Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

4.9 Egenbetalingssatser for levekår

4.9.1 Betaling for langtidsopphold

Beregning av egenandel er regulert av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i Lov av 24.juli 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp beregnes 75 %, fratrukket et fribeløp på kr 9 100, og 85 % av overskytende inntekt. Fribeløpet før beregning av vederlag, kr 9 100, er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2022.

Maksimal egenandel for langtidsopphold sykehjem økes med kommunal deflator på 2,5 % til kr 74 023 per måned.

Maksimal egenandel for aldershjem økes med kommunal deflator på 2,5 % til kr 47 086 per måned.

4.9.2 Betaling for korttidsopphold

Korttidsopphold på institusjon omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er kr 180 per døgn og er justert i tråd med forslag til statsbudsjett 2022. Forskriftene sier videre at hvis en bor mer enn 60 døgn på korttidsopphold i løpet av et år, kan betaling kreves etter reglene for langtidsopphold.

4.9.3 Betaling for opphold på overgangsplass for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten som trenger tjenester fra kommunehelsetjenesten, kan i en periode ha behov for opphold på overgangsplass på sykehjem inntil pasientens behov for kommunalt tjenestetilbud er avklart. Betaling for opphold på overgangsplass er i henhold til døgnsats for korttidsopphold, kr 180 per døgn, uavhengig av oppholdets lengde. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2022.

4.9.4 Betaling for døgnopphold øyeblikkelig hjelp

I henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 1 andre ledd punkt b, kan det ikke kreves egenandel for døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold øyeblikkelig hjelp.

4.9.5 Betaling ved Lagård dag- og nattlosji

Egenandelen økes med 2,5 % (kommunal deflator) til kr 324 per døgn.

4.9.6 Betaling ved dagsentertilbud

Dagsenter for brukere med reduserte kognitive funksjoner

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 100 i 2022, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2022.

Andre dagsenter

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 100 i 2022, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2022.

Kommunestyret har vedtatt å øke betaling for måltider med 2,5 % til kr 56 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og til kr 99 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.

 NettoinntektPris per opphold 2022
 Under 2G (0 – 212 798) 156
 Over 2G (>212 798)199
Tabell V.34 Pris per opphold ved dagsenter inkludert måltider
Last ned tabelldata (Excel)

Avtalte dagsenterbesøk må betales hvis fraværet ikke er varslet innen 24 timer på forhånd.

4.9.7 Betaling for praktisk bistand i hjemmet

Dette er betaling i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 11.2 «Vederlag for helse- og omsorgstjeneste» og forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 8 «Kommunens adgang til å fastsette betalingssatser for praktisk bistand og opplæring». Det kreves ikke betaling for pleie.

Kommunestyret har vedtatt å øke timesatsen med kommunal deflator for 2022 på 2,5 %, fra kr 492 til kr 504 fra 1. januar 2022. Dette tilsvarer omtrent kommunens lønnsutgifter til hjemmehjelpen per time tillagt 10 % administrasjon, og er det maksimale som kan kreves i henhold til forskrift.

Egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med samlet inntekt under 2G beholdes tilsvarende maksimal betalingssats på kr 215. Satsen er gitt ved forskrift og er i tråd med statsbudsjett for 2022. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 215 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har kommunedirektøren lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler kr 215 per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

Abonnementsordningen for tjenester i hjemmet omfatter praktisk bistand og opplæring i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 punkt 6b.

Abonnementsavgiften avhenger av husstandens nettoinntekt før særfradrag ved siste ligning, og av om noen i husstanden mottar hjelpestønad til hjelp i huset. Det tas også hensyn til utenlandsk pensjon som ikke inngår i nettoinntekten. Eventuelt omsorgslønnsbidrag i nettoinntekten trekkes fra.

Timesats for hjemmehjelp: kr 504. Følgende begrensninger gjelder fra 1.1.2022:

 NettoinntektMaksimal månedssats
 Under 2G (0 – 212 798)                            215
 2G - 3G (212 798 – 319 197)                  887
 3G - 4G (319 197 – 425 596)   1 702
 Over 4G (> 425 596)                            3 403
Tabell V.35 Betaling for hjemmehjelp
Last ned tabelldata (Excel)

Med G menes grunnbeløp i folketrygden (1G = 106 399 per 1.5.2021). Nettoinntekt er inntektsgrunnlag ved siste ligning. For husstander med inntekt under 2G inngår eventuell trygghetsalarm i satsen på kr 215 per måned.

4.9.8 Abonnementsavgift for trygghetsalarm

Kommunedirektøren forslår å øke abonnementsavgift for trygghetsalarm med kommunal deflator for 2022 på 2,5 % fra 1. januar 2022. Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.12.2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 215 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet.

Etableringsgebyret holdes på kr 400 per trygghetsalarm. Med dette håper vi å unngå oppsigelser av alarm i ferieperioder, samt gjøre beslutningen om å installere trygghetsalarm mer overveid.

 NettoinntektMånedssats
 Under 2G (0 – 212 798) (inkl. ev praktisk bistand)           215
 2G - 3G (212 798 – 319 197)                     358
 Over 3G (over 319 197)                                  674
Tabell V.36 Abonnementsavgift for tygghetsalarm
Last ned tabelldata (Excel)

4.9.9 Vaksinasjonsgebyr

Kommunestyret har vedtatt å opprettholde gjeldende satser på vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreiser. Disse vil fra 1. januar 2022 bli som følger:

 KonsultasjonPris
 Konsultasjon første gang voksne345 + vaksine
 Oppfølgingskonsultasjon voksne245 + vaksine
 Konsultasjon barn 0 - 16 år245 + vaksine
 Studenter 10 % rabatt på konsultasjonsgebyr
 Familiegruppe på tre

eller flere over 16 år
Hver tredje person betaler andregangs

konsultasjonsgebyr. Dette gjelder ved ny reise.
Tabell V.37 Vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise
Last ned tabelldata (Excel)

4.9.10 Innføring av egenandel på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter

Kommunen har vedtatt å innføre egenandel når det elektroniske journalsystemet er tilpasset for registrering og rapportering til egenandelsregisteret. Dette har tatt lenger tid enn først antatt og er forespeilet å være på plass medio 2023. Fysio- og ergoterapitjenesten må arbeide for å sikre at nye rutiner blir godt implementert i virksomheten.

4.9.11 Arbeidsreise

Transport «arbeidsreise» økes fra kr 27 til kr 28 per tur fra 1. januar 2022.

4.9.12 Hjelpetilbud til unge med rusproblem

K46 skal omgjøres til et Mottak- og oppfølgingssenter for unge (MO-Ung). MO-Ung vil være et tilbud til personer mellom 15-25 år med rusproblemer, med eller uten samtidig psykiske plager, og deres familier. MO-Ung vil bestå av to avdelinger, et poliklinisk mottak/oppfølgingstilbud og et heldøgnstilbud med kapasitet til 6 beboere. Heldøgnstilbud gis i 3-4 måneder for unge voksne mellom 18-25 år i påvente av institusjonsbehandling eller bolig.

Egenandel døgnpris økes med 2,5 % til kr 332.