Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

5 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 1. januar 2022

Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør for kommunens overordnede budsjett- og rapporteringsrutiner inkludert fullmakter.

Utgangspunktet for reglementet er rammer og retningslinjer som følger av:

Reglementet gjelder der Stavanger kommune er ansvarlig rettssubjekt.

1 Budsjettbehandlingen

1.1 Kommunestyret skal innen årets utgang vedta et samlet budsjett for kommende kalenderår, jf. kommunelovens § 14-3. Årsbudsjettet er bindende og utgjør en selvstendig del av den fireårige handlings- og økonomiplanen som vedtas av kommunestyret en gang per år, jf. kommunelovens § 14-5. Årsbudsjettet skal være realistisk og det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret, jf. kommunelovens § 14-4.

Kommunestyret skal ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen fastsette finansielle mål for den langsiktige styringen av kommunens økonomi, jf. kommunelovens §14-2.

1.2 Kommunestyret vedtar budsjett for skatteinntekter, rammetilskudd, finansposter, gebyrer, avgiftssatser og egenbetaling på kommunale tjenester samt anvendelse av netto driftsresultat.

Kommunestyret vedtar driftsbudsjettene i henhold til:

  1. Bevilgningsoversikt drift del 1 (§ 5-4, 1. ledd1*), jf. overordnede føringer
  2. Bevilgningsoversikt drift del 2 (§ 5-4, 2. ledd1)), jf. nettorammer for kommunens tjenesteområder og virksomhetsområder.
*
Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. Lenke til lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-07-714?q=Forskrift%20om%20%C3%B8konomiplan,%20%C3%A5rsbudsjett,%20%C3%A5rsregnskap

1.3 Kommunestyret vedtar et investeringsbudsjett med finansiering for kommende kalenderår i henhold til:

  1. Bevilgningsoversikt investering del 1 (§ 5-5, 1. ledd1)), brutto rammer
  2. Bevilgningsoversikt investeringer del 2 (§ 5-5, 2. ledd1), brutto rammer og hvor investeringer per prosjekt framkommer.

For investeringsprosjekter som går over ett eller flere år med en total prosjektkostnad, anses de totale prosjektkostnadene å være styrende.

1.4 Kommunestyret vedtar årsbudsjettene for kommunale foretak og gir framtidig retning gjennom handlings- og økonomiplanen.

1.5 Kommunestyret vedtar hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret, jf. kommuneloven § 14-4.

1.6 Kravet til realistisk budsjettering gjelder for hvert budsjettår jf. punkt 1.1. Dersom inntektsrammene og bevilgningene i kommunens vedtatte budsjett ikke lenger tilsvarer de inntektene og utgiftene som kan forventes i løpet av året, gir det grunnlag til å foreta budsjettjusteringer.

1.7 Vedtatt handlings- og økonomiplan skal oversendes til departementet (statsforvalteren) til orientering snarest mulig og senest 30 dager etter at handlings- og økonomiplanen er vedtatt jf. kommuneloven § 14-3 og forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner § 5-16.

2 Budsjettfullmakter

2.1 Kommunestyret

2.1.1 Kommunestyret delegerer budsjettfullmakter til underliggende utvalg, styrer, råd og kommunedirektør i henhold til bestemmelsene gjengitt under.

2.1.2 Kommunestyret kan inndra fullmakter som er gitt til underliggende organ.

2.2 Formannskapet

2.2.1 Formannskapet gis fullmakt til å erverve, avhende, makeskifte eller pantsette fast eiendom, inngå nye festeavtaler, endre eksisterende festeavtaler eller inngå utbyggingsavtaler såfremt dette er innenfor budsjettets samlede rammer til formålet. Denne fullmakt kommer bare til anvendelse når det gjelder eiendommer eller rettigheter med verdi inntil kr 30 mill. Formannskapet gis videre fullmakt til å stille garanti for lån til andre formål enn tjenestebiler og boliger på et beløp på inntil kr 30 mill. i den enkelte sak.

2.2.2 Formannskapet gis fullmakt til å disponere ordinær reservekonto innenfor budsjettrammen som er vedtatt av kommunestyret.

2.2.3 Formannskapets gis fullmakt til å godkjenne forprosjekt med finansiering innenfor budsjettrammen på byggeprosjekter som er vedtatt av kommunestyret.

2.3 Utvalgene

2.3.1 Utvalgene har adgang til å omdisponere vedtatt ressursbruk i driftsbudsjettet innenfor hvert enkelt virksomhetsområde slik det fremkommer av Bevilgningsoversikt drift del 2, så lenge dette ikke strider mot budsjettreglementets punkt 2.6.1.

2.3.2 Utvalgene gis innenfor hvert enkelt virksomhetsområde fullmakt til å disponere/omdisponere rammebevilgninger til investeringsformål innenfor kommunestyrets vedtatte totalramme i budsjettåret. Dette gjelder ikke investeringer som skal behandles i henhold til den kommunale byggeinstruksen.

2.4 Kommunedirektør

2.4.1 Kommunedirektør har anledning til å delegere fullmaktene innenfor pkt. 2.4 der det er formålstjenlig innenfor organisasjonen.

Det er en forutsetning at:

a) Endringene ikke er av vesentlig betydning.

b) Endringer ikke er i konflikt med mål og prioriteringer i årsbudsjettet eller andre politiske vedtak.

2.4.2 Kommunedirektør utarbeider et samlet budsjettforslag som grunnlag for kommunestyrets behandling av årsbudsjettet og handlings – og økonomiplan.

2.4.3 Der det i Bevilgningsoversikt drift del 2 er flere virksomheter og avdelinger innenfor et virksomhetsområde, fordeler kommunedirektøren ved årets begynnelse netto rammebudsjett til disse. Kommunedirektøren har fullmakt til å fordele lønnsreserven som følge av lønnsoppgjør, samt å trekke inn lønnsmidler ved streik eller permitteringer. Kommunedirektøren har også fullmakt til å fordele pensjonsbudsjettet mellom lokale og sentrale poster.

2.4.4 Kommunedirektøren delegeres myndighet til å foreta tekniske budsjettjusteringer, herunder budsjettjusteringer mellom virksomhetene og avdelingene dersom dette er av ikke-prinsipiell betydning.

I tillegg gis kommunedirektøren myndighet til å utføre balanserte budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet som følge av inntekt og -utgiftsføringer knyttet til justeringsavtaler.

Nettorammen på driftsbudsjettet kan også endres som følge av regnskapstekniske føringer mellom drifts- og investeringsregnskapet i henhold til den til enhver tid gjeldende regnskapslovgivning.

2.4.5 Ved disponering av midler fra ordinær reservekonto og fra næringsfondet får kommunedirektøren fullmakt til å anvende beløp inntil kr 100 000 i den enkelte sak. Ved disponering av midler fra reservekonto innenfor kulturområdet, gis kommunedirektøren fullmakt til å disponere inntil kr 50 000.

2.4.6 Kommunedirektøren gis anledning til å erverve, avhende, makeskifte eller pantsette fast eiendom, inngå nye festeavtaler, endre eksisterende festeavtaler eller inngå utbyggingsavtaler når det gjelder eiendommer eller rettigheter som er verd kr 10 mill. eller mindre. For enkeltstående boliger er kommunedirektørens fullmakt kr 10 mill., såfremt dette er innenfor budsjettets samlede rammer til formålet.

2.4.7 Innenfor vedtatt låneramme i årsbudsjettet, har kommunedirektøren fullmakt til å ta opp nødvendig lån, samt refinansiere lån, avtale lånevilkår og undertegne lånekontrakter. Kommunedirektøren gis videre fullmakt til å foreta plassering av likvide midler i henhold til vedtatt finansreglement.

2.4.8 Kommunedirektøren undertegner alle typer kontrakter, avtaler og tinglysningsdokumenter (skjøter, pantobligasjoner, slettelseserklæringer og lignende) på Stavanger kommunes vegne.

2.4.9 Kommunedirektøren fastsetter lønn til ansatte.

2.5 Virksomhetene / fagavdelinger

2.5.1 Virksomhetene og avdelingene kan disponere/omdisponere budsjettmidler innenfor sine virksomheters /avdelingers vedtatte netto budsjettramme, med de begrensninger som følger av pkt. 2.6.1 under. Omdisponering skal gjøres gjennom justering av budsjettet.

2.5.2 Netto budsjettramme i henhold til pkt. 2.4.2, er tildelt budsjett. Omdisponeringsfullmakten gjelder ikke;

a) Energiutgifter

b) Klientutgifter sosial og barnevern

c) Introduksjons- og kvalifiseringsstønad

d) Bruker – og egenbetaling for opphold i barnehage og SFO

e) Egenbetaling i alders – og sykehjem og betaling for hjemmehjelp

f) Egenandeler på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter

g) Eksterne husleier

2.5.3 Merinntekter inntil kr 250 000 per år som virksomhetene selv genererer, kan disponeres av virksomheten. Denne begrensingen gjelder ikke syke- og svangerskapsrefusjon eller inntekter som er generert av elevproduksjoner mv. Det presiseres at budsjettendring skal foretas.

2.5.4 Matpenger som tilhører brukere kan ikke omdisponeres til andre formål uten brukers godkjenning. Dette gjelder i barnehager, SFO og bofellesskap.

2.6 Unntak/begrensninger i budsjettfullmaktene

Følgende forhold holdes utenom omdisponeringsadgangen for alle politiske og administrative organer under formannskapet:

2.6.1 Omdisponeringer som kommer i strid med ordlyd og/eller intensjoner i kommunestyrets eller formannskapets prinsipielle vedtak i budsjettsammenheng.

3 Rapportering

3.1 Kommunedirektøren er ansvarlig for løpende kontroll av den økonomiske utviklingen, herunder rapportering til formannskap og kommunestyre. Tjenesteområdene rapporterer månedlig til kommunedirektøren.

3.2 Formannskapet holdes jevnlig orientert om skatteinngangen i løpet av året.

3.3 Det legges fram sak for formannskapet og kommunestyre etter første tertial (30. april) og andre tertial (31. august) om budsjettforbruket så langt i året og med prognose for resten av året (forventet årsresultat). Vesentlige endringer og uforutsette behov som ikke lar seg løse innenfor vedtatte budsjettrammer, skal framgå av saken. Kommunestyret fatter endelig vedtak om budsjettendringer.

3.4 Kommunene er pliktig å gi departementet løpende informasjon om ressursbruk og tjenesteyting til bruk i nasjonalt informasjonssystem (KOSTRA), jf. kommuneloven § 16.1. Nærmere frister går fram av KOSTRA-forskriften og i rundskriv fra Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB utarbeider oversikt og hoved-rapporteringen har frist 15. februar, året etter regnskapsåret.

Målet med KOSTRA er å koble sammen tjenesteproduksjonsdata med økonomidata. Sammenstillingen skal gi informasjon om prioritet, produktivitet og dekningsgrader i forhold til kommunens ulike brukergrupper.

4 Årsregnskap og Årsrapport

4.1 Generelt

4.1.1 Kommunen skal utarbeide årsregnskap og årsrapport, jf. kommunelovens § 14-6.

4.1.2 Årsregnskapet (konsern) skal være avlagt innen 22. februar i året etter regnskapsåret. Regnskapet er offentlig fra det tidspunktet det er avlagt.

4.1.3 Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide kommunens årsrapport og den skal avlegges senest 31. mars året etter regnskapsåret. Årsrapporten behandles sammen med årsregnskapet.

4.1.4 Kontrollutvalget skal i henhold til kommunelovens § 23-2 og kontrollutvalgs-forskriftens § 3 uttale seg om kommunens årsregnskap inkludert de kommunale foretakene før kommunestyret godkjenner regnskapet. Uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til denne før formannskapet avgir innstilling om årsregnskapet i kommunestyret.

4.1.5 Årsregnskapet og årsrapporten skal vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter årets slutt.

4.1.6 Årsregnskapet, årsrapporten og revisjonsberetningen skal snarest mulig og senest en måned etter at årsregnskapet er vedtatt av kommunestyret sendes til departementet (statsforvalteren) og Statistisk sentralbyrå. Ved oversendelsen skal også kontrollutvalgets uttalelse, formannskapets innstilling og kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsrapporten legges ved.

4.2 Overføringsregler mellom budsjettår

4.2.1 Inntil 3 % mindreforbruk av samlet nettobudsjett for virksomhetene kan overføres til neste år. Inntil 3 % merforbruk er lån på neste års budsjett og skal dekkes inn i løpet av neste år. Gjeldende regelverk om strykninger kan påvirke denne bestemmelsen.

4.2.2 Drift innenfor selvkosttjenester skal ved et regnskapsmessig merforbruk ved årets slutt finansieres ved bruk av selvkostfond. Hvis det etter bruk av fond fortsatt er underskudd, dekkes dette midlertidig av bykassen inneværende år. Underskuddet må dekkes fullt ut over påfølgende tre år. Midler avsatt på selvkostfond skal disponeres innen tre år.

4.3 Strykningsbestemmelser

4.3.1 Ved behov for delvise strykninger delegeres kommunedirektøren myndighet til selv å avgjøre rekkefølgen, jf bestemmelsene i kapittel 4 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.