Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

10 Innbygger- og samfunnskontakt

10 Innbygger- og samfunnskontakt

Innbygger- og samfunnskontakt står for den daglige dialogen med innbyggerne og gjennomføringen av politiske aktiviteter. Tjenesteområdet bygger opp under regionens kultur- og næringsliv, koordinerer frivillighetsarbeidet - og formidler kommunens tjenestetilbud.

Sentrale utviklingstrekk i planperioden 2022-2025

Stavanger skal være regionmotor for et mangfoldig næringsliv og et levende bysentrum. Kommunen skal også være og en spydspiss i klima- og miljøarbeid.

Klimavennlig omstilling og ny næringsutvikling

Verden står foran klimautfordringer som påvirker vårt lokale næringsliv. Europakommisjonens strategi Green Deal gir retning for et klimanøytralt Europa innen 2050 og setter fart i energiomstillingen, med økte krav og reguleringer for næringslivet.

I Stavanger-regionen er det opparbeidet en unik problemløsningskompetanse gjennom 50 år med petroleumsindustri. Denne kompetansen kan gi regionen vår store muligheter for å bli en spydspiss i det grønne skiftet, når Stavanger omformes fra oljehovedstad til energihovedstad.

I møte med store omstillinger trengs all opparbeidet kunnskap og erfaring. Kommunen vil derfor sette ressurser inn på å utnytte den kunnskapen ulike næringsområder allerede forvalter. Deres teknologi og erfaring vil danne grunnlaget for nye bærekraftige og klimavennlige næringer – som igjen kan gi ny verdiskaping.

Samtidig må Stavanger-regionen bli enda mer attraktiv for næringsutvikling og nyetablering. Kommunen skal derfor markedsføre regionens samlede konkurransefortrinn aktivt i planperioden. Et godt regionalt samarbeid mellom kommuner, fylket, organisasjoner og næringslivet blir viktig for å lykkes i konkurransen om arbeidsplasser og nyetableringer. Internasjonalt arbeid skal også forsterkes.

900 år – og like levende som alltid

Stavanger er en levende by, og både næringslivet og kulturfeltet nyter godt av at bysentrum er fylt av aktivitet. Også her vil Stavanger befeste sin posisjon som regionmotor i årene som kommer.

I 2025 er Stavanger by 900 år. Under jubileet løftes det fram tre områder som er vesentlige for at Stavanger er en attraktiv by som innbyggernes trives i: sentrumskjernen vår, naturen i og rundt Stavanger og omstillingsevnen i næringslivet, kulturlivet og kunnskapsmiljøene. Både Sølvberget og eksterne samarbeidspartnere vil ha en aktiv rolle i byjubileet. 900-årsmarkeringen skal styrke identitet og tilknytning i alle deler av kommunen og på den måten bidra til kommuneplanens mål om gode hverdagsliv.

Gode hverdagsliv og levende fellesskap

Felles for alle avdelingene i innbygger- og samfunnskontakt er at de legger til rette for gode hverdagsliv og levende fellesskap.

Tjenesteområdet vil fortsatt bruke ressurser på å kartlegge innbyggernes behov og utforske nye løsninger som gjør Stavanger til en god kommune å leve, bo og jobbe i.

Pandemien begrenset folks muligheter til å kunne møtes. Dette har rammet flere sårbare grupper. Derfor vil innbygger- og samfunnskontakt bidra til aktiviteter på mange ulike områder, blant annet innenfor kunst og kultur, for å gjenskape gode møteplasser.

Kommunedelsutvalgene, lag og foreninger har stor betydning for lokaldemokratiet vårt. Deres rolle i nærmiljøene skal derfor styrkes ytterligere framover, spesielt for å fremme involvering, motvirke utenforskap og utnytte mangfoldet i befolkningen som den ressursen det er.

Innbygger- og samfunnskontakt vil fortsatt gjøre en innsats for at flest mulig skal kunne få likeverdige offentlige tjenester. Opplæring i digitale løsninger og tilrettelegging for minoritetsspråklige står sentralt i dette arbeidet.

God kommunikasjon og et forståelig språk er avgjørende for at folk skal kunne delta aktivt i samfunnet vårt. Kommunens språksatsing er en viktig grunnstein i alt arbeid for rettssikkerhet og demokrati.

10.1 Næringsavdelingen

Næringsavdelingen er en sterk regional pådriver for utviklingsprosjekter og samarbeider tett med både næringslivet og ulike forskningsmiljøer. Avdelingen bistår næringslivet med tjenester som skal gjøre det attraktivt for både etablerte virksomheter og gründere å holde til i Stavanger-regionen.

Landbruks- og havbrukskontoret på Judaberg er tilknyttet næringsavdelingen. Seksjonen skal blant annet følge opp overordnede strategier og planer for den blågrønne sektoren i kommunen.

Næringsstrategien er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og skal bidra til å innfri ambisjonene for målområdet regionmotoren: et mangfoldig og konkurransedyktig næringsliv og et styrket sentrum som drivkraft for hele regionen.

Næringsarbeidet vil prioritere disse fire satsingsområdene i planperioden:

 • energihovedstaden
 • landbruk og havbruk
 • industri, teknologi og kompetanse
 • opplevelser, reiseliv og kultur

Kommunen vil støtte omstillingsinitiativer

Stavanger kommune vil i planperioden støtte initiativer som kan bidra til kompetanseoverføring mellom ulike fagområder. Testing og pilotering som bidrar til raskere kunnskapsinnhenting, skal prioriteres.

Stavanger skal ha status som energihovedstad. Stavanger-regionen har kunnskapsmiljøer som utvikler teknologi innen mange fagområder. Denne kompetansen kan bidra til å løse globale utfordringer, for eksempel innen energi, klima og helse, og åpne nye markeder for det lokale næringslivet.

Stavanger kommune vil fortsatt bidra med finansiering og samarbeid med næringsklynger, gründermiljøer og entreprenører. Målet er å gjøre kommunen mer attraktiv for innovative bedrifter.

Kommunen vil også legge til rette for gode rammebetingelser for matbyen Stavanger, i tråd med målene i næringsstrategien. Ulike sentrumstiltak skal prioriteres de kommende årene.

Stavanger-regionens attraktivitet skal markedsføres

Kommunen vil i planperioden markedsføre Stavanger-regionens fortrinn for nærings- og gründervirksomhet, opplevelser, reiseliv og kultur. Regionens bostedskvaliteter, muligheter for utdanning, rekreasjon og arbeidsplasser skal også løftes fram.

Satsing på landbruk og havbruk

Kommunen skal bistå landbruks- og havbruksnæringen i arbeidet med å innfri bærekraftsmålene.

Landbruks- og havbrukskontoret skal være tett på næringsdrivende innen landbruk, veksthus og havbruk. I planperioden vil seksjonen bidra med finansiering av fellesaktiviteter i bransjen og støtte til ny teknologiutvikling.

Tettere samarbeid og bedre tilrettelegging for næringslivet

Stavangers rolle som god vertskapskommune skal styrkes. Næringslivet skal ha gode, forutsigbare rammevilkår, og offentlige anskaffelser skal være et redskap for innovasjon i privat sektor.

Næringsavdelingen vil være tettere på næringslivet for å fange opp muligheter og utfordringer i planperioden. Kommunen vil forenkle prosessene der det er hensiktsmessig, levere rask saksgang og styrke kommunikasjonen med den politiske ledelsen.

Fasit Stavanger – et hurtigspor for næringsaktører som ønsker informasjon om kommunen – skal prioriteres i planperioden. Styrket samarbeid med næringsliv og forskning er viktig, blant annet for å utvikle klimasmarte løsninger og for å kunne realisere kommunens ambisjoner som grønn spydspiss og ledende innen klima- og miljøarbeid.

Økt internasjonalt samarbeid

Samarbeid med andre byer, både nasjonalt og internasjonalt, vil også være avgjørende framover. Konkrete fellesprosjekter for økt verdiskaping, attraktivitet og økt sysselsetting skal prioriteres.

Stavanger kommune forsterker derfor det internasjonale arbeidet sitt i planperioden. Samarbeidet med Stavangerregionens Europakontor skal videreutvikles for å få tidlig tilgang til informasjon om EUs satsingsområder, og med det mulighet for å delta i prosjekter som er relevante for hele regionen.

Stavanger fortsetter som aktivt medlem i nettverkene WECP, Delice og Eurocities. Stavanger vil utvikle vertskapsfunksjonen for delegasjoner for å posisjonere seg, utvikle byen, dele kunnskap og innhente erfaring som kan sette fart på nødvendige omstillinger. Kommunen ønsker også å utmerke seg som attraktiv for arbeidstakere fra andre land og på den måten bidra til at næringslivet får tak i nødvendig kompetanse.

Det regionale samarbeidet skal styrkes

Stavanger er som kjent del av en felles bo- og arbeidsmarkedsregion. I planperioden skal vi forsterke den regionale satsingen i samarbeid med fylkeskommunen og andre kommuner. Det tette samarbeidet med storbyregionen fortsetter. I 2022 vil det bli viktig å fortsette regionale prosjekter som Energihovedstaden, reiseliv, testing og pilotering og å styrke regionens attraktivitet for nyetableringer og kompetanse.

Kunnskapsbyen Stavanger

Stavanger kommune viderefører utviklingen av Kunnskapsbyen i tråd med politisk vedtak i sak 42/20 til formannskapet.

Kunnskapsbyens hovedprioriteringer for planperioden:

To av målene i kommuneplanens samfunnsdel, regionmotor og grønn spydspiss, gir de tydeligste føringene for arbeidet med kunnskapsbyen og videreutviklingen av universitetsområdet.

Kunnskapsbyen skal være et verktøy for grønn omstilling i vår egen region og jobbe spesielt for å drive fram ny, nødvendig kunnskap gjennom utdanning, innovasjon og forskning – og derigjennom bidra til økt sysselsetting.

Kunnskapsbyen skal sørge for gode koplinger mellom kommuner, næringsvirksomheter og forsknings- og utdanningsinstitusjonene i regionen og drifte en form for «kunnskapsøkosystem» i tiden framover. Områder som god helse, nye næringsmuligheter og bærekraftig matproduksjon skal prioriteres.

Driftsbudsjett inklusive endringer

 Linjenr  2 022 2 023 2 024 2 025
  Justert budsjett 2021 34 224 34 224 34 224 34 224
  Endringer    
 ISK28Næring, regional næringsutvikling - prosjektmidler 100 200 300 400
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket om at næringsutviklingsarbeidet tas inn i kommunen hvor det fortsatt må arbeides ut ifra en regional kontekst. Stavanger er regionhovedstad og regions motor og det blir viktig å avsette ressurser for også å ivareta regionale satsinger innen næringsutvikling. For å lykkes lokalt må det samarbeides regionalt. Eksempler på dette kan være energi, havbruk, reiseliv og teknologi/industrisatsing. En målrettet satsing vil gi gevinst som måles i økt skattetilgang, flere arbeidsplasser, verdiskaping og bedriftsetableringer. Gevinsten vil ha et langt perspektiv. Kommunedirektøren viderefører å styrke næringsavdelingen med kr 0,1 mill. i 2022, kr 0,2 mill. i 2023, kr 0,3 i 2024 og kr 0,4 mill. i 2025.
 ISK29Næring, E-sport-satsing0 -2 000 -2 000 -2 000
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket for å styrke arbeidet med å gjøre Stavanger til E-sport-hovedstad i Norge. Kommunedirektøren viderefører bevilgningen på kr 2 mill. i 2022, men foreslår å ta budsjettbevilgningen ut igjen fra og med 2023.
 ISK30Næring, planlagt bruk av vekstfond 3 750 5 750 5 750 5 750
Kommunestyret har planlagt tildeling av midler fra vekstfondet med kr 5,75 mill. i 2021 og kr 2 mill. i 2022, jf. gjeldende handlings- og økonomiplan. Følgelig framkommer endringen med kr 3,75 mill. i 2022 og kr 5,75 mill. påfølgende år.

I løpet av 2021 er vekstfondet tilført kr 2 mill. i første tertialrapport og kr 2,8 mill. er foreslått avsatt i forbindelse med andre tertialrapport, jf. tildeling til energi-omstillingsprosjekter med en utlysning i desember 2021 og utbetaling neste år.

Framtidige tildelinger og bruk av vekstfondet vil kommunedirektøren komme tilbake til.
 ISK31Næring, planlagte tilskudd fra vekstfondet i perioden -750 -2 750 -2 750 -2 750
Kommunestyret har planlagt tildeling av midler fra vekstfondet med kr 5,75 mill. i 2021 og kr 2 mill. i 2022, jf. gjeldende handlings- og økonomiplan. Følgelig framkommer endringen med kr 3,75 mill. i 2022 og kr 5,75 mill. påfølgende år.

I løpet av 2021 er vekstfondet tilført kr 2 mill. i første tertialrapport og kr 2,8 mill. er foreslått avsatt i forbindelse med andre tertialrapport, jf. tildeling til energi-omstillingsprosjekter med en utlysning i desember 2021 og utbetaling neste år.

Framtidige tildelinger og bruk av vekstfondet vil kommunedirektøren komme tilbake til.
 ISK32Næring, regionalt sjøareal prosjekt 300 300 300 0
Rogaland fylkeskommune har invitert kommuner til å bli med i et regionalt sjørarealprosjekt. Deltakelse i prosjektet er politisk vedtatt, jf. FSK 46/20 men det har ikke vært satt av midler til prosjektet ut prosjektperioden. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,3 mill. til dette per år fra 2022 og fram til 2024.
 ISK33Næring, vinterlandbruksskulen Jæren og Ryfylke, Frivillige tiltak i landbruket og prosjektmidler 600 600 600 600
Etter sammenslåing av de tre kommunene har det blitt opprettet et landbruks og havbrukskontor. Det er i løpet av 2020 oppdaget underdekning på poster fra Finnøy og Rennesøy i forbindelse med kommunesammenslåingen. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,6 mill. per år fra og med 2022.
 ISK34Næring, prosjektmidler Handlingsplan 1 000 1 000 1 000 1 000
Handlingsplan for Næringsstrategien ferdigstilles i 2021 og for å kunne iverksette tiltak må det avsettes midler til realisering av handlingsplan for test og gjennomføring av prosjekter Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 1 mill. til dette arbeidet per år fra og med 2022.
 ISK35Næring, Stavanger-regionens Europakontoret - medlemsavgift for Stavanger kommune 800 800 800 800
Medlemskap i Stavanger-regionens Europakontor er administrert gjennom sekretariat i Rogaland fylkeskommune. Medlemskapet gikk tidligere gjennom Greater Stavanger. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,8 mill. til dette medlemskapet per år fra og med 2022.
 ISK36Næring, eksponeringsmidler - synlighet Stavangerregionen 500 500 500 500
Stavanger-regionen er i konkurranse med andre regioner og må derfor i større grad være synlig på ulike arena og viser fram hva regionen har å by på. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,5 mill. til dette arbeidet per år fra og med 2022.
 ISK37Næring, ny rådgiverstilling næringsutvikling landbruksavdelingen 900 900 900 900
Kommunen skal bistå landbruks- og havbruksnæringen i arbeidet med å innfri bærekraftsmålene. Landbruks- og havbrukskontoret skal være tett på næringsdrivende innen landbruk, veksthus og havbruk. I planperioden vil seksjonen bidra med finansiering av fellesaktiviteter i bransjen og støtte til ny teknologiutvikling. Kommunedirektøren foreslår en ny stilling næringsutvikling i landbruk- og havbruk og forslår å øke rammen med kr 0,9 mill. fra og med 2022.
  Forslag til budsjettramme 2022-2025 41 424 39 524 39 624 39 424
Tabell 10.1 Næringsavdelingen
Last ned tabelldata (Excel)

10.2 Smartbyavdelingen

Smartby-satsingen tar utgangspunkt i innbyggernes behov og utforsker teknologi og nye samarbeidsformer for å gjøre kommunen til et bedre sted å leve, bo og arbeide.

Smartbyen skal øke kompetansen og bruken av designmetodikk og samskaping i løsningsutvikling, og legge til rette for eksperimentering og pilotering som bidrar til å gjøre kommunen til en samskapende samfunnsutvikler.

I Smartbyen samarbeider det offentlige, næringslivet og akademia som likeverdige parter. Samarbeidet skal bidra til å skape bærekraftige løsninger på komplekse samfunnsutfordringer – som igjen skal gi positiv effekt for næringsutviklingen, og støtte opp under kommunens målområde regionmotoren.

Smartbyen vil skape gode hverdagsliv ved å søke innsikt i innbyggernes behov, og bruke dette til å utforske nye løsninger som gjør Stavanger til en god by å leve, bo og jobbe i.

Smartbyens arbeid støtter også opp under kommunens målområde grønn spydspiss. Ved å utforske og ta i bruk smart teknologi som måler, teller, effektiviserer og analyserer, bidrar avdelingen til å forbedre driften og redusere fotavtrykket til kommunen.

Avdelingens arbeid skal sørge for at Stavanger beholder posisjonen sin som en ledende Smartby.

Smartbyens hovedprioriteringer for planperioden:

Kompetansenettverk og Living lab

Avdelingen har fremdeles mål om å etablere et kompetansenettverk som sikrer deling internt i kommunen blant de som har tatt etterutdanningskursene Samskapingsskolen eller Tjenestedesign.

I tillegg vil avdelingen etablere en Living lab for samskaping og utprøving av smartbyprosjekter, og prioritere smartbyløsninger som skaper gode hverdagsliv.

Test av aktivitetsdata til bruk i kommunens planleggingsarbeid

Smartbyen deltar i planperioden i det nordiske samarbeidet «Nordic liveable neighbourhoods», der målet er å lære hva som skaper gode, sunne nabolag som fremmer folkehelse og livskvalitet. Som en av fire nordiske byer skal smartbyen nå pilotere to delprosjekter: ett som handler om hvordan sunn, lokal mat kan gjøres mer tilgjengelig for innbyggerne og hvordan det kan tilrettelegges for urbant landbruk (omtalt i avsnittet om regionmotoren under), og ett som handler om hvordan det kan brukes data som deles fra aktivitetsklokker, i kommunens planleggings- og folkehelsearbeid. Denne piloten har fått navnet «Vi hjerter Vigå». I tolv måneder skal en gruppe innbyggere dele sine treningsdata med oss. Prosjektet gjøres i samarbeid med frivilligsentralen Madla og Kvernevik, Det Norske Veritas og Norwegian Smart Care Cluster.

Fortsatt utprøving av det digitale verktøyet Mitt nabolag

Smartbyavdelingen skal fortsette å teste Mitt nabolag, et verktøy for deltakende demokrati. Verktøyet skal prøves ut sammen med kommunedelsutvalg og videreutvikles gjennom nasjonal løsning via KS Fiks, som ble lansert på Nordic Edge Expo høsten 2021. Målet med Mitt nabolag er å gjøre det enkelt for innbyggerne å delta i demokratiske prosesser.

Avdelingen vil også bruke ressurser på smartbyløsninger som styrker arbeidet med grønn spydspiss.

Formidling og visualisering av klimadata

Med støtte fra Miljødirektoratet og i samarbeid med kommunens beredskapsavdeling og kommunikasjonsavdeling lages en plattform for analyse og presentasjon av klimadata. Dette er en videreføring av et arbeid som ble startet av Digi Rogaland. I planperioden skal det gjennomføres en pilot som skal samle, behandle og visualisere sanntidsdata fra ulike typer sensorer og datakilder (f.eks. nedbørsmengder og værdata). Målet er å få eksakt kunnskap om hvor, når og hvordan klimaendringer påvirker vannmengden. Piloten kan skape grunnlaget for framtidig arbeid med klimautfordringer. Smartbyen ønsker også å undersøke om å dele denne typen informasjon med innbyggere og ansatte bidrar til å heve kunnskapen om hvordan klimaendringer påvirker kommunens og Statsforvalterens ansvarsområder.

Digital tvilling

Digital tvilling
Digital Tvilling er en virtuell modell av en fysisk virkelighet gjort mulig gjennom data og simulatorer for sanntidsberegninger, optimalisering, overvåking, kontroll og forbedret beslutningsstøtte.

I samarbeid med Nordic Edge og Smart Rogaland skal det i planperioden utforskes hvilke muligheter en felles regional digital tvilling (en digital eller virtuell kopi av noe) kan gi. Det første testprosjektet ledes av Rogaland fylkeskommune i tilknytning til Bussveien. Neste planlagte prosjekt vil handle om trafikkflyt i Stavanger sentrum.

Mer vekst med nye anskaffelsesmetoder

Smartbyen skal også prioritere løsninger som styrker kommunens rolle som regionmotor. Avdelingen skal blant annet samarbeide med nabokommuner, forskningsmiljøer og næringslivet, være brobygger og legge til rette for testing av nye anskaffelsesmetoder og løsninger som bidrar til vekst i regionen.

Fortsatt utprøving av Kvikktest som anskaffelsesmetode

Arbeidet med å utforske Kvikktest som anskaffelsesmetode fortsetter. Når det kjøres Kvikktest-prosjekter, stiller kommunen med finansiering, testarena og oppfølgingsteam som bistår bedriftene gjennom testperioden. I planperioden skal metoden brukes til å teste løsninger som kan gjøre lokal mat mer tilgjengelig for innbyggerne gjennom Kvikktesten Bærekraftige nabolag. Her har de to lokale oppstartsselskapene Co-Creators og ReveelFlow gått sammen for å undersøke hvordan vi kan støtte og skape forretningsmodeller som fremmer lokal mat.

Samarbeid om mastergradsprogram som skal møte morgendagens kompetansebehov

DIKU-midler
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU) tilbyr ulike programmer og prosjektmidler som retter seg mot internasjonalisering og styrking av kvalitet i utdanning.

I arbeidet med å styrke regionen har smartbyavdelingen et særlig ansvar for å bidra til kompetanseheving innenfor innbyggerinvolvering, designmetodikk, samskaping og bruk av nye digitale verktøy. Dette er nøkkelkompetanse i arbeidet med å omsette kreativitet og gode ideer til konkrete innovasjoner. De siste årene har smartbyen bidratt til igangsettelsen av to etter- og videreutdanningskurs ved Universitetet i Stavanger: Tjenesteinnovasjon og servicedesign og Samskapingsskolen. Nå jobbes det for å få etablert et masterprogram i strategisk ledelse og design, og en viktig satsing i planperioden er å søke om DIKU-midler til dette. Denne nye masteren vil øke kompetansen til å utvikle tjenester og løsninger som møter de store samfunnsutfordringene. Den vil også imøtekomme regjeringens satsing på arbeidslivsrelevans i høyere utdanning, med referanse til stortingsmeldingen Utdanning for omstilling — Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning, som ble lagt fram i mai. Søknaden til DIKU leveres i samarbeid med UiS, Nordic Edge og designbransjen i Stavanger.

Fortsatt satsing på kunst i byutvikling

I kommunedelplanen for kunst og kultur 2018–2025 er det et overordnet mål at vi skal fremme kunst som en sentral drivkraft i samfunnsutviklingen. I kombinasjon med smartbyens veikart legger dette føringer for smart-kunst-satsingen. Smartbyen fortsetter i neste planperiode arbeidet med å bruke kunst og kunstnere blant annet som et bidrag til byutviklingen og i planprosessene. Arbeidet koples særlig opp mot EU og New European Bauhaus så vel som grønn omstilling og bærekraftsmålene. Forskningsmetodikken og praksisen i kunstnerisk arbeid er sentrale elementer for endring og omstilling også i kommunal sektor generelt.

Stavanger som testarena for droner i akuttmedisinske tjenester

Det treårige EU-prosjektet AiRMOUR utforsker hvordan urban luftmobilitet kan gjøres trygg, stille og grønn og mer offentlig akseptert. Stavanger, Helsingfors, Nord-Hessen og Luxembourg er deltakerbyer. Stavanger er opprettet som regional testarena, og i kommende planperiode skal det jobbes med å kartlegge omdømme og sosial aksept i tillegg til å undersøke regelverket for droner i akuttmedisinsk tjeneste. Målet er at det i løpet av 2022 er gjennomført testflygning med lege og/eller pasient i autonom drone over Stavanger-regionen. Prosjektet foregår i samarbeid med Ehang Scandinavia AS og NORCE.

Driftsbudsjett inklusive endringer

 Linjenr 2022202320242025
  Justert budsjett 2021 13 777 13 777 13 777 13 777
  Endringer    
  Ingen endring0000
  Forslag til budsjettramme 2022-2025 13 777 13 777 13 777 13 777
Tabell 10.2 Smartbyavdelingen
Last ned tabelldata (Excel)

10.3 Kulturavdelingen

Avdelingen jobber i hovedsak med utredning, tilskuddsforvaltning, koordinering og veiledning. Kulturplanen og visjonen og målene i den er styrende for arbeidet til kulturavdelingen, som omfatter visuell kunst, scenekunst, musikk, film, litteratur, kulturarv og voksen amatørkultur.

Stavanger er ledende i utviklingen av regionens kunst- og kulturliv.

Kulturavdelingen skal legge til rette gode rammebetingelser for kulturlivet, nyskapende kunstnerisk virksomhet, kvalitet i det kunstneriske innholdet og stimulere til et marked for kulturell og kreativ næring.

Driftige lokalmiljø skal være en tydelig del av Stavangers kulturliv. Ved å åpne offentlige bygg for variert bruk legger kommunen til rette for gode, inkluderende møteplasser, der innbyggerne selv både kan oppleve, skape og dele kunst og kultur.

Kulturavdelingens hovedprioriteringer i planperioden:

Stavanger 2025

Arbeidet mot 900-årsjubileet Stavanger 2025 fortsetter i planperioden, og er prioritert med totalt kr 55 mill. Innholdet i jubileet skal, i tråd med målene i kommuneplanen, bygges rundt tre satsingsområder som er viktige for Stavangers attraktivitet og innbyggernes trivsel: sentrumskjernen, naturen i og rundt Stavanger og omstillingsevnen i næringslivet, kulturlivet og i kunnskapsmiljøene.

I 2022 lanseres jubileet og hovedtiltakene i Stavanger 2025. Stavanger kommune er hovedarrangør for jubileet. Den norske kirke og Universitetet i Stavanger er medarrangører og har dermed innflytelse på innholdet i markeringen.

Jubileet skal styrke identiteten til alle delene av kommunen og innbyggernes tilknytning til dem og på den måten bidra til kommuneplanens mål om gode hverdagsliv.

Forskningsprosjekter om Stavangers historie som er satt i gang i forbindelse med jubileet, vil vise fram Stavanger som universitetsby og kunnskapsregion.

Parallelt med planleggingen av Stavanger 2025 pågår flere tiltak for å styrke Stavangers historie og kulturarv. Dette inkluderer blant annet Rikssamlingsjubileum Hafrsfjord 2022, Regionalt Pilgrimsenter Avaldsnes og folkedans i Ryfylke.

Akropolis-visjonen

Stavanger kommune har en pådriverrolle i arbeidet med å realisere Akropolis-visjonen. Satsingen har som mål å legge til rette for kunst, kultur og opplevelser i Stavanger sentrum.

Stavanger kommune skal gjennomføre en mulighetsstudie for en samlet utvikling av Rogaland Teater og Stavanger museum (MUST) på dagens tomter og nærliggende tomter. Mulighetsstudien skal utrede alternative konsepter, der en anbefaling om et konseptvalg kommer i 2022. Arbeidet vil ses i sammenheng med Rogaland fylkeskommune sitt arbeid med nytt fylkeshus og planene Arkeologisk museum har for nybygg.

For mer informasjon om det videre arbeidet, se sak 50/21 Forslag til Akropolis-visjonen og videre arbeid i 2021.

Å leve av kunst og kultur

Stavanger kommune er en regionmotor innen kunst- og kulturfeltet og vil fortsette å legge godt til rette for både enkeltaktører og institusjoner. For å gjøre Stavanger til et sted der det fortsatt er mulig å leve av kunst og kultur, må kommunen ha en tydelig kunstnerpolitikk.

I kommende planperiode vil dette arbeidet blant annet bestå i

 • å følge opp ny statlig kunstnermelding og vurdere behov for lokale tiltak
 • å følge opp Tou Scene som senter for produksjon og formidling av kunst og kultur
 • å sikre tilstrekkelig drift av Tou Scene trykk for å øke inntektsbringende aktivitet
 • å følge opp Kulturrådets arbeid med gjenoppbygging av kultursektoren etter korona-pandemien
 • å øke tilskudd til kulturvirksomheter, som helårsarrangører, festivaler, musikkensembler, frie scenekunstgrupper/kompanier, øvingsfellesskap, felles produksjonslokaler og organisasjoner for nettverk og bransjer innen det frie feltet
 • å følge opp handlingsplanen for visuell kunst

Ny kunstordning trer i kraft fra 2022

Kommunestyret har vedtatt nye rammebetingelser for kunst i offentlige rom. 2021 er et overgangsår mellom ny og gammel ordning. Ny ordning trer i kraft fra 2022.

Driftsbudsjett inklusive endringer

 Linjenr 2022202320242025
  Justert budsjett 2021 121 020 121 020 121 020 121 020
  Endringer    
 ISK14Kultur, Rikssamlingsjubileum Hafrsfjord 2022 250 -250 -250 -250
Formannskapet vedtok i sak 98/20 endelig organisering og revidert finansieringsmodell, totalt kr 1 mill. i perioden 2020-2022. Det er gjort likelydende vedtak om deltakelse og økonomisk bidrag fra Rogaland fylkeskommune og kommunene Haugesund, Karmøy og Sola. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med kr 0,25 mill. i 2022 og redusere rammen med kr 0,25 mill. fra 2023 og ut planperioden
 ISK15Kultur, reduksjon katalogisere kunstsamlingen til Stavanger kommune -150 -150 -150 -150
I tråd med HØP 2021-2024 reduseres tiltaket der kommunestyret vedtok at det skulle foretas en opprydding i kunstkjelleren i Olav Kyrres 23. Dette settes i sammenheng med en generell kartlegging av kommunens kunstsamling. Kommunedirektøren foreslår å redusere rammen med kr 0,15 mill. fra og med 2022.
 ISK16Kultur, økt driftstilskudd til Rogaland Teater, Stavanger Symfoniorkester og Museum Stavanger 1 700 1 700 1 700 1 700
Rogaland Teater, Stavanger Symfoniorkester og Museum Stavanger har fordelingsnøkkel knyttet til Statens tilskudd. Denne fordelingsnøkkelen er basert på tilskudd fra Statsbudsjettet. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 1,7 mill. per år fra og med 2022.
 ISK17Kultur, Norsk lydinstitutt - reduksjon i driftstilskudd -654 -654 -654 -654
Det vises til sak 207/20 hvor formannskapet fattet vedtak om å si opp avtalen med Norsk lydinstitutt (NLS) i 2022. Driftstilskuddet for 2021 utgjorde kr 2,6 mill. I tråd med vedtakets pkt. 3 settes det av kr 0,75 mill. som et årlig beløp for å ivareta samlingen. I tillegg til transaksjonskostnader settes det også av lønnskostnader for å kunne ivareta de ansatte på en god måte i en overgangsfase. Resterende beløp på kr 0,654 mill. foreslås omdisponert til det frie kulturfeltet under Tilskudd til kulturvirksomheter. Ved fremtidig reduksjon av nevnte transaksjonskostnader vil det fremmes ny sak for UKIS med forslag til omdisponering.
 ISK18Kultur, økt tilskudd til kulturvirksomheter 446 551 446 446
Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog vedtok i sak 65/21 Retningslinjer for tilskuddsordningen Tilskudd til kulturvirksomheter. Tilskuddsordningen erstatter Tilskudd til produksjon og formidling av kunst og kultur, arrangement og festivaler, inkl. internasjonal kulturformidling og vennskapsbysamarbeid, samt ensemblestøtte og annen støtte til kulturvirksomheter over utvalgets disposisjonskonto. Det vises til vekst i aktivitet de seneste årene, og særlig etablering av virksomheter innen scenekunst. Prioritering er forankret i kulturplanens mål om at aktører skal ha forutsigbare vilkår i den kunstneriske og kulturelle produksjonen og samfunnsdelens strategi om å legge til rette for kunst, kultur og opplevelser. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,446 mill. i 2022, økende til kr 0,551 mill. i 2023 og så kr 0,446 fra og med 2024.
 ISK19Kultur, Filmkraft Rogaland - reduksjon i driftstilskudd -331 -331 -331 -331
Det vises til sak 71/21 der formannskapet vedtok å redusere eierandelen i Filmkraft Rogaland til 25 %. I tråd med revidert aksjonæravtale innebærer dette en reduksjon i årlig driftstilskudd til selskapet på kr 0,331 mill.
 ISK20Kultur, Tou trykk - økt driftstilskudd 150 150 150 150
En gjennomgang av økonomien til Tou Trykk viser behov for å øke driftstilskuddet til økt kursvirksomhet. Det forventes at dette vil gi økt egeninntjening. Tou trykk - grafisk verksted er viktig for det visuelle feltet, både i form av spisskompetanse og produksjonsfasiliteter. Økt støtte er i tråd med kulturplanens hovedmål 2: Aktører og institusjoner skal ha forutsigbare vilkår som sikrer utvikling, bredde og kvalitet i den kunstneriske og kulturelle produksjonen. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,15 mill. per år fra 2022.
 ISK21Kultur, Ryfylkemuseet - økt driftstilskudd til Folkedanskoordinator 135 135 135 0
Treårig prosjektstilling som folkedanskonsulent ved Ryfylkemuseet. Prosjektet er i regi av kulturdepartementet, og forutsetter kommunal og regional medfinansiering. Tiltaket er i tråd med museumsmeldingens satsing på immateriell kulturarv. Tilskudd kan være med på å styrke og løfte fram denne delen kulturarven på Finnøy, også i lys av et kommende Byjubileum. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,135 mill. i tre år fra 2022 til og med 2024.
 ISK22Kultur, Kulturpris - økning av prisen 50 50 50 50
Tilskuddet som tildeles til årets kulturprisvinner har stått uendret over lengre tid. Basert på tildeling av årets kulturpris for 2021, foreslås det å evaluere ordningen før tildeling for 2022. Det vil også være hensiktsmessig å øke tilskuddet som tildeles til totalt kr 0,100 mill. for å markere anerkjennelsen som ligger i prisen. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,05 mill. per år fra 2022.
 ISK23Kultur, Rogaland kunstsenter - økt driftstilskudd0 600 1 200 1 200
Det vises til formannskapets vedtak sak 161/20. Kommunen har dialog med Rogaland Kunstsenter for å sikre kunstsenteret egne lokaler. I UKIS sak 36/21 gjøres det rede for at økte husleiekostnader for RKS må søkes kompensert i økt driftstilskudd fra Stavanger kommune. Beløp tar utgangspunkt i Stavanger utviklings kostnadsberegning for økte husleieutgifter. Kommunedirektøren foreslår å styrke driftsbudsjettet til RKS med kr 0,6 mill. i 2023 for å støtte opp om utviklingen av RKS. Det foreslås en opptrapping til kr 1,2 mill. fram mot innflytting i nye lokaler mot slutten av kommunestyreperioden.
 ISK24Kultur, minnesmerke for krigsseilerne 1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Tiltaket er Stavanger kommunes bidrag til finansiering av et minnesmerke som skal hedre norske sjøfolk som gjorde en stor innsats og ofret livet under 2. verdenskrig. Formannskapet har vedtatt at det skal oppføres et minnesmerke kombinert med ny opparbeidelse av Helmich Gabrielsens plass ved Stavanger maritime museum. Minnesmerket og plassen skal være til glede for hele byen. Konkurranse om utformingen gjennomføres høsten 2021 og utgiftene kommer i 2022. Prosjektet finansieres med en betydelig andel ekstern finansiering i tillegg til Stavanger kommunes innsats. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tildelingen på kr 1 mill. til 2022.
 ISK25Kultur, tilskudd til Regionalt Pilegrimssenter Avaldsnes 200 200 200 0
I tråd med formannskapets vedtak i sak 66/21, går Stavanger kommune inn med finansiering av det regionale pilegrimssenteret på Avaldsnes fram til 2025 og deres arbeid med å promotere kystpilgrimsleia. Stavanger domkirke og Utstein kloster er definert som nøkkelsteder langs kystpilegrimsleia. Driftstilskudd til senteret innebærer en viktig satsing på reiseliv og opplevelser i regionen, der både innbyggere og tilreisende får innblikk i historie og kultur langs leden i Rogaland. Tiltaket har betydning både for lokalt næringsliv, reiseliv, formidling av kulturarv og folkehelse i Stavanger. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,2 mill. i perioden 2022-2024.
 ISK26Kultur, Gards- og ættesoga for Madla og Hetland 135 630 135 0
UiS v/ fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora og Rogaland historielag har søkt Stavanger kommune om et samarbeid om utgivelse av Gards- og ættesoga for Madla og tidligere Hetland kommunedeler. Disse utgivelsene utgjør sentrale lokalhistoriske verk. Det er kun disse kommunedelene i fylket, med unntak av Egersund, som mangler slike oppslagsverk. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,135 mill. i 2022 og 0,630 mill. i 2023 og videre kr 0,135 mill. i 2024 igjen.
 ISK27Kultur, omdisponering av redusert tilskudd til Norsk lydinstitutt til tilskudd til kulturvirksomheter 654 654 654 654
Det vises til sak 207/20 hvor formannskapet fattet vedtak om å si opp avtalen med Norsk lydinstitutt (NLS) i 2022. Driftstilskuddet for 2021 utgjorde kr 2,6 mill. I tråd med vedtakets pkt. 3 settes det av kr 0,75 mill. som et årlig beløp for å ivareta samlingen. I tillegg til transaksjonskostnader settes det også av lønnskostnader for å kunne ivareta de ansatte på en god måte i en overgangsfase. Resterende beløp på kr 0,654 mill. foreslås omdisponert til det frie kulturfeltet under Tilskudd til kulturvirksomheter. Ved fremtidig reduksjon av nevnte transaksjonskostnader vil det fremmes ny sak for UKIS med forslag til omdisponering.
  Forslag til budsjettramme 2022-2025 124 605 123 305 123 305 122 835
Tabell 10.3 Kulturavdelingen
Last ned tabelldata (Excel)

10.4 Sølvberget

Sølvberget forvalter kulturhuset i Stavanger sentrum og bibliotekene i kommunedelene som trygge, offentlige arenaer som skal være tilgjengelige for alle. Biblioteket er tuftet på folkeopplysning og dannelse og er en viktig demokratisk infrastruktur og en grunnstamme i demokratiet. Ytringsfrihet og det å formidle globale spørsmål knyttet til menneskerettigheter står sentralt. Sølvbergets målgruppe er «alle». Kulturopplevelser og tilbud skal ha en lav terskel, gratisprinsippet står sterkt.

Sølvberget består av bibliotekene i Stavanger sentrum, Madla, Rennesøy, Finnøy og i Stavanger fengsel. Institusjonen står for 1500 arrangementer i året, Kiellandsenteret, Kapittel (Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet), Nordisk Barnebokkonferanse, Sølvberget Galleri, Sølvberget Cinematek, Internasjonalt kulturnettverk, Friby Stavanger og Fribynettverket ICORN.

Sølvberget er en regionmotor innenfor kulturfeltet, og jobber aktivt for at Stavanger skal bli Norges hovedstad for ytringsfrihet.

Sølvberget vil styrke funksjonen som møteplass i planperioden, spesielt med tanke på å få folk tilbake til samfunnet etter pandemien. Sølvberget har muligheter til å nå bredt ut til hele befolkningen, og ønsker å innta en aktiv rolle i forbindelse med byjubileet i 2025. En rekke prosjekter er i den forbindelse under planlegging.

Sølvbergets hovedprioriteringer i planperioden:

Plan for framtidig bibliotekstruktur

Sølvberget ble fra 1. januar 2021 en del av tjenesteområdet innbygger- og samfunnskontakt. I tråd med tilbakeføringen må Sølvberget fases inn i kommunens ordinære planapparat. I løpet av 2022 vil temaplan for Sølvberget bibliotek og kulturhus legges fram for politisk behandling. Planen skal beskrive hvordan bibliotekstrukturen skal være i Stavanger kommune i framtiden.

Nye lokaler for Rennesøy bibliotek

Ved kommunesammenslåingen i 2020 ble Rennesøy, Finnøy og Sølvberget en integrert organisasjon. Rennesøy bibliotek trenger nye lokaler. Beliggenheten og eventuell samlokalisering med innbyggertorget utredes i planperioden.

Ombygging av biblioteklokalene i Amfi Madla

Amfi Madla planlegger en større ombygging av kjøpesenteret. Bibliotekets nåværende lokaler vil bli berørt av ombyggingen. Amfi Madla planlegger at biblioteklokalene vil være ferdigstilt i 2022.

Investeringsmidler til ombygging av første etasje

Sølvberget åpnet ny førsteetasje i 2014 som en del av prosjektet Nye Sølvberget. Etter sju år i drift med høye besøkstall er det det behov for oppgraderinger.

Pandemi og digitalisering endrer publikumsatferd

Sølvberget bidrar til å heve den digitale kompetansen i befolkningen og har digitalisert flere tilbud og tjenester gjennom pandemien. Samtidig har det vært begrensninger på de fysiske møteplassene. Dette har rammet flere sårbare grupper. Møte mennesker imellom vil fortsatt være avgjørende, derfor satser Sølvberget også framover på gode åpningstider i hele kommunen.

I neste planperiode skal Sølvberget jobbe aktivt for å få publikum tilbake. Gjennom prosjekter som Få praten i gang, Allsang på Sølvberget og Bokprat vil Sølvberget jobbe målrettet for å nå ut til eldre og ensomme. Sølvberget skal også satse aktivt på målgruppen barn og ungdom. Sommerkampanjer, slik som Sommerles, Fiks ferdige ferie, Sakprosafestival for ungdom og åpne verksteder, vil være et satsingsområde. Dette vil motvirke utenforskap og styrke leseferdigheter – som igjen er viktig for å kunne delta aktivt i demokratiet. Sølvberget har fått prosjektmidler fra Bufdir til å jobbe tettere med denne målgruppen og ansetter derfor en barne- og ungdomsarbeider i en midlertidig prosjektstilling.

Driftsbudsjett inklusive endringer

 Linjenr 2022202320242025
  Justert budsjett 2021 56 423 56 423 56 423 56 423
  Endringer    
  Ingen endring0000
  Forslag til budsjettramme 2022-2025 56 423 56 423 56 423 56 423
Tabell 10.4 Sølvberget
Last ned tabelldata (Excel)

10.5 Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen jobber med informasjon og kommunikasjon til kommunens målgrupper – både internt og eksternt. Kommunikasjonsplanlegging, tjenesteinformasjon og historiefortelling er noen av kjerneoppgavene. Avdelingen gir kommunikasjonsrådgivning og støtte til kommunens ledere og fagavdelinger.

Kommunikasjonsavdelingen utvikler https://www.stavanger.kommune.no og drifter kommunens kommunikasjonskanaler i sosiale medier. Avdelingen legger til rette for tjenesteområdenes informasjon på nett og bistår med å lage målgruppe- og kanaltilpasset innhold.

Avdelingen bidrar også til å utforme og gjennomføre medvirkningsopplegg. I tillegg driver kommunikasjonsavdelingen med fagutvikling – spesielt innenfor klarspråkområdet.

Kommunikasjonsavdelingen støtter alle tjenesteområdene i arbeidet med å nå kommunenes mål.

Stavanger kommune skal legge til rette for et velfungerende lokaldemokrati med driftige lokalmiljøer og engasjerte innbyggere. God kommunikasjon og et forståelig språk er viktige grunnsteiner i arbeidet med å bygge slike fellesskap.

Kommunikasjonsavdelingens hovedprioriteringer for planperioden:

Den gjeldende kommunikasjonsstrategien revideres

Kommunens kommunikasjonsstrategi er et strategisk verktøy for å nå kommunens overordnede mål. Strategien revideres nå og skal etter planen legges fram for politisk behandling i begynnelsen av 2022. Strategien vil omfatte både intern- og eksternkommunikasjon og knyttes tett til målene i andre overordnede styringsdokumenter, som kommuneplanen og organisasjonsstrategien. Den reviderte kommunikasjonsstrategien skal innarbeides i hele organisasjonen i planperioden.

Internkommunikasjonen skal styrkes

En velfungerende internkommunikasjon med kanaler som når alle ansatte, er avgjørende for å nå målene i kommunens organisasjonsstrategi. Derfor er også internkommunikasjon en viktig del av kommunens reviderte kommunikasjonsstrategi. På bakgrunn av et omfattende innsiktsarbeid utført i 2021, skal det utarbeides mål og retning for kommunens internkommunikasjon for de neste årene. Det vil i tilknytning til strategien utarbeides egne handlingsplaner og en plan for bruk av interne kommunikasjonskanaler.

Ny språklov krever klart språk

Språket er et av de viktigste verktøyene vi har. Et klart og forståelig språk er avgjørende for at folk skal kunne sette seg inn i og forstå – og dermed engasjere seg i – saker som angår dem.

Med den nye språkloven, vedtatt av Stortinget 8. april 2021, har offentlig sektor fått en lovfestet plikt til å kommunisere klart og forståelig og tilpasset målgruppen. Den nye språkloven innebærer også et ansvar for å styrke nynorsken. Alle offentlige organer skal dessuten fremme norsk språk i egen sektor.

Stavanger ønsker fremdeles å være en foregangskommune på dette området og vil fortsatt bruke ressurser for å sikre et klart språk i alle kanaler.

Kommunen vil blant annet prioritere

 • skrivekurs for ulike grupper ansatte (f.eks. nyansatte, ansatte som skriver politiske saksframlegg, ulike fagavdelinger, nettskribenter osv.). Kursene skal tilbys både på nynorsk og bokmål.
 • innarbeiding av kommunens nye språkprofil i hele organisasjonen
 • ulike tiltak for å fremme nynorsk
 • aktiviteter for å styrke norsk som arbeidsspråk internt i kommunen

Mer nynorsk med oversettelsesteknologi

I forbindelse med målformvedtaket ble det bestemt at kommunen skulle vurdere innkjøp av oversettelsesteknologi. Kommunen har derfor inngått en avtale med Nynorsk pressekontor om kjøp av en nynorskrobot, med årlige lisensutgifter. Nynorskroboten er nå installert på PC-en til alle ansatte. Den ble testet ut i større skala i forbindelse med årsrapporten for 2020 og har så langt fungert veldig bra.

Flere funksjoner – og nynorsk – på kommunens eksterne nettsider

Kommunikasjonsavdelingen videreutvikler kommunens nettsider slik at de i større grad vil fungere både til nyheter, tjenesteinformasjon, merkevarebygging og medvirkning. Innarbeiding av konseptet Klarspråk for alle fortsetter.

 «Finn politiker»-løsningen er under arbeid. Løsningen vil gi innbyggerne lettere direkte tilgang til folkevalgte og dermed kunne øke mulighetene for medvirkning.

MinSide-løsningen på nettsidene vil også ta form i årene som kommer. En rekke kommunale tilbud og tjenester vil bli tilgjengelige fra denne løsningen. De nye løsningene utvikles i tett samarbeid med andre avdelinger, som innovasjon og digitalisering, næringsavdelingen, byutvikling og politisk sekretariat.

Nynorskroboten er i ferd med å installeres på nettsidene. Dermed kan kommunen snart tilby alt nettinnhold på begge målformer i tråd med kommunestyrets målform- vedtak.

Kommunens tilstedeværelse i sosiale medier skal fortsatt være aktiv, planlagt og tilpasset de ulike målgruppene.

Krisekommunikasjon

Arbeidet med krisekommunikasjon vil fortsatt stå sentralt i planperioden. Kommunikasjonsvaktordningen bidrar til at kommuneorganisasjonen til enhver tid har en kommunikasjonsressurs tilgjengelig ved kriser og uønskede hendelser. Krisekommunikasjonsplanen skal oppdateres, og erfaringene fra krisekommunikasjon under koronapandemien vil være viktig i dette arbeidet.

Driftsbudsjett inklusive endringer

 Linjenr 2022202320242025
  Justert budsjett 2021 10 480 10 480 10 480 10 480
  Endringer    
 ISK10Kommunikasjon, reduksjon kurs i klarspråk -150 -150 -150 -150
I tråd med HØP 2021-2024 reduseres tiltaket der en kartlegging av kommunens beslutningstekster ble gjennomført høsten 2018 som avdekket behov for å styrke skrivekompetansen hos ansatte generelt, og hos enkeltgrupper som f.eks. saksbehandlere spesielt. Kommunestyret styrket formålet i 2020 og 2021. Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettrammen igjen med kr 0,15 mill. fra og med 2022.
 ISK11Kommunikasjon, drift av nynorskrobot 250 250 250 250
Nynorskroboten er en viktig bidragsyter til at kommunen når sine målformmål, herunder å styrke nynorsken. Robotens arbeid vil bidra til at ansette får raskt og effektiv hjelp til oversettelse av tekster. Det er behov for lisenser, vedlikehold og utvikling av nynorskroboten. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,25 mill. fra 2022 og hele planperioden.
 ISK12Kommunikasjon, språkarbeid 430 350 350 350
Ny språklov innebar forpliktelser til klarspråk, styrket nynorsk og norsk som arbeidsspråk. Det er avholdt skrivekurs for saksbehandlere, HØP- skribenter, folkevalgte, generelle klarspråk-kurs, nynorsk- kurs. Det er behov å styrke norsk som arbeidsspråk, og oppfølging av bedre kvalitet på kommunens stillingsannonser. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettrammen med kr 0,43 mill. i 2022 og kr 0,35 mill. videre i perioden.
 ISK13Kommunikasjon, økt behov etter kommunesammenslåingen 900 900 900 900
Etter kommunesammenslåingen har kommunikasjonsavdelingen fått flere oppdrag, og det er behov for flere årsverk. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,9 mill. per år fra 2022.
  Forslag til budsjettramme 2022-2025 11 910 11 830 11 830 11 830
Tabell 10.5 Kommunikasjonsavdelingen
Last ned tabelldata (Excel)

10.6 Innbyggerdialog

Avdelingen legger til rette for godt samarbeid mellom kommunen, innbyggerne, næringslivet og frivillige lag og organisasjoner.

I avdelingen inngår seksjonene frivillighet og innbyggerservice. Innbyggertorgene på Judaberg og Vikevåg er også en del av innbyggerdialog.

Innbyggerservice er kommunens førstelinje og har publikumsmottak i Stavanger sentrum, Vikevåg og Judaberg. Seksjonen veileder innbyggerne i kommunens tjenestetilbud og lærer dem opp i å bruke ulike digitale løsninger.

Kommunens frivillighetsarbeid legger til rette for driftige lokalmiljø med aktive innbyggere - både gjennom arbeidet til frivilligsentralene, og i tett samarbeid med innbyggertorgene i Judaberg og Vikevåg. Gjennom veiledning, kurs og gode møteplasser vil avdelingen fortsette arbeidet med å utvikle kommunedelssentrene.

Innbyggerdialogs hovedprioriteringer i planperioden:

Ny strategi for samfunnsdialog

I løpet av 2022 skal strategi for samfunnsdialog ferdigstilles. Den skal gi retning til kommunens innsats og føringer for dialog, samarbeid og samskaping med innbyggerne, næringslivet og frivillige lag og organisasjoner.

Frivillighetsarbeid bidrar til gode hverdagsliv

Kommunen ønsker å engasjere flere innbyggere i frivillig arbeid. Dette vil blant annet markeres gjennom å delta i frivillighetens år 2022 sammen med ulike organisasjoner. I tillegg vil seksjonen frivillighet i oppfølgingen av Handlingsplan for frivillighet 2021-2025 prioritere ulike tiltak innenfor temaene administrasjon og ressurser, verktøy, lokaler og utstyr, kompetanse og samarbeid og møteplasser. Seksjonen vil dessuten delta i ulike prosjekter som støtter opp om folkehelse og gode nærmiljøer.

Nytt digitalt system for tilskuddsordninger

Arbeidet med et digitalt søknads-, saksbehandlings- og rapporteringssystem for tilskuddsordninger fortsetter i planperioden. I 2022 vil det nye verktøyet testes gjennom en pilot. Systemet vil på sikt bidra til en helhetlig forvaltning av tilskuddsordninger i Stavanger kommune.

Plattformen Aktiv kommune

Stavanger kommune har mål om å være regionmotor også innenfor digitale tjenester. Den digitale plattformen Aktiv kommune, som Stavanger både drifter og forvalter på vegne av 16 kommuner, er eksempel på et samarbeid som stimulerer til lokal aktivitet i de ulike kommunedelene.

I planperioden vil saksbehandlergrensesnittet på plattformen bli oppgradert. I tillegg vil Aktiv kommune videreutvikles slik at den også kan fungere som kilde for datadeling under prosjektet Datasjø.

Én dør inn til kommunen

Stavanger kommune vil sørge for at innbyggerne og næringslivet får et reelt digitalt førstevalg, dvs. muligheten til å få svar og løse egne oppgaver via nett. Derfor er én-dør-inn-prinsippet et mål for alle nye digitale løsninger. Eksempler er ny aktivitetsplattform for kommunens innbyggere, innbyggerdialog via app og chatbot – verktøyer som avdelingen skal prioritere i budsjettperioden.

En annen prioritet i årene framover er å forenkle viktige arbeidsprosesser.

Digihjelp for mer selvhjulpne innbyggere

Prosjektet Digihjelpen er et veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse, spesielt tilpasset innbyggere som mangler slik kunnskap. I planperioden skal det gjennomføres fem piloter i utvalgte kommunedeler, og det er lokale behov som skal bestemme kursinnholdet, og hvem som skal være målgrupper.

Driftsbudsjett inklusive endringer

 Linjenr 2022202320242025
  Justert budsjett 2021 28 187 28 187 28 187 28 187
  Endringer    
 ISK7Innbyggerdialog, Finnøy kommunedelsutvalg, økt budsjettramme 350 350 350 350
Stavanger kommune deler ut tilskuddsmidler for å stimulere lag og organisasjoner til å gjennomføre aktiviteter og arrangementer i nærmiljøet (fsk 26/20). Det er kommunedelsutvalgene som behandler søknader og tildeler midlene. Dette er en ny ordning for Finnøy og Rennesøy kommunedeler, og det må sikres like muligheter for tilskudd til initiativer fra befolkningen i disse kommunedelene. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,35 mill. fra og med 2022.
 ISK8Innbyggerdialog, besøksregistreringssystem administrasjonsbygg Stavanger kommune 250 250 250 250
Alle administrasjonsbygg i rådhuskvartalet har besøksregistreringssystem som et alternativ til bemannet publikumsmottak. Lisens- og driftskostnader knyttet til Veni besøksregistreingssystem fordeles på berørte tjenesteområder. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,25 mill. fra og med 2022.
 ISK9Innbyggerdialog, driftsstøtte Frilager 500 500 500 500
Stavanger kommune har inngått en samarbeidsavtale med Frilager, jf. FSK 98/21. Avtalen gjelder fra 02.06.2021 til 31.12.2025. Dette er en avtale om tilskudd som regulerer at kommunale avdelinger og frivillige organisasjoner kan leie gratis utstyr. Tiltak treffer direkte i arbeidet med å realisere kommuneplanens samfunnsdel gjennom grønn spydspiss og gode hverdagsliv. Frilager tar utgangspunkt i deling og gjenbruk, legger til rette for opplevelser og utjevner forskjeller ved å tilgjengeliggjøre utstyr uten kostnad. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,5 mill. til dette formålet fra 2022 og hele planperioden.
  Forslag til budsjettramme 2022-2025 29 287 29 287 29 287 29 287
Tabell 10.6 Innbyggerdialog
Last ned tabelldata (Excel)

10.7 Politisk sekretariat

Politisk sekretariat administrerer det politiske beslutningssystemet i kommunen og skal sørge for at de formelle prosessene fungerer i tråd med lover og reglementer. Avdelingen koordinerer samarbeidet mellom administrasjonen og de folkevalgte og har også ansvaret for ordførerens kontor og kommunens representasjon.

Politisk sekretariat har en sentral rolle i arbeidet med å styrke lokaldemokratiet i kommunen, og skal være en viktig bidragsyter i utviklingen av driftige lokalmiljø. I dette inngår også arbeidet med mangfold og inkludering.

Politisk sekretariats hovedprioriteringer for planperioden:

Videreutvikling av lokaldemokratiet

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det vedtatt ambisiøse planer for kommunedelsutvalgene. Utvalgene har fått utvidet både rolle og mandat, og politisk sekretariat er styrket med to stillinger for å ivareta oppgavene. Hensikten er å styrke nærdemokratiet.

Kommunedelsutvalgene skal involveres så tidlig som mulig i oppstarten av relevante prosesser, slik at vi sikrer lokal forankring. I planperioden fortsetter derfor arbeidet med å fange opp og videreformidle aktuelle temaer, problemstillinger og oppgaver for kommunedelsutvalgene. Det skal legges til rette for god dialog mellom innbyggerne, de folkevalgte og kommuneadministrasjonen. Dette innebærer også utforming og koordinering av lokale involveringsaktiviteter.

Det pågående pilotprosjektet med nærdemokratimidler i Madla og Kvernevik kommunedel vil ha særlig prioritet. I tillegg skal samarbeidet med innbyggertorgene og arbeidet med nærdemokratiet på Finnøy og Rennesøy styrkes.

Digitalisering

I planperioden skal det jobbes aktivt med å utvikle og ta i bruk nyttige digitale løsninger. I dette inngår blant annet arbeidet med å vurdere en digital møteportal for politiske møter. Hensikten er å forenkle, effektivisere og tilgjengeliggjøre den politiske beslutningsprosessen. Dette vil bidra til å styrke lokaldemokratiet, i tillegg vil det også frigjøre tid til å styrke kvaliteten på avdelingens kjerneoppgaver.

Mangfold og inkludering

Stavanger skal være en åpen og inkluderende by. Dette forutsetter at vi bruker mangfold som en ressurs i utviklingen av nærmiljøene. Dialogforum for mangfold og inkludering vil ha en sentral rolle i dette arbeidet. Gjennom involvering og samskaping skal forumet blant annet bidra i arbeidet med å lage en strategiplan for mangfold og inkludering. Arbeidet skal gjøres i tett samarbeid med innbyggere, kommunedelsutvalgene, frivillige lag og organisasjoner, Sølvberget og andre relevante aktører, som blant annet Samarbeidsrådet for tros- og livssyn.

Driftsbudsjett inklusive endringer

 Linjenr 2022202320242025
  Justert budsjett 2021 15 531 15 531 15 531 15 531
  Endringer    
 ISK38Politisk sekretariat, prøveprosjekt økt innbyggerinvolvering, nærmiljøtilskudd00 -500 -500
I tråd med HØP 2021-2024 videreføres tiltaket der kommunestyret innførte et prøveprosjekt med økt innbyggerinvolvering i Madla og Kvernevik kommunedel. Det ble gitt kr 0,5 mill. i budsjettstyrking fram til 2023. Kommunedirektøren foreslår en reduksjon på kr 0,5 mill. fra og med 2024.
 ISK39Politisk sekretariat, reduksjon driftsmidler -400 -400 -400 -400
Kommunedirektøren foreslår å redusere driftsrammen til politisk sekretariat med kr 0,4 mill. i hele planperioden.
  Forslag til budsjettramme 2022-2025 15 131 15 131 14 631 14 631
Tabell 10.7 Politisk sekretariat
Last ned tabelldata (Excel)