stipendordningen -200 -200 -200 -200
Ansatte i Stavanger kommune kan søke på stipend for etter- og videreutdanning. Kommunedirektøren ønsker en gjennomgang av stipendordningen for å sikre at midlene brukes på riktig måte. Kommunestyret har vedtatt en reduksjon på kr 0,20 mill. fra og med 2022.
 ØE2Økonomi og organisasjon, gjennomgang av rutiner -400 -400 -400 -400
Stavanger kommune har utgifter knyttet til omstillinger, personalsaker mv. på tvers av organisasjonen. Kommunedirektøren vil gjennomgå ordningen, øke oppfølgingen fra HR i denne type prosesser og legger til grunn at bevilgningen kan reduseres ytterligere med kr 0,4 mill. fra og med 2022.
 ØE3Organisasjon og forhandling, økt arbeidsdeltagelse 3 000 3 000 1 000 0
En systematisk tilnærming og oppfølging av virksomheter med høyt sykefravær gir god effekt. Gjennom prosjekt "Sammen for et redusert sykefravær" kan man se at målrettet bistand til virksomheter med høyt sykefravær gir redusert sykefravær, raskere avklaring og bidrar til forebygging av sykefravær. Kommunestyret har vedtatt at innsatsen videreføres når prosjektet legges ned, og at læringspunkter fra prosjektet innarbeides som en metode for bistand til virksomhetene. For å sikre robusthet i støtten til virksomhetene foreslås det å opprette 3 faste stillinger som skal det styrke det systematiske sykefraværsarbeidet og bidra til mål om økt arbeidsdeltagelse.

For å lykkes med å etablere en heltidskultur må det jobbes målrettet over tid mot både ledere, ansatte og tillitsvalgte. Høy andel deltidsansatte er en av de største utfordringene norske kommuner har som arbeidsgiver. Å bygge heltidskultur innebærer å tenke nytt rundt hvordan tjenestene og arbeidstiden organiseres. Kommunestyret har vedtatt å etablere et heltidsprosjekt med en prosjektleder som vil ha som oppgave, sammen med ledere tillitsvalgte og ansatte, å prøve ut nye former for organisering av tjenestene og arbeidstidsordninger. Prosjektet vil ha spesielt fokus på tjenesteområdet helse og velferd. Kommunedirektøren forutsetter økte gevinster i slutten av perioden og styrker rammene med kr 3 mill. i 2022 og 2023 og kr 1 mill. i 2024.
  Økonomi og eierskap 27 797 27 797 27 797 27 797
  Inngående budsjett 25 797 25 797 25 797 25 797
 ØE4Innføre nye budsjetteringsverktøy og metodikker 2 000 2 000 2 000 2 000
Det er behov for å vurdere innføring nytt budsjetteringsverktøy. Det er ønskelig med et verktøy som både kan brukes til tallbudsjettering samt fremvisning av handlings- og økonomiplanen. Det settes også av midler til å gjennomføre vurderinger av dagens budsjetteringsmetodikk og eventuelt innføre nye prosesser og rutiner. Kommunestyret har vedtatt å øke budsjettrammen årlig med kr 2 mill.
  Økonomi og organisasjon sentralt 10 519 10 319 10 903 10 903
  Inngående budsjett 8 553 8 553 8 553 8 553
 ØE5Økonomi og organisasjon, reduksjon -784 -984 -400 -400
På grunn av pandemien og økt fokus på digitale hjelpemidler er utgiftene til reise- og kursvirksomhet redusert i 2020 og 2021. Kommunestyret har vedtatt å øke tidligere reduksjon med kr 0,4 mill. fra og med 2022.
 ØE6Økonomi og organisasjon, lisenser til ulike programvare 2 000 2 000 2 000 2 000
Stabsområdet økonomi og organisasjon har ansvar for flere av Stavanger kommunes felles programvare. Eksempler på dette er Si ifra, virksomhetsstyringssystemet, brukerundersøkelser, Power BI / Kuben mm. Lisensene på flere av disse programvarene er ikke budsjettert og Kommunestyret har vedtatt å styrke rammen med kr 2 mill. årlig fra og med 2022.
 ØE7Økonomi og organisasjon stab, styrke kapasiteten 750 750 750 750
Kommunestyret har vedtatt å styrke kapasiteten vedrørende saksbehandling av flere sentrale oppgaver samt diverse administrasjonsoppgaver. Kommunestyret har vedtatt å øke budsjettrammen årlig med kr 0,75 mill.
  Økonomi og organisasjon Totalt 97 217 97 017 95 601 94 601
  Budsjettbalanse0000
Tabell V.8 Vedtatte endringer i drift
Last ned tabelldata (Excel)

2.3 Investeringsbudsjett

2.3.1 Bevilgningsoversikt investering del 1

 Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første leddRegnskap

2020
Opprinnelig vedtatt budsjett

2021
Justert budsjett

2021
Vedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
1Investeringer i varige driftsmidler 1 003 720 1 448 750 1 620 800 1 820 500 1 817 5001 788 8501 139 000
2Tilskudd til andres investeringer 4 307       
3Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 26 309 26 100 27 750 25 300 27 80030 60033 660
4Utlån av egne midler 75 330 271 400 137 000 100 230 185 000211 700165 000
5Avdrag på lån       
6Sum investeringsutgifter 1 109 666 1 746 250 1 785 550 1 946 030 2 030 3002 031 1501 337 660
7Kompensasjon for merverdiavgift -99 643 -201 728 -211 528 -265 215 -268 080-261 652-164 175
8Tilskudd fra andre -157 174 -28 000 -44 800 -104 800 -117 500-263 500-208 800
9Salg av varige driftsmidler -55 020 -16 600 -21 900 -25 600 -20 000-9 000-208 500
10Salg av finansielle anleggsmidler -220       
11Utdeling fra selskaper       
12Mottatte avdrag på utlån av egne midler -63 525 -78 870 -69 070 -57 663 -62 153-68 764-75 043
13Bruk av lån -521 932 -1 060 994 -1 064 194 -922 168 -1 274 765-1 181 530-523 381
14Sum investeringsinntekter -897 513 -1 386 192 -1 411 492 -1 375 446 -1 742 498-1 784 446-1 179 899
15Videreutlån 424 160 320 000 320 000 420 000 300 000300 000300 000
16Bruk av lån til videreutlån -424 160 -320 000 -320 000 -420 000 -300 000-300 000-300 000
17Avdrag på lån til videreutlån 180 396 129 000 129 000 148 300 158 300168 300178 300
18Mottatte avdrag på videreutlån -180 396 -129 000 -129 000 -148 300 -158 300-168 300-178 300
19Netto utgifter videreutlån0000000
20Overføring fra drift -252 298 -216 114 -230 114 -440 584 -287 802-246 704-157 761
21Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -2 708       
22Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 42 852 -143 944 -143 944 -130 000    
23Dekning av tidligere års udekket beløp       
24Sum overføring fra drift og netto avsetninger -212 153 -360 058 -374 058 -570 584 -287 802-246 704-157 761
         
25Fremført til inndekning (udekket beløp)0000000
Tabell V.9 Bevilgningsoversikt investering del 1 (§ 5-5, 1. ledd1), brutto rammer
Last ned tabelldata (Excel)

2.3.2 Bevilgningsoversikt investering del 2

  Investeringer i varige driftsmidler     
  Diverse bygg, anlegg og felles investeringer RammeVedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
 1Stavanger rådhus, rehabilitering 399 000 108 000 120 000 118 600  
Stavanger rådhus skal totalrenoveres. Prosjektet omfatter utvikling og rehabilitering for å gjøre bygget tidsmessig, samt å øke byggets kapasitet sammenlignet med i dag. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2024. Forprosjektrapport ble godkjent i formannskapet 28. august 2021 i sak 122/21, med ny ramme på kr 399 mill. Kommunestyret har vedtatt at prosjektet videreføres med ramme på kr 399 mill.
 2Nytt kommunehus Rennesøy, inkl sentrumsutvikling og rekkefølgekrav 40 000    38 000  
Det ble i Økonomiplan 2019-2022 for Rennesøy kommune vedtatt å sette av midler til nytt kommunehus. Kommunedirektøren ønsker å se arbeidet i sammenheng med etablering av innbyggertorg i Rennesøy og har igangsatt et arbeid med en mulighetsstudie. Mulighetsstudien startet høsten 2021 og ferdigstilles før sommeren i 2022. Resultater fra denne vil brukes til å avklare ramme og omfang av prosjektet. Det foreslås å videreføre rammen på kr 40 mill. vedtatt i Handlings – og økonomiplan 2021-2024.  
 3Sunde og Kvernevik bydelshus 12 500 6 600    
Det pågår arbeid med bygging av et kombinert bydels- og helsehus i Kvernevik. Prosjektet gjennomføres som et offentlig privat samarbeid (OPS), der kommunen inngår en langsiktig leieavtale. Byggearbeidene startet i januar 2021 med en forventet ferdigstillelse vinteren 2021/22, med påfølgende start av leieavtalen. Jamfør omtale i 2. tertialrapport 2021, forventes det en kostnadsøkning på kr 5,9 mill. i prosjektet. Årsaken til økningen er knyttet til utvidelse av prosjektet og reberegning av kostnader til infrastruktur grunnet teknologisk utvikling, endring/utvidelse av adgangskontrollanlegg og oppgradering av belysning. Kommunestyret har vedtatt en ny ramme på kr 12,5 mill.  
 4Schancheholen, brannstasjon 187 200 35 600 10 000   
Stavanger og åtte andre eierkommuner vedtok i 2014 ny brannstasjonsstruktur i Sør-Rogaland. Plassering av sentrumsstasjoner i Stavanger kommune ble valgt som beste alternativ ut fra krav til innsatstider. Sentrumsstasjonene plasseres i Schancheholen og Lervig. Kostnadsoppstilling etter anbud for Schancheholen brannstasjon følger av formannskapsskapets sak 17/20. Kommunestyret har vedtatt å videreføre ramme på kr 187,2 mill. vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024. 
 5Lervig Brannstasjon 224 100 100 000 25 000   
Stavanger og åtte andre eierkommuner vedtok i 2014 ny brannstasjonsstruktur i Sør-Rogaland. Plassering av sentrumsstasjoner i Stavanger kommune ble valgt som beste alternativ ut fra krav til innsatstider. Sentrumsstasjonene plasseres i Schancheholen og Lervig. Kostnadsoppstilling etter anbud for Lervig brannstasjon følger av formannskapsskapets sak 17/20. Kostnader knyttet til kai og grønt tak medfører at brannstasjonen i Lervig er dyrere enn brannstasjonen i Schancheholen. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2023. Kommunestyret har vedtatt å videreføre ramme på kr 224,1 mill. vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024. 
 6Lervig, parkering og næring 221 000 40 000 88 000 47 300  
Forprosjekt for Lervigskvartalet ble godkjent i Stavanger formannskap sak 69/21. Sammen med ny skole og idrettshall i Lervig, skal det i samme kvartal bygges parkering, næring, barnehage, kontorer og bydelsfunksjoner. Området utvikles som et prosjekt der parkering skal være ferdig samtidig med skolestart som tidligst er klar 2024. Hele Lervigskvartalet skal være ferdig utbygd i løpet 2024. 

Det pågår evaluering av mottatte anbud, og det vil legges frem en egen sak til utvalg for miljø og utbygging med sluttbehandling i formannskapet 25. november 2021 med oppdatert kostnadsoppstilling etter anbud for Lervigskvartalet.

I Lervigskvartalet inngår bygg som vil seksjoneres, hvorav én seksjon vil overdras til ekstern part. Den aktuelle seksjonen vil oppføres i regi av Lervigskvartalet Butikkeiendom AS som er heleid av Stavanger kommune. Det ble i 2. tertial vedtatt at rammen for Lervigskvartalet justeres ned med kr 6 mill. i kommunekassen, og konverteres til utlån til Lervigskvartalet Butikkeiendom AS. Kommunestyret har vedtatt at det samme gjøres med kr 15 mill. i 2022, jamfør linje 153.  

Ramme vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er på kr 165 mill. Kommunestyret har vedtatt en ny ramme på kr 221 mill. for prosjektet. 
 7Lervig, kontorer 170 000 42 500 68 000 40 300  
Forprosjekt for Lervigskvartalet ble godkjent i Stavanger formannskap sak 69/21. Sammen med ny skole og idrettshall i Lervig, skal det i samme kvartal bygges parkering, næring, barnehage, kontorer og bydelsfunksjoner. Området utvikles som et prosjekt der kontorer i Lervigskvartalet skal være ferdig utbygd i løpet av 2024.

Det pågår evaluering av mottatte anbud, og det vil legges frem en egen sak til utvalg for miljø og utbygging med sluttbehandling i formannskapet 25. november 2021 med oppdatert kostnadsoppstilling etter anbud for Lervigskvartalet.

Ramme vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er på kr 132 mill. Kommunestyret har vedtatt en ny ramme på kr 170 mill. for prosjektet.
 8Lervig, bydelsfunksjoner 70 000 17 500 28 000 16 300  
Forprosjekt for Lervigskvartalet ble godkjent i Stavanger formannskap sak 69/21. Sammen med ny skole i Lervig og idrettshall, skal det i samme kvartal bygges parkering, næring, barnehage, kontorer og bydelsfunksjoner. Området utvikles som et prosjekt der bydelsfunksjoner i Lervigskvartalet skal være ferdig utbygd i løpet av 2024.  

Det pågår evaluering av mottatte anbud, og det vil legges frem en egen sak til utvalg for miljø og utbygging med sluttbehandling i formannskapet 25. november 2021 med oppdatert kostnadsoppstilling etter anbud for Lervigskvartalet.

Ramme vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er på kr 50 mill. Kommunestyret har vedtatt en ny ramme på kr 70 mill. for prosjektet. 
 9Nytorget, bygg tomt BS1 (konseptvalg) 8 000 6 000    
Ungdom og Fritid med Metropolis og Helsestasjonen flyttes til område BS1 på Nytorget. Scenario 5 fra mulighetsstudie utarbeidet for Stavanger utvikling KF utvikles videre for dette formålet til et prosjektforslag og videre forprosjekt i samsvar med revidert byggeinstruks.  

Kostnader for utarbeidelse av prosjektforslag og forprosjekt for bygget på BS1 er til sammen stipulert til kr 8 mill. hvor kr 2 mill. disponeres i 2021 og kr 6 mill. i 2022.  
 10Ny beredskapssentral, OK23 7 500   2 000 5 000  
Ny beredskapssentral har i flere år blitt signalisert som et behov fra beredskapsledelsen i Stavanger kommune. Beredskapsledelsen er i dag plassert i 2. etasje i OK23 og et møterom i 4. etasje blir benyttet som beredskapsrom. Dette rommet er lite egnet til formålet. Rommet er lite, har dårlig nettverksdekning og er lite tilgjengelig for eksterne som deltar på møter. Det er i tillegg behov for store møterom som kan romme flere virksomhetsledere, kommunestyre eller andre større grupper. Det er igangsatt utforming av løsningsforslag som vil bli gjennomgått i løpet av 2021. Resultatet av dette vil danne grunnlaget for en kostnadskalkyle og et forslag til fremdriftsplan.  

Kommunestyret har vedtatt at ramme vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 på kr 7,5 mill. videreføres. 
 11Administrasjonsbygg, utbedring  1 000 1 000 1 000 1 000
Det er fortløpende behov for utbedring, ombygging og tilpassing av kommunale kontor- og administrasjonsbygg. I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 har kommunestyret vedtatt å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 1 mill. i planperioden. 
 12ENØK tiltak på kommunale bygg  20 000 20 000 20 000 0
Kommunestyret har vedtatt at det avsettes midler til ENØK-tiltak på kommunale bygg. Tiltakene vil gi driftsmessige reduksjoner som følge av redusert energi og bidra til reduksjon av negative miljøkonsekvenser. Kommunestyret har vedtatt at det avsettes kr 20 mill. årlig i årene 2022-2024 som vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024.  
 13Institusjoner, løpende rehabilitering  1 000 1 000 1 000 1 000
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 har kommunestyret vedtatt å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 1 mill. til løpende rehabilitering av omsorgsbyggene. 
 14Levekårsløft Storhaug/Rasmus risas gate 9 000 4 500    
Områdesatsingen på Storhaug har som overordnet mål å bedre de sosiale og miljømessige levekårene på Storhaug, og har flere tiltak og prosjekter for å nå dette.

Et av de største prosjektene som er knyttet til fysisk nærmiljø i områdesatsingen på Storhaug er oppussingen av Rasmus Risas gate 33. Målet er å tilgjengeliggjøre bygget til glede for innbyggerne. Huset vil bli et samlings- og aktivitetssted, hvor bruken koordineres av frivilligsentralen.

Det er bevilget kr 2 mill. til prosjektet gjennom midler fra Levekårsløft Storhaug. Jamfør 2. tertialrapport 2021, ble det bevilget ytterligere kr 2,5 mill. for å ferdigstille 1. etasje i bygget. Kommunestyret har vedtatt å øke prosjektets ramme med kr 4,5 mill. til kr 9 mill. for å renovere hele bygningen.  
 KS 1Bydelshusene, tilrettelegge for møtevirksomhet, oppgradert teknisk utstyr 1 200 1 200    
Flere av bydelshusene mangler stasjonært utstyr som prosjektor og lydsystem.
Samarbeidspartiene setter av 1,2 millioner i investeringsmidler til oppgraderinger, slik at bydelshusene får tilfredsstillende møterom.
 15Urban sjøfront 10 000 1 500 1 500 4 000 3 000
Det området som betegnes som Urban Sjøfront er et tidligere industri- og havneområde som utgjør om lag 620 dekar. I dag er området under transformasjon til bolig, kontor, og det omfattes av tre store planområder. Grunneierne og Stavanger kommune har siden 1980- årene samarbeidet om en ny utvikling av området. Kommunestyret har vedtatt å avsette kr 10 mill. til formålet i planperioden.  
 16Kjøp og utvikling av prosjekter  5 000 5 000 5 000 5 000
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 har kommunestyret vedtatt å videreføre prosjektet med et årlig budsjett på kr 5 mill. til grunninnløsninger, kjøp og utvikling av prosjekter i prioriterte satsingsområder som eksempelvis i sentrum, samt andre utviklingsprosjekter. 
 17Utstyr, verktøy og maskiner - Eiendom 9 800 2 300 2 400 2 500 2 600
Kommunestyret har vedtatt å avsette kr 9,8 mill. i planperioden til utstyr, verktøy og maskiner til Eiendom.  
 18Søra Bråde biokull 31 200 28 200    
Etablering av Søra Bråde biokullsentral har en total kostnad på kr 31,2 mill. Finansieringen forutsetter en statlig støtte fra Miljødirektoratet på kr 9,53 mill. (jamfør linje 170.) Netto finansieringsbehov vil derfor bli kr 21,67 mill. Kommunestyret har vedtatt å avsette kr 31,2 mill. til formålet.
 19Kunst i offentlige rom  7 000 8 000 9 500 6 000
Kommunestyret har vedtatt at det fra 2021 årlig skal avsettes 1 % fra kommunens samlede investeringsbudsjett (eks. avgifts finansierte investeringer) til finansiering av kunst i offentlige rom, jamfør sak 69/20.  Frem til 2021 har midler til kunstnerisk utsmykning blitt innarbeidet i kostnadsoppstillingen til det enkelte prosjekt. Det vil bli en overgangsordning hvor prosjekter som allerede har avsatt midler vil gjennomføres etter gammel ordning, mens for nye prosjekter vil midler tas fra prosjektet som opprettes nå.  Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog vedtar årlig disponering av investeringsmidler i egen sak om godkjenning av årsplan for kunst i offentlig rom.  

Kommunestyret har vedtatt at det avsettes kr 30,5 mill. til formålet i planperioden. Beløpet tilsvarer 1 % av investeringsbudsjettet i 2022-2025 sett bort fra investeringer på VAR-området, kjøp av aksjer og andeler og byggeprosjekter som allerede har midler til kunstnerisk utsmykning i prosjektets kostnadsoppstilling (prosjektene Byggemodning Madla/Revheim og Forurenset sjøbunn er også tatt ut av grunnlaget).   
 20Sølvberget - inventar og ombygging 4 000 4 000    
Sølvberget åpnet ny 1. etasje i 2014 som en del av prosjektet Nye Sølvberget. Etter syv år i drift med høye besøkstall er det en del slitasje om gir behov for oppgraderinger. Sølvberget ønsker ytterligere å styrke funksjonen som møteplass. Dette vil være viktig for Sølvberget som regionmotor i Stavanger sentrum og for å få folk tilbake ut i samfunnet etter pandemien. Kommunestyret har vedtatt at det avsettes kr 4 mill. til prosjektet.  
 21It-utstyr Sølvberget  500 500 500 500
Kommunestyret har vedtatt å videreføre et årlig budsjett på kr 0,5 mill. årlig til IT-utstyr på Sølvberget. 
 22Byggemodning Madla/Revheim  75 500 68 500 950 33 000
I Handlings og økonomiplan 2020-2023 ble utbyggingen på Madla/Revheim vedtatt av kommunestyret fra 2021 for å sikre kapasitet og boligtyper som gjør at kommunen beholder og tiltrekker en større andel av unge i etableringsfasen.  

sak 96/20 behandlet av kommunestyret ble det fattet vedtak som grunnlag for fremforhandling av utbyggingsavtale for Madla/Revheim. 

Forhandlinger pågår, og utbyggerne har parallelt med dette fått godkjent detaljplan for felt B1a, Madla Vest AS, og felt B2, Hafrsby. Madla Vest forbereder nå snarlig igangsettelse av 1. byggetrinn. Hafrsby forbereder oppstart av salg og utbygging av felt B2. Begge feltene bygges ut med en kombinasjon av rekkehus, townhouses og leiligheter. Stavanger utvikling KF har igangsatt prosjektering av hovedanlegg basert på fremdrift feltutbygging og midler avsatt. 

Kommunestyret har vedtatt at det avsettes kr 178 mill. i planperioden.  
  Sum Diverse bygg, anlegg og felles investeringer  507 900 448 900 309 950 52 100
        
  Oppvekst og utdanning RammeVedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
  Skole     
 23Tastaveden skole 231 000 100 000 67 200   
Rehabilitering av Tastaveden skole med nybygg pågår. Planlagt ferdigstillelse er i 2023. Kommunestyret har vedtatt at prosjektet videreføres som vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 med en ramme på kr 231 mill.  
 24Kvernevik skole 250 000 5 000 5 000 95 000 140 000
Skole- og idrettsområdet i Kvernevik skal videreutvikles som et helhetlig prosjekt. Det planlegges for en ny skole med bydelskulturskole, ny dobbel flerbrukshall, klubbhusarealer, idrettsbaner og uteområder. Prosjektet skal gi et løft for hele Kvernevik. Kommunestyret har vedtatt en videreføring av ramme på kr 250 mill. vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024, men endelig kostnadsramme vil bli lagt fram neste år i Handlings- og økonomiplan 2023-2026. 
 25Madlamark skole 303 300 1 000    
Det bygges en ny to-parallellers barneskole på Madlamark med særskilt tilrettelagt opplæringstilbud for elever med ulike funksjonsnedsettelser og store sammensatte lærevansker. Det bygges også ny idrettshall, samt rehabilitering av skolens svømmeanlegg. Kostnader til dette er ikke inkludert i skoleprosjektet, men omtales nærmere under idrettsbygg, i linjene 95 og 98. Skolen skal stå ferdig i 2022. 

Ramme vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er på kr 293,1 mill. Kommunestyret har vedtatt en ny ramme på kr 303,3 mill. for prosjektet. 
 26Lervig skole 351 000 87 500 140 000 84 600  
Befolkningsframskrivingene viser at befolkningsveksten først og fremst vil skje i Storhaug bydel. Det er anskaffet tomt til offentlige formål i samme kvartal som Lervig sykehjem. Reguleringsplan for Lervig skole- og sykehjemskvartal er godkjent. Ny skole kan tidligst stå klar ved skolestart 2024. 

Det pågår evaluering av mottatte anbud, og det vil legges frem en egen sak til utvalg for miljø og utbygging med sluttbehandling i formannskapet 25. november 2021 med oppdatert kostnadsoppstilling etter anbud for Lervigskvartalet.

Ramme vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er på kr 270 mill. Kommunestyret har vedtatt en ny ramme på kr 351 mill. for prosjektet. 
 27Vaulen skole 423 000 5 000 94 700 165 000 150 000
Det er vedtatt at det skal bygges skole på eksisterende tomt på Vaulen, jamfør vedtak i sak 87/20 behandlet i Formannskapet 15. mai 2020. Skolen skal utvides til en full fire-parallellers barneskole for å få tilpasses behovet i området. Skolen skal bygges etter dagens arealnorm med en egen bydelskulturskole. Det arbeides med å detaljregulere tomten og prosjektere den nye skolen.

Kommunestyret har vedtatt en videreføring av ramme vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 på kr 423 mill. 
 28Mulighetsstudie Jåtten skole    2 000  
Jåtten skole har et midlertidig modulbygg som må erstattes med et permanent bygg. Kommunedirektøren foreslår at det settes av midler til en mulighetsstudie som bygger videre på tidligere planer for utbedring av Jåtten skole. 

Kommunestyret har vedtatt at det avsettes kr 2 mill. til en mulighetsstudie i 2024. 
 29Mulighetsstudie ny skole sykehusområdet/Våland     2 000
Våland skole har for lite areal blant annet til uteområde, gymsal, grupperom, mediatek og arbeidsrom for lærere. Kommunestyret har vedtatt at det avsettes kr 2 mill. til en mulighetsstudie for ny skole på sykehusområdet i 2025.  
 30Skoler, inventar og utstyr  2 500 2 500 2 500 2 500
Midlene brukes til universell utforming og nødvendige tilpasninger for funksjonshemmede elever i eksisterende skolebygg og til innkjøp av inventar i forbindelse med ombyggingsprosjekter. I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 har kommunestyret vedtatt å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 2,5 mill. i planperioden. 
 31Skoler, investering i IKT/Smartteknologi 8 000 2 000    
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 har kommunestyret vedtatt å videreføre tiltaket med kr 2 mill. til investering i IKT/smartteknologi til skolene i 2022. 
 32Skoler, løpende rehabilitering  2 500 2 500 2 500 2 500
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 har kommunestyret vedtatt å videreføre prosjektet med et årlig budsjett på kr 2,5 mill. i planperioden til løpende rehabilitering av skoler. Midlene fordeles til mindre rehabiliteringsprosjekter. 
 33Hjertesoner og trafikksikkerhet i grunnskolen, inkludert trafikksikringsplan  1 000 1 000   
Ved behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2020-2023, ble det vedtatt å trappe opp arbeidet for trafikksikkerhet rundt skolene og å arbeide for å innføre såkalte hjertesoner rundt kommunens skoler. Kommunestyret har vedtatt å videreføre den årlige bevilgningen på kr 1 mill. til og med 2023. 
  Sum skole  206 500 312 900 351 600 297 000
        
  Barnehage     
 34Lervig, barnehage 110 000 27 500 44 000 26 100  
Befolkningsprognoser og behovstall i barnehagebruksplanen tilsier at det er behov for nye barnehageplasser i Storhaug bydel i planperioden. Kommunedirektøren er i gang med planleggingen av barnehage i Lervig-kvartalet med om lag 90 plasser som vil ferdigstilles i 2024.

Det pågår evaluering av mottatte anbud, og det vil legges frem en egen sak til utvalg for miljø og utbygging med sluttbehandling i formannskapet 25. november 2021 med oppdatert kostnadsoppstilling etter anbud for Lervigskvartalet.

Ramme vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er på kr 88 mill. Kommunestyret har vedtatt en ny ramme på kr 110 mill. for prosjektet. 
 35Strømvig barnehage 52 000 28 000 12 100   
Barnehagen i Strømvig-området er i gang med utarbeidelse av forprosjekt. Kommunestyret har vedtatt en videreføring av kostnadsramme på kr 52 mill. som vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024.  Barnehagen forventes ferdigstilt i 2023. 
 36Teknikken barnehage 132 000 69 300 7 000   
Det er satt av midler til en barnehage med ti avdelinger på Teknikken-tomta på Våland. Disse plassene vil i hovedsak erstatte plasser i bygg som har midlertidig godkjenning for barnehagedrift, og vil bidra til en økt balanse mellom kapasitet og behov i bydelene. En nærmere omtale av dette er tilgjengelig i Barnehagebruksplan 2021-2025. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2023.

Kommunestyret har vedtatt at ramme vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 på kr 135 mill. reduseres med kr 3 mill. til ny ramme på kr 132 mill.  
 37Eskeland barnehage, rehabilitering 20 000   15 000 5 000  
Prosjektet omfatter rehabilitering av barnehagen og har en kostnadsramme på kr 20 mill. Kommunestyret har vedtatt at ramme vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres.   
 38Hundvåg, Atlanteren - 6 avdeling bhg, mulighetsstudie 2 000 2 000    
Det foreslås å gjennomføre en mulighetsstudie for ny 6 avd. barnehage på Hundvåg - Atlanteren. Atlanteren er et utbyggingsområde hvor det kan forventes at behovet for barnehageplasser kan øke. Kommunestyret har vedtatt at det avsettes kr 2 mill. til mulighetsstudie i 2022. 
 39Mosvannparken barnehage, 8 avdelinger , mulighetsstudie 2 000 2 000    
Det er behov for å erstatte Hillevåg barnehage med et nytt barnehagebygg. Kommunestyret har vedtatt at det settes av kr 2 mill. til mulighetsstudie i 2022 for en ny barnehage på 8 avdelinger i Mosvannsparken.  
 40Stokkadalen barnehage (8-10 avdelinger), mulighetsstudie 2 000    2 000  
Ut fra befolkningstallene er det ikke behov for å øke antall plasser i dette området, men kommunedirektøren ser behovet for å erstatte de midlertidige modulbyggene med permanent bygg. Kommunestyret har vedtatt at det settes av kr 2 mill. til mulighetsstudie i 2024.  
 41Jåttå barnehage, oppgradering planløsning, mulighetsstudie 1 000    1 000  
Det er identifisert et behov for å oppgradere planløsningen i Jåttå barnehage. Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 1 mill. til mulighetsstudie i 2024. 
 42Grovgarderober i barnehager 45 000 300    
Med bakgrunn i merknad fra tilsyn fra helsesjefen i 2015 har det pågått et arbeid med utbedring av grovgarderober 13 barnehager i perioden 2016-2021. Prosjektet har hatt en kostnadsramme på kr 45 mill. Kommunestyret har vedtatt at rammen videreføres og at resterende midler på kr 0,3 mill. avsettes i 2022. Det gjenstår 10 barnehager som har behov for utbedringer.
 43Barnehager, inventar og utstyr  1 000 1 000 1 000 1 000
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 har kommunestyret vedtatt å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 1 mill. i planperioden. Midlene benyttes til utskifting av inventar og annet utstyr i barnehagene.  
 44Barnehager, løpende rehabilitering  2 000 2 000 2 000 2 000
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 har kommunestyret vedtatt å videreføre prosjektet med et årlig budsjett på kr 2 mill. i planperioden til standardheving, samt større nødvendige utskiftinger. 
  Sum barnehage  132 100 81 100 37 100 3 000
  Sum oppvekst og utdanning  338 600 394 000 388 700 300 000
        
  Helse og velferd RammeVedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
  Helse og velferd sentralt     
 45Plan for omsorgsbygg 2021-2034, mulighetsstudier og prosjekteringer  2 000 2 000 2 000 2 000
Plan for omsorgsbygg 2021-2034 er oppdatert etter kommunesammenslåingen, og behandles i kommunestyret 25. oktober 2021. Planen omfatter bygging av sykehjem, bofellesskap og nye boformer for eldre, i tillegg til boformer for mennesker med fysisk og psykisk funksjonshemning, mennesker med psykiske lidelser og mennesker med rusmiddelavhengighet. I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 har kommunestyret vedtatt å videreføre prosjektet med et årlig budsjett på kr 2 mill. i planperioden. Midlene benyttes til mulighetsstudier og prosjektering av nye omsorgsbygg som oppfølging av planen.  
 46Biler, virksomheter i Helse og velferd  1 500 1 500 1 500 1 500
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 har kommunestyret vedtatt å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 1,5 mill. til utskifting av biler som brukes av virksomhetene i helse og velferd.  
  Helsesjef og samfunnsmedisinsk stab     
 47Mulighetsstudie, ny legevakt (bygg) 2 000 2 000    
I 2021 ble det gjennomført en mulighetsstudie for arealbehov og fremtidig lokalisering av ny legevakt. Det er videre et behov for en mulighetsstudie for selve bygget. 

Stavanger legevakt er for liten og det er stort behov for nye lokaler. Eksisterende legevakt tilfredsstiller verken krav til fysisk arbeidsmiljø, eller effektiv gjennomføring av det pålagte tjenestetilbudet. Stavanger legevakt skal betjene befolkningen i Stavanger, Randaberg og Sola kommuner. Basert på erfaringer fra pandemien det siste året, bør mulighetsstudien finne løsninger som kan gjelde både i normal hverdag og i en pandemi. Ny legevakt bør kunne samle flere akutte tjenester, både ØHD-avdelingen og legevaktstjenestene.  

Kommunestyret har vedtatt at det avsettes kr 2 mill. i 2022 til prosjektet. 
 48Stavanger legevakt, medisinsk utstyr 1 000 1 000    
Stavanger legevakt har utrangerte hjertestartere og trenger nytt utstyr. I tillegg er det behov for håndholdte ultralydapparat til rask diagnostisering der pasienten oppholder seg, ett på legevakten og ett i legevaktbilen. Kommunestyret har vedtatt at det avsettes kr 1 mill. til prosjektet.  
 49Kvernevik legesenter, inventar og utstyr 2 000 2 000    
Kvernevik legesenter (bygget) står ferdig våren 2022. Legesenteret har plass til inntil fire leger. Kommunestyret har vedtatt å legge inn kr 2 mill. til innredning og utstyr. 
  Helse og omsorg     
 50Ramsvigtunet sykehjem, nybygg 165 000 57 000 48 000 34 400  
Prosjekteringen av nybygget på Ramsvigtunet sykehjem er ferdig, og byggingen av første byggetrinn med en utvidelse på 29 plasser vil starte rundt årsskiftet. Det vil bli planlagt eget kjøkken på sykehjemmet ved en ytterligere utvidelse av prosjektet i et andre byggetrinn. Med en full utvidelse av Ramsvigtunet, byggetrinn 1+2, vil sykehjemmet få i alt cirka 100 plasser. Første byggetrinn skal stå ferdig i 2024. 

Kommunestyret har vedtatt at ramme på kr 165 mill. vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres.  
 51Mulighetsstudie, nytt sykehjem -150 plasser (O2 tomt Jåttåvågen)  2 000 2 000   
Kommunestyret har vedtatt å bygge et nytt sykehjem, og kommunen har satt av tomt til sykehjemmet i Jåttåvågen (O2-tomten). Kommunestyret har vedtatt å videreføre vedtatt ramme fra Handlings- og økonomiplan 2021-2024 med kr 2 mill. til prosjektering i 2022 og i 2023. Sykehjemmet skal stå ferdig i 2026. 
 52Prosjektforslag Blidensol sykehjem, riving og nybygg (76 plasser) 5 000 4 650    
For å imøtekomme behovet for flere sykehjemsplasser, er det utarbeidet en mulighetsstudie for kapasiteten for utbygging på Blidensol sykehjem. Tomten er på cirka 10 mål. Mulighetsstudien viser at det er kapasitet til et nybygg på 76 plasser på tomten som kan erstatte de 40 plassene i de gamle byggene fra 1970-tallet. De gamle byggene skal rives. Bygget fra 2005 med 16 plasser kan beholdes. Sykehjemmet får i alt 92 plasser når det står ferdig. I byggeperioden bør driften ved Blidensol sykehjem midlertidig flytte over i nybygget på Ramsvigtunet som er ferdig i 2024. Nybygget ved Blidensol sykehjem kan stå ferdig i 2026. 

Kommunestyret har vedtatt at rammen på kr 2 mill. vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 økes til kr 5 mill.  
 53Finnøy helse- og omsorgssenter, nybygg (20 plasser) 179 000 65 000 55 000 41 000  
Helse- og omsorgssenteret på Judaberg skal utvides med 20 sykehjemsplasser, kafe, nye dagsenterlokaler, sykepleieklinikk, fotpleie, frisør og lokaler for fysioterapi og ergoterapi. Romprogrammet er vedtatt og prosjekteringen har startet. Når nybygget er ferdig, skal først deler av driften i det gamle bygget flytte midlertidig over i nybygget mens den gamle delen utbedres. Når utbedringen er gjort, skal 16 omsorgsboliger som i dag gir heldøgnsomsorg til eldre, omgjøres til ordinære omsorgsboliger med hjemmetjenester. Omsorgsboligene er lite egnet til dagens heldøgns tjenester. Nybygget vil gi netto fire nye heldøgnsplasser. Kommunedirektøren foreslår at investeringsrammen utvides til kr 179 mill., jamfør utvalg for miljø og utbygging sak 113/21. Dette dekker sammenkobling av nybygg og eksisterende sykehjem samt tekniske oppgraderinger av eksisterende sykehjem 

Kommunestyret har vedtatt at rammen på kr 122 mill. vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 økes til kr 179 mill.  
 54Mulighetsstudie omsorg+ Bekkefaret  2 000    
Omsorg+ er et nytt konsept for Stavanger med samlokaliserte omsorgsboliger som har fellesarealer og et døgnbemannet servicetilbud. Servicefunksjonen kan blant annet inneholde kafé, aktiviteter, vaktmestertjeneste og hvilende nattevakt. Beboerne får tildelt boligen som en tjeneste med vedtak fra kommunen, og de får i tillegg hjemmetjenester etter behov på lik linje med andre som bor i egen bolig. I 2021 er det gjort en mulighetsstudie for høyblokken i Bekkefaret som viser at blokken kan rehabiliteres og brukes til omsorg+. Både blokken og beliggenheten er godt egnet. En ny mulighetsstudie vil bygge videre på den studien som foreligger, samt finne en løsning for boliger til de som bor i høyblokken i dag. 

Kommunestyret har vedtatt at det avsettes kr 2 mill. til formålet. 
 55Mulighetsstudie St.Petri bofellesskap 2 000 2 000    
Beboere og ansatte ved St. Petri aldershjem flyttet i 2018 over i det nye sykehjemmet i Lervig. Aldershjemmet rives og det er planlagt et bofellesskap for eldre på tomten med 14-16 plasser. Fire til seks av plassene vil bli spesielt tilrettelagt for personer med sterk hørselshemming eller døvhet. Prosjektet har tidligere hatt en estimert kostnadsramme på kr 64 mill. eksklusiv tomtekostnad og er planlagt ferdigstilt i 2024. Kommunedirektøren vil komme tilbake til oppdatert ramme for prosjektet etter gjennomført mulighetsstudie.  

Kommunestyret har vedtatt at ramme på kr 64 mill. vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 endres til kr 2 mill. til mulighetsstudie i 2022.   
 56Bofellesskap Gunnar Wareberg (7 boliger) 35 000 22 000 12 000   
Det vedtatt oppføring av to bofellesskap med i alt 14 boliger (linje 56 og 57). Bofellesskapene oppføres som to atskilte bygg, og hvert av byggene har sju boliger. Det ene bofellesskapet har selveide boliger med en integrert personalbase. Det andre er et ordinært bofellesskap der boenhetene er til leie. Byggingen vil starte på nyåret i 2022, og bofellesskapene skal stå ferdig i 2023. Kostnadsoppstilling etter anbud vil legges frem til politisk behandling i november og vil medføre en kostnadsøkning for prosjektet.  

Kommunestyret har vedtatt at samlet ramme på kr 70 mill. som ble vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 for de to bofellesskapene videreføres og en eventuell kostnadsøkning innarbeides i Handlings- og økonomiplan 2023-2026.  
 57Selveide boliger i bofellesskap Gunnar Wareberg (7 boliger) 35 000 22 000 13 000   
Se tekst over, i linje 56. 
 58Etablererboliger på Tastarustå, inventar og utstyr til personalbase 5 000     5 000
Det er vedtatt utbygging av etablererboliger i Tastarustå B7, der seks boenheter er forbeholdt brukere i Stavanger kommune. I tillegg skal en boenhet være personalbase. Det vil være egne kriterier for disse seks boligene, og brukere blir med i trekningen på disse seks etablererboligene etter samme prinsipp som andre førstegangsetablerere. Når boligene er tildelt, vil det bli gjort tilpasninger i boligene etter den enkelte brukerens behov. Etablererordningen kan la seg kombinere med etablering av et borettslag, jamfør linje 76. 

Kommunestyret har vedtatt å avsette kr 5 mill. til formålet.  
 59Selveide boliger i bofellesskap på Teknikken sør, personalbase 5 000    5 000  
Det er vedtatt utbygging av et bofellesskap med seks selveide boliger med en integrert personalbase på Teknikken sør. Bofellesskapet skal være en integrert del av utbyggingen på området. Boligene skal organiseres som et borettslag. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2024.  

Kommunestyret har vedtatt å videreføre ramme på kr 5 mill. til prosjektet som vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024.  
 60Bofellesskap i Haugåsveien, 7 boliger 40 000 2 000 31 000 7 000  
Arbeidet med et prosjektforslag for sju boenheter i bofellesskap i Haugåsveien, med en integrert personalbase, starter opp i 2022. Bofellesskapet skal være ferdig i 2025. 

Kommunestyret har vedtatt at rammen på kr 40 mill. som ble vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres.  
 61Prosjektutvikling, bofellesskap i Jåttåvågen (8 boliger) 42 000 2 000 10 000 30 000  
Vedtatt bevilgning til realisering av et bofellesskap med åtte boenheter. Estimert prosjektkostnad (eksklusiv tomtekostnad) er tidligere anslått til kr 42 mill. Prosjektet er planlagt ferdig i 2024. 

Kommunestyret har vedtatt at rammen på kr 42 mill. som ble vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-20204 videreføres.  
 62Bofellesskap for unge fysisk funksjonshemmede (6 boliger) 34 000 4 000 20 000 10 000  
Det er innarbeidet midler til utbygging av et bofellesskap med seks boenheter for unge personer med fysisk funksjonshemning. Her vil det bli vurdert et nytt konsept med integrerte boliger i et større boligprosjekt i henhold til vedtatt Plan for omsorgsbygg 2021-2034. Prosjektet er planlagt ferdig i 2024. Estimert prosjektkostnad ekskl. tomter estimert til kr 34 mill.  

Kommunestyret har vedtatt at rammen på kr 34 mill. som ble vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres.  
 63Bofellesskap, erstatning for Worsegården (8 boliger) 35 000 5 000 20 000 10 000  
Prosjektet omfatter realiseringen av ett bofellesskap til erstatning av Worsegården hvor kommunal tildelingsrett utgår. Estimert prosjektkostnad er satt til kr 35 mill. Planlagt ferdigstillelse er i 2025. 

Kommunestyret har vedtatt at rammen på kr 35 mill. som ble vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-20204 videreføres.  
 64Bofellesskap, Jåttå nord (16 boliger) 56 000   10 000 30 000 16 000
Det er vedtatt realisering av et bofellesskap med 16 boenheter på Jåttå nord. Prosjektet har en estimert kostnad, eksklusiv tomt, på kr 56 mill. Bofellesskapet skal være ferdig i 2025. 

Kommunestyret har vedtatt at rammen på kr 56 mill. som ble vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 videreføres.  
 65Mulighetsstudie, bofellesskap, erstatning for Spilderhaug (5 boliger) 2 000 2 000    
Kommunedirektøren melder behov for en mulighetsstudie i 2022 for et bofellesskap som skal erstatte Spilderhaug med 5 plasser.  Spilderhaug bofellesskap er i dårlig forfatning og ble stengt på kort varsel i 2021. Beboerne måtte flytte ut og har midlertidig fått kommunal bolig med ambulant oppfølging.  

Kommunestyret har vedtatt at det avsettes kr 2 mill. til formålet. 
 66Oppgraderinger bofellesskap  3 000 3 000 3 000 3 000
Stavanger kommune har per 1. januar 2021 over 800 boenheter i omsorgsboliger/bofellesskap. Deler av boligmassen, inkl. baser, trenger tilpasninger for å optimalisere funksjonalitet, herunder oppgradering av garderober, kontor, etc. til enklere påbygg og etterlevelse av pålegg etter tilsyn.  

Kommunestyret har vedtatt å innarbeide kr 3 mill. årlig til oppgradering av kommunale bofellesskaper. 
 67Prosjektforslag nye lokaler Lagård dag og natt og L47 2 000 2 000    
Lokalene til Lagård dag og natt samt L47 er i dårlig forfatning og lite egnet til dagens bruk. Lagård dag og natt er et kommunalt tilbud om midlertidig bolig til personer med rusproblemer. L47 er samlokaliserte boliger til personer over 18 år som har behov for kartlegging av boevnen og/eller tjenestebehovet før de flytter til egen bolig. Bygget har en god plassering nært sentrum, men det er i svært dårlig forfatning. Det foreslås å avsette midler til prosjektforslag som oppfølging av mulighetsstudien som er gjennomført for L47 i 2021.

Kommunestyret har vedtatt å avsette kr 2 mill. i 2022 til formålet. 
  Velferd og sosial     
 68Mulighetsstudie, alle avlastningsplasser under samme tak (26 plasser)  2 000    
Mulighetsstudien skal utrede en samlokalisering av alle avlastningsplassene i Dagsenter og avlastning som i dag er fordelt på 6 bygg. Foreldre eller andre pårørende som har omsorg for personer med store hjelpebehov, kan søke om avlastningsdøgn i disse boligene. Personale er til stede hele døgnet og overtar omsorgen mens barnet er i avlastningsboligen. En samlokalisering av avlastningsplassene kan bidra til mer variert tilbud for brukerne, et større fagmiljø for de ansatte og en bedre utnyttelse av de samlede personalressursene. 

Kommunestyret har vedtatt at det avsettes kr 2 mill. til formålet. 
 69Prosjektforslag, Mosvangen dagaktivitetssenter 253 000 3 000 50 000 100 000 100 000
I 2021 er det utarbeidet et forenklet skisseprosjekt på Mosvangen for nytt dagaktivitetssenter, inkludert ny sanseavdeling. Skisseprosjektet legges til grunn for den videre prosjektering av bygget. Investeringskostnad for nytt dagaktivitetssenter er stipulert til kr 253 mill. 

Kommunestyret har vedtatt at det avsettes kr 253 mill. til prosjektet. 
  E-helse og velferdsteknologi     
 70Pasientvarsling i sykehjemmene (signalanlegg)  7 500 15 000 10 000 7 500
Det er behov for utskifting og oppgradering av gamle signalanlegg i sykehjemmene til moderne trådløse anlegg. Nye anlegg vil øke beboernes trygghet og mulighetene for et aktivt liv. Dette er i tråd med satsingen på velferdsteknologi innenfor helse og velferd.  

I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det vedtatt en årlig avsetning på kr 5 mill. Kommunestyret har vedtatt å øke avsetningen med kr 20 mill. i perioden og avsette kr 40 mill. til oppgraderinger av signalanlegg i planperioden.  
 71Velferdsteknologi 80 000 15 000 10 000 10 000 10 000
Bruk av velferdsteknologi er en del av Leve HELE LIVET-satsingen, som har til hensikt å gjøre kommunen rustet til å møte demografiske endringer og økt antall hjelpetrengende. Flere av tiltakene i handlingsplanen for velferdsteknologi vil kreve økte ressurser til anskaffelse og drift av ny teknologi, og ressurser til implementeringen. Kommunestyret har vedtatt å videreføre vedtatt ramme i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 med kr 80 mill. til prosjektet.  
 72Trådløst nettverk sykehjem og bofelleskap 35 000 10 000 10 000   
Smarthusteknologi og velferdsteknologi vil i stor grad kreve trådløst nettverk. Det er behov for en oppgradering av det trådløse nettverket i sykehjemmene og bofellesskapene, slik at de kan ta i bruk digitale verktøy og ny velferdsteknologi etter hvert som den blir tilgjengelig.  

Prosjektet har i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 en vedtatt ramme på kr 15 mill. Kommunestyret har vedtatt at prosjektets ramme øker til kr 35 mill.  
  Sum Helse og velferd  242 650 312 500 293 900 145 000
        
  Bolig RammeVedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
 73Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp   50 000 50 000 50 000 50 000
Kommunestyret har vedtatt å videreføre en årlig bevilgning på kr 50 mill. til kjøp og bygging av boliger til flyktninger og vanskeligstilte. Midlene vil i noen grad gå til finansiering av tiltak i boligsosial handlingsplan i forbindelse med fortynning, kjøp av kommunale boliger i enkelte bydeler, samt erstatning av familieboliger i utvalgte boligkonsentrasjoner. Dette er tiltak som skal fremme helse, livskvalitet og et aktivt lokalmiljø i tråd med kommunens satsing på gode hverdagsliv. Erstatningsboliger i forbindelse med ombygging til omsorg+ i Bekkefaret, linje 54, vil kreve ekstra midler utover den årlige bevilgningen.  
 74Småhus ROP-boliger, Norce-prosjekt 16 000    6 000 10 000
Stavanger kommune deltar i forskningsprosjektet Utvikling av bolig for vanskeligstilte gjennom brukermedvirkning, der Karmøy kommune er prosjekteier. Målet er å utvikle robuste og fleksible boliger tilpasset ROP-beboere med lav boevne, for økt bostabilitet og livskvalitet med vekt på brukermedvirkning. Stavanger kommune ønsker å bruke erfaringene i prosjektet i byggingen av småhus. Kommunen har behov for større boligvariasjon, for å dekke boligbehovet for denne brukergruppen. 

Kommunestyret har vedtatt å avsette kr 16 mill. til prosjektet.  
 75Brannsikring risikoutsatte boliger  500 500 500 500
En del av boligmassen imøtekommer ikke alle lov- og forskriftspålagte krav knyttet til brannsikkerhet – etter innspill fra brannvesenet er det behov for utbedringer. 

Kommunestyret har vedtatt å innarbeide kr 0,5 mill. årlig til oppgradering av kommunale bofellesskaper. 
 76Etablererboliger (Tastarustå B7) 199 500 60 000 72 000 39 500  
Prosjektet omfatter utbygging av 56 etablererboliger på Tastarustå, hvorav seks boenheter er forbeholdt tjenestemottakere i Stavanger kommune og en personalbase. Etter ferdigstillelse av prosjektet skal boligene selges til brukergruppen, mens personalbasen leies av kommunen. Forventet ferdigstillelse er i 2024. 

Kommunestyret har vedtatt å videreføre ramme på kr 199,5 mill. som vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024.  
  Sum Bolig  110 500 122 500 96 000 60 500
        
  Vann avløp og renovasjonSum perioden2022202320242025
  Vannverket     
 77Tiltak i Finnøy 25 700 11 200 3 500 5 500 5 500
Tiltaket er først og fremst en videreføring av planlagte investeringer i vannverket fra Finnøy sin hovedplan og siste økonomiplan, med noen justeringer av framdrift. Det største prosjektet vil være etablering av ny sjøledning for vannforsyningen fra Talgje til Nærland, som forsterkning av vannforsyningen i området og tilrettelegging for videre utbygging.  I forbindelse med rullering av hovedplan for vann og avløp vil det bli utarbeidet en ny langsiktig økonomiplan (10 år) der alle tiltak i Stavanger sees under ett. Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 25,7 mill. i planperioden til disse tiltakene.  
 78Tiltak i Rennesøy 20 400 4 600 6 000 6 000 3 800
Tiltaket er først og fremst en videreføring av planlagte investeringer i vannverket fra Rennesøy sin hovedplan og siste økonomiplan, med noen justeringer av framdrift. Det største prosjektet vil være etablering av ny vannforsyning fra Østhusvik til Hanasand industriområde, men framdriften i dette prosjektet er ikke avklart. I forbindelse med rullering av hovedplan for vann og avløp vil det bli utarbeidet en ny langsiktig økonomiplan (10 år) der alle tiltak i Stavanger sees under ett. Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 20,4 mill. i planperioden til disse tiltakene. 
 79Byomforming 55 000 20 000 15 000 10 000 10 000
I flere områder er det behov for oppgradering av vann- og avløpsnettet i forbindelse med byomforming og byutvikling. Utbygging av bussveien, Jåttåvågen nord og Urban sjøfront er eksempler på aktuelle prosjekter i denne perioden. Framdrift og omfang for disse prosjektene er styrt av eksterne aktører, og det er stor usikkerhet knyttet til årlige kostnader. Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 55 mill. i planperioden til disse tiltakene. 
 80Fornyelse 199 400 40 800 46 800 51 800 60 000
I tråd med gjeldende hovedplan for vann og avløp skal den årlige fornyelsen av ledningsnettet økes fra 1 til 1,5 prosent innen 2026. Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det imidlertid vedtatt en gradvis opptrapping, og for 2022 legges 1,1 prosent fornyelse til grunn. Akutte strakstiltak inngår også i denne posten. Størstedelen av dette finansieres gjennom budsjettposten for fornyelse, men noe finansieres over posten byomforming. Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 199,4 mill. i planperioden til disse tiltakene. 
 81Forsterkninger 12 000 2 000 4 000 3 000 3 000
For å øke den generelle forsyningssikkerheten, og for å på sikt kunne garantere høyere minste-vanntrykk i kommunen, er det satt av midler til forsterkning av vannledningsnettet. Forsterkninger i Rennesøy og Finnøy inngår under egne tiltak for Rennesøy og Finnøy. Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 12 mill. i planperioden til disse tiltakene. 
 82Lekkasjereduksjon 2 800 1 000 600 600 600
Arbeidet med redusert lekkasjetap fra vannledningsnettet medfører behov for investeringer. Dette har i stor grad knyttet seg til sonevannmålere, men kan også være andre investeringer framover som for eksempel trykkreduksjonsventiler. Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 2,8 mill. i planperioden til disse tiltakene. 
 83Vannledninger i utbyggingsområder 1 000 1 000    
Stavanger kommune har hatt en ordning der vannledningsmateriell i private utbyggingsområder bekostes av kommunen. I forbindelse med etablering av den nye kommunen ble denne ordningen vedtatt avviklet, men med utbetaling av allerede inngåtte avtaler. Dette innebærer at 2022 er siste året det betales ut tilskudd. Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 1 mill. til dette tiltaket. 
 84Kjøretøy og utstyr, vann 1 000 1 000    
Bilpark og utstyr som benyttes til driften av vann‐ og avløpssystemene må fortløpende fornyes. Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 1 mill. til kjøp av utslippsfrie kjøretøy i 2022. 
  Avløpsverket     
 85Tiltak Finnøy 2 300 1 000 1 300   
Tiltaket er først og fremst en videreføring av planlagte investeringer i avløpsverket fra Finnøy sin hovedplan og siste økonomiplan, med noen justeringer av framdrift. I forbindelse med rullering av hovedplan for vann og avløp vil det bli utarbeidet en ny langsiktig økonomiplan (10 år) der alle tiltak i Stavanger sees under ett. Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 2,3 mill. i planperioden til disse tiltakene.  
 86Tiltak Rennesøy 4 000 1 400 2 600   
Tiltaket er først og fremst en videreføring av planlagte investeringer i avløpsverket fra Rennesøy sin hovedplan og siste økonomiplan, med noen justeringer av framdrift. I forbindelse med rullering av hovedplan for vann og avløp vil det bli utarbeidet en ny langsiktig økonomiplan (10 år) der alle tiltak i Stavanger sees under ett. Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 4 mill. i planperioden til disse tiltakene. 
 87Byomforming 97 000 40 000 25 000 16 000 16 000
I flere områder er det behov for betydelig oppgradering av vann- og avløpsnettet i forbindelse med byomforming og byutvikling. Utbygging av bussveien, Jåttåvågen nord og Urban sjøfront er eksempler på aktuelle prosjekter i denne perioden. Framdrift og omfang for disse prosjektene er styrt av eksterne aktører, og det er usikkerhet knyttet til de årlige kostnadene. Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 97 mill. i planperioden til disse tiltakene. 
 88Fornyelse 218 800 46 800 52 000 60 000 60 000
I tråd med gjeldende hovedplan for vann og avløp skal den årlige fornyelsen av ledningsnettet økes fra 1 til 1,5 prosent innen 2026. Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det imidlertid vedtatt en gradvis opptrapping, og for 2022 legges 1,1 prosent fornyelse til grunn. Akutte strakstiltak inngår også i denne posten. Størstedelen av fornyelsen finansieres gjennom denne budsjettposten, men noe finansieres over andre tiltak som Fremmedvannsreduksjon og separering og Byomforming. Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 218,8 mill. i planperioden til disse tiltakene. 
 89Fremmedvannsreduksjon og separering 47 000 13 000 14 000 10 000 10 000
Mye overvann tilføres fellesavløpssystemet, og mye fremmedvann lekker inn i avløpsnettet. I deler av kommunen er det besluttet å separere avløpssystemet og generelt skal det iverksettes tiltak for å redusere innlekking av fremmedvann i tråd med temaplanen Fremmedvannsreduksjon og separering. Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 47 mill. i planperioden til disse tiltakene. 
 90Vannføringsmålere avløp 6 000 1 000 1 000 2 000 2 000
Som et ledd i arbeidet med fremmedvann skal det plasseres ut en rekke vannføringsmålere i avløpsnettet. Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 6 mill. til dette formålet. 
 91Kjøretøy og utstyr, avløp 1 200 1 200    
Bilpark og utstyr som benyttes til driften av vann‐ og avløpssystemene må fornyes fortløpende. Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 1,2 mill. til kjøp av utslippsfrie kjøretøy i 2022. 
  Renovasjon     
 92Nedgravde containere 9 000 2 500 2 500 2 000 2 000
I sentrumsnære/sentrale boligområder, samt på steder der det er vanskelige atkomstforhold for vanlig beholdertømming, reguleres inn og etableres nedgravde containerløsninger i kommunal regi. Dette inkluderer også overflate-krokcontainere som tømmes med samme system som nedgravde containere. Det er tatt høyde for noe økt innkjøpsvolum for å dekke etterspørsel. Kommunestyret har vedtatt å avsette kr 9 mill. til dette formålet i planperioden. 
 93Nye avfallsbeholdere, kjøp 9 500 2 500 2 500 2 300 2 200
Ny beholdere kjøpes inn for å erstatte ødelagte spann og for å betjene nye innbyggere. Det er tatt høyde for løpende innføring av henteordning for glassemballasje, hageavfallsordning (prøveprosjekt), samt utskiftning av skadde/ukurante spann. Kommunestyret har vedtatt å avsette kr 9,5 mill. til dette formålet i planperioden. 
  Sum vann, avløp og renovasjon   191 000 176 800 169 200 175 100
        
  Idrett og utemiljø RammeVedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
 94Utstyrspakke NIS  10 000 10 000 10 000 10 000
De siste årene da Natur og idrettsservice var et kommunalt foretak, lå de årlige investeringsutgiftene på om lag kr 10 mill. Driftsavdelingen har en stor bil-, maskin- og utstyrspark. Dette inkluderer kostbare traktorer, lastebiler, feiemaskiner og industriflisemaskiner. Enkelte av maskinene kjøres på skift, og alt utsettes for hard bruk, til tross for at flere av bilene er over 20 år gamle. Behovet for utskifting er derfor stort. I tråd med kommunens mål om CO2-reduksjon er det også planer om å erstatte mest mulig av bilene, maskinene og utstyret med fossilfrie alternativer. En stor andel av maskinene og utstyret er spesialutstyr, hvor kostnadene er betydelig høyere enn alternativer som går på fossilt brennstoff.  

Kommunestyret har vedtatt å videreføre tidligere investeringsnivå og avsetter kr 10 mill. årlig i planperioden. 
 95Madlamark, idrettshall 61 500 57 400    
Det er vedtatt at det skal bygges ny flerbrukshall i forbindelse med ny grunnskole på Madlamark. Totalkostnaden for flerbrukshallen er kr 61,5 mill. Ferdigstillelse forventes i løpet av 2022.  

Ramme vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er på kr 56,6 mill. Kommunestyret har vedtatt en ny ramme på kr 61,5 mill. for prosjektet. 
 96Lervig, idrettshall 80 000 20 000 32 000 19 500  
Det er vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 at det skal bygges ny flerbrukshall på Lervig i forbindelse med ny grunnskole på Storhaug. Hallen vil være ferdigstilt i løpet av 2024.

Det pågår evaluering av mottatte anbud, og det vil legges frem en egen sak til utvalg for miljø og utbygging med sluttbehandling i formannskapet 25. november 2021 med oppdatert kostnadsoppstilling etter anbud for Lervigskvartalet.

Ramme vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er på kr 63 mill. Kommunestyret har vedtatt en ny ramme på kr 80 mill. for prosjektet. 
 97Idrettsbygg, løpende rehabilitering  500 500 500 500
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 har kommunestyret vedtatt å videreføre prosjektet med et årlig budsjett på kr 0,5 mill. Bevilgningen benyttes til mindre rehabiliteringsprosjekter.  
 98Madlamark skole , varmtvannsbasseng 17 500 14 500    
Varmtvannsbassenget på Madlamark har behov for en oppgradering av tekniske systemer for å kunne fungere når det skal kobles til den nye skolen som bygges. Bassenget skal være i drift ved ferdigstilling av skolen og idrettshallen i 2022. 

Ramme vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er på kr 16 mill. Kommunestyret har vedtatt en ny ramme på kr 17,5 mill. for prosjektet. 
 99Hinna friidrettsanlegg, fast dekke 12 000    4 000 8 000
Det er behov for en omlegging fra grus til fast dekke på Hinna friidrettsanlegg, for å unngå grus på kunstgressbanen, samt granulatsvinn. Omleggingen er prioritert i Fagplan idrett 2019-2034. Utredningsarbeidet knyttet til kostnader og fremdriftsplan er ennå ikke ferdigstilt, så kostnadsramme og fremdriftsplan er dermed grove estimater. I påvente av kvalitetssikring, har kommunestyret vedtatt å sette av kr 4 mill. i 2024 og kr 8 mill. i 2025, totalt kr 12 mill. til tiltaket. 
 KS 2Kartlegging og avklaring kommunalt svømmebasseng Hinna 2 000 2 000    
Hinna er i dag den eneste kommunedelen som ikke har eget svømmebasseng. Det vises til sak 21/04152 behandlet i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog hvor det bes om en konkret vurdering av muligheten for å bygge et svømmebasseng i kommunal regi i Hinna bydel.
Samarbeidspartiene setter av to millioner kroner til dette formålet.
 100Nye veianlegg  2 000 2 000 2 000 2 000
Midlene brukes til diverse mindre nyanlegg, rehabiliteringer og omlegginger av byens gater og veier. Universell utforming av bussholdeplasser finansieres også av dette prosjektet. Årlig budsjett vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 var på kr 2,1 mill. Kommunestyret har vedtatt å redusere nivået noe, med en årlig avsetning på kr 2 mill. til formålet.  
 101Vei, rehabilitering   1 500 1 500 1 500 1 500
I forbindelse med arbeid på kommunale veier, er det behov for å bidra til generell oppgradering av fortau, kantstein og sluk. Det vil være store besparelser på vedlikehold og investeringer ved å kunne gjøre oppgraderinger samtidig, og det er viktig å sette av nok midler for å samordne tiltakene. I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 har kommunestyret vedtatt å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 1,5 mill. i planperioden.  
 102Asfaltering  5 000 5 000 5 000 5 000
Stavanger kommune sitt veinett har et etterslep innen rehabilitering og utbedring. I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 har kommunestyret vedtatt å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 5 mill. i planperioden. 
 103Kongsgaten, rehabilitering 30 000 2 500 12 500 3 500 7 300
Det er enighet med fylkets samferdselssjef at hele strekningen for kollektivtraseen Kongsgata, Klubbgata og Verksgata skal ses i sammenheng, og fortrinnsvis opparbeides sammenhengende, slik at det unngås mange forskjellige omlegginger av kollektivsystemet i byggeperioden. Hovedfinansiering vil være via Bymiljøpakken. Det foreslås satt av kr 25,8 mill. i planperioden til finansiering av de deler av opparbeidelsen som tilfaller kommunen. Strekningen utvides til å inkludere Klubbgata. Detaljprosjekteringen og byggeoppdraget for Kongsgaten lyses ut i løpet av 1. kvartal 2022. Prosjekteringsoppdraget for Klubbgata lyses ut innen utgangen av 2021. 

Kommunestyret har vedtatt at ramme vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 på kr 30 mill. videreføres.  
 104Utbedring av natursteinsmur Breivik/Hegreberg 1 250    1 250  
Det er behov for utbedring av mur i Breivik/Hegreberg-området. Muren er veifundament, og er lødd med varierende kvalitet på steinen. Noen steiner har glidd ut, og det er overheng på deler av muren. Kommunestyret har vedtatt at det settes av kr 1,25 mill. til tiltaket i 2024.  
 105LED-lys, utskifting av gatelysarmatur  10 000 10 000   
Utskifting til LED-belysning vil gi betydelige energibesparelser både som følge av mindre strømforbruk og muligheter for dimming. Dersom potensialet som ligger i smartbelysning og styring skal kunne realiseres, må det skiftes til LED.  

Årlig budsjett vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 var på kr 10,25 mill. i årene 2021-2023. Kommunestyret har vedtatt å redusere nivået noe med en årlig avsetning på kr 10 mill. til formålet i årene 2022 og 2023.  
 106Gatelys  10 000 10 000 10 000 10 000
I forbindelse med utbyggings- og veiprosjekter, vil det være behov for å utføre oppgradering av gatebelysning og ledningsnettet. Prosjektet omhandler også belysning på turveier og belysningsprosjekter i sentrum. I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 har kommunestyret vedtatt å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 10 mill. i planperioden.  
 107Bruer/kaier, rehabilitering   10 000 10 000 10 000 10 000
Det er gjennom årlige inspeksjoner avdekket store feil og mangler ved de fleste bruer og kaier i kommunen. Ingen er uten anmerkninger, og flere av kaiene anbefales stengt eller revet. Konsekvenser ved ikke å foreta nødvendige inspeksjoner og tilstandskontroller, vedlikehold og reparasjoner vil være at konstruksjonsdelene svekkes på en slik måte at bruene og kaiene må stenges, i verste fall rives. Dette vil medføre store økonomiske konsekvenser.  

I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det vedtatt avsatt kr 5 mill. årlig til formålet. Kommunestyret har vedtatt at avsetningen øker til kr 10 mill. årlig i planperioden til dette formålet.  
 108Nedsenkbare pullerter 6 000   3 000 3 000  
Kommunestyret har vedtatt at det settes av midler til midlertidig sikring av sentrum i forbindelse med store arrangement, samt permanente tiltak som skal bidra til sikring mot terror og andre alvorlige tilsiktede hendelser. Kommunedirektøren viderefører tiltaket med et årlig budsjett på kr 3 mill. i 2023 og 2024. Prosjektets fremdrift er utsatt ett år.  
 109Fremkommelighet  3 000 3 000 3 000 3 000
Prosjektets formål er å finne gode løsninger på mindre trafikale utfordringer som hindrer fremkommelighet, i nært samarbeid med staten og fylkeskommunen. I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 har kommunestyret vedtatt å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 3 mill. i perioden. Det vil legges frem en egen sak til kommunalutvalget for miljø og utbygging, samt formannskapet. 
 110Sentrum  6 000 6 000 6 000 6 000
Det er gjennom flere år investert store summer i oppgradering av sentrum. Blant disse tiltakene er Arneageren, Tjensvoll torg og Straen Gamle Stavanger terrassehager. Arbeidet med å gjøre Tusenårsstedet/torget mer brukervennlig delfinansieres også under denne budsjettposten. I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 har kommunestyret vedtatt å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 6 mill. i planperioden. 
 111Trafikksikkerhet  15 000 15 000 15 000 15 000
Prosjektene som blir prioritert gjennomført er valgt med utgangspunkt i trafikksikkerhetsplanen for Stavanger. Prosjektene er viktige tiltak for å øke tryggheten for myke trafikanter, spesielt barn på skolevei. Kommunedirektøren foreslår en årlig bevilgning på kr 15 mill. til formålet.  

Årlig budsjett vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 var på kr 15,925 mill. Kommunestyret har vedtatt å redusere nivået noe med en årlig avsetning på kr 15 mill. 
 112Intensiv belysning fotgjengerfelt  2 000 2 000 2 000 2 000
Midlene går til etablering av intensivbelysning ved gangfelt i tilknytning til skoleveier som oppleves som mørke og utrygge. Arbeidet vil bidra til økt trafikksikkerhet.  

Årlig budsjett vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 var på kr 2,2 mill. Kommunestyret har vedtatt å redusere nivået noe med en årlig avsetning på kr 2 mill. til formålet. 
 113Skoler, uteområder  6 800 9 500 9 500 9 500
Midler til dette prosjektet vil benyttes til utvikling av skolegårder med vektlegging på kvalitet, aktivitet og sosialt samvær. Gode skolegårder er viktig for barna i skoletiden, samtidig er skolene også viktige møteplasser og aktivitetsområder på ettermiddag- og kveldstid. Bevilgningene benyttes til nødvendig opprusting av skolens utearealer (utstyr m/ fallunderlag, asfaltering, beplanting, samt mindre omlegginger).  

I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 har kommunestyret vedtatt å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 9,5 mill. i planperioden. Beløpet er lavere i 2022 som følge av bystyrets vedtak om å forskuttere arbeidene på Våland skole i 2019. 
 KS 3Skoler, uteområder, styrket opprusting av skolens utearealer  6 200 3 500 3 500 3 500
Gode skolegårder er viktig gjennom skoledagen, men også etter skoletid. For å sikre at tempoet på opprustningen av skolegårdene forseres, økes denne posten gjennom perioden.
 114Oppgradering lekeplasser i kommunale felt  500 500 500 500
Tiltaket omfatter utskifting av lekeapparater og andre tiltak på kommunale lekeplasser som følge av økt bruk og slitasje, samt nye sikkerhetskrav.  

I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det vedtatt en årlig avsetning på kr 0,125 mill. årlig til formålet. Kommunestyret har vedtatt en økning til kr 0,5 mill. årlig i planperioden.  
 KS 4Oppgradering av kommunale lekeplasser  2 000 2 000 2 000 2 000
Gode lekeplasser nær der folk bor er viktig for mange barnefamilier. Samarbeidspartiene vil fremskynde og forsterke oppgraderingen av kommunale lekeplasser, og styrker dette tiltaket med 2 millioner kroner hvert år.
 115Kreative lekeplasser  4 000 4 000 4 000 4 000
For å legge til rette for mer utfordrende og spennende lekeplasser, foreslår kommunedirektøren en årlig avsetning på kr 4 mill. i planperioden. Midlene disponeres i årsprogram for idrett og utemiljø.  

I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det vedtatt en årlig avsetning på kr 3 mill. årlig til formålet. Kommunestyret har vedtatt en økning til kr 4 mill. årlig i planperioden.  
 116Barnehager, uteområder  6 000 6 000 6 000 6 000
Uteområdene i barnehagene er utsatt for stor slitasje og med et betydelig etterslep, slik at det er behov for rehabilitering og oppgradering. Kommunedirektøren foreslår at det bevilges kr 6 mill. hvert år i planperioden. 

I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det vedtatt en årlig avsetning på kr 5,125 mill. årlig til formålet. Kommunestyret har vedtatt en økning til kr 6 mill. årlig i planperioden.  
 KS 5Barnehager, uteområder, styrket rehabilitering/oppgradering av uteområdene  3 000 3 000 3 000 3 000
Samarbeidspartiene vil styrke oppgraderingen av uteområdene også i barnehagene, og tilfører 3 millioner kroner til dette årlig.
 117Friområde, økt opparbeidelse  2 000 2 000 2 000 2 000
Midlene disponeres i årsprogram for idrett og utemiljø, og benyttes til nødvendige rehabiliteringstiltak og opparbeidelsestiltak, blant annet for oppgradering av badeplasser og oppfølging av stupeanlegg. I tillegg finansieres skjøtselsarbeid utført av tilrettelagte arbeidsplasser som Attende og Allservice med disse midlene. 

I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 har kommunestyret vedtatt å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 2 mill. til opparbeidelse av friområder. 
 118Parkanlegg/friområder, rehabilitering  700 700 700 700
Midlene vil brukes til rehabilitering av eldre, prioriterte parkanlegg, samt utvikling av aktivitetstilbudet i eksisterende parker og friområder. Midlene disponeres i henhold til årsprogrammene til idrett og utemiljø.

I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 har kommunestyret vedtatt å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 0,7 mill.
 119Friområder, skjøtsel  2 000 2 000 2 000 2 000
Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen i 2019 å styrke innsatsen i kommunens friområder. Begrunnelsen var at skjøtsel av større friområder og naturvernområder må forbedres i perioden. Overordnet skjøtselsplan for Stavanger gir føringer for naturskjøtsel for alle de større kommunale friområdene i Stavanger. Planen gir også en oversikt over nødvendige tiltak for blant annet å styrke eller ivareta naturmangfoldet eller områdenes opplevelseskvaliteter. Planen ble vedtatt av kommunalstyret for miljø og utbygging 27. februar 2018. Midlene disponeres i årsprogram for idrett og utemiljø, og benyttes til oppfølging av tiltak beskrevet i planen. 

I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 har kommunestyret vedtatt å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 2 mill.  
 120Prosjekt friområde  10 000 10 000   
I forbindelse med behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2021 – 2024, vedtok kommunestyret å innstille friområdeprosjektet i sin nåværende form, men forutsatte at planlagte prosjekter skal gjennomføres. Kommunedirektøren la i sak 119/21 behandlet av formannskapet fram forslag til hvordan dette kan gjennomføres.  

En helhetlig og kommuneomfattende friluftslivs- og friområdestrategi skal bygges på ny Grønn plan for kommunen, og skal fastlegges i egen sak etter at Grønn plan er vedtatt. Dersom erverv til friområder skal gjennomføres som tidligere planlagt vil det være behov for ytterligere midler til prosjektet enn det som foreslås avsatt i planperioden.  Kommunedirektøren vil fremme egen sak om helhetlig strategi på dette området, etter at ny Grønn plan er vedtatt.  

I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslås det å avsette kr 10 mill. i årene 2022 og 2023, som vil bli prioritert til planlegging og bygging av turstien langs Gauselstranden.  I tillegg vil det også måtte brukes av disse midlene til nødvendige tiltak for å starte gjennomføring av tursti langs Byfjorden.   
 121Byparken 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Jamfør sak 90/21 i utvalg for miljø og utbygging, vedtatt 16. juni 2021 er det godkjent igangsetting av fremdriftsplan og tilhørende strakstiltaksliste som skal gi et løft for Byparken. Det jobbes med et forprosjekt for tiltakene. Ferdigstillelse av tiltakene forventes i utgangen av 2023. 

Kommunestyret har vedtatt å videreføre prosjektet med en ramme på kr 10 mill. som vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024. 
 122Lervig, park fase 2 48 000 3 000 15 000 28 900  
I vedtaket i sak 174/18 i utvalg for miljø og utbygging fremgår det at opparbeidelse av parken i Lervig må skje så raskt som mulig, og at det skal legges til rette for en suksessiv opparbeidelse frem mot 2023. Det er i løpet av 2021 utarbeidet et forprosjekt for Lervig Park fase 2 som skal behandles i utvalg for miljø og utbygging og formannskapet i november 2021. Endelig opparbeidelse antas å ha en kostnad på om lag kr 48 mill. Anleggsbidrag i tråd med "utbyggerbidragsmodellen" i urban sjøfront er beregnet til kr 27 mill. ekskl. mva. 

Kommunestyret har vedtatt å videreføre prosjektet med en ramme på kr 48 mill. som vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024.  
 123Nytorget 30 000 3 000 9 000 14 500  
Det skal opparbeides park og offentlig møteplass på Nytorget. Kommunestyret vedtok i Handlings- og økonomiplan 2020-2023 at arbeidet med Nytorget prioriteres. Kommunestyret har vedtatt å videreføre prosjektet med en ramme på kr 30 mill. som vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024. Sak om forprosjekt vil legges frem for politisk behandling i slutten av 2021, og en eventuell økning av rammen for prosjektet vil innarbeides i Handlings- og økonomiplan 2023-2026.
 124Uteområdet i Rådhuskvartalet 22 000 2 000 8 000 10 000  
Det ble i 2020 avsatt midler til prosjektering av nytt uteområde i Rådhuskvartalet.  

Kommunestyret har vedtatt å videreføre prosjektet med en ramme på kr 22 mill. som vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024. 
 125Tjensvolltorget 7 500 1 500 2 000 4 000  
Tjensvoll Torg har behov for en omfattende oppgradering. Det ble i 2021 utarbeidet et delprosjekt for opprusting av belysning på torget. Delprosjektet er satt i bestilling hos Lyse. Videre arbeid med Tjensvoll torg fortsetter i 2022. 

Kommunestyret har vedtatt å videreføre prosjektet med en ramme på kr 7,5 mill. som vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024. 
 126Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg  6 000 6 000 6 000 6 000
Prosjektet gjelder bygging av lekeplasser, parker, friområder, nærmiljøanlegg med mer. Midlene disponeres i årsprogram for idrett og utemiljø, og brukes til å imøtekomme behovet for nye anlegg, samt rehabilitering av eksisterende anlegg. 

Årlig budsjett vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 var på kr 6,1 mill. Kommunestyret har vedtatt å redusere nivået noe, med en årlig avsetning på kr 6 mill. 
 127Skatebane Hillevåg, Kvernevik og Hundvåg  1 500 1 500 1 500 1 500
Det generelle investeringsbudsjettet til løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg er ikke tilstrekkelige til å ivareta kostnader knyttet til nye skatebaner på Hillevåg, Kvernevik og Hundvåg. Kommunestyret har vedtatt derfor å sette av en årlig bevilgning på kr 1,5 mill. til skatebane på Hillevåg, Kvernevik og Hundvåg. 
 128Idrettsanlegg  6 000 6 000 6 000 6 000
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 har kommunestyret vedtatt å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 6 mill. i planperioden til opprusting av utendørs idrettsanlegg. Midlene disponeres i henhold til årsprogram for idrett og utemiljø, samt idrett som disponerer kr 2 mill. av midlene årlig til idrettsutstyr. 
 129Kunstgressbaner, rehabilitering   15 000 15 000 15 000 15 000
Kommunestyret har vedtatt å fortsette arbeidet med rehabilitering av kunstgressbaner i hele planperioden. Prioriteringer i Fagplan idrett 2019-2034 vedtatt i Bystyret 17.06.2019 vil bli lagt til grunn. Rammen vil gi anledning til å rehabilitere tre baner årlig.  

I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 har kommunestyret vedtatt å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 15 mill. 
 130Granulatoppsamling kunstgressbaner  3 000 3 000 3 000 3 000
Midlene vil benyttes til oppfølging av pålegg om granulatoppsamling ved rehabilitering av kunstgressbaner, jamfør krav i forurensingsforskriften om plastholdig fyllmateriale i idrettsbaner som trådte i kraft 1. juli 2021.  

I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 har kommunestyret vedtatt å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 3 mill. 
 131Miljø, gatetun, fortau, kantstein, sluk, belysning  10 000 10 000 10 000 10 000
Handlingsplan for planlegging og opparbeiding av gatetun og miljøgater ligger til grunn for prioriteringen av prosjektene innenfor fagfeltet miljø og gatetun. Opparbeidelsen av en gate gir signaler om verdi og bruk, og visuelt forfall vitner om et område med lav status og lite ressurser. Ved å heve standarden øker verdien på gaterommet, og ved bevisst valg av møblering og beplantning kan gaten gis en identitet og bli en estetisk opplevelse for brukerne og beboerne. I tillegg vil fysiske virkemidler styre trafikantenes adferd, gi lavere kjørehastighet og økt trivsel for fotgjengere og syklister. Gatetun og miljøgater utformes etter prinsipp for universell utforming, og gir dermed økt tilgjengelighet for alle. Det er avgjørende å kunne rehabilitere gater hvor avløpsanleggene blir skiftet ut.  

Årlig budsjett vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 var på kr 11 mill. Kommunestyret har vedtatt å redusere nivået noe, med en årlig avsetning på kr 10 mill. 
 132Sykkelstrategi  20 000 20 000 20 000 20 000
Formålet til prosjektet er å etablere gode og trygge løsninger for syklister i alle våre hovedtraseer og så langt det lar seg gjøre separere syklistene fra andre trafikanter. Satsingen følges opp med en egen handlingsplan med konkrete tiltak.

I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 har kommunestyret vedtatt å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 20 mill. i planperioden.
 KS 6Sykkelsatsing  10 000 10 000 10 000 10 000
Kommunedirektøren avsetter 80 millioner i perioden for å etablere gode og trygge løsninger for syklister. Samarbeidspartiene ønsker å styrke denne satsingen med nye 40 millioner i perioden som skal gå til mer sykkelvei. Dette synliggjøres i tiltaksplanen.
 133Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner  2 000 2 000 2 000 2 000
Midlene benyttes for å heve standarden på sykkelveinettet og bygge nye tilrettelagte traseer. Det vil også være viktig å bygge og tilrettelegge for mer sykkelparkering og servicefunksjoner for sykkel.
Årlig budsjett vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 var på kr 2,25 mill. Kommunestyret har vedtatt å redusere nivået noe, med en årlig avsetning på kr 2 mill.
 134Åmøyveien, gang og sykkelvei 35 000 9 300 10 000   
Utarbeidelse av reguleringsplan er igangsatt og deretter vil detaljprosjektering bli satt i gang. Detaljprosjektering vil gi et mer detaljert kostnadsoverslag for prosjektet.

Kommunestyret har vedtatt å videreføre rammen på kr 35 mill. som vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024.
 135Gang og sykkelvei - Hanasandveien - Østhusvik  2 000    
Prosjektet er overtatt fra tidligere Rennesøy kommune. Kommunestyret har vedtatt at det avsettes kr 2 mill. til prosjektering av gang og sykkelveien i 2022. Detaljprosjektering vil gi et mer detaljert kostnadsoverslag for prosjektet.
 136Bymiljøpakken, mva   1 000 1 000 1 000 1 000
Investeringsprosjektene i kommunen er bruttofinansiert og momsrefusjonen kommunen mottar, inntektsføres sentralt i investeringsbudsjettet. Ved en inkurie ble kostnadene for bymiljøpakken budsjettert med netto kostnader, dvs. eksklusiv moms, mens momsrefusjonen ble budsjettert sentralt. Dette medfører at prosjektet må få tilført tilsvarende beløp som momsrefusjonen til sin ramme for å være fullfinansiert. I tråd med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 har kommunestyret vedtatt å videreføre tiltaket med et årlig budsjett på kr 1 mill. til formålet.
 137Prosjektering og forarbeider Damsikring Vannassen 5 000 5 000    
Det er behov for prosjektering, prøveboring og akutte sikringstiltak i forbindelse med Damsikring av Vannassen, jamfør sak 53/21 - rehabilitering av Vannassen i Hillevåg kommunedel, behandlet i utvalg for miljø og utbygging 21.04.21. Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 5 mill. til dette arbeidet i 2022.
 138Damsikring Vannassen 50 000   25 000 25 000  
Teknisk gjennomgang av Vannassen avdekket omfattende behov for rehabilitering. Demningen er over 100 år gammel, og har store mangler i henhold til dagens regelverk. Gjennomgangen konkluderer med at rehabiliteringen bør iverksettes omgående. Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 50 mill. til tiltaket, fordelt på kr 25 mill. i 2023 og kr 25 mill. i 2024.
 KS 7Damsikring Vannassen, besparelse ved å velge alt. 1, jf. UMU sak 165/21   -16 700   
Samarbeidspartiene er enige om å gå for kommunedirektørens innstilling i sak 165/21 i Utvalg for miljø og utbygging, som innebærer en kostnadsbesparelse på investeringssiden på 16,7 millioner.
 139Dagsturhytter, Fogn og Kuneset 1 500 1 500    
I tråd med vedtak i utvalg for miljø og utbygging sak 12/21 og sak 77/21 skal det etableres dagsturhytter på Ørnekulå på Fogn og på Kuneset på Hundvåg. Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 1,5 mill. til tiltaket i 2022.
 140Rehabilitering av uteomhusanlegg Tasta bydelshus 2 000   2 000   
Det er et stort behov for rehabilitering av uteomhusanlegget på Tasta bydelshus grunnet slitasje og forfall. Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 2 mill. til tiltaket i 2023.
 141Oppgradering stinett Stavanger botaniske hage 700 100 600   
Grunnet store overvannsproblemer, dårlig stidekke og utbedringer knyttet til universal utforming har kommunestyret vedtatt å sette av kr 0,7 mill. til tiltaket, fordelt på kr 0,1 mill. i 2022 og kr 0,6 mill. i 2023.
 142Sansehage og utomhusanlegg Stokka sykehjem 700 700    
I tråd med uteomhusplan for grøntanlegget, er det behov for oppgradering og utskifting av beplantning på sansehage og uteomhusanlegg ved Stokka sykehjem. Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 0,7 mill. til tiltaket i 2022.
 143Offentlig toalett Speidermarka 250 250    
Vesterlen speiderkrets har på vegne av Madlaspeiderne søkt Stavanger kommune om å få bygge en naturmøteplass/speiderbase i friområdet Speidermarka ved Store Stokkavatn. I den forbindelse ønskes et offentlig toalett innlemmet i Speiderbasen. Kostnaden er estimert til kr 0,25 mill. inkludert graving og tilkobling. Saken ble behandlet i Stavanger formannskap den 26. august 2021 i sak 120/21, hvor det ble vedtatt at saken skulle bli vurdert i Handlings- og økonomiplanen for 2022-2025. Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 0,25 mill. til tiltaket i 2022.
 KS 8Lundsvågen naturskole, oppgradering av utstyr  1 000 1 000   
Tilbudet på Lundsvågen i Hundvåg kommunedel er viktig for elevene ved Lenden, men samtidig også populært for alle skolebarn i Stavanger – og har i tillegg en viktig rolle som samlingspunkt for innbyggerne på Hundvåg. Tilstanden på utstyr og fasiliteter er av en slik karakter at det trengs en opprusting. Det settes derfor av to millioner kroner ekstra til formålet fordelt på årene 2022 og 2023.
 KS 9Familiepark, Texaslunden, forprosjekt  500 1 500   
Texaslunden er i dag del av et svært populært turområde rundt Mosvatnet. Samtidig fremstår området i dag relativt lite benyttet, men med et stort potensial for en mer aktiv bruk.
Samarbeidspartiene setter av midler til et forprosjekt med mål om å oppgradere Texaslunden til familiepark.
 KS 10Styrking blomster og trivsel i sentrum  1 000 1 000 1 000 1 000
Stavanger sentrum har gjennom mange år vært preget av fin beplantning, til glede for alle som oppholder seg i sentrum.
Samarbeidspartiene vil styrke dette, og setter av 1 million kroner til dette årlig.
 KS 11Forprosjekt, stupetårn Storhaug  500    
Samarbeidspartiene har som mål å realisere et stupetårn i Storhaug kommunedel, og bevilger 500.000 kr til et forprosjekt for å legge frem et samlet prosjekt, der kostnader og utforming fremkommer.
  Sum idrett og utemiljø  322 450 300 600 289 350 191 000
        
  Kirke RammeVedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
 144Domkirken 2025 332 000 53 000 23 000 46 600 23 100
Stavanger domkirke og Bispekapellet skal i regi av Stavanger kirkelige fellesråd gjennomgå en omfattende restaurering frem mot kirkens og byens 900-års jubileum i 2025. Prosjektet har en ramme på kr 321,6 mill. vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024. Justert prosjektkostnad er beregnet til kr 332 mill.

Kommunestyret har vedtatt at prosjektet videreføres med en ny ramme på kr 332 mill.
 145Ventilasjonsanlegg, utskiftning kirker 8 400 4 200    
Det er behov for utskifting av defekte ventilasjonsanlegg ved Tasta, Sunde, Madlamark og Varden kirker. Med full oppgradering til dagens standard må alle ventilasjonsrørene skiftes. Kommunestyret har vedtatt å videreføre rammen på kr 8,4 mill. vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2021-2024.
 146Hesby kirke, rehabilitering 13 450 7 500 4 500 1 450  
Hesby kirke er en langkirke i stein fra midten av 1200-tallet. I 1980 ble hele Hesby kirke, både ute og inne, behandlet med en tett og hard sementslemming. I 1990 ble en tett plastmaling påført utenpå sementslemmingen, også på hele utsiden og innsiden av kirken. Undersøkelser viser at behandlingen har vært skadelig for kirken. De tette overflatene medfører at fukt samles opp i de middelalderske murene og fører til forvitring av kalkmørtelen, samt skjemmende biologisk vekst ute. Plastmalingen og sementslemmingen må fjernes for å hindre videre forfall.

Kommunestyret har vedtatt å avsette kr 13,45 mill. til gjennomføring av prosjektet.
 147Sørbø kirke, rehabilitering 8 300 1 700 1 700 1 700 1 700
Sørbø kirke er en langkirke i stein på Rennesøy fra midt på 1100-tallet. Sørbø kirke har store problemer med saltforvitring innvendig, avskalling av puss utvendig og skifertaket, som er 110 år gammelt har behov for utskifting. Det anbefales at restaureringen strekkes over en periode fra 2021 til 2026 på grunn av behov for overvåking underveis i prosessen.

Kommunestyret har vedtatt at det avsettes en ramme på kr 8,3 mill. for gjennomføring av prosjektet.
 148St. Petri kirke - behandling av fasader og tårn 12 500    7 000 5 500
Det er behov for vask og malingsbehandling av St. Petri kirke. Blir ikke vedlikehold med ny malingsbehandling utført, kan det regnes med uønsket fuktinntrenging og frostskader i mur. Det vil da pågå en gradvis nedbryting av mur-konstruksjon, med fare for enda mer vanninntrenging. Byggets fasade med høye tårn er kostnadsdrivende i forhold til sikring og planlegging av prosjektet. Tilstandsvurdering av innleid konsulent har kostnadsberegnet tiltaket til å koste kr 12,5 mill.

Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 12,5 mill. til prosjektet.
  Sum kirke  66 400 29 200 56 750 30 300
        
  Klima og miljø     
 149Forurenset sjøbunn-prosjekt 346 900 16 000 8 000 160 000 160 000
Tiltaket omfatter gjennomføring av tiltak for å fjerne forurenset sjøbunn, i hovedsak i Galeivågen og rundt Jadarholm, men også i Hillevåg. Arbeidet med forurenset sjøbunn i Stavanger inngår i et nasjonalt program støttet av Miljødirektoratet. Kommunen sin egenandel forventes å bli 25 % av bruttokostnaden. Det vil bli søkt statlig støtte i Miljødirektoratet om å få dekket 75 % av kostnadene. Tiltaket må derfor ses i sammenheng med linje 171. Tiltaksrapport for fjerning av forurenset sjøbunn i Galeivågen/Jadarholm m.m. ble behandlet i sak 55/20 av utvalg for miljø og utbygging.

Kommunestyret har vedtatt at prosjektet videreføres med en ramme på kr 346,9 mill.
 KS 12Tiltak rettet mot utslippskutt i tråd med klimamål  25 000 25 000 25 000 25 000
Klimaregnskapet til Stavanger kommune viser tydelig at det trengs ytterliggere tiltak for å nå våre ambisjoner om 80 prosent kutt innen 2030, sammenlignet med 2015. For å øke takten i utslippskutt avsettes det 25 millioner årlig til tiltak som skal bidra til utslippsreduksjoner. Kommunedirektøren bes legge frem forslag til tiltak, med ambisjon om å nå kommunens klimamål.
  Sum klima og miljø  41 000 33 000 185 000 185 000
        
  Sum investeringer i varige driftsmidler  1 820 500 1 817 500 1 788 850 1 139 000
        
  Tilskudd til andres investeringer     
  Sum tilskudd til andres investeringer 0000
        
  Investeringer i aksjer og andeler i selskaper     
 150Egenkapitaltilskudd KLP  25 300 27 800 30 600 33 660
De årlige egenkapitaltilskuddene i KLP føres som investering. For sykepleierordningen beregnes egenkapitaltilskuddet av pensjonsgrunnlaget per 1. januar i budsjettåret. For fellesordningen beregnes tilskuddet av premiereserven (avsetning til medlemmenes opptjente pensjonsrettigheter) per 1. januar i budsjettåret. Satsene videreføres fra 2021 med hhv. 0,25 % for fellesordningen og 0,55 % for sykepleierordningen. Det er lagt til grunn en årlig vekst på 10 %.
  Sum investeringer i aksjer og andeler i selskaper  25 300 27 800 30 600 33 660
        
  Utlån av egne midler     
 151Stavanger Utvikling KF - låneopptak til investering  84 400 163 000 161 700 165 000
Det legges til grunn et låneopptak på kr 574,1 mill. knyttet til investeringer som gjennomføres av Stavanger Utvikling KF. Omtale av prosjektene finnes i kap 12.2.
 152Stavanger Parkering KF - låneopptak til investering   22 000 50 000  
Det legges til grunn et låneopptak på kr 72 mill. knyttet til investeringer som gjennomføres av Stavanger Parkering KF. Omtale av prosjektene finnes i kap 12.1.
 153Lervigskvartalet Butikkeiendom AS  15 000    
Kommunestyret har vedtatt at det avsettes kr 15 mill. til utlån til Lervigskvartalet Butikkeiendom AS, jamfør omtale i linje 6.
 154FK Vidar, forskuttering av spillemidler  830    
I forbindelse med etablering av ny minikunstgressbane for FK Vidar, forskutterer Stavanger kommune kr 0,83 mill. i spillemidler og mva-kompensasjon i form av utlån, slik som beskrevet i sak 55/21 i formannskapet. Det forutsettes at det inngås en låneavtale.  
  Sum utlån av egne midler  100 230 185 000 211 700 165 000
        
  Sum investeringsutgifter  1 946 030 2 030 300 2 031 150 1 337 660
        
  Finansiering Vedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
 155Overføring fra drift  233 636 286 411 228 036 148 074
Deler av driftsinntektene benyttes som egenfinansiering av investeringene for å sikre handlefrihet i form av begrenset gjeldsvekst også i kommende planperioder. Kommunestyret har vedtatt å overføre kr 896 mill. fra drift til investering i perioden 2022-2025 til finansiering av investeringene. For 2022 utgjør dette kr 234 mill.
 Tillegg 1Overføring fra drift  62 264 62 359 67 154 71 501
Kommunestyret har vedtatt å øke overføringen fra drift til investering med kr 62,26 mill. i 2022 og økende utover i perioden til kr 71,5 mill. i 2025. Samlet økt overføring utgjør kr 263,3 mill. i kommende planperiode.  
 KS 13Overføring fra drift  144 684 -60 968 -48 486 -61 814
Justert i tråd med vedtak i sak 132/21 KS 13. desember 2021.
 156Låneopptak (ubrukte lånemidler og nytt låneopptak)  992 316 1 060 856 943 998 323 568
Investeringer som ikke finansieres av inntekter, må lånefinansieres. Sum lån knyttet til gjennomføring av kommunens investeringsprosjekter i kommunekassen i henhold til kommunedirektøren forslag i perioden 2022-2025 utgjør kr 3,32 mrd., hvor av kr 992 mill. er bruk av lån i 2022. Gjennomsnittlig egenfinansiering av investeringene i planperioden utgjør 51 %.
 Tillegg 2Låneopptak (ubrukte lånemidler og nytt låneopptak)  -62 264 -62 359 -67 154 -71 501
Kommunestyret har vedtatt å redusere bruk av lån med kr 62,26 mill. i 2022 og økende utover i perioden til kr 71,5 mill. i 2025. Samlet redusert bruk av lån utgjør kr 263,3 mill. i kommende planperiode sammenlignet med kommunedirektørens budsjettforslag i slutten av oktober.  
 KS 14Låneopptak (ubrukte lånemidler og nytt låneopptak)  -92 284 91 268 92 986 106 314
Justert i tråd med vedtak i sak 132/21 KS 13. desember 2021.
 157Låneopptak til utlån  84 400 185 000 211 700 165 000
Kommunestyret har vedtatt at det foretas låneopptak i kommunekassen for videre utlån til de kommunale foretakene. Låneopptak knyttet til foretakene vil bidra til å øke brutto lånegjeld for kommunekassen.
 158Bruk av ubundet investeringsfond  130 000    
Som følge av endring i finansiell fremdrift i flere investeringsprosjekter er det tidligere år avsatt ubrukte midler på ubundet investeringsfond. Kommunestyret har vedtatt å disponere kr 130 mill. av disse midlene til delfinansiering av investeringene 2022.
 159Kompensasjon for merverdiavgift  265 215 268 080 261 652 164 175
Forventet momsrefusjon knyttet til investeringsprosjekter utgjør kr 959 mill. i perioden 2022-2025, hvor av kr 265 mill. i 2022.
 160Mottatte avdrag på konserninterne utlån  11 928 16 418 23 029 29 308
Forventet avdrag på konserninterne utlån i planperioden utgjør kr 80,7 mill. Avdragene skal etter gjeldende regnskapsregler føres direkte i investeringsregnskapet.
 161Mottatte avdrag på ansvarlig lån til Lyse AS  45 735 45 735 45 735 45 735
Avdrag ansvarlig lån til Lyse AS skal etter gjeldende regnskapsregler føres direkte i investeringsregnskapet. Avdragstiden på det ansvarlige lånet er 30 år, og er nedbetalt i 2038. Det budsjetteres med kr 45,7 mill. i årlige avdrag.
 162Salgsinntekter  4 000 4 000 4 000 4 000
Det er budsjettert med kr 4 mill. årlig i salgsinntekter knyttet til forventet salg av små areal. Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at faktisk tidspunkt for salg og oppgjør er usikkert og at forskyvninger mellom årene kan forekomme.
 163Salg av selveide boliger i bofellesskap  16 600    
Det er vedtatt utbygging av tolv boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming og behov for heldøgns tjenester som vil ferdigstilles i 2022. Elleve av boligene skal selges til brukerne, mens kommunen vil beholder en bolig som personalbase.
 164Salg etablererboliger   11 000   199 500
Det er lagt til grunn at kommunen vil motta inntekter knyttet til salg av etablererboliger.
 165Salg av boliger  5 000 5 000 5 000 5 000
I planperioden forutsettes det et årlig salg av tungdrevne boliger/leiligheter og uttynning av boligmassen i enkelte bydeler i henhold til boligsosial handlingsplan 2018 – 2023. Det budsjetteres årlig kr 5 mill. til formålet. Salgsboliger vurderes nøye i henholdt til boligstandard, gjenanskaffelseskost, samt driftsbelastning i form av kapitalkostnader ved erstatning av boligmassen.
 166Bidrag fra utbygger, byggemodning Madla/Revheim og Atlantaren   39 000 44 500 44 800
I Handlings og økonomiplan 2020-2023 ble utbyggingen på Madla/Revheim lagt inn av kommunestyret for å sikre kapasitet og boligtyper som gjør at kommunen beholder og tiltrekker en større andel av unge i etableringsfasen. Kommunedirektøren forventer tilbakebetaling av bidrag fra utbyggere på kr 128,3 mill. i planperioden.
 167Spillemidler, kunstgressbaner  2 500 2 500 2 500 2 500
Det legges til grunn at kommunen vil motta spillemidler på kr 2,5 mill. per år som følge av investeringer knyttet til kunstgressbaner.
 168Spillemidler, idrett  22 500 22 500 22 500 22 500
Kommunedirektøren forventer årlige tilskudd/spillemidler på rundt kr 22,5 mill. per år i planperioden som følge av idrettsprosjekter som er realisert og som skal realiseres.
 169Husbanktilskudd  44 000 40 000 60 000 11 000
Det foreslås å budsjettere med kr 155 mill. i husbanktilskudd i planperioden. Det forventes tilskudd knyttet til nytt bofelleskap Gunnar Wareberg (kr 24,6 mill.), Nytt sykehjem Finnøy (kr 40 mill.), bofellesskap Solborg (kr 19,4 mill.), Ramsvigtunet sykehjem (60 mill.) og Tastarustå B7 (kr 11 mill.)
 170Tilskudd fra Miljødirektoratet - Søra Bråde biokull  9 500    
Kommunedirektøren forventer tilskudd på kr 9,53 mill. knyttet til prosjekt Søra Bråde biokull.
 171Tilskudd fra Miljødirektoratet -Forurenset sjøbunn  12 000 6 000 120 000 120 000
Kommunedirektøren forventer tilskudd på kr 258 mill. knyttet til prosjekt Forurenset sjøbunn. Det er knyttet usikkerhet til prosjektets fremdrift og derfor også til forventet tilskudd.
 172Urban sjøfront, refusjon  14 300 7 500 14 000 8 000
Kommunedirektøren forventer en refusjon på kr 43,8 mill. knyttet til Urban Sjøfront-prosjektet.
  Sum finansiering  1 946 030 2 030 300 2 031 150 1 337 660
  Sum udekkket 0000
Tabell V.10 Bevilgningsoversikt investeringer del 2 (§ 5-5, 2. ledd), brutto rammer per investeringsprosjekt
Last ned tabelldata (Excel)

2.4 Oversikt gjeld og vesentlige langsiktige forpliktelser

2.4.1 Oversikt over gjeld i økonomiplanen og årsbudsjettet

Tall i mill. kronerStartlånOrdinære lånSum lånLån med tilskuddsordninger

fra Husbanken
Lån VAR-sektorOrdinære lån minus lån med

tilskudds-ordninger og VAR-sektor
Beregnet lånegjeld 31.12.2021 2 681 8 113 10 794 485 2 127 5 501
+ Låneopptak 2022 420 906 1 326 0 191 715
- Avdrag 2022- 148 - 385 - 533 - 49 - 86 - 251
Beregnet lånegjeld 31.12.2022 2 952 8 634 11 587 435 2 233 5 967
+ Låneopptak 2023 300 1 275 1 575 0 177 1 098
- Avdrag 2023- 158 - 387 - 546 - 37 - 88 - 262
Beregnet lånegjeld 31.12.2023 3 094 9 522 12 616 398 2 321 6 803
+ Låneopptak 2024 300 1 182 1 482 0 169 1 012
- Avdrag 2024- 168 - 418 - 587 - 37 - 90 - 291
Beregnet lånegjeld 31.12.2024 3 226 10 285 13 511 360 2 400 7 524
+ Låneopptak 2025 300 523 823 0 175 348
- Avdrag 2025- 178 - 436 - 614 - 37 - 92 - 307
Beregnet lånegjeld 31.12.2025 3 348 10 372 13 721 323 2 483 7 566
       
Tabell V.11 Oversikt over gjeld i økonomiplanen og årsbudsjettet (§ 5-7)
Last ned tabelldata (Excel)

2.4.2 Oversikt over andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet

Garanti gitt overType garantiGarantiramme/lånerammeGarantiansvar 31,12,20Opprinnelig garantiansvar/lånGarantiens utløpstidspunktGodkjente garantier som ikke har begynt å løpe
Stiftelsen Kirkens Bymisjon RogalandSelvskyldnerkausjon 42 570 28 24238 7002038  
Borettslaget GauselparkenSelvskyldnerkausjon 25 482 15 87023 166 2033  
Borettslaget Krosshaug ISelvskyldnerkausjon 11 580 7 79610 696 2035  
Borettslaget Ramsvik Selvskyldnerkausjon 10 598 7 4409 634 2033  
Borettslaget Ramsvik Selvskyldnerkausjon 10 590 7 6479 628 2033  
Forus Utvikling ASSelvskyldnerkausjon 48 400 44 00044 000 2031  
Boganes barnehage  651   
Barnehage Mjuhaugskogen SA  572   
Bamsebu barnehage  970   
Ulsnes barnehage  650   
Tommeliten barnehage  1 092   
Barnehage Geitastova SA  906   
Frøystad andelsbarnehage  944   
Dragaberget barnehage  2 527   
Børesvingen andelslag  3 368   
Huskestua barnehage  70   
Ferde AS  2 329 800 2 096 0002 100 000 2043  
Vikinghallen ASSelvskyldnerkausjon 93 500 68 39285 000 2039  
Stiftelsen Stavanger ishallSelvskyldnerkausjon 66 000 46 80060 000 2040  
Museum Stavanger ASSelvskyldnerkausjon 3 850 2 4803 100 2032  
Museum Stavanger ASSelvskyldnerkausjon 44 000 32 00040 000 2032  
AllserviceSelvskyldnerkausjon 11 000 10 00010 000 2028  
Finnøy Flerbrukshall SAKausjon4 436 5504 033 2022  
Depositumgarantier Sosialtjenesteloven § 21 5 934 2021-2023 
Hinna Fotballklubb Selvskyldnergaranti3 300    3 000
Sum garantier/lån ved kausjon 2 705 106 2 384 900 2 437 957  3 000
Låneansvar IKSLovhenvisning Andel av låneramme

i selskaps-avtale
Garantiansvar pr 31.12.20Sum opprinnelig lånVarighetEierandel
IVAR IKSIKS-loven § 32 000 0001 705 2292 329 320Løpende 41,24 %
Stavanger Konserthus IKSIKS-loven § 3792 100450 507495 000Løpende 89,00 %
Brannvesenet Sør-Rogaland IKSIKS-loven § 310 9889893 186Løpende 43,95 %
Stavangerregionen havn IKSIKS-loven § 3245 640208 471352 188Løpende 81,88 %
Renovasjonen IKSIKS-loven § 312 50033 509 Løpende 50,00 %
Multihallen og Storhallen IKS IKS-loven § 3110 51945 09985 840Løpende 53,65 %
Sørmarka Flerbrukshall IKSIKS-loven § 3220 888175 479235 029Løpende 53,65 %
Sum låneansvar gjennom IKS-loven  3 392 6342 619 2823 500 564  
Sum garantier/lån ved kausjon og låneansvar 6 097 741 5 004 182 5 938 521   
      Beløp
Garantier som er innfridd per type     0
Garantier som sannsynligvis må innfris     0
Tabell V.12 Oversikt over andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet (§ 5-7)
Last ned tabelldata (Excel)

2.5 Netto driftsrammer

2.5.1 Netto driftsrammer per funksjon (KOSTRA)

FunksjonJustert budsjett

2021
Vedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
100 POLITISK STYRING 54 142 47 960 55 142 47 982 55 142
110 KONTROLL OG REVISJON 8 944 9 675 9 675 9 675 9 675
120 ADMINISTRASJON 606 031 602 830 606 196 608 842 612 342
121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 45 171 49 432 48 332 48 132 50 932
130 ADMINISTRASJONSLOKALER 49 831 69 387 73 020 69 100 69 118
170 ÅRETS PREMIEAVVIK -386 259 -203 161 -203 161 -203 161 -203 161
171 AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK 146 364 176 795 176 795 176 795 176 795
172 PENSJON 453 529 321 379 324 389 324 379 324 379
173 PREMIEFOND -25 231 -135 570 -135 570 -135 570 -135 570
180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 266 062 136 046 131 748 131 950 131 948
190 INTERNE SERVICEENHETER00000
201 FØRSKOLE 1 117 266 1 115 877 1 100 877 1 082 777 1 082 777
202 GRUNNSKOLE 1 551 479 1 640 497 1 642 497 1 643 997 1 643 997
211 STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN 142 870 137 046 137 046 137 046 137 046
213 VOKSENOPPLÆRING 56 188 57 580 57 580 57 580 57 580
215 SKOLEFRITIDSTILBUD 66 774 85 275 92 845 92 845 92 845
221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 233 466 233 204 235 572 236 297 236 285
222 SKOLELOKALER 319 341 319 071 318 166 321 659 328 071
223 SKOLESKYSS 15 205 19 205 19 205 19 205 19 205
224 BARNEVERNTJENESTE 91 418 111 752 110 052 110 052 110 052
231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 55 289 67 196 66 696 66 696 66 696
232 FOREBYGGING, HELSEST.- OG SKOLEH.TJENESTE 99 372 122 391 129 991 129 991 129 991
233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 77 827 93 799 93 049 88 049 88 049
234 AKTIVISERING- OG SERVICETJ OVERFOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER 125 599 139 081 138 681 138 681 138 681
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/HABILITERING 248 008 269 263 268 213 266 963 267 363
242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID 117 617 123 534 123 534 123 534 123 534
243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 95 559 104 084 102 584 102 584 102 584
251 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET 37 747 38 401 38 401 38 401 38 401
252 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET 177 635 213 857 214 907 211 757 205 457
253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON 935 190 1 014 682 1 009 882 1 006 532 1 011 282
254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 1 108 213 1 205 174 1 226 200 1 249 650 1 282 400
256 TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE 3 212 3 726 3 726 3 726 3 726
261 INSTITUSJONSLOKALER 66 521 66 068 66 068 70 831 72 278
265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER -127 418 -102 164 -99 966 -97 458 -94 013
273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI 25 337 29 580 29 580 29 580 29 580
275 INTRODUKSJONSORDNINGEN 86 952 69 053 69 053 69 053 69 053
276 KVALIFISERINGSORDNINGEN 65 732 74 165 74 165 74 165 74 165
281 YTELSE TIL LIVSOPPHOLD 205 121 200 521 200 521 200 021 200 021
283 BISTAND TIL ETABLERING OG OPPRETTHOLDELSE AV EGEN BOLIG 35 120 38 191 32 763 32 704 32 783
285 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMMUNALT ANSVARSOMRÅDE656656656656656
301 PLANSAKSBEHANDLING 31 518 38 479 36 127 35 827 35 727
302 BYGGESAKSBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING 3 352 4 198 4 198 4 198 4 198
303 KART OG OPPMÅLING 8 720 9 599 9 599 9 599 9 599
315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462
320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET -19 077 -20 175 -20 815 -21 460 -21 460
325 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET 42 232 39 583 38 683 38 783 38 583
329 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING 9 537 11 037 11 037 11 037 11 037
330 SAMFERDSELSBEDRIFTER/TRANSPORTTILTAK -30 814 -17 314 -17 314 -20 314 -20 314
332 KOMMUNALE VEIER 119 181 122 586 121 793 121 910 122 110
335 REKREASJON I TETTSTED 96 176 101 382 101 982 102 582 103 382
338 FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKER 33 264 37 394 42 444 46 144 49 894
339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER 98 658 101 083 106 083 109 833 113 583
340 PRODUKSJON AV VANN 62 486 62 486 63 086 64 486 74 486
345 DISTRIBUSJON AV VANN -62 486 -62 486 -63 086 -64 486 -74 486
353 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN-118002-118002-118502-119002-119547
354 TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O.L.PÅ SMÅ AVLØPSANLEGG0137137137137
355 INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL-945 -945 -945 -945 -945
360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 35 885 46 452 41 660 41 242 41 331
365 KULTURMINNEFORVALTNING 3 493 4 206 3 806 3 806 3 806
370 BIBLIOTEK 41 249 45 653 45 653 45 653 45 653
373 KINO 1 085 0000
375 MUSEER 29 791 30291302913029130291
377 KUNSTFORMIDLING 76 106 78 471 78 926 79 421 79 421
380 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG 42 324 44 551 44 451 44 351 44 351
381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG 175 431 177 678 177 547 181 059 184 384
383 KULTURSKOLER 44 368 46 602 46 602 46 602 46 602
385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG 76 244 87 969 92 864 97 669 106 699
386 KOMMUNALE KULTURBYGG 33 128 39 426 38 926 38 927 38 926
390 DEN NORSKE KIRKE 61 843 62 778 62 328 62 278 62 428
392 TILSKUDD TIL TROSS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 100 100 100 100 100
393 GRAVPLASSER OG KREMATORIER 32 538 32 538 32 538 32 538 32 538
800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE -6 154 000 -6 476 500 -6 513 500 -6 530 500 -6 548 500
840 STATLIGE RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD -2 769 297 -2 826 302 -2 889 349 -2 898 355 -2 898 434
850 GENERELT STATSTILSKUDD VEDRØRENDE FLYKTNINGER MV. -178 621 -123 425 -115 211 -110 698 -114 261
860 MOTPOST AVSKRIVNINGER -652 050 -698 741 -703 976 -708 563 -713 159
870 RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN) 228 897 202 297 223 933 272 709 307 597
880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 226 342 231 912 278 830 246 979 161 089
350 AVLØPSRENSING 118 002 118 002 118 502 119 002 119 547
Totalsum00000
Tabell V.13 Netto driftsrammer per funksjon (KOSTRA)
Last ned tabelldata (Excel)

2.5.2 Netto og brutto driftsrammer per virksomhet

  Justert budsjett 2021Vedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
Oppvekst og utdanning 3 537 5103 616 9103 617 4303 596 6803 590 380
BarnehageNetto1 153 6771 182 1551 167 1551 149 0551 149 055
 Inntekter-249 570-253 170-244 170-244 170-244 170
 Utgifter1 403 2471 435 3251 411 3251 393 2251 393 225
BarneverntjenestenNetto260 251315 725310 875307 725301 425
 Inntekter-27 202-14 019-14 019-14 019-14 019
 Utgifter287 453329 744324 894321 744315 444
EmboNetto37 04726 04723 94723 94723 947
 Inntekter-1 115-1 115-1 115-1 115-1 115
 Utgifter38 16227 16225 06225 06225 062
GrunnskoleNetto1 612 4911 656 0211 665 5911 667 0911 667 091
 Inntekter-239 781-244 951-245 881-245 881-245 881
 Utgifter1 852 2721 900 9721 911 4721 912 9721 912 972
Helsestasjon og skolehelsetjenestenNetto93 491100 115101 315101 315101 315
 Inntekter-4 132-4 132-4 132-4 132-4 132
 Utgifter97 623104 247105 447105 447105 447
Johannes læringssenterNetto99 22490 08990 08990 08990 089
 Inntekter-83 732-83 732-83 732-83 732-83 732
 Utgifter182 956173 821173 821173 821173 821
Pedagogisk-psykologisk tjenesteNetto48 68365 80565 80565 80565 805
 Inntekter-2 992-2 992-2 992-2 992-2 992
 Utgifter51 67568 79768 79768 79768 797
Ressurssenter for styrket barnehagetilbudNetto86 4150000
 Inntekter-8 6800000
 Utgifter95 0950000
Stab oppvekst og utdanningNetto36 89962 07174 77173 77173 771
 Inntekter-10 386-16 786-10 386-10 386-10 386
 Utgifter47 28578 85785 15784 15784 157
Stavanger kulturskoleNetto44 53244 53244 53244 53244 532
 Inntekter-19 711-19 711-19 711-19 711-19 711
 Utgifter64 24364 24364 24364 24364 243
Ungdom og fritidNetto64 80074 35073 35073 35073 350
 Inntekter-12 742-12 742-12 742-12 742-12 742
 Utgifter77 54287 09286 09286 09286 092
Helse og velferd 3 146 6873 246 2983 255 4243 277 3243 317 474
Alders- og sykehjemNetto869 001907 101904 701905 151913 701
 Inntekter-210 012-210 012-210 012-210 012-210 012
 Utgifter1 079 0131 117 1131 114 7131 115 1631 123 713
ArbeidstreningsseksjonenNetto15 71016 66716 66716 66716 667
 Inntekter-4 573-4 573-4 573-4 573-4 573
 Utgifter20 28321 24021 24021 24021 240
BofellesskapNetto549 895587 721607 721630 221649 021
 Inntekter-1 959-1 959-1 959-1 959-1 959
 Utgifter551 854589 680609 680632 180650 980
BoligkontoretNetto7 97022 48122 48122 48122 481
 Utgifter7 97022 48122 48122 48122 481
Dagsenter og avlastningNetto187 057195 547193 147188 147183 147
 Inntekter-6 155-6 155-6 155-6 155-6 155
 Utgifter193 212201 702199 302194 302189 302
FlyktningtjenestenNetto97 10278 16278 16278 16278 162
 Inntekter-648-648-648-648-648
 Utgifter97 75078 81078 81078 81078 810
Fysio- og ergoterapitjenestenNetto70 36271 69771 44771 19771 197
 Inntekter-12 437-11 102-11 352-11 602-11 602
 Utgifter82 79982 79982 79982 79982 799
Helse- og omsorgssenterNetto85 19486 81787 81789 01790 217
 Inntekter-11 646-11 821-11 821-11 821-11 821
 Utgifter96 84098 63899 638100 838102 038
Helse og velferdskontorNetto319 162305 157306 783311 283315 783
 Inntekter-2 717-2 717-2 717-2 717-2 717
 Utgifter321 879307 874309 500314 000318 500
Helsehuset i StavangerNetto22 29422 57222 57222 57222 572
 Inntekter-4 210-5 521-5 521-5 521-5 521
 Utgifter26 50428 09328 09328 09328 093
Hjemmebaserte tjenesterNetto374 776409 127409 127409 127420 827
 Inntekter-58 644-33 969-33 969-33 969-33 969
 Utgifter433 420443 096443 096443 096454 796
Krisesenteret i StavangerNetto13 14713 74613 74613 74613 746
 Inntekter-3 361-3 361-3 361-3 361-3 361
 Utgifter16 50817 10717 10717 10717 107
NavNetto332 851337 051337 051336 551336 551
 Inntekter-13 357-13 169-13 169-13 169-13 169
 Utgifter346 208350 220350 220349 720349 720
OBS-teametNetto4 8734 8944 8944 8944 894
 Inntekter-57-57-57-57-57
 Utgifter4 9304 9514 9514 9514 951
RehabiliteringsseksjonenNetto58 49261 19259 69259 69259 692
 Inntekter-3 559-3 559-3 559-3 559-3 559
 Utgifter62 05164 75163 25163 25163 251
Sentrale midler legetjenesteNetto131 267148 259147 459146 459146 459
 Inntekter-14 196-14 196-14 196-14 196-14 196
 Utgifter145 463162 455161 655160 655160 655
Sentrale midler levekårNetto-96 920-132 268-138 418-138 418-138 418
 Inntekter-273 284-244 784-244 784-244 784-244 784
 Utgifter176 364112 516106 366106 366106 366
Stab helse og velferdNetto39 22042 89842 89842 89842 898
 Inntekter-30-30-30-30-30
 Utgifter39 25042 92842 92842 92842 928
Stavanger legevaktNetto57 95657 95657 95657 95658 356
 Inntekter-48 352-48 352-48 352-48 352-48 352
 Utgifter106 308106 308106 308106 308106 708
Tekniske hjemmetjenesterNetto7 2789 5219 5219 5219 521
 Inntekter-8 717-8 717-8 717-8 717-8 717
 Utgifter15 99518 23818 23818 23818 238
By- og samfunnsplanlegging 71 56984 34481 29275 99275 892
BeredskapNetto15 45922 78622 48617 48617 486
 Inntekter-376-376-376-376-376
 Utgifter15 83523 16222 86217 86217 862
Beredskap og samfunnsutviklingNetto1 6281 6281 6281 6281 628
 Utgifter1 6281 6281 6281 6281 628
Byggesak og byantikvarNetto3 6094 2093 8093 8093 809
 Inntekter-20 878-20 878-20 878-20 878-20 878
 Utgifter24 48725 08724 68724 68724 687
Planavdelinger - ByutviklingNetto26 37832 94030 58830 28830 188
 Inntekter-5 609-5 609-5 609-5 609-5 609
 Utgifter31 98738 54936 19735 89735 797
Planavdelinger - Kart og digitale tjenesterNetto17 30717 30717 30717 30717 307
 Inntekter-10 661-10 661-10 661-10 661-10 661
 Utgifter27 96827 96827 96827 96827 968
Stab SamfunnsutviklingNetto7 1885 4745 4745 4745 474
 Inntekter-4 648-4 648-4 648-4 648-4 648
 Utgifter11 83610 12210 12210 12210 122
Bymiljø og utbygging 541 647591 135599 140608 340624 343
EiendomNetto249 515279 964285 769291 792305 956
 Inntekter-1 077 402-1 078 402-1 079 402-1 080 402-1 080 402
 Utgifter1 326 9171 358 3661 365 1711 372 1941 386 358
Idrett og utemiljøNetto256 207270 920261 654263 369265 208
 Inntekter-377 714-380 814-380 314-380 814-380 314
 Utgifter633 921651 734641 968644 183645 522
JuridiskNetto13 70013 80013 80013 80013 800
 Inntekter-5 839-6 239-6 239-6 239-6 239
 Utgifter19 53920 03920 03920 03920 039
Klima og miljøNetto8 44913 50925 00926 50926 509
 Inntekter-12 605-10 605-3 605-1 605-1 605
 Utgifter21 05424 11428 61428 11428 114
Stab BMUNetto9 3868 5758 5658 5538 553
 Inntekter-127-127-127-127-127
 Utgifter9 5138 7028 6928 6808 680
UtbyggingNetto4 2594 2364 2124 1864 186
 Inntekter-15 095-15 095-15 095-15 095-15 095
 Utgifter19 35419 33119 30719 28119 281
Vann, avløp, slam og renovasjonNetto131131131131131
 Inntekter-630 696-697 604-724 083-749 804-791 862
 Utgifter630 827697 735724 214749 935791 993
Innbygger- og samfunnskontakt 283 817306 734307 754310 154318 984
Innbygger- og samfunnskontakt sentraltNetto4 51313 12717 67720 47729 977
 Utgifter4 51313 12717 67720 47729 977
InnbyggerdialogNetto27 78529 28729 28729 28729 287
 Inntekter-6 001-6 001-6 001-6 001-6 001
 Utgifter33 78635 28835 28835 28835 288
KommunikasjonNetto10 48011 91011 83011 83011 830
 Inntekter-641-641-641-641-641
 Utgifter11 12112 55112 47112 47112 471
KulturNetto120 834125 655124 105124 105123 635
 Inntekter-1 077-1 077-1 077-1 077-1 077
 Utgifter121 911126 732125 182125 182124 712
NæringNetto34 47441 42439 52439 62439 424
 Inntekter-5 832-2 082-82-82-82
 Utgifter40 30643 50639 60639 70639 506
Politisk sekretariatNetto15 53115 13115 13114 63114 631
 Inntekter-15-15-15-15-15
 Utgifter15 54615 14615 14614 64614 646
SmartbyNetto13 77713 77713 77713 77713 777
 Utgifter13 77713 77713 77713 77713 777
SølvbergetNetto56 42356 42356 42356 42356 423
 Inntekter-27 709-27 709-27 709-27 709-27 709
 Utgifter84 13284 13284 13284 13284 132
Innovasjon og støttetjenester 272 731292 420291 600294 400294 418
Innovasjon og digitaliseringNetto29 94729 94730 84730 84730 847
 Inntekter00000
 Utgifter29 94729 94730 84730 84730 847
Innovasjon og støttetjenester sentraltNetto18 22220 22220 22220 22220 222
 Inntekter-3 290-3 290-3 290-3 290-3 290
 Utgifter21 51223 51223 51223 51223 512
ITNetto105 251114 201115 501118 501118 501
 Inntekter-39 122-39 822-39 822-39 822-39 822
 Utgifter144 373154 023155 323158 323158 323
Regnskap og lønnNetto40 73542 29642 29642 29642 296
 Inntekter-7 057-7 057-7 057-7 057-7 057
 Utgifter47 79249 35349 35349 35349 353
Stab innovasjon og støttetjenesterNetto40 23245 11044 09044 09044 108
 Inntekter-16 026-16 169-16 169-16 169-16 151
 Utgifter56 25861 27960 25960 25960 259
Stavanger byarkivNetto38 34440 64438 64438 44438 444
 Inntekter-4 592-4 592-4 592-4 592-4 592
 Utgifter42 93645 23643 23643 03643 036
Kommunedirektør og kommuneadvokat 11 12613 87213 87213 87213 872
Digi RogalandNetto-1 2460000
 Inntekter-1 5500000
 Utgifter3040000
KommuneadvokatNetto7 2817 2817 2817 2817 281
 Inntekter-121-121-121-121-121
 Utgifter7 4027 4027 4027 4027 402
KommunedirektørNetto5 0916 5916 5916 5916 591
 Inntekter-7 421-7 421-7 421-7 421-7 421
 Utgifter12 51214 01214 01214 01214 012
Økonomi og organisasjon 91 68297 21797 01795 60194 601
AnskaffelserNetto11 08211 08211 08211 08211 082
 Inntekter-1 603-1 603-1 603-1 603-1 603
 Utgifter12 68512 68512 68512 68512 685
Internkontroll og kvalitetNetto7 2807 2807 2807 2807 280
 Utgifter7 2807 2807 2807 2807 280
Organisasjon og forhandlingNetto38 13940 53940 53938 53937 539
 Inntekter-562-562-562-562-562
 Utgifter38 70141 10141 10139 10138 101
Økonomi og eierskapNetto25 79727 79727 79727 79727 797
 Utgifter25 79727 79727 79727 79727 797
Økonomi og organisasjon sentraltNetto9 38410 51910 31910 90310 903
 Inntekter-5-5-5-5-5
 Utgifter9 38910 52410 32410 90810 908
Felles inntekter og utgifter -7 956 769-8 248 930-8 263 529-8 272 363-8 329 964
Bruk og avsetning til frie fondNetto900-207 500-9 800-5532 500
 Inntekter-18 600-217 500-14 800-5 553-2500
 Utgifter19 50010 0005 0005 0005 000
EiendomsskattNetto-297 000-276 500-288 500-288 500-288 500
 Inntekter-297 000-276 500-288 500-288 500-288 500
FellesutgifterNetto113 54974 73079 73084 73089 730
 Inntekter-6 589-5 221-5 221-5 221-5 221
 Utgifter120 13879 95184 95189 95194 951
FinansNetto92 91140 09750 07089 200119 571
 Inntekter-542 838-625 869-674 207-705 262-726 189
 Utgifter635 749665 966724 277794 462845 760
FolkevalgteNetto45 97746 95546 97746 97746 977
 Inntekter-570-570-570-570-570
 Utgifter46 54747 52547 54747 54747 547
Formannskapets reservekontoNetto3 7003 7003 7003 7003 700
 Utgifter3 7003 7003 7003 7003 700
FrikraftNetto-9 000-17 000-14 000-14 000-14 000
 Inntekter-9 000-17 000-14 000-14 000-14 000
HovedtillitsvalgteNetto14 35014 35014 35014 35014 350
 Inntekter-30-30-30-30-30
 Utgifter14 38014 38014 38014 38014 380
Inntekts- og formuesskattNetto-5 857 000-6 200 000-6 225 000-6 242 000-6 260 000
 Inntekter-5 857 000-6 200 000-6 225 000-6 242 000-6 260 000
IntegreringstilskuddNetto-178 621-123 425-115 211-110 698-114 261
 Inntekter-178 621-123 425-115 211-110 698-114 261
Kirkelig fellesrådNetto94 78895 91396 31396 51396 513
 Utgifter94 78895 91396 31396 51396 513
Komp.ordn. HusbankenNetto-15 800-18 900-20 700-20 900-20 400
 Inntekter-15 800-18 900-20 700-20 900-20 400
LønnsreserveNetto175 779332 061332 062332 062332 062
 Utgifter175 779332 061332 062332 062332 062
Overføring til investeringsbudsjettetNetto230 114440 584287 802246 704157 761
 Utgifter230 114440 584287 802246 704157 761
RammetilskuddNetto-2 751 297-2 800 302-2 870 349-2 872 355-2 878 434
 Inntekter-2 751 297-2 800 302-2 870 349-2 872 355-2 878 434
RevisjonNetto8 2849 0159 0159 0159 015
 Inntekter-1 725-2 145-2 145-2 145-2 145
 Utgifter10 00911 16011 16011 16011 160
Rogaland brann og redning IKSNetto-9 590-9 940-9 940-9 940-9 940
 Inntekter-10 000-10 350-10 350-10 350-10 350
 Utgifter410410410410410
Sentral pensjonNetto193 643164 743167 753167 743167 743
 Utgifter193 643164 743167 753167 743167 743
Sentrale områderNetto1515151515
 Utgifter1515151515
Tildeling fra statlig havbruksfondNetto-18 000-26 000-19 000-26 000-20 000
 Inntekter-19 000-27 000-20 000-27 000-20 000
 Utgifter1 0001 0001 0001 0000
Tilskudd regionale prosjekterNetto198 369208 474214 024221 574228 474
 Inntekter-240-240-6 240-6 240-6 240
 Utgifter198 609208 714220 264227 814234 714
ValgNetto7 16007 16007 160
 Utgifter7 16007 16007 160
Tabell V.14 Netto og brutto driftsrammer per virksomhet
Last ned tabelldata (Excel)