Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

4.2 Vann-, avløp- og slamgebyrer

I selvkostbudsjettet for vann og avløp 2022 er det lagt til grunn at gebyrene for vann økes med 3 %. For avløpsgebyrene er det lagt opp til en økning på 2 %. Dekningsgraden i kommunedirektørens forslag for 2022 er for vann 93,2 % og for avløp er den 94,7 %. For hele fireårsperioden er det lagt opp til en gjennomsnittlig dekningsgrad på 94,6 % og 96,0 % for hhv. vann og avløp. For slamtømming er det lagt opp til en dekningsgrad i 2022 på 100,2 %, 100,1 % for hele fireårsperioden.

4.2.1 Generelt om vann- og avløpsgebyrene

Gebyrene i selvkostområdet baseres på at inntektene for henholdsvis vann- og avløpsverket ikke skal overskride gebyrgrunnlaget.

Gebyrgrunnlaget består av utgifter til:

  • Administrasjon
  • Drift og vedlikehold
  • Betjening av investert kapital
  • Betaling til IVAR for vann- og avløpstjenester

Selvkostberegningene gjøres etter reglene i kommunaldepartementets rundskriv om selvkostberegninger i kommunene. For det meste legges det til grunn en avskrivningstid på 40 år på vann- og avløpsanleggene. Avskrivninger er lineær. Rentene på restkapitalen er den samme som 5-årig swap rente + 0,5 %. For budsjettåret 2022 tas det utgangspunkt i en stigende rente. Det budsjetteres med en rente på 3,05 % (2,55 % + 0,5 %).

4.2.2 Gebyrgrunnlag vann og avløp

Vann – ansvar 602

  • Tjeneste 340 – Produksjon av vann, kjøp av vann fra IVAR
  • Tjeneste 345 – Distribusjon av vann, ledningsnett med trykkøkningsstasjoner og høydebasseng

Avløp – ansvar 603

  • Tjeneste 350 – Avløpsrensing
  • Tjeneste 353 – Innsamling av avløpsvann, ledningsnett med pumpestasjoner

Tjeneste 345 og 353 vises med følgende oppdeling: Lønn for VA sin egen administrasjon, drift, vedlikehold samt overføringer til administrasjon og kapitalkostnader.

 Tiltak    
 Vannverket2022202320242025
 Teknologiutvikling 500 500 500 500
 Fastledd, IVAR 26 234 26 534 27 234 32 234
 Mengdevariabelt ledd, IVAR 36 252 36 552 37 252 42 252
 Bemanningsøkning iht. Hovedplan 3 500 3 700 3 900 4 100
 Generell prisstigning.innkjøpte varer og tjenester, lønnsøkn 56 767 57 267 57 817 58 217
 Operasjonell leasing av kjøretøy 460 560 660 660
 Renter restkapital 26 315 27 765 29 110 30 525
 Avskrivninger 30 612 31 745 32 873 34 124
 Gebyrgrunnlag 180 640 184 623 189 346 202 612
 Inntekter 168 383 176 509 183 009 187 844
 Dekningsgrad93,2 %95,6 %96,7 %92,7 %
 Avløpsverket2022202320242025
 Teknologiutvikling 500 500 500 500
 Fastledd, IVAR 39 662 39 862 40 062 40 307
 Mengdevariabelt ledd, IVAR 78 340 78 640 78 940 79 240
 Bemanningsøkning iht. Hovedplan 3 500 3 700 3 900 4 100
 Generell prisstigning.innkjøpte varer og tjenester, lønnsøkn 62 519 63 819 65 119 66 374
 Operasjonell leasing av kjøretøy 1 602 1 602 2 202 2 202
 Renter restkapital 38 808 40 300 41 510 42 573
 Avskrivninger 50 675 51 806 52 711 53 593
 Gebyrgrunnlag 275 606 280 229 284 944 288 889
 Inntekter 261 089 268 708 273 787 281 405
 Dekningsgrad94,7 %95,9 %96,1 %97,4 %
Tabell V.16 Gebyrgrunnlag for områder som ikke dekkes inn av selvkost vann og avløp
Last ned tabelldata (Excel)

Kommunen er tillagt myndighet for å følge opp saker knyttet til private avløpsanlegg som ligger under Forurensningsforskriften kap. 12 og 13. Myndighetsutøvelse på disse områdene vil i hovedsak være saksbehandling knyttet til utslippstillatelser fra private avløpsanlegg, samt tilsyn og oppfølging av private anlegg som er i drift.

Oppgaver knyttet til slik myndighetsutøvelse faller ikke inn under selvkostreglementet for vann og avløp.

Forurensningsloven § 26 pålegger kommunen å sørge for tømming av private slamavskillere, klaringskummer o.l. iht. Forurensningsloven § 34 skal gebyr for slik tømming betales av den eiendom som omfattes av ordning for tømming av slamavskiller.

Det er i underkant av 3800 private avløpsanlegg i Stavanger kommune pr. i dag.

Beregning av gebyrgrunnlaget for slamtømming

 Slam2022202320242025
 Kostnader slamtømming 3 925 4 000 4 075 4 150
 Gebyrgrunnlag 3 925 4 000 4 075 4 150
 Inntekter 3 932 4 006 4 079 4 153
 Dekningsgrad100,2 %100,2 %100,1 %100,1 %
Tabell V.17 Beregning av gebyrgrunnlaget for slamtømming
Last ned tabelldata (Excel)

4.2.3 Årsgebyr vann og avløp 2022

Prisene for vann økes med 3 %, mens prisene for avløp økes med 2 %.  Alle priser er eksklusiv MVA.

Vann

a)     Ubebygde eiendommer

Inntil kommunestyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0,- pr. år.

b)     Fastledd

Alle eiendommer skal betale kr 6,47 pr m2 BRA pr. år.

c)     Mengdevariabelt ledd

Prisen er kr 5,03 pr. m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5m3 pr. m2.

Avløp

a)    Ubebygde eiendommer

Inntil kommunestyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0,- pr. år.

b)    Fastledd

Alle eiendommer skal betale kr 10,63 pr m2 BRA pr. år.

c)    Mengdevariabelt ledd

Prisen er kr 8,53 pr. m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 pr. m2 BRA.

4.2.4 Vannmålerleie

Alle abonnenter med vannmåler skal betale en årlig leie. Pris for leie er:

 VannmålerleiePrisHorisontalVertikal
 20 mm (3/4”) vannmåler pr.stk. 240 190 mm105 mm
 25 mm (1”) 290 260 mm150 mm
 40 mm (1 1/2”) 384 300 mm200 mm
 50 mm (2”) 585 200 mm200 mm
 50 mm Woltmannmåler1 250270 mm 
 80 mm1 550300 mm 
 100 mm1 949360 mm 
 150 mm2 185500 mm 
 200 mm3 150350 mm350 mm
Tabell V.18 Vannmålerleie
Last ned tabelldata (Excel)

4.2.5 Tilknytningsgebyr

Vann

Gebyret for tilknytning er kr 3 765,- + kr 3,50 pr. m2 BRA

Avløp

Ordinær sats

kr 259,00 pr. m2 BRA

  1. Gjelder for eksisterende bebyggelse som ligger i rimelig nærhet til offentlig avløpsledning.
  2. Gjelder for bebyggelse som kan tilknyttes eksisterende offentlig avløp, og som ikke er pålagt refusjon for dette.

Redusert sats

kr 53,00 pr. m2 BRA

Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, allerede har betalt full refusjon for opparbeidelse av hele feltet, vei, vann, avløp samt ledninger til feltet. Redusert sats innvilges også der kostnadene knyttet til etablering av stikkledning overstiger et fastsatt minstebeløp. Minstebeløpet beregnes etter at evt. innvilget tilskudd er fratrukket. Tilknytningsgebyr for økt areal ved påbygg og erstatningsbygg innvilges redusert sats i tilfeller der det tidligere har vært betalt tilknytningsgebyr.

Beløpsgrenser for redusert sats tilknytning avløp

 Beløpsgrenser  
 Kostnadskrevende anlegg, stikkledning avløpPer abonnent 200 000
 Kostnadskrevende anlegg, stikkledning vann & avløpPer abonnent 300 000
Tabell V.19 Beløpsgrenser for redusert sats tilknytning
Last ned tabelldata (Excel)

Gebyr for midlertidig tilknytning

Ved midlertidig tilknytning, anleggsbrakker mm, skal det betales et depositum som tilbakebetales når midlertidig tilknytning er dokumentert frakoblet og vannmåler innlevert.

 DepositumPris
 Midlertidig tilknytning vann 17 500
 Midlertidig tilknytning avløp 17 500
Tabell V.20 Gebyr for midlertidig tilknytning
Last ned tabelldata (Excel)

4.2.6 Gebyr private avløpsanlegg 2022

Årsgebyr slamtømming

For slamtømming er det lagt opp til en økning av gebyrene på 7 %.

 Type privat avløpsanleggEnhetPris
 Årlig slamtømmingPr. år 1 177
 Slamtømming hvert 2. årPr. år 1 016
 Slamtømming hvert 4. årPr. år 588
 Slamtømming ved bruk av traktor - tilleggPr. år 750
 Slamtømming ved bruk av båt - tilleggPr. år 1 100
 Tillegg for slamavskiller større enn 4 m3Pr. m3/år 200
 Tillegg for slangeutlegg utover 50 meterPr. m3/år 60
Tabell V.21 Gebyr slamtømming
Last ned tabelldata (Excel)

4.2.7 Gebyr for saksbehandling og kontroll

Engangsgebyr. Priser inkl. MVA.

 Private avløpsanleggPris
 Behandling av utslippssøknad (utslippstillatelse) 4 000
 Tilsyn og kontroll, pr. anlegg 3 000
Tabell V.22 Gebyr for saksbehandling, priser inkl. MVA
Last ned tabelldata (Excel)