Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

12.1 Stavanger Parkeringsselskap KF

12.1.1 Kommunedirektørens merknader

Stavanger Parkeringsselskap KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2022 og handlings- og økonomiplan 2022-2025. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 01. september 2021. Det vises til kapittel 12.1.2 for foretakets redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

I budsjettforslaget er det lagt til grunn et resultat på kr 14,2 mill. i 2022, kr 15,2 mill. i 2023, kr 21,3 mill. i 2024 og kr 25,8 mill. i 2025. Resultater i første halvdel av planperioden er med det tydelig svekket sammenlignet med gjeldende handlings- og økonomiplan. Som følge av koronapandemien har foretaket hatt fall i belegg og lavere inntjening enn i ordinære år. Foretaket forutsetter i sitt budsjettforslag at parkeringsinntekter først tar seg opp til ordinære nivå mot slutten av planperioden. Til sammenligning er foretakets prognose for 2021 et resultat i størrelsesorden kr 17 mill., dersom det ikke innføres nye strenge smitteverntiltak.

Foretaket foreslår investeringer på kr 6 mill. i 2022, kr 22 mill. i 2023, kr 50 mill. i 2024 og kr 5 mill. i 2025. Satsing på videreutvikling av ladetilbud for elektriske kjøretøy vedvarer gjennom planperioden. Økningen i investeringsnivå i 2023 og 2024 skyldes nødvendig oppgradering av eksisterende parkeringshus, P-Jorenholmen og P-Posten, og foreslås finansiert med lån.

Ved behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2021-2024 la kommunestyret til grunn et eieruttak fra foretaket på kr 25,5 mill. i 2021, med videre nedtrapping til kr 20 mill. i 2024. For 2021 tilrår kommunedirektøren i 2.tertialrapport å nedjustere eieruttaket til kr 15 mill. på bakgrunn av omsetningssvikten som følger av koronapandemien. Ser man framover forventes det imidlertid en normalisering av driftsresultater i tråd med lettelser i smitteverntiltak. For kommende planperiode foreslår kommunedirektøren et eieruttak på kr 14 mill. i 2022, med videre opptrapping til kr 20 mill. fra og med 2024. Samlet eieruttak vil da utgjøre kr 69 mill. i planperioden. Kommunedirektøren presiserer at grunnlaget for eieruttak til enhver tid vurderes opp mot foretakets økonomiske stilling, operasjonelle aktivitet og framtidige evne til å ivareta sitt formål.

Kommunestyret behandlet den 14. desember 2020 sak 114/20 – Framtidig organisering av kommunale foretak i Stavanger kommune, og Stavanger Parkeringsselskap KF ble vedtatt videreført som kommunalt foretak (KF). I vedtaket bes kommunedirektøren å legge frem forslag til nødvendige endringer i styringsdokumentene for foretakene som videreføres og disse legges fram for politisk behandling høsten 2021.

Forslag til vedtak:

 1. Forslag til årsbudsjett for Stavanger Parkeringsselskap KF for 2022 vedtas med et resultat på kr 14,2 mill. og en investeringsramme på kr 6,0 mill.
 2. Eieruttak fra Stavanger Parkeringsselskap KF i 2022 fastsettes til kr 14 mill.
 3. Handlings- og økonomiplan for perioden 2022–2025 anses som retningsgivende for den videre drift.

12.1.2 Årsbudsjett 2022 og handlings- og økonomiplan 2022-2025

Formål og virksomhet

Stavanger Parkeringsselskap KF ble opprettet som et kommunalt foretak for å bidra til å realisere kommunens parkeringspolitikk. Etter forrige kommunevalg ble det gjennomført en prosess for å se om kommunale foretak burde fortsette som før, tilbakeføres til kommunen eller en kombinasjon. I kommunestyremøte den 14.12.2020 ble det vedtatt at Stavanger Parkeringsselskap KF skal fortsette som kommunalt foretak og at eierstrategien og den foretaksspesifikke eierstrategien skal revideres og vedtas av kommunestyret.

Foretakets hovedformål er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, samt forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til Stavanger kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven.

Foretaket skal ha ansvar for bygging, drift og vedlikehold av kommunale offentlige parkeringsanlegg utenfor offentlig vei.

Foretaket kan engasjere seg i tiltak som har betydning for parkeringssituasjonen og beslektede tiltak i kommunen. Foretaket kan også engasjere seg i slike oppgaver utenfor Stavanger.

Organisering

Foretaket er underlagt Stavanger kommunestyre. Foretakets styrende organer har to nivå:

 • Styret
 • Daglig leder

Driftsavdeling har ansvar for alt teknisk utstyr som benyttes i p-anleggene. Avdelingens hovedprioritet er å sørge for at kritisk driftsutstyr til enhver tid fungerer. Byggforvalter har ansvar for foretakets betydelige- og voksende bygningsmasse. Bygningsmassen krever til enhver tid vedlikehold og oppgraderinger til mer moderne og mer bærekraftige løsninger. Et viktig ansvar her er brannsikkerhet. Stavanger Parkeringsselskap har sterkt fokus på den gode kundereisen. Dette gjelder så vel teknisk utstyr som at det er rent, pent, lyst og trygt i våre anlegg. Fokus på driftssikkerhet og minst mulig nedetid er prioritert.

Trafikkavdelingen sitt viktigste oppdrag er å forestå avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, og forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til Stavanger kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven. Avdelingens viktigste mål er å sørge for trafikksikkerhet, fremkommelighet og ærlig ivareta myke trafikanter. Avdelingen samarbeider tett med Stavanger kommune om skilting, trafikksikkert også videre.

Brukertorget er foretakets kundesenter. Oppgavene innebefatter saksbehandling av parkeringstillatelser for forflytningshemmede og boligsonekortildeling etter gjeldende regelverk. Brukertorget betjener sentralbord sørger for klagebehandling og henvendelser. Avdelingens mål er å sørge for god og riktig saksbehandling i forhold til lovverket.

Økonomiavdelingen er Stavanger Parkeringsselskap KF sin stabsfunksjon og har ansvar for å påse og kontrollere alle økonomitransaksjoner fra de ulike betalingsløsningene. Videre er avdelingen bindeledd mellom SK-regnskap og foretaket og er ansvarlig for at økonomifunksjonen fungerer og utvikles tilfredsstillende. Avdelingen har i tillegg ansvar for administrative oppgaver på vegne av hele foretaket. Oppdragsmengden er økende grunnet større kompleksitet, nye digitale kamerabaserte parkeringsløsninger samt flere interne og eksterne oppdrag.

Mål, prioriteringer og Fremtidsutsikter

Stavanger Parkeringsselskap KF har gjennom den foretaksspesifikke eierstrategien fra 2010, definerte mål å jobbe inn mot. Den foretaksspesifikke eierstrategien skal gjennomgås, revideres og til politisk behandling innen utgangen av 2021. Dette arbeidet er påbegynt, men ikke ferdig og i skrivende stund er det derfor følgende som gjelder:

 1. Realisere kommunens parkeringspolitikk
 2. Forestå avgiftsparkering og håndheving på offentlig veg
 3. Opprette, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige parkeringsanlegg
 4. Mulighet for å engasjere seg i oppgaver også utenfor Stavanger kommune
 5. Videreutvikling av tjenestetilbud
 6. Sørge for funksjonell organisering av tjenesteproduksjonen
 7. Sørge for å videreutvikle foretakets kompetanse innenfor parkeringsområdet
 8. Integrere samfunnsansvar og ha en klar miljøprofil

Foretaket har et særlig sterkt fokus på digitalisering og fornying av foretakets tjenester, særlig rettet mot kundene. Det legges også mye ressurser i diverse mobilitetsprosjekter i samarbeid med Stavanger kommune.

MÅL 2022

 1. Videreutvikle kameragjenkjenningsløsningene i alle parkeringshusene
 2. Flere kunder som benytter mobil/ppu1 som betalingsløsning
 3. Redusere/fjerne kontantbetaling (dersom myndighetene tillater dette)
 4. Bidra til nye og smarte løsninger for lading av elbil
 5. Sykefravær <6 %
 6. Økt medarbeidertilfredshet
 7. Utvide foretakets produktportefølje
 8. Utvidelse av digital bestilling for parkering til gjester i boligsone
 9. Vedlikehold og estetisk heving av parkeringsanlegg
 10. Omdømmebygging
 11. Sertifisert som Miljøfyrtårn

Budsjettforutsetninger 2022

 • Statistisk beregning / historiske tall
 • Lønnsvekst 3,1 % (SSB prognose)
 • Prisvekst 1,8 % (SBB prognose)
 • Antall ansatte 38
 • SSB KPI juli 2020-juli 2021 3,1 + 1 % (Jfr. Bystyrets vedtak 65/15)
 • Parkeringsbelegget forventes reduseres økt med 7 %
 • Elbil betaler 50 % av ordinær parkeringsavgift per time, andelen er om lag 33 % og elbil forventes å øke ytterligere i perioden

Budsjettforutsetninger 2022 – 2025

Pandemien har vart lenger enn det som ble forutsatt i budsjetteringen for 2021. Parkeringsinntektene er budsjettert med kr 93,7 millioner som det ikke er sannsynlig at vi når. Dette er langt lavere enn resultatet var i 2019. Forventningen er dermed at parkeringsinntektene vil nå 2019 nivå rundt 2025. Da har vi tatt høyde for noe lavere belegg, elbilrabatt og lagt inn KPI vekst +1 %.

 • SSB KPI fremskrivninger 2021 – 2023 1,3 %-3,1 % + 1 % (Jfr. Bystyrets vedtak 65/15)
 • Parkeringsbelegg forventes økt i 2022, så svakt fallende
 • Elbil betaling 50 % – andelen parkerende som betaler halv pris forventes svakt økende
 • Kpi justering av illeggelser fra 2017
 • Antall ansatte uendret
 • Lønnsvekst 3,6 % (SBB prognose)
 • Vi forventer en økning i inntekt på grunn av bedre parkeringssystemer, det vil si at alle anlegg blir automatiserte som gir høyere gjenkjøpsgrad (denne har økt jevnt og trutt etter at kamerabaserte systemer ble innført)
 • Frikjøp ca. 1,5 mill i 2023/24

Redegjørelse for basisbudsjett

Inntekter:

 • Vedtak i Stavanger Bystyre om KPI justering av priser 3,1 % + 1 %
 • Vedtak i Stavanger Bystyre om «dynamisk prising» for å sikre en jevnere utnyttelsesgrad
 • Økt andel elbiler som betale halv parkeringsavgift2
 • Økning på 7 % i parkeringsbelegg

 • Parkeringsbelegg forventes økt som følge av en normalisering av effektene av pandemien
 • Parkeringsbelegg i 2023 og utover forventes svakt fallende også som følge av flere syklende, gående, elsparkesykkel, økt bruk av hjemmekontor
 • Håndheving i Sola kommune

Kostnader:

 • Lønn er budsjettert med en økning i henhold til SSB-tall på 3,1 %
 • Generell kostnadsvekst på innkjøp 1,8 % jamfør SSB prognoser
 • Avsatt 3 millioner til videreutvikling av ladekapasitet
 • Forventet økning i energikostnader som følge mer elbil lading
 • Energipriser øker i henhold til SSB prognoser
 • Ombygging og utbedring av parkeringshus
 • Finanskostnader antas å øke i perioden fordi sentralbanken har gitt sterke signaler om økning av styringsrenten.
 • Finansinntektene avhenger av avkastningen på fond forvaltet av Stavanger kommune etter kommunestyrets gjeldende finansreglement og utbyttepolitikk

Redegjørelse for nye tiltak/prosjekter/endringer og omstillingsarbeid

Følgende sto redegjørelsen for 2021:

«Stavanger Parkering vil fortsette være en aktiv part i smarte prosjekter. Iverksettelse av den vedtatte sentrumsplanen vil være gjenstand for oppmerksomhet det kommende året i samarbeid med Stavanger kommune og Stavanger Sentrum AS.» Dette er ennå mer aktuelt i 2022 og i fireårsperioden. Byutviklingsprosjekter går over år, og det er først nå, når hovedplanen er vedtatt, at detaljplanleggingen er startet. Det er mange store og små utfordringer som må løses. Arbeidet er godt ivaretatt i regi av kommunedirektørens administrasjon og våre hovedsamarbeidspartnere i Stavanger Utvikling og Stavanger Sentrum AS.

Arbeidet med automatisering av samtlige av foretakets lukkede parkeringsanlegg er nesten ferdigstilt. Digitaliseringen er dermed kommet langt, men det er fremdeles områder der særlig kunderettede løsninger skal utvikles og forbedres, både for konusmentmarkedet og for proffmarkedet. Stavanger Parkering er i tett dialog med aktørene på «Campus Ullandhaug», det vil si UiS, SUS, Kolumbus og Smedvig om mobiliteten på området, som kommer til å bli krevende. Som tidligere nevnt er det også viktig at Stavanger Parkering vil starte håndheving i Sola kommune, slik at man får et ensartet parkeringsregime med fokus på god og trygg trafikkavvikling.

Driftsbudsjett 2022-2025Budsjett 2022Budsjett 2023Budsjett 2024Budsjett 2025
Driftsinntekter 82 270 000 87 798 000 95 532 000 101 965 000
Driftskostnader 69 378 000 73 665 000 75 281 000 76 996 000
Driftsresultat 12 892 000 14 133 000 20 251 000 24 969 000
Finans    
Finansinntekter 2 495 000 2 620 000 2 751 000 2 889 000
Finanskostnader 176 000 1 526 000 1 676 000 2 026 000
Netto finans 1 320 000 1 094 000 1 075 000 863 000
Årsresultat drift inkludert finans 14 211 000 15 228 000 21 326 000 25 832 000
Tabell 12.1
Last ned tabelldata (Excel)

Driftsinntektene består av ordinær parkeringsavgift, om lag 66 %, som inkluderer salg av årskort, halvårskort og månedskort. Prisene justeres med 12-måneders KPI+1 % og basert på belegg etter kommunestyrets vedtak. I tillegg er det inntekter fra ileggelser. Disse skal i følge parkeringsforskriften av 2017 KPI justeres hvert femte år, som betyr at disse skal justeres med ikrafttredelse 01.01.2022. Effekten gitt samme nivå på ileggelser er om lag kr 0,5 million. Inntektene fra boligsoneparkeringsordningen er veldig stabil og utgjør en mindre del av totalen. I tillegg kommer det inntekter fra «eksterne» oppdrag, som i dette tilfellet er håndtering av piggdekkavgiften og håndheving i Sola kommune. Sistnevnte er ikke iverksatt, men det er en forventing om at dette vil skje høsten 2021.

Med bakgrunn i rapport fra PWC og utbytte i 2020 som tappet foretaket for om lag kr 12 millioner av oppspart egenkapital, kapitalbehov for å realisere prosjekter i sentrumsplanen, kapitalbehov for å oppgradere eldre anlegg, anbefales det å ikke ta utbytte fra foretaket. Dersom en likevel bestemmer seg for å ta utbytte, anbefales det at et eventuelt utbytte vedtas etter at årsoppgjøret er ferdig. Pandemien har vist at inntektene er uforutsigbare og overskuddet ble sterkt preget av dette i 2020 og etter all sannsynlighet også i 2021.

Forslag til investeringsbudsjett 2022-2025

Redegjørelse for tiltak/forutsetninger

Arbeidet med videreutvikling av løsninger for skiltlesing i foretakets parkeringshus er nærmest ferdig. Det forventes helt nødvendige oppgraderinger/vedlikeholdsprosjekter i to av foretakets parkeringshus.  Foretaket investerer i videreutvikling av ladetilbudet for elektriske kjøretøy. Det avsettes kr 2 millioner årlig i perioden til å utvikle ladetilbudet. Det avsettes midler til å etablere en permanent bobilparkering med nødvendige fasiliteter som vil kreve om lag kr 1 million i grunnlagsinvesteringer.

Investeringsbudsjett

 Investeringsbudsjett 2022-2025Budsjett 2022Budsjett 2023Budsjett 2024Budsjett 2025
 Investeringer 6 000 000 22 000 000*50 000 000** 5 000 000
 Årets finansieringsbehov    
 Finansiert slik:    
 Egenkapital100 %00100 %
 Lån0100 %100 %0
Tabell 12.2
Last ned tabelldata (Excel)

*Arbeidet med reguleringsplan for området v/Jorenholmen forventes å være vedtatt i 2022. Arbeidet med en større fornying og oppgradering av anlegget forventes lagt til 2023. Fordi tiltakene som skal gjøres ikke er vedtatt, er det ikke klart hvor store omkostningene vil bli. Men det er flytting av kjørebaner, vedlikehold, sprinkleranlegg, utvendige designelementer, ny asfalt, grunnerverv med mer, vil kreve en større investering.

**Det er foretatt en analyse av omkostninger med å øke P-Postens levetid med 15 år. Dette vil kreve forsterkning av kjørerampe, nytt dekke med membran, utbedring av lekkasjer kostnadsberegnet til mellom kr 22-70 millioner. Oppgradering må samkjøres med eier av Ankerkvartalet, Union Eiendom AS.

Styrets vedtak

Budsjettbehandling i Styremøte den 01.09.2021 sak 13/21. Styret i Stavanger Parkeringsselskap KF godkjenner budsjettet.

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.