Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

4.9.2 Finansiering av investeringer

Utvikling av lånegjeld

Det er budsjettert med et låneopptak til investeringsprosjekter i regi av kommunekassen på kr 992,3 mill. i 2022, kr 1060,9 mill. i 2023, kr 944,0 mill. i 2024 og kr 323,6 mill. i 2025. Det er videre budsjettert med låneopptak i kommunekassen for videre utlån til kommunale foretak på kr 84,4 mill. i 2022, kr 185,0 mill. i 2023, kr 211,7 mill. i 2024 og kr 165,0 mill. i 2025.

Det vises til tabell 4.12 for en oversikt over investeringsnivå og låneopptak knyttet til det enkelte foretak. Dette gir et samlet låneopptak for Stavanger kommune på kr 1076,7 mill. i 2022, kr 1 245,9 mill. i 2023, kr 1155,7 mill. i 2024 og kr 488,6 mill. i 2025. Beregnet brutto lånegjeld (inkl. startlån) per 31. desember 2025 er da på kr 13,8 mrd. En oversikt over utviklingen i ordinære lån i planperioden framkommer av kolonne 3 i tabell 4.11.

Tall i mill. kroner StartlånOrdinære lånSum lånLån med tilskudds-
ordninger fra
Husbanken
Lån VAR-sektorOrdinære lån
minus lån med
tilskudds-ordninger
og VAR-sektor
1 234567
Beregnet lånegjeld 31.12.2021 2 6818 113107944852 1275 501
+ Låneopptak 2022 4201 07714970191886
- Avdrag 2022 -148-390-539-49-86-256
Beregnet lånegjeld 31.12.2022 2 9528 80011 7524352 2336 132
+ Låneopptak 2023 3001 2461 54601771069
- Avdrag 2023 -158-391-550-37-88-266
Beregnet lånegjeld 31.12.2023 3 0949 65412 7483982 3216 935
+ Låneopptak 2024 30011561 4560169986
- Avdrag 2024 -168-422-590-37-90-294
Beregnet lånegjeld 31.12.2024 3 22610 38813 6143602 4007 627
+ Låneopptak 2025 3004897890175313
- Avdrag 2025 -178-438-617-37-92-309
Beregnet lånegjeld 31.12.2025 3 34810 43813 7873232 4837 632
Tabell 4.11 Oversikt over lånetyper med låneopptak og avdragsplan. Tall i mill.
Last ned tabelldata (Excel)
Startlån

Startlån har de siste årene vært et viktig virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Basert på forventet utvikling i etterspørsel etter startlån og forventet nivå på ubrukte lånemidler per 31. desember 2021 foreslår kommunedirektøren en årlig låneramme for startlån på kr 420-300 mill. i kommende planperiode.

Avdrag og renter på startlån betjenes av de respektive låntakerne og påvirker ikke kommunens resultat. Det er imidlertid alltid en risiko knyttet til mislighold.

Figur 4.7 utvikling i lånegjeld fordelt på ulike lånetyper

Tabell 4.12 viser investeringsnivå og låneopptak i planperioden for det enkelte foretak. Det vises til kapittel 4.10.4 for en omtale av investeringsprosjektene. Det legges opp til at det skal foretas låneopptak i kommunekassen for videre utlån til foretakene. Låneopptak knyttet til foretakene vil av den grunn bidra til å øke brutto lånegjeld for kommunekassen.

 Investeringstabell KF2022202320242025
 Stavanger utvikling KF    
 Kjøp og utvikling av eiendommer170 000170 000170 000170 000
Det samlede investeringsnivået på kr 680 mill. er fordelt jevnt i planperioden med et årlig investeringsbudsjett på kr 170 mill.

Investeringsmidler er planlagt disponert til utbygging av overordnet infrastruktur i områdene Hinna Park/Jåttåvågen 2, Atlanteren og Hillevåg, samt gjennomføring av trafikksikkerhetsprosjekt i Hillevåg.
I perioden er det også avsatt midler til utviklingsarbeid ved foretakets eiendommer ved Lagårdsveien og Bekkefaret.
I tillegg er det avsatt midler til strategiske kjøp (Hillevåg), åpen tilbudskonkurranse for Teknikken Sør-tomten og utvikling av Nytorget
 Sum Stavanger utvikling KF170 000170 000170 000170 000
 Låneopptak84 400163 000161 700165 000
 Stavanger parkeringsselskap KF    
 Investeringer6 00022 00050 0005 000
Det er budsjettert med et samlet investeringsnivå på kr 83 mill. i planperioden. Stavanger parkering foreslår å gjennomføre oppgraderinger/vedlikeholdsprosjekter i to av foretakets parkeringshus. I 2023 er det avsatt midler til fornying og oppgradering av anlegget ved Jorenholmen og i 2024 for anlegget P-Posten.
 Sum Stavanger Parkeringsselskap KF6 00022 00050 0005 000
 Låneopptak 2200050000 
 Sum investeringsnivå176 000192 000220 000175 000
 Sum låneopptak84 400185 000211 700165 000
Tabell 4.12 Investeringsbudsjett kommunale foretak 2022-2025
Last ned tabelldata (Excel)

Lån som kommunale selskap tar opp selv er ikke inkludert i tallene, da disse kapitalutgiftene budsjetteres som overføringer til selskapene. Dette gjelder blant annet Folkehallene IKS, Sørmarka flerbrukshall IKSMultihallen og Storhallen IKS og Stavanger konserthus IKS. For 2022 er det budsjettert med et samlet tilskudd på kr 47,6 mill. som skal dekke kommunes andel av kapitalkostnadene til selskapene.

Figur 4.8 viser utviklingen i brutto lånegjeld for Stavanger kommune med og uten startlån i kommende planperiode (inklusive lån for videre utlån til kommunale foretak). Det er lagt til grunn en gjennomsnittsrente for alle nye lån på om lag 2,35 % i 2022. Det er budsjettert med kr 548,3 mill. i netto kapitalutgifter i 2022, med en videre økning til kr 682,7 mill. i 2025.

En økende brutto lånegjeld i kombinasjon med et stigende rentenivå, vil kunne medføre at en stadig større andel av driftsinntektene må anvendes til å betjene kapitalkostnader. Av finansreglementet framgår det at minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente, (rentebinding kortere enn ett år), minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal vurderes ut ifra markedssituasjonen. Andelen av brutto lånegjeld som har flytende rente per 2. tertial 2021 er på om lag 50 %. En relativt høy grad av rentesikring gjør kommunen mindre sårbar for renteøkning de nærmeste årene. Beregnet effekt av en renteøkning på ett prosentpoeng i ett år, er på ca. kr 26 mill. per 2. tertial 2021. Dette omfatter også de deler av låneporteføljen som finansieres av blant annet gebyrinntekter. Dette må videre ses i sammenheng med tilhørende økning i renteinntekter knyttet til for eksempel ansvarlig lån i Lyse AS. Det foretas løpende en vurdering av fordelingen mellom fast og flytende rente basert på markedssituasjonen.

Figur 4.8 Utvikling i brutto lånegjeld 2022-2025. Tall i mill.

Når kommunens lånegjeld sammenlignes med andre ASSS-kommuner, benyttes blant annet begrepet netto lånegjeld. Netto lånegjeld defineres som langsiktig lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån (startlån og ansvarlig lån i Lyse AS) og ubrukte lånemidler. Figur 4.9 viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter for ASSS-kommunene i 2020 (konserntall). Den langsiktige gjelden for Drammen kommune er om lag kr 3,9 mrd. for høy i 2020. Feilen vil bli rettet ved neste publisering. I 2020 hadde Stavanger kommune en netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter som er lavere enn gjennomsnittet på 94,5 % for ASSS-kommunene.

Figur 4.9 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter for ASSS-kommunene (konsern)