Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

7 Oppvekst og utdanning

7 Oppvekst og utdanning

Tjenesteområdet oppvekst og utdanning sørger for tjenester til barn og unge under 18 år: barnehager, skoler, helsestasjon, skolehelsetjeneste, barnevern og kultur- og fritidstilbud. Tjenesteområdet oppvekst og utdanning har omkring 4500 årsverk i 73 virksomheter. I tillegg kommer tilbud i private barnehager som finansieres over Stavanger kommune sitt budsjett.

Sentrale utviklingstrekk i planperioden 2022-2025

Nedgang i antall barn

Befolkningsframskrivingene viser at antallet barn i barnehage- og barneskolealder kommer til å gå ned i årene som kommer. Fødselstallene er lave, og færre unge voksne flytter til kommunen. Utviklingen er imidlertid ulik fra kommunedel til kommunedel. Mens barnetallet i ytre deler av kommunen ventes å bli redusert, kan man få vekst i sentrumsnære bydeler. Utviklingen stiller store krav til kommunens evne til å planlegge og justere antallet barnehageplasser og skoleplasser etter behovet i de ulike kommunedelene framover. Nedgangen i barnetallet vil gi Stavanger kommune reduserte inntekter fra staten.

Skape inkluderende fellesskap

Gode barnehager og skoler som løfter alle barn uavhengig av bakgrunn, er de viktigste bidragene for å skape et samfunn med små forskjeller og like muligheter for alle. Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO peker på at det viktigste grepet vi kan ta for å fremme og styrke en inkluderende praksis i barnehage og skole, er å forbedre kvaliteten på det ordinære, allmennpedagogiske tilbudet. Det innebærer at kommunen skal se det allmennpedagogiske og det spesialpedagogiske tilbudet i sammenheng, for å sikre at alle barn opplever å få et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehagen og i skolen.

Arbeid med inkludering er også viktig for å motvirke sosial ulikhet og for å hindre at levekårsutfordringer går i arv. For å forhindre utenforskap, må kommunen satse på tiltak som bidrar til at barn i lavinntektsfamilier kan delta i sosiale felleskap med andre barn.

Psykiske helseutfordringer hos barn og unge

Ekspertgruppe
Ekspertgruppen har bestått av 12 medlemmer, med fag-, forsknings-, og erfaringskompetanse innenfor psykisk helse, rus og sosialfag. Arbeidet har vært ledet av psykolog Peder Kjøs. 30. april 2021 leverte ekspertgruppen sin rapport Livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk under Covid-19-pandemien.

Regjeringen satte i mars 2021 ned en ekstern ekspertgruppe som skulle sammenstille tilgjengelig kunnskap om de konsekvensene koronapandemien har hatt for folks livskvalitet, psykiske helse og bruk av rusmidler. Gruppen skulle også vurdere konsekvenser av pandemien for tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenestene til befolkningen, og foreslå tiltak for å møte de aktuelle utfordringene.

Ekspertgruppen slår i sin rapport fast at mange fikk redusert sin livskvalitet under pandemien. Et mindretall, særlig grupper som var utsatt fra før, opplevde betydelig økte psykiske helseplager. Barn og unge i sårbare omsorgssituasjoner har vært særlig utsatt. Krisen rammet befolkningen skjevt, noe som kan føre til enda større sosial ulikhet i helse på sikt.

Rapporten viser at tjenestesystemet i hovedsak har fungert godt under pandemien. Noen svakheter i systemet er imidlertid blitt tydeligere. Tilgjengeligheten og kapasiteten i  tjenestene må styrkes og  samordnes bedre. Ekspertgruppen anbefaler at kommunene prioriterer å styrke eksisterende tjenesteapparat, framfor å utvikle og bygge ut nye tjenester. Ekspertgruppen foreslår også tiltak for å styrke samarbeidet mellom det offentlige tjenesteapparatet og frivillige og private tjenester.

Samarbeid med barn

Barns rett til medvirkning er nedfelt i FNs barnekonvensjon. I denne planperioden vil Stavanger kommune prioritere arbeidet med å følge opp strategien Samarbeid med barn i Stavanger. Strategien skal bidra til at kommunen hører barn i saker som angår dem og deres egen hverdag. Barn og unge skal også involveres sterkere i utviklingen av tjenestene. Målet er at dette skal bidra til å gjøre kommunens tjenester bedre og mer treffsikre. ​

Barnevernsreformen – en oppvekstreform

I 2022 trer barnevernsreformen i kraft. Barnevernsreformen gir kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk.

Et hovedmål med barnevernsreformen er at kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging. Hjelpen skal også bli bedre tilpasset barn og familiers behov. Staten forutsetter at reformen skal bidra til at ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet blir mer effektiv.

Barnevernsreformen krever at kommunen styrker sitt forebyggende og tverrsektorielle samarbeid. Reformen kalles derfor også en oppvekstreform.

Sørge for kompetanse der barna er

Kompetanse hos de ansatte i oppveksttjenestene er den viktigste innsatsfaktoren i arbeidet for å skape en god hverdag og en god framtid for barn og unge. Økte kompetansekrav og normer for pedagog- og bemanningstetthet i barnehager og skoler, gir kommunen en utfordring med å skaffe nok kvalifiserte ansatte. Kommunen har også behov for flere helsesykepleiere. Å styrke rekrutteringen og videreutvikle kompetansen hos ansatte og ledere har derfor høy prioritet. Dette er mål som er nedfelt i kommunens nye organisasjonsstrategi 2021-2034.

Stavanger kommune samarbeider med Universitetet i Stavanger og omkringliggende kommuner om kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling. Nasjonale myndigheter ber også kommunene sørge for å bringe kompetansen i støttetjenestene som PPT og helsestasjon- og skolehelsetjeneste nærmere barna i skoler og barnehager.

Oppfølging av kommuneplanens satsingsområder

Hovedoppdraget for tjenesteområdet oppvekst og utdanning er å gi barn og unge et godt utgangspunkt for å mestre hverdagen og voksenlivet. Alle virksomhetene i tjenesteområdet skal arbeide for at barn skal få en god oppvekst og en god grunnopplæring som gir dem tro på seg selv, sine medmennesker og framtiden. Barn skal få ivaretatt sine behov for omsorg, lek og læring og utvikle ressurser til å håndtere livet i et samfunn i rask endring. De må få oppleve trygghet, glede, fellesskap og vennskap.

Barn og unge skal få kompetanse for framtiden. I dette ligger det at de skal få lære grunnleggende ferdigheter som å lese, skrive, regne og bruke digitale verktøy. Men også at de skal bli trygge i seg selv, lære å kommunisere, bygge vennskap, ta vare på seg selv, sine medmennesker og naturen.

Barn og unge skal få oppleve fellesskap og tilhørighet. For at barn skal få tro på seg selv, på samfunnet og på framtiden, er det viktig at alle får kjenne at de hører hjemme og betyr noe i et fellesskap. Virksomhetene i oppvekst og utdanning skal arbeide for inkludering i tjenestene i tråd med Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO og kommunens egen plan for inkludering av barn i lavinntektsfamilier- Barn vil være med!

Kommunen skal arbeide systematisk for å sikre alle like muligheter. Sosial ulikhet går gjerne i arv, og dette er det oppveksttjenestenes oppgave å motvirke.

Kommunen skal ta i bruk barn og unges egne ressurser. Barn og unge skal få delta i beslutninger som gjelder dem selv. Innspill fra barn og unge er verdifulle i arbeidet med å utvikle og forbedre kommunens tjenester og sørge for at tilbudene treffer og virker.

Et styrende prinsipp for alt arbeid for barn og unge, er at innsats og tiltak skal settes inn så tidlig som mulig i barnets liv og være koordinerte. Virksomheter og ansatte i oppvekst og utdanning skal samarbeide om tjenestene til barn – til barnets beste.

Hovedprioriteringer i planperioden 2022-2025

7.1 Sikre barn og unge kompetanser for framtiden

Rekruttere og utvikle kompetanse for kvalitet

Kompetente medarbeidere er den viktigste innsatsfaktoren i arbeidet for å skape en god hverdag, og en god oppvekst og opplæring for barn og unge. Statlige kompetansekrav og normer for bemanningstetthet gir kommunen en stor oppgave med å sikre god rekruttering og sørge for nødvendig videreutdanning og annen kompetanseutvikling. Stavanger kommune prioriterer ulike tiltak for å rekruttere og beholde medarbeidere i barnehage, skole og oppveksttjenestene.

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (Rekomp) er ett av flere virkemidler som skal sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Stavanger kommune samarbeider med kommunene Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, Sola og Strand, private barnehager, Utdanningsforbundet og Universitetet i Stavanger om tiltak som skal styrke den pedagogiske praksisen og videreutvikle kompetansen i barnehagene. Fra høsten 2021 deltar også PPT i nettverkene.

Det utarbeides nå en ny strategi for kvalitet i stavangerbarnehagen. Strategiplanen skal sendes på høring og vil bli lagt fram for politisk behandling våren 2022. Stavanger kommune vil også utarbeide en årlig plan for utvikling av kompetansen i barnehagene. Kompetanseplanen skal bygge på kommunens egen kvalitetsplan, og vil i år også ta opp nasjonale prioriteringer gitt i regjeringens strategi for barnehagekvalitet Barnehager mot 2030 og regionale satsingsområder.

Kommunen prioriterer videreutdanning for lærere gjennom deltakelse i den nasjonale satsingen Kompetanse for kvalitet. Det er innført krav om at alle lærere i grunnskolen som underviser i matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk, skal ha fordypning i faget. Tiltakene for å styrke kompetansen i skolen er nærmere beskrevet i kommunens handlingsplan for kompetanseutvikling i skolene. Planen oppdateres årlig.

Stavanger kommune gjennomfører årlig et program for veiledning av nyutdannede lærere. Nyutdannede barnehagelærere får også profesjonsveiledning de første årene de er i arbeid. Stavanger kommune vil fortsette å prioritere tiltak som kan bidra til å gi nyutdannede en god start på yrkeskarrieren.

Ett av innsatsområdene for å styrke kvaliteten i barnevernet, er å rekruttere og beholde kompetente ansatte og ledere. Kontinuitet og kvalitet i relasjonene til barn og familier er særlig betydningsfullt i barnevernets arbeid. Det er derfor viktig for barneverntjenesten å styrke sin kompetanse i å møte barn og foreldre på en god måte. Kvalitetsplanen En åpnere barneverntjeneste identifiserer tegn på god praksis.

Det er fortsatt mangel på helsesykepleiere. Etter hvert som kommunen overtar en større del av ansvaret for barselomsorgen, vil det også kunne bli en utfordring å skaffe nok jordmødre. Aktiv innsats for både å rekruttere og beholde nok faglig kvalifisert personell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, vil derfor være viktig framover.

Legge til rette for kunst, kultur og opplevelser

Det er viktig at alle barn og unge har tilgang til et mangfold av kunst- og kulturopplevelser med høy kvalitet. Våren 2021 la regjeringen fram en barne- og ungdomskulturmelding Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge. Meldingen ser på samarbeid mellom barnehage, skole og kultursektoren og på kulturskolens rolle i et integreringsperspektiv. Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken er sentrale virkemidler for å nå målene i meldingen. Stortingsmeldingen vil bli retningsgivende for utviklingen av Stavanger kulturskole.

7.2 Gi barn og unge opplevelse av fellesskap og tilhørighet

Barneverns-/ oppvekstreformen forutsetter mer forebygging og samhandling

I 2022 trer barnevernsreformen i kraft. Barnevernsreformen gir kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. Det overordnede målet med reformen er et bedre barnevern ved at tjenestetilbudet skal kunne tilpasses lokale behov. Staten forutsetter at reformen skal bidra til at ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv.

En annen intensjon med barnevernsreformen er å gi kommunene insentiver og muligheter til mer forebygging og mer samarbeid på tvers av tjenester. Selv om reformen først og fremst regulerer barnevernet, er det enighet om at målene best oppnås gjennom endringer i hele oppvekstsektoren. En konsekvens av reformen er derfor at kommunene må styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging i hele oppvekstsektoren. Reformen kalles derfor også en oppvekstreform.

Plan for forebyggende arbeid og god psykisk helse hos barn og unge

I ny barnevernslov er det lovfestet at kommunestyret skal vedta en plan for kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt. Dette skal bidra til overordnet forankring av det forebyggende tilbudet, og at kommunen prioriterer ressurser til dette arbeidet.  Kommunedirektøren vil samordne en slik plan for forebygging med det pågående planarbeidet for psykisk helse for barn og unge. Planen skal synliggjøre sammenhengen i arbeidet for god psykisk helse og livskvalitet hos barn og unge. Den skal gi oversikt over behov, forebyggende innsatser og tiltak, og skal bidra til godt koordinert og samordnet arbeid.

Ny virksomhet for forebyggende psykisk helse og foreldreveiledning

Kommunedirektøren har igangsatt et arbeid med å samle flere av tjenestene som tilbyr foreldreveiledning, fordi tilbudene har fremstått som fragmenterte og lite koordinerte. Oppvekstreformen vil kreve ytterligere styrking av det forebyggende arbeidet for barn og foreldre. Kommunedirektøren foreslår derfor å opprette en ny virksomhet som skal tilby foreldreveiledning og forebyggende tjenester knyttet til barn og unges psykiske helse. Dette vil styrke de universelle, forebyggende tjenestene for barn og unge vesentlig, noe som er hovedintensjonen i oppvekstreformen. Tilbudene i den nye virksomheten skal bidra til å gi familiene hjelp tidligere og vil dermed også kunne redusere behovet for barneverntjenester. Kommunedirektøren tar sikte på at den nye virksomheten kan etableres i løpet av høsten 2022.

KADÅITTEPÅ

For å motvirke de negative konsekvensene av pandemien for barn og unge, har kommunestyret vedtatt en samlet tiltakspakke på kr 23,6 mill. med navnet KADÅITTEPÅ. Kr 5,0 mill. er allerede finansiert innenfor eksisterende budsjettramme til grunnskole. Kommunedirektøren foreslår å bevilge ytterligere kr 18,6 mill. i 2022 for å fullfinansiere de øvrige tiltakene i KADÅITTEPÅ: et nytt ambulerende innsatsteam for barn i alderen 12-18 år, flere stillinger i PPT, uteseksjonen og skolehelsetjenesten, prosjektet Ungjobb og spørretjenesten Foreldre spør. Tiltakene styrker innsatsen på psykisk helse-feltet vesentlig, og vil særlig komme sårbare barn og unge til gode.

Utenforskapskommisjon

Våren 2021 ble det i Stavanger opprettet en egen utenforskapskommisjon. Kommisjonen undersøker hvordan unge voksne er blitt rammet av pandemien, og hvordan Stavanger som lokalsamfunn kan bekjempe utenforskap nå og i framtiden. Utenforskapskommisjonen vil legge fram to delrapporter med forslag til tiltak. Den første delrapporten kom i september 2021 og beskriver pandemiens innvirkning på unge i Stavanger og gir anbefalinger om hvordan vi som kommune og lokalsamfunn bør ivareta denne gruppen framover. Kommisjonen er samstemt og tydelig i sin konklusjon: Unge har blitt særlig hardt rammet av pandemien. To av rapportens viktigste funn er at unges psykiske helse har blitt klart forverret under pandemien, og at pandemien har rammet hardest de som var sårbare fra før. Flere unge har opplevd ensomhet, psykisk uhelse og alvorlige psykiske vansker. Funnene er gjennomgående og alvorlige. Den andre delrapporten er ventet i november 2021.

Et inkluderende barnehagemiljø

Stavanger kommune er opptatt av å sikre et inkluderende barnehagemiljø og et likeverdig tilbud i tråd med nasjonale føringer. Fra høsten 2021 er Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud avviklet og det spesialpedagogiske tilbudet i barnehagene er organisert på en ny måte. De voksne som gir spesialpedagogisk hjelp, er nå tilsatt i barnehagene, og barnehagene skal samarbeide tettere med rådgivere og spesialpedagoger hos PPT. Den nye organiseringen skal styrke barnehagenes kapasitet til å forebygge og gi barn tidlig hjelp og riktig støtte. Målet er styrke det såkalte laget rundt barnet.

Raskere inkludering av flerspråklige barn på nærskolen

Barnehage og skole er særlig viktig for flerspråklige barns språkutvikling i norsk, og for deres videre integrering i det norske samfunnet. Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på, tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO peker på at det overordnete målet er å videreutvikle kvaliteten i barnehager og skoler, slik at alle barn og elever får lære, mestre og utvikle seg i et inkluderende fellesskap. For å styrke flerspråklige barns tilhørighet og integrering på nærskolen, er innføringstilbudet ved Johannes læringssenter lagt om fra høsten 2021. Johannes læringssenter arbeider nå enda mer målrettet enn før med å styrke nærskolenes kompetanse til å ivareta og gi et godt opplæringstilbud til flerspråklige elever.

7.3 Ta i bruk barn og unges egne ressurser

FNs barnekonvensjon skal prege det daglige arbeidet for barn og unge i Stavanger. Dette betyr blant annet at kommunen skal samarbeide med barn og unge i saker som angår dem. Barnekonvensjonen har fire generelle prinsipper, som handler om ikke-diskriminering, barnets beste, barnets rett til liv og utvikling, og barnets rett til å bli hørt. Disse prinsippene er viktige for å forstå de andre bestemmelsene i barnekonvensjonen.

Egen strategi for samarbeid med barn

Stavanger kommunestyre vedtok i sak 70/21 våren 2021 en egen strategi for samarbeid med barn: Samarbeid med barn i Stavanger. Strategien skal både ivareta barns medvirkning i egen hverdag og bidra til at barn deltar i å utvikle tjenestene.  Strategien er utformet i tråd med barnekonvensjonens bestemmelser om barns grunnleggende rettigheter. Den er felles og forpliktende for hele oppvekstområdet og skal gi retning for hvordan ledere og ansatte i kommunens oppveksttjenester skal samarbeide med barn og bruke deres kunnskap for å utvikle gode tjenester.

Samarbeid med barn og foreldre i barneverntjenesten

Kunnskap fra barn er nødvendig for å utvikle enda bedre oppveksttjenester, og barneverntjenesten i Stavanger har over flere år arbeidet systematisk med dette. Barneverntjenesten skal være en åpen tjeneste der barn og foreldre opplever å bli møtt med respekt og å ha innflytelse. Det skal legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til det beste for barnet. Medvirkning fra barn og unge skal få fram barnets perspektiv, og skal bidra til at avgjørelser er til barnets beste.

Medvirkningsarbeid i Ungdom og fritid

Medvirkning ligger til grunn for alt arbeid med å utvikle kultur-, ferie- og fritidstilbud til barn og unge. I virksomheten Ungdom og fritid blir barn og unge involvert i utviklingen av aktivitetene. Dette er viktig for at unge skal oppleve tilbudene som interessante og attraktive. Attraktive tilbud med lav eller ingen egenandel er viktig for at alle skal kunne delta.

7.4 Arbeide systematisk for å gi alle like muligheter

Utjevne sosiale ulikheter

Arbeidet for å utjevne sosiale ulikheter skal fortsatt prioriteres høyt. Barn som lever i familier med lav inntekt skal få gode utviklingsmuligheter og gode oppvekstforhold. Barn vil være med! Plan for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019–2022, inneholder en rekke tiltak og satsinger for å forebygge og kompensere for konsekvensene av å leve med lav inntekt.

En viktig satsing i planen er tiltaket Nye mønstre- trygg oppvekst, hvor foreldre og barn i lavinntektsfamilier får tilbud om femårig koordinert tverrsektoriell innsats fra familiekoordinatorer. Familiene har ofte omfattende utfordringer med behov for tjenester både for voksne og barn.

Nye mønstre – trygg oppvekst er en modell utviklet av Kristiansand kommune, med følgeforskning finansiert av Forskningsrådet. Stavanger deltar i et kommunesamarbeid med Kristiansand og 11 andre Agder-kommuner om denne modellen.

Områdesatsing på Storhaug

Overgangen til skole og SFO
Mange barn og elever opplever overgangen fra barnehage til skole som spennende og fylt av forventninger med nye utfordringer og muligheter og nye venner. Enkelte barn og elever strever ekstra i overgangene. De kan oppleve at det er lite sammenheng og kontinuitet mellom virksomhetene.
Meld.St.6 – Tett på s. 26

Stavanger kommune har inngått et langsiktig samarbeid med staten om områderettet innsats i Storhaug kommunedel. Målet med områdesatsingen er å forbedre befolkningens sosiale og miljømessige levekår og å utvikle løsninger og programmer som skaper god helse. Ett av satsingsområdene på Storhaug er inkludering gjennom tidlig innsats i oppveksttjenestene. Blant annet får nå alle førskolegruppene og førsteklassene på Storhaug en egen «overgangskoffert» for å gjøre overgangen til skole og SFO mykere. 

Områdesatsingen på Storhaug finansieres av både staten og Stavanger kommune, budsjettet er på rundt kr 13 mill. hvert år, og til sammen er det snakk om en tiårig satsing til over kr 100 mill.

Ordninger for friplass og moderasjon i barnehage og SFO

Ved behandlingen av Handlings– og økonomiplan 2020-2023, ble det i Stavanger vedtatt å innføre gratis SFO for alle elever på 1. trinn. Foreløpig oversikt over inntekter og utgifter i SFO per høsten 2021 tyder på at netto kostnadene til ordningen er noe høyere enn budsjettert. Kommunedirektøren foreslår i den forbindelse å øke SFO-budsjettet med kr 10 mill.

Fra høsten 2021 er det innført inntektsgradert foreldrebetaling i SFO for alle barn i SFO. Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre 6 % av samlet inntekt i husstanden for et barn i heltid i SFO. Dette er en nasjonal moderasjonsordning som erstatter den tidligere lokale ordningen med 60 prosent friplass i SFO for familier med lav inntekt. Kommunedirektørens forslag til egenbetalingssatser i barnehage og SFO er nærmere omtalt i kapittel 14.

7.5 Sikre tidlig og tverrfaglig innsats

Samhandling og samarbeid er avgjørende for å skape gode tjenester. Stavanger kommune satser på tverrfaglighet i oppveksttjenestene. Blant annet skal styrket skolehelsetjeneste og styrket samarbeid mellom skolen og barneverntjenesten bidra til helhet og sammenheng i oppveksttjenestene.

Samarbeid mellom skole og barneverntjenesten

Samarbeidsavtale mellom barneverntjenesten og Stavanger-skolene er iverksatt. Alle skoler i Stavanger har fått egne kontakter i barneverntjenesten, og disse skal delta i skolenes ressursteam to ganger per halvår. Barneverntjenesten skal arrangere årlige halvdags kompetansesamlinger og fagdager for utvalgte ansatte ved alle skoler.

Tverrfaglige barnehageteam og ressursteam

Arbeidet med tidlig innsats i barnehagene har de siste årene blitt koordinert gjennom åtte tverrfaglige barnehageteam. Teamene består av ressurspersoner fra PPT, barnevern, helsestasjon, fysio- og ergoterapitjenesten og veilederkorpset for flerspråklige barn. Teamene skal, i samarbeid med barnehagene, bidra til å styrke kvaliteten i barnehagetilbudet, slik at barn som trenger ekstra støtte ivaretas på en god måte.

Det er fra høsten 2021 etablert ressursteam i de kommunale barnehagene, og ordningen vil nå også bli prøvd ut i de private barnehagene. Ressursteamene skal bidra til en tettere kontakt mellom barnehagen og PPT, og vil være en viktig støtte i arbeidet med å øke den spesialpedagogiske kompetansen i barnehagen.

7.6 Barnehager

Barnehagene gir et pedagogisk tilbud til barn i alderen 1-5 år. Kommunen skal sørge for at alle barn med lovfestet rett til barnehageplass får tilbud om plass. Rundt 38 prosent av plassene tilbys i private barnehager og 62 prosent i kommunale barnehager. Kommunen har også egne avdelinger i barnehager for ekstra oppfølging av enkelte barn, bl.a. nyankomne flyktningbarn og barn med store funksjonsvansker. I tillegg har Stavanger åpne barnehager som gir et tilbud til alle familier med barn som ikke har barnehageplass.

Hovedprioriteringer i planperioden 2022-2025

Barnehageplasser i nærmiljøet

Stavanger kommune arbeider for å få en best mulig fordeling av barnehageplasser mellom kommunedelene. Målet er at alle barn skal få plass i barnehage i nærheten av der de bor. Det er særlig de sentrumsnære kommunedelene som har underskudd på barnehageplasser.

Det skal bygges to nye barnehager på Storhaug og en ny barnehage på Våland. I tillegg er det behov for å erstatte eldre og midlertidige bygg med nye, uten at antall plasser øker.

Befolkningsframskrivingene viser at antallet barn i barnehagealder kommer til å gå ned i årene som kommer. Fødselstallene er lave, og færre unge voksne flytter til kommunen. Det vil derfor bli nødvendig å redusere antall barnehageplasser i områder med overkapasitet. Forslag om avvikling av plasser er nærmere omtalt i barnehagebruksplanen som legges fram i november 2021.

Ekstra barnehageopptak

Stavanger skal være en attraktiv by å etablere seg i for barnefamilier. Kommunestyret vedtok derfor i Handlings– og økonomiplan 2021-2024 å innføre et ekstra barnehageopptak 15. august. Fra og med barnehageåret 2021-2022 gjennomføres det både et ekstra opptak i august og månedlige opptak gjennom året.

Kvalitetsutvikling i stavangerbarnehagen

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage er ett av flere virkemidler som skal sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Stavanger kommune samarbeider med kommunene Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, Sola og Strand, private barnehager, Utdanningsforbundet og Universitetet i Stavanger om tiltak som skal styrke den pedagogiske praksisen og videreutvikle kompetansen i barnehagene. Fra høsten 2021 deltar også PPT i nettverkene.

Det utarbeides nå en ny strategi for kvalitet i stavangerbarnehagen. Strategien skal bygge på barnehagens grunnlagsdokumenter, videreføre viktige områder fra tidligere kvalitetsplaner og utvikle nye satsningsområder i tråd med nasjonale og lokale føringer. Strategiplanen skal sendes på høring og vil bli lagt fram for politisk behandling våren 2022.

Et godt barnehagemiljø

Fra 1. januar 2021 er det innført en ny bestemmelse i barnehageloven (§§ 41-43) som skal sikre alle barn et trygt og godt barnehagemiljø. Barnehagene har fått en aktivitetsplikt etter mønster av den aktivitetsplikten som skolene i dag har. Stavanger kommune er i gang med et arbeid som skal sikre at aktivitetsplikten blir godt innarbeidet og fulgt opp i barnehagene.

Spesialpedagogisk hjelp i barnehagene

Fra høsten 2021 er det spesialpedagogiske tilbudet i barnehagene organisert på en ny måte. Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud ble avviklet fra 1. august 2021. De voksne som gir spesialpedagogisk hjelp, er nå tilsatt i barnehagene, og barnehagene skal samarbeide tettere med rådgivere og spesialpedagoger hos PPT. Arbeidet med å iverksette ny organisering og nye arbeidsformer, i både kommunale og private barnehager, for å få den til å fungere etter intensjonen, vil være en prioritert oppgave for Stavanger kommune kommende år.

Ny organisering bygger på kursen som er staket ut i Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Formålet er å styrke den spesialpedagogiske kompetansen i barnehagene og slik øke barnehagenes kapasitet til å gi barn tidlig hjelp og riktig støtte.

Bemanning i barnehagene

Det er et mål å styrke grunnbemanningen i barnehagene og få ned sykefraværet. Kommunestyret vedtok i Handlings- og økonomiplan 2020-2023, sak 61/19, å opprette kommunale bemanningssentre. På bakgrunn av faglige, økonomiske og administrative vurderinger etableres bemanningssenter stegvis. Man starter med at de største barnehagevirksomhetene skal få tilsatt personer i faste vikarstillinger, noe som vil gi økt forutsigbarhet og trygghet for barna. Dette vil også bidra til å redusere utgiftene til kjøp av tjenester fra vikarbyrå.

Driftsbudsjett inklusive endringer

 Linjenr 2022202320242025
  Justert budsjett 2021 1 215 855 1 215 855 1 215 855 1 215 855
  Endringer    
 OU15Barnehage, antall barn i barnehagen - nedgang -23 000 -52 000 -70 000 -70 000
Antall barn i barnehagealder fortsetter å gå ned. Prognosene tyder på at antallet vil falle ytterligere utover i planperioden. Kommunedirektøren foreslår på bakgrunn av dette, å redusere barnehagerammen med kr 23 mill. i 2022, kr 52 mill. i 2023 og kr 70 mill. i 2024 og 2025.
 OU16Barnehage, spesielt tilrettelagte avdelinger (STA) - endret organisering -500 -500 -500 -500
I HØP 2020-2023, ble det vedtatt å endre organiseringen i de spesielt tilrettelagte avdelingene som har færrest barn. De to største avdelingene, Auglend og Stokkatunet, beholdes som i dag, mens de øvrige avdelingene integreres i det ordinære tilbudet i barnehagen. Tiltaket gir en årlig besparelse på kr 0,5 mill.
 OU17Barnehage, ressurssenter for styrket barnehagetilbud – ny organisering -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
I HØP 2020-2023 ble det vedtatt å endre organiseringen og finansieringen av det spesialpedagogiske barnehagetilbudet. Endringen trådte i kraft høsten 2021. Ressurssenteret er avviklet og den spesialpedagogiske kompetansen inkluderes sterkere i barnehagenes ordinære drift. Det er beregnet at omorganiseringen vil gi innsparing i administrasjonskostnader på kr 2 mill. årlig. Nye beregninger viser at også antallet vedtakstimer kan ventes å gå ned. Fra 2022 er dette ventet å gi ytterligere kr 4 mill. i reduserte kostnader per år, og kommunedirektøren har lagt inn en budsjettreduksjon på kr 6 mill. årlig fra og med 2022.
 OU18Barnehage, økte inntekter fra foreldrebetaling -6 300 -6 300 -6 300 -6 300
I statsbudsjettet er det fastsatt at prisen for en heltidsplass i barnehage skal være maks kr 3 315 per måned i 2022. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Prisøkningen vil gi kommunen kr 6,3 mill. i økte årlige inntekter.
 OU19Barnehage, justering av tilskuddet til private barnehager 11 000 11 000 11 000 11 000
Kommunen skal yte tilskudd til driften av alle godkjente barnehager i kommunen. Finansieringen av de private barnehagene skal være likeverdig med de kommunale. Tilskuddssatsen justeres årlig med bakgrunn i regnskapene for de kommunale barnehagene to år tilbake i tid, korrigert for lønn- og prisvekst. Årets justering i tilskuddet vil gi kommunen en merutgift på kr 11 mill.
 OU20Barnehage, oppstart av Strømvig barnehage - inventar og utstyr 300 000
Nye Strømvig barnehage skal etter planen åpne i desember 2022. Det settes av kr 0,3 mill. til å kjøpe inn inventar og utstyr i 2022.
 OU21Barnehage, oppstart av Teknikken barnehage - inventar og utstyr 600 000
Nye Teknikken barnehage skal etter planen åpne i desember 2022. Det settes av kr 0,6 mill. til å kjøpe inn inventar og utstyr i 2022.
 OU22Barnehage, ekstra barnehageopptak -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
Ved behandlingen av HØP 2021-2024, ble det vedtatt å gjennomføre et ekstra barnehageopptak for å øke fleksibiliteten for tilflyttere. Kostnadene til tiltaket viste seg å være lavere enn antatt. Kommunedirektøren foreslår derfor at tiltaket finansieres innenfor gjeldende rammer, og at bevilgningen utgår fra 2022.
 OU23Barnehage, flere barnehagelærere 1 000 1 000 1 000 1 000
Regjeringen foreslår gjennom statsbudsjettet 2022 et mål på 50 % barnehagelærere innen 2025. Kommunene skal legge til rette for flere barnehagelærere i grunnbemanningen. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 1 mill. årlig i perioden.
  Forslag til budsjettramme 2022-2025 1 182 955 1 153 055 1 135 055 1 135 055
Tabell 7.1 Barnehager
Last ned tabelldata (Excel)

7.7 Skole og SFO

Grunnskolen i Stavanger gir opplæringstilbud til alle barn og unge som er bosatt i kommunen. Rammene for tilbudet er gitt gjennom opplæringsloven og læreplanverket for grunnskolen. Opplæringen tilpasses evner og forutsetninger hos den enkelte, og skolen samarbeider med foreldrene om elevenes læring.

Elever som ikke har, eller kan få, tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett på spesialundervisning. Elever som ikke kan tilstrekkelig norsk til å følge den ordinære opplæringen, har rett til særskilt språkopplæring.

Skolefritidsordningen (SFO) er et fritidstilbud før og etter skoletid for elever på 1.-4. trinn og for funksjonshemmede elever opp til 16 år.

Hovedprioriteringer i planperioden 2022-2025

Skolen etter koronapandemien – et løft for trivsel og læring

Arbeidsgruppe
15. juni 2021 leverte arbeidsgruppen sin rapport Skolen etter koronapandemien. Et løft for trivsel og læring.

I mai 2021 satte regjeringen ned en arbeidsgruppe som skulle foreslå tiltak for å bøte på konsekvensene av pandemien for barn, unge og voksne i skolen og gi dem mulighet til å ta igjen tapt faglig og sosial læring. Arbeidsgruppen peker på to hovedutfordringer: mangel på tilhørighet for alle elever i det faglige og sosiale læringsfellesskapet, og det at noen elever og elevgrupper er ekstra hardt rammet av pandemien.

Stavanger kommune har vedtatt den lokale tiltakspakken KADÅITTEPÅ for å bøte på konsekvensene av pandemien for barn og unge. Blant annet er det satt av kr 7,7 mill. til miljøveiledere i ungdomsskolen. Tiltaket bygger på den såkalte Kvernevik-modellen, hvor miljøveileder er en del av skolen, lett tilgjengelig for elever og foreldre som trenger noen å snakke med, få råd, hjelp og veiledning. Miljøveileder skal også være et kontaktpunkt med øvrig hjelpeapparat. Samtidig skal miljøveilederne ha et samarbeid med lag og foreninger i lokalmiljøet for å sikre gode og inkluderende tiltak rundt ungdommene.

Styrket svømmeopplæring

Satsingen på grunnleggende svømmeopplæring gjennom prosjektet SvømStavanger videreføres, jf. sak 17/21 og sak 4/20 til utvalg for oppvekst og utdanning. Skoleåret 2021-22 deltar 19 skoler i prosjektet, og fra høsten 2022 vil alle elever på andre og fjerde trinn i Stavanger kommune få tilbud om grunnleggende svømmeopplæring gjennom dette prosjektet. Tiltaket er sosialt utjevnende og øker motivasjonen hos elevene. SvømStavanger er støttet med folkehelsemidler. Kommunedirektøren foreslår en økning i bevilgningen i 2022, for å sikre at alle barneskoler kan inkluderes i SvømStavanger fra høsten 2022.

På ungdomstrinnet gis det fra skoleåret 2021-22 tilbud til alle elever på 9. trinn om kurs i selvberging og livredning utendørs. Opplegget kalles Trygg i vann og er et samarbeid med Redningsselskapet.

Demokrati, medborgerskap og aktiv elevmedvirkning i skolen

Skolen skal gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis. Elevene har uttrykt at de ønsker en skole preget av elevaktivitet, mestringsopplevelser, gode relasjoner til medelever og voksne som de har tillit til. Strategiplanen Stavangerskolen mot 2025 – strategi for kvalitet framhever «aktiv elevmedvirkning» som ett av fire prinsipper som stavangerskolene skal rette særskilt oppmerksomhet mot, og som skal ligge til grunn for alle skolenes praksis.

Fram mot 900-årsjubileet Stavanger 2025 vil ungdomsskoleelever bidra til å utvikle ulike jubileumsprosjekter. Ungdom og fritid har utarbeidet et medvirkningsopplegg som bygger på, og utnytter erfaringene fra, et samarbeidsprosjekt gjennomført med ungdomsskoleelever i Hillevåg i 2020. Elevene vil få erfaring med ungdomsdemokrati og medborgerskap i praksis – i tråd med intensjonene i de nye læreplanene i skolen.

Nye læreplaner i skolen
Fra skoleåret 2021-22 har skolen fått nye læreplaner i alle fag og på samtlige trinn.

Fra skoleåret 2021-22 har skolen fått nye læreplaner i alle fag og på samtlige trinn. Fagene i skolen er de samme, men innholdet i fagene fornyes. De nye læreplanene er mindre omfattende enn de foregående og inneholder det aller viktigste elevene skal lære. Det er 14 år siden læreplanene ble endret sist. Fagfornyelsen skal sikre at elevene får den kompetansen de vil trenge i framtiden.

Fagfornyelsen

Arbeidet med å innføre de nye læreplanene i skolen blir en viktig oppgave i årene som kommer. Strategiplanen Stavangerskolen mot 2025 – strategi for kvalitet gir retning for dette arbeidet. Stavanger kommune samarbeider med andre kommuner i regionen, og med universitet og høyskoler, om kompetanseutviklingstiltak som skal løfte skolekvaliteten basert på lokale behov.

Gi elevene digital kompetanse

Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. I læreplanene står elevaktive undervisningsformer og teknologi sentralt. Elevene skal opparbeide digital kompetanse og digital dømmekraft, noe de gjør best gjennom egne erfaringer. Stavanger kommune prioriterer derfor at alle elever skal ha tilgang til sitt eget nettbrett og investerer i å gi skolene tilgang til gode digitale læremidler og verktøy.

Teknologien skal være en ressurs i læringsarbeidet og gi elevene best mulig læringsutbytte i hvert enkelt fag. Ressursgruppen for IKT i stavangerskolen vil fortsette å følge opp de pedagogiske IKT-veilederne og de øvrige ansatte på skolene for å sikre en bevissthet rundt når, hvorfor og hvordan digitale læremidler og verktøy skal brukes.

Samarbeid i skolens ressursteam

Kommunen skal fortsette å forbedre sitt arbeid for barn som har behov for ekstra oppfølging. I Stavanger skal ressursteamordningen fungere som en samarbeidsarena mellom skole, PPT, Lenden og barneverntjenesten. Ressursteamet skal bidra til at skolen også arbeider for å utvikle sitt eget system og sin praksis, samtidig som det settes inn tiltak for å hjelpe den enkelte eleven. Hyppige samarbeidsmøter i ressursteam skal bidra til at elever med særskilte behov får hjelp og støtte tidlig, at hjelpen er tilpasset den enkelte og gis i et inkluderende fellesskap. Enkeltsaker skal drøftes i ressursteam, og tiltak prøves ut og evalueres, før eventuell henvisning til PPT. Det er forventet at andelen elever som henvises til PPT på sikt vil gå ned, når de nye retningslinjene for ressursteam er godt innarbeidet. Et tettere samarbeid på systemnivå skal øke kvaliteten på det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske tilbudet på skolen.

Kortere tid i innføringstilbud

Fra høsten 2021 er innføringstilbudet for nyankomne flerspråklige elever ved Johannes læringssenter lagt om. Elevene begynner nå raskere på sin nærskole. Målet er at dette skal bidra til at elevene blir raskere og bedre integrert i nærmiljøet. Innføringsskolen og veilederkorpset ved Johannes læringssenter veileder og styrker kompetansen på skolene for å sette dem i stand til å ivareta og følge opp elevene på en god måte.

Vurdere organiseringen av Lendens oppgaver

Kommunedirektøren har satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere samarbeidet og ansvarsfordelingen mellom Lenden og PPT. Målet er å gi et kunnskapsgrunnlag og skissere samarbeidsløsninger som kan gi det beste tilbudet til barna. Hjelpen skal gis tidlig og der barna er i det daglige. Det ligger også i mandatet at arbeidet i skolenes ressursteam skal forsterkes og at forslagene skal følge de prioriteringene som er gitt i Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO og i Kompetanseløftet for spesialpedagogikk.

SFO for alle

Høsten 2020 innførte Stavanger kommune gratis SFO for alle elever på 1. trinn. Tiltaket har vist seg å være noe dyrere enn budsjettert. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke budsjettet med kr 10 mill. for å finansiere denne ordningen.

Driftsbudsjett inklusive endringer

 Linjenr 2022202320242025
  Justert budsjett 2021 1 607 991 1 607 991 1 607 991 1 607 991
  Endringer    
 OU29Grunnskole, redusert bosetting av flyktninger - nedtrapping av midler til språkopplæring -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
I 2017 ble skolerammen styrket med kr 3 mill. for å dekke økte utgifter til språkopplæring i skolene som følge av økt bosetting av flyktninger. Bevilgningen skulle trappes ned i perioden, og midlene utgår fra 2022.
 OU30Grunnskole, anskaffe nytt barnehage- og skoleadministrativt system -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Budsjettet for 2021 ble styrket med kr 1 mill. for å anskaffe nytt barnehage- og skoleadministrativt system. Systemet er nå kjøpt inn, og bevilgningen utgår fra 2022.
 OU31Grunnskole, avvikle lokal ordning med lavinntektsmoderasjon i SFO -4 300 -4 300 -4 300 -4 300
I statsbudsjettet for 2020 ble det vedtatt en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO. På denne bakgrunn er kommunens egen ordning med lavinntektsmoderasjon avviklet og kommunedirektøren foreslår å redusere rammene med kr 4,3 mill. årlig.
 OU32Grunnskole, prøveprosjekt skolemat 6 000 6 000 6 000 6 000
Ved behandlingen av HØP 2020-2023 ble det vedtatt å innføre en prøveordning med gratis skolemat. Ordningen prøves ut på utvalgte ungdomsskoler i levekårsutsatte områder og kommunedirektøren foreslår å videreføre prosjektet med kr 6 mill. årlig i perioden.
 OU33Grunnskole, ny nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 900 900 900 900
Ved behandlingen av HØP 2021-2024, ble det vedtatt å øke grunnskolerammen for å finansiere den nye nasjonale ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO. Fra høsten 2021 skal ingen betale mer enn 6 % av samlet inntekt i husstanden for et barn i heltid i SFO. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med 0,9 mill. årlig for å dekke opp for mindreinntekten.
 OU34Oppvekst og utdanning, ekstrabevilgning knyttet til koronapandemien utgår -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
I 2021 ble budsjettrammen til oppvekst og utdanning styrket med kr 10 mill. Formålet var å kunne ivareta og opprettholde god drift i virksomhetene under koronapandemien. Midlene utgår fra 2022.
 OU35Grunnskole, redusert finansiering av Newton-rommet på Oljemuseet -300 -300 -300 -300
Ved behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det, av budsjettmessige hensyn, vedtatt å redusere finansieringen av Newton-rommet.
 OU36Grunnskole, redusert tilskuddssats i særskilt tilrettelagte opplæringstilbud -500 -500 -500 -500
Ved behandlingen av HØP 2021-2024 ble det vedtatt å redusere tilskuddssatsen i STOLT noe ned. Budsjetteffekten av endringen er kr 0,5 mill. årlig fra 2022.
 OU37Grunnskole, omstilling Lenden0 -6 000 -6 000 -6 000
Ved behandlingen av HØP 2021-2024 ble det vedtatt å igangsette et arbeid for å redusere bruken av alternative skoletilbud, samordne tilbud om foreldreveiledning og styrke inkluderingen av elevene på egen nærskole. En sak om samarbeid og arbeidsfordeling mellom skolene, Lenden og PPT er under utarbeiding og vil bli lagt fram våren 2022. Endringen vil gi reduserte driftsutgifter på Lenden på kr 6 mill. fra 2023.
 OU38Grunnskole, elevtallsendring 11 000 11 000 11 000 11 000
Framskrivingen av folkemengden for 2022 viser at Stavanger kommune kan vente at antallet barn i grunnskolealder vil gå opp med 181 fra 1. januar 2021 til 1. januar 2022. Elevtallet på barnetrinnet ventes å gå ned med 6 elever, mens elevtallet på ungdomstrinnet ventes å øke med 187 elever. På denne bakgrunn foreslår kommunedirektøren å øke skolerammen med kr 11 mill.
 OU39Grunnskole, reduserte foreldrebetalinger i skolefritidsordning 10 000 10 000 10 000 10 000
Da ordningen med gratis SFO ble innført, ble det budsjettert med et inntektstap på kr 30 mill. årlig. Regnskapstallene tyder på at det reelle inntektstapet knyttet til ordningen med gratis SFO på 1. trinn er en del høyere enn budsjettert. I tillegg til at om lag 1500 førsteklassinger har fått betalingsfri som følge av ordningen med gratis SFO på 1. trinn, gikk antallet elever som benytter SFO på 2.-4. trinn ned skoleåret 2020-2021. For å sikre finansieringen av SFO-tilbudet, må det bevilges ytterligere kr 10 mill. årlig i planperioden.
 OU40Grunnskole, foreldrebetaling, skolefritidsordning, prisjustering -1 770 -2 700 -2 700 -2 700
Kommunedirektøren foreslår å justere opp prisene i skolefritidsordningen tilsvarende kommunal deflator, med 2,8 %, fra 1. august 2022. Prisen blir etter dette kr 3 277 kroner for en 100 % plass og kr 2 255 for en 60 % plass i SFO. Nasjonal moderasjonsordning gjelder, og ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten for en heltids plass i SFO.
 OU41Grunnskole, lisenskostnad nytt skole- og barnehageadministrativt system 2 500 2 500 2 500 2 500
Det er anskaffet et nytt skole- og barnehageadministrativt system. Systemet skal ivareta barnehageopptaket på en bedre måte enn i dag, forenkle og forbedre arbeidsprosesser og brukeropplevelser og ivareta behovet for kommunikasjon mellom skole, hjem og barnehage. Årlig lisenskostnad er kr 2,5 mill. og kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med 2,5 mill. årlig.
 OU42Grunnskole, Newtonrommet -fullfinansiering 300 300 300 300
I HØP 2021-2024 foreslo kommunedirektøren å si opp avtalen med Oljemuseet om Newtonrommet. Tiltaket ville gitt en innsparing på kr 0,8 mill. Ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen, vedtok kommunestyret å videreføre avtalen om Newton-rommet. Kommunestyret bevilget kr 500 000 til tiltaket. For å kunne videreføre avtalen, må tiltaket fullfinansieres og kommunedirektøren foreslår å styrke tiltaket med kr 0,3 mill. årlig.
 OU43Grunnskole, rektorskole korrigering opsjon utløses ikke -2 300 -2 300 -2 300 -2 300
Ved innlegging av tiltak til HØP 2021-2024 ble det lagt inn feil tall utover 2021. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere budsjettrammen med kr 2,3 mill. årlig i perioden.
 OU44Grunnskole, skoleskyss utgiftsøkning 4 000 4 000 4 000 4 000
Ved kommunesammenslåingen ble det i konsolidert budsjett lagt inn kr 2,4 mill. til skoleskyss i Rennesøy og Finnøy kommune. Utgiftene til skyss i kommunedelene er langt høyere enn dette. I tillegg har også skyssutgiftene generelt i kommunen økt de senere årene. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen til skoleskyss med kr 4 mill. årlig i perioden.
 OU45Grunnskole, økte utgifter til spesialundervisning og særskilt språkopplæring i friskoler 4 000 4 000 4 000 4 000
Antallet barn i Stavanger som går i friskoler har økt. Dette gir også en økning i behovet for spesialundervisning og særskilt språkopplæring i friskoler. Elevens hjemkommune har etter friskoleloven § 3-6 plikt til å dekke utgiftene til spesialundervisning i friskoler på lik linje med offentlige skoler. § 3-5 i samme lov fastsetter at hjemkommunen skal dekke utgiftene til særskilt språkopplæring. Antallet vedtak om spesialundervisning i friskoler har økt fra om lag 65 i 2018 til om lag 120 i 2021. Antallet vedtak om særskilt språkopplæring i friskoler har økt fra 2 i 2018 til om lag 20 i 2021. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 4 mill. årlig i perioden.
 OU46Grunnskole, SvømStavanger utrulling 500 1 000 2 500 2 500
I SvømStavanger samarbeider Stavanger kommune med Norsk svømmeforbund og alle svømmeklubbene i Stavanger om svømmeopplæring for 4. klassinger og vanntilvenning for 2. klassinger. Stavanger har prøvd ut denne typen svømmeopplæring på utvalgte skoler og resultatene og tilbakemeldingene fra elever og lærere er svært gode. I 2021 er tiltaket delvis finansiert gjennom folkehelsemidler. Fra 2022 vil prosjektet utvides til å gjelde alle skolene i Stavanger, og fra 2024 vil tiltaket gå inn i ordinær drift og kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med kr 0,5 mill. i 2022 og kr 1 mill. i 2023 og kr 2,5 mill. i 2024 og 2025.
 OU47Grunnskole, utvide timetallet i grunnskolen i naturfag 2 700 6 500 6 500 6 500
Solbergregjeringen foreslår i Statsbudsjettet 2022 å utvide timetallet i grunnskolen i naturfag. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet til skolerammen med kr 3 mill. årlig.
  Forslag til budsjettramme 2022-2025 1 628 221 1 625 591 1 627 091 1 627 091
Tabell 7.2 Skole og SFO
Last ned tabelldata (Excel)

7.8 Johannes læringssenter

Johannes Iæringssenter gir opplæring til nyankomne flyktninger og innvandrere (barn, ungdom og voksne), og til voksne som har behov for fornyet grunnskoleopplæring eller opplæring etter sykdom eller skader.

Hovedoppgaven til senteret er å gi opplæring i norsk og andre grunnskolefag, informere om det norske samfunnet og stimulere til aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Veilederkorps for opplæring av flerspråklige elever i skolen og for flerkulturelt arbeid i barnehagene er også lagt til Johannes læringssenter. Virksomheten er også et ressurssenter for personer over 18 år som har betydelig redusert syn eller hørsel.

Hovedprioriteringer i planperioden 2022-2025

Rask inkludering av barn med annet morsmål enn norsk

Innføringstilbudet for nyankomne elever og samarbeidet med elevenes nærskoler er lagt om fra høsten 2021. Endringen er nærmere beskrevet i sak 48/21 til utvalg for oppvekst og utdanning. Målet med omleggingen er å styrke nærskolen som arena for inkludering. Johannes læringssenter vil i planperioden arbeide aktivt for å styrke den flerspråklige kompetansen på nærskolene. Veilederkorpset vil holde jevnlige fagsamlinger for skolenes koordinatorer for særskilt norskopplæring. De flerspråklige lærerne og kontaktlærerne på innføringsskolen vil også ha en tettere dialog med elevens nærskole, når eleven forberedes til oppstarten der.

De ansatte i innføringsbarnehagen har høy kompetanse i arbeid med flerspråklige barn. Fra 2021 nyttes denne kompetansen også aktivt inn i veilederkorpsets arbeid med å inkludere flerspråklige barn i de ordinære barnehagene. Kommunedirektøren arbeider nå med å konkretisere hvordan dette arbeidet skal drives i praksis.

Digital kompetanse og grunnleggende ferdigheter

Stavanger kommune vil legge til rette for at voksne innvandrere i enda større grad skal mestre den raske digitaliseringen i dagens samfunn. Voksenopplæringen ved Johannes læringssenter vil i planperioden arbeide for å styrke både de ansatte og deltagernes digitale ferdigheter.

Grunnskolen for voksne vil arbeide målrettet med å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter til å lese, skrive og uttrykke seg muntlig. Blant annet vil grunnskolen tilby egne lesekurs for elever med behov for tettere oppfølging.

Driftsbudsjett inklusive endringer

 Linjenr 2022202320242025
  Justert budsjett 2021 100 289 100 289 100 289 100 289
  Endringer    
 OU48Johannes læringssenter, base flerspråklige assistenter, avvikling -3 500 -3 500 -3 500 -3 500
Ved behandlingen av HØP 2021-2024, ble det vedtatt å avvikle basen for flerspråklige assistenter ved Johannes læringssenter. Assistentene er nå tilsatt i barnehagene, og arbeidet med å styrke inkluderingen av flerspråklige barn i barnehagene, koordineres av veilederkorpset. Tiltaket ga en innsparing på kr 3,5 mill. i 2021. Innsparingen øker med ytterligere kr 3,5 mill. fra 2022.
 OU49Johannes læringssenter, bosetting av flyktninger, nedtrapping -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Ved behandlingen av HØP 2017-2020 vedtok bystyret å avsette kr 166 mill. av tildelt integreringstilskudd i 2017 for å håndtere økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en nedtrapping i planperioden. Av disse midlene ble budsjettrammen til Johannes læringssenter styrket med i alt kr 33 mill. Kommunedirektøren foreslo i HØP 2020-2023 en nedtrapping med kr 3 mill. i 2020, økende til kr 6 mill. i 2021 og kr 9 mill. i 2022. Kommunedirektøren foreslår at nedtrappingsplanen forlenges ut planperioden i tråd med forventet nedgang i antall flyktninger.
 OU50Johannes læringssenter, innføringsskolen, neddimensjonering -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
Ved behandlingen av HØP 2021-2024 vedtok kommunestyret å endre innføringstilbudet ved Johannes læringssenter. Fra høsten 2021 kortes oppholdet på innføringsskolen ned for et flertall av elevene, og elevene på første trinn begynner direkte på nærskolen. Elever med særskilte språklige utfordringer får innføringstilbud av samme omfang som før. Endringene er nærmere beskrevet i sak 48/21 til utvalg for oppvekst og utdanning. I 2021 ga tiltaket en innsparing på kr 2,5 mill. på Johannes læringssenter. Fra 2022 øker den årlige innsparingen til kr 5 mill. Det vil si at budsjettet reduseres med ytterligere kr 2,5 mill.
 OU51Johannes læringssenter, systemrettet arbeid i innføringsbarnehagen -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
Ved behandlingen av HØP 2021-2024 vedtok kommunestyret en innsparing som oppnås ved å bruke ressursene i innføringsbarnehagen på en mer effektiv måte. I perioder av året med lavere belegg i innføringsbarnehagen, kan ansatte gjøre systemrettet arbeid i veilederkorpset mv. Stavanger kommune får dermed også brukt mer statlige øremerkede midler til norskspråklig utvikling for minoritetsspråklige barn. Endringen ga en innsparing på kr 0,8 mill. på budsjettet til Johannes læringssenter i 2021. Fra 2022 øker innsparingen med ytterligere kr 1,2 mill. til totalt kr 2 mill. årlig.
  Forslag til budsjettramme 2022-2025 90 089 90 089 90 089 90 089
Tabell 7.3 Johannes læringssenter
Last ned tabelldata (Excel)

7.9 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT skal bistå skolen og barnehagen med å styrke det allmenn- og spesialpedagogiske tilbudet. Slik skal PPT bidra til at barn og elever får rett hjelp tidlig og blir inkludert i fellesskapet i barnehagen og skolen. PPT skal også utarbeide sakkyndige vurderinger der loven krever det. I arbeidet med enkeltsaker har PPT ansvar for å veilede, utrede og ta standpunkt til behovet for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Arbeidet med enkeltsaker skal ses i sammenheng med arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling, for å forbedre praksis i barnehagen og skolen, slik at det pedagogiske tilbudet ivaretar barns og elevers ulike forutsetninger og behov.

Hovedprioriteringer i planperioden 2022-2025

Inkluderende barnehage og skole

Å bidra til å skape en inkluderende barnehage og skole er en hovedprioritering for PPT. Stortingsmeldingen Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO sier tydelig at PP-tjenesten skal være mer til stede i barnehager og skoler og arbeide forebyggende og med tidlig innsats. Gjennom å styrke barnehagenes og skolenes evne til å tilpasse det ordinære tilbudet til mangfoldet av barn og elever, vil PPT bidra til bedre kvalitet både på det ordinære og det spesialpedagogiske tilbudet.

Det er igangsatt et nasjonalt kompetanseløft på det spesialpedagogiske feltet. PPT vil bidra både i dette og i de regionale ordningene for kompetanseutvikling i barnehager og skoler i Rogaland.

Koordinere tverrfaglige barnehageteam

PPT koordinerer arbeidet med tidlig innsats gjennom tverrfaglige barnehageteam i hver kommunedel. Teamene består av ressurspersoner fra PPT, barnevern, helsestasjon, fysio- og ergoterapitjenesten og veilederkorpset for flerspråklige barn. Teamene skal, i samarbeid med barnehagene, bidra til å styrke kvaliteten og sikre barns rett til et tilpasset barnehagetilbud. Videre skal teamene bidra til kompetanse- og organisasjonsutvikling og tilby bistand til enkeltbarn.

Arbeid i ressursteam

PPT prioriterer arbeid i ressursteam både i skole og barnehage. Målet er å bedre balansen mellom arbeidet med enkeltbarn og arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler. Hyppige møter i ressursteam skal bidra til at barn får støtte og hjelp tidlig. Hjelpen skal tilpasses den enkelte og ses i sammenheng med skolens og barnehagens system. Ordningen med ressursteam skal gjøre det mulig for PPT, barnehage og skole i samarbeid å løse utfordringer på en annen måte enn ved at virksomhetene sender henvisninger til PP-tjenesten.

KADÅITTEPÅ

Pandemien har gjort det nødvendig å styrke arbeidet for barn og unge som strever med psykisk helse og utenforskap. PPT er i den forbindelse styrket med to årsverk for 2021 gjennom den lokale tiltakspakken KADÅITTEPÅ. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tiltaket. Ressursene vil bidra til å styrke PPTs arbeid for barns psykiske helse og oppfølgingen av barn og unge. Tiltaket vil også gi PPT bedre muligheter til å drive sitt arbeid gjennom deltakelse i skolenes tverrfaglige ressursteam.

Driftsbudsjett inklusive endringer

 Linjenr 2022202320242025
  Justert budsjett 2021 66 805 66 805 66 805 66 805
  Endringer    
 OU52PPT, nedjustere all tildeling av bosettingsmidler -500 -500 -500 -500
I HØP 2017 – 2020 ble det vedtatt å avsette kr 166 mill. av tildelt integreringstilskudd i 2017 for å kunne håndtere økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. Budsjettrammen til PPT ble styrket med til sammen kr 3,7 mill. av avsatte midler. Kommunedirektøren foreslo i HØP 2019-2022 en nedtrapping med kr 0,5 mill. i 2020, økende til kr 1 mill. fra og med 2022 i tråd med forventet nedgang i antall flyktninger. Kommunedirektøren foreslår ingen endringer i tidligere vedtatt nedtrappingsplan.
 OU53PPT, bosetting av flyktninger, nedtrapping -500 -500 -500 -500
I HØP 2017 – 2020 ble det vedtatt å avsette kr 166 mill. av tildelt integreringstilskudd i 2017 for å kunne håndtere økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. I tråd med vedtatt nedtrappingsplan foreslår kommunedirektøren å fullføre tiltaket med en nedtrapping på kr 0,5 mill. fra og med 2022.
  Forslag til budsjettramme 2022-2025 65 805 65 805 65 805 65 805
Tabell 7.5 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Last ned tabelldata (Excel)

7.10 Kulturskolen

Stavanger kulturskole gir et undervisnings- og opplevelsestilbud i kunst- og kulturfag til barn, unge og voksne uavhengig av evner og forutsetninger.

Skolen er et faglig og pedagogisk ressurssenter og samarbeidspartner for andre institusjoner og organisasjoner innen skole-, kultur-, fritids- og helse- og sosialsektoren. I tillegg produserer kulturskolen mange forestillinger som en del av Den kulturelle skolesekken.

Kulturskolen leverer dirigenttjenester til byens 20 skolekorps og 4 skolekor i tillegg til musikkterapeutiske tjenester, blant annet på flere sykehjem. Kulturskolen driver egen talentutvikling innenfor musikk og dans. Skolen har 3 900 egne elevplasser og når ut til 4 300 ukentlige brukere.

Hovedprioriteringer i planperioden 2022-2025

Kulturskole for alle

Kulturskolen vil fortsette utviklingen når det gjelder å få styrket kulturskoletilbudene i nærmiljøet til barn og unge. Dette er nødvendig for at flere skal få muligheten til å delta og for å nå grupper som ikke naturlig søker seg til kulturskolen.

Kulturskolen i Stavanger har i samarbeid med Universitetet i Stavanger – institutt for musikk og dans, et regionalt ansvar for talentutvikling innenfor musikk, i tråd med intensjonene i stortingsmelding 18 – oppleve, skape, dele. Kulturskolen vil utvikle dette samarbeidet også til andre kulturskolefag, i første omgang dans.

Driftsbudsjett inklusive endringer

 Linjenr 2022202320242025
  Justert budsjett 2021 44 532 44 532 44 532 44 532
  Endringer    
  Ingen endring0000
  Forslag til budsjettramme 2022-2025 44 532 44 532 44 532 44 532
Tabell 7.5 Kulturskolen
Last ned tabelldata (Excel)

7.11 Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid. Barnevernets visjon er å verne om barnet og støtte familien, og bidra til at barn får en trygg oppvekst.

Virksomheten gir råd og veiledning, undersøker meldinger og iverksetter og evaluerer individuelle tiltak etter Barnevernsloven.

Hovedprioriteringer i planperioden 2022-2025

Ny barnevernlov

Stortinget har vedtatt en ny barnevernlov som vil tre i kraft i 2023. Den nye loven slår fast at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle barnevernfaglige vurderinger og avgjørelser. Alle avgjørelsene som tas om barnet skal være til barnets beste. Barnets mening skal være et sentralt moment i vurderingen av barnets beste.

Loven skal bidra til bedre barnevernfaglig arbeid, styrke barns og foreldres rettssikkerhet og bidra til økt vekt på forebygging og tidlig innsats. I løpet av 2022 vil barneverntjenesten forberede seg på følgene av den nye loven.

Barnevernsreformen – en oppvekstreform. Kommunen utvikler tiltaksapparatet.

Fra 2022 får kommunene større ansvar og flere oppgaver på barnevernområdet gjennom barnevernreformen. Ny barnevernlov og barnevernsreformen gir kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. Et av målene med reformen er at kommunene skal styrke tidlig innsats og forebygging i hele oppvekstsektoren. Barnevernsreformen kalles derfor også en oppvekstreform.

Kommunedirektøren foreslår å opprette en ny virksomhet som skal tilby foreldreveiledning og forebyggende tjenester knyttet til barn og unges psykiske helse. Dette vil styrke de universelle, forebyggende tjenestene for barn og unge vesentlig, noe som er hovedintensjonen i oppvekstreformen. Tilbudene i den nye virksomheten skal bidra til å gi familiene hjelp tidligere og vil dermed også kunne redusere behovet for barneverntjenester.

Endringene i reformen skal samlet sett gi et bedre barnevern, slik at flest mulig barn kan få tilpasset hjelp innenfor de ressursene barnevernet og kommunen til enhver tid disponerer. Barneverntjenesten vil fra 2022 få et økt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem samt høyere egenandeler for statlige barnevernstiltak som institusjoner.

Barneverntjenesten evaluerer eget tiltaksapparat og arbeider med egen tiltaksutvikling også i samarbeid med andre barneverntjenester på Nord-Jæren.

Medvirkning

Barneverntjenesten i Stavanger skal opplevelses som en åpen tjeneste der barn og foreldre blir møtt med respekt og inviteres til innflytelse. Medvirkning fra barn og unge skal få fram barnets perspektiv, og skal bidra til at avgjørelser er til barnets beste. Dette framgår av En åpnere barneverntjeneste. Kvalitetsplan for barneverntjenesten i Stavanger 2019 – 2022.

Barnevernet vil fortsette å hente inn erfaringer fra barn og foreldre, og bruke disse i utvikling av god faglig praksis. I kommende periode vil tjenesten særlig legge vekt på å innhente erfaringer fra minoritetsmiljøer.

Oppfølging av og samarbeid med foreldre som er blitt fratatt omsorgen for sine barn vil også være et prioritert område.

Digitalisering

Barneverntjenesten deltar i et nasjonalt prosjekt for å utvikle bedre digitale løsninger. Prosjektet kalles DigiBarnevern og skal resultere i et nytt fagsystem for kommunal barneverntjeneste. Gjennom DigiBarnevern er det også utviklet en ny nasjonal portal for bekymringsmelding til barnevernet og en ny digital løsning for innbyggertjenester. Målet med digitale innbyggertjenester i barnevernet, er at barn, unge og foresatte enklere skal kunne medvirke i egen sak, få bedre forståelse av de faglige vurderingene i saken og at de kan samhandle og kommunisere lett og effektivt med barnevernet. Målet er å ta i bruk de nye digitale løsningene i Stavanger innen utgangen av 2022.

Samarbeid med Stavanger-skolen

Å styrke samarbeidet mellom barnevernet og skole er en viktig satsing i Kvalitetsplan for barneverntjenesten. Samarbeid mellom skole, barnevern og omsorgspersoner er viktig for at barn skal få den hjelpen de trenger. Barnets beste skal være utgangspunkt for alt samarbeid. Godt samarbeid krever felles mål, gode relasjoner og lav terskel for kontakt mellom skole og barnevern.

Som et ledd i dette arbeidet et det innført en samarbeidsavtale mellom barneverntjenesten og Stavangerskolene. Alle skoler i Stavanger har fått egne kontakter i barneverntjenesten, og disse skal delta i skolenes ressursteam to ganger per halvår. Dette innebærer samlet en stor økning i systematisk samhandling mellom barneverntjenesten og skolene. Barneverntjenesten skal også arrangere årlige halvdags kompetansesamlinger og fagdager for utvalgte ansatte ved alle skoler.

Driftsbudsjett inklusive endringer

 Linjenr 2022202320242025
  Justert budsjett 2021 261 625 261 625 261 625 261 625
  Endringer    
 OU1Barnevern, nedtrapping tildelte bosettingsmidler -1 800 -1 800 -1 800 -1 800
Bystyret vedtok i Handlings- og økonomiplan 2017-2020 å avsette kr 166 mill. av tildelt integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. Rammen til barnevernet justeres ned i samsvar med vedtatt nedtrappingsplan.
 OU2Barnevern, stillinger i barnevernet 1 300 1 300 1 300 1 300
Ved behandlingen av HØP 2020-2023 vedtok kommunestyret å styrke barnevernet årlig. Kommunedirektøren foreslår å videreføre vedtaket og styrker budsjettrammen med kr 1,3 mill. årlig i perioden.
 OU3Barnevern, utvikling og innføring av DigiBarnevern -900 -2 600 -2 600 -2 600
Siden 2020 har Stavanger kommune deltatt i prosjekt Digibarnevern. Sju storbyer og KS samarbeider om å utvikle og innføre et digitalt fagsystem og innbyggertjenester i barnevernet. Stavangers bidrag i prosjektet finansieres av midler avsatt til digitalisering i kommunens disposisjonsfond. Bevilgningen utgår fra 2023, og budsjettrammen reduseres med kr 0,9 mill. i 2022 og kr 2,6 mill. fra og med 2023.
 OU4Barnevern, Barnevernformen: økning i kommunale egenandeler ved kjøp av statlige tiltak 39 000 35 850 32 700 26 400
Staten har besluttet å øke kommunens egenandeler ved kjøp av statlige barnevernstiltak. Midler til å dekke de økte egenandelene er lagt inn i rammetilskuddet til kommunene, og kommunedirektøren foreslår å legge midlene inn i rammen til barnevernet. Endringen er et ledd i barnevernreformen og skal stimulere kommunene til å jobbe forebyggende med barnevern. Barneverntjenesten skal arbeide mer og bedre med hjelpetiltak, med sikte på å redusere antall plasseringer. Kommunedirektøren legger til grunn at dette på sikt vil føre til reduserte utgifter, og foreslår derfor å redusere bevilgningen i perioden. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 39 mill. i 2022, kr 35,85 mill. i 2023, kr 32,7 mill. i 2024 og kr 26,4 mill. i 2025.
 OU5Barnevern, Barnevernreformen: Tilskudd til stillinger i det kommunale barnevernet innlemmes i rammetilskuddet 15 100 15 100 15 100 15 100
Fra 2022 blir statens øremerkete tilskudd til stillinger i det kommunale barnevernet innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Kommunedirektøren foreslår at midlene legges inn i budsjettrammen til barnevernet. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettrammen med kr 15,1 mill. årlig.
 OU6Barnevern, kompetansekrav oppvekstreform 1 400 1 400 1 400 1 400
Regjeringen foreslår gjennom statsbudsjettet 2022 å innføre kompetansekrav i barnevernet. Fra 1.1.2022 innføres det krav om at ansatte med visse kjerneoppgaver i barnevernet skal ha relevant masterutdanning. Det er lagd en overgangsordning for nåværende ansatte. Overgangsordningen gir mulighet for at en kombinasjon av arbeidserfaring og etterutdanning kan kompensere for mastergrad for ansatte med relevant bachelorgrad. Overgangsordningen gjelder frem til 2031. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 1,4 mill. årlig i perioden.
  Forslag til budsjettramme 2022-2025 315 725 310 875 307 725 301 425
Tabell 7.6 Barneverntjenesten
Last ned tabelldata (Excel)

7.12 Ungdom og fritid

Ungdom og fritid består av Fritid, Metropolis, Uteseksjonen og UNGBO. Tjenestene dekker et bredt spekter, fra fritids- og kulturtilbud, forebyggende og helsefremmende tilbud og jobbtilbud til ungdom. Ungdommene engasjeres i utformingen av fritidstilbudet, og virksomheten legger stor vekt på barns behov og rettigheter.

Hovedprioriteringer i planperioden 2022-2025

Stavanger kommune har som målsetting å gi barn og unge et godt utgangspunkt for å mestre hverdagen og voksenlivet. Ungdom og fritid skal gjennom tjenester og tilbud bidra til å sikre barn og unge kompetanse, bidra til fellesskap og tilhørighet, og arbeide systematisk for å gi alle like muligheter.

Oppsøkende arbeid og tidlig innsats

Ungdom og fritid satser sterkt på oppsøkende virksomhet rettet mot barn og unge. Dette for å tidlig fange opp barn og unge som av ulike årsaker faller utenfor. Gjennom tidlig intervensjon og oppdagelse, kan det settes inn gode tiltak før unge utvikler mer alvorlige utfordringer.

Fra høsten 2021 etablerer Ungdom og fritid et ambulerende innsatsteam for barn i alderen 12- 18 år. Dette skal være et lavterskeltilbud uten henvisning, som også kan nås på kveldstid gjennom egen vakttelefon. Teamet skal kunne tilby kontakt med barn og deres foresatte samme dag, foreta behovskartlegginger, korttidshjelp/behandling samt mobilisere og sikre gode overganger til øvrige deler av hjelpeapparatet. Teamet skal gjennom oppsøkende arbeid tilby hjelp til ungdom med milde vansker og med det fremskynde hjelpen, og kanskje unngå forverring av utfordringene.

Innsatsteamet er for 2021 finansiert gjennom tiltakspakken KADÅITTEPÅ. Tiltakspakken inkluderer også to årsverk til uteseksjonen for 2021. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tiltakene.

Ungjobb

Gjennom Ungjobb tilbyr ungdom og fritid ungdomsskoleelever lønnet arbeid i skolens ferier. Ungjobb bidrar til jobberfaring, økt kompetanse og mestring. Unge får ofte jobb gjennom eget og foreldres nettverk. Ungjobb bidrar til at flere ungdommer får tilgang til denne type nettverk og bidrar slik til å utjevne forskjeller. Ungjobb er fra høsten 2021 styrket med kr 1,7 mill. som del av tiltakspakken KADÅITTEPÅ. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tiltaket.

Fritidsmentor

Ungdom og fritid ønsker å bidra til at flere barn og unge kan delta i aktiviteter, og har derfor i samarbeid med barneverntjenesten utviklet pilotprosjektet fritidsmentor. Dette er et frivillig tilbud for barn i alderen 8-13 år, som ikke deltar på fritidsaktiviteter. Fritidsmentorene veileder barn og unge i å finne fritidsaktiviteter, følger til aktivitetene ved behov og støtter foreldrene til å følge opp barna på egen hånd etter en viss tid.

Gjennom aktivitetene tilbys inkluderende miljøer hvor barna får oppleve mening, tilhørighet og mestring.

Driftsbudsjett inklusive endringer

 Linjenr 2022202320242025
  Justert budsjett 2021 64 800 64 800 64 800 64 800
  Endringer    
 OU10Ungdom og fritid, ungdomsundersøkelsen i 2022 500 000
I HØP 2019-2022 ble det bevilget kr 0,5 mill. til å gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2019. Det ble videre innarbeidet kr 0,5 mill. til å gjennomføre undersøkelsen på ny i 2022. De øvrige årene i planperioden reduseres budsjettet tilsvarende.
 OU11Ungdom og fritid, Barnas sommer - tilbud til barn og unge under koronapandemien -7 000 -7 000 -7 000 -7 000
Ved behandlingen av HØP 2021-2024 bevilget kommunestyret kr 7 mill. i 2021 til gratis sommeraktiviteter for barn og unge. Barnas sommer var et midlertidig tiltak for å gi barn og unge et større innhold i sommerhverdagen under koronapandemien. Midlene utgår fra 2022.
 OU12Ungdom og fritid, fritidsklubb Finnøy 1 050 1 050 1 050 1 050
Kommunedirektøren foreslår at det etableres en fritidsklubb for barn og unge på Finnøy. Det settes av kr 1,05 mill. til tiltaket i planperioden.
 OU13Ungdom og fritid, fritidsmentor 3 500 3 500 3 500 3 500
Kommunedirektøren foreslår å etablere en ny ordning med fritidsmentor. Fritidsmentor er et frivillig forebyggende tilbud for barn i alderen 8 – 13 år som ikke deltar på fritidsaktiviteter. Hensikten er å fange opp barn og unge som av ulike grunner faller utenfor fritidstilbudene i kommunen. Kommunedirektøren foreslår at det bevilges kr 3,5 mill. årlig til en slik ordning.
 OU14Ungdom og fritid, nytt bydelshus i Kvernevik - leiekostnader og flytting 4 500 4 000 4 000 4 000
Ungdom og fritid flytter inn i nytt bydelshus i Kvernevik i april 2022. Bydelshuset er et offentlig-privat samarbeid, og kommunen er leietaker i det nye bygget. Selve flytteprosessen er anslått å koste kr 0,5 mill. I tillegg kommer netto økte leiekostnader på anslagsvis kr 4 mill. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 4,5 mill. i 2022 og kr 4 mill. videre i perioden.
  Forslag til budsjettramme 2022-2025 67 350 66 350 66 350 66 350
Tabell 7.7 Ungdom og fritid
Last ned tabelldata (Excel)

7.13 EMbo

EMbo Stavanger er et bosettingstiltak for enslige mindreårige flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge. Ungdommene er under omsorg av barneverntjenesten og skal ha et trygt og forutsigbart bo- og omsorgstilbud, med individuelt tilpasset oppfølging.

Hovedprioriteringer i planperioden 2022-2025

Tilpasse tilbudet til bosettingsbehovet

Antallet enslige mindreårige flyktninger til Stavanger fortsetter å gå ned. Flere av ungdommene som i dag bor i EMbo, er på vei til å flytte ut.  Tilbudet er redusert over flere år, og kommunedirektøren foreslår å tilpasse driften ytterligere ved å avvikle en institusjon i 2022.

Gir enslige mindreårige opplevelse av fellesskap og tilhørighet

EMbo skal fortsatt ha som viktigste oppgave å levere kvalitet i tilbudet til ungdommene. Tjenesten skal ivareta gode hverdagsliv for den enkelte, til tross for store endringer i botilbudet. EMbo vil i kommende planperiode fortsette Sammen-prosjektet, som skal bidra til å styrke kontakt mellom ungdom i EMbo og norsk ungdom. Virksomheten vil også videreføre prosjekter for å hindre utenforskap og radikalisering.

Driftsbudsjett inklusive endringer

 Linjenr 2022202320242025
  Justert budsjett 2021 37 047 37 047 37 047 37 047
  Endringer    
 OU7EMbo, nedleggelse av Basen0 -2 100 -2 100 -2 100
Ved behandlingen av HØP 2021-2024, ble det vedtatt å legge ned basen med virkning fra 2023. Kommunedirektøren vurderer nå hvordan kommunen på en best mulig måte kan gi de få ungdommene som fortsatt bor i EMbo, et godt og inkluderende fritidstilbud. Kommunedirektøren foreslår å redusere rammen med kr 2,1 mill. fra og med 2023.
 OU8EMbo, nedtrapping av antall enslige mindreårige flyktninger -11 000 -11 000 -11 000 -11 000
Antallet mindreårige flyktninger til Stavanger fortsetter å gå ned, og flere av ungdommene som i dag bor i botilbudet for enslige mindreårige er på vei til å flytte ut. Tilbudet er redusert over flere år, og kommunedirektøren foreslår å tilpasse driften ytterligere ved å avvikle en institusjon i 2022. Kommunedirektøren foreslår å redusere rammen med kr 11 mill. fra og med 2022.
  Forslag til budsjettramme 2022-2025 26 047 23 947 23 947 23 947
Tabell 7.8 EMbo
Last ned tabelldata (Excel)

7.14 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Tilbudet omfatter svangerskaps- og barselomsorg, helsestasjon for barn 0 til 5 år, skolehelsetjeneste til elever i barne- og ungdomsskoler, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste på videregående skole og helsestasjonens familiesenter.

Tjenesten er tverrfaglig og arbeider på individ-, gruppe- og systemnivå med hovedvekt på helsefremmende, forebyggende og tidlig innsats. Målet er å bedre forutsetningene for god helse, fremme trivsel og mestring av dagliglivets utfordringer. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har en sentral rolle i å gi barn og unge et best mulig utgangspunkt for å mestre hverdagen og voksenlivet.

Hovedprioriteringer i planperioden 2022-2025

Rekruttere og beholde medarbeidere

Det er fortsatt mangel på helsesykepleiere. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har om lag 100 årsverk, men mangler 20 helsesykepleiere. Tjenesten må derfor ansette sykepleiere under helsesykepleierutdanning eller som har annen relevant utdanning.

Framover vil det være viktig å ha aktiv innsats for både å rekruttere og beholde nok faglig kvalifisert personell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  Stavanger kommune skal tilrettelegge for at ansatte kan fullføre helsesykepleierutdanningen mens de er i arbeid. Helsesykepleiere har en viktig kompetanse innen forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn og unge.

Sikre tidlig og tverrfaglig innsats

Samhandling og samarbeid er avgjørende for å skape gode tjenester. Stavanger kommune satser på tverrfaglighet i oppveksttjenestene. Blant annet skal en nylig inngått samarbeidsavtale mellom skolehelsetjenesten og grunnskolene styrke samarbeidet til det beste for elevene. Samarbeidsavtalen konkretiserer viktige samarbeidsarenaer og avklarer roller og ansvar.

Tidlig og tverrfaglig innsats er styrende for en stor del av tjenestetilbudet til barn og unge. Skolehelsetjenesten er tverrfaglig og fokuserer på samskaping. Strategi for samarbeid med barn vil være en viktig grunnpilar i samarbeidet, og skolehelsetjenesten arbeider stadig for å utvikle seg på dette området.

Stavanger kommune har åtte helsestasjoner for barn og en jordmortjeneste. Tilbudet har svært god oppslutning og gir en unik mulighet til å jobbe helsefremmende og forebyggende.  Det er viktig med tett samarbeid mellom familiesenteret sitt tverrfaglige team og helsestasjonene, jordmortjenesten og skolehelsetjenesten.

Skolehelsetjenesten er styrket med to årsverk for 2021 gjennom tiltakspakken KADÅITTEPÅ. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tiltaket.

Digitale løsninger

I tråd med kommuneplanen, skal kommunen utvikle og ta i bruk nyttige og digitale løsninger. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har i 2021 startet opp med DigiHelsestasjon og vil i 2022 være med å utvikle en digi-ungdomsløsning. DigiHelsestasjon er en meldingstjeneste mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten og innbyggerne. Her kan innbyggerne på en sikker og trygg måte sende og motta meldinger, få oversikt over avtaler, motta varslinger og få tilgang til relevant informasjon. Ungdomsløsningen er for ungdom mellom 12 og 16 år.

Driftsbudsjett inklusive endringer

 Linjenr 2022202320242025
  Justert budsjett 2021 97 591 97 591 97 591 97 591
  Endringer    
 OU9Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, reduksjon i tilskudd fra Helsedirektoratet 2 500 3 700 3 700 3 700
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten mottar årlig tilskudd fra Helsedirektoratet for å styrke og utvikle tjenesten. Helsedirektoratet varsler at tilskuddet vil bli redusert til 80 % i 2022 og 70 % i 2023. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettrammen til helsestasjons- og skolehelsetjenesten for å kompensere for denne reduksjonen.
  Forslag til budsjettramme 2022-2025 100 091 101 291 101 291 101 291
Tabell 7.9 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Last ned tabelldata (Excel)